اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی برگی
نام خسرو
درجه استاد

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2991
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک kbargi@ut.ac.ir
شماره اتاق 360

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی سازه، زلزله و سازه‌های دریایی
کارشناسی مهندسی عمران (راه وساختمان), پلی تکنیک تهران - 1359
کارشناسی ارشد مهندسی عمران, پل و راه پاریس - 1361
دکتری مهندسی عمران, پل و راه پاریس - 1364

درس های ارائه شده
1 اثر زلزله برسازه های ویژه
2 اصول مهندسی زلزله
3 دینامیک ساختمان
4 دینامیک سازه های 2
5 دینامیک سازه ها
6 اصول طراحی سازه های دریائی(متعارف)
7 دینامیک سازه های دریائی
8 مبانی رفتاری سازه های خاص دریا
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 تحلیل لرزه ای اسکله بلوکی گوژ پشتی و پیشنهاد مشخصات هندسی بهینه 97/09/10 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
2 Analytical and numerical evaluation of flexible response of floating piers to ship berthing impact 97/04/08 international journal of chemical modeling
3 Sensivity Analsis for seismic Response of ship - Block system 97/01/27 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
4 Effect of geometric dimensions on the transmission coefficient of floating breakwaters 97/01/27 international journal of chemical modeling
5 Formulation for seisimic Response of a ship-Block system 96/12/10 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
6 بررسی آسیب پذیری پل های راه آهن سریع السیر با استفاده از منحنی های شکنندگی 96/11/29 چهارمین همایش بین المللی مهندسی سازه
7 Evaluation of Different Methods of Sheet Piles Dynamic Analysis using Finite Element Software(ABAQUS 96/10/06 International Journal of Computer Applications in Engineering Sciences
8 Study on Different Cable Configuration of Cable-Stayed Bridges Using Developed Seismic Risk Assessment 96/09/29 Structural Engineering International: Journal of the International Association for Bridge and Structural Engineering (IABSE)
9 Dynamic nonlinear behavior of fixed offshore jacket piles 96/09/29 international journal of chemical modeling
10 Seismic Fragility Analysis of Pile-Supported Wharves 96/09/06 Journal of Basic and Applied Scientific research
11 طراحی بهینه موج شکن مرکب کیسونی تحت اثر امواج غیر خطی 96/09/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
12 New concept in analysis of floating piers for ship berthing impact 96/08/10 MARINE STRUCTURES
13 numerical evaluation of effects of liquefaction and seimic wave propagation on buried gas pipelines 96/08/05 international gas unlon research conference rio 2017
14 Use of Applied Element Method pour Structural Analysis 96/07/09 KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
15 تولید شتابنگاشتهای مصنوعی مرتبط با ایران با استفاده از شبکه های عصبی 96/07/08 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
16 Comparison between transmission theores for fixed floating breakwater design using numerical model 96/07/08 International Journal of Advances in Engineering & Technology
17 evaluation of mechanical behavior of textured pipelines subjected to strike-slip faulting 96/06/09 2 nd international conference on civil engineering, architecture and urban design
18 effects of staircase on the seismic performance of reinforced concrete frame building considering the position of the staircase 96/05/25 international conferecnce on contemporary iran on civil engineering architecture and urban development
19 ارزیابی اقتصادی دیوار برشی مستطیلی و T شکل بتنی در ساختمانهای بلند فلزی 96/05/01 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و شهرسازی ایران معاصر
20 Contribution of tuned liquid column gas dampers to the performance of offshore wind turbines under wind, wave, and seismic excitations 96/04/17 Earthquake Engineering and Engineering Vibration
21 High strength concrete with active artificial Aggregates 96/04/09 BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT
22 ارزیابی تغییرفتار لرزه ای ساختمان های بلند فلزی با دیوار برشی T شکل بتنی با تغییر نسبت طول بال به ضخامت بال دیوار برشی T شکل 96/04/01 دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران
23 مقایسه رفتار لرزه ای و اقتصادی دیوار برشی T شکل بتنی با دیوار برشی مستطیلی بتنی در ساختمان بلند فلزی 96/04/01 دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران
24 مقایسه رفتار لرزه ای دیوار برشی T شکل بتنی با دیوار برشی + شکل بتنی در ساخمانهای بلند فلزی 96/04/01 دومین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و مدیریت بحران
25 Practical Approach to Fragility Analysis of Bridges 96/03/23 Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology
26 Recursive evaluation of time convolution integrals in the spectral boundary integral method for mode III dynamic fracture problems 96/03/23 Computers and Geosciences
27 Fragility estimation and sensitivity analysis of an idealized pile-supported wharf with batter piles 96/03/11 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
28 Finite Element Modeling of Jacking System in Jack-Up Platforms 96/03/11 International Journal of Research in EngineeringIT and Social Sciences
29 analysis the open-type piers under monotonic/cyclic loading 96/03/06 19th international conference on civil engineering works
30 investigation the effect of pore water pressure on the seismic behavior of quays 96/02/30 19th international conference on civil, enviromental structure engineering
31 Use of Applied Element Method pour Structural Analysis 96/02/25 KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
32 comparative study of the existence or nonexistence of batter piles in pile supported wharf 96/02/19 5th annual international conference on architecture and civil engineering
33 بررسی میزان خوردگی اعضای سکوی دریایی شابلونی در ناحیه تلاطم در مقایسه با خوردگی در کل سازه با استفاده از تحلیل دینامیکی افزایشی 96/02/13 دومین همایش بین المللی افق های نوین در مهندسی عمران معماری و شهرسازی و مدیریت فرهنگی شهر ها
34 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سدهای بتنی وزنی با استفاده از منحنی های شکنندگی 96/01/31 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
35 Probabilistic Seismic Demand Models of PEER - PBEE Framewrke for Pile and Deck Structures 96/01/12 international journal of chemical modeling
36 Numerical Evaluation of Effects of Liquefaction and Seismic Wave Propagation on Buried Gas Pipelines 95/12/11 international journal of chemical modeling
37 Effect of Cap Beam on Seismic Behavior of Contiguous Pile Quaywalls 95/12/11 Journal of Basic and Applied Scientific research
38 شبیه سازی حرکات ثبت شده در زلزله 1382 بم به روش تصادفی گسل با ابعاد محدود و بررسی کمی نقش چشمه لرزه زا در شکل گیری توزیع خرابی مشاهده شده 95/12/10 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
39 Assessment on the Effect of coupling Beam Locations on the Behavior of Coupled Shear Walls 95/12/07 Technical Journal of Engineering and Applied Sciences
40 Formulation for seisimic Response of a ship-Block system 95/12/06 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
41 Formulation for seisimic Response of a ship-Block system 95/12/06 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
42 بررسی اثر زلزله بر خطوط لوله گاز مدفون 95/11/13 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
43 ارزیابی احتمالاتی پارامترهای موثر بر وقوع روانگرایی در اسکله های کیسونی و نقش آن در عملکرد لرزه ای 95/10/10 سومین کنگره بین المللی مهندسی عمران - معماری و توسعه شهری
44 بررسی شکنندگی سکوی دریایی در طول زمان در اثر خوردگی توسط آنالیز دینامیکی افزلیشی 95/10/10 سومین کنگره بین المللی مهندسی عمران - معماری و توسعه شهری
45 Performance - Based Design Criteria of Sheet Pile Piers through IDA 95/08/30 35th INTERNATIONAL CONFERENCE on COASTAL ENGINEERING (ICCE ' 16)
46 Dynamic Analysis of Reservoir by Finite Element Software (ABAQUS) 95/07/26 International Conference on Civil and Building Materials (ICCBM 2016)
47 Numerical Simulation of Multi-body Floating Piers to Investigate Pontoon Stability 95/07/10 Frontiers of Structural and Civil Engineering
48 ارزیابی خط تر از ساختمانهای برشی تحت اثر زلزله با توجه به اندرکنش خاک و سازه 95/07/10 اساس-نشریه انجمن مهندسین عمران
