اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی اسکندری قادی
نام مرتضی
درجه استاد

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2188
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک ghadi@ut.ac.ir
شماره اتاق 315

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی سازه، مکانیک محیط‌های پیوسته
کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه تهران - 1369
کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه علم و صنعت ایران - 1373
دکتری سازه، دانشگاه تهران - 1380
مکانیک سازه، دانشگاه کلرادو در بولدر (ایالات متحده آمریکا) - 1383

درس های ارائه شده
1 روش المانهای مرزی
2 ریاضیات عالی دکتری
3 ریاضیات عالی مهندسی
4 مقاومت مصالح 1
5 مقاومت مصالح 2
6 الاستودینامیک
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Prediction Equations for Horizontal and Vertical PGA, PGV, and PGD in Northern Iran Using Prefix Gene Expression Programming مقاله ژورنالی 97/02/25 BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
2 Shear excitation of a multilayered magneto-electro-elastic half-space considering a vast frequency content مقاله ژورنالی 96/11/12 International Journal of Engineering Science
3 Three-dimensional coupled thermoelastodynamic stress and flux induced wave propagation for isotropic half-space with scalar potential functions مقاله ژورنالی 96/11/09 ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK
4 Wave propagation in a multilayered magneto-electro-elastic half-space induced by external/internal circular time-harmonic mechanical loading مقاله ژورنالی 96/09/10 International Journal of Solids and Structures
5 Three dimensional transient Green's functions in a thermoelastic transversely isotropic half-space مقاله ژورنالی 96/04/19 ZAMM ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK
6 بررسی کاربرد آهنگ لغزش گسل ها در پهنه بندی مستقل از زمان خطر زمین لرزه در منطقه کرمان-غرب بلوک لوت مقاله ژورنالی 96/04/15 مجله ژئوفیزیک ایران
7 A family of exponentially-gradient elements for numerical computation of singular boundary value problems مقاله ژورنالی 96/04/10 Engineering Analysis with Boundary Elements
8 Coupled BE-FE scheme for three-dimensional dynamic interaction of a transversely isotropic half-space with a flexible structure مقاله ژورنالی 96/03/11 Civil Engineering Infrastructures journal
9 Passive control of 3D wave propagation with a functionally graded layer مقاله ژورنالی 96/01/12 INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
10 Development of an Acoustic Metamaterials for Aero Acoustic Noise Control مقاله ژورنالی 95/12/25 Journal of Applied Fluid Mechanics
11 Forced Horizontal Vibration of Rigid Disc in Transversely Isotropic Trimaterial Full-Space مقاله ژورنالی 95/12/11 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
12 Three-dimensional dynamic ring load and point load Green's functions for continuously inhomogeneous viscoelastic transversely isotropic half-space مقاله ژورنالی 95/12/11 Engineering Analysis with Boundary Elements
13 Bi-material transversely isotropic half-space containing penny-shaped crack under time-harmonic horizontal loads مقاله ژورنالی 95/12/11 ENGINEERING FRACTURE MECHANICS
14 Simulation-based conceptual design of an acoustic metamaterial with full band gap using an air-based 1-3 piezoelectric composite for ultrasonic noise control مقاله ژورنالی 95/11/13 COMPTES RENDUS MECANIQUE
15 A Potential Method for Body and Surface Wave Propagation in Transversely Isotropic Half- and Full-Spaces مقاله ژورنالی 95/09/11 Civil Engineering Infrastructures journal
16 Displacement ring load Green's functions for saturated porous transversely isotropic tri-material full-space مقاله ژورنالی 95/06/01 International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
17 Time-harmonic response of saturated porous transversely isotropic half-space under surface tractions مقاله ژورنالی 95/03/12 JOURNAL OF HYDROLOGY
18 Dynamic response of axisymmetric transversely isotropic viscoelastic continuously nonhomogeneous half-space مقاله ژورنالی 95/01/13 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
19 Analytical solution of the asymmetric transient wave in a transversely isotropic half-space due to both buried and surface impulses مقاله ژورنالی 94/11/12 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
