آزمایشگاه‌های دانشکده مهندسی عمران

 

نام آزمایشگاه

 

سرپرست آزمایشگاه

 

 

 

آزمایشگاه زمین‌شناسی مهندسی و مکانیک سنگ

 

دکتر مسعود پلاسی

 

 

مرکز کامپیوتر

 

دکتر بنفشه زهرائی

 

 

آزمایشگاه مصالح ساختمانی
 

دکتر محمد شکرچی زاده

 

 

آزمایشگاه سنجش و پایش آب و محیط زیست

 

دکتر رضا غیاثی

 

 

آزمایشگاه مکانیک خاک 

 

دکتر عباس قلندرزاده

 

 

آزمایشگاه روسازی 

 

دکتر منوچهر لطیفی نمین

 

 

آزمایشگاه محاسبات سریع

 

دکتر سهیل محمدی

 

 

آزمایشگاه سازه

 

دکتر محمد صادق معرفت

 

 

دکتر سیدتقی امید نائینی

 

 

 

آزمایشگاه نقشه برداری

 

زیر نظر ریاست دانشکده