اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی بدیعی
نام سید پیمان
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2812
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک pbadiei@ut.ac.ir
شماره اتاق 364

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی آب و هیدرولیک
کارشناسی مهندسی راه و ساختمان, تهران - 1365
کارشناسی ارشد هیدرولیک, IHE Delft - 1369
دکتری مهندسی عمران, Queen's University - 1375

درس های ارائه شده
1 هیدرولیک
2 مبانی هیدرولیک دریا
3 مهندسی رسوب
4 مهندسی سواحل
5 مباحث پیشرفته درهیدرولیک دریا
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Evaluation and modification of time splitting method applied to the fully dynamic numerical solution of water wave propagation 97/03/02 PROGRESS IN COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
2 Conservation of energy for non-dissipative water waves 96/11/12 OCEAN ENGINEERING
3 The application of a Godunov-type shock capturing scheme for the simulation of waves from deep water up to the swash zone 96/01/12 COASTAL ENGINEERING
4 An implicit two-dimensional non-hydrostatic model for free-surface flows 95/11/01 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
5 Evaluation and modification of time splitting method applied to the fully dynamic numerical solution of water wave propagation 95/07/14 PROGRESS IN COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
6 The application of a Godunov-type shock capturing scheme for the simulation of waves from deep water up to the swash zone 95/06/11 COASTAL ENGINEERING
7 ارزیابی به کارگیری استفاده از المان نامحدود در مساله اندرکنس سد و مخزن با دیدگاه اویلری 94/06/31 کنفرانس سالانه بین المللی عمران معماری و شهرسازی
8 تعیین فشار هیدرودینامیکی وارد بر سد بتنی بر اثر اندرکنش سد و مخزن با کمک روابط تولرین 94/06/18 دومین کنفرانس بین المللی سد و مهندسی لرزه ای
9 مطالعه اثر آبشکنها بر الگوی امواج و جریانات دریایی در کرانه سواحل به کمک شبیه سازی ریاضی 94/05/19 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
10 A Comparison between Boussinesq and NSW Theories for the Numerical Simulation of Wave Setup 94/04/12 36th IAHR World Congress
11 Conservation of energy for non-dissipative water waves 94/03/11 OCEAN ENGINEERING
12 بررسی تاثیر باد و کم عمق شدگی بر روی امواج در طراحی موج شکن بندر کانی 94/02/17 کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوریهای محیط زیستی
13 مدل‌سازی اندر کنش موج با موج‌شکن مستغرق با استفاده از MIKE 21 BW 94/02/16 کنفرانس بین المللی علوم، مهندسی و فناوری های محیط زیستی
14 مطالعه عددی عملکرد هیدرودینامیکی موج‌شکن شناور همراه با ستون نوسانگر آب 94/02/15 ششمین همایش بین المللی صنایع فرا ساحل
15 Hydrodynamic performance of floating breakwater with air chambers 93/11/16 1st National Conference on Civil Engineering, Urbansim & Sustainable Development
16 مدلسازی هیبرید یکبعدی-دوبعدی ناحیه ساحلی در اطراف آبشکن 93/11/16 اولین همایش ملی منهدسی عمران، شهرسازی و توسعه پایدار
17 ﺿﺮﯾﺐ ﻋﺒﻮر و اﻧﻌﮑﺎس ﻣﻮج ﺳﺎزه ﻣﺴﺘﻐﺮق ﻧﻔﻮذﻧﺎﭘﺬﯾﺮ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﺌﻮریﻫﺎی ﺧﻄﯽ و ﻏﯿﺮﺧﻄﯽ اﻣﻮاج 93/09/14 ﺷﺎﻧﺰدﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺻﻨﺎﯾﻊ درﯾﺎﯾﯽ
18 Land Use Planning Priorities in Shoreline management Plan by using Analytic Network Process 93/09/05 11th International Conference on Coasts, Ports, and Marine Structures
19 LAND USE PLANNING PRIORITIES IN SHORELINE MANAGEMENT 93/09/05 The 11th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2014)
20 مدل سازی عددی موج و جریان و انتقال رسوب نزدیک ساحل 93/08/23 سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
21 ﻣﺪﻟﺴﺎزی ﻋﺪدی اﺛﺮ ﺗﺨﻠﺨﻞ و ﻓﺎﺻﻠﻪ ی ﻣﻴﺎن ﻣﻮﺟﺸﻜﻦ ﻫﺎی ﻣﺠﺰا در ﺗﻔﺮق اﻣﻮاج 93/08/23 سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
22 شبیه سازی جریان¬های عمود بر ساحل به کمک مدل عددی دوبعدی جریان و موج در مناطق ساحلی 93/08/23 سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
23 مدلسازی انتقال رسوب با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار 93/08/22 سیزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
24 A three-dimensional non-hydrostatic vertical boundary fitted model for free-surface flows 93/05/10 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
25 Implementation of baroclinic terms in a three-dimensional hydrodynamic model and its application to Anzali Port, Iran 93/03/11 OCEAN ENGINEERING