20 Torsional vibration of a finite cylindrical cavity in a two-layer transversely isotropic half-space مقاله ژورنالی 94/05/10 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
21 برآورد شتاب طیفی در منطقه اصفهان و مقایسه نتایج با شتاب طیفی آیین نامه 2800 ایران و آیین نامه IBC آمریکا مقاله ژورنالی 94/01/15 مجله ژئوفیزیک ایران
22 Mathematical modeling of a rigid circular membrane in a trimaterial transversely isotropic full-space undergoing a prescribed displacement مقاله ژورنالی 93/11/01 Journal of Physics: Conference Series
23 پهنه بندی خطر زمینلرزه در ایران و برآورد مقادیر بیشینه شتاب برای مراکز استانها مقاله ژورنالی 93/10/17 مجله فیزیک زمین و فضا
24 Interaction of rigid ring foundation with trasnversely isotropic tri-material full-space under a prescribed horizontal harmonic vibration مقاله کنفرانسی 93/10/17 Engineering Mechanics Institue International Conference
25 Displacement Solution for a Static Vertical Rigid Movement of an Interior Circular Disc in a Transversely Isotropic Tri-Material Full-Space مقاله ژورنالی 93/10/14 World Academy of Science Engineering and Technology
26 Performance comparison of numerical inversion methods for Laplace and Hankel integral transforms in engineering problems مقاله ژورنالی 93/10/11 APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
27 Dynamic Reissner–Sagoci problem for a transversely isotropic half-space containing finite length cylindrical cavity مقاله ژورنالی 93/08/10 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
28 Dynamic interaction of a pile with a transversely isotropic elastic half-space under transverse excitations مقاله ژورنالی 93/08/10 International Journal of Solids and Structures
29 طیف های طرح برای ساختگاه های سنگی ایران با ملاحظات بزرگی و فاصله و مقایسه با طیف های حاصل از تحقیقات منطقه ای مقاله ژورنالی 93/05/15 مجله فیزیک زمین و فضا
30 Vertical and horizontal vibrations of a rigid disc on a multilayered transversely isotropic half-space مقاله ژورنالی 93/03/11 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
31 Tensionless-frictionless interaction of flexible annular foundation with a transversely isotropic multi-layered half-space مقاله ژورنالی 93/03/02 International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
32 تحلیل نیم محیط ایزوتروپ جانبی در تماس با شالوده صلب حلقه ای مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
33 Static interaction of arbitrary shaped solid plate and transversely isotropic half - space مقاله کنفرانسی 93/02/17 8th National Congress on Civil Engineering
34 A Method of Function Space for Vertical Impedance Function of a Circular Rigid Foundation on a Transversely Isotropic Ground مقاله ژورنالی 92/11/26 Civil Engineering Infrastructures journal
35 Thermoelastodynamics with Scalar Potential Functions مقاله ژورنالی 92/10/11 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
36 Thermoelastodynamics in transversely isotropic media with Scalar Potential Functions مقاله ژورنالی 92/10/11 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
37 Elastostatic response of a pile embedded in a transversely isotropic half-space under transverse loading مقاله ژورنالی 92/09/19 International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
38 Asymmetric motion of a transversely isotropic thermoelastic half-space under time-harmonic buried source مقاله ژورنالی 92/09/15 ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK
39 Analytical solution for two-dimentional coupled thermoelastodynamics in a cylinder مقاله ژورنالی 92/09/10 Civil Engineering Infrastructures journal
40 Transient response of a thermoelastic half-space to mechanical and thermal buried sources مقاله ژورنالی 92/08/09 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
41 Frequency Domain Analysis of an Axisymmetric Thermoelastic Transversely Isotropic Half-Space مقاله ژورنالی 92/07/09 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
42 Coupled thermoviscoelastodynamic Green's functions for bi-material half-space مقاله ژورنالی 92/07/01 ZAMM ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK
43 Wave propagations in exponentially graded transversely isotropic half-space with potential function method, Mechanics of Material مقاله ژورنالی 92/06/28 MECHANICS OF MATERIALS
44 Forced vertical and horizontal movements of a rectangular rigid foundation on a transversely isotropic half - space مقاله ژورنالی 92/06/13 International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
