اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی منتظری نمین
نام مسعود
درجه استادیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2188
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک mnamin@ut.ac.ir
شماره اتاق 315

اطلاعات تحصیلی
گرایش هیدرولیک محاسباتی و محیط زیست
کارشناسی مهندسی راه و ساختمان, علم و صنعت ایران - 1363
کارشناسی ارشد مهندسی هیدرولیک, اتستیتو بین المللی هیدرولیک و محیط زیست (IHE ) - 1367
دکتری مهندسی عمران-هیدرولیک و محیط زیست, دانشگاه ولز - کاردیف - 1383

درس های ارائه شده
1 بناهای آبی
2 مبانی انتقال و انتشار و مدلسازی آلاینده ها
3 روش های عددی درمهندسی دریا
4 هیدرولیک محاسباتی 2
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 FGA-MMF method for the simulation of two-phase flows مقاله ژورنالی 97/01/27 ENGINEERING COMPUTATIONS
2 An implicit 2D hydrodynamic numerical model for free surface-subsurface coupled flow problems مقاله ژورنالی 96/12/21 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
3 Evaluation of wind induced currents modeling along the Southern Caspian Sea مقاله ژورنالی 96/09/10 CONTINENTAL SHELF RESEARCH
4 بخش دوم: تولید روش های مختلف عددی پایدار با درجه دقت دلخواه برای حل معادله انتقال - بخش دوم بررسی خواص عددی مقاله کنفرانسی 96/06/15 شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
5 تولید روش های مختلف عددی پایدار با درجه دقت دلخواه برای حل معادله انتقال - بخش اول معرفی الگوریتم مقاله کنفرانسی 96/06/15 شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
6 سامانه سرپرستی و گردآوری امواج دریا از طریق (اسکادا) در سکوهای نفتی خلیج فارس مقاله کنفرانسی 96/03/01 هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
7 Assessment of the Potential Tidal Energy in the Khowr-e Musa in the Persian Gulf مقاله ژورنالی 95/12/25 Environmental Energy and Economic Research
8 A new approach to solve mixture Multi-phase Flow model using Time Splitting Projection Method مقاله ژورنالی 95/10/12 PROGRESS IN COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
9 ارزیابی انتشار سیل در استان خوزستان و اثرگذاری سدها در کنترل سیل با استفاده از مدل‌سازی عددی مقاله کنفرانسی 95/09/24 پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین
10 Tidal current modeling of the Caspian Sea using PMODynamics مقاله کنفرانسی 95/09/24 15th Iranian Hydraulic Conference
11 مزایا و محدودیت های مدل چند فازی میکسچر در شبیه سازی عددی پدیده های هیدرولیکی مقاله کنفرانسی 95/09/24 پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
12 INCREASING EFFICIENCY AND SAFETY OF BUSHEHR PORT SHIPPING BY DYNAMIC UNDER KEEL CLEARANCE مقاله کنفرانسی 95/08/10 12th International conference on Costs, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2016)
13 An Efficient Solution for Advection Equation in Multiphase ModelMixture مقاله کنفرانسی 94/12/24 2nd International Conference on Modern Research in Civil Engineering, Architectural & Urban Development
14 Hindcast of Surface Wind Field over the Caspian Sea Using WRF Model مقاله کنفرانسی 93/09/03 The 11th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2014)
15 مدلسازی اندرکنش سازه و میراگر مایع تنظیم شده با در نظر گرفتن یک سازه 10 طبقه مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران
