اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی زهرایی
نام بنفشه
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2237
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک bzahraie@ut.ac.ir
شماره اتاق 308

اطلاعات تحصیلی
گرایش برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب
کارشناسی مهندسی عمران, صنعتی امیرکبیر - 1374
کارشناسی ارشد مهندسی عمران منابع آب, صنعتی امیرکبیر - 1376
دکتری مهندسی عمران, صنعتی امیرکبیر - 1381

درس های ارائه شده
1 هیدروانفورماتیک
2 هیدرولوژی
3 برنامه ریزی منابع آب
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 آشکارسازی و تعیین سهم اثرات انسانی در بارش‌های حدی با استفاده از روش انگشت نگاشت بهینه در منطقه شمال غرب ایران مقاله کنفرانسی 97/02/18 یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
2 An Ontological Framework for Identification of Construction Resources Using BIM Information مقاله کنفرانسی 97/01/13 Construction Research Congress (CRC) 2018
3 climate change adaptation in multi-reservior systems through revising operation polices مقاله کنفرانسی 96/07/25 long-term behavior and environmentally friendly rehabilitation technologies of dams
4 Coupling snow accumulation and melt rate modules of monthly water balance models with the Jazim monthly water balance model مقاله ژورنالی 96/07/17 HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES
5 Exploring spatiotemporal meteorological correlations for basin scale meteorological drought forecasting using data mining methods مقاله ژورنالی 96/07/08 ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES
6 Improvement of multiple linear regression method for statistical downscaling of monthly precipitation مقاله ژورنالی 96/06/14 International Journal of Environmental Science and Technology
7 ارزیابی تجمیع آماری و غیر قطعی نتایج مدلسازی هیدرولوژیک در تعیین اثر تغییر اقلیم در حوضه آبریز مقاله کنفرانسی 96/04/20 دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
8 A comparison between direct and indirect frameworks to evaluate impacts of climate change on streamflows: case study of Karkheh River basin in Iran مقاله ژورنالی 96/03/25 Journal of Water and Climate Change
9 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر سیستم مخازن برق آبی رودخانه های کارون و دز مقاله کنفرانسی 96/02/20 اولین همایش ملی بررسی چالش ها و راه کارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه
10 Assessment of Exchanges of Virtual Water and Energy Water Footprint using Water-Food-Energy Nexus Model of the Zayandehrood Basin مقاله کنفرانسی 96/02/09 The First Virtual Water International Conference
11 اتوماسیون تعیین قالب ‏های سرستون مورد نیاز پروژه به کمک مدل BIM مقاله کنفرانسی 96/01/30 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 مدلسازی پویایی پیوند آب و غذا در حوضه آبریز زاینده رود مقاله کنفرانسی 96/01/30 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 مدلسازی پویایی پیوند آب و انرژی در حوضه زاینده رود مقاله کنفرانسی 96/01/30 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 استفاده از سامانه پشتیبان تصمیم¬گیری بر مبنای مدلسازی اطلاعات ساخت در مدیریت نگهداری پل مقاله کنفرانسی 95/12/17 کنفرانس فن آوری اطلاعات در مدیریت شهری
15 استفاده از سامانه پشتیبان تصمیم گیری بر مبنای مدلسازی اطلاعات ساخت در مدیریت نگهداری پل مقاله کنفرانسی 95/12/16 اولین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات در مدیریت شهری
16 Optimal Wastewater Loading under Conflicting Goals and Technology Limitations in a Riverine System مقاله ژورنالی 95/12/11 WATER ENVIRONMENT RESEARCH
17 Selecting Sustainability Indicators for Small to Medium Sized Urban Water Systems Using Fuzzy-ELECTRE مقاله ژورنالی 95/12/11 WATER ENVIRONMENT RESEARCH
18 برآورد سهم اثرات تغییرات آب و هوایی و فعالیت های انسانی در کاهش رواناب های ورودی به سد زاینده رود مقاله کنفرانسی 95/12/09 کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
19 ارائه‌ی مدل تحلیل ریسک مبتنی بر سیستم‌های خبره‌ی فازی برای مدیریت پروژه‌های ساخت مقاله ژورنالی 95/12/01 مجله مهندسی عمران شریف
20 ارائه‌ مدل تحلیل ریسک مبتنی بر سیستم‌های خبره‌ فازی برای مدیریت پروژه‌های ساخت مقاله ژورنالی 95/12/01 مجله مهندسی عمران شریف
21 A survey on water education text books of primary and secondary schools in Islamic Republic of Iran مقاله کنفرانسی 95/09/13 Water and Environment in the Millennium: Education and Capacity Building
22 Improved Inflow Modeling in Stochastic Dual Dynamic Programming مقاله ژورنالی 95/09/11 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
23 Selecting a Proper Repair System for Rehabilitation of Deteriorated Structures in Severe Environmental Conditions مقاله ژورنالی 95/05/11 JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
24 توسعه روش شناسی تفکیک اثر دوره های کم بارش و تغییرات رژیم بارش ناشی از تغییر اقلیم در رژیم جریانات سطحی حوضه های آبریز: مطالعه موردی رودخانه کارون مقاله کنفرانسی 95/02/22 علل و راه کارهای مقابله با بحران کمی و کیفی منابع آب کشور
25 توسعه روش‌شناسی تفکیک اثر دوره‌های کم‌بارش و تغییرات رژیم بارش ناشی از تغییر اقلیم در رژیم جریانات سطحی حوضه آبریز: مطالعه موردی رودخانه کارون مقاله کنفرانسی 95/02/22 همایش ملی علل و راهکارهای مقابله با بحران کمی و کیفی منابع آب کشور
26 Optimizing the Selection and Layout of Table Forms with Different Dimensions Using BIM and Integer Programming مقاله کنفرانسی 95/02/01 Construction Research Congress (CRC 2016)
