اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی مرادی
نام مجید
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2859
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک mmoradi@ut.ac.ir
شماره اتاق 306

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی ژئوتکنیک
کارشناسی عمران, تهران - 1368
کارشناسی ارشد عمران, تهران - 1368
دکتری عمران, Manchester - 1377

درس های ارائه شده
1 پروژه پی سازی
2 پی سازی 1
3 ژئوتکنیک دریائی
4 تحقیقات محلی
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 تخمین سختی برشی اولیه (Gmax) خاک¬ ماسه¬ای سیلتی اشباع در سطوح تنش همه جانبه کم با استفاده از آزمایش انتشار موج در محفظه کالیبراسیون مقاله کنفرانسی 97/02/18 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 Investigation of nailed slope behavior during excavation by Ng centrifuge physical model tests مقاله کنفرانسی 96/12/16 9th International Conference on Physical Modelling in Geotechnics 2018
3 Response of buried oil and gas pipelines subjected to reverse faulting: A novel centrifuge-finite element approach مقاله ژورنالی 96/05/22 SCIENTIA IRANICA
4 Natural frequency of offshore wind turbines on rigid and flexiblemonopiles in cohesionless soils with linear stiffness distributionSaeed مقاله ژورنالی 96/04/18 APPLIED OCEAN RESEARCH
5 Consolidation behavior of an unsaturated silty soil during drying and wetting مقاله ژورنالی 96/01/12 SOILS AND FOUNDATIONS
6 تاثیر سختی خمشی شمع بر رفتار جانبی مونوپایل مقاله کنفرانسی 95/10/01 هفدهمین همایش صنایع دریایی ایران
7 بررسی میزان جابجایی افقی دیوار میخکوبی شده حین خاکبرداری با استفاده از مدل سانتریفیوژ مقاله کنفرانسی 95/08/25 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
8 بررسی عملکرد ستون های اختلاط عمیق در کاهش پتانسیل روانگرایی خاک زیر فونداسیون های سطحی مقاله کنفرانسی 95/08/25 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
9 بررسی تغییرات سختی برشی اولیه (Gmax) در خاکهای ماسه ای حاوی ریزدانه سیلتی با استفاده از آزمایشهای انتشار موج در محفظه کالیبراسیون مقاله کنفرانسی 95/08/25 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
10 بررسی میزان نشست پی نواری واقع بر شیروانی میخکوبی شده حین خاکبرداری با استفاده از مدل فیزیکی سانتریفیوژ مقاله کنفرانسی 95/08/25 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
11 Centrifuge Modeling to Investigate the Effect of Load Characteristics on Monopile Cyclic Response مقاله کنفرانسی 95/08/25 5th International Conf on Geotechnical and Soil Mechanics
12 ESTIMATION OF NATURAL FREQUENCY OF OFFSHORE MONOPILE WIND TURBINES CONSIDERING FOUNDATION FLEXIBILITY AND TOWER MASS مقاله کنفرانسی 95/08/10 ICOPMAS 2016
13 CENTRIFUGE MODELLING OF OFFSHORE MONOPILES SUBJECTED TO MONOTONICAND CYCLIC LATERAL LOADING مقاله کنفرانسی 95/08/10 ICOPMAS 2016
14 بررسی پاسخ مونوپایل ها تحت بارگذاری جانبی بوسیله مدلسازی سانتریفوژ مقاله ژورنالی 94/10/01 مهندسی دریا - انجمن مهندسی دریایی
15 Effect of pile bending stiffness on static lateral behavior of a short monopile in dry sand مقاله کنفرانسی 94/10/01 The 17th Marine Industries Conference (MIC2015)
16 Centrifuge model tests of fault rupture effect on some geotechnical structures مقاله کنفرانسی 94/08/18 15th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
