اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی پلاسی
نام مسعود
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2226
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک mpalas@ut.ac.ir
شماره اتاق 303

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی ژئوتکنیک و حمل و نقل
کارشناسی راه و ساختمان, شیراز - 1364
کارشناسی ارشد مهندسی عمران, تهران - 1368
دکتری مهندسی عمران, واترلو - 1375

درس های ارائه شده
1 آزمایشگاه زمین شناسی
2 طراحی و اجراء تونل و فضاهای زیرزمینی
3 پروژه راهسازی
4 تونل سازی
5 زمین شناسی مهندسی
6 راهسازی
7 آزمونهای برجاورفتارسنجی درژئوتک
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Applications of Steel Slag in Different Types of Pavements 97/02/20 11th International Congress on Civil Engineering
2 Industrial Applications of Geopolymer Concrete & Specifications of These Eco-Friendly Concretes 97/02/20 11th International Congress on Civil Engineering
3 بررسی تاثیر درصد جذب آب سنگدانه بر روی نتایج آزمایش ضربه 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 بررسی اثر تعداد سیکل های آزمایش ذوب و یخبندان آشتو بر روی سنگدانه مورد استفاده در راه سازی 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 Effect of fouling and degradation on permeability of railway ballast 96/07/12 70th Canadian Geotechnical Conference (Geo Ottawa 2017)
6 معرفی روش آزمون تعیین شاخص صیقلی شدن مصالح سنگدانه ای 96/04/22 سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری، شهرسازی
7 مقایسه روش های مختلف ارزیابی سلامت مصالح سنگدانه ای 96/04/22 سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری، شهرسازی
8 معرفی آزمایش سایش مصالح سنگدانه ای در دستگاه میکرودوال 96/04/22 سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری، شهرسازی
9 ﺎرﺑﺮد آزﻣﺎﯾﺶ ﻧﻔﻮذ دﯾﻨﺎﻣﯿﮑﯽ درﮐﻨﺘﺮل ﮐﯿﻔﯽ ﺑﺴﺘﺮ و ﻻﯾﻪ ﻫﺎی روﺳﺎزی 95/08/28 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک،
10 بررسی تأثیر قطر صفحه و بعد گالری بر نتایج آزمایش بارگذاری صفحه در مدل عددی 3DEC 95/08/28 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
11 ﺑﺮرﺳﻲ اﺛﺮ ﺧﺎک ﺑﺴﺘﺮ ﺑﺮ روی ﻣﻴﺰان ﺧﺮدﺷﺪﮔﻲ ﺳﻨﮓداﻧﻪ های ﺑﺎﻻﺳﺖ راه آﻫﻦ ﺗﺤﺖ اﺛﺮ بار ﺿﺮﺑﻪای 95/08/28 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
12 ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺑﺎر ﻧﺎﺷﻲ از وزن ﺳﺎﺧﺘﻤﺎن ﺑﺮ اﺛﺮﺑﺨﺸﻲ اﺳﺘﻔﺎده از روشﻓﻮرﭘﻮﻟﻴﻨﮓ 95/08/28 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
13 توسعه آزمون نفوذ دینامیکی مخروط در مصالح ماسه ای 95/08/27 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
14 The effect of in situ stresses on the results of plate load test 95/07/14 69th Canadian Geotechnical Conference (GeoVancouver 2016)
15 Numerical Modelling of Tunnelling by EPB Machine 95/07/14 69th Canadian Geotechnical Conference (GeoVancouver 2017)
16 Effect of freezing and chemical grouting on the shear behaviour of rock joints 95/07/14 69th Canadian Geotechnical Conference (GeoVancouver 2016)
17 Evaluation of strength of single railway ballast particles using various statistical distributions 95/07/14 69th Canadian Geotechnical Conference (GeoVancouver 2016)
18 ارزیابی تاثیر طول لوله‌های فورپولینگ در کاهش نشست تونل 95/02/22 نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 مقایسه‌ی مدول تغییر شکل توده‌ی سنگ حاصل از نمودار تنش-کرنش و روابط مبتنی بر جابجایی‌ها در مدل عددی 3DEC 95/02/22 نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 مروری بر فرآیند تولید سنگدانه‌های بازیافتی بتنی با رویکرد حفظ محیط زیست 94/08/28 اولین همایش ملی توسعه پایدار در راه سازی با رویکرد حفظ محیط زیست
21 سنگدانه بازیافتی بتنی 94/08/28 اولین همایش ملی توسعه پایدار در راه سازی با رویکرد حفظ محیط زیست
22 Investigation on the Behavior of Rockfall Flexible Barriers by Numerical Simulation 94/04/26 Geo Quebec 2015
23 تخمین مقاومت بار نقطه ای سنگ با استفاده از از آزمایش نفوذ میخ 93/07/10 دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