26 Derivation of depth integrated energy conservation equation for multidirectional linear waves 93/02/18 8th National Congress on Civil Engineering
27 مطالعه الگوی حرکت رسوبات در نزدیکی بستر در میدان جریان غیر یکنواخت به کمک مدل عددی دوفازه 93/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 A three-dimensional non-hydrostatic vertical boundary fitted model for free-surface flows 93/02/15 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
29 The application of a Godunov-type shock capturing scheme for the simulation of waves from deep water up to the swash zone 93/02/07 COASTAL ENGINEERING
30 The application of a Godunov-type shock capturing scheme for the simulation of waves from deep water up to the swash zone 93/02/07 COASTAL ENGINEERING
31 An implicit two-dimensional non-hydrostatic model for free-surface flows 92/05/10 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
32 مطالعه اثر آبشکنها بر الگوی امواج و جریانات دریایی در کرانه سواحل به کمک مدلسازی آزمایشگاهی 92/02/15 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
33 Conservation of energy for non-dissipative water waves 91/11/27 OCEAN ENGINEERING
34 The third generation spectral wave model WAVEWATCH - III enhanced for use in near shore regions 91/04/17 Journal of Civil and Surveying Engineering
35 An implicit two-dimensional non-hydrostatic model for free-surface flows 91/02/15 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
36 Implementation of baroclinic terms in a three-dimensional hydrodynamic model and its application to Anzali Port, Iran 90/10/10 OCEAN ENGINEERING
37 An implicit two-dimensional non-hydrostatic model for free-surface flows 90/10/01 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
38 Evaluation and modification of time splitting method applied to the fully dynamic numerical solution of water wave propagation 90/01/12 PROGRESS IN COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
39 A three-dimensional non-hydrostatic vertical boundary fitted model for free-surface flows 89/10/11 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
40 حل ضمنی معادله پخشیدگی افقی به روش عددی در شبکه بندی سیگما با استفاده از تعریف شبکه بندی پلکانی 89/09/10 نهمین همایش بین المللی سواحل بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS 2010
41 اثر جریان بر موج نوئیدال 89/09/10 نهمین همایش بین المللی سواحل بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS 2010
42 حل تحلیلی shoaling موج بر اساس تئوری موج کنوئیدال 89/09/10 نهمین همایش بین المللی سواحل بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS 2010.
43 The Effects of Current on Cnoidal Wave 89/09/10 9th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
44 اثر جریان بر موج نوئیدال 89/09/10 نهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
45 حل عددی دو بعدی قائم پخشیدگی در شبکه بندی سیگما با استفاده از روش احجام محدود و تعریف شبکه بندی پلکانی 89/08/20 نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
46 مدلسازی عددی دو بعدی قائم آبشستگی در مقابل دیواره های منعکس کننده امواج 89/08/20 نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
47 Numerical modeling of flow around pipelines in currents 89/06/10 Pipeline 2010
48 ارتفا مدل هیدرودینامیک سه بعدی COHERENS جهت شبیه سازی فرآیندهای انتقال رسوبات 89/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
49 مدلسازی مورفولوژی ساحلی 89/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
50 Observing and estimating of intensive triad interaction occurrence in very shallow water 88/07/09 CONTINENTAL SHELF RESEARCH
51 ﺷﺒﯿﻪ ﺳﺎﺯﯼ ﺭﺳﻮﺏ ﮔﺬﺍﺭﯼ ﺩﺭ ﺗﺮﺍﻧﺸﻪ ﻫﺎ ﺑﺎ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﯾﮏ ﻣﺪﻝ ﻋﺪﺩﯼ ﺩﻭ ﺑﻌﺪﯼ ﻗﺎﺋﻢ 87/09/06 ﻫﺸﺘﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ ﺳﻮﺍﺣﻞ، ﺑﻨﺎﺩﺭ ﻭ ﺳﺎﺯﻩ ﻫﺎﯼ ﺩﺭﯾﺎﯾﯽ (ﺳﺎﻝ:1387)
52 ﺷﺒﻴﻪ ﺳﺎزی ﻋﺪدی اﻧﺘﻘﺎل رﺳﻮب در ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﻴﺮ ﻣﺎﻧﺪﮔﺎر ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺳﺮﻳﻊ در ﻳﻚ ﻣﻴﺪان ﺟﺮﻳﺎن دو ﺑﻌﺪی ﻗﺎﺋﻢ 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
53 مدل سازی پخش آلودگی در رودخانه ها با استفاده از سیستم شبکه عصبی مصنوعی 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
