اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی اسکندری قادی
نام مرتضی
درجه استاد

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2188
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک ghadi@ut.ac.ir
شماره اتاق 315

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی سازه، مکانیک محیط‌های پیوسته
کارشناسی مهندسی عمران، دانشگاه تهران - 1369
کارشناسی ارشد سازه، دانشگاه علم و صنعت ایران - 1373
دکتری سازه، دانشگاه تهران - 1380
مکانیک سازه، دانشگاه کلرادو در بولدر (ایالات متحده آمریکا) - 1383

درس های ارائه شده
1 روش المانهای مرزی
2 ریاضیات عالی دکتری
3 ریاضیات عالی مهندسی
4 مقاومت مصالح 1
5 مقاومت مصالح 2
6 الاستودینامیک
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Interaction of rigid ring foundation with trasnversely isotropic tri-material full-space under a prescribed horizontal harmonic vibration 93/10/19 Engineering Mechanics Institue International Conference
2 Static interaction of arbitrary shaped solid plate and transversely isotropic half - space 93/02/19 8th National Congress on Civil Engineering
3 تحلیل نیم محیط ایزوتروپ جانبی در تماس با شالوده صلب حلقه ای 93/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 تحلیل سه بعدی نبم فضای ایزوتروپ جانبی دو لایه ای تحت اثر شالوده مستطیلی انعطاف پذیر مستقر بر ان 92/02/26 تکنیک های نوین محاسباتی و بهینه سازی در مهندسی عمران
5 ماتریس سختی افقی و خمشی شالوده صلب مستطیلی مستقز بر سطح نیم فضای ایزوتروپ جانبی 91/07/21 کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوری های پیشرفته
6 الگوریتم تحلیل نبم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر نیروی قائم موثر بر یک صفحه دایره ای انعطاف پذیر 91/07/21 کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و فناوری های پیشرفته
7 Axis-symmetric analysis of a multilayered transversely isotropic half-space 91/07/21 International Conference on Mechanical Engineering and Advanced Technology
8 برآورد تغییر مکان های قائم در محیط ایزوتروپ جانبی دو لایه ای ناشی ازنیروی ضربه ای قائم 91/02/21 نهمین کنگره بین امللی مهندسی عمران
9 تحلیل دینامیکی نبم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر بارگذاری مستطیلی سطحی با استفاده از توابع گرین 91/02/21 نهمین کنگره بین امللی مهندسی عمران
10 تابع امپدانس قائم شالوده حلقوی مضاعف مستقر بر سطح نیم فضای ایزوتروپ جانبی 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 تحلیل نیم فضای ایزوتروپ جانبی دولایه ای تحت اثر شالوده صلب دایره ای سطحی 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 Analytical solution for axisymmetric thermoelastodynamic problems in a transversely isotropic half-space under a surface loading 90/02/07 6th National Congress on Civil Engineering,
13 Forced rocking motion of a two-layer transversely isotropic half-space 90/02/01 Sixth International Conference of Seismology and Earthquake Engineering
14 تعیین طیفهای طراحی برای ساختگاههای سنگی ایران با ملاحظات بزرگی و فاصله و مقایسه با طیفهای حاصل از مطالعات منطقه ای 89/02/23 چهاردهمین کنفرانس ژیوفیزیک ایران
15 تحلیل محیط نیمه بی نهایت ایزوتروپ جانبی به پیچش وارد بر جداره حفره با طول محدود 89/02/16 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 تحلیل نیم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر صفحه صلب دایرهای با استفاده از توابع گرین بار رینگی 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
17 تحلیل نبم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر صفحه صلب دایره ای با استفاده از توابع گرین رینگی 88/02/23 هشتمین کنگره بین امللی مهندسی عمران
18 Directivity effect on PGV attenuation relations in March 31-2006 Silakhor earthquake 87/10/27 IASPEI General Assembly 2009
19 Estimating shear-waves velocity structure by using array methods (FK and SPAC) and inversion of ellipticity curves at a site in south of Tehran 87/07/26 The 14 th World Conference on Earthquake Engineering
20 آنالیز محیط بینهایت دو ماده ای با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت نیروی استاتیکی 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی ساختمان
21 Application of noise wavefield to assign velocity model in site effects studies-A case study in Tehran 87/02/18 The Forth National Conference on Civil Engineering (NCCE4
22 تعیین طیفهای طراحی افقی و قائم برای ساختگاه های سنگی بر اساس داده های ایران 86/10/05 دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
23 براورد خطر زمینلرزه منطقه اصفهان به روش احتمالاتی 86/02/26 ٍٍُپنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
24 تحلیل خطر زلزله منطقه اصفهان به روش احتمالاتی 86/02/26 پنجمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
25 امواج سطحی در یک نیم فضای ایزوتروپ جانبی در فضای زمانی 86/02/26 پنجمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
26 سهم ضریب رفتار از شکل‌پذیری برای سازه‌های پوسته‌ای کروی 86/02/26 پنجمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
27 لرزه خیزی گستره سایتهای هسته ای اصفهان 85/09/22 کنفرانس بین المللی نقش چرخه سوخت در توسعه پژوهش و فناوری
28 Surface time domain axisymmetric wave in transversely isotropic medium 85/04/09 15th U.S. Congress on Theoretical and Applied Mechanics
29 Fundamental solutions for wave equations of a three joined transversely isotropic full space 85/04/09 15th U.S. Congress on Theoretical and Applied Mechanics
30 توابع گرین برای محیط نیمه بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت اثر بارگذاری قائم در فضای فرکانسی 85/02/20 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
31 تجزیه و تحلیل استاتیک 3D از یک هکتار متقاطع ایزوتروپیک 85/02/20 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
32 A new complete solution of the elastic wave equation for the isotropic media 85/02/20 7th international congress on Civil Eng.
33 Surface axisymmetric wave in transversely isotropic medium 85/02/20 7th international congress on Civil Eng.
34 Composite Materials with Damage 84/02/22 2nd national congress on civil eng.
35 Completeness of the solution of the elastodynamic equations for cross-anisotropic materials 84/02/22 2nd national congress on civil eng.
