مقررات و ضوابط دوره دکتری

 

 

مرخصی تحصیلی

* مرخصی تحصیلی دانشجوی زن از تاریخ اردیبهشت ماه سال 1391 ( تاریخ ابلاغ بخشنامه وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ) یک نیمسال به علت بارداری و چهار نیمسال به علت زایمان در کلیه مقاطع تحصیلی ، بدون احتساب در سنوات و حداکثر 5 نیمسال می باشد . برای بررسی تقاضای دانشجوی زن به علت عوارض بارداری با ارایه گواهی پزشک و تایید کمیسیون پزشکی دانشگاه ، اقدام و بدون احتساب در سنوات منظور می شود .

* مرخصی تحصیلی به علت زایمان و حضانت کودک شیرخوار با ارایه تصویر شناسنامه فرزند و تطبیق اصل و تصویر توسط کارشناس اداره آموزش حداکثر 4 نیمسال تحصیلی ( طبق تفویض اختیارات تا دو نیمسال به علت بارداری و زایمان توسط پردیس / دانشکده و نیمسال سوم کمیسیون موارد خاص دانشگاه و نیمسال های چهارم و پنجم با تایید کمیسیون استانی ) و بدون احتساب در سنوات می باشد .

- درخواست مرخصی خارج از زمان تعیین شده در موارد خاص و استثنایی و خارج از اراده دانشجو ( قبل از امتحانات ) و پایان کلاس های درسی پس از تایید شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی با فرم کمیسیون باید ارسال گردد .

- درخواست مرخصی تحصیلی دانشجو برای عدم احتساب در سنوات تحصیلی :

- سایر مواردی که به تشخیص شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی یا کمیسیون بررسی موارد خاص پردیس / دانشکده و خارج از اراده دانشجو و خاص تلقی گردد ، پس از تایید و ارسال با فرم کمیسیون در جلسه کمیسیون بررسی وارد خاص دانشگاه مطرح می شود .