اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی ميرقادری
نام سید رسول
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2950
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک rmirghaderi@ut.ac.ir
شماره اتاق 361

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی سازه و زلزله
کارشناسی مهندسی سازه, دانشگاه صنعتی شریف ( صنعتی آریامهر) - 1355
کارشناسی ارشد مهندسی سازه, دانشگاه پردو- آمریکا - 1359
دکتری مهندسی سازه, دانشگاه پردو- آمریکا - 1630

درس های ارائه شده
1 پروژه سازه های فولادی
2 تئوری پایداری ارتجاعی
3 تئوری پلاستیسیته
4 سازه های فولادی 1
5 سازه های فولادی 2
6 طراحی لرزه ای سازه های فولادی
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Soil-buried wave barriers for vibration control of structures subjected to vertically incident shear waves مقاله ژورنالی 97/03/11 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
2 بررسی عددی اتصال خمشی مستقیم با مقطع افزایشیافته در حالت خمش تک محوره و خمش دومحوره مقاله کنفرانسی 97/02/18 یازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران
3 نگاهی بر رفتار عضو غیرمستقیم قائم تحت بار جانبی مقاله کنفرانسی 97/02/18 یازدهمین کنگره بین المللی مهندس عمران
4 BEHAVIOUR OF SUBSEA PIPELINES UNDER COMBINED FREE-SPAN AND BUCKLING LOADING STATES مقاله کنفرانسی 96/11/11 13th International Conference on Steel, Space and Composite Structures. 2018, Australia
5 A new discrete macro-element in an analytical platform for seismic assessment of unreinforced masonry buildings مقاله ژورنالی 96/09/10 ENGINEERING STRUCTURES
6 Long-Run Effect of Alkali-Silica Reactions on the Structural Integrity of a Multi-Story Reinforced Concrete Building مقاله ژورنالی 96/06/17 Asian Journal of Civil Engineering
7 Tubular Web RBS Connection to Improve Seismic Behavior of Moment Resisting Steel Frames مقاله ژورنالی 96/05/22 SCIENTIA IRANICA
8 Tubular Web Reduced Beam Section (TW-RBS) connection, a numerical and experimental study and result comparison مقاله ژورنالی 96/01/21 STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
9 Increasing plastic hinge length using two pipes in a proposed web reduced beam section, an experimental and numerical study مقاله ژورنالی 95/12/30 STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
10 Experimental Study on Innovative Tubular Web RBS Connections in Steel MRFs with Typical Shallow Beams مقاله ژورنالی 94/12/11 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
11 مطالعه رفتار چرخه ای اتصال قابهای خمشی فولادی ویژه با استفاده از فیوز کمانی شکل دوبل و معکوس در بال تیر مقاله ژورنالی 94/11/03 فصلنامه آنالیز سازه- زلزله (علمی تخصصی مهندسی سازه سابق)
12 مطالعه تحلیلی کاربرد جان لوله ای برای کاهش مقاومت خمشی مقطع در ناحیه پلاستیک تیر در قاب خمشی فولادی مقاله ژورنالی 94/09/21 سازه و فولاد
13 A case study on the seismic performance assessment of the high-rise setback tower in accordance with TBI Guidelines مقاله کنفرانسی 94/09/18 Second International Conference on Performance-based and Lifecycle Structural Engineering (PLSE 2015)
14 Moment- Connection between continuous steel beams and reinforced concrete column under cyclic loading مقاله ژورنالی 94/09/15 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
15 Cyclic Testing of Tubular Web RBS Connections in Deep Beams مقاله ژورنالی 94/08/13 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
16 Solution for safety evaluation of offshore pipelines over depressions مقاله ژورنالی 94/08/07 SHIPS AND OFFSHORE STRUCTURES
17 Solution for Safety Evaluation of Offshore Pipeline over Depressions مقاله ژورنالی 94/08/07 SHIPS AND OFFSHORE STRUCTURES
18 Seismic performance of stiffness-based designed buckling-restrained braced frame and special moment-resisting frame dual systems مقاله ژورنالی 94/06/13 Structure and infrastructure engineering
19 Behavior of adhesive bonded anchors under tension and shear loads مقاله ژورنالی 94/05/21 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
20 مطالعه تحلیلی اتصال خمشی تضعیف شده در مقطع تیر توسط جان لوله‌ای مقاله ژورنالی 94/02/15 مهندسی سازه و ساخت
21 تعیین مسیر گردش نیروی لرزه¬ای در گره مهاربندی شده در قاب¬های با تیر پیوسته و ستون مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین¬المللی مهندسی عمران
22 بررسی تحلیلی رفتار سیستم لرزه¬ای مهاربند کمانش¬تاب همگرای متعارف با مهاربند کمانش¬تاب طول کوتاه در هندسه X مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین¬المللی مهندسی عمران
23 بررسی تحلیلی رفتار سیستم لرزه ای مهاربند کمانش تاب همگرای متعارف با مهاربند کمانش تاب طول کوتاه در هندسه x مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
24 Local seismic stability of flanged cruciform sections (FCSs) مقاله ژورنالی 94/01/28 ENGINEERING STRUCTURES
25 Finite element analysis using mixed force-displacement method via singular value decomposition مقاله ژورنالی 93/12/14 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
26 Experimental work on single and double-sided steel sheathed cold-formed steel shear walls for seismic actions مقاله ژورنالی 93/12/08 THIN WALLED STRUCTURES
27 کاربرد قطعات آکاردئونی لوله ای شکل در جان تیر جهت ایجاد فیوز شکل پذیر در اتصال قاب خمشی فولادی (بخش اول: مطالعه تحلیلی) مقاله کنفرانسی 93/12/06 اولین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
28 کاربرد قطعات آکاردئونی لوله ای شکل در جان تیر جهت ایجاد فیوز شکل پذیر در اتصال قاب خمشی فولادی (بخش دوم: مطالعه عددی) مقاله کنفرانسی 93/12/06 اولین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
29 بررسی رفتار اتصال قابهای خمشی ویژه با تضعیف در جان تیر در محل مفصل پلاستیک از دیدگاه سختی الاستیک و ضریب انتقال لنگر مقاله کنفرانسی 93/12/06 پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
30 بررسی رفتار اتصال قاب خمشی ویژه با تضعیف در جان تیر در محل مفصل پلاستیک از دیدگاه سختی الاستیک و ضریب انتقال لنگر مقاله کنفرانسی 93/12/06 اولین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
31 کاربرد قطعات آکاردئونی لوله ای شکل در جان تیر جهت ایجاد فیوز شکل¬پذیر در اتصال قاب خمشی فولادی (بخش اول: مطالعه تحلیلی) مقاله کنفرانسی 93/12/06 اولین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
32 کاربرد قطعات آکاردئونی لوله ای شکل در جان تیر جهت ایجاد فیوز شکل¬پذیر در اتصال قاب خمشی فولادی (بخش دوم: مطالعه عددی) مقاله کنفرانسی 93/12/06 اولین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
33 Analytical study of moment resisting frames retrofitted with shear slotted bolted connection مقاله ژورنالی 93/11/21 Journal of Structural Engineering
34 New Practical Approach to Plastic Analysis of Steel Structures مقاله ژورنالی 93/11/11 PERIODICA POLYTECHNICA CIVIL ENGINEERING
35 بهبود رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی ساخته شده از تیر ورق با بکارگیری قطعات آکاردئونی لوله ای شکل در جان تیر عمیق (بخش دوم: دو سلولی) مقاله کنفرانسی 93/10/20 اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