17 Mechanical behavior of a clay soil contaminated with glycerol and ethanol مقاله ژورنالی 94/03/18 EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING
18 Consolidation behavior of two fine-grained soils contaminated by glycerol and ethanol مقاله ژورنالی 93/05/24 ENGINEERING GEOLOGY
19 Influence of penetration rate and indenter diameter in strength measurement by indentation testing on smal rock specimens مقاله ژورنالی 92/12/22 ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING
20 A new method for correlating rock strength to indentation tests مقاله ژورنالی 92/09/07 JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING
21 • بهره برداری از خرده های سنگی با ابعاد کوچک در تعیین مقاومت فشاری سنگ از طریق اندازه گیری سرعت موج صوتی مقاله کنفرانسی 92/08/07 هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
22 Centrifuge modeling of buried continuous pipelines subjected to normal faulting مقاله ژورنالی 91/12/11 Earthquake Engineering and Engineering Vibration
23 Centrifuge modeling of buried continuous pipelines subjected to reverse faulting مقاله ژورنالی 91/09/25 CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
24 Recent developments in faulting simulators for geotechnical centrifuges مقاله ژورنالی 91/08/11 GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL
25 Seismic Analysis of Pile Group in Soil Slopes Using Pseudostatic Approach مقاله کنفرانسی 91/01/07 GeoCongress 2012 ASCE 2012
26 A Framework for Change Management in Business Process Modeling مقاله کنفرانسی 90/12/17 5th International Conference on Computer Science and Information Technology-ICCSIT 2012
27 معادل سازی بار تصادفی زلزله به بار یکتواخت برای بررسی روانگرائی مقاله ژورنالی 90/07/02 Civil Engineering Infrastructures journal
28 Displacement reducer fuses for improving seismic performance of caisson quay walls مقاله ژورنالی 89/12/05 BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
29 CENTRIFUGE MODELING OF BURIED PIPELINES RESPONSE DUE TO REVERSE FAULTING مقاله کنفرانسی 89/10/20 5th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
30 مدلسازی سانتریفیوژ خطوط لوله های مدفون مقاله کنفرانسی 89/08/11 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
31 بررسی رفتار لرزه ای گروه شمع در شیروانی الف: آزمایش مدل میز لرزه مقاله کنفرانسی 89/08/11 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
32 ساخت جعبه دو بخشی شبیه ساز گسلش در فضای سانتریفیوژ مقاله کنفرانسی 89/08/11 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
33 New ideas for reducing seismic displacement of gravity quay walls مقاله کنفرانسی 89/04/07 The 7th International Conference on Physical Modelling in Geotechnics
34 centrifuge at the University of Tehran I.R. Iran مقاله کنفرانسی 89/04/07 The 7th International Conference on Physical Modelling in Geotechnics
35 اثر چرخه های تر و خشک بر پتانسیل تغییر حجم یک خاک متورم شونده مقاله کنفرانسی 89/02/23 دومین سمینار ملی مسایل ژیوتکنیکی آبیاری و زهکشی
36 Pseudostatic approach for seismic analysis of pile group مقاله ژورنالی 88/12/10 COMPUTERS AND GEOTECHNICS
