اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی بهاری
نام محمدرضا
درجه استاد

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2217
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک mbahari@ut.ac.ir
شماره اتاق 362

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی سازه و سازه های دریایی
کارشناسی مهندسی عمران, صنعتی شریف - 1365
کارشناسی ارشد مهندسی عمران, صنعتی شریف - 1368
دکتری مهندسی عمران, دانشگاه واترلو - 1373

درس های ارائه شده
1 مهندسی خطوط لوله دریایی
2 سکوهای دریائی
3 مقاومت مصالح 1
4 مقاومت مصالح 2
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 BEHAVIOUR OF SUBSEA PIPELINES UNDER COMBINED FREE-SPAN AND BUCKLING LOADING STATES 96/11/13 13th International Conference on Steel, Space and Composite Structures. 2018, Australia
2 مطالعه مقایسه ای برای انتخاب زیرسازه مناسب برای توربین بادی فراساحلی 96/09/22 نوزدهمین همایش صنایع دریایی (MIC2017)
3 طراحی و ارزیابی تک‌شمع به عنوان زیرسازه توربین بادی فراساحلی در خلیج فارس 96/09/22 نوزدهمین همایش صنایع دریایی (MIC2017)
4 SCF in FRP strengthened tubular T-joints under brace axial loading, in-plane bending and out-of-plane bending moments 96/06/24 SMAR 2017: Smart monitoing & Rehabilitaion of Civil Structures
5 بررسی اثر اندرکنش دماغه کشتی و عضو مهاربند جاکت در جذب انرژی برخورد 96/03/03 هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
6 مطالعه اثر پارامترهای هندسی اعضای درگیر ضربه بر نیروی برخورد کشتی به مهاربند جاکت 96/03/03 هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
7 Stress Concentration Factors in FRP Strengthened Tubular T-joints Under Brace In-Plane Bending and Out-of-Plane Bending Moments 96/03/02 7thInternational Offshore Industries Conference
8 بررسی مکانیزم‌های اتلاف انرژی در اتصال پس‌کشیده‌ی خودراستا به همراه پین‌های ساعت‌شنی شکل در جان 95/12/04 هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین‏ المللی سازه و فولاد
9 تاثیر سختی خمشی شمع بر رفتار جانبی مونوپایل 95/10/04 هفدهمین همایش صنایع دریایی ایران
10 Centrifuge Modeling to Investigate the Effect of Load Characteristics on Monopile Cyclic Response 95/08/27 5th International Conf on Geotechnical and Soil Mechanics
11 ESTIMATION OF NATURAL FREQUENCY OF OFFSHORE MONOPILE WIND TURBINES CONSIDERING FOUNDATION FLEXIBILITY AND TOWER MASS 95/08/12 ICOPMAS 2016
12 CENTRIFUGE MODELLING OF OFFSHORE MONOPILES SUBJECTED TO MONOTONICAND CYCLIC LATERAL LOADING 95/08/12 ICOPMAS 2016
13 STRESS CONCENTRATION FACTORS OF FRP-WRAPPED TUBULAR T-JOINTS OF JACKET TYPE OFFSHORE PLATFORMS UNDER BRACE AXIAL LOADING 95/08/12 ICOPMAS 2016
14 Effect of pile bending stiffness on static lateral behavior of a short monopile in dry sand 94/10/04 The 17th Marine Industries Conference (MIC2015)
15 کمانش جانبی خط لوله دریایی با دما و فشار بالا و کنترل آت به روش استفاده از قطعات شناوری 94/03/14 ششمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز
16 بهبود عملکرد لرزه‌ای اتصال ورق انتهایی بلند با استفاده از آلیاژهای حافظه‌دار شکلی 92/10/05 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
17 اتصال ورق انتهایی دارای مواد هوشمند 92/09/28 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
18 مدل‌سازی ماکروی دیوار برشی بتنی همراه با بازشوهای متقارن 92/09/28 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
19 بررسی اثر مصالح حافظه‌دار شکلی در فاز رفتاری سوپرالاستیک بر ضریب رفتار دیوار برشی بتنی همراه با بازشوهای متقارن 92/09/28 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
20 پیش بینی بار فشار داخلی حدی زانویی های خورده شده با استفاده از روش اجزای محدود و شبکه ی عصبی مصنوعی 92/09/20 پنجمین کنفرانس لوله و خطوط انتقال نفت و گاز
21 بررسی اثز مصالح حافظ دار شکلی بر ضریب رفتار دیوار برشی بتنی با بازشوهای متقارن و غیرمتقارن 92/09/07 مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
22 بررسی پارامترهای مؤثر بر رفتار لرزه ای اتصال مرکزگرای پای ستون در سازه های فولادی 91/09/10 کنرانس ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
