اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی خان محمدی
نام محمد
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2217
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک mkhan@ut.ac.ir
شماره اتاق 362

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی سازه
کارشناسی مهندسی عمران-عمران, دانشگاه فردوسی مشهد - 1372
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه, دانشگاه تهران - 1375
دکتری مهندسی عمران-سازه, دانشگاه تهران - 1384

درس های ارائه شده
1 روش های مدلسازی تجربی - عددی در آنالیزهای غیرخطی و...
2 پروژه سازه های بتن آرمه
3 سازه های بتن آرمه 1
4 سازه های بتن آرمه 2
5 مصالح ساختمانی
6 مباحث ویژه
7 ارزیابی و بهسازی ساختمانها در برابر
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Effects of foundation rocking and uplifting on displacement amplification factor مقاله ژورنالی 97/04/10 Earthquake Engineering and Engineering Vibration
2 A Superelastic Retrofitting Method for Mitigating the Effects of Seismic Excitations on Irregular Bridges مقاله ژورنالی 97/03/13 Civil Engineering Infrastructures journal
3 Residual Capacity of Mainshock-Damaged Precast-Bonded Prestressed Segmental Bridge Deck under Vertical Earthquake Ground Motions مقاله ژورنالی 97/02/11 JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING
4 A hierarchical nano to macro multiscale analysis of monotonic behavior of concrete columns made of CNT-reinforced cement composite مقاله ژورنالی 97/02/01 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
5 A new discrete macro-element in an analytical platform for seismic assessment of unreinforced masonry buildings مقاله ژورنالی 96/09/10 ENGINEERING STRUCTURES
6 Analytical estimation of lateral resistance of low-shear strength masonry infilled reinforced concrete frames with openings مقاله ژورنالی 96/08/30 Structural Design of Tall and Special Buildings
7 Probabilistic comparative investigation on introduced performance-based seismic design and assessment criteria مقاله ژورنالی 96/08/10 ENGINEERING STRUCTURES
8 بررسی دیوار های برشی خسارت دیده با عملکرد برشی پس از زلزله مقاله کنفرانسی 96/07/14 چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
9 Seismic retrofitting of old-type RC columns with different lap splices by NSM GFRP and steel bars مقاله ژورنالی 96/06/24 Structural Design of Tall and Special Buildings
10 Analyzing Seismic Response of Concrete Columns Reinforced by Plain Bars using Behavioral Mechanics مقاله ژورنالی 96/05/23 JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
11 Performance Evaluation of Mainshock Damaged Reinforced Concrete Shear Walls مقاله کنفرانسی 96/02/07 The NZSEE annual Technical conference and 15th World conference on seismic Isolation
12 ارایه روشی جهت محاسبه مقاومت قابهای بتن مسلح دارای میانقاب مصالح بنائی با بازشو مقاله کنفرانسی 96/01/30 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 مقایسه رفتار لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای میانقاب مصالح بنائی با بازشوی مرکزی و غیر مرکزی مقاله کنفرانسی 96/01/30 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 Experimental study on dynamic behavior of buried concrete rectangular liquid storage tanks using shaking table مقاله ژورنالی 95/12/06 BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
15 اثر زلزله قائم بر رفتار عرشه پلهای قطعه ایپیش ساخته پس کشیده غیر چسبیده مقاله ژورنالی 95/11/20 مهندسی عمران مدرس
16 مدل¬سازی فیزیکی نیروی دینامیکی خاک بر دیوار مخازن مدفون با استفاده از میز لرزان و مقایسه با روابط تحلیلی مقاله ژورنالی 95/05/20 نشریه زمین شناسی مهندسی