36 بهبود رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی ساخته شده از تیر ورق با بکارگیری قطعات آکاردئونی لوله ای شکل در جان تیر عمیق (بخش اول: تک سلولی) مقاله کنفرانسی 93/10/20 اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
37 Bottom Roughness Effect on Subsea Pipelines مقاله کنفرانسی 93/07/29 11th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE2014)
38 Experimental and numerical developing of reduced length buckling- restrained braces.1 مقاله ژورنالی 93/06/01 ENGINEERING STRUCTURES
39 Analytical study of shear slotted bolted connection in moment resisting frames مقاله کنفرانسی 93/04/30 10th National Conference in Earthquake Engineering
40 Modeling and Numerical Analysis of Through-Column Connection of Steel Beam to Reinforced Concrete Column مقاله کنفرانسی 93/02/18 9th International Congress on Civil Engineering
41 Effect of moment gradient on the local buckling behavior of flanged- cruciform flexural members مقاله کنفرانسی 93/02/17 8th National Congress on civil Engineering
42 Optimum Performance-Based Seismic Design Using a Hybrid Optimization Algorithm مقاله ژورنالی 92/10/11 MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING
43 مطالعه عددی کاربرد قطعات کمانی شکل معکوس در بال تیر جهت بهبود رفتار چرخه ای قابهای خمشی فولادی مقاله کنفرانسی 92/10/04 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
44 مطالعه رفتار قابهای خمشی ویژه با تیرهای با مقطع تضعیف شده در ناحیه مفصل پلاستیک با جان لوله ای شکل مقاله کنفرانسی 92/10/04 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
45 بررسی حدی تقاضاهای موجود در چشمه اتصال تیر آی به ستون قوطی تحت خمش دو محوره مقاله کنفرانسی 92/10/04 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
46 مطالعه رفتار قاب¬های خمشی ویزه با تیرهای با مقطع تضعیف شده در ناحیه مفصل پلاستیک با استفاده از جان لوله¬ای شکل مقاله کنفرانسی 92/10/04 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
47 بررسی حدی تقاضاهای موجود در چشمه اتصال تیر I به ستون قوطی تحت خمش دو محوره مقاله کنفرانسی 92/10/04 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
48 Analysis of near-regular structures with node irregularity using SVD of equilibrium matrix مقاله ژورنالی 92/09/26 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
49 Analytical investigation of local buckling behavior of flanged- cruciform stub columns مقاله کنفرانسی 92/09/06 International Conference on civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development
50 Nonlinear Buckling Behavior of Through-plates in Moment Beam to Column Connections مقاله کنفرانسی 92/03/28 New Developments in Structural Engineering and Construction, ISEC-7
51 Introduction To Shear Slotted Bolted Connection (SSBC) In Moment Resisting Frames مقاله کنفرانسی 92/03/22 Introduction To Shear Slotted Bolted Connection (SSBC) In Moment Resisting Frames
52 Application of corrugated plates as the web of steel coupling beams مقاله ژورنالی 92/03/11 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
53 Analysis of Regular Structures with Member Irregularity Using the Equilibrium Equations and the Singular Value Decomposition مقاله ژورنالی 92/02/25 ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
54 بررسی و بهبود رفتار لرزه ای ساختمان بلند دوگانه متشکل از قاب خمشی و قاب مهاربندی شده واگرا مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
55 مدل‌سازی اجزا محدود و مطالعه تحلیلی دیوارهای برشی سردنورد شده با پوشش فولادی مقاله کنفرانسی 92/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
56 بررسی و بهبود رفتار لرزه¬ای ساختمان بلند دوگانه متشکل از قاب خمشی و قاب مهاربندی¬شده واگرا مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
57 Pipe and Pipe Rack Interaction مقاله ژورنالی 92/02/11 International Journal of Applied Science and Technology
58 The Post-Buckling Strength and Tension-Field Action Mechanism of Cold-Formed Steel Shear Walls with Steel Sheeting مقاله کنفرانسی 92/01/27 Annual Stability Conference Structural Stability Research
59 Analysis of near- regular atructures using the force method مقاله ژورنالی 91/11/12 ENGINEERING COMPUTATIONS
60 Panel Zone Modeling of Flanged Cruciform Column: Analytical and Numerical Approach مقاله ژورنالی 91/10/15 ENGINEERING STRUCTURES
61 طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد قاب های فلزی مهاربندی شده واگرا با تیر پیوند میانی مقاله کنفرانسی 91/10/04 سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
62 طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد قاب¬های فلزی مهاربندی شده واگرا با تیر پیوند میانی مقاله کنفرانسی 91/10/04 سومین کنفرانس ملی کاربرد فولادهای پراستحکام در صنعت سازه
63 اصلاح رفتار قابهای فولادی ساده دارای مهاربند در برابر گسیختگی پیشرونده در اثر حذف ستون گوشه مقاله کنفرانسی 91/10/04 سومین کنفرانس ملی کاربرد فولادهای پراستحکام در صنعت سازه
64 Cyclic behaviour of bolted cold-formed steel moment connections: FE modeling including slip مقاله ژورنالی 91/08/06 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
65 Novel cold-formed steel elements for seismic applications مقاله کنفرانسی 91/08/03 21st International Specialty Conference on Cold-Formed Steel Structures
66 Study of Seismic Behavior of a Tall Eccentrically Braced Frame Dual System Based on ASCE 7-05 مقاله کنفرانسی 91/07/26 3rd National Conference on Earthquake and Structure
67 بررسی کارایی معیارهای گسیختگی مختلف برای بتن های توانمند تحت اثر تنش های چند محوری مقاله کنفرانسی 91/07/15 چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
68 بررسی کارایی معیارهای گسیختگی مختلف برای بتن¬های توانمند تحت اثر تنش¬های چند¬محوری مقاله کنفرانسی 91/07/15 چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
69 Reduced length buckling restrained brace using steel plates as restraining segment مقاله کنفرانسی 91/07/03 15th World Conference on Earthquake Engineering
70 Evaluation of Seismic Behavior of Buckling Restrained Braced Frames as Dual System in Combination with Special Moment Resisting Frames مقاله کنفرانسی 91/07/03 15th World Conference on Earthquake Engineering
71 Determination of ultimate load and possible failure path for solid continuous media using adaptive refinement process مقاله ژورنالی 91/04/13 SCIENTIA IRANICA
72 Experimental work on cold-formed steel elements for earthquake resilient moment frame buildings مقاله ژورنالی 91/03/17 ENGINEERING STRUCTURES
73 The Efficiency of Reduced Beam Section Connections for Reducing Residual Drifts in Moment Resisting Frames مقاله ژورنالی 91/03/12 open journal of civil engineering
74 بهبود جزئیات لرزهای محور ضعیف اتصال تیر به ستون دوبلI با استفاده از ورق میانگذر مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
75 ارزیابی آسیب¬پذیری لرزه¬ای ساختمان¬های بتنی با قالب تونلی مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین¬المللی مهندسی عمران
