مقررات و ضوابط دوره دکتری

 

 

طول دوره دکتری

با توجه به تعیین سنوات تحصیلی برای دوره های دکتری تخصصی مطابق آیین نامه های آموزشی مصوب سال های 1389 و 1395 وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ( و مصوب شورای آموزشی دانشگاه در سال های 1392 و 1394) بدین وسیله "حداقل زمان مجاز برای دفاع از رساله" در خصوص دانشجویان دوره های مذکور به شرح ذیل اعلام می گردد :

الف : دانشجویان دکتری تخصصی ورودی سال تحصیلی 93-1392 الی سال تحصیلی 95-1394 در شیوه آموزشی - پژوهشی حداقل پس از گذشت دو نیمسال تحصیلی از تاریخ تصویب موضوع رساله با ارایه وضعیت مقاله ، مراحل پیشرفت و کیفیت پایان نامه بر اساس توضیحات مشروح استاد راهنما و با تایید کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه" در پایان نیمسال هفتم تحصیلی " مجاز به دفاع از رساله می باشند .

ب : دانشجویان دکتری تخصصی ورودی سال تحصیلی 96-1395 به بعد ، حداقل پس از گذشت دو نیمسال تحصیلی از تاریخ تصویب موضوع رساله در پایان نیمسال ششم تحصیلی با ارایه وضعیت مقاله ، مراحل پیشرفت وکیفیت پایان نامه با توضیحات مشروح استاد راهنما و با تایید کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه مجاز به دفاع از رساله می باشند .

توجه : تاریخ پایان نیمسال در خصوص نیمسال اول هر سال تحصیلی 30 بهمن ماه و در خصوص نیمسال دوم هر سال تحصیلی 31 شهریور ماه می باشد . 

 

 

 

 

 

احتراماً پیرو بخشنامه های مشروحه ذیل ومذاکرات جلسه مورخ 24/12/1395 شورای آموزشی دانشگاه در خصوص حداکثر مدت مجاز تحصیل ( سنوات تحصیلی ) دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی به استحضار می رساند ؛ بر اساس آیین نامه های آموزشی مصوب وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری ؛ حداکثر سنوات تحصیلی دانشجویان ورودی مهر ماه سال 1390 ( کلیه دوره ها )مقطع دکتری تخصصی ( Ph.D ) و دانشجویان کارشناسی ارشد ناپیوسته ( کلیه دوره ها )ورودی مهر ماه سال 1392 در شهریورماه سال 1395 به اتمام می رسد . براین اساس ادامه تحصیل و ثبت نام انان در نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 مجاز نیست.

خواهشمند است دستور فرمایند در صورت اتمام کلیه واحدهای دوره تحصیلی وعدم فراغت از تحصیل قطعی تاپایان زمان فوق ،از ثبت نام آنان برای نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 خودداری و پس از صدور وارسال حکم محرومیت از تحصیل ، فرم های تسویه حساب و کارت های دانشجویی هر یک از افراد مذکور به این اداره کل ارسال نمایند .

در ضمن مزید استحضار موارد ذیل برای تمدید سنوات دانشجویان مربوط در موارد خاص واستثنایی وبا ارایه مدارک معتبرو با رعایت ضوابط تعیین شده قابل بررسی و اقدام است :

1-طبق بخشنامه تفویض اختیارات (معاونت آموزشی دانشگاه در سال 1390 ) تمدید نیمسال یازدهم دانشجویان مجاز به تحصیل دوره دکتری تخصصی ( Ph.D ) برای دفاع از رساله با رعایت سایر شرایط و مقررات ودر صورت خاص بودن وضعیت دانشجو توسط کمیسیون بررسی موارد خاص آن پردیس / دانشکده در نیمسال اول سال تحصیلی 96-1395 برای آخرین بار بلامانع است . بدیهی است به هر صورت ثبت نام رسمی غیر رسمی آنان برای نیمسال دوم سال تحصیلی 96-1395 بدون اخذ مجوز کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه به هیچ وجه مجاز نمی باشد .

2- طبق آیین نامه مصوب سال 1386 وزارتخانه ( موضوع تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگروبا رعایت تعریف دانشجویان شاهد و ایثارگر) برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ورودی سال 1392 یک نیمسال علاوه بر حداکثر 6 نیمسال (ماده 10 فصل دوم)و برای دانشجویان دوره دکتری تخصصی ورودی سال 1390 مقطع دکتری تخصصی ( ماده 5 فصل سوم) حداکثر تا دو نیمسال صرفا" با تایید کمیسیون بررسی موارد خاص دانشگاه قابل تمدید است .

3- مواردی که درکارنامه وسوابق دانشجویان مذکور با مجوز کمیسون بررسی موارد خاص دانشگاه یا آیین نامه اموزشی ، وقفه یا مرخصی بدون احتساب در سنوات در نظر گرفته شده طبق مفاد حکم مربوط سنوات انان باید بررسی واقدام گردد .

4-برای دانشجویان مذکور ، سایر شرایط ومقررات مربوط به زمان تصویب پروپوزال ، مهلت اتمام دوره آموزشی ، امتحان جامع دکتری تخصصی ، آزمون زبان دکتری و... باید رعایت واجرا گردد .

 

- طبق آیین نامه های آموزشی مربوط سنوات تحصیلی برای کلیه ورودی ها حداکثر 9 - 8 نیمسال است . تمدید سنوات برای نیمسال های 10 و 11 طبق تفویض اختیارات به کمیسیون بررسی موارد خاص پردیس / دانشکده واگذار شده است . در صورت وجود موارد خاص و استثنایی و خارج از اراده دانشجو برای تمدید سنوات پس از نیمسال یازدهم موضوع با ارسال گزارش استاد راهنما و صورتجلسه کمیسیون و فرم کمیسیون بررسی موارد خاص به اداره کل خدمات آموزشی دانشگاه باید ارسال گردد .

تذکر مهم : طبق بخشنامه نظام وظیفه ( * فوق الذکر ) سنوات دانشجویان ذکور مشمول ورودی سال 1390 و پس از آن 12 نیمسال

برای دانشجویان ورودی قبل از مهر ماه سال 1390 حداکثر 10 نیمسال می باشد .

- معدل کل برای شرکت در آزمون جامع برای ورودی های سال 1391 و قبل از آن حداقل -/15 و برای ورودی های 1392 و پس از آن حداقل -/16 می باشد .

- زمان امتحان جامع ( حداکثر تا نیمسال پنجم ) و حداکثر دو نوبت مجاز به شرکت بودن دانشجو در آزمون مذکور لازم است رعایت شود .