17 Enhancing Shear Strength of Capbeam–Column Joints in Existing Multicolumn Bent Bridges Using an Innovative Method مقاله ژورنالی 95/04/10 JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING
18 Assessment of the seismic capacity of mainshock-damaged reinforced concrete columns مقاله ژورنالی 95/03/19 BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
19 بررسی اثر شکل بازشو بررفتار لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای میان قاب مصالح بنائب مقاله کنفرانسی 95/02/21 نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 modeling criteria for the main-shocked damaged reinforced concrete columns مقاله ژورنالی 95/01/27 Asian Journal of Civil Engineering
21 Seismic performance comparison of flaged-shaped hysteretic and traditional bridge piers مقاله ژورنالی 94/07/28 ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
22 اثر محتوای فرکانسی تحریک زلزله بر فشار دینامیکی آب وارد بر دیوار مخازن با استفاده از میز لرزان مقاله کنفرانسی 94/07/22 دومین همایش زلزله شناسی و مهندسی زلزله استان البرز
23 بررسی آزمایشگاهی نیروی دینامیکی خاک بر دیوار مخازن مدفون در زلزله مقاله کنفرانسی 94/07/22 دومین همایش زلزله شناسی و مهندسی زلزله استان البرز
24 Seismic behavior improvement of reinforced concrete shear wall buildings using multiple rocking systems مقاله ژورنالی 94/07/09 ENGINEERING STRUCTURES
25 EFFECT OF BIDIRECTIOANAL NEAR FIELD GROUND MOTIONS ON INELASTIC RESPONSE OF 3D MODELED R.C FRAME BUILDINGS مقاله کنفرانسی 94/02/28 7th international conference onseismilogy and earthquake engineering
26 SEISMIC PERFORMANCE ASSESSMENT OF MULTISTORY BUILDINGS WITH NON-STRUCTURAL HOLLOW CLAY TILE INFILLS مقاله کنفرانسی 94/02/28 7th international conference onseismilogy and earthquake engineering
27 بررسی لرزه ای رفتار پلهای قطعه ای پس تنیده در برابر زلزله های قائم و عرضی نزدیک گسل مقاله کنفرانسی 94/02/28 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
28 SEISMIC PERFORMANCE EVALUATION OF R.C. SHEAR WALLS WITH IRREGULAR OPENING مقاله کنفرانسی 94/02/28 7th international conference onseismilogy and earthquake engineering
29 تعیین رابطه برای ضریب تشدید تغییر مکان C1 در اثر بلند شدن پی از خاک و انجام تحلیل قابل اعتماد برای یافتن وقوع این پدیده مقاله کنفرانسی 94/02/28 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
30 An experimental study of Deffect's ffects in detailing on the axial behavior of existing concrete columns مقاله کنفرانسی 94/02/28 7th international conference onseismilogy and earthquake engineering
31 ارزیابی پلهای قطعه ای پس کشیده تحت اثر حرکات قائم زلزله با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی مقاله کنفرانسی 94/02/28 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
32 Scenario-based seismic performance assessment of regular and irregular highway bridges under near-fault ground motions مقاله ژورنالی 94/01/05 Earthquake and Structures
33 پاسخ غیر خطی پلهای بتنی با پایه دیواری با استفاده از مدلهای کلی نگر و جزئی نگر مقاله کنفرانسی 93/11/04 چهارمین کنفرانس بین المللی پل
34 تحقیق آزمایشگاهی بر روی اتصالات ستون-سرستون در پایه های پلهای چند ستونی و راهکارهای بهسازی لرزه ای رفتار آنها مقاله کنفرانسی 93/11/04 چهارمین کنفرانس بین المللی پل
35 New Approach for Selection of Real Input Ground Motion Records for Incremental Dynamic Analysis (IDA) مقاله ژورنالی 93/10/18 JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
36 Investigation of the reliability of nonlinear modeling approaches to capture the residual displacements of RC columns under seismic loading مقاله ژورنالی 93/10/06 BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