16 طراحی میراگر مایع تنظیم شده برای سازه های عمرانی مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران
17 Slope Effect on Dam Break Flow over Movable Bed, Experimental Study مقاله کنفرانسی 92/02/17 7th National Congress on Civil Engineering
18 جریان شکست سد بر روی بستر فرسایش پذیر مطالعه آزمایشگاهی مقاله کنفرانسی 91/11/03 نهمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه
19 Numerical Simulation of Oil Spill Behavior in the Persian Gulf مقاله ژورنالی 91/10/20 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
20 بررسی اثرات آشفتگی در جریان فوق بحرانی در تبدیلهای همگرا به کمک مدلسلزی عددی سه بعدی مقاله کنفرانسی 91/08/10 یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
21 تاثیر تراز بستر بر جریان شکست سد روی بستر فرسایش پذیر مطالعه آزمایشگاهی مقاله کنفرانسی 91/08/07 دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
22 A time splitting algorithm for numerical solution of Richard’s equation مقاله ژورنالی 91/03/12 JOURNAL OF HYDROLOGY
23 رابطه عمق استغراق بحرانی با سرعت محوری در آبگیر افقی سدهای نیروگاهی و تاثیر آن روی قدرت گردابه مقاله کنفرانسی 90/11/19 اولین کنفرانس بین المللی برقابی
24 بررسی پارامتر های موثر بر عمق استقرق بحرانی در آبگیر های افقی مقاله کنفرانسی 90/11/19 اولین کنفراننس بینالمللی برقابی
25 3D Numerical Modeling of Supercritical Flow in Contrcations مقاله کنفرانسی 90/11/19 First International Conference on Dam and Hydropower
26 The Effects of Obstacles on Waves Emanating from the Dam Break using SPH مقاله کنفرانسی 90/11/19 First Int. Conference on Dams and Hydropower
27 مدلسازی جریانهای فوق بحرانی در کانالهای دارای خم مقاله کنفرانسی 90/11/10 The First International Conference on Dam and Hydropower
28 3D Numerical Simulation of Supercritical Flow in Bends of Channel مقاله کنفرانسی 90/10/18 International Conference on MecanicalAutomotives and Material Engineering
29 Numerical Simulation of Density Current Evolution in a Diverging Channel مقاله ژورنالی 90/10/11 Advances in Civil Engineering
30 Optimizationsimulation for short - term reservoir operation under flooding conditions مقاله ژورنالی 90/09/10 JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA
31 بررسی گزینه ضد گرداب جهت کاهش قدرت گردابه (سد تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه مقاله کنفرانسی 90/08/10 دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
32 A new approach to solving Poisson system for free surface nonhydrostatic flow simulations مقاله ژورنالی 90/07/25 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
33 2DV HYDRODYNAMIC MODELING OF RESERVOIRS مقاله کنفرانسی 90/04/08 VI EWRA International Symposium
34 HYDRODYNAMIC AND QUALITY MODELING OF YAMCHI RESERVOIR مقاله کنفرانسی 90/04/08 VI EWRA International Symposium
35 بررسی آزمایشگاهی هیدرودینامیک جریان در آبگیری مستغرق از مخازن سدها مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
36 UNCERTAINTY ANALYSIS OF QUASI - TWO - DIMENSIONAL FLOW SIMULATION مقاله ژورنالی 89/10/11 Journal of Hydrology and Hydromechanics
37 Numerical Modeling of Supercritical Flow in Rectangular Chute Bend مقاله ژورنالی 89/10/11 Journal of Hydraulic Research
