اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی بنی هاشمی
نام سید محمد علی
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2812
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک banihash@ut.ac.ir
شماره اتاق 364

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی هیدرولیک
کارشناسی راه و ساختمان, تهران - 1365
کارشناسی ارشد مهندسی عمران, تهران - 1367
Hydraulic Structures, University of Tehran - 1368
دکتری عمران, کویینزلند - 1373

درس های ارائه شده
1 مکانیک سیالات
2 هیدرولیک
3 هیدرولیک پیشرفته
4 هیدرولیک محاسباتی
5 طراحی هیدرولیکی سازه های آبی
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 مزایا و محدودیت های مدل چند فازی میکسچر در شبیه سازی عددی پدیده های هیدرولیکی 95/09/25 پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 A Report on the Recent five Decades Water Education and Capacity Building at the University of Tehran 95/09/15 International Conference on Water and Environment in the New Millennium: Education and Capacity Building
3 حل چالش های زیست محیطی با مشارکت ذینفعان- مطالعه موردی: رفع شوری مخزن سد گتوند 95/02/02 کنفرانس ملی حفاظت محیط زیست
4 An Efficient Solution for Advection Equation in Multiphase ModelMixture 94/12/24 2nd International Conference on Modern Research in Civil Engineering, Architectural & Urban Development
5 انتخاب راهکارهای رفع شوری آب مخزن سد گتوند 94/11/30 دهمین سیمنار بین المللی مهندسی رودخانه
6 Development of 1D and 2D coupled model to simulate flood using unstructured triangular grid 93/07/12 ACE 2014 11th International Congress on Advances in Civil Engineering
7 A cell vertex finite volume method for simulating shallow water flow in a channel with a sudden enlargment 93/07/11 ACE 2014 11th International Congress on Advances in Civil Engineering
8 توسعه سامانه پیش بینی هشدار سیل حوضه آبریز رودخانه قمرود 93/07/09 دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلابهای شهری
9 انواع سیلاب های ناشی از شکست سد و برنامه عملیاتی مدیریت بحران در استان گلستان 93/07/09 دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب شهری
10 • ارزیابی ریسک سد گلستان بر اساس تلفات جانی 93/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 • تخمین احتمال شکست سد گلستان در اثر فرسایش داخلی و رگاب 93/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 مدلسازی جریان ناشی از شکست سد با استفاده از شبکه بی ساختار مثلثی از نوع سلول گوشه 93/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 شکست سد بر اثر پدیده آبشویی، مطالعه عددی 92/09/28 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
14 مطالعه آزمایشگاهی گسترش شکاف در سد خاکی همگن بر اثر روگذری 92/02/18 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 مطالعه آزمایشگاهی گسترش شکاف در سد خاکی همگن بر اثر روگذری 92/02/18 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
16 شکست سد بر اثر روگذری جریان، مطالعه آزمایشگاهی 91/08/25 یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
17 مدلسازی تلفیقی یک بعدی - دوبعدی جریان به روش ضمنی با قابلیت تسخیر شوک 91/08/18 یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
18 شکست سدهای خاکی تحت روگذری 91/08/12 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
19 A Numerical Modeling of Piping Phenomenon in Earth Dams 91/07/18 International Conference on Environmental and Civil Engineering
20 نقش سازمان های متولی در تهیه برنامه عمل اضطراری برای خرابی یا شکست شریان های حیاتی-مطالعه موردی بحران ناشی از شکست احتمالی سدها 91/02/28 مدیریت بحران در صنعت ساختمان سازه های زیر زمینی و شریان های حیاتی
21 بررسی رسوبگذاری و تشکیل دلتا و جریان غلیظ زیرین در پشت مخازن سدها و مدلسازی عددی آن ها 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
22 Characterization of sedimentation pattern in reservoirs 84/01/01 CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
23 A Godunov - type fractional semi - implicit method based on staggered grid for dam - break modeling 79/10/02 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