45 Dynamic Green's Functions of an Axisymmetric Thermoelastic Half-Space by a Method of Potentials مقاله ژورنالی 92/06/10 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
46 Dynamic Green Functions of an Axisymmetric Thermoelastic Half-Space by a Method of Potentials مقاله ژورنالی 92/06/10 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
47 Modeling of Moisture Diffusivity of Concrete at Low Temperatures مقاله ژورنالی 92/04/10 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
48 توابع پتانسیل برای مسائل ترموالاستودینامیک در محیط همسانگرد جانبی مقاله ژورنالی 92/03/30 مجله مهندسی عمران شریف
49 تحلیل سه بعدی نبم فضای ایزوتروپ جانبی دو لایه ای تحت اثر شالوده مستطیلی انعطاف پذیر مستقر بر ان مقاله کنفرانسی 92/02/25 تکنیک های نوین محاسباتی و بهینه سازی در مهندسی عمران
50 Mathematical analysis for an axissymmetric disc-shaped crack in transversely isotropic half-space مقاله ژورنالی 91/12/11 INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
51 Analytical Solution of Coupled Thermoelastic Axisymmetric Transient Waves in a Transversely Isotropic Half-Space مقاله ژورنالی 91/12/11 Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME
52 بررسی لرزه زمینساخت و لرزه خیزی منطقه اصفهان مقاله ژورنالی 91/12/01 مجله فیزیک زمین و فضا
53 Interaction of rocking vibration of a buried rigid circular disc and a two-layer transversely isotropic half-space مقاله ژورنالی 91/10/12 SCIENTIA IRANICA
54 Analytical solution for a two-layer transversely isotropic half-space affected by an arbitrary shape dynamic surface load مقاله ژورنالی 91/10/12 Civil Engineering Infrastructures journal
55 Impedance functions for surface rigid rectangular foundations on transversely isotropic multilayer half-spaces مقاله ژورنالی 91/10/12 Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME
56 ماتریس سختی افقی و خمشی شالوده صلب مستطیلی مستقز بر سطح نیم فضای ایزوتروپ جانبی مقاله کنفرانسی 91/07/19 کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوری های پیشرفته
57 الگوریتم تحلیل نبم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر نیروی قائم موثر بر یک صفحه دایره ای انعطاف پذیر مقاله کنفرانسی 91/07/19 کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوری های پیشرفته
58 Axis-symmetric analysis of a multilayered transversely isotropic half-space مقاله کنفرانسی 91/07/19 International Conference on Mechanical Engineering and Advanced Technology
59 تحلیل محیط نیم بی‌نهایت همسان جانبی به پیچش وارد بر جداره‌ی حفره با طول محدود مقاله ژورنالی 91/07/05 نشریه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
60 پهنه بندی زمین لرزه ای گستره تهران و نواحی مجاور با استفاده از مجموعه های فازی مقاله ژورنالی 91/06/30 مجله فیزیک زمین و فضا
61 Vertical action of a concentric multi - annular punch on a transversely isotropic elastic half - space مقاله ژورنالی 91/04/17 Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME
62 Analytical solution of torsion vibration of a finite cylindrical cavity in a transversely isotropic half - space مقاله ژورنالی 91/04/11 JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS
63 برآورد تغییر مکان های قائم در محیط ایزوتروپ جانبی دو لایه ای ناشی ازنیروی ضربه ای قائم مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین امللی مهندسی عمران
64 تحلیل دینامیکی نبم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر بارگذاری مستطیلی سطحی با استفاده از توابع گرین مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین امللی مهندسی عمران
65 A complete solution of the wave equations in the transversely isotropic media مقاله ژورنالی 91/01/13 JOURNAL OF ELASTICITY
66 Statistical models of interoccurrence times of Iranian earthquakes on the basis of information criteria مقاله ژورنالی 91/01/13 Journal of Earth System Science
67 تعیین طیف های طراحی افقی و قائم برای ساختگاه های سنگی براساس داده های شتابنگاری ایران مقاله ژورنالی 90/12/25 مجله فیزیک زمین و فضا
68 تحلیل دینامیکی فضای کامل همسانگرد جانبی با صفحه صلب دایره‌ای مقاله ژورنالی 90/12/15 Civil Engineering Infrastructures journal
69 Analytical solution of time-harmonic torsion vibrationof a cylindrical cavity in a half-space مقاله ژورنالی 90/10/25 Proceedings of World Academy of Science: Engineering & Technolog
70 Analytical solution of time-harmonic torsional vibration of a cylindrical cavity in a half-space مقاله ژورنالی 90/10/11 World Academy of Science, Engineering and Technology
