مقررات و ضوابط دوره کارشناسی ارشد

تقویم آموزشی

تقویم آموزشی سال تحصیلی 95-94 را از اینجا دریافت نمایید.   

 

تقویم آموزشی سال تحصیلی 94-93 را از اینجا دریافت نمایید.   

                     

تغییر تاریخ امتحانات بر اساس مقررات امکان پذیر نمی باشد . شروع و خاتمه امتحانات پایان نیمسال جاری باید طبق برنامه زمانی تعیین شده مندرج در تقویم مصوب انجام گردد .

- در موارد خاص و استثنایی پیشنهاد تغییر تاریخ صرفاً از طریق طرح و تصویب در شورای آموزشی و تحصیلات تکمیلی پردیس / دانشکده و با ارایه مستندات مربوط و ارجاع به این اداره کل در شورای معاونان آموزشی دانشگاه مطرح می شود . نتیجه پس از طرح در شورای مذکور اعلام می گردد .