49 New concept in analysis of floating piers for ship berthing impact 95/05/01 MARINE STRUCTURES
50 High strength concrete with active artificial Aggregates 95/03/28 BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT
51 بررسی و تعیین خصوصیات امواج دریا به صورت تصادفی با استفاده از طیف و اریانس 95/03/28 اساس-نشریه انجمن مهندسین عمران
52 SEISMIC VULNERABILITY ASSESSMENT OF CORRODED PILE-SUPPORTED WHARVES 95/02/29 7th International Conference on Seismology & Earthquake Engineering
53 INVESTIGATION ON THE EFFECT OF LATERAL SPREADING ON THE LONGITUDINALLY BURIED PIPELINES 95/02/29 7th International Conference on Seismology & Earthquake Engineering
54 Evaluation the effects of wave diffraction on coastal structures by using mike 21 software 95/02/29 3th INTERNATIONAL BALKANS CONFERENCE ON CHALLENGES OF CIVIL ENGINEERING
55 Ultimate Strength of Fixed Offshore Platforms Subjected to Near-Fault Earthquake Ground Vibration 94/12/11 SHOCK AND VIBRATION
56 Ultimate Strength of Fixed Offshore Platforms Subjected to Near-Fault Earthquake Ground Vibration 94/12/11 SHOCK AND VIBRATION
57 New concept in analysis of floating piers for ship berthing impact 94/11/05 MARINE STRUCTURES
58 Assessment of Wave Diffraction Behind the Breakwater Using Mild Slope and Boussinesq Theories 94/10/24 International Journal of Computer Applications in Engineering Sciences
59 Analysis of Iranian strong - motion data using the specific barrier model 94/10/20 JOURNAL OF GEOPHYSICS AND ENGINEERING
60 Investigation of Pylon Shape effct on Seismic Risk on Cable Stayed Bridge System 94/10/16 International Journal of Earthquake Engineering and Hazard Mitigation
61 Study on important factots of quay walls deformation under seismic loading 94/09/10 International Journal of Applied Engineering Research
62 Floating pier modulation subjected by operational loads 94/09/05 The 11 the international conference on coasts, ports and marine structures
63 renovation of pile supported wharves using steel jacketing 94/09/05 The 11 the international conference on coasts, ports and marine structures
64 Wave Propagation Analysis in Semi - Infinite Domain Using an Indirect Boundary Element Method 94/07/20 Bulletin of Earthquake Resistant Structure Research Center
65 Seismic Vulnerability Assessmrnt Framework for a Pile-Supported Wharf 94/07/09 International Journal of Science and Engineering Investigations (IJSEI)
66 Sensivity Analsis for seismic Response of ship - Block system 94/07/09 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
67 Two versions of the wilson-θ time integration method 94/06/17 international conference on vibration problems
68 Contribution of tuned liquid column gas dampers to the performance of offshore wind turbines under wind, wave, and seismic excitations 94/05/10 Earthquake Engineering and Engineering Vibration
69 A Comparison between Boussinesq and NSW Theories for the Numerical Simulation of Wave Setup 94/04/12 36th IAHR World Congress
70 Improvement of seismic control of cable stayed bridge using simultaneous analysis of cost and loss 94/02/31 7th international conference on seismology & earthquake engineering
71 Propose an optimal cable configuration for lalicable stayed bridge using seismic risk assessment 94/02/31 7th international conference on seismology & earthquake engineering
72 بررسی اثر گسترش جانبی ناشی از روانگرایی بر لوله های مدفون طولی1G با استفاده از آزمایشهای میزلرزه 94/02/31 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
73 Analysis seismic wave propagation on buried gas pipeline of tehran by finite element 94/02/30 International civil engineering & architecture symposium for academicans
74 امکان سنجی اجرایی روشهای بهبود روانگرایی در زیر خطوط لوله گاز بافتهای شهری و مقایسه هزینه های آن با نگاه ویژه به بافتهای فرسوده 94/02/28 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
75 منحنی های شکنندگی اسکله های شمع و عرشه 94/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل
76 ارزیابی آسیب پذیری اسکله شمع و عرشه با استفاده از منحنی های شکنندگی 94/02/17 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، تبریز
77 کاربرد کامپوزیت های پلیمری در صنعت فراساحل 94/02/15 ششمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
78 INCREMENTAL DYNAMIC ANALYSIS OF SHEET PILE QUAY - WALLS IN ORDER TO REACH PERFORMANCE - BASED DESIGN CRITERIA FOR THIS TYPE OF WHAEF 93/12/21 International Journal of Research and Review Applied Science
79 توابع چگالی طیفی توان طرح و کاربرد آنها در مهندسی زلزله 93/12/14 اساس-نشریه انجمن مهندسین عمران
80 Analysis of Iranian strong - motion data using the specific barrier model 93/12/12 JOURNAL OF GEOPHYSICS AND ENGINEERING
81 تولید شتاب نگاشتهای مصنوعی با استفاده از ترکیب شبکه های عصبی و ویولت ها 93/12/08 مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
82 Seismic performance assessment of pile-supported wharves retrofitted by carbon fibre-reinforced polymer composite considering ageing effect 93/12/01 ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
83 تحلیل و طراحی مونوپایل تحت بار ضربه کشتی با توجه به اندرکنش دینامیکی غیرخطی آب - سازه - خاک 93/11/10 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
84 Comparison Between Different Bearing Devices Cable-Stayed Bridge Using Financial - Comparative Approach 93/10/11 International Journal of Earthquake Engineering and Hazard Mitigation
85 دور نمای مهندسی زلزله و ضرورت ها 93/08/24 فصلنامه مهندس مشاور
86 Floating Piers Modulation to Provides Static Stability 93/08/03 11th International Conference on Advances in Civil Engineering
87 Recursive evaluation of time convolution integrals in the spectral boundary integral method for mode III dynamic fracture problems 93/07/15 Computers and Geosciences
88 Multi Body Floating Piers Modulation Regarding to External Effectives Loads 93/04/31 14th International Conference on Architectural , Civil and Environmental Engineering
89 Use of Applied Element Method for Dynamic Analysis of Structures 93/04/25 34th International Conference on Earthquake and Structural Engineering
90 Investigation of the Effect of Sediment and Foundation Rock Characteristics on Seismic Response of Concrete Gravity Dam 93/04/25 34th International Conference on Civil and Construction Engineering
91 Numerical methods for seismic collapse simulation of structures 93/04/19 9th International Conference on Earthquake Resistant Engineering Structures
92 Developing New Codes for Dynamic Analysis of Structures Using Applied Element Method 93/04/11 I X International Conference on Structural Dynamics
93 Seismic Analysis Wave Propagation on Buried Gas Pipelines of Tehran Province by Finite Element Simulation 93/03/08 4th Annual International Conference on Civil Engineering ,Structural Engineering and Mechanics
94 بررسی پدیده نفوذ پانچ در پی های منفرد جکاب با استفاده از روش های تحلیلی و عددی و ارائه پیشنهادهایی برای مقابله با آن 93/03/01 پنجمین همایش ملی صنایع فراساحل
95 ارزیابی خطر پذیری لرزه ای سیستم پل کابلی با استفاده از روش هزینه - خسارت - سود 93/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
96 بررسی رفتار تیرهای همبند در دیوار برشی کوپله 93/02/11 اولین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
97 Sensivity Analsis for seismic Response of ship - Block system 93/01/12 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
98 Decisiion-making of alternative pylon shapes of a benchmark cable-stayed bridge using seismic risk assessment 92/12/10 Earthquakes and Structures
99 آنالیز دینامیکی پل های راه آهن تحت اثر عبور قطار سریع السیر با در نظر گرفتن اندرکنش پل و قطار 92/12/09 Civil Engineering Infrastructures journal
100 Diver-less Method for Subsea Support and Mattress Installation 92/10/11 International Journal of Advances in Engineering & Technology
101 ارزیابی رفتار لرزه ای سدهای پشت بندار در راستای تعیین مدول بهینه طراحی 92/09/28 کنفرانس بین المللی عمران و توسعه پایدار شهر
102 Seismic Performance Evaluation of Concrete Highway Bridges by Applying Incremental Dynamic Analysis 92/07/27 10th International Congress on Advances in Civil Engineering