38 Numerical Simulation of Tidal Currents in Persian Gulf مقاله ژورنالی 89/07/19 World Academy of Science, Engineering and Technology
39 بررسی و مقایسه روش های اجرا شده در دهانه آبگیر سدهای مهم کشور جهت جلوگیری از تشکیل گرداب مقاله کنفرانسی 89/02/28 دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
40 مدل دوبعدی حجم محدود با استفاده از معادلات آبهای کم عمق مقاله کنفرانسی 88/09/24 هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
41 مدلسازی شکل گیری جریان لخته ای در مجاری افقی مقاله کنفرانسی 88/09/24 هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
42 توسعه مدل دو بعدی متوسط گیری شده در عرض برای شبیه سازی جریانهایسطح آزاد مقاله ژورنالی 87/12/01 مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی
43 شبیه سازی عددی دوبعدی جریان های چگالی منقطع ناشی از شوری مقاله ژورنالی 87/12/01 مجله بین المللی علوم مهندسی
44 A NON - HYDROSTATIC FREE SURFACE 2D VERTICAL MODEL USING DISCRETE SINGULAR CONVOLUTION ( DSC ) METHOD مقاله ژورنالی 87/10/12 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TRANSCATION B: ENGINEERING
45 Numerical Simulation of Particle Saltation Process مقاله ژورنالی 87/08/11 PARTICULATE SCIENCE AND TECHNOLOGY
46 بررسی توزیع فشار غیرهیدروستاتیک روی پیشانی دریچه ها در عمقها و بازشدگیهای مختلف مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
47 شبیه سازی اندرکنش غیر خطی امواج در آبهای عمیق و کم عمق مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 شبیه سازی موج ناشی از شکست سد به کمک مدلهای دو بعدی و یک بعدی مطالعه موردی : شبیه سازی موج ناشی از شکست سد ماورن مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
49 )، مدلسازی عددی سه بعدی انتشار پخش رسوب با استفاده از نتایج یک مدلسازی عددی دو بعدی جریان مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
50 آلگوریتم عددی ضمنی بر روی شبکه منحنی الخط برای شبیه سازی جریانهای سطح آزاد مقاله ژورنالی 87/02/15 هیدرولیک
51 URANS Simulation of 2D Continuous Gravity Current مقاله ژورنالی 86/10/11 JOURNAL OF APPLIED SCIENCES
52 A three-dimensional non-hydrostatic vertical boundary fitted model for free-surface flows مقاله ژورنالی 86/10/11 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
53 شبیه سازی جریان در شبکه رودخانه با استفاده از روش TS و مقایسه آن با MIKE11 مقاله کنفرانسی 85/11/26 ،‏‎هفتمین کنفرانس مهندسی رودخانه
54 ‏شبیه سازی موج ناشی از شکست سد با استفاده از مدل ترکیبی یک بعدی - دو بعدی مقاله کنفرانسی 85/11/26 هفتمین کنفرانس مهندسی رودخانه
55 (١٣٨٥)،‏‎شبیه سازی جریان های با سطح آزاد به روش Projection Method برروی شبکه های باساختار مستطیلی و بدون ساختار مثلثی مقاله کنفرانسی 85/11/26 هفتمین کنفرانس مهندسی رودخانه
56 A time - splitting method on a nonstaggered grid in curvilinear coordinates for implicit simulation of non - hydrostatic free - surface flows مقاله ژورنالی 85/10/11 CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
57 شبیه سازی عددی تولیدو انتقال امواج با استفاده از تئوری طیفی مقاله کنفرانسی 85/09/06 هفتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی (ICOPMASS )
58 شبیه سازی جریان های با سطح آزاد برروی شبکه ایجاد شده از شبکه های باساختار و بدون ساختار مقاله کنفرانسی 85/09/06 هفتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی (ICOPMASS )