27 Automated planning of building construction considering the amount of available floor formwork مقاله کنفرانسی 95/02/01 Construction Research Congress (CRC 2016)
28 مدلسازی قیمت تسویه بازار در بازار برق ایران با استفاده از مدل سری زمانی ARMA-GARCH مقاله کنفرانسی 95/02/01 ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
29 کاربرد روش برنامه ریزی پویای دوگان غیرقطعی با رویکرد مدلسازی عدم قطعیت مارکوفی در بهینه سازی بهره برداری میان مدت از سیستم چند مخزنه برق آبی کارون مقاله کنفرانسی 94/02/30 نخستیم همایش ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
30 بهینه سازی غیرقطعی پیشنهاد دهی قیمت تولید انرژی برق آبی در بازار برق ایران: مطالعه موردی سیستم برق آبی کارون مقاله کنفرانسی 94/02/15 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
31 بهینه سازی سطح مقطع مهاربندهای کمانش ناپذیر در ارتفاع سازه با درنظر گرفتن خستگی کم سیکلی مقاله کنفرانسی 93/09/27 اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
32 بررسی اثر توام تحلیل غیرخطی و الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی قابهای مهار بندی شده ی کمانش ناپذیر مقاله کنفرانسی 93/09/26 چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
33 بهینه یابی مهاربندهای کمانش ناپذیر در ارتفاع قابهای دوبعدی فلزی براساس توزیع یکنواخت تغییر مکان جانبی نسبی مقاله کنفرانسی 93/09/25 دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری
34 Land Use Planning Priorities in Shoreline management Plan by using Analytic Network Process مقاله کنفرانسی 93/09/03 11th International Conference on Coasts, Ports, and Marine Structures
35 LAND USE PLANNING PRIORITIES IN SHORELINE MANAGEMENT مقاله کنفرانسی 93/09/03 The 11th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2014)
36 Identification of long-term annual pattern of meteorological drought based on spatiotemporal methods مقاله ژورنالی 93/08/20 NATURAL HAZARDS
37 Identification of long-term annual pattern of meteorological drought based on spatiotemporal methods: evaluation of different geostatistical approaches مقاله ژورنالی 93/08/20 NATURAL HAZARDS
38 تعیین ارزش حاشیه¬ای آب در سیستم¬های چند¬مخزنه چند¬منظوره برق¬آبی- کشاورزی مقاله کنفرانسی 93/06/18 دومین همایش ملی بحران آب
39 A Comparison of AHP and PROMETHEE Family Decision Making Methods for Selection of Building Structural System مقاله ژورنالی 93/06/15 American journal of civil engineering and architecture
40 تشخیص ساختار بهینه و تحلیل عدم قطعیت مدل بیلان آبی ماهانه وت مقاله ژورنالی 93/04/31 مجله پژوهش آب ایران
41 بارش موثر و بررسی تغییرات آن در اثر پدیده تغییر اقلیم: مطالعه موردی بر روی حوضه آبریز کرخه مقاله کنفرانسی 93/03/20 همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
42 ریزمقیاس نمایی آماری بارش با هدف ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رویدادهای حدی در نواحی شهری مقاله کنفرانسی 93/03/20 همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
43 تفکیک اثر فعالیت های انسان و تغییر اقلیم بر رواناب های سطحی، مطالعه موردی حوضه قورباغستان مقاله کنفرانسی 93/03/20 همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
44 مقایسه مدل¬های ریزمقیاس¬نمایی آماری در شبیه¬سازی بارش روزانه مقاله کنفرانسی 93/02/23 شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
45 بهینه سازی بهره برداری میان مدت از سیستم های چند مخزنه برق آبی در شرایط عدم قطعیت هیدرولوژیکی با درنظر گرفتن تابع غیرمحدب تولید برق آبی: مطالعه موردی مقاله کنفرانسی 93/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
46 Monthly water balance modeling: Probabilistic, possibilistic and hybrid methods for model combination and ensemble simulation مقاله ژورنالی 93/01/12 JOURNAL OF HYDROLOGY
47 تشخیص ساختار بهینه و تحلیل عدم قطعیت مدل بیلان آبی ماهانه مقاله ژورنالی 93/01/01 مجله پژوهش آب ایران
48 Integration of ELECTRE III and PROMETHEE II Decision-Making Methods with an Interval Approach: Application in Selection of Appropriate Structural Systems مقاله ژورنالی 92/12/10 JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
49 بهینه سازی چند هدفه بهره برداری از سیستم رودخانه - مخزن با درنظر گرفتن پایداری اکوسیستم مقاله کنفرانسی 92/11/29 پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
50 تدوین سیاست بهره برداری از سیستم رودخانه - مخزن با درنظر گرفتن کیفیت آب مقاله کنفرانسی 92/11/29 پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
51 توسعه روش رگرسیونی با استفاده از رویکرد فازی و شبکه عصبی در ریزمقیاس سازی اطلاعات جوی مقاله کنفرانسی 92/11/29 پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
52 بررسی عملکرد مدل بیلان ماهانه هیدرولوژیک در گذار از مدلهای یکپارچه تا توزیعی: مطالعه موردی حوضه رودخانه رودزرد مقاله کنفرانسی 92/11/29 پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
53 مقایسه دو رویکرد مستقیم و غیرمستقیم در ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب مقاله کنفرانسی 92/11/29 پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
54 کاهش مقیاس آماری مستقیم رواناب با استفاده از DMDM مقاله کنفرانسی 92/11/29 پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
55 بهینه سازی بهره برداری میان مدت از سیستم های چند مخزنه برق آبی با درنظر گرفتن نوسانات ساعتی قیمت برق مقاله کنفرانسی 92/11/29 پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
56 Uncertainty assessment of hydrological models with fuzzy extension principle: Evaluation of a new arithmetic operator مقاله ژورنالی 92/11/12 WATER RESOURCES RESEARCH