76 بهبود جزئیات لرزه¬ای محور ضعیف اتصال تیر به ستون دوبل I با استفاده از ورق میانگذر مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین¬المللی مهندسی عمران
77 مطالعه پارامتریک تیرهای فولادی کوپله با جان موج¬دار مقاله ژورنالی 91/01/31 مجله انجمن مهندسین عمران ایران
78 Determination of ultimate load and possible failure path for a rigid strip footing on soil partially supported by retaining wall using an adaptive refinement process مقاله ژورنالی 90/11/11 International Journal of Mathematical Modelling and Numerical Optimisation
79 Development of cold-formed steel elements for earthquake resistant moment frame buildings مقاله ژورنالی 90/11/11 THIN WALLED STRUCTURES
80 Seismic Behavior of Flanged Cruciform Columns in Moment Resisting Frame Systems مقاله کنفرانسی 90/10/19 STESSA 2012
81 Seismic behavior of setback and pyramid-shaped steel moment-resisting frames designed by an energy-based method مقاله کنفرانسی 90/10/19 STESSA 2012
82 Seismic behaviour of the diagonal through plate moment connection مقاله کنفرانسی 90/10/19 Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas”, STESSA 2012
83 Structural Analysis Of Regular Structures With Irregular Parts Using Singular Value Decomposition Of Equilibrium Matrix مقاله کنفرانسی 90/10/12 The 2012 Orlando International Academic Conference
84 structural Analysis Of regular Structures With Irregular Parts Using Singular Value Decomposition Of Equilibrium Matrix مقاله کنفرانسی 90/10/12 Orlando International Engineering Education Conference
85 Finite Element Analysis Using Sub-Structuring Via Singular Value Decomposition مقاله ژورنالی 90/10/11 INTERNATIONAL JOURNAL OF OPTIMIZATION IN CIVIL ENGINEERING
86 بهبود رفتار لرزه ای محور ضعیف اتصال تیر به ستون دوبل I شکل با استفاده از ایده ورق کناری مقاله کنفرانسی 90/10/04 دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
87 Rehabilitation of a High-rise Coupled Shear Wall System in a 56 Story Residential Reinforced Concrete Building (Tehran Tower), Based on Nonlinear Dynamic Time-history Analyses مقاله ژورنالی 90/09/10 Structural Design of Tall and Special Buildings
88 Moment connection between I-beam and built-up square column by a diagonal through plate مقاله ژورنالی 90/08/18 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
89 Buckling Behavior of Through-plates Under Gravity Loads مقاله کنفرانسی 90/07/29 International Conference on Vibration, Structural Engineering and Measurement, ICVSEM
90 Constitutive model for High Performance Fiber Reinforced concrete under Triaxial Compression مقاله کنفرانسی 90/06/27 the 2011 /world Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics
91 Buckling Behavior of Through-plates Under Gravity Loads مقاله کنفرانسی 90/06/14 2011 International Conference on Vibration
92 تاثیرات متقابل لوله¬ها روی هم در طراحی همزمان لوله و سازه تکیه¬گاهی مقاله کنفرانسی 90/03/30 اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران زلزله و آسیب¬پذیری اماکن و شریان¬های حیاتی
93 New method for Providing Favorable Seismic Performance in Panel Zone Regions of Moment Resisting Connections of Beams to Flanged Cruciform Column Section مقاله کنفرانسی 90/03/05 COMPDYN 2011
94 AN ANALYTICAL STUDY OF LOW CYCLE FATIGUE EFFECTS IN BUCKLING RESTRAINED BRACES مقاله کنفرانسی 90/03/04 3rd ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering
95 An Analytical study on Low Cycle Fatigue effects in Buckling Restrained Braces مقاله کنفرانسی 90/03/04 3rd Computational Methods in Structural Dynamics and earthquake Engineering
96 The Advantages of Reducing the Length of Yielding Segment in Seismic Performance of Buckling Restrained Braced Frames مقاله کنفرانسی 90/02/26 Sixth International Conference of Seismology and Earthquake Engineering
97 The Advantage of Reducing the Length of Yeilding Segment im Seismic Performance of Buckling Restrained Braced Frames مقاله کنفرانسی 90/02/26 Sixth International Conference of seismology and Earthquake Engineering
98 the advantages of reducing the length of yielding segment in seismic performance of buckling restrained braced frames مقاله کنفرانسی 90/02/26 6th international conference on seismology and erthquake engineering
99 طراحی لرزه ای قاب های مهاربندی شده واگرای خمشی باتیرپیوند میانی با استفاده از روش انرژی مقاله ژورنالی 90/02/15 مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
100 ارائه روشی نوین جهت تامین عملکرد لرزه¬ای ناحیه چشمه اتصال در اتصالات لنگر¬گیر تیر به ستون¬های صلیبی مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
101 Consecutive model for Slurry Infiltrated Concrete under triaxial compression مقاله کنفرانسی 90/01/15 SEWC2011 Structural Engineers World Congress
102 Constitutive model for Slurry Infiltrated Concrete under triaxial compression SEWC2011 مقاله کنفرانسی 90/01/15 the 4th Structural Engineers World Congress
103 Seismic design of buckling restrained braced frames with reduced core length مقاله کنفرانسی 90/01/15 the structural Engineer World Congress (SEWC) 2011
104 Seismic Evaluation of a 56 Story Residential Reinforced Concrete High-rise Building Based on Nonlinear Dynamic Time-history Analyses مقاله ژورنالی 89/12/17 Structural Design of Tall and Special Buildings
105 Improvement of seismic performance of wharves including batter piles مقاله کنفرانسی 89/11/27 16th International conference of seismology and earthquake engineering
106 Ductile moment-resisting frames using cold-formed steel sections: An analytical investigation مقاله ژورنالی 89/09/22 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
107 بررسی و تعیین ضریب رفتار قاب¬های فولادی با اتصالات پیوند زانویی مقاله کنفرانسی 89/09/12 اولین همایش ملی سازه- زلزله- ژئوتکنیک
108 استفاده از فیوز برای بهبود عملکرد لرزه¬ای گروه شمع با شمع مایل مقاله کنفرانسی 89/08/11 چهارمین همایش بین¬المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
109 الگوی بارگذاری جانبی مناسب در ارزیابی لرزه ای سدهای بتنی دو قوسی بر اساس عملکرد مقاله کنفرانسی 89/07/28 سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
110 Seismic Analysis of Double Curved Arch Dams Based Performance مقاله کنفرانسی 89/07/28 World Congress on Engineering and Computer Science 2010
111 Use of the Energy Concept in the Design of Steel High-rise Pyramid-Shaped Buildings مقاله کنفرانسی 89/07/05 9th International Congress on Advances in Civil Engineering
112 Through-plates buckling behavior in moment beam to column connections مقاله کنفرانسی 89/07/05 9th Int. Conf. on Advances in Civil Engineering
113 Seismic Performance of the Accordion-Web RBS Connection مقاله ژورنالی 89/06/27 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
