کارکنان

 

نام و نام خانوادگی

 

سمت

 

واحد محل خدمت

 

پست الکترونیکی

 

عکس

 

نیلوفر قلی زاده

 

مسئول دفتر

 

دفتر دانشکده

 

ngholizadeh@ut.ac.ir

 

 

مونا احمدی خطیر

 

 

کارشناس دفتر

 

 

دفتر دانشکده

 

m.ahmadi.khatir@ut.ac.ir

 

 

 

میثم مینایی

 

 

 

مسئول فنی

 

 

 

مرکز کامپیوتر

 

 

mminaei@ut.ac.ir

 

 

عبدالرحیم رضاپور

 

 

کارشناس

 

 

تحصیلات تکمیلی

 


arezapoor@ut.ac.ir

 

 

 

 

داوود اروئی

 

 

کارشناس

 

 

تحصیلات تکمیلی

 

dorooei@ut.ac.ir

 

 

 

فاطمه معظمی

 

 

 

 

کارشناس

 

 

 

 

آموزش

 

 

fmoazzami@ut.ac.ir

 

 

امیرعلی ادیبی

 

 

 

 

کارشناس

 

 

 

 

حسابداری

 

 

adibi65@ut.ac.ir

 

 

 

سلمان رموزی

 

 

 

 

کارپرداز

 

 

 

 

کارپردازی

 

 

salman_romoozi@ut.ac.ir

 

محمد ابدالی

 

کارشناس

 

 

آزمایشگاه مصالح ساختمانی

 

 

ebdali63@ut.ac.ir

 

 

چنگیز ارفعی

 

 

 

 

تکنسین

 

 

 

 

آزمایشگاه روسازی راه

 

 

ch.arfaei@ut.ac.ir

 

 

 

حسن مافی

 

 

 

 

کارشناس

 

 

 

 

آزمایشگاه زمین شناسی مهندسی و مکانیک سنگ

 

 

hassanmafi@ut.ac.ir

 

 

 

 

داوود رحمانی

 

 

 

کارشناس

 

 

 

آزمایشگاه سازه

 

 

D.rahmani@ut.ac.ir

 

 

حمید زارع

 

کارشناس

 

آزمایشگاه سازه

 

hzare@ut.ac.ir

 

 

 

زهرا اکبری

 

کارشناس

 

آزمایشگاه سیالات، 
آزمایشگاه محیط زیست

zakbary@ut.ac.ir

 

 

علیرضا بستانی کارشناس آزمایشگاه مصالح ساختمانی bostani@ut.ac.ir

 

حمید زارع کارشناس آزمایشگاه مصالح ساختمانی

 

hzare@ut.ac.ir

 

 

سیدوحید محمدیه کارشناس مرکز کامپیوتر

 

mohammadieh@ut.ac.ir

 

 

 

اعظم کاظمی

 

 

 

کارشناس

 

 

 

آزمایشگاه محاسبات سریع
و  کارشناس پژوهشی

 

 

 

azkazemi@ut.ac.ir

 

 

 

محمدعلی سلیمی

 

 

کارشناس

 

 

آزمایشگاه مکانیک خاک

 

Mo_salimi@ut.ac.ir

 

 

علیرضا شکوری کارشناس مسئول آزمایشگاه مکانیک خاک

 

ashakoori@ut.ac.ir

 

 

حسن مافی کارشناس آزمایشگاه نقشه برداری hassanmafi@ut.ac.ir