103 Seismic Performance Assessment of a Two Span Concrete Bridge by Applying Incremental Dynamic Analysis 92/07/26 3rd National Conference on Earthquake & Structure
104 Assessment of Seismic Wave Propagation on Buried Gas Pipelines 92/07/13 3rd International Conference on Electrical, Electronics and Civil Engineering(ICEECE'2013)
105 Numerical Evaluation of Effects of Liquefaction Propagation on Buried Gas Pipelines 92/07/13 3rd International Conference on Electrical , Electronics and Civil Engineering(ICEECE'2013)
106 Fragility estimation and sensitivity analysis of an idealized pile-supported wharf with batter piles 92/07/09 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
107 Fragility estimation and sensitivity analysis of an idealized pile-supported wharf with batter piles 92/07/09 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
108 ON THE ACCURACY AND COMPUTATIONAL COST OF TIME HISTORY ANALYSIS OF RESIDENTIAL BUILDING BY THE QUASI-WILSON-THETA METHOD 92/06/21 Eleventh International Conference on Vibration Problems
109 Optimum geometry of tuned liquid column - gas damper for control of offshore jacket platform vibrations under seismic excitation 92/06/13 Earthquake Engineering and Engineering Vibration
110 High strength concrete with active artificial Aggregates 92/06/10 BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT
111 High strength concrete with active artificial Aggregates 92/06/10 BULLETIN OF ENGINEERING GEOLOGY AND THE ENVIRONMENT
112 Study on the Stability of Berm Breakwater 92/05/10 International Journal of Emerging Trends in Engineering and Development
113 Use of Applied Element Method for Static Small Deformation Analysis of Structures 92/04/25 34th International Conference on Earthquake and Structural Engineering (ICESE 2013)
114 Performance Based Evaluation of Steel Hyperbolic Cooling Towers using Diagonal Grid System 92/04/02 6th International Symposium on Cooling Towers
115 Influence of Isolator Characteristics on the Responce of Bridge Structures under the Seismic Loads 92/04/02 International Conference on Advances in Architecture and Civil Engineering (AARCV)
116 Enhancing Seismic Capacity of Pile-Supported Wharves Using Yielding Dampers 92/03/01 Journal of Structures
117 بررسی اثر حرکت دورانی پی ناشی از زلزله بر روی سازههای بلند نامنظم در ارتفاع 92/03/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
118 Analysis of Iranian strong - motion data using the specific barrier model 92/02/20 JOURNAL OF GEOPHYSICS AND ENGINEERING
119 معرفی روش المان اعمالی برای تحلیل و ارزیابی رفتار دینامیکی سازه ها 92/02/18 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
120 بررسی اثرات تغییر مشخصات رسوب و فونداسیون بر ضریب بازتاب کف مخزن سدهای بتنی وزنی به هنگام زلزله 92/02/05 چهارمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
121 Evaluation of Gas Distribution Pipelines Network Subjected to Seismic Wave Propagation in Greater Tehran Area 92/01/07 10th International Conference on Urban Earthquake Engineering
122 Natural draft steel hyperbolic cooling towers: Optimization and performance evaluation 91/12/26 STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS
123 Natural draft steel hyperbolic cooling towers: Optimization and performance evaluation 91/12/26 STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS
124 Simulation Methods for Evaluating Seismic Collapse of Structures 91/12/18 Technical Journal of Engineering and Applied Sciences
125 Dynamic Design of the Foundation of Reciprocating Machines for Offshore Installation in Persian Gulf 91/12/03 Romanian Journal of Acoustics and Vibration
126 Control of wind/wave-induced vibrations of jacket-type offshore wind turbines through tuned liquid column gas dampers 91/10/12 Structure and infrastructure engineering
127 Economical Method to Repair and Retrofit the Pile - Deck Quays 91/09/28 International Conference on Civil Engineering (ICCE'2012)
128 Investigation the Effect of Connection Type Between a Pervious Sheet Pile Quay - Wall 91/09/28 International Conference on Civil Engineering (ICCE'2012)
129 Fragility Curves Derivation for a Pile - Supported Wharf 91/07/10 INTERNATIONAL JOURNAL OF MARITIME TECHNOLOGY
130 Seismic Behavior of Concrete Retaining Wall with Shear Key Considering Soil-Structure Interaction 91/07/07 15th World Conference of Earthquake Engineering
131 Seismiv Analysis of L - Shaped Quay Walls Considering Soil - Structure Interaction 91/07/07 15th World Conference of Earthquake Engineering
132 Seismic Vulnerability Assessment of Concrete Bridges Applying Fragility Curves 91/07/07 15th World Conference of Earthquake Engineering
133 Comparison Between Different Bearing Devices of Cable - Stayed Bridge Using Financial - Comparative Approach 91/06/01 International Journal of Earthquake Engineering and Hazard Mitigation
134 Probabilistic Frameworks for Seismic Loss Assessment of Bridges 91/04/23 International Conference on Structural and Construction Engineering
135 oPTIMUM PARAMETERS OF TUNED LIQUID COLUMN - GAS DAMPER FOR MITIGATION OF SEISMIC - INDUCED VIBRATIONS OF OFFSHORE JACKET PLATFORMS 91/04/15 Structural Control and Health Monitoring
136 Matrix Compression Strategies and its Properties for BEM Optimization 91/04/15 3rd International Conference on Engineering Optimization
137 مدل مکانیکی برای مخازن استوانه ای شکل تحت اثر حرکت گهواره ای پی 91/03/17 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
138 Evaluation of Tehran Provice Gas Distribution Pipelines During Liquefaction 91/02/29 Sixth International Conference of Seismology and Earthquake Engineering
139 robabilistic Seismic Demand Models for Pile-Supported Wharf Structures With batter Piles 91/02/23 9th International Congress on Civil Engineering
140 تحلیل شکنندگی خطوط لوله مدفون در برابر اثرات انتشار امواج زلزله 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
141 Probabilistic Seismic Demand Models for Pile-Supported Wharf Structures With Batter Piles 91/02/21 9th International Conference on Civil Engineering
142 ارزیابی حساسیت موج شکن های مرکب کیسونی به مشخصه های هیدروتیکی و ژئوتکنیکی 91/02/05 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
143 Natural draft steel hyperbolic cooling towers: Optimization and performance evaluation 91/01/13 STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS
144 اندر کنش سازه های صلب حجیم و امواج دریا به روش المان مرزی 90/12/12 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
145 Natural draft steel hyperbolic cooling towers: Optimization and performance evaluation 90/10/11 STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS
146 VIV of Tapered Cylinders:3D LES Numerical Simulation 90/10/11 INTERNATIONAL JOURNAL OF MARITIME TECHNOLOGY
147 Seismic performance assessment of pile-supported wharves retrofitted by carbon fibre-reinforced polymer composite considering ageing effect 90/10/11 ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
148 Ultimate Strength of Fixed Offshore Platforms Subjected to Near-Fault Earthquake Ground Vibration 90/10/11 SHOCK AND VIBRATION
149 time dependent seismic ftagility curves for again jacket type offshore platforms subjected to earthquake ground motions 90/10/11 Structure and infrastructure engineering
150 Recursive evaluation of time convolution integrals in the spectral boundary integral method for mode III dynamic fracture problems 90/10/11 Computers and Geosciences
151 Efficient Arrangement of Batter of a Pile - Supported Wharf in Sand 90/10/11 Electronic Journal of Geotechnical Engineering
152 Sensivity Analsis for seismic Response of ship - Block system 90/10/11 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
153 Seismic vulnerability assessment of pile-supported wharves using fragility curves 90/08/10 Structure and infrastructure engineering
154 Piles Position and Inclination Angle in a Wharf 90/08/07 International Conference on Civil and Environmental Engineering