114 Cold-formed steel moment resisting frames in seismic areas مقاله کنفرانسی 89/06/08 14th European Conference of Earthquake Engineering
115 Seismic Assessment of Double-Curved Arch Dams مقاله کنفرانسی 89/05/17 5th Civil Engineering Conference in the Asian Region and Australasian Structural Engineering Conference 2010
116 rehabilitation of high rise coupled shear wall system in a 56 story residential reinforced concrete building ) tehran tower ) Based on Nonlinear Dynamic Time history Analysis مقاله ژورنالی 89/05/12 Structural Design of Tall and Special Buildings
117 I-beam to box–column connection by a vertical plate passing through the column مقاله ژورنالی 89/05/10 ENGINEERING STRUCTURES
118 how different Seismic Codes define torsionally Unbalanced structure مقاله کنفرانسی 89/05/03 9th US National and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering
119 بررسی گسیختگی تدریجی سازه با اتصال خرجینی بر اثر حذف یک ستون در ناحیه تحتانی مقاله کنفرانسی 89/02/14 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
120 بررسی رفتار قابهای مهاربندی شده زانویی در مقابل بارهای جانبی مقاله ژورنالی 89/01/20 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
121 I-beam to box-column connection by a vertical plate passing through the column مقاله ژورنالی 89/01/10 ENGINEERING STRUCTURES
122 ارزیابی رفتار لرزه¬ای غیرخطی و مولفه¬های ضریب رفتار ساختمانهای بتن مسلح ساخته شده با کاربرد قالب¬های تونلی مقاله کنفرانسی 88/08/26 چهارمین کنفرانس ملی بازنگری استاندارد 2800
123 ارزیابی رفتار لرزه¬ای غیرخطی سازه¬های بتنی ساخته شده با کاربرد قالب تونلی مقاله کنفرانسی 88/08/15 نخستین کنفرانس بین¬المللی تکنولوژی بتن
124 An integrated thin-walled steel skeleton structure (two full scale tests) مقاله ژورنالی 88/08/01 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
125 مدلسازی دیوارهای برشی بتنی با المانهای رشته¬ای و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی مقاله کنفرانسی 88/07/15 اولین کنفرانس ملی بتن ایران
126 Energy-based method in seismic design of eccentrically braced frames مقاله کنفرانسی 88/05/25 6th edition of STESSA2009 Specialty Conference on Behavior of Steel Structures in Seismic Areas
127 Thin-walled steel seismic resistant low rise moment frame buildings مقاله کنفرانسی 88/05/25 STESSA 09 Conference
128 Experimental and Numerical Investigation of a New Reduced Beam Section Moment Connection مقاله کنفرانسی 88/05/25 Sixth International Conference on Behavior of Steel Structures in Seismic Area
129 Analytical Investigation of Through Plate Connection to Concrete Filled Tube (CFT) Column مقاله کنفرانسی 88/05/25 Sixth International Conference on Behavior of Steel Structures in Seismic Area
130 Assessment of seismic behaviour of SMRFs with RBS connections by means of mixed-based state-space approach مقاله ژورنالی 88/05/10 Structural Design of Tall and Special Buildings
131 Effect of Through Plate Connection on Transferring Loads in CFT Columns مقاله کنفرانسی 88/04/07 Lifeline Earthquake Engineering in a Multi hazard Environment, TCLEE 2009
132 کاربرد روش انرژی در طراحی قابهای خمشی فولادی مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
133 ارزیابی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای نوع جدیدی از اتصال خمشی RBS با بکارگیری ورق موج¬دار در ناحیه مفصل پلاستیک مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنـگره بین المـللی مهنـدسی عمـران
134 بررسی آنالیز عددی رفتار ستون لوله ای مربع شکل پر شده از بتن تحت بار محوری مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
135 کاربرد روش انرژی در طراحی قاب¬های خمشی فولادی مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
136 مطالعه آزمایشگاهی اتصال خمشی تیرIشکل به ستون قوطی¬شکل با بکارگیری ورق میانگذر مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
137 Seismic evaluation of a 56 story residential reinforced concrete high rise building based on nonlinear dynamic time history analysis مقاله ژورنالی 87/10/12 Structural Design of Tall and Special Buildings
138 کنترل صفحه کمانشی در مهاربندهای X- شکل مقاله کنفرانسی 87/07/29 اولین کنفرانس بین المللی مقاوم¬سازی لرزه¬ای
139 بررسی اتصال تیر به ستون لوله ای پر شده از بتن توسط ورق میان گذر مقاله کنفرانسی 87/07/29 اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
140 ارزیابی و مقایسه رفتار غیر خطی قابهای خمشی با پیوند زانویی با جزئیات مختلف شکل¬پذیری مقاله کنفرانسی 87/07/29 اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
141 seismic evaluation and upgrading of typical iranian steel buildings مقاله کنفرانسی 87/07/21 the 14th world conference on earthquake engineering
142 Study of Structural RC Shear Wall System in a 56-Story RC Tall Building مقاله کنفرانسی 87/07/21 14th World Conference on Earthquake Engineering (14WCEE)
143 Study of seismic behavior of SCBF with Balanced Bracing1 مقاله کنفرانسی 87/07/21 14th World Conference on Earthquake Engineering (14WCEE)
144 Study of seismic behavior of SCBF with Balanced Bracing مقاله کنفرانسی 87/07/21 14th World Conference on Earthquake Engineering (14WCEE)
145 Developing process of the Iranian national rural building code organized to mainly mitigate earthquake losses مقاله کنفرانسی 87/07/21 14th World Conference on Earthquake Engineering (14WCEE)
146 Seismic Design of Gusset Plate of SCBF in I- Beam to Built- Up Box Column Connection مقاله کنفرانسی 87/06/06 5th International Engineering and Construction Conference
147 Study on Construction Practices of Iranian Steel Buildings and Required Seismic Retrofiting Methods مقاله کنفرانسی 87/06/06 5th International Engineering and Construction Conference
148 معرفی ستون جدارنازک توخالی ساخته شده از ورقهای فولادی موج¬دار و بررسی رفتار لرزه¬ای آن مقاله ژورنالی 87/05/31 نشریه دانشکده فنی، دانشگاه تهران
149 Effect of Reduced Brace Section on Behavior of SCBF bracings مقاله کنفرانسی 87/04/18 Seismic Engineering International Conference commemorating the 1908 Messina and Reggio Calabria Earthquake (MERCEA'08)
150 Study on the Response Coefficient of Setback Structures Compared to Regular Moment Frame Structures مقاله کنفرانسی 87/04/04 2008 Seismic Engineering International Conference
151 Experimental Evaluation of Beam to Diamond Box Column Connection with Through Plate in Moment Frames مقاله کنفرانسی 87/04/04 Seismic Engineering International Conference
152 Experimental and Numerical Assessment of a New Alternative of RBS Moment Connection مقاله کنفرانسی 87/04/04 SEISMIC ENGINEERING CONFERENCE
153 Study on Response Coefficient of Setback Structures Compared to Regular Moment Frame Structures مقاله کنفرانسی 87/04/04 Seismic Engineering International Conference
154 Review on Seismic Rehabilitation of a 56-Story RC Tall Building having Shear Wall System Based on a Nonlinear Dynamic Performance Evaluation مقاله کنفرانسی 87/04/04 Seismic Engineering International Conference