57 مدیریت بهره برداری میان مدت از سیستم های بزرگ منابع آب در شرایط عدم قطعیت هیدرولوژیکی با استفاده از مدل SDDP مقاله کنفرانسی 92/11/12 ششمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
58 تحلیل ریسک کمیت و کیفیت آب در سیستم های تأمین آب شهری با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها مقاله ژورنالی 92/11/01 مجله آب و فاضلاب
59 Relationship between benthic macroinvertebrate bio-indices and physicochemical parameters of water: a tool for water resources managers مقاله ژورنالی 92/10/11 Journal of Environmental Health Science and Engineering
60 Effects of Elevation and Soft Information مقاله ژورنالی 92/08/27 the American Society of Civil Engineering (ASCE Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction
61 رفتار شناسی مکانی-زمانی بارش در حوضه آبریز استان قزوین با استفاده از روش توابع متعامد معمولی و فازی مقاله ژورنالی 92/08/25 مجله فیزیک زمین و فضا
62 کاربرد روش بهینه سازی SDDP در بهینه سازی بهره برداری میان مدت سیستم چند مخزنه برق آبی حوضه کارون مقاله کنفرانسی 92/08/07 دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
63 تحلیل ریسک یکپارچه کمیت و کیفیت آب در سیستم های تامین آب شهری با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها مقاله ژورنالی 92/07/01 مجله آب و فاضلاب
64 Performance assessment of different data mining methods in statistical downscaling of daily precipitation مقاله ژورنالی 92/03/11 JOURNAL OF HYDROLOGY
65 Integrated risk assessment of urban water supply systems from source to tap مقاله ژورنالی 92/02/11 STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT
66 Uncertainty assessment of monthly water balance models based on Incremental Modified Fuzzy Extension Principle method مقاله ژورنالی 92/02/10 JOURNAL OF HYDROINFORMATICS
67 مدیریت حوادث در شبکه های آبرسانی با رویکرد تلفیق شبکه های بیزین و روش های تصمیم گیری چند معیاره مقاله کنفرانسی 91/12/08 همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
68 ارزیابی زیستی رودخانه کشکان رود بر اساس تنوع و ساختار جمعیتی ماکروبنتوزها مقاله کنفرانسی 91/12/03 اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
69 Evaluation of spatial and spatiotemporal estimation methods in simulation of precipitation variability patterns مقاله ژورنالی 91/08/11 Theorectical and Applied Climatology
70 Improved statistical downscaling of daily precipitation using SDSM platform and data-mining methods مقاله ژورنالی 91/08/11 INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
71 PROMETHEE with Precedence Order in the Criteria (PPOC) as a New Group Decision Making Aid: An Application in Urban Water Supply Management مقاله ژورنالی 91/06/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
72 Risk analysis of drinking water systems by aggregation of Fuzzy Falt Tree analysis with Bayesian networks and Dempster-Shafer theory مقاله کنفرانسی 91/04/25 10th International Conference on Hydroinformatics HIC2012
73 پیش‌بینی فصلی خشکسالی هواشناسی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان مقاله ژورنالی 91/04/01 مجله آب و فاضلاب
74 رتبه بندی سناریوهای مدیریت ریسک سیستمهای تامین آب شهری با رویکرد تصمیم گیری گروهی مقاله کنفرانسی 91/03/03 کنفرانس ملی مهندسی آب و فاضلاب
75 ارائه مدل خبره ارزیابی ریسک سیستمهای تامین و توزیع آب شهری مبتنی بر آسیب پذیری اجزا با قابلیت در نظرگرفتن عدم قطعیت های موجود مقاله کنفرانسی 91/02/19 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
76 OPERATION OPTIMIZATION OF RIVER-RESERVOIR SYSTEMS FOR PRESERVING ECO-HYDROLOGIC SUSTAINABILITY- CASE STUDY OF ABOLABBAS DAM IN IRAN مقاله کنفرانسی 91/01/23 International Conference on Biological, Ecological, and Environmental Sciences
77 بهینه سازی ساختار مدل بیلان آبی ماهانه حوضه آبریز و ارزیابی عدم قطعیت آن مقاله کنفرانسی 90/12/09 پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
78 رفتار شناسی مکانی - زمانی بارش در حوضه آبریز استان قزوین با استفاده از روش EOF FUZZY EOF مقاله ژورنالی 90/09/26 مجله فیزیک زمین و فضا
79 بررسی کارایی و افزایش آمادگی تصفیه خانه های آب شهری با رویکرد تحلیل ریسک سلسله مراتبی فازی مقاله کنفرانسی 90/08/28 پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
80 ارزیابی روشهای زمین آماری مکانی در تعیین الگوی فضایی بارش: مطالعه موردی حوضهآبریز دریاچه نمک مقاله ژورنالی 90/08/19 مجله ژئوفیزیک ایران
81 Seasonal meteorological drought prediction using support vector machine مقاله ژورنالی 90/06/23 World Applied Sciences Journal
82 seasonal Meterological Drought Prediction Using Support Vector Machine مقاله ژورنالی 90/04/10 World Applied Sciences Journal
83 Application of Bayesian Maximum Entropy Method in Evaluation of Precipitation Variations مقاله کنفرانسی 90/04/07 2011 International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG General Assembly 28 June-7 July 2011 Abstract Number: 1411 Symposia Sub-theme: JM13
84 Drought A nalysis using a Fuzzy A nalytical Hierarchical Process: Case Study of Gorganrood River Basin in Iran مقاله کنفرانسی 90/03/14 4th International perspective on water resourceas and the Envirenment,singapore
85 SST - Clustering fro Winter Precipitation Prediction in Southeast of Iran : Comparison Between Modified K - Means and Genetic Algorithm Based Clustering Methods مقاله ژورنالی 90/03/01 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
86 A System Dynamics Approach to Economic Assessment of Water Supply and Demand Strategies مقاله کنفرانسی 90/03/01 World Environmental and Water Resources Congress 2011