155 Recursive evaluation of time convolution integrals in the spectral boundary integral method for mode III dynamic fracture problems 90/06/30 Computers and Geosciences
156 Numerical Simulation of Batter Pile Group in Sands 90/06/25 63rd CANADIAN GEOTECHNICAL CONFERENCE 6th CANADIAN PERMAFROST
157 Two Versions of the Wilson-Theta Time Integration Method 90/06/17 The 10th International Conference on Vibration Problems
158 Pile Inclination Effect Comparison in Finite Difference and P-Y Method in Pile Group Dynamic Analysis 90/06/12 14th EUROPEAN CONFERENCE ON EARTHQUAKE ENGINEERING
159 Numerical Study on Effect of Batter Piles Inclination in Groups 90/06/05 International Conference on Applied Science Engineering and Technology
160 Solution of Double Criterion Problem about Selecting Passive Control Device of Cable - Stayed Bridges 90/05/16 Journal of Seismology Earthquake Engineering
161 Response of Buried Pipelines Subjected to Underground Blast Loading 90/05/08 11th International Conference on Structures Under Shock and ImpactSUSI 2010
162 Fragility Curves : A Powerful Tool for Seismic Vulnerability Assessment of Pile - Supported Wharves 90/05/01 International Journal of Science and Engineering Investigations (IJSEI)
163 Mitigation of Seismic-Induced Vibrations of Steel Jacket Platforms Utilizing Tuned Liquid Column-Gas Damper 90/04/23 Fifth World Conference on Structural Control and Monitoring
164 Optimum geometry of tuned liquid column - gas damper for control of offshore jacket platform vibrations under seismic excitation 90/03/11 Earthquake Engineering and Engineering Vibration
165 Numerical Model to Predict Nonlinear Behavior of Flexible Dolphines 90/03/11 American Journal of Economics and Business Administration
166 Fragility estimation and sensitivity analysis of an idealized pile-supported wharf with batter piles 90/03/02 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
167 Influence of pile group spacing on the P-Y method accuracy in seismic soil pile interaction analysis 90/02/23 The 17th Southeast Asian Geotechnical Conference
168 Application of Incremental Dynamic Analysis in Seismic Vulnerability Assessment of Concrete Bridges 90/02/11 Journal of Basic and Applied Scientific research
169 ارائه روش احتمالاتی جامع نگر ارزیابی خطرپذیری لرزه ای برای بنادر 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
170 The Effects of the Time Varying Tendons Strain on Nonlinear Dynamic Behavior of Triangular Tension Leg Platform 90/01/11 International Conference on Marine and Naval Engineering
171 The Effects of the Hull Structure on Nonlinear Dynamic Behavior of Triangular Tension Leg Platform 90/01/11 International Conference on Civil and Environmental Engineering
172 Nonlinear Dynamic Analysis of Triangular Tension Leg Platform with Considering Fluid-Structure Interaction 90/01/11 International Conference on Marine and Naval Engineering
173 An Economical Method to Repair and Retrofit the Pile-Deck Quays 90/01/11 International Conference on Civil Engineering
174 Probabilistic Assessment for Seismic Performance of Pile-Supported Wharves 90/01/01 Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology
175 بررسی طیف توان در مهندسی زلزله و تهیه طیف توان زلزله های ایران 89/10/15 اساس-نشریه انجمن مهندسین عمران
176 Contribution of tuned liquid column gas dampers to the performance of offshore wind turbines under wind, wave, and seismic excitations 89/10/11 Earthquake Engineering and Engineering Vibration
177 Probabilistic holistic seismic risk evaluation methodology for port structures 89/09/10 The 9th International Conference on Coast Ports and Marine Structures(ICOPMAS 20101
178 Probabilistic holistic seismic risk evaluation methodology for port structures 89/09/10 The 9th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2010)
179 Metallic Dampers for Retrofit of Pile-Supported Wharves 89/09/10 The 9th International Conference on CoastsPorts and Marine Structures(ICOPMAS2010 1
180 Elasto-Plastic Analysis of Continuous Buried Pipelines Subject to Underground Blast Loads 89/07/26 3th International Conference on Oile Gas Pipelines Transportation
181 Seismic Collapse Analysis of Structures Using Explicit Finite Element Method 89/07/10 International Journal of Earthquake Engineering and Hazard Mitigation
182 Effect of Pile and Soil Interaction Modeling Method on Lateral Structural Responces of Pile Supported Wharves 89/07/08 9th International Congress on Advances in Civil Engineering
183 Numerical Simulation of Batter Pile Group in Sand 89/07/08 9th International Congress on Advances in Civil Engineering
184 Evaluation of Pile Supported Gravity Quay Wall to Introduction for A novel Method to Repair and Retrofit the Pile-Deck Quays Using Concrete Blocks 89/07/08 9th International Congress on Advances in Civil Engineering
185 Evaluation of the Vertical Component of Earthquake Acceleration Effect on Behavior of Caisson Quay Wall 89/07/08 9th International Congress on Advances in Civil Engineering
186 Evaluating the Effect of Section Thickness of Previous Sheet Pile Quaywall on the Seismic Behavior of Newly Installed Open-Type Wharf 89/07/08 9th International Congress on Advances in Civil Engineering
187 An investigation about effects of fluid-structure-soil interaction on response modification coefficient of elevated concrete tanks 89/06/29 ENGINEERING STRUCTURES AND TECHNOLOGIES
188 Enhancing Seismic Capacity of Pile-Supported Wharves Using Yielding Dampers 89/06/29 Journal of Structures
189 Comparison of Finite-Difference and P-Y Methods in Pile Group Dynamic Analysis 89/06/17 The Fourth International Conference on Structural Engineering Mechanics and Computation
190 Wavelet BEM for Wave Forces on A Large Offshore Structure in The Presence of Current 89/05/21 The 5th Civil Engineering Conference in Asian Region and Australasian Structural Engineering Conference 2010 ASEC
191 Two-Dimensional Linear Elasticity by The Boundary Element Method Using Non-Orthogonal Spline Wavelet as Basis Function 89/05/21 The 5th Civil Engineering Conference in the Asian Region ana Australasian Structural Engineering Conference 2010ASEC
192 Response of Buried Pipelines to Underground Blast Loading 89/05/21 The 5th Civil Engineering Coference in Asian Region and Australasian Structural Engineering Conference 2010 ASEC
193 Retrofitting an Existing Sheet Pile Quaywall by Construction New Open-Type Wharf in front of it with Wvaluating the Effect of Penetration Depth of Sheet Pile 89/05/21 5th Civil Engineering Conference in the Asian Region and Australasian Structural Engineering Conference 2010 ASEC
194 Numerical Study on Effect of Batter Piles Arrangement in A Pile Supported Wharf 89/05/21 The 5th Civil Engineering Conference in the Asian Region and Australasian Structural Engineering Conference 2010 ASEC
195 2D Non-Orthogonal Spline Wavelets and SchneiderS Level-Dependent Scheme for 3D Boundary Elements Method 89/05/21 The 5th Civil Engineering Conference in the Asian region and Australasian Structural Engineering Conference 2010ASEC
196 Assessment of Different Backfill Soil forms on Seismic Performance of Caisson Quay Walls 89/05/20 The 5th Civil Engineering Conference in the Asian Region and Australasian Structural Engineering Conference 2010ASEC
197 Seismic performance assessment of pile-supported wharves retrofitted by carbon fibre-reinforced polymer composite considering ageing effect 89/05/10 ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
198 Optimum geometry of tuned liquid column - gas damper for control of offshore jacket platform vibrations under seismic excitation 89/04/10 Earthquake Engineering and Engineering Vibration
199 A Novel Method to Repair and Retrofit the Pile-Deck Quays using Concrete Blocks 88/12/19 First Makassar International Conference on Civill Engineering (MICCE2020)1
200 Additional Anchor Influence on Dynamic Behavior of Anchored Retaining Wall 88/12/14 7th International Conference on Urban Earthquake Engineering(7CUEE) & 5th International Conference on Earthquake Engineering(5ICEE) 2