59 (١٣٨٤)، ‏‎شبیه سازی جریان های با سطح آزاد به روش Projection Method برروی شبکه های بدون ساختار مثلثی مقاله کنفرانسی 84/08/17 پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
60 Modelling suspended sediment transport using an integrated numerical and ANNs model مقاله ژورنالی 83/10/12 Journal of Hydraulic Research
61 Integrated Surface/Subsurface River Basin Modelling مقاله کنفرانسی 83/04/01 6th Int. Conf. On Hydroinformatics
62 Modelling estuarine and coastal flows using an unstructured triangular finite volume algorithm مقاله ژورنالی 82/10/11 ADVANCES IN WATER RESOURCES
63 Hydro-Environmental Modelling and Analysis Tool (HEMAT), A GUI Based 2DH Hydrodynamic and Contaminant Transport Model on Unstructured Triangular Grids مقاله کنفرانسی 81/03/11 Hydroinformatics 2002
64 A 2D vertical hydrodynamic and morphological model based on AANs مقاله کنفرانسی 81/03/11 Hydroinformatics 2002:
65 An Implicit Numerical Algorithm for Solving non - Hydrostatic Free - Surface Flow Problems مقاله ژورنالی 79/11/27 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
66 حل معادلات آبهای کم عمق برروی شبکة بی سازمان تطبیقی(بخش اول جریانات متغیر تدریجی) مقاله کنفرانسی 78/08/25 دومین کنفرانس هیدرولیک ایران
67 مدلسازی عددی حوضچه های رسوبگیر مستطیلی ( بخش اول : جریانهای با غلظت زیاد) مقاله کنفرانسی 78/08/25 دومین کنفرانس هیدرولیک ایران
68 نوسانات فشار در حوضچة آرامش مقاله کنفرانسی 78/08/25 دومین کنفرانس هیدرولیک ایران
69 A High Accurate Monotone Numerical Scheme for Multi-Dimensional Transport Equation مقاله کنفرانسی 76/02/11 Air Pollution V Modelling, Monitoring and Management
70 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 مقایسه عملكرد مدل WAVEWATCH III و مدل PMODynamics در فضاهای بزرگ مقیاس حسنی فرهاد کارشناسی‌ارشد 1395.06.24
2 توسعه مدل عددی جریان و انتقال آلودگی هیدروكربنی در محیط متخلخل احمدی حسین کارشناسی‌ارشد 1395.06.20
3 بررسی اثرات تغییرات اقلیم بر پهنه تالاب ها ذوالفقاریان حافظ کارشناسی‌ارشد 1395.04.05
4 شبیه سازی هیدرودینامیكی سیستم هوادهی برای برهمزدن لایه بندی سدها و مقایسه آن با مدل CE-QUAL-W2 مطالعه موردی: سد زاینده رود وصالی خورشید رضا کارشناسی‌ارشد 1394.06.30
5 بررسی توزیع شوری در رودخانه كارون (پایین دست سد گتوند) و مدلسازی كیفی آن قاسم رنا کارشناسی‌ارشد 1394.06.09
6 شبیه سازی اندركنش موج و موج شكن شناور با ملحوظ كردن دینامیك موج شكن و كابل های مهاری رفعتی یاشار کارشناسی‌ارشد 1394.04.31
7 مدلسازی عددی دو بعدی جریان در پلان اطراف كوله های پل واقع در كانالهای مركب با تغییر ناگهانی در تاز كف ملكی اذر پونه کارشناسی‌ارشد 1393.06.19
8 مدلسازی عددی دو بعدی جریان در پلان اطراف كوله های پل واقع در كانال های مركب با تغییر ناگهانی در تاز كف ملكی اذر پونه کارشناسی‌ارشد 1393.06.19
9 مدل سازی آزمایشگاهی و عددی تغییرات تراز رسوب در مخزن ناشی از جریان شكست سد بر روی بستر فرسایش پذیر حدادیان سحر کارشناسی‌ارشد 1392.12.12
10 ارزیابی عملكرد مدلهای عددی در انتقال رسوب ساحلی شهرینانی علی کارشناسی‌ارشد 1392.10.25
11 مدل‌سازی عددی اندر كنش سازه و میراگرهای مایع تنظیم‌شونده رضایی سجاد کارشناسی‌ارشد 1392.10.23
12 شبیه سازی عددی دوبعدی در قائم اندركنش موج با واحد نیروگاهی ستون نوسانگر آب صاحب الزمانی سیدحمیدرضا کارشناسی‌ارشد 1392.10.23
13 حل عددی معادلات 2 بعدی آب كم عمق روی شبكه مثلتی به روش پردازش گرافیكی عبدی حبیب اله کارشناسی‌ارشد 1392.06.16