37 بررسی وجود بازشوهای نامنظم در عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی بتنی در ادبیات فنی مقاله کنفرانسی 93/04/05 نخستین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
38 Seismic Behavior Prediction of Flanged Unreinforced Masonry (FURM) Walls مقاله ژورنالی 93/03/26 JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
39 Axial Load Collapse of Reinforced Concrete Columns with Light Transverse Reinforcement مقاله ژورنالی 93/03/25 Journal of Seismology Earthquake Engineering
40 بررسی اثر جهت پذیری پیش رونده و جابه جایی ماندگار زلزله در رفتار ساختمان های نزدیک گسل مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 بررسی مبانی طراحی مخازن بتنی ذخیره آب در آیین نامه های ACI350-NZS-06-EN2009- و نشریه 123 مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 بررسی آزمایشگاهی تغییرات فشار آب در طول مخازن بسته مستطیلی شکل بتنی با استفاده از آزمایش میز لرزه مقاله کنفرانسی 92/09/27 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار
43 بررسی تحلیلی عملکرد لرزه ای دیوارهای جدا کننده سفالی غیر سازه ای مقاله کنفرانسی 92/09/27 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار
44 مقایسه تحلیلی وقوع تخریبهای برشی و محوری در ستونهای بتن مسلح موجود با آیین نامه ASCE/SEI41-07 تحت آنالیز استاتیکی غیر خطی مقاله کنفرانسی 92/09/27 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار
45 بررسی اثر مقیاس کردن رکوردهای زمین لرزه به روش میانگین هندسی بر نتایج تحلیل دینامیکی افزایشیIDA مقاله کنفرانسی 92/09/27 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار
46 ارزیابی نحوه انتخاب شتابنگاشت های زلزله بر نتایج تحلیل دینامیکی افزایش یابنده مقاله کنفرانسی 92/09/27 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار
47 Studing the effect of skewness on the seismic behavior of horizontally curved RC bridges by elastic analysis مقاله کنفرانسی 92/09/06 international conference on civil engineering architecture & urban sustaiable development
48 Investigation of in-plane seismic retrofit of unreinforced masonry walls by means of vertical steel ties مقاله ژورنالی 92/08/29 CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
49 Experimental evaluation of seismic performance of low-shear strength masonry infills with openings in reinforced concrete frames with deficient seismic details مقاله ژورنالی 92/06/10 Structural Design of Tall and Special Buildings
50 Application of corrugated plates as the web of steel coupling beams مقاله ژورنالی 92/03/11 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
51 ارزیابی آزمایشگاهی ستون های بتنی مسلح به میلگرد ساده تحت بارگذاری تناوبی مقاله ژورنالی 92/03/01 مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
52 Brick size effeect on cyclic behavior of unreinforced masonry walls based on experimental results مقاله کنفرانسی 92/02/17 7th national congress on civil Engineering
53 شبیه سازی رفتار گهواره ای مقید برای ستونهای بتنی مسلح به میلگرد ساده تحت بار افزاینده مقاله کنفرانسی 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
54 experimental study of behavior of reinforced lightweight concrete beams under reversed cyclic loads مقاله کنفرانسی 92/02/09 4th internatioan conference on concrete & development
55 assesment of scaling method and selecting earthquake on seismic performance of R.C building based on performance مقاله کنفرانسی 92/02/09 4th internatioan conference on concrete & development
56 analytical evaluation of shear failure of existing R.C bridge columns under earthquake مقاله کنفرانسی 92/02/09 4th internatioan conference on concrete & development
57 Experimental evaluation of external RC beam-column joint with non-seismic detailing مقاله کنفرانسی 92/02/09 The fourth International Conference on Concrete and Development