23 بررسی رفتار لرزه ای اتصال خمشی فولادی جدید با کابل های پس کشیده و سپری پیچی 90/10/05 دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
24 Assessment of Free Spanning Pipelines Frequency and Vortex Induced Stress Ranges 90/08/29 9th ICOPMAS 2010
25 بررسی رفتار چرخه ای اتصالات خمشی تیر به ستون جعبه ای تقویت شده با ورق پشت بنددار 89/10/05 اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
26 SENSITIVITY ANALYSIS OF JACKET TYPE OFFSHORE PLATFORMS AGAINST WAVE LOADING HAZARD 89/09/08 9th ICOPMAS-2010
27 بررسی اتلاف انرژی در سکوهای ثابت دریایی با دو نوع مختلف اندرکنش شمع و پایه 87/09/07 هشتمین همایش بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
28 مقاوم سازی اتصال فولادی پیچی و تشکیل مکانیسم اتصال مرکب شکل پذیر کلاس بالا 87/08/23 همایش ملی مقاوم سازی ایران
29 بهبود رفتار لرزه ای سازه های دیوار بررشی بتنی با استفاده از آلیاپهای حافظه دار شکلی 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 Upgrading of Concrete shear wall system using shape memory alloys 86/08/26 Inspection appraisal repair and maintenance of structures
31 Seismic Response of Shear wall Structures reinforced with SMAs 86/08/04 Int'l Earthquake Symposium Kocaeli 2007
32 A Physical and Numerical Modeling for Launching of Jackets (Case Study on Balal PLQ Platform 86/03/25 26th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering
33 Evaluation of Ultimate Strength of Jacket Type Structures under Marine Loading 85/09/08 7th ICOPMAS 2006
34 مطالعه پارامترهای موثر بر ظرفیت نهایی سکوهای دریایی با آنالیز پوش اوور 85/02/20 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران ICCE 2006
35 تحلیل ظرفیت باربری نهایی سکو های ثابت دریایی به روش pushover 81/09/07 پنجمین همایش بین المللی سواحل و بنادر و سازه های دریایی
36 Numerical Examination of Compressive In-Place Strength of Corroded Plates 81/03/18 30th Annual Conf. of the Canadian Society for Civil Engineering CSCE2002
37 Modeling of Extended End Plate Bolted Connections 78/10/09 presented at the Structures Congress xll 94
38 Eight Bolt Extenede Bolted Connections 78/10/09 presentation at the 2000 Annual Conf of the canadian society for Civil Engineerng
39 Finite Element predictions of Endplate Bolted connections 78/10/09 Presented at the 1997 ssrc Annual Technical Session and Meeting
40 A study of Behavior of Flush Endplate Bolted Connections 78/10/09 Presented at the ANS Symposium university of Waterloo
41 prying and Bolt forces in T-Stub to column Flange Connections 78/10/09 Presented at the 1994 Annual Conf of the Canadian Society for Civil Engineering CSCE
42 Modeling of Unstiffened Endplate Bolted Connections 78/10/09 presented at the 1995 fourth pacific structural conference
43 Strain Criteria of concrete for Tri-axial compressive stresses 78/10/09 Presented at the 16th Conference on Our World in Concret & Structures
44 مدل کامپیوتری اتصالات نیمه صلب پیچی با ورق پیشانی تحلیل دوبعدی در مقایسه با سه بعدی 76/03/07 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
45 Numerical Simulation of the New Post tensioned Column Base with Bolted T-stubs ISIJ INTERNATIONAL
46 Numerical Simulation of the New Post tensioned Column Base with Bolted T-stubs ISIJ INTERNATIONAL
47 Numerical Simulation of the New Post tensioned Column Base with Bolted T-stubs ISIJ INTERNATIONAL
48 Numerical Simulation of the New Post tensioned Column Base with Bolted T-stubs ISIJ INTERNATIONAL
49 Design and Analytical Evaluation of a New Self-Centring Connection with Bolted T-Stub Devices Research Letters in Materials Science
50 Design and Analytical Evaluation of a New Self-Centring Connection with Bolted T-Stub Devices Research Letters in Materials Science
51 تحلیل اتصال مرکز گرای پای ستون با استفاده از میلگرد پس کشیده در سازه های فولادی پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله
52 Natural frequency of offshore wind turbines on rigid and flexiblemonopiles in cohesionless soils with linear stiffness distributionSaeed APPLIED OCEAN RESEARCH