201 Evaluation of Pile Diameter Effect on P-Y Method Precision , in Seismic Analysis of Pile Supported Wharves 88/12/14 7th International Conference on Urban Earthquake Engineering (7CUEE) & 5th International Conference on Earthquake Engineering (5ICEE) 2
202 Influence of Extra Anchor on Seismic Behavior of Anchored Quay Wall in Clay 88/12/10 First Makassar International Conference on Civil Engineering (MICCE2010)i
203 رفتار لرزه ای اتصال تیر به ستون پیش تنیده بتنی بمنظور صنعتی سازی ساختمانها 88/12/05 کنفرانس ملی صنعتی سازی سازه ها
204 New concept in analysis of floating piers for ship berthing impact 88/10/11 MARINE STRUCTURES
205 Investigation of Pylon Shape Effect on Seismic Risk of Cable - Stayed Bridge System 88/10/01 International Journal of Earthquake Engineering and Hazard Mitigation
206 Marine Environment influences on concrete Structures 88/08/16 1th International Conference on Concrete Technology
207 کاربردمفهوم طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد برای سازه های بندری 88/08/07 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها
208 تبیین مبانی پدافند غیر عامل در حوزه سازه های نزدیک ساحل مطالعه موردی طرح توسعه بندر شهید رجایی 88/08/07 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها
209 بهسازی اسکله های سپری مهارشده از طریق تعیین محل مناسب میل مهار 88/08/07 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها
210 کاربرد مفهوم طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد برای سازه های بندری 88/08/07 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها
211 Dynamic design of the foundation for Installation in Persian Gulf 88/08/02 International conference of Noise,Vibration,Seismic action
212 روش جدید برای تعمیر و تقویت اسکله های شمع و عرشه با بکارگیری بلوک های بتنی 88/07/15 اولین کنفرانس ملی بتن
213 ارزیابی رفتار اندرکنش پل و قطار سریع 88/07/07 دومین کنفرانس بین المللی پیشرفتهای اخیر در مهندسی راه آهن
214 Finite Element Analysis of Beam-Column Connections in Precast Conecrete Building under Seismic Loading 88/05/15 7th Asia Pacific Structural Engineering and Construction Conference 2009 APSEC 2009 2nd European Asean Civil Engineering ForumEACEF 2009
215 Practical Matrix Compression Strategys and their Properties for Cost Reduction in Wavelet BEM 88/05/02 10th International Conference on Boundary Element Techniques-BeTeq 2009
216 2D Non-Orthogonal Spline Wavelets and Beylkin-type Compression Algorithm for 3D Boundary Elements Mrthod 88/05/02 10th International Conference on Boundary Element Techniques-BeTeq 2009
217 بررسی تنش در شمع های کنار هم اسکله با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
218 ارزیابی اثرات لایروبی اضافی جهت حفاظت پای اسکله های دیواری بلند در پایداری سازه تحت اثر نیروهای جانبی 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
219 ارزیابی لرزه ای رفتار اتصالات بتنی تیر به ستون در ساختمانهای با اعضای پیش ساخته به روش اجزا محدود 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
220 تحلیل اتصال تیر به ستون پیش ساخته و پیش تنیده بتنی در برابر زلزله به روش اجزا محدود 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
221 بررسی اثر زلزله بر سیلوهای فولادی با در نظر گرفتن رفتار پوسته ای و اندرکنش بین مواد داخل مخزن با پوسته 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
222 تعیین تیوریک محل مناسب میل مهار در طراحی اسکله های سپری مهار شده 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
223 Effect of Tierod Position in Siesmic Rehabilitation of Anchored Concrete Quaywalls 88/02/09 3rd International Conference on Concrete Development
224 َAnchor Position Effect in Siesmic Rehabilitation of Quaywalls 87/12/09 International Conference on Earthquake and Structural Engineering ICESE 2009
225 Hydrodynamic and morphodynamic modeling of beach response due to low crested Breakwater 87/11/17 INTERNATIONAL CONFERENCE IN OCEAN ENGINEERING ICOE 2009
226 Seismic Performance Assessment of Pile Supported Wharves Retrofitted on Carbon fibre Reinforced Polymer Composite Considering Ageing Effect 87/11/15 ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
227 Beach and Submerged detached Breakwater Interaction for Hydrodynamic modeling 87/11/03 Third International Conference on Modeling , Simulation and Applied Optimization (ICMSA'09(
228 Ultimate Strength of Fixed Offshore Platforms Subjected to Near-Fault Earthquake Ground Vibration 87/10/12 SHOCK AND VIBRATION
229 طراحی بهینه اتصالات ساختمانهای پیش ساخته در برابر زلزله 87/10/04 سومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
230 طراحی مقاوم سیلوها در برابر زلزله 87/10/04 سومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
231 مدولاسیون ابعاد پانتون های اسکله شناور و بررسی اتصالات بین آنها در اثر نیروی موج 87/09/06 هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS2008
232 بررسی اثر استفاده از لایه محافظ ماسه ای برای جلوگیری از آبشستگی اطراف موج شکن توده سنگی مستغرق 87/09/06 هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل بنادر و سازه هاس دریایی ICOPMAS2008
233 تحلیل لرزه ای اسکله بلوکی از نوع گوژپشتی و پیشنهاد مشخصات هندسی بهینه 87/09/06 هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS 2008
234 ارزیابی تئوری موج عبوری برای موج شکن شناور پانتون با استفاده از مدل عددی 87/08/18 انجمن مهندسی دریایی ایران
235 Presenting Design Criteria for Pile and Deck structures according to Seismic Design Guidline for Port Structure 87/07/26 The 14th WCEE - World Conference on Earthquake Engineering
236 ٍEvaluation of Steel Piles Parameters Effect on Optimization of pile and Slab Arrangement in Dry Docks with Index Parameter Method 87/07/15 The 12th International Conference of Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics IACMAG
237 2D Non - Orthogonal Spline Wavelets and Schneider's Level dependent Scheme for 3'D Boundary Elements Method 87/07/15 The 12th International Conference of Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics IACMAG
238 Practical Matrix Compression Strategies and their Properties for Cost Reduction in Wavelet BEM 87/07/15 The 12th International Conference of Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics IACMAG
239 Numerical Investigation on Behavior of FRP - Strengthened Connections in Reinforced Concrete Frames 87/05/03 Fourth International Conference on FRP Composites in Civil Engineering CICE2008
240 Coastal Dike Stability Assement during Earthquake by FEM Method in porous Media 87/04/07 2nd BGA International Conference on Foundations ICOF 2008
241 بررسی عددی میدان موج تحت اثر ترکیب پدیدههای انکسار و تفرق 87/03/30 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
242 بررسی رفتار غیر خطی اتصالات بتنی هنگام زلزله 87/03/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
243 Analysis of beach accretion induced by T-shape groin 87/03/01 Coastal Environment 2008
244 بررسی عملکرد اتصال در سقف های پیش ساخته مرکب 87/02/14 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
245 بررسی لرزه ای دیوارهای مهار شده بتنی 87/02/14 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
246 بررسی تاثیر شکل گوژپشتی دیوارساحلی بلوک بتنی برپایداری دیوار در شرایط لرزه ای و پیشنهاد شکل مناسب با توجه به ضریب زلزله و ارتفاع دیوار 87/02/14 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
247 مدلسازی عددی و بررسی فرسایش بستر ناشی از موج شکن توده سنگی مستغرق 87/02/14 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
248 Knapsack Placing of Blocks in Concrete Block Type Quay Wall on Wall Stability in Seismic Regions and Optimum Formation Suggestion According to Seismicity Level and wall Height 87/01/28 Solutions to Coastal Disasters Conference COPRI2008
249 Comprehensive Evaluation of Probabilistic seismic Risk Methodology for Port Structures 86/12/24 Journal of American Science
250 بررسی عملکرد اتصال عمودی در سیستم های دیواری پیش ساخته مرکب 86/10/05 دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
251 Study on the application of FRP laminates to RC KNEE joints 86/09/23 The first Asia - Pacific conference on FRP in Structures
252 Effects of Column Loading on the Behaviour of Concrete Joints Reinforced with Carbon Fibre Reinforced Polymer Laminates 86/07/30 Eleventh International Conference on Civil,Structural and Environmental Engineering Computing