58 Seismic Retrofitting of non-Seismic Detailing External RC Beam- Column Joints by Joint Enlargement Using Steel Angles مقاله کنفرانسی 92/02/09 The fourth International Conference on Concrete and Development
59 seismic retrofitting of non-seismic detailing external RC beam-column joints byjoint enlargment using steel angles مقاله کنفرانسی 92/02/09 4th internatioan conference on concrete & development
60 An investigation into the precision pf displacement amplification factor C1 in the presence of foundation rocking مقاله کنفرانسی 92/02/09 4th internatioan conference on concrete & development
61 numerical and parametric study of URM walls strengthening by steel mesh and one side shotcrete مقاله کنفرانسی 92/02/09 4th internatioan conference on concrete & development
62 بررسی استفاده از سیستم گهواره ای چند گانه در ساختمانها مقاله کنفرانسی 92/02/09 چهارمین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
63 ارزیابی لرزه ای و مدلسازی عددی پایه های پلهای بتن مسلح با جزییات لرزه ای نامناسب مقاله کنفرانسی 92/02/09 چهارمین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
64 Cyclic Response of Concrete Beams Reinforced by Plain Bars مقاله ژورنالی 91/10/12 JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
65 ارزیالی لرزه ای پایه های متعارف پلها در مقایسه با پلهای با رفتار هیسترسیس پرچمی مقاله کنفرانسی 91/09/16 کنفرانس ملی توسعه پایدار شهری
66 Numerical Modedling and Seismic Assessment of Columns Reinforced by Smooth Bars مقاله کنفرانسی 91/08/03 15 WCEE
67 Application of Shape Memory Alloy to Seismic Design of Multi-column Bridge Bents Using Controlled Rocking Approach مقاله کنفرانسی 91/07/03 15th world conference on Earthquake Engineering (15 WCEE
68 prediction of nonlinear behavior of steel coupling beams under seismic loads based on experimental results مقاله کنفرانسی 91/07/03 15 world conference on earthquake engineering (15WCEE
69 exploring the implication of multi-plastic hinge design concept of structural walls in dual systems مقاله کنفرانسی 91/07/03 15 WCEE (world conference on earthquake engineering
70 بررسی امکان استفاده از مکانیزمهای فیوزی در دیوارهای برشی ساختمانهای بلند مقاله کنفرانسی 91/03/30 دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
71 ارزیابی عملکرد لرزه ای پل های نامنظم مجهز به المان های حافظه دار شکلی مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
72 بررسی دفت روشهای تحلیل جاری در مدلسازی دیوار برشی با بازشو مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
73 بررسی آزمایشگاهی بهسازی لرزه ای دیوارهای غیر مسلح با نوارهای فولادی قائم مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
74 Local and Global Design Criteria in Performance-based seismic design of New R.C Buildings مقاله کنفرانسی 91/02/13 4th international conference on seismic retrofitting
75 performance assessment and modeling of reinforced concrete shear wall with regular opening مقاله کنفرانسی 91/02/13 4th international conference on seismic retrofitting
76 seismic behavior investigation of steel coupling beams through experimental results مقاله کنفرانسی 91/02/13 4th international conference on seismic retrofitting
77 numerical simulation of flextural behavior of concrete columns reinforced by plain bars مقاله کنفرانسی 91/02/13 4th international conference on seismic retrofitting
78 uniform distribution of Ductility Demand in Irregular Bridges using shape memory Alloy مقاله کنفرانسی 90/09/07 International conference on Earthquake and Structural engineering ICESE 2011