36 The effect of heat source on upper and lower bounds of effective conductivity of anisotropic composites 83/01/28 The Fifth international conference on: Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures
37 Composite Damage Mechanics and Applications to Modeling of Degradation of Concrete 83/01/28 The Fifth international conference on: Fracture Mechanics of Concrete and Concrete Structures
38 Effective Conductivity of composite materials with source 82/04/27 ASCE EM2003
39 The effect of heat source on effective conductivity of heterogeneous composite materials 82/03/29 EM 2003
40 Axisymmetric Body - Force Fields in Elastodynamics of Transversely Isotropic Media Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME
41 Axisymmetric Body - Force Fields in Elastodynamics of Transversely Isotropic Media Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME
42 Axisymmetric Body - Force Fields in Elastodynamics of Transversely Isotropic Media Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME
43 Vertical action of a concentric multi - annular punch on a transversely isotropic elastic half - space Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME
44 Vertical action of a concentric multi - annular punch on a transversely isotropic elastic half - space Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME
45 Vertical action of a concentric multi - annular punch on a transversely isotropic elastic half - space Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME
46 Forced vertical and horizontal movements of a rectangular rigid foundation on a transversely isotropic half - space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
47 Forced vertical and horizontal movements of a rectangular rigid foundation on a transversely isotropic half - space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
48 Forced vertical and horizontal movements of a rectangular rigid foundation on a transversely isotropic half - space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
49 Forced vertical and horizontal movements of a rectangular rigid foundation on a transversely isotropic half - space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
50 روش نیمه تحلیلی برای محیط بی نهایت سه ماده ای با رفتار ایزوتروپ جانبی در فضای فرکانسی نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
51 Vertical and Rocking Impedances for Surface Rigid Foundation Resting in a Transversely Isotropic Half - Space International Journal of Engineering Science
52 Vertical and Rocking Impedances for Surface Rigid Foundation Resting in a Transversely Isotropic Half - Space International Journal of Engineering Science
53 Vertical and Rocking Impedances for Surface Rigid Foundation Resting in a Transversely Isotropic Half - Space International Journal of Engineering Science
54 A complete solution of the wave equations in the transversely isotropic media JOURNAL OF ELASTICITY
55 A complete solution of the wave equations in the transversely isotropic media JOURNAL OF ELASTICITY
56 A complete solution of the wave equations in the transversely isotropic media JOURNAL OF ELASTICITY
57 A complete solution of the wave equations in the transversely isotropic media JOURNAL OF ELASTICITY
58 طیف های طرح برای ساختگاه های سنگی ایران با ملاحظات بزرگی و فاصله و مقایسه با طیف های حاصل از تحقیقات منطقه ای مجله فیزیک زمین و فضا
59 Interaction of rocking vibration of a buried rigid circular disc and a two-layer transversely isotropic half-space SCIENTIA IRANICA
60 Interaction of rocking vibration of a buried rigid circular disc and a two-layer transversely isotropic half-space SCIENTIA IRANICA
61 Interaction of rocking vibration of a buried rigid circular disc and a two-layer transversely isotropic half-space SCIENTIA IRANICA
62 Interaction of rocking vibration of a buried rigid circular disc and a two-layer transversely isotropic half-space SCIENTIA IRANICA
63 Interaction of rocking vibration of a buried rigid circular disc and a two-layer transversely isotropic half-space SCIENTIA IRANICA
64 Analytical solution for a two-layer transversely isotropic half-space affected by an arbitrary shape dynamic surface load Civil Engineering Infrastructures journal
65 Analytical solution for a two-layer transversely isotropic half-space affected by an arbitrary shape dynamic surface load Civil Engineering Infrastructures journal
66 Analytical solution for a two-layer transversely isotropic half-space affected by an arbitrary shape dynamic surface load Civil Engineering Infrastructures journal
67 Prediction Equations for Horizontal and Vertical PGA, PGV, and PGD in Northern Iran Using Prefix Gene Expression Programming BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
68 Prediction Equations for Horizontal and Vertical PGA, PGV, and PGD in Northern Iran Using Prefix Gene Expression Programming BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
69 Prediction Equations for Horizontal and Vertical PGA, PGV, and PGD in Northern Iran Using Prefix Gene Expression Programming BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
70 Prediction Equations for Horizontal and Vertical PGA, PGV, and PGD in Northern Iran Using Prefix Gene Expression Programming BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
71 Transient response of a thermoelastic half-space to mechanical and thermal buried sources Journal of Engineering Mechanics - ASCE
72 Transient response of a thermoelastic half-space to mechanical and thermal buried sources Journal of Engineering Mechanics - ASCE
73 Transient response of a thermoelastic half-space to mechanical and thermal buried sources Journal of Engineering Mechanics - ASCE
74 Transient response of a thermoelastic half-space to mechanical and thermal buried sources Journal of Engineering Mechanics - ASCE
75 Coupled thermoviscoelastodynamic Green's functions for bi-material half-space ZAMM ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK
76 Coupled thermoviscoelastodynamic Green's functions for bi-material half-space ZAMM ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK
77 Coupled thermoviscoelastodynamic Green's functions for bi-material half-space ZAMM ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK
78 Coupled thermoviscoelastodynamic Green's functions for bi-material half-space ZAMM ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK
79 بررسی لرزه زمینساخت و لرزه خیزی منطقه اصفهان مجله فیزیک زمین و فضا
80 تحلیل نیم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر خمش شالوده مدور صلب مستقر بر سطح Civil Engineering Infrastructures journal
81 تحلیل نیم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر خمش شالوده مدور صلب مستقر بر سطح Civil Engineering Infrastructures journal
82 تحلیل نیم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر خمش شالوده مدور صلب مستقر بر سطح Civil Engineering Infrastructures journal