37 Anisotropic behavior of silty sand by means of undrained monotonic triaxial tests مقاله کنفرانسی 88/03/25 Performance-Based Desighn in Earthquake Geotechnical Engineering
38 Anisotropic behavior of silty sands by means of undrained monotonic triaxial tests مقاله کنفرانسی 88/03/25 International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering — from case history to practice
39 Studying the effects of deformable panels on seismic displacement of gravity quay walls مقاله ژورنالی 88/03/18 OCEAN ENGINEERING
40 بررسی اثر تحکیم ناهمسان بر رفتار زهکشی نشده مخلوط های ماسه و سیلت مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
41 تاثیر تزریق بر روی نفوذ پذیری خاکهای دانه ای مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
42 بررسی رفتار لرزه ای گروه شمع در شیروانی خاکی مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران
43 بررسی آزمایشگاهی اثر فشار تزریق بر روی تزریق پذیری ماسه و مقاومت ماسه تزریق شده مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
44 Deformation behaviour of a clay soil during cycles of wetting and drying مقاله کنفرانسی 88/02/21 8th congress on civil engineering
45 بررسی اثر تحکیم ناهمسان بر رفتار زهکشی نشده مخلوط های ماسه و سیلت مقاله کنفرانسی 88/02/21 هشتمین کنـگره بین المـللی مهنـدسی عمـران
46 The effect of chemical groutings on liquefactuion potential of fine sand مقاله کنفرانسی 86/04/04 Greece 4th international Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
47 Efficiency of cement grouting on the triaxial reponse of block-sampled liquefiable sand مقاله کنفرانسی 86/04/04 4th international Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
48 Effect of Polastic Fines on Cyclic Resistance of Saturated Sands مقاله ژورنالی 85/06/01 Journal of Seismology Earthquake Engineering
49 Effect of Plastic Fines on the Undrained Behavior of Sands مقاله کنفرانسی 85/03/15 Geoshanghai 2006 International Conference
50 بررسی اثر قوس زدگی در شیروانیهای مسلح به پارچه گونه های قائم مقاله ژورنالی 83/04/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
51 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 ارزیابی سرعت موج برشی در خاكهای ماسه ای سیلتی اشباع با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ مخروط آزمایشگاهی (CPT) روشنفر محمد کارشناسی‌ارشد 1396.06.15
2 بررسی آزمایشگاهی و عددی پاسخ خطوط لولهی پیوسته مدفون تحت اثر تغییر شكل‌های متمركز ماندگار زمین-گسلش یگانه خاكسار رضا دكتری 1396.02.14
3 مطالعه رفتار دیوارهای میخكوبی شده با هندسه ی سه بعدی با استفاده از مدل فیزكی ng پوراسمعیلی بابكی علی کارشناسی‌ارشد 1395.10.29
4 مدلسازی سانتریفیوژ مونو پاپل تحت بار جانبی رفت و برگشتی یكطرفه جمهری فراز کارشناسی‌ارشد 1395.06.15
5 بررسی اثر اضافه شدن ریزدانه به ماسه بر پارامترهای دینامیكی (مدول برشی و میرایی) مخلوط ماسه و سیلت عطائی سارا کارشناسی‌ارشد 1395.06.08
6 بررسی رفتار شیروانیهای مسلح و پی سطحی واقع بر آن با استفاده از مدل‌سازی سانتریفیوژ بحرینی سیدمهران کارشناسی‌ارشد 1395.05.18
7 بررسی رفتار شیروانی میخكوبی شده در مراحل خاكبرداری و بارگذاری با استفاده از مدل سانتریفیوژ اكوچكیان علیرضا کارشناسی‌ارشد 1395.05.18
8 بررسی عددی روش های كاهش آسیب پذیری لوله های مدفون تحت اثر پیده گسلش ناشی از زلزله گرامیان سیده نسیم کارشناسی‌ارشد 1394.06.28