53 Natural frequency of offshore wind turbines on rigid and flexiblemonopiles in cohesionless soils with linear stiffness distributionSaeed APPLIED OCEAN RESEARCH
54 Natural frequency of offshore wind turbines on rigid and flexiblemonopiles in cohesionless soils with linear stiffness distributionSaeed APPLIED OCEAN RESEARCH
55 Natural frequency of offshore wind turbines on rigid and flexiblemonopiles in cohesionless soils with linear stiffness distributionSaeed APPLIED OCEAN RESEARCH
56 Detail investigation on un-stiffened T/Y tubular joints behavior under axial compressive loads JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
57 Detail investigation on un-stiffened T/Y tubular joints behavior under axial compressive loads JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
58 Detail investigation on un-stiffened T/Y tubular joints behavior under axial compressive loads JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
59 Detail investigation on un-stiffened T/Y tubular joints behavior under axial compressive loads JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
60 تعیین تحلیلی ضرایب تمرکز تنش اتصالات لوله ای چند صفحه ای KK نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
61 مطالعه آزمایشگاهی رفتار اتصالات عرشه سکوهای نفتی در آتش سوزی مهندسی دریا - انجمن مهندسی دریایی
62 Numerical investigation of FRP-strengthened tubular T-joints under axial compressive loads COMPOSITE STRUCTURES
63 Numerical investigation of FRP-strengthened tubular T-joints under axial compressive loads COMPOSITE STRUCTURES
64 Numerical investigation of FRP-strengthened tubular T-joints under axial compressive loads COMPOSITE STRUCTURES
65 Numerical investigation of FRP-strengthened tubular T-joints under axial compressive loads COMPOSITE STRUCTURES
66 ارزیابی اتصالات خمشی تقویت شده با ورق پشت بنددار سازه و فولاد
67 مطالعه ضرایب تمرکز تنش در اتصالات لوله ای چند صفحه ایTTوXX نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
68 تحلیل کامپیوتری اتصالات پیچی با ورق پیشانی هم تراز نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
69 تحلیل برخورد کشتی با سازه های فراساحل نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
70 Predicting the limit pressure capacity of pipe elbows containing single defects APPLIED OCEAN RESEARCH
71 Predicting the limit pressure capacity of pipe elbows containing single defects APPLIED OCEAN RESEARCH
72 Predicting the limit pressure capacity of pipe elbows containing single defects APPLIED OCEAN RESEARCH
73 Predicting the limit pressure capacity of pipe elbows containing single defects APPLIED OCEAN RESEARCH
74 ظرفیت باربری کمانشی ورق های خورده شده نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
75 Improvement of Concrete Shear Wall Structures by Smart Materials Open Civil Engineering Journal
76 Investigation of Pressurized Elbows Containing Interactive Corrosion Defects INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING
77 Investigation of Pressurized Elbows Containing Interactive Corrosion Defects INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING
78 Investigation of Pressurized Elbows Containing Interactive Corrosion Defects INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING
79 Investigation of Pressurized Elbows Containing Interactive Corrosion Defects INTERNATIONAL JOURNAL OF PRESSURE VESSELS AND PIPING
80 Finite Element Prediction of End Plate Bolted Connection Behavior. II : Analytic Formulation Journal of Structural Engineering
81 Finite Element Prediction of End Plate Bolted Connection Behavior. II : Analytic Formulation Journal of Structural Engineering
82 Finite Element Prediction of End Plate Bolted Connection Behavior. II : Analytic Formulation Journal of Structural Engineering
83 تحلیل پوش او ور دینامیکی سکوهای ثابت فراساحل تحت بارگذاری دریایی مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر
84 Finite element predication of end - plate bolted connection behavior. I : Parametric Study Journal of Structural Engineering
85 Finite element predication of end - plate bolted connection behavior. I : Parametric Study Journal of Structural Engineering
86 Finite element predication of end - plate bolted connection behavior. I : Parametric Study Journal of Structural Engineering
87 تحلیل پارامتریک رفتار غیر خطی اعضای لوله ای شکل تحت بار جانبی دینامیکی مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر
88 ضرایب تمرکز تنش در اتصالات چند صفحه ای XX و TT مقاطع مستطیلی تو خالی نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
89 3D simulation of end - plate bolted connections Journal of Structural Engineering
90 3D simulation of end - plate bolted connections Journal of Structural Engineering
91 3D simulation of end - plate bolted connections Journal of Structural Engineering
92 Sensitivity analysis of jacket-type offshore platforms under extreme waves JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
93 Sensitivity analysis of jacket-type offshore platforms under extreme waves JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
94 Sensitivity analysis of jacket-type offshore platforms under extreme waves JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
95 Sensitivity analysis of jacket-type offshore platforms under extreme waves JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
96 On the energy dissipation of jacket type offshore platforms with different pile-leg interactions APPLIED OCEAN RESEARCH
97 On the energy dissipation of jacket type offshore platforms with different pile-leg interactions APPLIED OCEAN RESEARCH
98 On the energy dissipation of jacket type offshore platforms with different pile-leg interactions APPLIED OCEAN RESEARCH
99 On the energy dissipation of jacket type offshore platforms with different pile-leg interactions APPLIED OCEAN RESEARCH
100 Seismic Enhancement of Coupled Shear Walls Using Shape Memory Alloys ژورنال مهندسی عمران و علوم
101 Effect of Grouting in Jacket type Offshore platforms Pile - leg interaction in Nonlinear Range of Deformation Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering
102 Structural Behavior of endplate Connected to stiffened column Journal of Structural Engineering
103 Structural Behavior of endplate Connected to stiffened column Journal of Structural Engineering
104 Structural Behavior of endplate Connected to stiffened column Journal of Structural Engineering
105 3D Simulation of Bolted Connections to Unstiffened Columns - - II . Extended Endplate Connections JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
106 3D Simulation of Bolted Connections to Unstiffened Columns - - II . Extended Endplate Connections JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
107 3D Simulation of Bolted Connections to Unstiffened Columns - - II . Extended Endplate Connections JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
108 3D Simulation of Bolted Connections to Unstiffened Columns - - II . Extended Endplate Connections JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
109 Behavior of eight - bolt large capacity endplate connections COMPUTERS & STRUCTURES
110 Behavior of eight - bolt large capacity endplate connections COMPUTERS & STRUCTURES
111 Behavior of eight - bolt large capacity endplate connections COMPUTERS & STRUCTURES
112 Behavior of eight - bolt large capacity endplate connections COMPUTERS & STRUCTURES
113 Experimental investigation of FRP-strengthened tubular T-joints under axial compressive loads CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
114 Experimental investigation of FRP-strengthened tubular T-joints under axial compressive loads CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
115 Experimental investigation of FRP-strengthened tubular T-joints under axial compressive loads CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