83 تحلیل محیط نیم بی‌نهایت همسان جانبی به پیچش وارد بر جداره‌ی حفره با طول محدود نشریه مهندسی عمران دانشگاه فردوسی مشهد
84 Rocking vibration of rigid circular disc in a transversely isotropic full - space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
85 Rocking vibration of rigid circular disc in a transversely isotropic full - space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
86 Rocking vibration of rigid circular disc in a transversely isotropic full - space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
87 Rocking vibration of rigid circular disc in a transversely isotropic full - space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
88 Impedance functions for surface rigid rectangular foundations on transversely isotropic multilayer half-spaces Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME
89 Impedance functions for surface rigid rectangular foundations on transversely isotropic multilayer half-spaces Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME
90 Impedance functions for surface rigid rectangular foundations on transversely isotropic multilayer half-spaces Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME
91 تخمین سرعت موج برشی با ترکیب روشهای آرایه­ ای و وارون سازی منحنی­های بیضیواری در ساختگاهی در جنوب شهر تهران مجله فیزیک زمین و فضا
92 برآورد سرعت موج برشی با ترکیب رو شهای آرایه ای و وارو نسازی منحنی های بیضی واری در ساختگاهی در جنوب شهر تهران مجله فیزیک زمین و فضا
93 محیط نیمه بینهایت دولایه ای با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت اثربار مماس بر سطح در فضای فرکانسی نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
94 بررسی اثر راستاگرایی بر جنبش نیرومند زمین در زمینلرزه 11 فروردین 1385 درب آستانه - سیلاخور مجله ژئوفیزیک ایران
95 Three-dimensional coupled thermoelastodynamic stress and flux induced wave propagation for isotropic half-space with scalar potential functions ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK
96 Three-dimensional coupled thermoelastodynamic stress and flux induced wave propagation for isotropic half-space with scalar potential functions ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK
97 Three-dimensional coupled thermoelastodynamic stress and flux induced wave propagation for isotropic half-space with scalar potential functions ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK
98 Three-dimensional coupled thermoelastodynamic stress and flux induced wave propagation for isotropic half-space with scalar potential functions ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK
99 حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت اول: حل تحلیلی) نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
100 Analytical solution for two-dimentional coupled thermoelastodynamics in a cylinder Civil Engineering Infrastructures journal
101 Analytical solution for two-dimentional coupled thermoelastodynamics in a cylinder Civil Engineering Infrastructures journal
102 Analytical solution for two-dimentional coupled thermoelastodynamics in a cylinder Civil Engineering Infrastructures journal
103 Torsional vibration of a finite cylindrical cavity in a two-layer transversely isotropic half-space Soil Dynamics and Earthquake Engineering
104 Torsional vibration of a finite cylindrical cavity in a two-layer transversely isotropic half-space Soil Dynamics and Earthquake Engineering
105 Torsional vibration of a finite cylindrical cavity in a two-layer transversely isotropic half-space Soil Dynamics and Earthquake Engineering
106 Torsional vibration of a finite cylindrical cavity in a two-layer transversely isotropic half-space Soil Dynamics and Earthquake Engineering
107 پهنه بندی زمین لرزه ای گستره تهران و نواحی مجاور با استفاده از مجموعه های فازی مجله فیزیک زمین و فضا
108 Displacement Solution for a Static Vertical Rigid Movement of an Interior Circular Disc in a Transversely Isotropic Tri-Material Full-Space World Academy of Science Engineering and Technology
109 حل تحلیلی مسائل ترموالاستیسیته وابسته دینامیکی در محیط استوانه ای (قسمت دوم: حل عددی) نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
110 Mathematical analysis for an axissymmetric disc-shaped crack in transversely isotropic half-space INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
111 Mathematical analysis for an axissymmetric disc-shaped crack in transversely isotropic half-space INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
112 Mathematical analysis for an axissymmetric disc-shaped crack in transversely isotropic half-space INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
113 Mathematical analysis for an axissymmetric disc-shaped crack in transversely isotropic half-space INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
114 A Method of Function Space for Vertical Impedance Function of a Circular Rigid Foundation on a Transversely Isotropic Ground Civil Engineering Infrastructures journal
115 A Method of Function Space for Vertical Impedance Function of a Circular Rigid Foundation on a Transversely Isotropic Ground Civil Engineering Infrastructures journal
116 A Method of Function Space for Vertical Impedance Function of a Circular Rigid Foundation on a Transversely Isotropic Ground Civil Engineering Infrastructures journal
117 Tensionless-frictionless interaction of flexible annular foundation with a transversely isotropic multi-layered half-space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
118 Tensionless-frictionless interaction of flexible annular foundation with a transversely isotropic multi-layered half-space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
119 Tensionless-frictionless interaction of flexible annular foundation with a transversely isotropic multi-layered half-space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
120 Tensionless-frictionless interaction of flexible annular foundation with a transversely isotropic multi-layered half-space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
121 Thermoelastodynamics with Scalar Potential Functions Journal of Engineering Mechanics - ASCE
122 Thermoelastodynamics with Scalar Potential Functions Journal of Engineering Mechanics - ASCE
123 Thermoelastodynamics with Scalar Potential Functions Journal of Engineering Mechanics - ASCE
124 Thermoelastodynamics with Scalar Potential Functions Journal of Engineering Mechanics - ASCE
125 Thermoelastodynamics in transversely isotropic media with Scalar Potential Functions Journal of Engineering Mechanics - ASCE
126 Thermoelastodynamics in transversely isotropic media with Scalar Potential Functions Journal of Engineering Mechanics - ASCE
127 Thermoelastodynamics in transversely isotropic media with Scalar Potential Functions Journal of Engineering Mechanics - ASCE
128 Thermoelastodynamics in transversely isotropic media with Scalar Potential Functions Journal of Engineering Mechanics - ASCE
129 An extended MSPAC method in circular arrays GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL
130 An extended MSPAC method in circular arrays GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL
131 An extended MSPAC method in circular arrays GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL
132 An extended MSPAC method in circular arrays GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL
133 An extended MSPAC method in circular array GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL
134 An extended MSPAC method in circular array GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL
135 An extended MSPAC method in circular array GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL
136 An extended MSPAC method in circular array GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL
137 توابع پتانسیل اسکالر برای مسائل الاستودینامیک در انواع دستگاه های مختصات استوانه ای Civil Engineering Infrastructures journal
138 توابع پتانسیل اسکالر برای مسائل الاستودینامیک در انواع دستگاه های مختصات استوانه ای Civil Engineering Infrastructures journal
139 توابع پتانسیل اسکالر برای مسائل الاستودینامیک در انواع دستگاه های مختصات استوانه ای Civil Engineering Infrastructures journal
140 Wave equations in transversely isotropic media in terms of potential functions International Journal of Engineering-Transactions A: Basics
141 Wave equations in transversely isotropic media in terms of potential functions International Journal of Engineering-Transactions A: Basics
142 تعیین طیف های طراحی افقی و قائم برای ساختگاه های سنگی براساس داده های شتابنگاری ایران مجله فیزیک زمین و فضا
143 تحلیل نیم فضای ایزوتروپ جانبی تحت اثر صفحه صلب دایره ای با استفاده از توابع گرین بار حلقوی علوم کاربردی و محاسباتی در مکانیک
144 Simulation-based conceptual design of an acoustic metamaterial with full band gap using an air-based 1-3 piezoelectric composite for ultrasonic noise control COMPTES RENDUS MECANIQUE
145 Simulation-based conceptual design of an acoustic metamaterial with full band gap using an air-based 1-3 piezoelectric composite for ultrasonic noise control COMPTES RENDUS MECANIQUE
146 Simulation-based conceptual design of an acoustic metamaterial with full band gap using an air-based 1-3 piezoelectric composite for ultrasonic noise control COMPTES RENDUS MECANIQUE
147 Simulation-based conceptual design of an acoustic metamaterial with full band gap using an air-based 1-3 piezoelectric composite for ultrasonic noise control COMPTES RENDUS MECANIQUE
148 Wave propagations in exponentially graded transversely isotropic half-space with potential function method, Mechanics of Material MECHANICS OF MATERIALS
149 Wave propagations in exponentially graded transversely isotropic half-space with potential function method, Mechanics of Material MECHANICS OF MATERIALS
150 Wave propagations in exponentially graded transversely isotropic half-space with potential function method, Mechanics of Material MECHANICS OF MATERIALS
151 Wave propagations in exponentially graded transversely isotropic half-space with potential function method, Mechanics of Material MECHANICS OF MATERIALS
152 توابع پتانسیل برای مسائل ترموالاستودینامیک در محیط همسانگرد جانبی مجله مهندسی عمران شریف
153 Axisymmetric transient waves in transversely isotropic half - space Soil Dynamics and Earthquake Engineering
154 Axisymmetric transient waves in transversely isotropic half - space Soil Dynamics and Earthquake Engineering
155 Axisymmetric transient waves in transversely isotropic half - space Soil Dynamics and Earthquake Engineering
156 Axisymmetric transient waves in transversely isotropic half - space Soil Dynamics and Earthquake Engineering
157 A family of exponentially-gradient elements for numerical computation of singular boundary value problems Engineering Analysis with Boundary Elements
158 A family of exponentially-gradient elements for numerical computation of singular boundary value problems Engineering Analysis with Boundary Elements
159 A family of exponentially-gradient elements for numerical computation of singular boundary value problems Engineering Analysis with Boundary Elements
160 A family of exponentially-gradient elements for numerical computation of singular boundary value problems Engineering Analysis with Boundary Elements
161 Development of an Acoustic Metamaterials for Aero Acoustic Noise Control Journal of Applied Fluid Mechanics
162 Development of an Acoustic Metamaterials for Aero Acoustic Noise Control Journal of Applied Fluid Mechanics
163 Development of an Acoustic Metamaterials for Aero Acoustic Noise Control Journal of Applied Fluid Mechanics
164 Elastostatic Green's functions for an arbitrary internal load in a transversely isotropic bi - material full - space International Journal of Engineering Science
165 Elastostatic Green's functions for an arbitrary internal load in a transversely isotropic bi - material full - space International Journal of Engineering Science
166 Elastostatic Green's functions for an arbitrary internal load in a transversely isotropic bi - material full - space International Journal of Engineering Science
167 Elastodynamics and Elastostatics by a Unified Methodof Potentials for x3 - Convex Domains JOURNAL OF ELASTICITY
168 Elastodynamics and Elastostatics by a Unified Methodof Potentials for x3 - Convex Domains JOURNAL OF ELASTICITY
169 Elastodynamics and Elastostatics by a Unified Methodof Potentials for x3 - Convex Domains JOURNAL OF ELASTICITY
170 Elastodynamics and Elastostatics by a Unified Methodof Potentials for x3 - Convex Domains JOURNAL OF ELASTICITY
171 On the completeness of a method of potential in elastodynamics QUARTERLY OF APPLIED MATHEMATICS
172 On the completeness of a method of potential in elastodynamics QUARTERLY OF APPLIED MATHEMATICS
173 On the completeness of a method of potential in elastodynamics QUARTERLY OF APPLIED MATHEMATICS
174 On the completeness of a method of potential in elastodynamics QUARTERLY OF APPLIED MATHEMATICS
175 Wave propagation in a multilayered magneto-electro-elastic half-space induced by external/internal circular time-harmonic mechanical loading International Journal of Solids and Structures
176 Wave propagation in a multilayered magneto-electro-elastic half-space induced by external/internal circular time-harmonic mechanical loading International Journal of Solids and Structures
177 Wave propagation in a multilayered magneto-electro-elastic half-space induced by external/internal circular time-harmonic mechanical loading International Journal of Solids and Structures
178 Wave propagation in a multilayered magneto-electro-elastic half-space induced by external/internal circular time-harmonic mechanical loading International Journal of Solids and Structures
179 An analytical solution for transversely isotropic simply supported thick rectangular plates using displacement potential functions Journal of Strain Analysis for Engineering Design