155 Numerical Investigation of Reinforced Concrete Frames Considering Nonlinear Geometric, Material and Time Dependent Effects with Incremental Construction Loadings مقاله کنفرانسی 87/04/04 Seismic Engineering International Conference
156 رفتار لرزه‌ای ستونهای جدار نازک فولادی ساخته شده از ورق موج‌دار مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
157 بررسی نامنظمی پیچشی در ساختمانهای هرمی مطابق با الگوی بلند مرتبه سازی شهر تهران مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
158 مطالعه موردی پیاده‌سازی روش تحلیل استاتیکی خطی دستورالعمل‌های بهسازی لرزه‌ای برای یک سازه بتنی با سیستم ستون دیواری، مقایسه با نتایج استاندارد 2800 زلزله و ارائه راه‌حل‌های بهسازی مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
159 Numerical Evaluation of Through Plate Beam to Box Column Connection مقاله کنفرانسی 87/02/05 ASCE 2008 International Structure Congress(SEI)
160 Behavior of Torsional Effects of Asymmetric Pyramid Shape High Rise Building in Seismic Zone مقاله کنفرانسی 87/02/05 ASCE 2008 International Structure Congress (SEI)
161 Reducing Beam Section by Corrugated Webs for Developing a Connection of Specially Moment Resisting Frame مقاله کنفرانسی 87/02/05 ASCE 2008 International Structure Congress(SEI)
162 Numerical Evaluation of New Reduced Beam Section Moment Connection مقاله کنفرانسی 87/02/05 ASCE 2008 International Structure Congress(SEI)
163 The Rigid Seismic Connection of Continuous beams to Column مقاله ژورنالی 86/10/25 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
164 Numerical Assessment of a New Alternative of Reduced Beam Section in Special Steel Moment Frames مقاله کنفرانسی 86/09/19 8th International Conference on Multi-purpose High-rise Towers and Tall Buildings
165 Numerical Evaluation of Beam to Diamond Box Column Connection with Through Plate in Moment Frames مقاله کنفرانسی 86/09/19 8th International Conference on Multi-purpose High-rise Towers and Tall Buildings
166 روند انجام مطالعات و ارائه کلی نتایج ارزیابی ایمنی لرزه ای، تهیه طرح بهسازی و نظارت بر اجرای طرح بهسازی سازه برج 56 طبقه تهران مقاله کنفرانسی 86/08/30 همایش ارزیابی ایمنی و بهسازی لرزه ای- مطالعه موردی برج تهران
167 مشخصات هندسی برج تهران و عملکرد سازه ای اعضای برج مقاله کنفرانسی 86/08/30 همایش ارزیابی ایمنی و بهسازی لرزه ای- مطالعه موردی برج تهران
168 معیارهای انتخاب شتاب نگاشتها و چگونگی مقیاس دهی آنها بمنظور استفاده در ارزیابی ایمنی سازه برج تهران مقاله کنفرانسی 86/08/30 همایش ارزیابی ایمنی و بهسازی لرزه ای- مطالعه موردی برج تهران
169 بررسی عملکرد پیچهای مهاری مدفون در بتن تحت بارهای برشی و کششی با استناد به مشاهدات آزمایشگاهی مقاله کنفرانسی 86/08/30 همایش ارزیابی ایمنی و بهسازی لرزه ای- مطالعه موردی برج تهران
170 ارزیابی ایمنی لرزه ای سازه برج 56 طبقه تهران بر مبنای ارزیابی غیر خطی تاریخچه زمانی مقاله کنفرانسی 86/08/30 همایش ارزیابی ایمنی و بهسازی لرزه ای- مطالعه موردی برج تهران
171 بررسی اثرات بارگذاری مرحله ای حین ساخت و تغییرشکلهای وابسته به زمان در سازه برج 56 طبقه تهران مقاله کنفرانسی 86/08/30 همایش ارزیابی ایمنی و بهسازی لرزه ای- مطالعه موردی برج تهران
172 تهیه طرح بهسازی لرزه ای سازه برج 56 طبقه تهران مقاله کنفرانسی 86/08/30 همایش ارزیابی ایمنی و بهسازی لرزه ای- مطالعه موردی برج تهران
173 مروری بر روند اجرای طرح تقویت و بهسازی لرزه ای سازه برج 56 طبقه تهران مقاله کنفرانسی 86/08/30 همایش ارزیابی ایمنی و بهسازی لرزه ای- مطالعه موردی برج تهران
174 بررسی نتایج آزمایشگاهی و تعیین مشخصات مصالح نمونه گیری شده از سازه برج 56 طبقه تهران مقاله کنفرانسی 86/08/30 همایش ارزیابی ایمنی و بهسازی لرزه ای- مطالعه موردی برج تهران
175 Numerical Evaluation of Through Plate Connection to Box Column مقاله کنفرانسی 86/07/30 International Earthquake Symposium
176 Lateral Stiffness of Pyramid Shape Buildings with Inclined Columns مقاله کنفرانسی 86/07/30 International Earthquake Symposium
177 Seismic Design Procedure and Detailing of New Reduced Beam Section Moment Connection with Corrugated Web in Beam Plastic Hinge Zone مقاله کنفرانسی 86/07/30 International Earthquake Symposium
178 Performance evaluation of single and group embedded steel fastenings in concrete under tension load based on experimental measurements مقاله کنفرانسی 86/06/13 2nd CEB-FIP Symposium on Connections between Steel and Concrete
179 Performance evaluation of single and group embedded steel fastenings in concrete under shear load based on experimental measurements مقاله کنفرانسی 86/06/13 2nd CEB-FIP Symposium on Connections between Steel and Concrete
180 Effects of time domain ground motion scaling method on nonlinear responce of tall shear walls and RC structures مقاله کنفرانسی 86/04/05 9th canadian conference on earthquake engineering
181 Seismic Retrofitting of a 56-Story RC Tall Building Based on a Nonlinear Dynamic Performance Evaluation مقاله کنفرانسی 86/04/05 9th Canadian Conference on Earthquake Engineering
182 Evaluation of the Construction Sequence Loading Effects on Seismic Performance of High-rise Buildings with Different Structural Systems مقاله کنفرانسی 86/04/05 Ninth Canadian Conference on Earthquake Engineering
183 Effects of Time-Domain Ground Motion Scaling Method on Nonlinear Response of Tall Shear Walls and RC Structures مقاله کنفرانسی 86/04/05 Ninth Canadian Conference on Earthquake Engineering
184 Evaluation of site effect on TMD's performance for seismic response reduction of Tehran Tower مقاله کنفرانسی 86/04/04 4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering (4ICEGE 2007)
185 An Insight into the Bad Reputation of Batter Piles in Seismic performance of Wharves مقاله کنفرانسی 86/04/04 4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering (4ICEGE 2007)
186 ارزیابی سازه‌ای ساختمان‌های بلند مرتبه هرمی مطابق ضوابط شهرداری مقاله کنفرانسی 86/02/30 اولین کنفرانس سازه و معماری
187 تعیین رفتار لرزه‌ای ساختمانهای بلند مرتبه هرمی شهر تهران مقاله کنفرانسی 86/02/30 اولین کنفرانس سازه و معماری
188 شیوه‌ای نو در مقاوم سازی خرپای سقف مقاله کنفرانسی 86/02/29 دومین کنفرانس ملی سازه‌های فضاکار
189 Wind Flow Effects on a 56-Story Tall Building and its Surrounding Environment مقاله کنفرانسی 86/02/26 ASCE Structures Conference
190 ارزیابی رفتار هیسترزیس مهاربندی قطری مقاله کنفرانسی 86/02/23 پنجمین کنفرانس بین¬المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
191 Passive Control of Steel Braced Frames Using Ductile Knee Elements مقاله کنفرانسی 86/02/23 5th Intl. Conference on seismology and earthquake Engineering (SEE5
192 ارائه نتایج تحلیلی و آزمایشگاهی جزییات جدید برای اتصال خورجینی خمشی پیچی مقاله کنفرانسی 86/02/23 پنجمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
