مقررات و ضوابط دوره دکتری

 

 

آیین نامه و بخشنامه ها

آیین نامه پذیرش بدون آزمون استعدادهای درخشان در دوره تحصیلی دکتری (دانلود)

 

آخرین آیین نامه آموزشی دکتری مصوب سال 1394  (دانلود)

 

شیوه نامه اجرایی آیین نامه آموزشی دکتری مصوب سال 1394 در دانشگاه تهران  (دانلود)