180 An analytical solution for transversely isotropic simply supported thick rectangular plates using displacement potential functions Journal of Strain Analysis for Engineering Design
181 An analytical solution for transversely isotropic simply supported thick rectangular plates using displacement potential functions Journal of Strain Analysis for Engineering Design
182 An analytical solution for transversely isotropic simply supported thick rectangular plates using displacement potential functions Journal of Strain Analysis for Engineering Design
183 Damage Theory Based on Composite Mechanics Journal of Engineering Mechanics - ASCE
184 Damage Theory Based on Composite Mechanics Journal of Engineering Mechanics - ASCE
185 Damage Theory Based on Composite Mechanics Journal of Engineering Mechanics - ASCE
186 Damage Theory Based on Composite Mechanics Journal of Engineering Mechanics - ASCE
187 Analytical solution of torsion vibration of a finite cylindrical cavity in a transversely isotropic half - space JOURNAL OF APPLIED MATHEMATICS AND MECHANICS
188 روش توابع پتانسیل برای محیط همسان جانبی با تقارن محوری نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
189 Performance comparison of numerical inversion methods for Laplace and Hankel integral transforms in engineering problems APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
190 Performance comparison of numerical inversion methods for Laplace and Hankel integral transforms in engineering problems APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
191 Performance comparison of numerical inversion methods for Laplace and Hankel integral transforms in engineering problems APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
192 Performance comparison of numerical inversion methods for Laplace and Hankel integral transforms in engineering problems APPLIED MATHEMATICS AND COMPUTATION
193 Dynamic soil-structure interaction in a 3D layered medium treated by coupling a semi-analytical axisymmetric far field formulation and a 3D finite element model Soil Dynamics and Earthquake Engineering
194 Dynamic soil-structure interaction in a 3D layered medium treated by coupling a semi-analytical axisymmetric far field formulation and a 3D finite element model Soil Dynamics and Earthquake Engineering
195 Dynamic soil-structure interaction in a 3D layered medium treated by coupling a semi-analytical axisymmetric far field formulation and a 3D finite element model Soil Dynamics and Earthquake Engineering
196 Dynamic soil-structure interaction in a 3D layered medium treated by coupling a semi-analytical axisymmetric far field formulation and a 3D finite element model Soil Dynamics and Earthquake Engineering
197 Fundamental Steady - State Solution for the Transversely Isotropic Half - Space International Journal of Engineering-Transactions A: Basics
198 Fundamental Steady - State Solution for the Transversely Isotropic Half - Space International Journal of Engineering-Transactions A: Basics
199 روش بازنگری شده خود همبستگی مکانی برای ارزیابی سرعت موج برشی مجله فیزیک زمین و فضا
200 Coupled BE-FE scheme for three-dimensional dynamic interaction of a transversely isotropic half-space with a flexible structure Civil Engineering Infrastructures journal
201 Coupled BE-FE scheme for three-dimensional dynamic interaction of a transversely isotropic half-space with a flexible structure Civil Engineering Infrastructures journal
202 Coupled BE-FE scheme for three-dimensional dynamic interaction of a transversely isotropic half-space with a flexible structure Civil Engineering Infrastructures journal
203 Time-harmonic response of saturated porous transversely isotropic half-space under surface tractions JOURNAL OF HYDROLOGY
204 Time-harmonic response of saturated porous transversely isotropic half-space under surface tractions JOURNAL OF HYDROLOGY
205 Time-harmonic response of saturated porous transversely isotropic half-space under surface tractions JOURNAL OF HYDROLOGY
206 Time-harmonic response of saturated porous transversely isotropic half-space under surface tractions JOURNAL OF HYDROLOGY
207 The SPAC Method for a Finite M-Station Circular Array Using Horizontally Polarized Ambient Noise BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
208 The SPAC Method for a Finite M-Station Circular Array Using Horizontally Polarized Ambient Noise BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
209 The SPAC Method for a Finite M-Station Circular Array Using Horizontally Polarized Ambient Noise BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
210 The SPAC Method for a Finite M-Station Circular Array Using Horizontally Polarized Ambient Noise BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
211 The SPAC method for a finite M - station circular array using horizontally polarized ambient noise BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
212 The SPAC method for a finite M - station circular array using horizontally polarized ambient noise BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
213 The SPAC method for a finite M - station circular array using horizontally polarized ambient noise BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
214 The SPAC method for a finite M - station circular array using horizontally polarized ambient noise BULLETIN OF THE SEISMOLOGICAL SOCIETY OF AMERICA
215 برآورد شتاب طیفی در منطقه اصفهان و مقایسه نتایج با شتاب طیفی آیین نامه 2800 ایران و آیین نامه IBC آمریکا مجله ژئوفیزیک ایران
216 اثبات قضیه آلمانسی در حالت کلی مجله علوم دانشگاه تهران
217 Analytical Solution of Coupled Thermoelastic Axisymmetric Transient Waves in a Transversely Isotropic Half-Space Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME
218 Analytical Solution of Coupled Thermoelastic Axisymmetric Transient Waves in a Transversely Isotropic Half-Space Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME
219 Analytical Solution of Coupled Thermoelastic Axisymmetric Transient Waves in a Transversely Isotropic Half-Space Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME
220 Dynamic response of axisymmetric transversely isotropic viscoelastic continuously nonhomogeneous half-space Soil Dynamics and Earthquake Engineering
221 Dynamic response of axisymmetric transversely isotropic viscoelastic continuously nonhomogeneous half-space Soil Dynamics and Earthquake Engineering
222 Dynamic response of axisymmetric transversely isotropic viscoelastic continuously nonhomogeneous half-space Soil Dynamics and Earthquake Engineering
223 Dynamic response of axisymmetric transversely isotropic viscoelastic continuously nonhomogeneous half-space Soil Dynamics and Earthquake Engineering
224 بازتاب و شکست موج SH در مرز ناهموار بین دو محیط ایزوتروپ جانبی نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
225 Forced Horizontal Vibration of Rigid Disc in Transversely Isotropic Trimaterial Full-Space Journal of Engineering Mechanics - ASCE