193 Evaluation of Time- Dependent Effects on Seismic Performance of High- Rise Buildings with Different Structural Systems مقاله کنفرانسی 86/02/23 5th International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IEES)
194 تخمین نیروهای ایجاد شده ناشی از تسلیم تیر پیوند قابهای چند طبقه مهاربندی شده واگرا در سایر عناصر کنترل شونده توسط نیرو با استفاده از یک مدل سازه‌ای ساده شده مقاله کنفرانسی 86/02/23 پنجمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
195 بررسی به‌کارگیری فیوز سازه‌ای جهت بهبود عملکرد لرزه‌ای اسکله‌های شمع و عرشه مقاله کنفرانسی 86/02/23 پنجمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
196 بررسی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی زانویی به کمک تحلیل غیرخطی بار افزون رفت و برگشتی مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
197 رهیافت معادلات قید چند نقطه‌ای برای تحلیل اجزاء محدود قابهای خمشی فولادی با اتصالات RBS مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
198 بررسی رفتار لرزه‌ای قابهای مهاربندی شده با مهاربندهای همگرایی X شکل مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
199 بررسی رفتار لرزه‌ای قابهای مهاربند زانویی به کمک تحلیل غیرخطی بار افزون رفت و برگشتی (Nonlinear Cyclic Pushover) مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
200 ارزیابی عملکرد لرزه‌ای پل سفید اهواز و روشهای بهسازی آن مقاله ژورنالی 86/01/31 پژوهشنامه حمل و نقل
201 بررسی ایستایی گنبد خواجه نظام¬الملک مسجد جامع اصفهان مقاله کنفرانسی 85/09/13 کنگره جهانی بزرگداشت اصفهان
202 بررسی ایستایی گنبد شیخ لطف¬الله اصفهان مقاله کنفرانسی 85/09/13 کنگره جهانی بزرگداشت
203 بررسی ایستایی منارسین اصفهان مقاله کنفرانسی 85/09/13 کنگره جهانی بزرگداشت اصفهان
204 بررسی ایستایی گنبد تاج‌الملک مسجد جامع اصفهان، گنبد با شکل بهینه مقاله کنفرانسی 85/09/13 کنگره جهانی بزرگداشت اصفهان
205 بررسی ایستایی گنبد مسجد امام، گنبد دو پوسته همراه با تقویت¬های نصف¬النهاری مقاله کنفرانسی 85/09/13 کنگره جهانی بزرگداشت
206 مطالعه مشکلات شمع‌های مایل در عملکرد لرزه‌ای اسکله‌های شمع و عرشه مقاله کنفرانسی 85/09/06 هفتمین همایش بین‌المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی
207 رفتار و محدوده کاربرد دیوارهای برشی فولادی موج‌دار مقاله ژورنالی 85/08/30 نشریه دانشکده فنی، دانشگاه تهران
208 Seismic Behaviour of Panel Zones in Beam to Column Connections with Non-planner Webs in Moment Resisting Steel Frames مقاله کنفرانسی 85/07/20 4th International Conference on Earthquake Engineering
209 بررسی عملکرد و چگونگی تقویت ناحیه پانلی در اتصال خمشی لرزه ای تیرI به ستون قوطی در قابهای مقاوم خمشی فولادی مقاله ژورنالی 85/07/01 شریه نشرفن دانشکده فنی دانشگاه تهران
210 Iranian Existing Steel Buildings: State of the Practice; Part1: Non-Engineered Practices مقاله کنفرانسی 85/06/12 13th European Conference on Earthquake Engineering and Seismology
211 Iranian Existing Steel Buildings: State of the Practice; Part2: Engineered Practices مقاله کنفرانسی 85/06/12 13th European Conference on Earthquake Engineering and Seismology
212 The new details of rigid Connections مقاله کنفرانسی 85/06/12 13th European Conference on Earthquake Engineering and Seismology
213 مروری بر وضعیت ساخت و ساز ساختمانهای فولادی ایران مقاله کنفرانسی 85/02/12 دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
214 بررسی رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی فولادی موج‌دار نازک مقاله کنفرانسی 85/02/01 هفتمین کنفرانس بین‌المللی عمران
215 بررسی رفتار الاستیک و پلاستیک مقطع مختلف فولادی مقاله کنفرانسی 85/02/01 هفتمین کنفرانس بین‌المللی عمران
216 تعیین رفتار لرزه‌ای اتصال خمشی با استفاده از ورق میانگذر به ستونهای قوطی لوزی مقاله کنفرانسی 85/02/01 هفتمین کنفرانس بین‌المللی عمران
217 سیر مطالعات انجام شده بر روی سازه برج میلاد تهران در برابر جریان باد مقاله کنفرانسی 85/02/01 هفتمین کنفرانس بین‌المللی عمران
218 امکانپذیری تحقق الزامات قاب مقاوم خمشی لرزه‌ای در سازه های با ستونهای دوبل پروفیل مقاله کنفرانسی 85/02/01 اولین کنفرانس بین المللی مقاومت سازی
219 بررسی رفتار الاستوپلاستیک مقاطع مختلف فولادی مقاله کنفرانسی 85/02/01 هفتمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران
220 Introducing an Innovative Moment Connection Detail Steel and Composite Moment Frames with Box-Shaped Columns مقاله کنفرانسی 85/01/29 8th U.S. National Conference on Earthquake Engineering
221 Comprehensive Analytical Modeling of Sub-Frames with Composite Beams and Steel Columns مقاله کنفرانسی 85/01/29 8th U.S. National Conference on Earthquake Engineering
222 نظام تضمین و کنترل کیفیت در مدیریت بازسازی خانه‌های روستایی بم مقاله کنفرانسی 84/02/28 همایش زلزله بم، بازسازی، دورنمای آینده
223 تحلیل لرزه‌ای گنبدهای ایرانی مقاله ژورنالی 83/12/06 نشریه دانشکده فنی، دانشگاه تهران
224 بررسی آسیب¬پذیری تیرها در برابر مولفه قائم زلزله در حیطه رفتار خطی مقاله ژورنالی 83/03/31 مجله علمی- ترویجی انجمن مهندسان راه و ساختمان
225 راه‌کارهای اجرایی در اصلاح نظام هدایت و کنترل ساخت و ساز شهری تهران بزرگ به منظور فعال کردن عوامل ارتقای کیفیت مقاله کنفرانسی 82/11/28 اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
226 مقایسه تطبیقی نظام کنترل ساخت و ساز چند کشور اروپایی مقاله کنفرانسی 82/11/28 اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
227 تهیه طیف شتاب مولفه قائم زمین¬لرزه از طیف شتاب مولفه افقی مقاله ژورنالی 82/09/30 مجله علمی- ترویجی انجمن مهندسان راه و ساختمان
228 آنالیز و کنترل طراحی سازه ستون¬دار چوبی عمارت تاریخی عالی¬قاپو مقاله ژورنالی 82/01/31 مجله بین المللی علوم مهندسی
229 بررسی استفاده از مقاطع فولادی جدار نازک سردنورد شده در سازه ساختمانهای کوتاه مرتبه مقاله کنفرانسی 81/12/07 اولین کنفرانس سازه‌های جدار نازک کشور
230 مطالعه آثار و عوامل پیچش تصادفی و پیشنهادهایی جهت بهبود دستورالعملهای موجود در استاندارد 2800 ویرایش دوم مقاله کنفرانسی 81/12/06 سومین همایش ملی نقد و بررسی آیین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800)
231 بررسی واژگونی در آیین‌نامه‌های طراحی رایج و نتایج حاصل از بررسی آیین‌نامه بهسازی FEMA 356 مقاله کنفرانسی 81/12/06 سومین همایش ملی نقد و بررسی آیین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800)
232 الزامات خاص جوشکاری اتصالات قابهای خمشی ویژه مقاله کنفرانسی 81/12/06 سومین همایش ملی نقد و بررسی آیین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800)
233 بررسی یک ساختمان یک طبقه فولادی پیچی به روش طراحی عملکردی مقاله کنفرانسی 81/02/16 اولین کنفرانس ایمن¬سازی و بهسازی سازه¬ها
234 مطالعه نظری و آزمایشگاهی ساختمانهای سه¬بعدی با استفاده از مقاطع سردنورد شده فولادی با عمل مرکب برای ساختمانهای کوتاه مرتبه و میان مرتبه مقاله کنفرانسی 81/02/16 اولین کنفرانس ایمن¬سازی و بهسازی سازه¬ها
235 بررسی پارامتریک تأثیر تاریخچه بارگذاری در مدلسازی و تحلیل ساختمانهای چند طبقه بتنی مقاله کنفرانسی 80/02/17 دومین همایش بین‌المللی ساختمانهای بلند مرتبه
236 ارائه روش جدید در اتصال خورجینی با عملکرد خمشی مقاله ژورنالی 79/11/13 بنا
237 طراحی و تحلیل پایداری دکلهای موقت انتقال نیرو مقاله کنفرانسی 79/02/26 نخستین کنفرانس ملی سازه‌های فضاکار
238 بررسی روش‌های تحلیل غیرخطی هندسی خرپاهای فضاکار با هندسه ناجور (اثر Snap-Through) مقاله کنفرانسی 79/02/26 نخستین کنفرانس ملی سازه‌های فضاکار