79 بررسی امکان استفاده از آلیاژ حافظه دار شکلی در کنترل تقاضای لرزه ای پلها مقاله کنفرانسی 90/03/30 اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
80 کاربرد آلیاژهای حافظه دار شکلی در کنترل رفتار لرزه ای پلها مقاله کنفرانسی 90/03/30 اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
81 AN ANALYTICAL STUDY OF LOW CYCLE FATIGUE EFFECTS IN BUCKLING RESTRAINED BRACES مقاله کنفرانسی 90/03/04 3rd ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering
82 An Analytical study on Low Cycle Fatigue effects in Buckling Restrained Braces مقاله کنفرانسی 90/03/04 3rd Computational Methods in Structural Dynamics and earthquake Engineering
83 A tri-linear model for orediction behavior of confined masonry walls with weak shear strength مقاله کنفرانسی 90/02/26 6th international conference on seismology and earthquake engineering
84 بررسی آزمایشگاهی عملکرد لرزه ای دیوارهای جداکننده سفالی غیر سازه ای رایج در ایران مقاله کنفرانسی 90/02/26 ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
85 Optimizing Industrial date syrup Discoloration by Nano Tio2 Utilizing RSMMethod مقاله کنفرانسی 90/02/26 2ed. Conferences on Application of Nanothechnologu in ScienceEngineering and Medicine
86 an experomental investigation of cyclic behavior of cinfined masonry walls with weak shrar strength مقاله کنفرانسی 90/02/26 6th internationl conference on seismology and earthquake engineering
87 out-of-plane and in-plan loading in building systems with rocking-critical unreinforced masonry piers مقاله کنفرانسی 90/02/26 6th international conference on seismology and earthquake engineering
88 The Advantages of Reducing the Length of Yielding Segment in Seismic Performance of Buckling Restrained Braced Frames مقاله کنفرانسی 90/02/26 Sixth International Conference of Seismology and Earthquake Engineering
89 The Advantage of Reducing the Length of Yeilding Segment im Seismic Performance of Buckling Restrained Braced Frames مقاله کنفرانسی 90/02/26 Sixth International Conference of seismology and Earthquake Engineering
90 the advantages of reducing the length of yielding segment in seismic performance of buckling restrained braced frames مقاله کنفرانسی 90/02/26 6th international conference on seismology and erthquake engineering
91 مروری بر روشهای طرح اختلاط بتن های خود متراکم الیافی شکل پذیر مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
92 بررسی رویکرهای طراحی آیین نامه ای در گسیختگی پیش رونده سازه های بتن مسلح مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
93 ارزیابی عملکرد قاب های بتنی مقاوم شده با میانقاب های بتنی دارای بازشو مقاله ژورنالی 90/01/17 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
94 Experimental and analytical investigation on In - plan Behavior of URM Flanged walls مقاله ژورنالی 90/01/12 Journal of Seismology Earthquake Engineering
95 Experimental and analytical investigation of in-plane seismic behavior of U and H shape URM weak shear strength walls مقاله کنفرانسی 89/11/26 9th Australasian Masonry Conference
96 in-plane and out-of plan seismic interaction behavior of URM rocking critical walls مقاله کنفرانسی 89/11/26 9th australasian masonry conference
97 Uniform Distribution of Ductility Demand in Irregular Bridges using Shape Memory Alloy مقاله ژورنالی 89/10/11 World Academy of Science, Engineering and Technology
98 مدلسازی رفتار دیوارهای آجری غیر مسلح با احتساب اندرکنش رفتار خارج از صفحه بر روی رفتار داخل صفحه مقاله ژورنالی 89/09/15 نشریه انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان
99 ارزیابی سطح اطمینان فروریزش قابهای خمشی بتن آرمه آیین نامه ای طراحی شده مقاله کنفرانسی 89/07/28 3rd International Conference on Seismic Retrofitting
100 تعیین سطوح آسیب در ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل های بتنی متعارف با استفاده از آنالیزهای IDA مقاله کنفرانسی 89/07/28 3th international conference on seismic retrofitting
101 seismic assessment of existing concrete bridges with wall type piers A case study مقاله کنفرانسی 89/07/28 3th international conference on seismic retrofitting
102 بررسی تحلیلی دیوارهای آجری مسلح شده با شبکه آرماتور و شاتکریت مقاله کنفرانسی 89/07/15 دومین کنفرانس ملی بتن ایران
103 بررسی آزمایشگاهی امکان استفاده از بتن پلاستیک حاوی دوده سیلیسی در اعضا سازه ای مقاله کنفرانسی 89/07/15 دومین کنفرانس ملی بتن ایران
104 assessing Dynamic Instability of code-conforming moment RC Buildings مقاله کنفرانسی 89/07/05 9th international congress on advances in civil engineering
105 Experimental seismic evaluation of old concrete columns reinforced by plain bars مقاله ژورنالی 89/06/29 Structural Design of Tall and Special Buildings
106 مروری بر روشهای نوین مدل سازی اندرکنش رفتار خارج از صفحه و داخل صفحه دیوارهای آجری مقاله کنفرانسی 89/02/14 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
107 بررسی ناپایداری دینامیکی ساختمانهای بتنی با سیستم قاب خمشی با استفاده از آنالیز افزایش یابنده دینامیکی IDA مقاله کنفرانسی 89/02/14 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
108 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل های موجود با استفاده از منحنی های شکنندگی مقاله کنفرانسی 89/02/14 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
109 رفتار لرزه ای ساختمانهای متعارف با دیوارهای برشی کوتاه شده در پلان مقاله کنفرانسی 88/08/16 1st international conference on concrete technology
110 انتخاب رکوردزلزله برای تحلیل سازه با توجه به نتایج تحلیل سازه یک درجه آزادی مقاله کنفرانسی 88/08/10 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
111 برسی آزمایشگاهی تحلیلی رفتار لرزه ای دیوارهای آجری با مقاومت برشی ضعیف مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
112 ارزیابی غیر خطی سازه دیوار کوپله بتن مسلح توسط المان رشته ای در مقایسه با مدلسازی معمول تیر-ستون مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
113 بررسی ناپایداری دینامیکی در ساختمانهای بتنی با سیستم قاب خمشی مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
114 بررسی آزمایشگاهی-تحلیلی رفتار لرزه ای دیوارهای آجری با مقاومت برشی ضعیف مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
115 ارزیابی معیارهای عملکردی برای ستونهای بتن مسلح بر پایه نتایج آزمایشگاهی مقاله ژورنالی 87/06/01 امیرکبیر
116 damage assessment of beams of aging concrete building reinforced by plain bars مقاله کنفرانسی 87/02/22 the 4th national conference on civil engineering
117 آنالیز شکنندگی لرزه ای برای ساختمانهای بتن مسلح متداول مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
118 Cyclic test of Concrete Beams reinforced by plain Bars مقاله کنفرانسی 86/04/05 9CCEE Ninth Canadian Conference on Earthquake Engineering
119 معیارهای دوران پلاستیک و شاخص خسارت در روش طراحی عملکردی در ساختمانهای بتنی مسلح بر اساس مطالعات آزمایشگاهی مقاله کنفرانسی 86/02/23 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
120 Performance Characteristics of Concrete Members Reinforced by Plain Bars مقاله کنفرانسی 86/02/23 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
121 Survey of Performance Based Design Method in members Reinforced by Plain Bars and assessment load-carrying capacity by dowel action مقاله کنفرانسی 86/02/23 SEE5, 5th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
122 بررسی آزمایشگاهی معیارهای طراحی در روش عملکردی برای تیرهای بتن مسلح مقاله ژورنالی 85/06/01 استقلال