54 Sedimentation in some Iranian Reservoirs 86/07/25 Hydro 2007-New Approache for a New Era
55 An efficient boundary fitted non-hydrostatic model for free surface flows 86/05/28 Fifth International Conference on Fluid Mechanics
56 بررسی و مقایسه عملکرد توابع محرک خطی و غیر خطی لجستیک در شبیه سازی انتشار آلودگی در رودخانه ها و مخازن با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی 85/11/26 هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
57 مطالعات پخش حرارت در طراحی آبگیر نیروگاه پره سر با در نظر گرفتن میدانهای دور و نزدیک 85/09/08 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی
58 ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﭘﺨﺶ ﺣﺮﺍﺭﺕ ﺩﺭ ﻃﺮﺍﺣﯽ ﺁﺑﮕﯿﺮ ﻧﯿﺮﻭﮔﺎﻩ ﭘﺮﻩ ﺳﺮ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻣﯿﺪﺍﻧﻬﺎﯼ ﺩﻭﺭ ﻭ ﻧﺰﺩﯾﮏ 85/09/08 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
59 مقایسه نتایج مدلهای ریاضی تعیین مشخصه های امواج ناشی از باد و اندازه گیری های محلی در بخش جنوبی دریای خزر 85/08/08 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
60 مقایسه نتایج مدلهای ریاضی تعیین مشخصه های امواج ناشی از باد Mike 21 SWAN و مدل پارامتریک SPM در خلیج چابهار. 85/02/20 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
61 Evaluation and modification of time splitting method applied to the fully dynamic numerical solution of water wave propagation 84/09/15 PROGRESS IN COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
62 مقایسه نتایج مدل ریاضی پیش بینی موج در آب عمیق WaveWatch III با مدلهای پارامتریک 84/08/19 پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
63 شبیه سازی جریانهای کم عمق چرخشی در اطراف آبشکن 83/09/12 ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی
64 مدلسازی دوبعدی و سه بعدی رسوبگذاری در بندر انزلی 83/09/12 ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی
65 Implementation of baroclinic terms in a three-dimensional hydrodynamic model and its application to Anzali Port, Iran 80/11/12 OCEAN ENGINEERING
66 Implementation of baroclinic terms in a three-dimensional hydrodynamic model and its application to Anzali Port, Iran 80/11/12 OCEAN ENGINEERING
67 مقایسه طیفهای موج حاصل از مدل ریاضی برای خلیج فارس با مدلهای رایج و پیشنهاد الگوی طیف موج مناسب 79/09/03 چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل بنادر و سازه های دریایی (ICOPMAS 2000.
68 استفاده از روش های تکراری در حل معادله شیب ملایم 79/09/03 چهارمین همایش بین المللی سواحل بنادر و سازه های دریایی (ICOPMAS 2000.
69 Observing and estimating of intensive triad interaction occurrence in very shallow water 78/10/09 CONTINENTAL SHELF RESEARCH
70 Observing and estimating of intensive triad interaction occurrence in very shallow water 78/10/09 CONTINENTAL SHELF RESEARCH
71 Observing and estimating of intensive triad interaction occurrence in very shallow water 78/10/09 CONTINENTAL SHELF RESEARCH
72 مدل ریاضی تاثیر جریانات محیطی بر امواج 76/06/13 اولین کنفرانس هیدرولیک ایران
73 A 2DH model for the effects of currents on a refractive diffractive and dissipative wave field 74/07/29 Canadian Coastal Conference 1995
74 Physical and numerical study of waves induced currents in wave basin of various sizes 74/06/17 Coastl Dynamics 95
75 A three-dimensional non-hydrostatic vertical boundary fitted model for free-surface flows 74/01/01 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
76 Physical experiments in the effects of groins on shore morphology 73/08/06 International Conference on Coastal Engineering 1994
77 Conservation of energy for non-dissipative water waves 66/01/01 OCEAN ENGINEERING
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 مدل‌سازی عددی جریان آب و رسوب با رویکرد دوفازه اویلر-اویلر در کانال‌های باز فرهی مقدم کامبیز دکتری تخصصی PhD 1397.07.04
2 بررسی اندرکنش موج موج با استفاده از مدلسازی ریاضی و داده های میدانی یوسفی ابوالفضل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.31
3 تحلیل و مدلسازی سازه‌های آبگیر دریایی و بهینه‌سازی موردی این سازه در آبگیر آب شیرین زیارت شرکت توسلی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.11.30
4 مطالعه میدانی و عددی فرآیند تغییر شکل موج در محدودهی نزدیک ساحل محموداف سیدمسعود دکتری تخصصی PhD 1395.07.05
5 مدل عددی سازی عددی اندرکنش موج و موج شکن?های مستغرق در فضای دو بعدی قائم علی عسگری سروش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.11.03
