کارکنان بازنشسته

نادعلی اکبرنژاد

 

کارشناس

 

مرکز کامپیوتر

 

akbarnj@ut.ac.ir
 مسعود ثقفی تکنسین آزمایشگاه سیالات و هیدرولیک