123 Experimental assessment of reinforced concrete columns with deficient seismic details under Cyclic loads مقاله ژورنالی 84/12/17 ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
124 Cyclic load testing and numerical modeling of concrete columns with substandard seismic details.(buildings)(Brief article) مقاله ژورنالی 84/10/11 COMPUTERS AND CONCRETE
125 مطالعه آزمایشگاهی رفتار لرزه ای تیرهای بتن مسلح در ساختمانهای نیمه مهندسی تحت اثر بارهای رفت و برگشتی مقاله ژورنالی 84/06/03 نشریه دانشکده فنی، دانشگاه تهران
126 ارزیابی آزمایشگاهی ستونهای بتن مسلح با میلگردهای ساده دارای انواع وصله های همپوشانی بهسازی شده به روش تسلیح گذاری در نزدیک سطح مقاله ژورنالی 78/10/09 مجله عمران شریف
127 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 بررسی اثر مقیاس بر مشخصات مصالح بنائی رایج در ایران باغبان محمد کارشناسی‌ارشد 1396.06.29
2 اثرات تحریك حاصل از مدل سازی گسل و روشهای تجربی بر روی پاسخ لرزه ای ساختمان های بتنی مسلح پناهی هادی کارشناسی‌ارشد 1396.06.19
3 ارزیابی ظرفیت باقی مانده سازه های بتنی آسیب دیده از زلزله موسویون محمدجواد کارشناسی‌ارشد 1395.10.27
4 ارزیابی ظرفیت لرزه ای ساختمان های بتنی با عضو شكل پذیری كم و مستعد به گسیختگی خمشی - برشی - محوری جوادی معصومه کارشناسی‌ارشد 1395.10.26
5 ارائه روشی جهت ارتقاء رفتار لرزه ای ساختمان های نیمه اسكلت فرجاد سحر کارشناسی‌ارشد 1394.10.29
6 بررسی آزمایشگاهی رفتار مصالح بنایی در فشار و برش سهیلی عماد کارشناسی‌ارشد 1394.10.29
7 تاثیر روش تخمین مكان باقی مانده بر روی پیش بینی ظرفیت باقیمانده جانبی ساختمان های بتنی مسلح یادگاری سعیده کارشناسی‌ارشد 1394.10.23
8 تاثیر روش تخمین تغییر مكان باقی مانده بر روی پیش بینی ظرفیت باقیمانده جانبی ساختمان های بتنی مسلح یادگاری سعیده کارشناسی‌ارشد 1394.10.23
9 ارزیابی آزمایشگاهی عملكرد لرزه ای مخازن مدفون مستطیلی شكل بتنی موجود دارای درزهای انبساطی با استفاده از میز لرزه حاتمی نیا حامد کارشناسی‌ارشد 1394.06.31
10 ارزیابی ظرفیت باقیمانده پس از زلزله ی پل های قطعه ای پس كشیده تحت اثر مولفه ی قائم زلزله خرازی حسین کارشناسی‌ارشد 1394.06.02
11 بررسی اثر زلزله ی قائم بر رفتار پل های سگمنتال پیش ساخته پس كشیده افرینی فرد میلاد کارشناسی‌ارشد 1394.04.14
12 بررسی اثر زلزله ی قائم بر رفتار پل های سگمنتا پیش ساخته پس كشیده افرینی فرد میلاد کارشناسی‌ارشد 1394.04.14
13 بررسی اثر همزمانی مولفه های زلزله نزدیك گسل بر روی رفتار لرزه ای ساختمان ها گلستانی نجف ابادی مریم کارشناسی‌ارشد 1393.12.23
14 مدل سازی تحلیلی و بررسی عملكرد دیوارهای برشی با بازشوهای نامنظم باریبان فتیده زهره کارشناسی‌ارشد 1393.12.19
15 بررسی رفتار لرزه ای پل های عبوری از روی گسل با تكیه بر مدلسازی گسل حاجیان اسرمی میترا کارشناسی‌ارشد 1393.10.28
16 بررسی تاثیر دیوارهای غیرسازه ای آجر مجوف سفالی بر رفتار لرزه ای ساختمانهای مسكونی متداول عباس نژادفرد مرتضی کارشناسی‌ارشد 1393.06.12
17 بررسی رفتار لرزه‌ای پل‌های بتن مسلح مورب دارای قوس در پلان جعفركریمی محمد کارشناسی‌ارشد 1393.06.10
18 بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار مخازن مدفون مستطیلی شكل بتنی موجود در اثر زلزله لطفی راد پویا کارشناسی‌ارشد 1393.02.27
19 مطالعه آزمایشگاهی و عددی بهسازی لرزه ای دیوارهای مصالح بنایی غیر مسلح با نوارهای فولادی قطری و قائم درب هنزی عباس دكتری 1392.10.24
20 بررسی اثر روش های مقیاس كردن ركوردهای زمین لرزه ها بر نتایج تحلیل دینامیكی افزایشی (آی- دی- ای) كفایی لطفی زهرا کارشناسی‌ارشد 1392.10.22
21 مطالعه آزمایشگاهی رفتار میانقاب های مصالح بنایی دارای بازشو در قاب های بتن مسلح منصوری علی دكتری 1392.10.17
22 بررسی آزمایشگاهی بر روی بهسازی لرزه ای اتصالات در پایه پل های بتنی موجود عباسلو اسدالله کارشناسی‌ارشد 1392.06.17
23 بررسی نیاز تغییر مكانی سازه ها در اثر وقوع پدیده ی حركت گهواره ای در پی محسن زاده وحید کارشناسی‌ارشد 1392.06.16