24 کاربرد آزمایش بار نقطه ای لبه برای ارزیابی غیر مستقیم مقاومت فشاری تک محوری سنگ 93/07/10 دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
25 ارزیابی دوام سنگدانه ها با استفاده از آزمون های مختلف هوازدگی 93/06/13 پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
26 بررسی ارتباط بین خصوصیات فیزیکی و اندیس دوام سنگدانه ها 93/06/13 پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
27 تخمین شاخص بار نقطه ای سنگ با استفاده از آزمایش جدید بار نقطه ای لبه سنگ 93/05/13 دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
28 معرفی رابطه بین مقدار نفوذ میخ در سنگ و مقاومت فشاری تک محوری 93/05/13 دومین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
29 بررسی ارتباط نتایج آزمایش لوس آنجلس با آزمایش ضربه سنگدانه‌ها 92/08/01 اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
30 Numerical modelling of pressuremeter test 92/06/05 66th Canadian Geotechnical Conference (GeoMontreal)
31 Numerical Modelling of Diametral Point Load Test 91/07/12 65th Canadian Geotechnical Conference (GeoManitoba
32 معرفی رابطه بین بار شکست در گوشه سنگ و مقاومت فشاری تک محوره 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
33 مدلسازی آزمایش بارنقطهای در نرمافزار Abaqus و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
34 Effects of geometrical conditions and construction procedures on the soil settlement and internal forces of twin tunnels 89/06/25 63rd Canadian Geotechnical ConferenceGEO2010
35 Experimental equation for selecting a proper hammer to avoid overstress condition during pile driving 89/06/25 63rd Canadian Geotechnical Conference GEO2010
36 Effect of excavation of tunnels in the convex slopes using distinct element method 89/03/28 European Rock Mechanics Symposium EUROCK 2010
37 Selection of proper hammer in pile driving and estimation of the total driving time 89/03/14 7th European Conference on Numerical Methods in Geotechnical Engineering
38 آنالیز حساسیت ضخامت بالاست با توجه به افزایش بار محوری و سرعت عبوری در خطوط ریلی 88/08/07 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
39 آنالیز حساسیت ضخامت زیر بالاست در خطوط ریلی ایران 88/08/07 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
40 تحلیل عددی تاثیر فاصله تونلهای دوقلو بر تنشهای بهوجود آمده در پوشش تونل و جابجایی زمین 88/08/07 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
41 Effect of lateral confinement on the results of point load test 88/07/02 62nd Canadian Geotechnical Conference (GeoHalifax2009)
42 Comparison of 2D and 3D distinct element analyses in stability of convex jointed rock slopes 87/07/03 61st Canadian Geotechnical Conference GeoEdmonton08
43 Study on the effect of cement grouting on the shear behavior of rock joints 87/07/03 61st Canadian Geotechnical Conference GeoEdmonton08
44 Measured and computed movements of Gavoshan Tunnel 87/07/03 61st Canadian Geotechnical Conference GeoEdmonton08
45 استفاده از تحلیل سه بعدی اجزا مجزا در تحلیل پایداری شیروانیهای سنگی محدب 87/02/19 چهارمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
46 Numerical simulation of radial jacking test for the evaluation of rock mass deformation modulus 86/08/02 60th Canadaian Geotechnical Conference
47 بررسی مدلهای الاستو- پلاستیک خاک برای تحلیل دو بعدی حفر تونلهای دوقلو و مقایسه با روش های تحلیلی 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
48 Computed and measured displacements of Maroon Dam 85/07/12 59th Canadian Geotechnical Conference (Sea to Sky Geotechnique 2006)
49 Development of plastic zone around underground excavations 85/07/12 59th Canadian Geotechnical Conference (Sea to Sky Geotechnique 2006)
50 بررسی اثر خواص توده سنگ بر طراحی راکبولت و شاتکریت در تونلها 85/04/21 هفتمین کنفرانس تونل ایران
51 Comparison of tunnel support requirements based on a numerical method with the recommendations of the Q System 84/06/30 58th Canadian Geotechnical Conference