253 Tow D 'Non-orthogonal Spline Wavelet and Matrix Compression Scheme for Three D'Wavlete BEM 86/06/21 Third International Conference on Structural Engineering,Mechanics and Computation(SEMC 2007)
254 Optimization of pile and slab arrangement in dry dock using the index parameter method 86/06/21 Third International Conference on Structural Engineering , Mechanics and Computation (SEMC 2007)
255 Stochastic Finite - Fault Strong Ground - Motion Simulation of the 22 February 2005 (MW 6.4) Zarand (Central IRAN) Earthquake 86/04/07 4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
256 کاهش تراز محدودیت های معماری در ساختمان های پیش سازی پانلی با استفاده از سیستم های نیمه پیش ساخته دو جداره 86/02/30 اولین کنفرانس سازه و معماری
257 تولید شتاب نکاشت های میدان نزدیک جهت آنالیز تاریخچه زمانی سازه های واقع در میدان نزدیک گسل کاربرد برای سایت نزدیک گسل گرگان 86/02/27 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
258 تخمین توزیع افت تنش استاتیکی روی گسل در جریان زمین لرزه دی ماه 1382 بم با کمک تبدیل فوریه و روش فضای عدد موج 86/02/27 پنجمین کنفرانس بینالمللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
259 مقاوم سازی اتصا لات بتن آرمه با ورقه های FRP در مقابل نیروهای جانبی وارد بر قاب خمشی 86/02/27 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
260 محاسبه پریود طبیعی دودکش های بتنی صنعتی با روش اجزاء محدود و مقایسه با روش های تجربی 86/02/20 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
261 Seismic Response of a Typical Fixed Jacket - Type Offshore Platform ( SPD1 ) under Sea Waves 86/01/12 Open Journal of Marine Science
262 Use of applied element method for structural analysis 86/01/01 KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
263 Evaluation of Sediment Transport behind a Single Detached Breakwater 85/12/10 INTERNATIONAL JOURNAL OF MARITIME TECHNOLOGY
264 آنالیز دینامیکی پل های راه آهن تحت اثر عبور قطار سریع السیر با در نظر گرفتن اندرکنش پل و قطار 85/10/11 Civil Engineering Infrastructures journal
265 بررسی روشهای ارتقاء ظرفیت باربری جانبی اسکله های متعارف در ایران وارائه راهکارهای بهینه 85/09/08 هفتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل وسازه های دریایی
266 مهندسی ارزش در طرح توسعه مجتمع بندری شهید رجایی 85/09/08 هفتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل وسازه های دریایی
267 بررسی رفتار سازه های شمع وعرشه تحت بارگذری جانبی چرخه ای 85/09/08 هفتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل وسازه های دریایی
268 بررسی فرمول های دینامیکی تعیین ظرفیت باربری شمعها با استفاده از انجام بارگذاری استاتیکی 85/09/08 هفتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل وسازه های دریایی
269 طراحی بهینه موج شکن کیسونی تحت اثر اماج غیر خطی 85/09/08 هفتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل وسازه های دریایی
270 presenting per formanse -based design criteria of pile and deck struct ures according to seismic design guideline for port structure(planse). 85/09/08 هفتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل وسازه های دریایی
271 comparison behavior of pile-suppor ted whar ves under monotonic and cyclic lateral load 85/09/08 هفتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل وسازه های دریایی
272 adequate newmark coefficient for hybrid bem/fem)solution of porous media under earthquake 85/06/16 first european conferece onearthquake engineering and seismologi (a joint event of the 13thecee)
273 assessment of generated pore pressure and liquefaction with fem/bem hybrid analysis in earthquake 85/06/16 first european conferece onearthquake engineering and seismologi (a joint event of the 13thecee
274 generation of near field ground motions in tehran form future large earthquakes in the alborz seismic zone 85/06/16 first european conferece onearthquake engineering and seismologi (a joint event of the 13thecee)
275 New Method for Dynamic Analysis of Structures 85/06/01 Institute of Petroleum I.F.P
276 Improved Computational Method of internal forces in structural dynamics 85/06/01 Construction Metallique
277 مهندسی ارزش در طرح توسعه مجتمع بندری شهید رجایی 85/03/22 چهارمین همایش تخصصی مهندسی (مهندسی ارزش)
278 Practical Application of Incremental Dynamic Analysis to Seismic Performance Assessment of Pile - Supported Wharves 85/03/11 Journal of Science University of Tehran
279 بهینه سازی آرایش شمع ودال تحت اثر توام بارگذاریهای ثقلی وزلزله در حوض خشک -الف روش بارامتر مشخصه 85/02/20 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
280 بهینه سازی آرایش شمع ودال تحت اثر توام بارگذاری ثقلی وزلزله در حوض خشک به روش غیر خطی nlp 85/02/20 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
281 تولید شتابنگاشتهای مصنوعی سازگار با طیف طرح با استفاده از تبدیل موچک 85/02/20 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
282 ارزیابی قابلیت کوبش وظرفیت باربری شمع های اسپیرال 85/02/20 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
283 بهسازی لرزه ای پلها با استفاده از غلاف های فولادی jacket 85/02/20 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
284 یافتن ظرایب مناسب روش نیو مارک در حل هیبرید fem/bemدرمحیط متخلخل بستر دریا 85/02/20 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
285 Experimental Study of Armor Stone Diameter in Stability of Berm Breakwater 84/12/17 Electronic Journal of Geotechnical Engineering
286 High Strength Concrete 84/12/17 Bulletin of the L.C.P.C
287 Seismic Demand for Pile-Supported Wharf Structures with Batter Piles 84/10/11 Research Journal of Applied Sciences, Engineering and Technology
288 Contribution of tuned liquid column gas dampers to the performance of offshore wind turbines under wind, wave, and seismic excitations 84/10/11 Earthquake Engineering and Engineering Vibration
289 Stochastic modeling of Iranian earthquakes and estimation of ground motion for future earthquakes in Greater Tehran 84/10/11 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
290 Stochastic modeling of Iranian earthquakes and estimation of ground motion for future earthquakes in Greater Tehran 84/10/11 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
291 علت خاص همگرایی نا مطلوب در تحلیل گام به گام توسط بعضی روشها 84/10/10 دومین گنگره مهندسی عمران
292 Seismic Fragility Assessment of Cable- Stayed Bridge Using Incremental Dynamic Analysis and Uniform Design Method 84/06/03 International Journal of Earthquake Engineering and Hazard Mitigation
293 Formulation for seisimic Response of a ship-Block system 84/06/03 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
294 Use of applied element method for structural analysis 83/10/12 KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
295 معرفی روشی نو در تعیین جانمایی بهینه بنادر از منظر مسأله مهم رسوبگذاری 83/09/13 ICOPMAS 2004
296 بررسی معیارهای طراحی لرزه ای آیین نامه ژاپن و دستورالعمل طرح لرزه ای سازه های بندری PIANC 83/09/13 ICPMAS 2004
297 Seismic Performance Assessment of Pile Supported Wharves Retrofitted on Carbon fibre Reinforced Polymer Composite Considering Ageing Effect 83/09/11 ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
298 مدولاسیون ورفتار سنجی اسکله های شناور با توجه به عوامل محیطی 83/02/25 اولین کنگره ملی عمران
299 Seismic Performance Assessment of Pile Supported Wharves Retrofitted on Carbon fibre Reinforced Polymer Composite Considering Ageing Effect 82/04/10 ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
300 Seismic Performance Assessment of Pile Supported Wharves Retrofitted on Carbon fibre Reinforced Polymer Composite Considering Ageing Effect 82/04/10 ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
301 Decisiion-making of alternative pylon shapes of a benchmark cable-stayed bridge using seismic risk assessment 80/11/12 Earthquakes and Structures
302 Optimum parameters of tuned liquid column-gas damper for mitigation of seismic-induced vibrations of offshore jacket platforms 80/01/01 Structural Control and Health Monitoring
303 آنالیز دینامیکی پل های راه آهن تحت اثر عبور قطار سریع السیر با در نظر گرفتن اندرکنش پل و قطار 78/10/09 Civil Engineering Infrastructures journal