87 مقایسه و بررسی سدهای مهم ایران از لحاظ تاثیرگذاری بر اکوسیستم رودخانه با استفاده از شاخصهای تغییرات هیدرولوژیک مقاله کنفرانسی 90/02/28 دومین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
88 کاهش مقیاس ماهانه بارش در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روشهای داده کاوی مقاله کنفرانسی 90/02/28 دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
89 مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب سیستان مقاله کنفرانسی 90/02/28 دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
90 مدلسازی فرآیند بارش-رواناب در حوضه آبریز سد پیشین برای شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
91 تسطیح منابع در پروژه های ساخت با درنظر گرفتن امکان انقطاع فعالیت ها مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
92 انتخاب سیستم ساختمانی مناسب با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره AHP گروهی مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
93 انتخاب سیستم ساختمانی مناسب با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره AHP گروهی مقاله کنفرانسی 90/02/06 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
94 رتبه بندی آسیب پذیری لوله ها در برابر حوادث جهت تدوین برنامه بازسازی و نوسازی شبکه های توزیع آب مقاله کنفرانسی 90/02/05 کنفرانس بین المللی آب وفاضلاب (ICWW 2011
95 پیش بینی میان مدت خشکسالی هواشناسی با استفاده از روش استنتاج فازی مقاله ژورنالی 90/02/01 مجله آب و فاضلاب
96 Application of simple clustering on space-time mapping of mean monthly rainfall pattern مقاله ژورنالی 90/01/12 INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
97 Application of simple clustering on space‐time mapping of mean monthly rainfall pattern مقاله ژورنالی 90/01/12 INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
98 Ranking solutions of multi - objective reservoir operation optimization models using multi-criteria decision analysis مقاله ژورنالی 89/11/16 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
99 Effects of Elevation and Soft Information in Spatial Modeling of Precipitation Variations in a Large Watershed: BME versus Ordinary Kriging مقاله کنفرانسی 89/10/16 IPWE 2011 4th International Perspective on Water Resources
100 Risk mitigation plan in urban water systems: An application of MCDM methods مقاله کنفرانسی 89/10/14 the 4th International Perspective on Water Resources the Environment (IPWE 2011)
101 مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب استان سیستان و بلوچستان مقاله کنفرانسی 89/09/29 چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
102 پیش بینی خشکسالی در حوضه سدهای تهران با استفاده از SVM مقاله کنفرانسی 89/09/29 چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
103 تحلیل سلسله مراتبی ریست کمبود آب در شبکه های توزیع آب با رویکرد فازی مقاله کنفرانسی 89/08/18 نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
104 ارزیابی کارایی روش های آماری مکانی در تشخیص الگوی تغییرات بلند مدت بارش-مطالعه موردی حوزه آبریز کویر نمک مقاله کنفرانسی 89/08/18 نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
105 Climate change adaptation: A case study of Sistan Baluchestan Province in Iran مقاله کنفرانسی 89/06/29 Hydropredict 2010
106 Climate change impact assessment on rainfall-runoff process: a case study of Pishin Reservoir Basin in Iran مقاله کنفرانسی 89/06/29 Hydropredict 2010
107 Optimization of Nonlinear Muskingum Method with Variable Parameters Using Multi-Objective Particle Swarm Optimization مقاله کنفرانسی 89/02/26 World Environmental and Water Resources Congress 2010: Challenges of Change
108 Application of Multi-objective Particle Swarm Optimization in Operation of Management of Resrevoirs with Sedimentation Problems مقاله کنفرانسی 89/02/26 World Environmental and Water Resources Congress 2010: Challenges of Change
109 A real-time operation optimization model for flood management in river-reservoir systems مقاله ژورنالی 89/02/25 NATURAL HAZARDS
110 خوشه بندی اطلاعات هواشناسی با هدف پیش بینی دوره های کم بارش حوضه های آبریز سدهای تهران مقاله کنفرانسی 89/02/21 چهاردهمین کنفرانس ژیوفیزیک ایران
111 تفکیک اثر فعالیت های گوناگون انسان بر اجزای چرخه هیدرولوژی مقاله کنفرانسی 89/02/21 نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
112 پیش بینی فصلی شاخص استاندارد شده بارش با استفاده از سیستم استنتاج فازی مقاله کنفرانسی 89/02/21 نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
113 پیش بینی فصلی دوره های کم بارش-مطالعه موردی حوضه های آبریز سدهای تهران مقاله کنفرانسی 89/02/21 نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
114 مدلسازی بارش-رواناب با هدف ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر استان سیستان و بلوچستان مقاله کنفرانسی 89/02/21 نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
115 مدیریت ریست در سیستم های تامین آب شهری مقاله کنفرانسی 89/02/14 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
116 کاربرد الگوریتم PSO در بهینه سازی چند هدفه بهره برداری از مخازن سدها مقاله کنفرانسی 89/02/14 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
117 Selecting Appropriate Structural System: Application of PROMETHEE Decision Making Method مقاله کنفرانسی 89/01/10 Second International Conference on Engineering Systems Managements and its Applications
