دستاوردهای دانشجویان

کسب رتبه اول جناب آقای مهندس محمدمهدی معدنی در پنجمین المپیاد هیدرولیک ایران که در آبان ماه 1394 از سوی انجمن هیدرولیک ایران برگزار شد. لوح تقدیر