71 روش بازنگری شده خود همبستگی مکانی برای ارزیابی سرعت موج برشی مقاله ژورنالی 90/10/10 مجله فیزیک زمین و فضا
72 تحلیل نیم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر خمش شالوده مدور صلب مستقر بر سطح مقاله ژورنالی 90/10/01 Civil Engineering Infrastructures journal
73 Rocking vibration of rigid circular disc in a transversely isotropic full - space مقاله ژورنالی 90/07/18 International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
74 توابع پتانسیل اسکالر برای مسائل الاستودینامیک در انواع دستگاه های مختصات استوانه ای مقاله ژورنالی 90/04/15 Civil Engineering Infrastructures journal
75 تابع امپدانس قائم شالوده حلقوی مضاعف مستقر بر سطح نیم فضای ایزوتروپ جانبی مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
76 تحلیل نیم فضای ایزوتروپ جانبی دولایه ای تحت اثر شالوده صلب دایره ای سطحی مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
77 Analytical solution for axisymmetric thermoelastodynamic problems in a transversely isotropic half-space under a surface loading مقاله کنفرانسی 90/02/06 6th National Congress on Civil Engineering,
78 Forced rocking motion of a two-layer transversely isotropic half-space مقاله کنفرانسی 90/01/30 Sixth International Conference of Seismology and Earthquake Engineering
79 The SPAC Method for a Finite M-Station Circular Array Using Horizontally Polarized Ambient Noise مقاله ژورنالی 90/01/02 BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
80 The SPAC method for a finite M - station circular array using horizontally polarized ambient noise مقاله ژورنالی 89/12/10 BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
81 تخمین سرعت موج برشی با ترکیب روشهای آرایه­ ای و وارون سازی منحنی­های بیضیواری در ساختگاهی در جنوب شهر تهران مقاله ژورنالی 89/12/01 مجله فیزیک زمین و فضا
82 برآورد سرعت موج برشی با ترکیب رو شهای آرایه ای و وارو نسازی منحنی های بیضی واری در ساختگاهی در جنوب شهر تهران مقاله ژورنالی 89/12/01 مجله فیزیک زمین و فضا
83 An analytical solution for transversely isotropic simply supported thick rectangular plates using displacement potential functions مقاله ژورنالی 89/11/12 Journal of Strain Analysis for Engineering Design
84 Forced Vertical Vibration of Rigid Circular Disc on a Transversely Isotropic Half-Space مقاله ژورنالی 89/04/12 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
85 Forced Vertical Vibration of Rigid Circular Disc on a Transversely Isotropic Half-Space مقاله ژورنالی 89/04/10 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
86 An extended MSPAC method in circular arrays مقاله ژورنالی 89/04/08 GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL
87 An extended MSPAC method in circular array مقاله ژورنالی 89/04/08 GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL
88 تعیین طیفهای طراحی برای ساختگاههای سنگی ایران با ملاحظات بزرگی و فاصله و مقایسه با طیفهای حاصل از مطالعات منطقه ای مقاله کنفرانسی 89/02/21 چهاردهمین کنفرانس ژیوفیزیک ایران
89 تحلیل محیط نیمه بی نهایت ایزوتروپ جانبی به پیچش وارد بر جداره حفره با طول محدود مقاله کنفرانسی 89/02/14 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
90 تحلیل نیم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر صفحه صلب دایره ای با استفاده از توابع گرین بار حلقوی مقاله ژورنالی 89/01/01 علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
91 روش نیمه تحلیلی برای محیط بی نهایت سه ماده ای با رفتار ایزوتروپ جانبی در فضای فرکانسی مقاله ژورنالی 88/12/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
92 محیط نیمه بینهایت دولایه ای با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت اثربار مماس بر سطح در فضای فرکانسی مقاله ژورنالی 88/08/02 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
93 تحلیل نیم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر صفحه صلب دایرهای با استفاده از توابع گرین بار رینگی مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
94 تحلیل نبم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر صفحه صلب دایره ای با استفاده از توابع گرین رینگی مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین امللی مهندسی عمران
95 Elastostatic Green's functions for an arbitrary internal load in a transversely isotropic bi - material full - space مقاله ژورنالی 88/01/12 International Journal of Engineering Science
96 A tri - material elastodynamic solution for a transversely isotropic full - space مقاله ژورنالی 87/12/11 International Journal of Solids and Structures
