معاونت پژوهشی دانشکده مهندسی عمران

دکتر ایرج محمودزاده
 

مرتبه علمی: استاد       
                                              

مدرک تحصیلی: دکترای مهندسی عمران