مقررات و ضوابط دوره کارشناسی ارشد

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-94 را از اینجا دریافت نمایید.   

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 94-93 را از اینجا دریافت نمایید.   

                     

سرپرستان گرایش ها

 

عنوان گرایش 

 

سرپرست

 

 
مهندسی آب و سازه‌های هیدرولیکی دکتر مسعود منتظری نمین
راه و ترابری دکتر مسعود پلاسی
مهندسی زلزله دکتر محمد خان محمدی
مهندسی سازه دکتر مرتضی اسکندری
مهندسی محیط زیست دکتر مسعود تابش
ژئوتکنیک دکتر منوچهر لطیفی نمین
سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی دکتر محمدرضا بهاری
مهندسی و مدیریت منابع آب دکتر بنفشه زهرایی
مهندسی و مدیریت ساخت دکتر مهدی توکلان