116 Experimental investigation of FRP-strengthened tubular T-joints under axial compressive loads CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
117 Cyclic Inelastic and Analytical Modeling of Pile Leg Interaction in Jacket type offshore platforms APPLIED OCEAN RESEARCH
118 Cyclic Inelastic and Analytical Modeling of Pile Leg Interaction in Jacket type offshore platforms APPLIED OCEAN RESEARCH
119 Cyclic Inelastic and Analytical Modeling of Pile Leg Interaction in Jacket type offshore platforms APPLIED OCEAN RESEARCH
120 Cyclic Inelastic and Analytical Modeling of Pile Leg Interaction in Jacket type offshore platforms APPLIED OCEAN RESEARCH
121 3D Simulation of Bolted Connections to Unstiffened Columns: Part 1: T - Stub Connections JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
122 3D Simulation of Bolted Connections to Unstiffened Columns: Part 1: T - Stub Connections JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
123 3D Simulation of Bolted Connections to Unstiffened Columns: Part 1: T - Stub Connections JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
124 3D Simulation of Bolted Connections to Unstiffened Columns: Part 1: T - Stub Connections JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
125 رابطه لنگر-دوران در اتصالات پیچی تیر به ستون با ورق پیشانی هم تراز نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
126 A Physical and Numerical Modeling for Launching of Jackets Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering
127 Experimental Modeling of Pile - Leg Interaction in Jacket Type Offshore Platforms Cyclic Inelastic Behavior AMERICAN JOURNAL OF APPLIED SCIENCES
128 FRP wrapping for the rehabilitation of Circular Hollow Section(CHS) tubular steelconnections THIN WALLED STRUCTURES
129 FRP wrapping for the rehabilitation of Circular Hollow Section(CHS) tubular steelconnections THIN WALLED STRUCTURES
130 FRP wrapping for the rehabilitation of Circular Hollow Section(CHS) tubular steelconnections THIN WALLED STRUCTURES
131 FRP wrapping for the rehabilitation of Circular Hollow Section(CHS) tubular steelconnections THIN WALLED STRUCTURES
132 Computer Modeling of an Extended End - Plate Bolted Connection COMPUTERS & STRUCTURES
133 Computer Modeling of an Extended End - Plate Bolted Connection COMPUTERS & STRUCTURES
134 Computer Modeling of an Extended End - Plate Bolted Connection COMPUTERS & STRUCTURES
135 Computer Modeling of an Extended End - Plate Bolted Connection COMPUTERS & STRUCTURES
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 مطالعه تغییر شکل خطوط لوله فراساحل تحت نیروی محوری بر روی بستر ناهموار سیفی پور ایمان دکتری تخصصی PhD 1397.11.02
2 تحلیل و ارزیابی مشخصه های دینامیکی توربین های بادی فرا ساحلی تک شمع با تکیه بر نتایج مدلسازی فیزیکی شمع در خاک ماسه ای درویشی الموتی سعید دکتری تخصصی PhD 1397.06.25
3 مطالعه و امکان سنجی سازه ای و محیط زیستی برچیدن سکوی تیپ در خلیج فارس میری سیدعلیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.07
4 بررسی مکانیزم های اتلاف انرژی در اتصالات پس کشیده خود راستا با استفاده از پین های ساعت شنی در جان دهاقین حمید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.11.04
5 مطالعه رفتار سکوی شابلونی تحت اثر برخورد کشتی روستائی سپیده کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.11.04
6 ارزیابی مقایسه ای زیر سازه های توربین بادی برای نواحی نزدیک به ساحل خلیج فارس قهاری پریساسادات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.28
7 بررسی مقایسه ای از روش شناوری برای کنترل کمانش خطوط لوله دریایی تحت دما و فشار بالا سرلک بهار کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.09.24
8 مطالعه مقایسه ای سیستم های شمع از داخل پایه و شمع پیرامونی برای سکوهای ثابت شابلونی سرچاهی در منطقه پارس جنوبی موسوی سیدامیرحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.09
9 مطالعه عوامل موثر در جذب انرژی اسپول های خطوط لوله دریایی اصغری محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.07
