مقررات و ضوابط دوره دکتری

 

 

حضور و غیاب کلاس

  • حضور دانشجو در تمامی برنامه‌های درسی و دیگر فعالیت‌های آموزشی و پژوهشی دوره الزامی است. غیبت دانشجو در هر درس نباید از 3/16 مجموع ساعات آن درس تجاوز کند؛ در غیر این صورت نمره دانشجو در آن درس صفر محسوب می‌شود.
  • در صورتی که غیبت دانشجو در یک درس بیش از حد مجاز باشد ولی از نظر دانشکده موجه تشخیص داده شود، آن درس از مجموعه دروس انتخابی دانشجو حذف می‌شود. در این صورت رعایت حد نصاب حداقل 6 واحد در آن نیمسال الزامی نیست؛ ولی آن نیمسال از نظر طول تحصیل برای دانشجو یک نیمسال کامل محسوب می‌شود.