24 A Godunov - type fractional semi - implicit method based on staggered grid for dam - break modeling 79/07/02 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
25 FGA-MMF method for the simulation of two-phase flows 79/04/02 ENGINEERING COMPUTATIONS
26 FGA-MMF method for the simulation of two-phase flows 78/07/01 ENGINEERING COMPUTATIONS
27 FGA-MMF method for the simulation of two-phase flows 78/04/01 ENGINEERING COMPUTATIONS
28 FGA-MMF method for the simulation of two-phase flows 78/01/01 ENGINEERING COMPUTATIONS
29 ارزیابی ریسک ایمنی سدها (مطالعه موردی: ریسک سیلاب در سد گلستان) 77/12/01 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر
30 The advantages of using the mixture multi-phase model for studying air-water Flow over spillways 77/10/01 international journal of multidisciplinary research (ijmmr)
31 1. The Advantages of Using the Mixture Multiphase Model for Studying Air- Water Flow over Spillways 76/12/01 international journal of multidisciplinary research (ijmmr)
32 Design of flood spreading projects using an integrated surface - subsurface water model 76/11/01 JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION
33 Simple Efficient Algorithm SEA - for shalow flows with shock wave on dry and irregular beds 76/10/01 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
34 Design of flood spreading projects using an integrated surface - subsurface water model 76/04/01 JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION
35 Design of flood spreading projects using an integrated surface - subsurface water model 76/01/01 JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION
36 Design of flood spreading projects using an integrated surface - subsurface water model 76/01/01 JOURNAL OF SOIL AND WATER CONSERVATION
37 Simple Efficient Algorithm SEA - for shalow flows with shock wave on dry and irregular beds 76/01/01 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
38 Simple Efficient Algorithm SEA - for shalow flows with shock wave on dry and irregular beds 76/01/01 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
39 Simple Efficient Algorithm SEA - for shalow flows with shock wave on dry and irregular beds 75/11/02 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
40 Introduction of a new empirical reservoir shape function to define sediment distribution pattern in dam reservoirs 75/10/02 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TRANSCATION B: ENGINEERING
41 A Model Approach 75/09/02 International Water Power & Dam Construction
42 مدل ریاضی دوبعدی جریان غیر ماندگار با استفاده از شبکه متقارن جهت بررسی هیدرولیک دریاها و دریاچه ها 75/09/02 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
43 One - dimensional dam - break flow modeling for variable width channels using an implicit semi - Lagrangian method 75/07/02 journal of food agriculture & enviroment
44 مطالعه آزمایشگاهی پیشروی زبانه رسوبی در مخزن 75/05/02 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
45 بررسی تغییرات آبشستگی موضعی پایین دست جت های ریزشی با تغییر عمق بحرانی پایاب و شکل روزنه 75/02/02 مجله مهندسی و مدیریت آبخیز
46 مدلسازی عددی حرکت آب و رسوب در شکست سد به روش حجم محدود 74/10/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
47 Characterization of sedimentation pattern in reservoirs 74/04/01 CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
48 Characterization of sedimentation pattern in reservoirs 73/10/01 CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
49 Characterization of sedimentation pattern in reservoirs 73/09/01 CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
50 Sediment settling in the Latian Dam in Iran 73/08/01 INTERNATIONAL JOURNAL OF SEDIMENT RESEARCH
51 Sediment settling in the Latian Dam in Iran 73/06/01 INTERNATIONAL JOURNAL OF SEDIMENT RESEARCH
