اخبار

بازگشت به صفحه کامل
« بازگشت

حضور خانم دکتر فرناز صادقپور، دانشیار دانشگاه Calgary کانادا، برای فرصت مطالعاتی سه ماهه

حضور خانم دکتر فرناز صادقپور، دانشیار دانشگاه Calgary کانادا، برای فرصت مطالعاتی سه ماهه

1395/12/02

حضور خانم دکتر فرناز صادقپور، دانشیار دانشگاه Calgary کانادا، برای فرصت مطالعاتی سه ماهه در دانشکده مهندسی عمران، گرایش مهندسی و مدیریت ساخت