اخبار بازنشستگان

 آقای دکتر کامبیز بهنیا، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، پس از سالها تلاش در راه گسترش دانش و تربیت دانشجویان به افتخار بازنشستگی نائل ‌شدند. (1395/12/28)

 

 آقای دکتر جمشید فرجودی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، پس از سالها تلاش در راه گسترش دانش و تربیت دانشجویان به افتخار بازنشستگی نائل ‌شدند. (1395/12/28)

 

 آقای مهندس رضا اعلمی هرندی، عضو هیات علمی دانشکده مهندسی عمران، پس از سالها تلاش در راه گسترش دانش و تربیت دانشجویان به افتخار بازنشستگی نائل ‌شدند. (1395/07/19)

پیشکسوتان و بازنشستگان

 

مهندس احمد علی ابتهاج
دکتر حسن احمدی کرویق
مهندس علی اصغر اربابی
دکتر حسین ارفع
مهندس مجید اعلم
مهندس رضا اعلمی هرندی
مهندس مرتضی اعلمی هرندی
مهندس جهانگیر افشار یزدی
دکتر ساسان افلاکی
دکتر محمدعلی اکبریان
دکتر امیرمحمد امیرابراهیمی
دکتر تورج امیر سلیمانی
دکتر مصطفی ایزدی دهکردی
مهندس ابوالحسن بهنیا
دکتر هرمز پازوش
مهندس بهمن پورناصح
دکتر شیرو تاکادا
دکتر فیروز تربیت
دکتر شاهین تعاونی
مهندس مجید تقی زاده منظری
دکتر علی توران
مهندس محمد جاوید
دکتر علی جعفری 
مهندس کاظم جفرودی 
دکتر عبدالمجید جوهرزاده 
مهندس احمد حامی
دکتر همایون حقیقی
مهندس عبدالحسین خلیلی
مهندس خلیل خوئی
دکتر رحمان دادمان
دکتر هوشنگ دزفولیان
مهندس علی اکبر رفیع 
مهندس حسین روایی
دکتر هوشنگ رئیسی دهکردی
دکتر پرویز سلیمانی 
دکتر ابراهیم شاه قاسمی 
مهندس ایرج شمس ملک آرا
دکتر ابراهیم شیرازی 
دکتر امیر محمد طباطبائی رئیسی 
دکتر حجت اله عادلی رانکوهی 
دکتر هوشمند عبدشریف آبادی 
دکتر محسن عرفان 
دکتر رضا علاقه بندیان
دکتر میرجعفر علوی 
دکتر محسن غلامرضا کاشی 
مهندس عبدالحسین فتوحی 
مهندس محسن فروغی 
مهندس کامران فرهادی 
دکتر ایرج فرهومند
دکتر مسعود فلامکی 
دکتر مهدی قالیبافیان 
دکتر محمدحسین کاشانی ثابت
مهندس کوروش کریمی زند
مهندس ابوطالب گوهریان
دکتر فریبرز لبیب
دکتر مصطفی مزینی
مهندس عباس مشایخی 
دکتر طهماسب مظاهری
دکتر محمد تقی منزوی 
دکتر مهدی موسی زاده 
دکتر هاشم مهرآذین
دکتر کورش نصراله زاده 
مهندس علی نوربخش 
دکتر اسداله نورزاد
دکتر خشایار هادی پور