52 Obtaining ground response curve for tunnels supported by rockbolts 84/06/30 58th Canadian Geotechnical Conference
53 Application of numerical modeling in obtaining ground response curve for tunnels supported by grouted rockbolts 84/04/03 11th IACMAG Conference
54 Calculating the GRC for tunnels supported by grouted rockbolts 84/03/27 Fifth International Symposium TC28, Geotechnical Aspects of Underground Construction in Soft Ground
55 مطالعه حرکات درونی سد مارون با استفاده از اطلاعات ابزار دقیق 84/03/22 کنفرانس سد سازی
56 مدلسازی دو بعدی حفاری و پوشش تونل توسط یک برنامه تفاضل محدود 84/02/22 دومین کنگره ملی مهندسی عمران
57 Design of Rockbolt and Shotcrete for Tunnels in Jointed Rock 83/08/06 57th Canadian Geotechnical Conference
58 A Comparison between Numerical and Analytical Methods in the Design of Tunnel Linings 83/08/06 57th Canadian Geotechnical Conference
59 استفاده از TBM باز در مصالح ریزشی و چگونگی مهار آن در تونل گاوشان 82/11/09 ششمین کنفرانس تونل ایران
60 Seepage Problem in Papan Dam and the Treatment 82/07/09 56th Canadian Geotechnical Conference
61 Re-Grouting of Maroon Dam Foundation 82/07/09 56th Canadian Geotechnical Conference
62 Predicted and measured pore water pressures in Maroon dam 81/08/01 55th Canadian Geotechnical Conference
63 مقایسه روش های تحلیلی با یک روش عددی در طراحی پوشش تونل ها 80/08/09 پنجمین کنفرانس تونل ایران
64 انتخاب بین حفاری به روش چالزنی و انفجار و حفاری مکانیزه در تونل سازی 80/08/06 پنجمین کنفرانس تونل ایران- کارگاه حفاری مکانیزه
65 عملکرد دستگاه حفاری تمام مقطع (TBM) تونل گاوشان 80/08/06 پنجمین کنفرانس تونل ایران- کارگاه حفاری مکانیزه
66 Monitoring the movements of Maroon dam 80/06/28 54th Canadian Geotechnical Conference (An Earth Odyssey)
67 An expert system for evaluation & remediation of rockfall hazards in highway cuts 78/10/11 CSCE2000
68 Minimum span and stand time of underground excavations 72/06/04 International Congress on Mine Design
69 Tunnex : An Export system for tunnelling through rock Tunnelling Association of canada(TAC)News
70 Tunnel design using continuum and discontinuum approaches and the effect of joint orientation on the design Electronic Journal of Geotechnical Engineering
71 ارزیابی خصوصیات مکانیکی و دوام بتن ساخته شده با سنگدانه بازیافتی بتنی در برابر پوسته‏ شدگی مجله عمران شریف
72 Design of Lining of Tunnels Excavated in Soil and Soft Rock Electronic Journal of Geotechnical Engineering
73 Effect of particle size distribution and subgrade condition on degradation of railway ballast under impact loads GRANULAR MATTER
74 Effect of particle size distribution and subgrade condition on degradation of railway ballast under impact loads GRANULAR MATTER
75 Effect of particle size distribution and subgrade condition on degradation of railway ballast under impact loads GRANULAR MATTER
76 Evaluation of Application of Thin HMA Overlay on the Existing Flexible Pavement for High-Traffic-Volume Rural Highways PERIODICA POLYTECHNICA CIVIL ENGINEERING
77 Evaluation of Application of Thin HMA Overlay on the Existing Flexible Pavement for High-Traffic-Volume Rural Highways PERIODICA POLYTECHNICA CIVIL ENGINEERING
78 Evaluation of Application of Thin HMA Overlay on the Existing Flexible Pavement for High-Traffic-Volume Rural Highways PERIODICA POLYTECHNICA CIVIL ENGINEERING
79 Evaluation of Application of Thin HMA Overlay on the Existing Flexible Pavement for High-Traffic-Volume Rural Highways PERIODICA POLYTECHNICA CIVIL ENGINEERING
80 ارزیابی دوام سنگدانه های بازیافتی بتنی و سنگدانه های طبیعی در برابر چرخه های ذوب و یخبندان مهندسی زیر ساختهای حمل و نقل
81 کاربرد زئولیت در بتن ساخته شده با سنگدانه بازیافتی اساس-نشریه انجمن مهندسین عمران
82 Degradation of railway ballast under compressive loads considering particles rearrangement INTERNATIONAL JOURNAL OF PAVEMENT ENGINEERING