14 جریان شكست سد روی بستر فرسایش‌پذیر، روش عددی و مدل آزمایشگاهی بهمن پوری فرهاد کارشناسی‌ارشد 1392.05.26
15 شبیه?سازی اندركنش سیال با سطح آزاد و محیط متخلخل اشباع به روش هیدرودینامیك ذرات هموار اصلاح?شده اكبری حسن دكتری 1392.01.24
16 شبیه‌سازی دوبعدی در قائم اندركنش سیال با موج‌شكن متخلخل ایروانی نیكتا کارشناسی‌ارشد 1391.12.16
17 شبیه سازی دو بعدی در قائم اندركنش سیال با موج شكن متخلخل ایروانی نیكتا کارشناسی‌ارشد 1391.12.16
18 مدل سازی آزمایشگاهی و عددی تغییرات تراز رسوب در مخزن ناشی از جریان شكست سد بر روی بستر فرسایش پذیر حدادیان سحر کارشناسی‌ارشد 1391.12.12
19 توسعه مدل تلفیقی دو بعدی -سه بعدی هیدرودینامیك باتوجه ویژه به كاربرد ان دردریای خزر چگینی فاطمه دكتری 1391.10.25
20 بهینه سازی هیدرولیكی بارش- رواناب برومند محمدرضا دكتری 1391.10.25
21 مدل سازی دو بعدی شكست سد با روش بدون المان SPH جبلی اقدم هه ژار کارشناسی‌ارشد 1390.12.09
22 مدل سازی عددی سه بعدی جریان فوق بحرانی در خم كانال با استفاده از نرم افزار Fluent غضنفری هاشمی ریحانه سادات کارشناسی‌ارشد 1390.11.29
23 بررسی هیدرودینامیكی آبگیرهای نیروگاهی ابراهیمی اوردكلو فرشید کارشناسی‌ارشد 1390.11.24
24 مدل عددی شكست سد خاكی در اثر سرریز آب از روی بدنه قنادكارسرابی مارال کارشناسی‌ارشد 1390.06.26
25 مدل سازی كیفی دوبعدی قائم در مخازن سدها اكبرزاده زهرا کارشناسی‌ارشد 1390.06.16
26 بهبود و ارتقا الگوریتم مدلسازی هیدرودینامیكی دو بعدی CE-QUAL-W2 یزدخواستی سپیده کارشناسی‌ارشد 1390.04.27
27 مدلسازی نوسانات سطح آب در میراگرهای مایع هماهنگ شده و محاسبه فشار و ضربات وارده به جداره مخازن آنها كشاورزی پورقرقی مهدی کارشناسی‌ارشد 1389.07.15
28 شبیه سازی جریان زیركش در منطقه شكست قهرمانی محمدامین کارشناسی‌ارشد 1389.07.07
29 مدلسازی عددی جریان لخته ای در مجاری افقی رضوی شریفی سیده یسنا کارشناسی‌ارشد 1389.06.31
30 مدل سه بعدی غیر هیدروستاتیك جهت شبیه سازی جریان های چگال در دریاهای حاشیه اقیانوس ها معتمدی كاوه دكتری 1388.11.28
31 واسنجی و صحت سنجی مدلهای ریاضی یك و دو بعدی شبیه ساز شكست سد با استفاده از اطلاعات میدانی رفیعی دستجردی كمیل کارشناسی‌ارشد 1388.07.04
32 مدلسازی عددی معادله انتقال- انتشار در محیط سه بعدی ایلیا امین کارشناسی‌ارشد 1386.11.23
33 توسعه مدل دوبعدی موج ناشی از باد كمیجانی همایون کارشناسی‌ارشد 1386.11.18
34 مدلسازی عددی جریان هیدرودینامیك به صورت دو بعدی در قائم و مقایسه آن با مدلهای هیدروستاتیك (مطالعه موردی: بررسی فشار هیدرودینامیك وارد بر پیشانی دریچه ها در عمقها و بازشدگیهای مختلف) چگینی فاطمه کارشناسی‌ارشد 1386.06.14
35 بررسی عددی اندركنش موج با محیط متخلخل جعفری ابراهیم دكتری
36 توسعه مدل عددی غیر هیدروستاتیك در شبیه سازی انتشار امواج در ناحیه زوال موج ایروانی نیكتا دكتری
37 بكارگیری روش حجم محدود ذره ای در مدل سازی اندركنش سد و مخزن ناشی از موج زمین لغزش میرلوحی جوابادی سیده فهیمه دكتری
38 توسعه مدل عددی اندركنش سازه و میراگر مایع تنظیم شده علمی محمد دكتری
39 مطالعه عددی و آزمایشگاهی امواج داخلی دریاچه سد ناشی از زمین لغزش و تاثیر آن در بر هم زدن لایه بندی دریاچه رفیعی دهخوارقانی ارش کارشناسی‌ارشد
40 مدلسازی محیط متخلخل اشباع دارای نمك به روش المان محدود - حجم محدود فرخ پور لیلا دكتری
41 حل عددی معادله انتشار موج مبتنی بر معادله انرژی اكبری نیا محسن کارشناسی‌ارشد
42 شبیه سازی عددی افزایش درجه حررات رودخانه كارون در محل خروجی آب مدار سوم نیروگاه دارخوین سفاری میلاد کارشناسی‌ارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021