مقررات و ضوابط دوره کارشناسی ارشد

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-94 را از اینجا دریافت نمایید.   

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 94-93 را از اینجا دریافت نمایید.   

                     

برنامه درسی

برای دانلود برنامه ترم اول 97-96 اینجا کلیک کنید.

 

 

برای دانلود برنامه ترم دوم 96-95 اینجا کلیک کنید.

 
 

برای دانلود برنامه ترم اول 96-95 اینجا کلیک کنید.

 
 

برای دانلود برنامه ترم دوم 95-94 اینجا کلیک کنید.

 
 

برای دانلود برنامه ترم اول 95-94 اینجا کلیک کنید.

 

 

برای دانلود برنامه ترم دوم 94-93 اینجا کلیک کنید.

 

 

برای دانلود برنامه ترم اول 94-93 اینجا کلیک کنید.