83 Degradation of railway ballast under compressive loads considering particles rearrangement INTERNATIONAL JOURNAL OF PAVEMENT ENGINEERING
84 Degradation of railway ballast under compressive loads considering particles rearrangement INTERNATIONAL JOURNAL OF PAVEMENT ENGINEERING
85 Degradation of railway ballast under compressive loads considering particles rearrangement INTERNATIONAL JOURNAL OF PAVEMENT ENGINEERING
86 Edge load strength test for indirect estimation of unconfined compressive strength International Journal of Rock Mechanics and Minings Sciences
87 Evaluation of morphological properties of railway ballast particles by image processing method Transportation Geotechnics
88 Evaluation of morphological properties of railway ballast particles by image processing method Transportation Geotechnics
89 Evaluation of morphological properties of railway ballast particles by image processing method Transportation Geotechnics
90 تخمین مدول بستر ریل بر اساس مشخصات اجزای روسازی بالاستی مهندسی حمل و نقل
91 Effect of carbon nanotube on the rheological properties of bitumen petroleum and coal
92 Performance evaluation of nano-silica modified bitumen International Journal of Transportation Engineering (IJTE)
93 رفتارنگاری تونل گاوشان با استفاده از نتایج ابزار دقیق Civil Engineering Infrastructures journal
94 رفتارنگاری تونل گاوشان با استفاده از نتایج ابزار دقیق Civil Engineering Infrastructures journal
95 رفتارنگاری تونل گاوشان با استفاده از نتایج ابزار دقیق Civil Engineering Infrastructures journal
96 Axially confined point load testing International Journal of Rock Mechanics and Minings Sciences
97 Evaluating the influence of ballast degradation on its shear behaviour International Journal of Rail Transportation
98 Evaluating the influence of ballast degradation on its shear behaviour International Journal of Rail Transportation
99 Evaluating the influence of ballast degradation on its shear behaviour International Journal of Rail Transportation
100 A New Nail Penetration Test for Estmataion of Rock Strength International Journal of Rock Mechanics and Minings Sciences
101 Response of orange trees to deficit irrigation strategies in the north of Iran Archives of Agronomy and Soil Science
102 Response of orange trees to deficit irrigation strategies in the north of Iran Archives of Agronomy and Soil Science
103 Response of orange trees to deficit irrigation strategies in the north of Iran Archives of Agronomy and Soil Science
104 Response of orange trees to deficit irrigation strategies in the north of Iran Archives of Agronomy and Soil Science
105 Selection of the Proper Hammer in Pile Driving and Estimation of the Total Driving Time Journal of Civil Engineering and Architecture
106 Relationships Between Abrasion/Degradation of Aggregate Evaluated from Various Tests and the Effect of Saturation ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING
107 Relationships Between Abrasion/Degradation of Aggregate Evaluated from Various Tests and the Effect of Saturation ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING
108 Relationships Between Abrasion/Degradation of Aggregate Evaluated from Various Tests and the Effect of Saturation ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING
109 Relationships Between Abrasion/Degradation of Aggregate Evaluated from Various Tests and the Effect of Saturation ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING
110 Evaluation of the Strength of Railway Ballast Using Point Load Test for Various Size Fractions and Particle Shapes ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING
111 Evaluation of the Strength of Railway Ballast Using Point Load Test for Various Size Fractions and Particle Shapes ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING
112 Evaluation of the Strength of Railway Ballast Using Point Load Test for Various Size Fractions and Particle Shapes ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING
113 Evaluation of the Strength of Railway Ballast Using Point Load Test for Various Size Fractions and Particle Shapes ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING
114 مطالعه رفتار سد مارون در مرحله دوم آبگیری به کمک اطلاعات کسب شده از ابزار دقیق Civil Engineering Infrastructures journal
115 مطالعه رفتار سد مارون در مرحله دوم آبگیری به کمک اطلاعات کسب شده از ابزار دقیق Civil Engineering Infrastructures journal
116 مطالعه رفتار سد مارون در مرحله دوم آبگیری به کمک اطلاعات کسب شده از ابزار دقیق Civil Engineering Infrastructures journal
117 تاثیر زبری درزه ها در تعیین میزان حائل مورد نیاز برای پایدارسازی تونل های تکی و دوقلو راه احداث شده در سنگ های درزه دار Civil Engineering Infrastructures journal
118 تاثیر زبری درزه ها در تعیین میزان حائل مورد نیاز برای پایدارسازی تونل های تکی و دوقلو راه احداث شده در سنگ های درزه دار Civil Engineering Infrastructures journal
119 تاثیر زبری درزه ها در تعیین میزان حائل مورد نیاز برای پایدارسازی تونل های تکی و دوقلو راه احداث شده در سنگ های درزه دار Civil Engineering Infrastructures journal
120 Evaluating The Characteristics of Waste Modified Asphalt Mixture Petroleum and Coal
121 Thermal analysis of bitumen modified with LDPE and CR PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY
122 Thermal analysis of bitumen modified with LDPE and CR PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY
123 Thermal analysis of bitumen modified with LDPE and CR PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY
124 Thermal analysis of bitumen modified with LDPE and CR PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY
125 Evaluating the effect of waste material on viscoelastic characteristics of bitumen PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY
126 Evaluating the effect of waste material on viscoelastic characteristics of bitumen PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY
127 Evaluating the effect of waste material on viscoelastic characteristics of bitumen PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY
128 Evaluating the effect of waste material on viscoelastic characteristics of bitumen PETROLEUM SCIENCE AND TECHNOLOGY
129 Effect of sand and clay fouling on the shear strength of railway ballast for different ballast gradations GRANULAR MATTER
130 Effect of sand and clay fouling on the shear strength of railway ballast for different ballast gradations GRANULAR MATTER
131 Effect of sand and clay fouling on the shear strength of railway ballast for different ballast gradations GRANULAR MATTER
132 Evaluating the Frost Resistance of Recycled Concrete Aggregate by Various Standards JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING
133 Evaluating the Frost Resistance of Recycled Concrete Aggregate by Various Standards JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING
134 Evaluating the Frost Resistance of Recycled Concrete Aggregate by Various Standards JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING
135 Evaluating the Frost Resistance of Recycled Concrete Aggregate by Various Standards JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING
136 Effect of gradation of aggregate and size of fouling materials on hydraulic conductivity of sand-fouled railway ballast CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
137 Effect of gradation of aggregate and size of fouling materials on hydraulic conductivity of sand-fouled railway ballast CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