226 Forced Horizontal Vibration of Rigid Disc in Transversely Isotropic Trimaterial Full-Space Journal of Engineering Mechanics - ASCE
227 Forced Horizontal Vibration of Rigid Disc in Transversely Isotropic Trimaterial Full-Space Journal of Engineering Mechanics - ASCE
228 Forced Horizontal Vibration of Rigid Disc in Transversely Isotropic Trimaterial Full-Space Journal of Engineering Mechanics - ASCE
229 Forced Vertical Vibration of Rigid Circular Disc on a Transversely Isotropic Half-Space Journal of Engineering Mechanics - ASCE
230 Forced Vertical Vibration of Rigid Circular Disc on a Transversely Isotropic Half-Space Journal of Engineering Mechanics - ASCE
231 Forced Vertical Vibration of Rigid Circular Disc on a Transversely Isotropic Half-Space Journal of Engineering Mechanics - ASCE
232 Forced Vertical Vibration of Rigid Circular Disc on a Transversely Isotropic Half-Space Journal of Engineering Mechanics - ASCE
233 Forced Vertical Vibration of Rigid Circular Disc on a Transversely Isotropic Half-Space Soil Dynamics and Earthquake Engineering
234 Forced Vertical Vibration of Rigid Circular Disc on a Transversely Isotropic Half-Space Soil Dynamics and Earthquake Engineering
235 Forced Vertical Vibration of Rigid Circular Disc on a Transversely Isotropic Half-Space Soil Dynamics and Earthquake Engineering
236 Forced Vertical Vibration of Rigid Circular Disc on a Transversely Isotropic Half-Space Soil Dynamics and Earthquake Engineering
237 Analytical solution of time-harmonic torsion vibrationof a cylindrical cavity in a half-space Proceedings of World Academy of Science: Engineering & Technolog
238 Shear excitation of a multilayered magneto-electro-elastic half-space considering a vast frequency content International Journal of Engineering Science
239 Shear excitation of a multilayered magneto-electro-elastic half-space considering a vast frequency content International Journal of Engineering Science
240 Shear excitation of a multilayered magneto-electro-elastic half-space considering a vast frequency content International Journal of Engineering Science
241 Transversely isotropic elastodynamic solution of a finite layer on an infinite subgrade under surface loads Soil Dynamics and Earthquake Engineering
242 Transversely isotropic elastodynamic solution of a finite layer on an infinite subgrade under surface loads Soil Dynamics and Earthquake Engineering
243 Transversely isotropic elastodynamic solution of a finite layer on an infinite subgrade under surface loads Soil Dynamics and Earthquake Engineering
244 Transversely isotropic elastodynamic solution of a finite layer on an infinite subgrade under surface loads Soil Dynamics and Earthquake Engineering
245 Analytical solution of time-harmonic torsional vibration of a cylindrical cavity in a half-space World Academy of Science, Engineering and Technology
246 Frequency Domain Analysis of an Axisymmetric Thermoelastic Transversely Isotropic Half-Space Journal of Engineering Mechanics - ASCE
247 Frequency Domain Analysis of an Axisymmetric Thermoelastic Transversely Isotropic Half-Space Journal of Engineering Mechanics - ASCE
248 Frequency Domain Analysis of an Axisymmetric Thermoelastic Transversely Isotropic Half-Space Journal of Engineering Mechanics - ASCE
249 Frequency Domain Analysis of an Axisymmetric Thermoelastic Transversely Isotropic Half-Space Journal of Engineering Mechanics - ASCE
250 Vertical and horizontal vibrations of a rigid disc on a multilayered transversely isotropic half-space Soil Dynamics and Earthquake Engineering
251 Vertical and horizontal vibrations of a rigid disc on a multilayered transversely isotropic half-space Soil Dynamics and Earthquake Engineering
252 Vertical and horizontal vibrations of a rigid disc on a multilayered transversely isotropic half-space Soil Dynamics and Earthquake Engineering
253 Vertical and horizontal vibrations of a rigid disc on a multilayered transversely isotropic half-space Soil Dynamics and Earthquake Engineering
254 پهنه بندی خطر زمینلرزه در ایران و برآورد مقادیر بیشینه شتاب برای مراکز استانها مجله فیزیک زمین و فضا
255 Elastodynamic Potential Method For Transversely Isotropic Solid Journal of Engineering Mechanics - ASCE
256 Elastodynamic Potential Method For Transversely Isotropic Solid Journal of Engineering Mechanics - ASCE
257 Elastodynamic Potential Method For Transversely Isotropic Solid Journal of Engineering Mechanics - ASCE
258 Elastodynamic Potential Method For Transversely Isotropic Solid Journal of Engineering Mechanics - ASCE
259 Statistical models of interoccurrence times of Iranian earthquakes on the basis of information criteria Journal of Earth System Science
260 Statistical models of interoccurrence times of Iranian earthquakes on the basis of information criteria Journal of Earth System Science
261 Statistical models of interoccurrence times of Iranian earthquakes on the basis of information criteria Journal of Earth System Science
262 Statistical models of interoccurrence times of Iranian earthquakes on the basis of information criteria Journal of Earth System Science
263 Three-dimensional dynamic ring load and point load Green's functions for continuously inhomogeneous viscoelastic transversely isotropic half-space Engineering Analysis with Boundary Elements
264 Three-dimensional dynamic ring load and point load Green's functions for continuously inhomogeneous viscoelastic transversely isotropic half-space Engineering Analysis with Boundary Elements
265 Three-dimensional dynamic ring load and point load Green's functions for continuously inhomogeneous viscoelastic transversely isotropic half-space Engineering Analysis with Boundary Elements
266 Three-dimensional dynamic ring load and point load Green's functions for continuously inhomogeneous viscoelastic transversely isotropic half-space Engineering Analysis with Boundary Elements
267 Analytical solution of the asymmetric transient wave in a transversely isotropic half-space due to both buried and surface impulses Soil Dynamics and Earthquake Engineering
268 Analytical solution of the asymmetric transient wave in a transversely isotropic half-space due to both buried and surface impulses Soil Dynamics and Earthquake Engineering
269 Analytical solution of the asymmetric transient wave in a transversely isotropic half-space due to both buried and surface impulses Soil Dynamics and Earthquake Engineering
270 Analytical solution of the asymmetric transient wave in a transversely isotropic half-space due to both buried and surface impulses Soil Dynamics and Earthquake Engineering
271 A Potential Method for Body and Surface Wave Propagation in Transversely Isotropic Half- and Full-Spaces Civil Engineering Infrastructures journal
272 A Potential Method for Body and Surface Wave Propagation in Transversely Isotropic Half- and Full-Spaces Civil Engineering Infrastructures journal
