اعضای عیات علمی

 

نام و نام خانوادگی مرتبه علمی تخصص پست الکترونیکی  
دکتر سید کیوان آقابیک ایگلی استادیار مهندسی راه و ترابری kayvan.aghabayk@ut.ac.ir

دکتر مرتضی اسکندری قادی استاد مهندسی سازه، مکانیک محیط‌های پیوسته ghadi@ut.ac.ir
دکتر عباس بابازاده استادیار مهندسی و برنامه‌ریزی حمل و نقل ababazadeh@ut.ac.ir 
دکتر پیمان بدیعی دانشیار مهندسی دریا و سواحل و محیط زیست pbadiei@ut.ac.ir
دکتر خسرو برگی استاد مهندسی سازه، زلزله و سازه‌های دریایی kbargi@ut.ac.ir
 دکتر محمد علی بنی هاشمی
دانشیار
مهندسی رودخانه، کنترل سیل و هیدرولیک محاسباتی banihash@ut.ac.ir
 دکتر محمد رضا بهاری دانشیار مهندسی سازه و زلزله و سازه‌های دریایی mbahari@ut.ac.ir
دکتر کامبیز بهنیا
دانشیار
مهندسی ژئوتکنیک و حمل و نقل cbehnia@ut.ac.ir 
دکتر مریم بیطرف استادیار مهندسی سازه و کنترل maryam.bitaraf@ut.ac.ir
دکتر مسعود پلاسی دانشیار مهندسی ژئوتکنیک و حمل و نقل mpalas@ut.ac.ir
 دکتر مسعود تابش
استاد
برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب و محیط زیست mtabesh@ut.ac.ir
دکتر مهدی توکلان استادیار مهندسی و مدیریت ساخت mtavakolan@ut.ac.ir
دکتر حسین تقدس استادیار مهندسی و مدیریت ساخت htaghaddos@ut.ac.ir

دکتر عبد الله حسینی دانشیار مهندسی سازه و مهندسی و مدیریت ساخت hosseiniaby@ut.ac.ir 
دکتر محمد خان محمدی
استادیار
مهندسی سازه و زلزله mkhan@ut.ac.ir
دکتر نوید خادمی استادیار برنامه‌ریزی حمل و نقل و مهندسی راه navid.khademi@ut.ac.ir
دکتر محرم دولتشاهی پیروز دانشیار سازه‌های دریایی mdolat@ut.ac.ir 
 دکتر محمد رحیمیان
استاد
مهندسی سازه و
مکانیک شکست
rahimian@ut.ac.ir

 

 دکتر امیر محمد رمضانیانپور

 

 

استادیار

 

تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی

 

ramezanian@ut.ac.ir

 

دکتر رضا رفیعی دهخوارقانی استادیار مکانیک محاسباتی و ژئوتکنیک rezarafiee@ut.ac.ir
دکتر بنفشه زهرایی دانشیار برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب bzahraie@ut.ac.ir 
 دکتر سید مهدی زهرایی استاد مهندسی سازه و زلزله mzahrai@ut.ac.ir
دکتر محمد شکرچی‌زاده استاد تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی shekarch@ut.ac.ir 
 دکتر مجید صادق‌آذر استاد مهندسی سازه و زلزله msadegha@ut.ac.ir
دکتر مهدی صمدزاد استادیار مهندسی حمل و نقل

msamadzad@ut.ac.ir

 دکتر رضا عطارنژاد استاد مهندسی سازه و هیدرولیک rattar@ut.ac.ir
 دکتر رضا غیاثی دانشیار هیدرولیک، سازه‌های هیدرولیکی و دریایی، محیط زیست rghiassi@ut.ac.ir
 دکتر علی فاخر استاد مهندسی ژئوتکنیک
و سازه‌های دریایی
 
دکتر اورنگ فرزانه دانشیار مهندسی ژئوتکنیک و راه ofarzane@ut.ac.ir
 دکتر مهدی قاسمیه استاد مهندسی سازه و زلزله m.ghassemieh@ut.ac.ir
دکتر سید امیر کیوان قربانی تنها استادیار مهندسی سازه و زلزله ghtanha@ut.ac.ir 
 دکتر عباس قلندرزاده دانشیار مهندسی ژئوتکنیک aghaland@ut.ac.ir
 دکتر یعقوب قلی‌پور استاد مهندسی سازه، بهینه‌سازی و مدیریت ساخت ygholipour@ut.ac.ir
دکتر امیررضا قیامی آزاد استادیار مهندسی سازه  
 دکتر محمد کارآموز استاد برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب karamouz@ut.ac.ir 
 دکتر رضا کراچیان استاد برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب و محیط زیست kerachian@ut.ac.ir

دکتر علی کاوند

 

استادیار

 

مهندسی ژئوتکنیک و زلزله

akavand@ut.ac.ir

 

 دکتر بهروز گتمیری
استاد
مهندسی زلزله و ژئوتکنیک gatmiri@ut.ac.ir 
دکتر منوچهر لطیفی دانشیار مهندسی ژئوتکنیک و حمل و نقل mlatifi@ut.ac.ir
 دکتر شاهرخ مالک
استادیار
مهندسی سازه و پل maalek@ut.ac.ir
 دکتر مسعود متولی استادیار مهندسی سازه و مصالح ساختمانی  
 دکتر سهیل محمدی استاد مکانیک محاسباتی و مهندسی سازه smoham@ut.ac.ir
دکتر ایرج محمودزاده کنی استاد مهندسی سازه imkani@ut.ac.ir
 دکتر مجید مرادی دانشیار مهندسی ژئوتکنیک mmoradi@ut.ac.ir
دکتر محمد صادق معرفت استاد مهندسی سازه و زلزله mmarefat@ut.ac.ir
دکتر مسعود منتظری نمین استادیار هیدرولیک محاسباتی و محیط زیست mnamin@ut.ac.ir 
 دکتر سید رسول میرقادری دانشیار مهندسی سازه و زلزله rmirghaderi@ut.ac.ir 
 دکتر علی اصغر میرقاسمی استاد مهندسی ژئوتکنیک و
 سازه‌های هیدرولیکی
aghasemi@ut.ac.ir
 دکتر سید تقی امید نائینی استادیار  هیدرولیک، سازه‌های دریایی و محیط زیست stnaeeni@ut.ac.ir 
دکتر محسن ناصری استادیار مهندسی منابع آب mnasseri@ut.ac.ir
دکتر سارا نظیف استادیار مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب ومهندسی محیط زیست snazif@ut.ac.ir
دکتر غلامرضا هروی دانشیار مهندسی و مدیریت ساخت heravi@ut.ac.ir 
دکتر شهرام وهدانی استادیار مهندسی سازه svahdani@ut.ac.ir