97 Axisymmetric transient waves in transversely isotropic half - space مقاله ژورنالی 87/11/13 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
98 Directivity effect on PGV attenuation relations in March 31-2006 Silakhor earthquake مقاله کنفرانسی 87/10/22 IASPEI General Assembly 2009
99 Axisymmetric Body - Force Fields in Elastodynamics of Transversely Isotropic Media مقاله ژورنالی 87/10/12 Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME
100 بررسی اثر راستاگرایی بر جنبش نیرومند زمین در زمینلرزه 11 فروردین 1385 درب آستانه - سیلاخور مقاله ژورنالی 87/09/24 مجله ژئوفیزیک ایران
101 Estimating shear-waves velocity structure by using array methods (FK and SPAC) and inversion of ellipticity curves at a site in south of Tehran مقاله کنفرانسی 87/07/21 The 14 th World Conference on Earthquake Engineering
102 بازتاب و شکست موج SH در مرز ناهموار بین دو محیط ایزوتروپ جانبی مقاله ژورنالی 87/07/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
103 Closure to ‘Comments on the Reissner-Sagoci problem for a transversely isotropic half-space’ by M. Rahimian, A. K. Ghorbani-Tanha and M. Eskandari-Ghadi,International Journal for Numerical and Analyti مقاله ژورنالی 87/05/25 International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
104 Elastodynamics and Elastostatics by a Unified Methodof Potentials for x3 - Convex Domains مقاله ژورنالی 87/05/11 JOURNAL OF ELASTICITY
105 آنالیز محیط بینهایت دو ماده ای با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت نیروی استاتیکی مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی ساختمان
106 Application of noise wavefield to assign velocity model in site effects studies-A case study in Tehran مقاله کنفرانسی 87/02/16 The Forth National Conference on Civil Engineering (NCCE4
107 روش توابع پتانسیل برای محیط همسان جانبی با تقارن محوری مقاله ژورنالی 86/10/30 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
108 Transversely isotropic elastodynamic solution of a finite layer on an infinite subgrade under surface loads مقاله ژورنالی 86/10/11 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
109 تعیین طیفهای طراحی افقی و قائم برای ساختگاه های سنگی بر اساس داده های ایران مقاله کنفرانسی 86/10/04 دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
110 Elastodynamic Potential Method For Transversely Isotropic Solid مقاله ژورنالی 86/07/09 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
111 براورد خطر زمینلرزه منطقه اصفهان به روش احتمالاتی مقاله کنفرانسی 86/02/23 ٍٍُپنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
112 تحلیل خطر زلزله منطقه اصفهان به روش احتمالاتی مقاله کنفرانسی 86/02/23 پنجمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
113 امواج سطحی در یک نیم فضای ایزوتروپ جانبی در فضای زمانی مقاله کنفرانسی 86/02/23 پنجمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
114 سهم ضریب رفتار از شکل‌پذیری برای سازه‌های پوسته‌ای کروی مقاله کنفرانسی 86/02/23 پنجمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
115 On the completeness of a method of potential in elastodynamics مقاله ژورنالی 85/10/11 QUARTERLY OF APPLIED MATHEMATICS
116 لرزه خیزی گستره سایتهای هسته ای اصفهان مقاله کنفرانسی 85/09/20 کنفرانس بین المللی نقش چرخه سوخت در توسعه پژوهش و فناوری
117 تحلیل سه بعدی محیط نیمه بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت اثربار مماس بر سطح در فضای فرکانسی مقاله ژورنالی 85/08/11 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
118 The Reissner–Sagoci problem for a transversely isotropic half-space مقاله ژورنالی 85/06/10 International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
119 Surface time domain axisymmetric wave in transversely isotropic medium مقاله کنفرانسی 85/04/04 15th U.S. Congress on Theoretical and Applied Mechanics
120 Fundamental solutions for wave equations of a three joined transversely isotropic full space مقاله کنفرانسی 85/04/04 15th U.S. Congress on Theoretical and Applied Mechanics
121 توابع گرین برای محیط نیمه بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت اثر بارگذاری قائم در فضای فرکانسی مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
122 تجزیه و تحلیل استاتیک 3D از یک هکتار متقاطع ایزوتروپیک مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
123 A new complete solution of the elastic wave equation for the isotropic media مقاله کنفرانسی 85/02/18 7th international congress on Civil Eng.