273 A Potential Method for Body and Surface Wave Propagation in Transversely Isotropic Half- and Full-Spaces Civil Engineering Infrastructures journal
274 تحلیل دینامیکی فضای کامل همسانگرد جانبی با صفحه صلب دایره‌ای Civil Engineering Infrastructures journal
275 تحلیل دینامیکی فضای کامل همسانگرد جانبی با صفحه صلب دایره‌ای Civil Engineering Infrastructures journal
276 تحلیل دینامیکی فضای کامل همسانگرد جانبی با صفحه صلب دایره‌ای Civil Engineering Infrastructures journal
277 A tri - material elastodynamic solution for a transversely isotropic full - space International Journal of Solids and Structures
278 A tri - material elastodynamic solution for a transversely isotropic full - space International Journal of Solids and Structures
279 A tri - material elastodynamic solution for a transversely isotropic full - space International Journal of Solids and Structures
280 A tri - material elastodynamic solution for a transversely isotropic full - space International Journal of Solids and Structures
281 بررسی کاربرد آهنگ لغزش گسل ها در پهنه بندی مستقل از زمان خطر زمین لرزه در منطقه کرمان-غرب بلوک لوت مجله ژئوفیزیک ایران
282 Dynamic Green's Functions of an Axisymmetric Thermoelastic Half-Space by a Method of Potentials Journal of Engineering Mechanics - ASCE
283 Dynamic Green's Functions of an Axisymmetric Thermoelastic Half-Space by a Method of Potentials Journal of Engineering Mechanics - ASCE
284 Dynamic Green's Functions of an Axisymmetric Thermoelastic Half-Space by a Method of Potentials Journal of Engineering Mechanics - ASCE
285 Dynamic Green's Functions of an Axisymmetric Thermoelastic Half-Space by a Method of Potentials Journal of Engineering Mechanics - ASCE
286 Asymmetric motion of a transversely isotropic thermoelastic half-space under time-harmonic buried source ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK
287 Asymmetric motion of a transversely isotropic thermoelastic half-space under time-harmonic buried source ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK
288 Asymmetric motion of a transversely isotropic thermoelastic half-space under time-harmonic buried source ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK
289 Asymmetric motion of a transversely isotropic thermoelastic half-space under time-harmonic buried source ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND PHYSIK
290 تحلیل سه بعدی محیط نیمه بینهایت با رفتار ایزوتروپ جانبی تحت اثربار مماس بر سطح در فضای فرکانسی نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
291 The Reissner–Sagoci problem for a transversely isotropic half-space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
292 The Reissner–Sagoci problem for a transversely isotropic half-space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
293 The Reissner–Sagoci problem for a transversely isotropic half-space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
294 The Reissner–Sagoci problem for a transversely isotropic half-space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
295 Modeling of Moisture Diffusivity of Concrete at Low Temperatures Journal of Engineering Mechanics - ASCE
296 Modeling of Moisture Diffusivity of Concrete at Low Temperatures Journal of Engineering Mechanics - ASCE
297 Modeling of Moisture Diffusivity of Concrete at Low Temperatures Journal of Engineering Mechanics - ASCE
298 Modeling of Moisture Diffusivity of Concrete at Low Temperatures Journal of Engineering Mechanics - ASCE
299 Mathematical modeling of a rigid circular membrane in a trimaterial transversely isotropic full-space undergoing a prescribed displacement Journal of Physics: Conference Series
300 Passive control of 3D wave propagation with a functionally graded layer INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
301 Passive control of 3D wave propagation with a functionally graded layer INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
302 Passive control of 3D wave propagation with a functionally graded layer INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
303 Passive control of 3D wave propagation with a functionally graded layer INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
304 Analytical D’Alembert Series Solution for Multi-Layered One-Dimensional Elastic Wave Propagation with the Use of General Dirichlet Series Civil Engineering Infrastructures journal
305 Analytical D’Alembert Series Solution for Multi-Layered One-Dimensional Elastic Wave Propagation with the Use of General Dirichlet Series Civil Engineering Infrastructures journal
306 Analytical D’Alembert Series Solution for Multi-Layered One-Dimensional Elastic Wave Propagation with the Use of General Dirichlet Series Civil Engineering Infrastructures journal
307 Bi-material transversely isotropic half-space containing penny-shaped crack under time-harmonic horizontal loads ENGINEERING FRACTURE MECHANICS
308 Bi-material transversely isotropic half-space containing penny-shaped crack under time-harmonic horizontal loads ENGINEERING FRACTURE MECHANICS
309 Bi-material transversely isotropic half-space containing penny-shaped crack under time-harmonic horizontal loads ENGINEERING FRACTURE MECHANICS
310 Bi-material transversely isotropic half-space containing penny-shaped crack under time-harmonic horizontal loads ENGINEERING FRACTURE MECHANICS
311 Three dimensional transient Green's functions in a thermoelastic transversely isotropic half-space ZAMM ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK
312 Three dimensional transient Green's functions in a thermoelastic transversely isotropic half-space ZAMM ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK
313 Three dimensional transient Green's functions in a thermoelastic transversely isotropic half-space ZAMM ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK
314 Three dimensional transient Green's functions in a thermoelastic transversely isotropic half-space ZAMM ZEITSCHRIFT FUR ANGEWANDTE MATHEMATIK UND MECHANIK
315 Displacement ring load Green's functions for saturated porous transversely isotropic tri-material full-space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
316 Displacement ring load Green's functions for saturated porous transversely isotropic tri-material full-space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
317 Displacement ring load Green's functions for saturated porous transversely isotropic tri-material full-space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
318 Displacement ring load Green's functions for saturated porous transversely isotropic tri-material full-space International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
319 Elastostatic response of a pile embedded in a transversely isotropic half-space under transverse loading International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
320 Elastostatic response of a pile embedded in a transversely isotropic half-space under transverse loading International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