239 تحلیل و طراحی پایداری دکلهای موقت انتقال نیرو مقاله کنفرانسی 79/02/26 نخستین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
240 تحلیل غیرخطی سازه‌های مهار شده با کابل مقاله کنفرانسی 79/02/19 پنجمین کنفرانس بین‌المللی عمران
241 The Study of Seismic Behavior of a Shear Wall and Comparison of Rehabilitation Layouts, Considering Fixed-Base and Flexible-Base Assumptions مقاله ژورنالی 78/10/09
242 Study of Foundation Rigidity and Flexibility Effects in SeismicBehavior of Moment Frame مقاله ژورنالی 78/10/09
243 روشی برای تحلیل و طراحی اتصالات خورجینی در برابر بارهای قائم مقاله کنفرانسی 78/07/28 اولین کنفرانس علمی- تخصصی انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
244 بررسی رفتار صفحه ستونهای فولادی تحت بارگذاری کلی مقاله کنفرانسی 78/07/28 اولین کنفرانس علمی- تخصصی انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
245 تعیین ظرفیت برشی برشگیرهای متعارف در تیهای مختلط بتنی - فولادی مقاله ژورنالی 78/01/31 -
246 بررسی تجربی رفتار ستوتهای فلزی پرشده با بتن مقاله ژورنالی 78/01/31 -
247 بررسی تجربی اتصال تیر به ستونهای فلزی پر شده با بتن مقاله ژورنالی 78/01/31 -
248 روش نوسانگر معادل برای تحلیل دینامیکی سازههای جداشده از پایه مقاله ژورنالی 78/01/31 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
249 بررسی تجربی رفتار ستون¬های فلزی پرشده با بتن مقاله کنفرانسی 76/02/14 چهارمین کنفرانس بین¬المللی مهندسی عمران
250 تعیین ظرفیت برشی برشگیرهای متعارف در تیرهای مختلط بتنی- فولادی مقاله کنفرانسی 76/02/14 چهارمین کنفرانس بین¬المللی مهندسی عمران
251 بررسی تجربی اتصال تیر به ستون های فلزی پر شده با بتن مقاله کنفرانسی 76/02/14 چهارمین کنفرانس بین¬المللی مهندسی عمران
252 Study of Moment Resistant Knee braced frame as An Alternative for Moment Resisting Frames With Rigid Connections مقاله کنفرانسی 75/04/08 11th World Conference on Earthquake Engineering (11WCEEE)
253 پیشنهاد روشی جهت تعیین صلاحیت مقاله کنفرانسی 73/07/11 سمینار سیاست‌های توسعه مسکن در ایران
254 الگوی عددی تحلیل دینامیکی سکوهای پرتاب موشک مبتنی بر روش تأثیرگذاری سازه‌ای مقاله ژورنالی 72/07/30 نشریه دانشکده فنی، دانشگاه تهران
255 نقد و بررسی روشهای تحلیل دینامیکی در آیین‌نامه 2800 مقاله کنفرانسی 72/07/05 هشتمین سمینار بین¬المللی پیش¬بینی برای زلزله
256 بررسی روشهای محاسبه سازه¬ها در مقابل زلزله در آیین¬نامه¬ها مقاله کنفرانسی 72/07/05 هشتمین سمینار بین¬المللی پیش¬بینی برای زلزله
257 بررسی نحوه توزیع بارهای جانبی و لنگرهای پیچشی ناشی از زلزله بین عناصر مقاوم‌ سازه‌های چند طبقه با استفاده از مفاهیم مرکز سختی و مرکز جرم مقاله کنفرانسی 72/02/12 کنگره بین‌المللی و روشهای محاسباتی در مهندسی
258 Spectrum Analysis of nonlinear Isolated Structures مقاله کنفرانسی 71/04/28 Tenth World Conference on Earthquake Engineering (10WCEE)
259 روش نوسانگر معادل برای تحلیل دینامیکی سازه‌های جدا شده از پایه مقاله ژورنالی 70/07/30 نشریه دانشکده فنی، دانشگاه تهران
260 طراحی اتصالات در سازه‌های فولادی به کمک کامپیوتر مقاله کنفرانسی 70/07/05 اولین کنفرانس بین‌المللی کامپیوتر در علوم، فنون و پزشکی در ایران
261 اثرات زلزله به گنبدهای سنتی ایران مقاله کنفرانسی 70/03/06 اولین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
262 تحلیل شبه دینامیکی سازه‌های ایزوله شده خطی به روش نوسانگر معادل مقاله کنفرانسی 70/03/06 اولین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
263 تحلیل دینامیکی سیستم‌های خاک- سازه در حوزه زمان مقاله کنفرانسی 70/02/01 اولین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
264 بررسی رفتار دینامیکی سازه¬ها تحت بارهای متحرک مقاله کنفرانسی 69/02/24 سومین کنگره بین¬المللی مهندسی راه و ساختمان
265 عمارت ستوندار عالیقاپو مقاله کنفرانسی 69/02/24 سومین کنگره بین¬المللی مهندسی راه و ساختمان
266 بررسی اثرات در تحلیل غیر خطی پلهای کابلی ایستا مقاله کنفرانسی 69/02/24 سومین کنگره بین¬المللی مهندسی راه و ساختمان
267 تحلیل خطی و غیرخطی پلهای کابلی ایستا به کمک سری‌های فوریه مقاله ژورنالی 68/04/07 استقلال
268 الگوی عددی تحلیل دینامیکی سکوهای پرتاب موشک مبتنی بر روش تاثیرگذاری سازه ای مقاله ژورنالی 37561 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
269 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های مركب تیر فولادی - ستون بتنی با اتصال با ورق میانگذر و مقایسه با سازه های فولادی و بتنی متعارف قزلجه جلال کارشناسی‌ارشد 1396.06.20
2 مطالعه آزمایشگاهی و عددی قاب های خمشی با جان سوراخ كاری شده محمودی سیدبهروز کارشناسی‌ارشد 1396.06.13
3 بررسی تجربی-عددی اتصالات خمشی تیر فولادی به ستون بتن مسلح بخشایش اقبالی نسرین دكتری 1396.05.07
4 كاهش ارتعاشات لرزه ای در سازه ها با استفاده از موانع موج در زمین، با در نظر گرفتن اثرات اندكنش خاك و سازه رضائی امیر کارشناسی‌ارشد 1396.02.25
5 سیستم باربر قابی شكل برای طره های طویل در بارهای ثقلی و لرزه ای ساجدی سیدامید کارشناسی‌ارشد 1395.10.28
6 بررسی رفتار لرزه ای و مطالعه پارامتریك گاست پلیت میانی در مهاربندهای 7 و 8 در طبقات متوالی روستائیان الهه کارشناسی‌ارشد 1395.10.08
7 بررسی لرزه ای تیرهای با مقطع دوبل ناودانی مقایسه عملكردی آن با مقطع I شكل توماج محمد کارشناسی‌ارشد 1395.06.15
8 بررسی عملكرد تیرهای همبند فولادی در سازه های تونلی بتن آرمه رضاپوركامی معین کارشناسی‌ارشد 1395.06.15
9 توسعه یك روش جدید فراكاوشی (CSS) در طراحی بهینه سازه‌های فولادی براساس سطوح عملكرد سازه‌ای و روش‌های انرژی رضازاد سوروجی فرزین دكتری 1395.06.10
10 بررسی آزمایشگاهی تاثیر برش گیرهای فولادی صلب در اجزای كامپوزیت متشكل از بتن و فولاد میردامادی نجف ابادی علی کارشناسی‌ارشد 1394.11.05
11 بررسی رفتار لرزه ای تیرهای فلزی ماهیچه ای و مزایای اقتصادی این تیرها قاسمی رضا کارشناسی‌ارشد 1394.11.03
12 اثر ایجاد سختی موضعی در كنترل تغییر شكل های حاصل از بارهای جانبی و رفتار دینامیكی قاب های خمشی فولادی جلوان شهریار کارشناسی‌ارشد 1394.10.30
13 ارزیابی عددی رفتار لرزه ای اتصال خمشی تیر با موج دار كردن جان توسط میمرخ لوله به ستون در ناحیه مفصل پلاستیك اخوه احسان کارشناسی‌ارشد 1394.06.10
14 مطالعه عددی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی سرد نورد شده فولادی محبی سعید دكتری 1394.06.08
15 بررسی تحلیلی رفتار لرزه ای سیستم های مهاربندی همگرا و واگرا(ی) مجهز به مهاربندهای كمانش تاب با طول كوتاه علایی علیرضا کارشناسی‌ارشد 1394.04.23
16 مقایسه ضوابط طراحی در تیرهای پیوسته ی بتن - فولادی با عملكرد مركب ناقص و كامل امیركمالی مهنوش کارشناسی‌ارشد 1394.04.08
17 تعیین مسیر گردش نیروی لرزه ای در گره مهاربندی شده در قاب های با تیر پیوسته و ستون دائی جواد آزاد کارشناسی‌ارشد 1393.11.01
18 مطالعه عددی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای مهاربندهای تمام فولادی مقید در برابر كمانش با جزئیات ویژه رضوی طباطبایی علی دكتری 1393.11.01
19 ارزیابی عددی رفتار لرزه ای اتصال تیر I شكل به ستون قوطی تحت خمش 2 محوره و تعیین تقاضاهای ایجاد شده روی اجزای اتصال سیفان فرشته کارشناسی‌ارشد 1393.06.11
20 بررسی مشخصات مقاطع ستون های صلیبی شكل حول محورهای قوی و ضعیف تحت اثر بارهای ثقلی و جانبی ناشی از زلزله كیخسروكیانی بابك کارشناسی‌ارشد 1393.04.29
