اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

اولین تست میدانی در ایران با مقیاس واقعی

اولین تست میدانی در ایران با مقیاس واقعی

1396/03/17

اولین تست میدانی در ایران با مقیاس واقعی از یک مدرسه قدیمی یک طبقه آجری  در نزدیکی شهرک اندیشه تهران در نیمه اردیبهشت 96 انجام گرفت. ساختمان مورد آزمایش با ابعاد تقریبی 13 متر در 6 متر، دوکلاس جدا شده از یک مدرسه 14 کلاسه بود.ابعاد هر کلاس به طور تقریبی  5.5 در 6 متر می باشد.این آزمایشات به دو منظور انجام گرفت. هدف اول ارزیابی ظرفیتهای لرزه ای موجود این بناها به عنوان نما ینده ای از چنین مدارس که به تعداد قابل توجهی در ایران موجود است. هدف دوم انجام بهسازی لرزه ای روی این نوع ساختمانها با استفاده از کلاف بندی درجای بتنی و مقایسه رفتار حاصل تحت بارهای رفت و برگشتی با نمونه های بدون تقویت می باشد. در این آزمایش با استفاده از یک سیستم قاب بارگذاری طراحی شده، تا 650 کیلونیوتن بار جانبی به صورت رفت و برگشتی تکرار شونده و دریفت نسبی 0.6 درصد آزمایش انجام گرفت و مودهای رفتاری اجزاء مختلف ساختمان بدست آمد. نتایج حاصل اطلاعات بسیار مفیدی از این نوع مدارس در برابر بارهای جانبی بدست می دهد و بر این اساس میتوان رویکردهای بهسازی لرزه ای مورد نیاز بر اساس اهداف عملکردی لرزه ای مورد نیاز، تعیین نمود. این تستها در چارچوب  قرارداد پژوهشی با سازمان نوسازی مدارس استان تهران و توسط همکاران آقایان دکتر خان محمدی و دکتر میرقادری انجام پذیرفته است.

 

نمای از بالای ساختمان مورد آزمایش به همراه قاب بارگذاری و وزن اضافه شده روی بام:

نقشه پلان و نمای ساختمان مورد آزمایش و البته ابزار بندی آن:

نمائی از پشت بام به همراه استرندهای تنیدگی برای اعمال بارگذای رفت و برگشتی و کیسه های خاک برای تامین کمبود وزن:

نمای به سمت پشت جهت بارگذاری از پشت بام ساختمان:

نمائی از جهت شرق به جنوب که در آن قاب باگذاری طراحی شده و سیستم اعمال بارهای جانبی و سقف و کیسه های شن روی آن مشاهده می شود:

نمائی از غرب به شرق از ساختمان از بالا:

نمای از پایین سیستم بارگذاری و جناب مهندس آقا بابائی دانشجوی دکتری ما. جک 200 تن و تیر و قاب بارگذاری که توسط تعدادی شمع بتنی درجا به زمین دوخته شده است:

نمای دیگری از قاب بارگذاری:

تعدادی عکس از کلکسون مودهای گسیختگی در دیوارهای آجری (یک ازمایشگاه کامل):