52 Sediment settling in the Latian Dam in Iran 72/11/01 INTERNATIONAL JOURNAL OF SEDIMENT RESEARCH
53 Sediment settling in the Latian Dam in Iran 72/10/01 INTERNATIONAL JOURNAL OF SEDIMENT RESEARCH
54 Two - dimensional simulation of flow pattern around a groyne using semi - implicit semi - Lagrangian method 72/04/01 International Journal of Physical Sciences
55 Two - dimensional simulation of flow pattern around a groyne using semi - implicit semi - Lagrangian method 72/02/01 International Journal of Physical Sciences
56 Improving multi-block sigma-coordinate for 3D simulation of sediment transport and steep slope bed evolution 71/11/01 applied mathematical modeling
57 مطالعه آزمایشگاهی اثر تراز آب مخزن و مشخصات هیدرولیکی و رسوبی دهانه ورودی مخزن بر سرعت پیشروی دلتا 71/08/01 مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی
58 A new approach to solve mixture Multi-phase Flow model using Time Splitting Projection Method 71/04/01 PROGRESS IN COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
59 A new approach to solve mixture Multi-phase Flow model using Time Splitting Projection Method 70/01/01 PROGRESS IN COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
60 A new approach to solve mixture Multi-phase Flow model using Time Splitting Projection Method 69/09/01 PROGRESS IN COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
61 بهینهسازی خروج رسوبات سدها در عملیات فلاشینگ با استفاده از مدل بهرهبرداری از مخزن : مطالعه موردی سد سفیدرود 69/02/01 مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
62 تغییرات انرژی در تبدیل های ناگهانی کانال های آبیاری با جریان فوق بحرانی 68/01/01 مجله تحقیقات مهندسی کشاورزی
63 Numerical 3D simulation of turbulent flow through the draft tube of masjed - e Soleiman HEPP 65/04/01 IUST International Journal of Engineering
64 A Godunov - type fractional semi - implicit method based on staggered grid for dam - break modeling 55/10/01 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
65 A new approach to solve mixture Multi-phase Flow model using Time Splitting Projection Method 11/1/2002 PROGRESS IN COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
66 A Godunov - type fractional semi - implicit method based on staggered grid for dam - break modeling 11/1/2002 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 بهبود سیستم مدیریت سیلاب در مخزن با هدف حداقل کردن خسارت سیل داورپناه سیداحمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.07.30
2 مدل‌سازی عددی جریان آب و رسوب با رویکرد دوفازه اویلر-اویلر در کانال‌های باز فرهی مقدم کامبیز دکتری تخصصی PhD 1397.07.04
3 مقایسه روش های مختلف شبیه سازی اندرکنش بین رودخانه و دشت سیلابی در مدل سازی یک بعدی دو بعدی صفررضوی زاده نسیم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.11.04
4 توسعه مدل عددی جریان دوفازی(آب و هوا) بر مبنای معادلات میکسچر و روش تفکیک زمانی بهرنگی فرهنگ دکتری تخصصی PhD 1396.10.23
5 مقایسه روش‌های مختلف شبیه سازی اندرکنش بین رودخانه و دشت سیلابی در مدل سازی یک بعدی دوبعدی سنجری کرهرودی ساغر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.11.05
6 شبیه سازی سازه های هیدرولیکی طولی و جانبی در ارتباط با روش های عددی صریح دارای قابلیت تسخیر شوک حضرتی آشور کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.12.27
7 توسعه مدل یک بعدی – دو بعدی برای مدل سازی سیلاب ناشی از شکست سد با استفاده از شبکه بی ساختار مثلثی از نوع سلول گوشه بزرگی امیری هدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.07.01
8 آنالیز ریسک شکست سد بر اساس خسارت اقتصادی مقدس امیرحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.03.27
9 بهینه سازی عملکرد سرریزهای دریچه دار در هنگام وقوع سیلاب محسنی بیله سوارچی شایان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.13
10 مقایسه عملکرد روش های عددی مختلف در شبیه سازی دوبعدی شکست موج حمیدیا محمدابراهیم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.09