124 Surface axisymmetric wave in transversely isotropic medium مقاله کنفرانسی 85/02/18 7th international congress on Civil Eng.
125 Damage Theory Based on Composite Mechanics مقاله ژورنالی 84/10/11 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
126 Composite Materials with Damage مقاله کنفرانسی 84/02/20 2nd national congress on civil eng.
127 Completeness of the solution of the elastodynamic equations for cross-anisotropic materials مقاله کنفرانسی 84/02/20 2nd national congress on civil eng.
128 The effect of heat source on upper and lower bounds of effective conductivity of anisotropic composites مقاله کنفرانسی 83/01/24 The Fifth international conference on: Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures
129 Composite Damage Mechanics and Applications to Modeling of Degradation of Concrete مقاله کنفرانسی 83/01/24 The Fifth international conference on: Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures
130 Wave equations in transversely isotropic media in terms of potential functions مقاله ژورنالی 82/06/20 International Journal of Engineering-Transactions A: Basics
131 Effective Conductivity of composite materials with source مقاله کنفرانسی 82/04/25 ASCE EM2003
132 Fundamental Steady - State Solution for the Transversely Isotropic Half - Space مقاله ژورنالی 82/04/10 International Journal of Engineering-Transactions A: Basics
133 The effect of heat source on effective conductivity of heterogeneous composite materials مقاله کنفرانسی 82/03/27 EM 2003
134 Vertical and Rocking Impedances for Surface Rigid Foundation Resting in a Transversely Isotropic Half - Space مقاله ژورنالی 80/11/12 International Journal of Engineering Science
135 اثبات قضیه آلمانسی در حالت کلی مقاله ژورنالی 80/10/01 مجله علوم دانشگاه تهران
136 حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت اول: حل تحلیلی) مقاله ژورنالی 78/01/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
137 حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت دوم: حل عددی) مقاله ژورنالی 78/01/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
138 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 كنترل فركانس گذرنده در مصالح مكنتوالكتروالاستیك و كاربرد آن در فیلترهای لرزه ای رضائی شاهرخ دكتری 1395.12.14
2 به كارگیری رهیافت شبیه سازی مونت - كارلو در برآورد خطر و بهینه بندی لرزه ای مازندران خانی مصطفی کارشناسی‌ارشد 1395.06.28
3 تركیب روش‌های اجزا محدود و اجزا مرزی برای حل مسائل اندركنش دینامیكی سازه و خاك با رفتار ایزوتروپ جانبی مرشدی فرد علی کارشناسی‌ارشد 1394.12.26
4 تعیین تابع امپدانس افقی و گهواره ای شالوده صلب با شكل دلخواه مسقر بر سطح محیط ایزوتروپ جانبی یزدی پارسا کارشناسی‌ارشد 1393.06.11
5 تابع امپدانس قائم پی سطحی صلب دایره ای مستقر بر محیط نیمه بی نهایت ارتجاعی دوفازه (اشباع) با رفتار ایزوتوپ جانبی در فضای فركانسی باباجان تبارملكشاه حسن کارشناسی‌ارشد 1392.06.13
6 تحلیل مسائل ترموالاستودینامیك در محیط نیمه بینهایت ایزوتروپ جانبی حیاتی یزدان کارشناسی‌ارشد 1391.06.28
7 اندركنش سازه با خاك لایه ای همسان جانبی در حوزه فركانس با تركیب روش های المان محدود و المان مرزی مهدی زاده دل ارام دكتری
8 تعیین سختی دینامیكی صفحهی صلب دایره‌ای مدفون همسان جانبی متخلخل و اشباع صاحبكار كیومرث دكتری
9 انتشار امواج در محیط مگنتوالكتروالاستیك همسان جانبی با استفاده از توابع پتانسیل جدید مشتاق احسان دكتری
10 تابع امپدانس برای پی مستطیلی صلب مستقر بر روی نیم فضای همسان جانبی متخلخل اشباع لایه ای جعفرزاده عطا کارشناسی‌ارشد
11 توابع امپدانس شالوده صلبی سطحی مستقر بر نیم فضای همسان جانبی ویسكوالاستیك هدفمند چشمه كانی سعید دكتری

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021