10 بررس اثر خوردگی بر ظرفیت باربری زانویی های تحت فشار داخلی و لنگر خمشی رضائی امیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.11.08
11 ارزیابی پارامترهای اتلاف انرژی در اتصالات خود راستا با میله های پس تنیده لزوی محمدحسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.11
12 بررسی و تحلیل ظرفیت باقیمانده لوله های آسیب دیده عسگریان علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.04.18
13 بررسی رفتار اتصالات ورق انتهایی دارای مواد هوشمند فرمانی محمدامین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.23
14 تأثیر آلیاژهای حافظه‌دار شکلی در کنترل رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی بتنی همراه با بازشو رضاپوراهنگر معین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.23
15 بررسی رفتار لرزه ای اتصالات تیر به ستون با سیستم پی تی ای دی میرزائی علی آبادی محبوبه دکتری تخصصی PhD 1392.10.18
16 مطالعه پارامتریک رفتار لرزه ای دیوار برشی ساخته شده از ورق های فولادی موج دار متقاطع حیدری علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.08.19
17 بهسازی اتصالات لوله ای فلزی T , Y شکل تحت اثر محوری فشاری به کمک دورپیچ FRP لسانی محمد دکتری تخصصی PhD 1392.06.27
18 مطالعه عددی استفاده از میلگرد پس کشیده در اتصال پای ستون در سازه های فولادی امام سیدحسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.12
19 اثر خوردگی های موضعی بر ظرفیت باربری لوله های دریایی خلج خلجستانی محسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.09
20 مطالعه شاخص آسیب و تخمین ظرفیت و عمر نهایی خستگی سکوهای ثابت فراساحل باقری محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.09
21 تحلیل خط لوله دریایی در هنگام نصب به روش کشیدن انسانی محمدصادق کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.04.12
22 تحلیل کمانشی در ورق میانگذر در اتصال خمشی تیر به ستون قوطی صمیمی راضیه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.12.07
23 بررسی مقایسه ای سکوهای ثابت فلزی با شمع های پیرامونی در برابر شمع های پایه ای تیموری مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.11.26
24 حساسیت سنجی رفتار غیرخطی سکوهای ثابت دریایی از نوع جکت با در نظر گرفتن اندرکنش خاک - شمع - سازه هزارجریبی منا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.06.30
25 ارزیابی اتصالات خمشی تقویت شده باورق پشت بند دار متصل به بال فرزانه اسرافیلی مهناز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.12.18
26 مطالعه تاثیر دهانه آزاد بر عملکرد خطوط لوله دریائی صالحیار سیده سارا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.03.20
27 عنوان بررسی روش های کنترل کمانش جانبی لوله های تحت حرارت و فشار و تحلیل روش مارپیچی کردن لوله به کمک روشهای عددی معتمدنژاد علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.11.27
28 بررسی تاثیر کاهش در مقطع تیر در رفتار اتصال ممان گیر پیچی با صفحه انتهایی ملک محمدی فتیده مجتبی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.11.26
29 بررسی کمانش جانبی لوله های دریایی تحت دما و فشار محبوب همدانی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.09.05
30 بهبود رفتار لرزه ای سازه های دیوار برشی بتنی با استفاده از آلیاژهای حافظه دار شکلی نجومی سید علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.05.13
31 بررسی رفتار و شکل پذیری اتصال پیچی با ورق انتهایی تیرمرکب به ستون مرکب برخوردار آرش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.04.17
32 ررسی آزمایشگاهی رفتار دینامیکی غیرخطی سکوهای دریایی شامل اندرکنش شمع و پایه جکت هنرور محمدرضا دکتری تخصصی PhD 1387.01.25
33 اتصالات پیچی نیمه صلب تیر به ستون در قابهای خمشی شکل پذیر مرکب سلیمانی علی دکتری تخصصی PhD
34 ارزیابی رفتار اتصال و ضرایب تمرکز تنش در اتصالات لوله ای سکوهای فراساحلی با درو پیچ FRP سادات حسینی خواجویی علیرضا دکتری
35 تحلیل خطوط لوله دریایی به روش اجزاء محدود و مقایسه با روابط طراحی نادری فر محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته
36 مطالعه رفتار توربین های بادی فرا ساحلی با در نظر گرفتن اثرات غیرخطی و بلند مدت اندرکنش خاک- سازه درویشی الموتی سعید دکتری

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021