304 Evaluating the effect of penetration depth of a previous sheet pile quay wall on the seismic behavior of newly installed open - type wharf 78/10/09 international journal of chemical modeling
305 oPTIMUM PARAMETERS OF TUNED LIQUID COLUMN - GAS DAMPER FOR MITIGATION OF SEISMIC - INDUCED VIBRATIONS OF OFFSHORE JACKET PLATFORMS 78/10/09 Structural Control and Health Monitoring
306 Analysis of Iranian strong - motion data using the specific barrier model 78/10/09 JOURNAL OF GEOPHYSICS AND ENGINEERING
307 Seismic performance assessment of pile-supported wharves retrofitted by carbon fibre-reinforced polymer composite considering ageing effect 78/10/09 ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
308 Use of applied element method for structural analysis 78/10/09 KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
309 Stochastic modeling of Iranian earthquakes and estimation of ground motion for future earthquakes in Greater Tehran 78/10/09 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
310 Stochastic modeling of Iranian earthquakes and estimation of ground motion for future earthquakes in Greater Tehran 78/10/09 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
311 Decisiion-making of alternative pylon shapes of a benchmark cable-stayed bridge using seismic risk assessment 78/10/09 Earthquakes and Structures
312 استفاده از بتن مقاومت بالا در پوشش تونل ها 78/10/09 کنفرانس بین المللی تونل
313 آنالیز رفتار دینامیکی دیوارهای ساحل در مقابل زلزله با در نظر گرفتن رفتار غیرخطی و مسئله اندرکنش 78/10/09 کنفرانس بین المللی بندرسازی و سازه های دریایی
314 مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی تونل 78/10/09 بررسی رفتار تونل های کم عمق تحت اثر امواج زلزله
315 مجموعه مقالات چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران 78/10/09 اندرکنش برجهای آبگیر متقارن نیمه مستغرق انعطاف پذیر با آب تحت اثر تحریکات زلزله
316 اثر اندرکنش خاک و سازه در بررسی پدیده غیرخطی بلند شرده پی سازه های بلند تحت اثر زلزله 78/10/09 پنجمین کنفرانس بین المللی عمران
317 اصلاح ضریب زلزله در طرح مقاوم پلهای تبنی 78/10/09 کنفرانس بین المللی پل
318 آنالیز دینامیکی سازه های دریایی 78/10/09 کنفرانس بندرسازی
319 اندرکنش سازههای دریایی و محیط دریا 78/10/09 کنفرانس محیط زیست دریایی و توسعه
320 تأثیر عدت تداوم زلزله در تغییرات چگالی طیفی کوان زلزله های مصنوعی 78/10/09 پنجمین کنفرانس بین المللی عمران
321 تهیه بتن مقاومت بالا با استفاده از مصالح سنگی ویژه 78/10/09 سمینار بتن 67
322 همگرایی سریع به پاسخ با دقت کافی آنالیزهای گام به گام دینامیکی 78/10/09 پنجمین کنفرانس بین المللی عمران
323 تحلیل سازه های با تحریک متفاوت تکیه گاهی در اثر زلزله 78/10/09 پنجمین کنفرانس بین المللی عمران
324 گام های زمانی غیریکسان در آنالیز عددی دینامیک سازه ها 78/10/09 سومین کنفرانس بین المللی مهندسی زلزله
325 Perusa for assigning competent reigforce masonry building again earthquake 78/10/09 Asia Pacific conference on Masonry
326 High strength concrete with clinker 78/10/09 Aggregates international symposium
327 Nonlinear seismic behaviol of gravity waterfront walls special structures dama report on the manji earthquake on 78/10/09 Tenth World conference Earthquake Engineering Tenth World conferences Earthquake Engineering
328 Annual Meeting ARCHITECTURAL Institute 78/10/09 Dynamic characteristics of RC-Framed Tube-in tuble linear systems
329 Use of Applied Element Method pour Structural Analysis 77/03/01 KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
330 Use of applied element method for structural analysis 77/03/01 KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
331 اندرکنش برجهای آبگیر متقارن نیمه مستغرق انعطاف پذیر با آب تحت اثر تحریکات زلزله 76/02/16 چهارمین کنفرانس مهندسی عمران
332 A New Formula for Stability of Berm Breakwaters 76/01/01 International Journal of Research and Review Applied Science
333 Seismic Analysis of Cubic Buried Tanks Regarding Soil Structure Interaction 75/11/13 International Journal of Research in EngineeringIT and Social Sciences
334 Evaluating the Effects of Liquefaction on Buried Gas Pipelines 75/10/13 Electronic Journal of Geotechnical Engineering
335 Use of Applied Element Method pour Structural Analysis 75/01/01 KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
336 تاثیر تراووش آب برروی سختی دینامیکی پی دایره ای 74/02/27 دومین کنفرانس بین المللی زلزله
337 Optimum parameters of tuned liquid column-gas damper for mitigation of seismic-induced vibrations of offshore jacket platforms 67/10/11 Structural Control and Health Monitoring
338 Optimum geometry of tuned liquid column - gas damper for control of offshore jacket platform vibrations under seismic excitation 67/01/01 Earthquake Engineering and Engineering Vibration
339 Determination of optimal probabilistic seismic demand models for pile-supported wharves 11/1/2002 Structure and infrastructure engineering
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 تعیین ضریب تاثیر الیاف پلیمری(FRP) در افزایش مقاومت ستون بتنی پل ها در برابر پس لرزه ها کریمی کردستانی متین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.12.18
2 تعیین ضریب رفتار لرزه ای سکوهای ثابت دریایی مینایی ارمین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.12.18
3 ارزیابی سطوح آسیب در پل های دو انتها مایل عرشه فلزی تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک گسل با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه شاه بیکی محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.05.24
4 ارزیابی شکنندگی پل های کابلی با سیستم کنترل غیر فعال ترکیبی ساعدی محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.03.07
5 امکان سنجی استفاده از آلیاژهای حافظه دار شکلی در سکوهای دریایی ثابت فلزی تحت بار زلزله آقاجانی دلاور محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.01.27
6 ارزیابی لرزه ای اتصال دال تخت به ستون تقویت شده با آرماتورهای برشی ضربدری سراج زاده سیدعادل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.11.02
7 ارزیابی رفتار لرزه ای پل هی بتن مسلح راه آهن سریع السیر براساس منحنی های شکنندگی با در نظر گرفتن سطوح آسیب و عملکرد مختلف بختیاری پرهام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.14
8 ارزیابی لرزه ای پل های شهری بتنی در برابر پس لرزه ها براساس معیارهای طراحی براساس عملکرد مبصری داوود کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.14
9 ارزیابی رفتار لرزه ای ساختمان های بلند فلزی با دیوار برشی شکل بتنی در راستای کنترل اندر کنش بین قاب فولادی و دیوار برشی بتنی رحیمی بصرا مهران کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.05.30
10 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سدهای بتنی وزنی با استفاده از منحنی های شکنندگی قاسمی گوابر سعید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.03.13
11 ارزیابی رفتار لرزه ای تکیه گاههای الاستومری متعارف در پل ها با المان های کابلی یا مقاطع ساده فولادی و ارایه یک تکیه گاه بهینه نوین صامتی نوید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.14
12 ارزیابی روش ضریب زلزله برای طرح لرزه ای پایه های قابی شکل بلند پل ها و ارائه ی پیشنهاد و اصلاح ضریب زلزله در ایران اعظمی بهنام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.14
13 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای سکوهای شابلونی با استفاده از منحنی های شکنندگی وابسته به زمان (عمر سازه) جهانی تبار علی اکبر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.27
14 طرح بهینه اسکله کیسونی (صندوقه ای) بر روی شمع عباسی شنبه بازاری روح الله کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.27
15 مقاوم سازی لرزه ای اسکله های شمع و عرشه با استفاده از مقطع فولادی مناسب حیدریان رادبخش سهیل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.27
16 شبیه سازی عددی رفتار آرمور جدید جهت بررسی پایداری آن در موجشکنهای سنگریزهای شیبدار تحت اثر امواج نامنظم ملک فرخ رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.03.18
17 تحلیل خطرپذیری لرزه ای پل های کابلی دارای سیستم اتلاف انرژی با رویکرد مهندسی زلزله براساس عملکرد آخوندزاده نوقابی وحید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.03.09
18 کنترل ارتعاشات توربین بادی ثابت دریایی تحت تحریکات ناشی از موج و باد توسط میراگر ستون مایع - گاز تنظیم شده با در نظر گرفتن اندرکنش آب و سازه دزواره رسنانی رضا دکتری تخصصی PhD 1393.11.27