118 Application of Simple Clustering on Space - Time Mapping of Mean Monthly Rainfall Pattern مقاله ژورنالی 88/12/13 INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
119 سازگاری با تغییر اقلیم در حوضه های آبریز با استفاده از رویکرد سیستمی DPSIR مقاله کنفرانسی 88/12/01 همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب
120 کالیبراسیون روش ماسکینگام غیرخطی با پارامترهای متغیر با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چندهدفه دسته ذرات ( MOPSO مقاله کنفرانسی 88/11/06 هشتمین کنفرانس بینالمللی مهندسی رودخانه
121 Crop Pattern and Conjunctive Use Management A Case Study مقاله ژورنالی 88/10/11 Irrigation and Drainage
122 Development of Reservoir Operation Policies Using Integrated Optimization-Simulation Approach مقاله ژورنالی 88/10/11 JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
123 Developing monthly operating rules for a cascade system of reservoirs: Application of Bayesian Networks مقاله ژورنالی 88/09/10 ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
124 پیش بینی درازمدت بارش با استفاده از خوشه بندی سیگنالهای هواشناسی با توجه به تغییرات بارش به روش K - means اصلاح شده ( مطالعه موردی: پیش بینی بارندگی استان سیستان و بلوچستان ) مقاله ژورنالی 88/09/01 مجله مهندسی عمران شریف
125 Stochastic Time - Cost Resource Utilization Optimization Using Non - dominatedSorting Genetic Algorithm and Discrete Fuzzy Sets مقاله ژورنالی 88/08/10 JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
126 سازگاری با تغییر اقلیم: یک ضرورت در توسعه برنامه آموزش مهندسی زیرساختها در بخش توسعه منابع آب مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
127 زیرساختهای پشرفته جمع آوری و پردازش اطلاعات شریان حیاتی توسعه و مدیریت بخش آب مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
128 کاربرد روش تصمیم گیری گروهی Promethee در مدیریت کلان زیرساختهای تامین آب مقاله کنفرانسی 88/08/05 اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت زیرساختها
129 بهینهسازی خروج رسوبات سدها در عملیات فلاشینگ با استفاده از مدل بهرهبرداری از مخزن : مطالعه موردی سد سفیدرود مقاله ژورنالی 88/03/31 مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
130 Selecting Appropiriate Structural System: Application of Promthee Decision Making Method مقاله کنفرانسی 88/01/10 International Conference on Engineering Systems Management Applications
131 کاربرد روشهای الگوریتم ژنتیک و k نزدیک ترین همسایه در تدوین سیاستهای بهره برداری از مخزن در زمان وقع سیلاب مقاله ژورنالی 87/10/01 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
132 بررسی پارامترهای موثر بر عملیات فلاشینگ در مخزن سد و تاثیر آنها در موفقیت عملیات با استفاده از معیارهای مدل Rescion مقاله کنفرانسی 87/08/21 هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
133 تدوین قوانین بهره برداری از سیستم های سری رودخانه-مخزن با کاربرد مدل شبکه بیزی مقاله کنفرانسی 87/08/21 هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
134 A New Approach to Statistical Downscaling of GCM Climate Change Projections مقاله کنفرانسی 87/08/11 The First International Conference on Water Resources and Climate Change
135 climate change adaptation moving toward a new curriculum for hydroinfrastructure engineering مقاله کنفرانسی 87/07/27 International workshop on water resources in the middle east-reality and aspiration
136 کاربرد تلفیق مدلهای تحلیل هیدرولیکی و روش های تصمیم گیری چند معیاره در ارزیابی طرح های آبرسانی مقاله کنفرانسی 87/07/23 سومین کنفرانس منابع آب ایران
137 رتبه بندی جوابهای مدل بهینه سازی چند هدفه بهره برداری از مخازن با روش ELECTRE-TRI مقاله کنفرانسی 87/07/23 سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
138 برآورد مصرف روزانه آب تهران با استفاده از سریهای زمانی مقاله ژورنالی 87/07/01 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
139 Flood damage estimation approach for supporting operation optimization model in River-Reservoir Systems مقاله کنفرانسی 87/06/17 IWA World Water Congress and Exhibition
140 Flood risk management in river-reservoir systems: Application of Fuzzy Inference Systems مقاله کنفرانسی 87/06/13 RIVER FLOW 2008
141 Framework of a Decision Support System for Basin-Scale Sustainable Water Supply and Demand Management مقاله کنفرانسی 87/02/23 World Environmental and Water Resources Congress 2008 Ahupua'a
142 Multi-Objective VLGA Model for Flood Control and Water Supply Management in a Cascade System of Reservoirs مقاله کنفرانسی 87/02/22 World Environmental & Water Resources Congress2008
143 تدوین ساختار سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری برای مدیریت پایدار منابع آب در مناطق شهری مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
144 کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه‌سازی زمان – هزینه در مدیریت ساخت مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
145 مدیریت کیفیت آب در مخازن سدها با تلفیق رویکردهای سازه ای و غیرسازه ای مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
146 تعیین تابع خسارت سیلاب در پایین دست سامانه سدهای سری براساس مشخصات هیدروگراف های سیلاب ورودی از حوضه بالادست مقاله کنفرانسی 87/02/17 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
147 Stochastic VLGA Model for Operation Optimization of Cascade Reservoirs مقاله کنفرانسی 87/02/12 EWRI08
148 Development of reservoir operation policies considering variable agriculturalwater demands مقاله ژورنالی 86/10/11 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