21 تعیین رفتار لرزه‌ای اتصال خمشی تیر فولادی پیوسته به ستون بتنی از طریق ورق‌های فولادی تعبیه‌شده در وجوه ستون به كمك كلیدهای برشی فولادی علی عباسی وحید کارشناسی‌ارشد 1392.10.24
22 مطالعه پارامتریك رفتار لرزه ای دیوارهای برشی سرد نوردشده فولادی برزو شاهین کارشناسی‌ارشد 1392.10.22
23 رفتار لرزه ای مفصل پلاستیك برشی با استفاده از اتصال پیچی لغزشی در سیستم قاب خمشی فولادی- مطالعه موردی در قاب های لوله ای فولادی نیكو كلام مفخم محمدتقی کارشناسی‌ارشد 1392.06.17
24 بررسی تحلیلی و عددی رفتار خطوط لوله دریایی در دهانه آزاد تحت تاثیر نیروی محوری سیفی پور ایمان کارشناسی‌ارشد 1392.06.10
25 بهیبود رفتار لرزه ای قاب های با مهاربندی مقید در برابر كمانش به وسیله سیستم های باربر فرعی مهدی پناه علیرضا کارشناسی‌ارشد 1392.02.29
26 مطالعه ی گسیختگی تدریجی در قاب های مهاربندی شده تحت اثر حذف ناگهانی باربری ستون های گوشه و پیرامونی و ارائه روشی نوین جهت تضمین عملكرد قاب مهاربندی جان نثاری لادانی زینب کارشناسی‌ارشد 1391.10.27
27 مطالعه طراحی بهینه ساختمانهای بلند دوگانه با یك هسته مهاربندی شده واگرا به روش انرژی سلیمانی مونا کارشناسی‌ارشد 1391.09.29
28 ارزیابی رفتار لرزه ای محور ضعیف اتصالات جوشی صلب در ستون های دوبل محمدی سعید کارشناسی‌ارشد 1391.06.28
29 كاربرد ضرب گراف در تحلیل سازه ها اردلان اصل محمد کارشناسی‌ارشد 1391.06.26
30 مقایسه ویژگی لرزه ای ستون های صلیبی شكل با ستون های H شكل و قوطی شكل و تعیین الزامات نیرو-كنترل اجزای ستون در نواحیاتصال تیر به ستون مطلبی نصرآبادی محمد کارشناسی‌ارشد 1391.02.31
31 رفتار لرزه ای اتصال تیر فولادی به ستون بتنی در قاب های خمشی پولادی پویا کارشناسی‌ارشد 1390.11.30
32 تعیین ویژگیهای لرزه‌ای سازه‌های دیواری موسوم به تونلی مهندسی سارا کارشناسی‌ارشد 1390.07.10
33 مطالعه عددی رفتار بتن‌های الیافی توانمند بارگذاری شده به صورت سه محوری با مدل‌های رفتاری موجود عربعلی پورا کارشناسی‌ارشد 1390.06.29
34 ارزیابی و بهینه ســازی روش لوله گذاری مارپیچی در لوله های كف دریا افتخاریان امیرحسین کارشناسی‌ارشد 1390.04.13
35 مقایسه آیین¬نامه¬های طراحی و بهسازی لرزه¬ای در مورد خاك¬و¬پی بر اساس تحلیل عملكردی خاك¬و¬پی اسلامی امیرآبادی امیر کارشناسی‌ارشد 1390.03.24
36 بهبود جزییات لرزه ای و روش ساخت اتصال تیر به ستون قوطی شكل وh شكل در قابهای خمشی فولادی ترابیان شهاب الدین دكتری 1389.12.11
37 ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های هرمی به روش تاریخچه زمانی و ارائه روشی جهت تناسب بندی اعضاء چگینی زینب کارشناسی‌ارشد 1389.12.11
38 تحلیل كمانشی در ورق میانگذر در اتصال خمشی تیر به ستون قوطی صمیمی راضیه کارشناسی‌ارشد 1389.12.07
39 اندركنش لوله و سازه تكیه گاهی شهیدی تبار اكبر کارشناسی‌ارشد 1389.12.04
40 ارزیابی لرزه‌ای سدهای بتنی دو قوسی با نگرش طراحی بر اساس عملكرد میرزائی الهه کارشناسی‌ارشد 1389.07.05
41 بررسی تیر همبند فولادی با جان موجدار در سیستم دیوارهای برشی همبسته شاه محمدی امیر کارشناسی‌ارشد 1389.07.03
42 ارائه طرح جدید مهاربند مقید در برابر كمانش با ایده حذف غلاف سرتاسری شمشادیان محمدابراهیم کارشناسی‌ارشد 1389.07.03
43 بهینه سازی طرح اختلاط بتن ترمیمی برای سازه های بتنی دریائی آسیب دیده در شرایط محیطی خلیج فارس قاسم زاده ثمرین فرنام کارشناسی‌ارشد 1388.12.01
44 بررسی عملكرد لرزه ای پانل های برشی در سازه های دیواری فولادی سرد نورد شده سیاس محمدحسن کارشناسی‌ارشد 1388.07.04
45 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای بتنی با قالب تونلی و راهكارهای تامین عملكرد آنها یوسف پورسادات محله حسین کارشناسی‌ارشد 1388.06.31
46 بررسی رفتار لرزه ای قاب های با اتصالات مهار بند زانوئی میرجلیلی محمد ابراهیم کارشناسی‌ارشد 1388.05.31
47 استفاده از قابهای مهار بند واگرای ایزوله شده از سیستم باربر ثقلی در ساختمانها ارشادی فرد محمدحسن کارشناسی‌ارشد 1388.03.31
48 مطالعه نحوه گسیختگی تدریجی در سازه های فولادی با اتصالات خمشی تیر به ستون در اثر از بین رفتن باربری محوری یك ستون در ناحیه تحتانی فهیمی هنزائی فرانك کارشناسی‌ارشد 1388.01.22
49 بررسی رفتار اتصال تیر فولادی به ستون قطبی شكل پر شده از بتن با استفاده از ورق میان گذر بالازاده مینوئی یاسمن کارشناسی‌ارشد 1387.11.29
50 ارزیابی رفتار لرزه ای و تعیین مسیر انتقال نیرو دراتصال صلب با ستونهای دوبل مندرج در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران ابوصابر مریم کارشناسی‌ارشد 1387.11.29
51 تحلیل غیرخطی قابهای دارای اتصالات تیر با مقطع كاهش یافته با استفاده از روش فضای حالت تلفیقی كیلدشتی كمساری كامیار دكتری 1387.10.29
52 تعیین تناسبات تیرهای پیوند درقاب های چند طبقه مهاربندی شده واگرا با استفاده از روش انرژی دستمالچی شهرزاد کارشناسی‌ارشد 1387.09.25
53 ارزیابی سازه‌ای و تعیین رفتار لرزه‌ای ساختمانهای بلندمرتبه هرمی مطابق با ضوابط شهرداری تهران خفاف بردیا کارشناسی‌ارشد 1387.07.04
54 ارزیابی آزمایشگاهی و عددی رفتار لرزه‌ای اتصال خمشی تیر باستون قوطی بوسیله ورق میانگذر كشاورزی فرهاد کارشناسی‌ارشد 1387.06.27
55 ارزیابی آزمایشگاهی و عددی رفتار لرزه‌ای اتصال خمشی تیر، با جان موج‌دار در ناحیه مفصل پلاستیك، به ستون ایمان پور علی کارشناسی‌ارشد 1387.06.10
56 بهبود رفتار سیستم های مهاربندی همگرای ویژه فولادی از طریق ایجاد مهاربندهای متوازن اهل حق ساناز کارشناسی‌ارشد 1387.04.17
57 بررسی اثر بارگذاری مرحله ای ناشی از فرآیند ساخت با ملاحظه تغییر شكلهای وابسته به زمان در سازه های بلند بتنی اسماعیلی امید کارشناسی‌ارشد 1386.11.30
58 بررسی تجربی- تحلیلی جزئیات اتصال خمشی تیرهای پیوسته به ستون دهقانی رنانی مهدی دكتری 1386.11.28
59 بررسی اثرات بارگذاری مرحله ای ناشی از مراحل ساخت و ایپكچی سیامك کارشناسی‌ارشد 1386.06.27
60 روش اجزای محدود افقی در تعیین بار نهایی و مسیر گسیختگی محتمل برای محیط های پیوسته جامد اصغری اباذر دكتری 1380.10.03
61 تعیین مسیر انتقال نیروهای لرزه ای در قاب های مركب شامل تیر مركب و ستون مركب فولادی پر شده با بتن نقیب زادگان سیدنادر کارشناسی‌ارشد
62 ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های مركب تیر فولادی - ستون بتنی با اتصال با ورق میانگذر و مقایسه با سازه های فولادی و بتنی متعارف قزلجه جلال کارشناسی‌ارشد
63 تعیین مسیر انتقال نیروهای لرزه ای در قاب های مركب شامل تیر مركب و ستون مركب با هسته فولادی مدفون در بتن ازاد شادی کارشناسی‌ارشد
64 رفتار لرزه ای اتصالات خمشی تیر به ستون های فولادی پر شده با بتن (CFT) با ورق میانگذر احمدی محمدمهدی دكتری
65 مطالعه عددی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای اتصال قابهای خمشی با پیوند زانویی ایپكچی سیامك دكتری
66 بررسی رفتار لرزه ای ابر قاب خمشی صادقی اشکوری سهیلا کارشناسی‌ارشد
67 ارزیابی عددی آزمایشگاهی پاسخ لرزه ای ساختمانهای نیمه مدفون متقارن و نامتقارن عرب پناهان محمد دكتری
68 توسعه منحنی های شكنندگی (فروریزش) لرزه ای برای ساختمان های مصالح بنایی غیرمسلح آقابابایی مباركه علیرضا دكتری
69 بررسی عملكرد لرزه ای قاب های فولادی با تیرهای غیر مستقیم در پلان فارسی جانی فرنود کارشناسی‌ارشد
70 بررسی عددی و آزمایشگاهی نحوه انتقال نیرو در گره مهاربندی در قابهای با ستونهای فولادی قوطی و پر شده با بتن CFT ابراهیمی حسین ابادی سمیرا دكتری
71 بررسی رفتار لرزه ای تیرهای فولادی با تراز متفاوت در قاب های خمشی صمدی ملاقاسم سعید کارشناسی‌ارشد
72 مطالعه عددی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای اتصال قاب های خمشی با پیوند زانویی سلیمانی پراپری آزاد مهدی دكتری

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021