321 Elastostatic response of a pile embedded in a transversely isotropic half-space under transverse loading International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
322 Elastostatic response of a pile embedded in a transversely isotropic half-space under transverse loading International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
323 Dynamic Green Functions of an Axisymmetric Thermoelastic Half-Space by a Method of Potentials Journal of Engineering Mechanics - ASCE
324 Dynamic Green Functions of an Axisymmetric Thermoelastic Half-Space by a Method of Potentials Journal of Engineering Mechanics - ASCE
325 Dynamic Green Functions of an Axisymmetric Thermoelastic Half-Space by a Method of Potentials Journal of Engineering Mechanics - ASCE
326 Dynamic Green Functions of an Axisymmetric Thermoelastic Half-Space by a Method of Potentials Journal of Engineering Mechanics - ASCE
327 Closure to ‘Comments on the Reissner-Sagoci problem for a transversely isotropic half-space’ by M. Rahimian, A. K. Ghorbani-Tanha and M. Eskandari-Ghadi,International Journal for Numerical and Analyti International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
328 Closure to ‘Comments on the Reissner-Sagoci problem for a transversely isotropic half-space’ by M. Rahimian, A. K. Ghorbani-Tanha and M. Eskandari-Ghadi,International Journal for Numerical and Analyti International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
329 Closure to ‘Comments on the Reissner-Sagoci problem for a transversely isotropic half-space’ by M. Rahimian, A. K. Ghorbani-Tanha and M. Eskandari-Ghadi,International Journal for Numerical and Analyti International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
330 Closure to ‘Comments on the Reissner-Sagoci problem for a transversely isotropic half-space’ by M. Rahimian, A. K. Ghorbani-Tanha and M. Eskandari-Ghadi,International Journal for Numerical and Analyti International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
331 Dynamic interaction of a pile with a transversely isotropic elastic half-space under transverse excitations International Journal of Solids and Structures
332 Dynamic interaction of a pile with a transversely isotropic elastic half-space under transverse excitations International Journal of Solids and Structures
333 Dynamic interaction of a pile with a transversely isotropic elastic half-space under transverse excitations International Journal of Solids and Structures
334 Dynamic interaction of a pile with a transversely isotropic elastic half-space under transverse excitations International Journal of Solids and Structures
335 Dynamic Reissner–Sagoci problem for a transversely isotropic half-space containing finite length cylindrical cavity Soil Dynamics and Earthquake Engineering
336 Dynamic Reissner–Sagoci problem for a transversely isotropic half-space containing finite length cylindrical cavity Soil Dynamics and Earthquake Engineering
337 Dynamic Reissner–Sagoci problem for a transversely isotropic half-space containing finite length cylindrical cavity Soil Dynamics and Earthquake Engineering
338 Dynamic Reissner–Sagoci problem for a transversely isotropic half-space containing finite length cylindrical cavity Soil Dynamics and Earthquake Engineering
339 Dynamic behaviour of an infinite saturated transversely isotropic porous media under fluid-phase excitation Soil Dynamics and Earthquake Engineering
340 Dynamic behaviour of an infinite saturated transversely isotropic porous media under fluid-phase excitation Soil Dynamics and Earthquake Engineering
341 Dynamic behaviour of an infinite saturated transversely isotropic porous media under fluid-phase excitation Soil Dynamics and Earthquake Engineering
342 Dynamic behaviour of an infinite saturated transversely isotropic porous media under fluid-phase excitation Soil Dynamics and Earthquake Engineering
343 The solution of Bessel function dual integral equations by converting to the first kind Fredholm Integral Equation: an extension of Noble’s solution MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS
344 The solution of Bessel function dual integral equations by converting to the first kind Fredholm Integral Equation: an extension of Noble’s solution MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS
345 The solution of Bessel function dual integral equations by converting to the first kind Fredholm Integral Equation: an extension of Noble’s solution MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS
346 The solution of Bessel function dual integral equations by converting to the first kind Fredholm Integral Equation: an extension of Noble’s solution MATHEMATICS AND MECHANICS OF SOLIDS
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 توابع امپدانس شالوده صلب سطحی مستقر بر نیم فضای همسان جانبی ویسکوالاستیک هدفمند چشمه کانی سعید دکتری تخصصی PhD 1397.06.31
2 تابع امپدانس برای پی مستطیلی صلب مستقر بر روی نیم فضای همسان جانبی متخلخل اشباع لایه ای جعفرزاده عطا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.21
3 توابع گرین الاستودینامیک در حوزه زمان برای یک نیم فضای لایه ای الاستیک همسان جانبی امامی سیدمحمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.21
4 انتشار امواج در محیط مگنتوالکتروالاستیک همسان جانبی با استفاده از توابع پتانسیل جدید مشتاق احسان دکتری تخصصی PhD 1396.11.18
5 تعیین تابع امپدانس صفحه‌ صلب دایره‌ای مدفون در محیط همسان جانبی متخلخل و اشباع با استفاده از توابع پتانسیل اسکالر صاحبکار کیومرث دکتری تخصصی PhD 1396.11.18
6 کنترل فرکانس گذرنده در مصالح مکنتوالکتروالاستیک و کاربرد آن در فیلترهای لرزه ای رضائی شاهرخ دکتری تخصصی PhD 1395.12.14
7 به کارگیری رهیافت شبیه سازی مونت - کارلو در برآورد خطر و بهینه بندی لرزه ای مازندران خانی مصطفی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.28
8 ترکیب روش‌های اجزا محدود و اجزا مرزی برای حل مسائل اندرکنش دینامیکی سازه و خاک با رفتار ایزوتروپ جانبی مرشدی فرد علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.12.26
9 تعیین تابع امپدانس افقی و گهواره ای شالوده صلب با شکل دلخواه مسقر بر سطح محیط ایزوتروپ جانبی یزدی پارسا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.11
10 تابع امپدانس قائم پی سطحی صلب دایره ای مستقر بر محیط نیمه بی نهایت ارتجاعی دوفازه (اشباع) با رفتار ایزوتوپ جانبی در فضای فرکانسی باباجان تبارملکشاه حسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.13
11 تحلیل مسائل ترموالاستودینامیک در محیط نیمه بینهایت ایزوتروپ جانبی حیاتی یزدان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.06.28
12 اندرکنش سازه با خاک لایه ای همسان جانبی در حوزه فرکانس با ترکیب روش های المان محدود و المان مرزی مهدی زاده دل ارام دکتری
13 تعیین سختی دینامیکی صفحهی صلب دایره‌ای مدفون همسان جانبی متخلخل و اشباع صاحبکار کیومرث دکتری
14 توابع امپدانس شالوده صلبی سطحی مستقر بر نیم فضای همسان جانبی ویسکوالاستیک هدفمند چشمه کانی سعید دکتری
15 مدلسازی محیط متخلخل اشباع دارای نمک به روش المان محدود - حجم محدود فرخ پور لیلا دکتری تخصصی PhD

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021