149 Reservoir operation optimization using adaptive varying chromosome length genetic algorithm مقاله ژورنالی 86/10/11 WATER INTERNATIONAL
150 Framework of a Decision Support System for Basin-Scale Sustainable Water Supply and Demand Management: Challenges in the Developing Countries مقاله کنفرانسی 86/08/27 Availability and quality management of water in the Mena Region
151 خوشه بندی سیگنالهای هواشناسی با توجه به تغییرات بارش ( مطالعه موردی : پیش بینی بارندگی استان سیستان و بلوچستان ) مقاله ژورنالی 86/07/01 مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
152 تلفیق مدل بهینه سازی کنترل سیلاب در مخازن سدها با مدل پهنه‌بندی و تعیین خسارت سیلاب در رودخانه پایین دست مقاله کنفرانسی 86/06/13 ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
153 ْْFramework of a Decision Support System for Sustainable Water Resources Management in Urban Areas مقاله کنفرانسی 86/06/05 International Workshop on Water Demand Management in Urban Areas in Light of Turism Development
154 Industrial solid waste management in the southern part of Iran: Application of a new master plan مقاله کنفرانسی 86/04/03 CEMEPE/SECOTOX Conference
155 بهینه سازی تراز و ظرفیت آبگیرهای مخزن سد با توجه به کیفیت آب مقاله کنفرانسی 86/03/21 اولین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
156 Climate signal clustering using genetic algorithm for precipitation forecasting: A case study of southeast of Iran مقاله کنفرانسی 86/02/25 World Water and Environmental Resources Congress 2007
157 Development of Fuzzy Reservoir Operation Policies Using Genetic Algorithm مقاله کنفرانسی 86/02/25 ?2nd IASME/WSEAS International Conference on WATER RESOURCES, HYDRAULICS & ?HYDROLOGY
158 تدوین سیاستهای بهره برداری سازگار شونده برای مدیریت بهره برداری از مخازن مقاله کنفرانسی 86/02/11 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
159 Climate Signal Clustering for Precipitation Forecasting: Comparison between Genetic Algorithm based and Kmeans Methods مقاله کنفرانسی 86/02/02 AIH Annual Meeting and International Conference
160 Reservoir Operation Optimization Using Adaptive Varying Chromosome Length Genetic Algorithm مقاله کنفرانسی 86/02/01 International Conference on Water Management and Technology Applications in Developing Countries
161 خوشه بندی سیگنال های هواشناسی با توجه به تغییرات بارش در استان سیستان و بلوچستان مقاله کنفرانسی 85/11/03 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
162 مدل بهینه سازی بهره برداری از سیستم های رودخانه - مخزن بر پایه مدیریت ریسک سیلاب مقاله کنفرانسی 85/11/03 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
163 مدل بهینه سازی بهره برداری از مخزن با رویکرد سازگارشونده مقاله کنفرانسی 85/11/03 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
164 مدل بهینه سازی بهره برداری از مخزن با رویکرد سازگار شونده مقاله کنفرانسی 85/11/03 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
165 مدل بهینه سازی بهره برداری از مخزن بر پایه مدیریت ریسک سیلاب: تلفیق رویکرد بلند مدت و کوتاه مدت مقاله کنفرانسی 85/11/03 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
166 مدل بهینه‌سازی بهره‌برداری از مخزن بر پایه مدیریت ریسک سیلاب: تلفیق رویکرد بلند مدت و کوتاه مدت مقاله کنفرانسی 85/11/01 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
167 Incorporating Agricultural Water Demand Variability in Reservoir Operation Optimization مقاله کنفرانسی 85/09/27 An International Perspective on Environmental and Water Resources 2006
168 Reservoir Operation Optimization: An Adaptive Management Approach مقاله کنفرانسی 85/09/24 International Perspective on Environmental and Water Resources
169 مدل الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی سیستم تک مخزنی چند منظوره زاینده رود مقاله کنفرانسی 85/06/14 اولین همایش منطقه ای بهره برداری بهینه از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود
170 تدوین سیاستهای بهینه بهره برداری از سد شهید عباسپور در شرایط سیلابی مقاله کنفرانسی 85/06/14 اولین همایش منطقه ای بهره برداری بهینه از منابع آب حوضه های کارون و دز
171 Parameter Estimation for Nash Conceptual Model Using Genetic Algorithm and Ordinery Least Square Methods مقاله ژورنالی 85/04/10 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
172 Developing a Master Plan for Hospital Solid Waste Management مقاله ژورنالی 85/04/06 WASTE MANAGEMENT
173 Optimal Desgin of the On-line Water Quality Monitoring Systems:A Case Study مقاله کنفرانسی 85/02/31 World Environmental and Water Resources Congress 2006
174 رویکرد سیستمی به بهینه سازی حجم کنترل سیلاب در سدهای مخزنی چند منظوره مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنگره بین المللی عمران (ICCE7)
175 Analysis of Spatial Variations of Precipitation: A Case Study of Western Iran مقاله کنفرانسی 85/02/18 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
176 Development of a Master Plan for Industrial Solid Waste Management مقاله ژورنالی 84/10/11 International Journal of Environmental Science and Technology
177 Predictiors for Long-lead Precipitation Forecasting in Western Iran مقاله کنفرانسی 84/08/25 Proceedings of First Iran-Korea Joint Workshop on Climate Modeling
178 Predictors for Long-Lead Precipitation Forcasting in Western Iran مقاله کنفرانسی 84/08/25 Joint Workshop on Climate Modeling
179 Evalution of Water Sector Performance: A Case Study مقاله کنفرانسی 84/03/28 International Congress on Water and Environment, ASCE-EWRI
