مقررات و ضوابط دوره دکتری

 

 

دروس جبرانی

  • چنانچه رشته دوره کارشناسی ارشد دانشجو با رشته دوره دکتری تجانس نداشته باشد، ممکن است به تشخیص دانشکده، دانشجو موظف به گذراندن تعدادی از دروس تحت عنوان دروس جبرانی باشد.
  • حداکثر دروس جبرانی 6 واحد است که در انتخاب دروس، اولویت با دروس جبرانی است.
  • حداقل نمره قبولی در دروس جبرانی همانند دروس دوره 14 است.
  • عناوین و نمرات دروس جبرانی در کارنامه دانشجو درج ولی در محاسبه معدل دوره لحاظ نمی‌شوند.
  • دانشجو در صورت مردودی در دروس جبرانی موظف است بلافاصله در نیمسال بعدی دروس مذکور را اخذ و بگذراند.
  • پس از تصویب دروس جبرانی توسط گرایش مربوطه و شورای تحصیلات تکمیلی، نامه مربوطه توسط معاونت تحصیلات تکمیلی به پردیس دانشکده‌های فنی جهت درج عنوان "دروس جبرانی" برای این دروس در ریز نمرات دانشجو ارسال می‌گردد.