6 استخراج معادله انتشار موج مبتنی بر معادله انرژی صادقیان هادی دکتری تخصصی PhD 1394.07.14
7 مدلسازی سه بعدی امواج در ناحیه شکست با خط ساحل متحرک شیرکوند علی دکتری تخصصی PhD 1394.07.01
8 طرح مدیریت نوار ساحلی و طراحی سامانه پشتیبانی تصمیم برای تعیین کاربری مطلوب اراضی مناطق ساحلی لطفی خواه سعید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.10
9 فرمولسازی اویلرین فشار هیدرودینامیکی ایجاد شده بر اثر اندرکنش مخزن و سد تحت زلزله ی دوردست یوسفی اهنگری زهرا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.10
10 مدل سازی هیبرید یک بعدی - دو بعدی تغییرات مورفولوژیک در اطراف سازه های ساحلی قراگوزلو علی رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.04.31
11 محاسبه فشار هیدرودینامیک بر اثر اندرکنش مخزن و سد تحت اثر زلزله رفیعی امین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.04.01
12 مطالعه عددی عملکرد هیدرودینامیکی موج شکن شناور همراه با ستون مایع نوسان کننده مرتضوی مریم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.02.30
13 مدلسازی عددی جریانات غلیظ به منظور تخلیه رسوب مخازن استادرحیمی پیمان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.16
14 شبیه سازی عددی جریان های عمود بر ساحل با استفاده از مدل نرم افزاری SWASH کاظمی خالدی طه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.15
15 مدلسازی تغییر شکل ساحل در اطراف سازه های ساحلی، بوسیله نرم افزار XBEACH خدادادزاده خالدی محمدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.15
16 مدلسازی عددی دو فازه آب شستگی در پایین دست پوشش های حفاظتی رافعی فرزین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.12
17 محاسبه نرخ انتقال رسوب با استفاده از روش هیدرودینامیک ذرات هموار اس پی اچ برآبادی ساناز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.05.29
18 اثر غیر دائمی بودن جریان بر روی بار رسوبی بستر در یک جریان جزر و مدی دهناد سپیده سادات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.18
19 مدل‌سازی عددی انتقال رسوب در کانال‌های دسترسی بنادر رجب محمدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.18
20 مدل‌سازی و مطالعه پارامتریک موج‌شکن‌های شناور شاگردی احمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.13
21 استفاده از روشهای تسخیر شوک در شبیه سازی پدیده شکست موج بنی هاشمی سعیده کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.05.17
22 مدلسازی عددی دوبعدی افقی تغییر شکل سواحل روح نیا محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.03.16
23 شبه سازی شکست موج با در نظر گرفتن پدیده آشفتگی عارفی سرشت رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.12.04
24 توسعه مدل سه بعدی انتقال رسوب چسبنده جعفرخوش خلق علی دکتری تخصصی PhD 1389.06.22
25 شبیه سازی ریاضی مرزهای تر و خشک شونده به کمک یک مدل دو بعدی قائم تهرانی راد بابک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.12.24
26 مدل سازی عددی رفتار هیدرودینامیکی موج شکن های شناور پیله چی ابوالقاسم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.12.22
27 توسعه شبکه ریز موضعی در مدل COHERENS اطیابی سیدمهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.12.19
28 توسعه مدل عددی شبه سه بعدی برای شبیه سازی جریانهای ساحلی ناشی از شکست امواج به روش حجم محدود خلدبرین آرش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.06.25
29 مدلسازی دوبعدی قائم شکست امواج ناشر جواد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.11.30
30 مدلسازی عددی تغییر شکل بستر رسوبی در جریانات متغیر سریع ابراهیمی محسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.07.09
31 مدلسازی سه بعدی جریان و امواج در مناطق ساحلی احمدی افشین دکتری تخصصی PhD 1387.03.20
32 مدلسازی عددی تغییر شکل خط ساحل به روش تک خطی کیوانی قمصری علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.09.25
33 مقایسه نتایج تحلیل دوبعدی شبه سه بعدی و سه بعدی در کلینی سیدعلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.08.13
34 مدلسازی عددی دو بعدی- افقی مورفولوژی ساحلی پارسا رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.06.26
35 بررسی آزمایشگاهی تولید و انتشار امواج ناشی از باد ایهاوندکوهزادی امین دکتری تخصصی PhD
36 بررسی عددی اندرکنش موج با محیط متخلخل جعفری ابراهیم دکتری تخصصی PhD
37 توسعه مدل عددی غیر هیدروستاتیک در شبیه سازی انتشار امواج در ناحیه زوال موج ایروانی نیکتا دکتری
38 حل عددی معادله انتشار موج مبتنی بر معادله انرژی اکبری نیا محسن کارشناسیارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021