180 Conjuctive Use of Surface and Groundwater Resources with Emphasis on Water Quality مقاله کنفرانسی 84/03/28 International Congress on Water and Environment, ASCE-EWRI
181 Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources with Emphasis on Water Quality مقاله کنفرانسی 84/02/25 ASCE World Water and Environmental Resources Congress 2005
182 Evaluation of Water Sector Performance: A Case Study مقاله کنفرانسی 84/02/25 ASCE World Water and Environmental Resources Congress 2005
183 Desision Support System for Monthly Operation of Hydropower Reservoirs : A Case Study مقاله ژورنالی 84/02/11 JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
184 برنامه ریزی برای تدوین طرح های جامع کاهش آلودگی آب سیستم های رودخانه ای ( مطالعه موردی: سیستم رودخانه های کارون - دز ) مقاله ژورنالی 84/01/01 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
185 مدل تلفیقی بهره برداری از مخازن برق آبی ( مطالعه موردی بر سیستم پاعلم - کرخه ) مقاله ژورنالی 84/01/01 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
186 برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار: طرح جامع کاهش آلودگی رودخانه کارون مقاله کنفرانسی 83/12/17 پنجمین همایش دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
187 ارزیابی وضعیت مدیریت کیفی منابع اب استان خوزستان مقاله کنفرانسی 83/12/17 پنجمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست چالشهای ملی و فرا ملی محیط زیست و برنامه چهارم توسعه
188 Decision Support System for Monthly Operation of Hydropower Reservoirs: A Case Study مقاله ژورنالی 83/10/12 JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
189 پیش بینی بارش فصلی با استفاده از سیگنالهای هواشناسی: کاربرد در حوزه آبریز رودخانه کارون مقاله کنفرانسی 83/08/27 اولین کنفرانس سالانه مدیریت منابع آب ایران
190 پیش بینی بارش فصلی با استفاده از سیگنالهای هواشناسی: کاربرد در حوزه آبریز رودخانه زاینده رود مقاله کنفرانسی 83/08/27 اولین کنفرانس سالانه مدیریت منابع آب ایران
191 Hydropower Reservoirs Operatiopn A time Decomposition Approach مقاله ژورنالی 83/08/20 SCIENTIA IRANICA
192 Monthly Water Resources and Irrigation Planning : A case study of conjunctive use of surface and groundwater مقاله ژورنالی 83/06/30 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
193 Water Resources and Irrigation Planning : A Case Study of Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources مقاله ژورنالی 83/06/17 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
194 Seasonal precipitation prediction using large scale climate signals مقاله کنفرانسی 83/04/08 Critical transition in water and environmental resource management
195 Seasonal Precipitation Forecasting Using Large Scale Climate Signals: Application to the Karoon River Basin in Iran مقاله کنفرانسی 83/04/02 6th international conference on hydro informatics
196 کاربرد تحلیل سری های زمانی در پیش بینی تقاضای روزانه اب شهر تهران مقاله کنفرانسی 83/02/23 اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران (NCCE 2004)
197 An Evolutionary Model for Operation of Hydropower Reservoirs مقاله کنفرانسی 82/04/02 World Water and Environmental Resources Congress 2003
198 سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری برای بهره برداری از سدهای چند منظوره برق آبی مقاله کنفرانسی 82/03/06 کنفرانس ملی نیروگاه های آبی کشور
199 انعطاف پذیری در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب مقاله ژورنالی 82/02/01 مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
200 Development of a Master Plan for Water Pollution Control Using MCDM Techniques: a Case Study مقاله ژورنالی 82/01/12 WATER INTERNATIONAL
201 Reservoir Operation Optimization : A Non - structural Solution for Control of Seepage from Lar Reservoir in Iran مقاله ژورنالی 81/12/10 WATER INTERNATIONAL
202 A Decision Support System for Hydropower Reservoirs with Application to Dez and Karoon System in Iran مقاله کنفرانسی 81/10/19 َُASCE-EWRI
203 برنامه ریزی برای توسعه پایدار: طرح جامع کاهش آلودگی رودخانه کارون مقاله کنفرانسی 81/10/01 چهارمین همایش دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
204 Monitoring and Evaluation Scheme using the Multiple-Criteria-Decision-Making Technique: Application to Irrigation Projects مقاله ژورنالی 81/09/10 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
205 Monitoring and Evaluation Scheme using MCDM Technique : Application to Irrigation Projects مقاله ژورنالی 80/10/22 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
206 A Decision Support System for Hydropower Reservoirs with Application to Dez and Karoon System in Iran مقاله کنفرانسی 80/02/30 World Water and Environmental Resources Congress 2001
207 روش های مدیریتی (غیرسازه ای) برای کنترل سیلاب مقاله ژورنالی 77/03/01 آب و توسعه
208 برنامه ریزی برای توسعه پایدار: مدلهای خودپالایی رودخانه ها مقاله ژورنالی 75/09/01 مجله آب و فاضلاب
209 مقاله کنفرانسی 0
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 طراحی و پیاده سازی سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری بهره برداری برق آبی از مخازن رودخانه كارون علیخانی محمدحسن کارشناسی‌ارشد 1396.06.14
2 مدل سازی پویایی سیستم آب - غذا در مقیاس حوضه آبریز جعفری سمن ناز کارشناسی‌ارشد 1396.06.13
3 مدل سازی پویایی پیوند آب - انرژی در مقیاس حوضه آبریز گزینی حمید کارشناسی‌ارشد 1396.06.11