24 بررسی نیاز تغییر مكانی سازه ها در اثر وقوع پدیده ی حركت گهواره ای در پی محسن زاده وحید کارشناسی‌ارشد 1392.06.13
25 معیارهای طراحی در روش طراحی عملكردی در ساختمانهای بتنی الهویردی زاده رضا کارشناسی‌ارشد 1392.05.30
26 استفاده از مكانیزم گهواره ای در ارتقا رفتار لرزه ای پل های چند ستونی داودی روزبه کارشناسی‌ارشد 1392.04.29
27 بررسی اثر روش های مقیاس كردن ركوردهای زمین لرزه ها بر نتایج تحلیل دینامیكی افزایشی (آی- دی- ای) كفایی لطفی زهرا کارشناسی‌ارشد 1392.01.22
28 بررسی گسیختگی برشی- محوری ناشی از زلزله در پلهای بتن مسلح رفیعی سهند کارشناسی‌ارشد 1391.12.02
29 بررسی آزمایشگاهی تحلیل دیوارهای آجری بهسازی شده با استفاده از تسمه های فولادی مرادی منش امین کارشناسی‌ارشد 1391.11.25
30 بررسی رفتار لرزه‌ای دیوار برشی همبسته با تیرهای همبند فولادی نوروززاده توچائی عماد کارشناسی‌ارشد 1391.11.02
31 توسعه سیستم گهواره ای چندگانه در ارتفاع ساخنمان حیدری سجاد کارشناسی‌ارشد 1391.10.30
32 بررسی رفتار مكانیكی ستون‌های بتنی مسلح به میل‌گرد ساده عرب پناهان محمد کارشناسی‌ارشد 1391.07.05
33 توسعه استفاده از مفاصل پلاستیك چندگانه در ارتفاع در دیوارهای برشی آیین نامه ای طراحی شده در ساختمانهای بلند مرتبه صمدزادگان نیما کارشناسی‌ارشد 1391.06.28
34 بررسی تخریب ناشی از زلزله در ساختمانهای بتنی قاب خمشی موجود آزادی كاكاوند محمدرضا کارشناسی‌ارشد 1391.06.13
35 مدلسازی تحلیلی و بررسی عملكرد لرزه ای دیوارهای برشی سوراخ دار نامنظم دادگربوالحسنی سیدارین کارشناسی‌ارشد 1391.05.25
36 ارزیابی اثر بازشو بر رفتار لرزه ای میان قابهای آجری با استفاده از تستهای بارگذاری رفت و برگشتی ماستری فراهانی احمد کارشناسی‌ارشد 1390.11.25
37 بررسی آزمایشگاهی- تحلیلی معیارهای عملــكردی در دیوارهای جدا¬كننده (تیغه¬ها و پارتیشن¬ها ) در ساختمانهای متداول فرویلی آروین کارشناسی‌ارشد 1390.02.10
38 ارزیابی آزمایشگاهی تحلیلی دیوار آجری با لبه های برگشتی بهنام حمداله کارشناسی‌ارشد 1389.11.10
39 ارزیابی تحلیلی آزمایشگاهی رفتار لرزه¬ای دیوار¬های آجری كلاف¬دار نحوی نیا محمدعلی کارشناسی‌ارشد 1389.11.10
40 ارائه طرح جدید مهاربند مقید در برابر كمانش با ایده حذف غلاف سرتاسری شمشادیان محمدابراهیم کارشناسی‌ارشد 1389.07.03
41 ارزیابی لرزه ای آزمایشگاهی دیوارهای آجری بهسازی شده بااستفاده از مش و بتن پاشی دوطرفه تحت ‏بارگذاری رفت و برگشتی قاسمی هادی کارشناسی‌ارشد 1389.03.03
42 ارزیابی لرزه ای آزمایشگاهی دیوارهای آجری بهسازی شده با استفاده از مش و بتن پاشی یكطرفه تحت بارگذاری رفت و برگشتی كلینی محمدحسین کارشناسی‌ارشد 1388.11.17
43 بررسی ناپایداری دینامیكی كلی در ساختمان های بتنی مسلح چند درجه آزادی حسینی سیدعباس کارشناسی‌ارشد 1388.11.17
44 بررسی ارزیابی آسیب پذیری پلهای موجود با استفاده از منحنی های شكنندگی طباخها وحیده کارشناسی‌ارشد 1388.07.12
45 ارزیابی شاخص كارآئی مقاوم سازی در ساختمان های موازی كوپل شده با میراگراها نایب زاده امیر کارشناسی‌ارشد 1388.04.30
46 بررسی اندر كنش خاك و سازه بر نیاز تغییر مكانی سازه چند درجه آزادی صیادی مقدم طسوج سینا کارشناسی‌ارشد
47 بررسی گسیختگی پیش رونده در پل های عابر پیاده ی تنسگریتی (كش بستی) صفری سجاد کارشناسی‌ارشد
48 بررسی اثر مولفه های دورانی زلزله بر مخازن مدفون مهرجو اذین کارشناسی‌ارشد
49 ارزیابی آزمایشگاهی - تحلیلی عملكرد لرزه ای اتصالات تیر عریض بتنی به ستون كناری پاكزاد علی دكتری
50 بهسازی لرزه ای اتصالات در پایه های پل های بتنی موجود ولدی ابراهیم دكتری
51 تحقیقی بر آنالیز دینامیكی افزایشی تطبیقی مزلقانی زهرا کارشناسی‌ارشد
52 ارزیابی رفتار لرزه ای پل های عبوری از روی گسل صابردل ساده مریم دكتری
53 ارزیابی رفتار لرزه ای مخازن آب بتنی مدفون درزدار با در نظر گرفتن اندركنش خاك، آب و سازه اخوان حجازی فاطمه سادات دكتری
54 توسعه منحنی های شكنندگی (فروریزش) لرزه ای برای ساختمان های مصالح بنایی غیرمسلح آقابابایی مباركه علیرضا دكتری

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021