9 بررسی اثر افزودنی مواد نانو بر ویژگیهای ژئوتكنیكی خاك ماسه ای برزگربفروئی ایمان کارشناسی‌ارشد 1393.10.29
10 مدلسازی فیزیكی مونوپایل تحت بار جانبی استاتیكی در دستگاه سانتریفوژ ژئوتكنیكی شیرزاده نیما کارشناسی‌ارشد 1393.06.11
11 مدلسازی سانتریفوژ مونوپایل ها تحت بار جانبی رفت و برگشتی یكطرفه (سیكلیك) خدایی حمیدرضا کارشناسی‌ارشد 1393.06.11
12 مقایسه روش های رایج نظری تخمین ظرفیت باربری شمع ها با نتایج بدست آمده از آزمون های محلی نصراله نژادقمی مرتضی کارشناسی‌ارشد 1392.10.22
13 تحلیل و بررسی تغییر شكل گودهای نگهداری شده به وسیله شمع های نگهبان و مهار (دیوار برلینی) خبازیان معین کارشناسی‌ارشد 1392.06.10
14 مطالعه و بررسی ظرفیت باربری پی های سطحی در لبه شیروانی های مسلح شده با ژئوسنتیتیك برقی خضرلو علی کارشناسی‌ارشد 1392.06.09
15 تحلیل عددی و آزمایشگاهی ظرفیت باربری ستون های شنی و بهینه سازی آنها میرشكاری مرتضی کارشناسی‌ارشد 1392.03.11
16 بررسی تاثیر اجرای ژئوسینتتك بر مكانیزم گسیختگی و ظرفیت باربری پی های سطحی با استفاده از آزمایش های سانتریفیوژ هدایتی مجید کارشناسی‌ارشد 1391.07.05
17 بررسی امكان گودبرداری ایمن با استفاده از روش میخكوبی با توجه به وجود ساختمان مجاور گود با استفاده از آزمایش مدل سانتریفیوژ و تحلیل عددی شریفی نژاد شایان کارشناسی‌ارشد 1391.07.05
18 بررسی پاسخ لوله های مدفون پیوسته تحت اثر تغییر شكلهای متمركزماندگارزمین و گسلش رجحانی مهدی دكتری 1391.02.11
19 تحلیل و بررسی تغییر شكل های افقی در دیوارهای پایدارشده به روش میخ كوبی سجادی سیدحامد کارشناسی‌ارشد 1390.06.27
20 انجام و بررسی نتایج آزمایش اس پی تی - تی و مقایسه آن با نتایج دیگر آزمایشهای ژئوتكنیكی جمعه زاده حصاری احمد کارشناسی‌ارشد 1389.07.05
21 بررسی رفتار گروه شمع مقاوم در شیروانی خاكی الهی حمیدرضا دكتری 1388.07.30
22 بررسی آزمایشگاهی میزان تاثیر روش های بهسازی بر نحوه عملكرد لرزه ای دیوارهای ساحلی وزنی مصطفوی مقدم امیرعلی دكتری 1388.07.06
23 رفتار لرزه ای گروه شمع در شیروانی خاكی زاده محمد مهدی کارشناسی‌ارشد 1388.06.31
24 بررسی آزمایشگاهی اثر فشار تزریق و تراكم نسبی برروی تزیق پذیری مصالح دانه ای قلعه سری سیدایدین کارشناسی‌ارشد 1388.06.24
25 بررسی آزمایشگاهی تاثیر تزریق بر روی هدایت هیدرولیكی خاكهای دانه ای صالحی دزفولی مجتبی کارشناسی‌ارشد 1388.04.21
26 طراحی و ساخت دستگاه CPT آزمایشگاهی به منظور انجام آزمون بر روی مدلهای آزمایشگاهی معصومی محمد مهدی کارشناسی‌ارشد 1387.07.09
27 امكان سنجی انجام آزمایش نفوذ استاندارد با اندازه گیری گشتاور پیچشی (SPT-T) و بررسی روابط تجربی موجود حیدرزاده علی کارشناسی‌ارشد 1387.07.08
28 بررسی تاثیر ستون های اختلاط در عمق بر كاهش عوارض روانگرایی زیر پی های سطحی دهقان خلیلی حسام دكتری
29 روابط بین مقاومت سیكلی و سرعت موج برشی برای ماسه های كربناتی بابایی امیر کارشناسی‌ارشد
30 بررسی آزمایشگاهی اثر تزریق سیمان در كاهش پتانسیل ر میرجلیلی مجتبی کارشناسی‌ارشد
31 تحلیل اجزا محدود تك شمع توربین بادی فرا ساحلی تحت بارگذاری دینامیكی صوفی حسن اباد مینا کارشناسی‌ارشد
32 مدل سازی سانتریفیوژ پدیده ی انتقال آلودگی های غیر محلول در آب، در خاك كریم زاده رضا کارشناسی‌ارشد
33 مدل سازی فیزیكی مونوپایل تحت بار جانبی سیكلیك در دستگاه سانتریفیوژ با استفاده از سیستم كنترل بار خمسه علیرضا کارشناسی‌ارشد
34 مدل سازی فیزیكی مونوپایل تحت بار جانبی سیكلیك در دستگاه سانتریفیوژ ژئوتكنیكی (با سیستم كنترل بار) شهیدی خواه مهدی کارشناسی‌ارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021