4 توسعه مدل بیلان آبی ماهانه با اتصال مدل بیلان هیدروكلیماتولوژی به مدل تانك بیلان زیرزمینی معینی محمدرضا کارشناسی‌ارشد 1395.12.08
5 بررسی اثرات تغییرات اقلیم بر پهنه تالاب ها ذوالفقاریان حافظ کارشناسی‌ارشد 1395.04.05
6 كاربرد روش برنامه ریزی پویای دوگان غیر قطعی (SDDP) در بهره برداری بهینه از مخازن برق آبی صادقی فرناز کارشناسی‌ارشد 1395.03.23
7 ارتقاء عملكرد مدلSDSM برای كاهش بارش با استفاده از مدل وقوع ماركوفی مهدی پورورنوسفادرانی امین کارشناسی‌ارشد 1394.10.28
8 طرح مدیریت نوار ساحلی و طراحی سامانه پشتیبانی تصمیم برای تعیین كاربری مطلوب اراضی مناطق ساحلی لطفی خواه سعید کارشناسی‌ارشد 1394.06.10
9 كمی سازی اثر فعالیت های انسانی بر رواناب های سطحی با تاكید بر آشكار سازی اثرات تغییر اقلیم كلباسی امین کارشناسی‌ارشد 1394.06.10
10 بهینه سازی بهره برداری كوتاه مدت از سیستم های برق آبی در بازار برق كبیری امیر کارشناسی‌ارشد 1393.12.13
11 توسعه روش های ریز مقیاسی آماری با هدف ارزیابی تغییر اقلیم بر رویدادهای حدی در نواحی شهری علی زاده پهلوان حمید کارشناسی‌ارشد 1393.10.22
12 بررسی اثر مدل‌سازی بارش-رواناب در برآورد عدم قطعیت اثرات تغییر اقلیم بر رواناب‌های سطحی فروهر لیلا کارشناسی‌ارشد 1393.06.04
13 بهینه‌سازی بهره‌برداری از سیستم‌های چندمخزنه برق آبی با رویكرد حداكثرسازی منافع اقتصادی اسپان منش وحید کارشناسی‌ارشد 1393.05.14
14 بهینه سازی چندهدفه بهره برداری از سیستم رودخانه مخزن با تكیه بر پایداری اكوهیدرولوژیك یزدیان حامد دكتری 1393.04.03
15 تدوین سیاست بهره برداری از مخزن با در نظر گرفتن پارامترهای كیفیت آب پورحسنی نیلوفر کارشناسی‌ارشد 1393.03.12
16 توسعه روشهای رگرسیونی با استفاده از رویكرد فازی و شبكه عصبی در ریز مقیاس نمودن اطلاعات جوی قبادی دانا محمدمهدی کارشناسی‌ارشد 1392.12.24
17 بررسی رابطه شاخص تنوع زیستی با پارامترهای فیزیكی و شیمیایی آب رودخانه ها حیدری ناصر کارشناسی‌ارشد 1392.09.19
18 بهینه سازی عملكرد سرریزهای دریچه دار در هنگام وقوع سیلاب محسنی بیله سوارچی شایان کارشناسی‌ارشد 1392.06.13
19 تحلیل عدم قطعیت مدل بیلان آبی ماهانه حوضه آبریز و تعیین دامنه تاثیرات تغییر اقلیم ناصری محسن دكتری 1392.04.15
20 مدلسازی نیمه توزیعی بیلان آبی ماهانه در حوضه های آبریز با هدف بررسی اثرات تغییر اقلیم توتچی فتیدهی اردلان کارشناسی‌ارشد 1392.02.30
21 بهینه‌سازی ساختار مدل بیلان ماهانه در حوضه آبریز با استفاده از شاخص ارزیابی خطای چندگانه رهنما بهزاد کارشناسی‌ارشد 1391.11.04
22 مدل تصمیم گیری مبتنی بر ریسك برای مدیریت سیستم های آب شهری روزبهانی عباس دكتری 1391.07.25
23 بهینه سازی بهره برداری از سیستم رودخانه - مخزن با هدف حفظ پایداری اكو - هیدرولوژیك حسینی پرنیان کارشناسی‌ارشد 1391.04.18
24 توسعه روشهای آماری و داده كاوی در ریز مقیاس نمودن متغیرهای جوی توكل دوانی حسن کارشناسی‌ارشد 1391.02.24
25 انتخاب مناسب ترین طرح اختلاط برای ترمیم سازه های بتنی خورده شده با استفاده از روش های مختلف تصمیم گیری چند معیار - مطالعه موردی در خلیج فارس كریم بابانژادممقانی سعید کارشناسی‌ارشد 1390.09.28
26 تركیب روش تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS و الگوریتم بهینه سازی POS برای حل مسائل چند هدفه مدیریت منابع آب اینانلو بهاره کارشناسی‌ارشد 1390.07.20
27 پیش بینی خشكسالی با استفاده ازروش داده كاوی آزادی فرد داود کارشناسی‌ارشد 1390.06.20
28 تسطیع منابع در پروژه های ساخت با استفاده از الگوریتم بهینه سازی دسته ذرات شیخی رضا کارشناسی‌ارشد 1390.03.31
29 شبیه سازی هیدرولوژیكی حوضه های آبریز در مناطق بیابانی با استفاده از مدل SWAT سعیدی رضا کارشناسی‌ارشد 1390.03.09
30 « اولویت¬بندی راهكارهای سازگاری با تغییر اقلیم با استفاده از روشهای تصمیم¬گیری چند معیاره توتونچیان امیرحسین کارشناسی‌ارشد 1390.03.04
31 كاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب سیستم ساختمانی مناسب بلالی وحید کارشناسی‌ارشد 1389.12.07
32 بكارگیری روش BME درآنالیز مكان-زمان داده¬های بارش و مقایسه آن با روش كریجینگ بیات بردیا کارشناسی‌ارشد 1389.10.20
33 كاربرد ‏GIS‏ و مدلسازی توزیعی بارش رواناب در بررسی اثر تغییر اقلیم ‏ محمدنژادبازكیایی رودابه کارشناسی‌ارشد 1389.02.29
34 كاربرد الگوریتم PSO در حل مسائل چند هدفه منابع آب آزادنیا علی اصغر کارشناسی‌ارشد 1388.12.12
35 مدل بهینه سازی بهره برداری از سیستم های رودخانه- مخزن بر پایه مدیریت ریسك سیلاب ملك محمدی بهرام دكتری 1387.08.05
36 بهینه سازی تراز و ظرفیت دریچه های مخزن سد با توجه به كیفیت آب حیدری ژاله علی کارشناسی‌ارشد 1387.07.03
37 بررسی پارامترهای مؤثر بر عملیات فلاشینگ در مخازن سدها و تاثیر آنها در موفقیت عملیات اشرف واقفی سیدسعید کارشناسی‌ارشد 1387.06.30
38 تدوین مدل بهینه سازی زمان- هزینه- منابع با استفاده از روش های تكاملی و مطالعه موردی یك پروژه عمرانی توكلان مهدی کارشناسی‌ارشد 1387.04.15
39 بهینه سازی چند هدفه بهره برداری از مخزن با استفاده از الگوریتم ژنتیك ضیایی آرمین کارشناسی‌ارشد 1386.11.14
40 خوشه بندی سیگنالهای هواشناسی با توجه به تغییرات بارش در استان سیستان و بلوچستان روزبهانی عباس کارشناسی‌ارشد 1386.05.30
41 توسعه سیستم یكپارچه اتوماسسیون برنامه ریزی پروژه های ساخت با استفاه از مدلسازی اطلاعات ساخت و شبیه سازی رخدادهای گسسته محمدی سینا دكتری
42 بهینه سازی غیرقطعی بهره برداری از سیستم های چند مخزنه منظوره ی برق آبی پورسپاهی سامیان حامد دكتری
43 بهینه سازی بهره برداری از سیستم رودخانه - مخزن سد با استفاده از پیش بینی های جهانی بارش و روندیابی كامیاب ترانه کارشناسی‌ارشد
44 مدلسازی بهم پیوسته سیستم های اجتماعی و هیدرولوژیكی با استفاده از رویكردهای عامل محور ذاكری الهام کارشناسی‌ارشد
45 شناسایی مناطق متاثر از تغییر اقلیم با استفاده از روش های آماری با لحاظ عدم قطعیت آن ها شیرازی مسعود کارشناسی‌ارشد
46 مدلسازی پیوند آب و انرژی با تمركز بر بخش عرضه و تقاضا در سیستم های آب شهری سالار امیرحسین کارشناسی‌ارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021