11 مدل‌سازی عددی یکبعدی پیشروی دلتا و جریان گل‌آلود توأم با پرش هیدرولیکی در مخزن سد با استفاده از روش‌های تسخیر شوک بی مکر مژگان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.10.30
12 تهیه چارچوب تدوین برنامه واکنش فوری سیل پایین دست سدها با توجه به تجارت بین المللی و قوانین داخلی-مطالعه موردی سد مهاباد حاجی قدیری راوندی حمید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.07.05
13 مدلسازی عددی توسعه شکاف در سدهای خاکی در اثر آب شویی ذکی علمداری نازلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.07.04
14 مدلسازی عددی و آزمایشگاهی توسعه شکاف در سدهای خاکی در اثر روگذری حمیدیان دیوکلائی مریم السادات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.07.04
15 شبیه سازی یک بعدی دو بعدی جریان سیلاب در رودخانه ها با استفاده از شبکه های نامنظم هنداوی احمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.07.03
16 بررسی دقت روش‌های عددی مختلف در شبیه‌سازی جریان دوگانه آزمایشگاهی قادرمزی عرفان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.06.30
17 شبیه‌سازی عددی دوبعدی جریان روی سرریز خرمی زینب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.06.30
18 مدلسازی عددی حرکت جریان های فوق غلیظ همراه با تسخیر شوک اسدیانی یکتا امیرحسین دکتری تخصصی PhD 1390.07.09
19 بررسی وتحلیل مقدار و روند رسوبگذاری در سدهای منتخب کشور رحمانیان محمدرضا دکتری تخصصی PhD 1390.06.26
20 استفاده از روشهای تسخیر شوک در شبیه سازی پدیده شکست موج بنی هاشمی سعیده کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.05.17
21 بررسی فرآیند رسوبگذاری در مخزن سد کارده با استفاده از روابط و روش های تجربی، روش آماری، شبکه عصبی مصنوعی و مدل های عددی امینی محمدمهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.07.06
22 شبیه سازی یک بعدی جریان ناشی از شکست سد در مناطق شهری و روستایی چیت سازان نیما کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.05.03
23 شبیه سازی دو بعدی جریان شکست سد با استفاده از شبکه‌های نامنظم (روش حجم محدود)‏ خشوعی فواد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.04.30
24 بررسی روند رسوبگذاری درمخزن سد لتیان بهرنگی فرهنگ کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.07.11
25 بررسی روند رسوب گذاری در مخزن سد سفیدرود به کمک روش های تجربی و عددی پوربوجاریان علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.07.08
26 بررسی پارامترهای مؤثر بر عملیات فلاشینگ در مخازن سدها و تاثیر آنها در موفقیت عملیات اشرف واقفی سیدسعید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.06.30
27 الگوریتم عددی ساده و کارآمد برای مدلسازی شکست سد ضیاء علیرضا دکتری تخصصی PhD 1387.06.27
28 بررسی تاثیر هندسه و ابعاد روزنه بر آبشستگی پائین دست جت‌های ریزشی با استفاده از مدل‌های فیزیکی حدیدی هدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.06.23
29 بررسی رسوبگذاری در مخزن سد کرخه با استفاده از مدل عددی خسروپور حسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.11.30
30 شبیه سازی عددی پیشروی دلتا و جریان کدر در مخازن سدها صدیق مهناز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.11.30
31 مدل دوبعدی عددی شکست تدریجی سد خاکی کیانیان مریم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.11.27
32 بهینه سازی ایستگاههای پمپاژ الادگران مجید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.08.27
33 شبیه سازی جریان از درون سد رسوبگیر نفوذ پذیر مجتمع نادری مهسو کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.08.27
34 بررسی عوامل مؤثر بر ضریب تخلیه سرریزهایی با تاج دایروی و بیضوی شکل در پلان مهرانی سیامک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.06.31
35 بررسی و تکمیل روش اناندل در پیش بینی توزیع نسبی طولانی مدت رسوبات در طول مخازن سدها عارفی معصومه کارشناسی ارشد ناپیوسته
36 حل تحلیلی معادلات دوبعدی آبهای کم عمق با استفاده از تکنیک تبدیلات لاپلاس صبورکازران حسین دکتری تخصصی PhD
37 شبیه سازی بلند مدت رسوبگذاری در مخزن سد خرمی زینب دکتری
38 شبیه‌سازی شکست سد در مناطق شهری-مطالعه موردی سد مهاباد عزیزپور رامین کارشناسی ارشد ناپیوسته
39 مدل?سازی عددی جریان مخلوط آب و هوا (دوفازه) بر روی سرریز شوت بهرنگی فرهنگ دکتری

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021