19 ارزیابی لرزه ای بهسازی اسکله شمع و عرشه با استفاده از منحنی شکنندگی بنایان کرمانی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.08.19
20 ارزیابی و صحت سنجی ضریب رفتار لرزه ای برج های آب در راستای طراحی بهینه آن هاشمی میرطاها کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.19
21 ارزیابی رفتار لرزه ای تیر همبند فولادی- بتنی ( مرکب) در دیوار برشی کوپله امیری سوادرودباری سامان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.12
22 ارزیابی خرابی پیش‌رونده در قاب‌های ساختمانی فولادی تحت اثر بار زلزله شاکری حسین اباد علی اکبر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.14
23 بررسی اثر تحریک مودهای بالاتر در عملکرد سازه های با سیستم مهاربند های کمانش تاب تحت اثر زلزله های حوزه نزدیک نامی امیرحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.14
24 طراحی عملکردی بر اساس قابلیت اطمینان سکوهای شابلونی تحت اثر بارگذاری زلزله عطایی بهفر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.14
25 ارزیابی رفتار لرزه‌ای سدهای پشت بنددار در راستای تعیین مدول بهینه طراحی رحمانی حمیدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.23
26 بررسی تحلیلی و عددی مدولاسیون اسکله های شناور چند عنصری به منظور تامین پایداری استاتیکی و دینامیکی شهرابی مصطفی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.12
27 کاربرد مفهوم طراحی لرزه ای بر اساس عملکردبرای اسکله های شمع و عرشه امیرابادی روح الله دکتری تخصصی PhD 1391.12.26
28 تحلیل شکنندگی خطوط لولهی مدفون در برابر اثرات انتشار امواج زلزله اسوده حمیده کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.10.24
29 بررسی آسیب‌پذیری لرزه‌ای اسکله‌های شمع و عرشه با استفاده از تحلیل شکنندگی حیدری ترکمانی حمید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.06.30
30 ارزیابی تأثیر تیر پیشانی بر روی رفتار لرزه‌ای اسکله‌های دیواری شمعی درویشی الموتی سعید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.06.23
31 بررسی رفتار لرزه ای پل های نامنظم با نامنظمی در دهانه ها با استفاده از آنالیز دینامیکی غیر خطی افلاکیان نجف آبادی محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.06.21
32 بررسی عملکرد لرزه ای برج های خنک کننده فلزی با سیستم شبکه بندی قطری ایزدی مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.06.21
33 ارزیابی لرزه ای اسکله های L شکل پیش ساخته غروی امیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.06.12
34 ارزیابی شکنندگی لرزه‌ای پل‌های بتنی بزرگراهی با استفاده از تحلیل دینامیکی فزاینده و درنظرگرفتن اثر اندرکنش‌های خاک-سازه رفیع نظری یاسمین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.05.21
35 بررسی رفتار لرزه ای سیلوهای بتنی با در نظر گرفتن اندرکنش سیلوهای مجاور و لحاظ کردن اثرات اندرکنش مواد داخل با بدنه و پی با خاک معینی شبستری امیرمحمود کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.12.26
36 بررسی اثر کلید برشی در پی دیوارهای حائل بتنی بر رفتار لرزه ای و فرضیات روش های متداول طراحی آن ها با در نظر گرفتن اثر اندرکنش خاک و سازه عبادسیچانی مجید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.11.20
37 ارزیابی رفتار لرزه ای اتصالات تقویت شده سر شمع های اسکله توسط FRP سلیمانی یحیی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.07.14
38 ارزیابی تحلیل عددی رفتار شمعهای مهاری در اسکله های شناور در هنگام پهلوگیری و طرح بهینه این شمعها مستوفی ازاده کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.30
39 بررسی رفتار لرزه ای کیسون‌ها تحت اثر توام مولفه افقی و قائم زلزله با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه امیریان پیام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.28
40 تحلیل وبررسی اثر انتشار امواج نورزاده دانش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.04.18
41 بررسی تاثیر سازه¬ای یک اسکله سپری موجود بر رفتار لرزه¬ای اسکله شمع و عرشه جدید دزواره رسنانی رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.11.06
42 بکارگیری میراگر ستون مایع-گاز تنظیم شده در فضای داخلی المان های سکوهای دریایی جکت به منظور کنترل ارتعاشات لرزه ای سکو موسوی سیدامین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.09.27
43 آرایش مناسب شمع مایل در بررسی رفتارلرزه ای اسکله شمع و عرشه با در نظر گرفتن اندکنش خاک - سازه رحیمی محمدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.06.13
44 بررسی و بهسازی روش فنر معادل p-y برای مدلسازی اندرکنش خاک و سازه در اسکله شمع و عرشه و آنالیز حساسیت روش فیاضی محمدسجاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.12.22
45 آنالیز دینامیکی غیرخطی سکوی پایه کششی باپلان مثلثی بادرنظرگرفتن اثر اندرکنش آب وسازه صادقی شهاب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.12.05
46 ارزیابی لرزه ای اسکله های وزنی استوار روی شمع با در نظر گرفتن اندرکنش خاک و سازه جواهریان یزدی عباس کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.11.07
47 بررسی اثر انفجار روی سازه های ثابت فلزی دریائی درختی مرتضی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.07.08
48 ارزیابی اثرات لایروبی اضافی جهت حفاظت پای اسکله های دیواری بلند دررفتار محرک و مقاوم دیواره تحت تاثیر نیروهای جانبی صفرنژاد مرتضی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.06.28
49 ارزیابی رفتار لرزه ای غیر خطی اتصالات در ساختمانهای قابی با اعضائ پیش ساخته بتنی جعفریان کفشگر کلایی حسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.04.31
50 بررسی اثر زلزله بر سیلوها با در نظر گرفتن رفتار پوسته ای و اندر کنش مواد داخل مخزن با پوسته تقدسی میلاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.04.31
51 تعیین تئوریک محل مناسب یک یا دو میل مهار در طراحی اسکله های سپری مهار شده باتوجه به اندر کنش خاک و سازه درخشانی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.03.31
52 ارزیابی رفتار غیرخطی دلفین های انعطاف پذیر تحت اثر ضربه کشتی و تعیین ظرفیت واقعی آنها شریفیان جزه حسام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.11.29
53 بررسی رفتار دینامیکی سیستم اسکله با شمع های کنار هم و سپرها با مدل سازی اصطکاک بین آنها تحت اندرکنش خاک و سازه آهنگر محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.11.29
54 مدلسازی عددی تغییرات مورفولوژی ساحل ناشی از موج شکن مستغرق میرزائی حمید رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.06.23
55 تحلیل دینامیکی دیوارهای ساحلی بلوکی با مدلسازی رفتار غیر پیوسته بلوکها و لحاظ اندرکنش خاک و سازه سعدائی حسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.11.30
56 شبیه سازی حرکات زلزله با استفاده از روشهای تصادفی و دینامیکی زعفرانی حمید دکتری تخصصی PhD 1386.11.30
57 ارزیابی رفتار دیوارهای مهارشده در خاکهای سست با رفتار غیر خطی با لحاظ اندرکنش خاک و سازه صداقی سیده معصومه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.10.12
58 ارزیابی رفتار لرزه‌ای اتصالات در ساختمانهای پیش‌ساخته بتنی پانلی با استفاده از روش اجزاء محدود نبی پور نیما کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.09.28
59 بررسی رفتار لرزه‌ای سازه‌های مقاوم شده با استفاده از مهاربندی های بتنی پیش‌تنیده با استفاده از تحلیل غیرخطی شهیدیان رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.09.28
60 ارزیابی پدیده رزونانس بادرنظر گرفتن اندر کنش پل - آقابزرگی صحاف یزدی علی رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.06.28
61 افزایش خصوصیات مقاومتی و شکل پذیری اتصالات تیر-ستو صفری گرجی میثم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.06.28
62 آنالیز داده های کوبش شمع جهت براورد ظرفیت باربری ش ناصریان آریو کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.06.10
63 ارزیابی روشهای ارتقاء ظرفیت پذیری بار جانبی انواع سروش امیرعلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1385.12.26
64 ارزیابی افزایش پایداری موج شکن شناور پانتونی با استفاده از میراگر ستون مایع شهرابی مصطفی دکتری
65 ارزیابی تحلیلی و عددی تاثیر تغییر مکانهای بزرگ ناشی از پهلو گیری در رفتار اسکله های شناور بزرگ مستوفی آزاده دکتری تخصصی PhD
66 ارزیابی روشهای پیش بینی بار و برآورد تعداد اسکله در بنادر نفتی ساعدی محمد کارشناسیارشد
67 ارزیابی طول عمر اتصالات لوله?ای ترک?دار سکوهای دریایی به روش مکانیک شکست با درنظرگرفتن اثر مودهای مرکب حسینی سیدرضا دکتری تخصصی PhD
68 ارزیابی لرزه ای پل های شهری بتنی موجود در جهت مقاوم سازی براساس معیارهای طراحی براساس عملکرد مبصری داوود کارشناسیارشد
69 بهبود رفتار لرزه ای خطوط لوله مدفون تحت گسلش با استفاده از لوله های چند وجهی موج دار ایزدی مهدی دکتری
70 تعیین و ارزیابی منحنی?های شکنندگی برای سکوی شابلونی با استفاده از تحلیل?های دینامیکی افزایشی غیرخطی و رکوردهای حوزه نزدیک شریفیان جزه حسام دکتری تخصصی PhD

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021