138 Effect of gradation of aggregate and size of fouling materials on hydraulic conductivity of sand-fouled railway ballast CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
139 Effect of gradation of aggregate and size of fouling materials on hydraulic conductivity of sand-fouled railway ballast CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 بررسی تاثیر اندازه سنگدانه ها بر روی آزمایش های تعیین مشخصه های مکانیکی و تاثیر پدیده ذوب و یخ بندان بر روی آزمایش های تعیین مشخصه های دوامی نجابت شعار امیرحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.18
2 بررسی تاثیر دانه بندی و شکل سنگدانه ها بر روی آزمایش های مرتبط با زوال سنگدانه های مورد استفاده در لایه های اساس محمودی محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.17
3 بررسی وقوع خردشدگی در سنگ دانه های بالاست راه آهن با در نظر گرفتن مشخصات هندسی و مقاومتی سنگ دانه ها کوه میشی مهدی دکتری تخصصی PhD 1397.02.09
4 اصلاح قیر پایه ی پالایشگاهی با استفاده از پلیمرهای ضایعاتی به منظور تولید رده های عملکردی متناسب برای شرایط آب و هوایی ایران زنجیرانی فراهانی حسین دکتری تخصصی PhD 1396.11.30
5 ارزیابی خصوصیات مکانیکی و دوام سنگدانه های بازیافتی و استفاده از آن در مخلوط های بتنی عقیلی لطف میلاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.28
6 شبیه سازی عددی حفاظ های میانی و کناری راه ها در برخورد وسایل نقلیه سبک و بررسی تاثیر پارامترهای مختلف در عملکرد آنها جمشیدی احمدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.21
7 مقایسه روش طاق چتری و روش هسته فایبرگلاسی در پایدارسازی تونل های راه شمس الدینی امین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.21
8 مدلسازی عددی آزمایش بیش مغزه گیری یزدانی شورمستی سینا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.14
9 مدلسازی عددی زهکشی گودبرداری به روش چاه های نقطه ای یاری علی اصغر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.12
10 مقایسه حفاظ های میانی و کناری در جاده ها صفری محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.10.27
11 بررسی تاثیر استفاده از خرده لاستیک در عملکرد سنگدانه های مورد استفاده در بالاست راه آهن رسولی محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.16
12 مقایسه فنی و اقتصادی تونل های تکی و دو قلو ریلی شهری (مترو) فرصت مسعود کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.16
13 مدل‌سازی عددی آزمایش بارگذاری صفحه برتوده سنگ و مقایسه ی نتایج آن با روش‌های تجربی کاسب محمدعلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.05.04
14 مدل‌سازی عددی عبور تونل از زیر ایستگاه مترو مدنی سیدعلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.29
15 مدل‌سازی عددی حفاری تونل توسط دستگاه EPB بهمنی یگانه امین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.28
16 مدل‌سازی عددی روش طاق چتری در تونل‌های راهسازی مروتدار علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.15
17 مدل سازی عددی و بررسی آزمایشگاهی مکانیزم برش سنگ توسط دیسک کاتر TBM جنگی داریان محمود کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.09
18 مدل سازی عددی انواع مختلف آزمایش های بار نقطه ای و آزمایش تک محوری و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی و بررسی تاثیر اندازه و شکل نمونه سمندری گیگلو صابر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.05.19
19 بررسی پارامترهای موثر بر عملکرد توری محافظ برای جلوگیری از ریزش سنگ به مسیر راه و راه آهن عسکر سجاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.12.25
20 بررسی تجهیزات ایمنی راه چند کشور مختلف و ارائه پیشنهادات به منظور کاهش سوانح جادهای در ایران خدادادیان عباس کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.12.23
21 مقایسه آزمایش های مرتبط با هوازدگی سنگدانه اعظمی امید حامد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.11
22 مدل سازی عددی آزمایش بار نقطه ای روی لبه سنگ و بررسی آزمایشگاهی ارتباط شاخص بار نقطه ای لبه سنگ و مقاومت فشاری تک محوری برای سنگهای ضعیف تا خیلی مقاوم رضائی میلاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.04
23 تخمین مقاومت تکمحوری سنگ با استفاده از آزمایش نفوذ و بررسی تاثیر اشباع‌بودن و یخ‌زدگی نمونه‌ها حریری محمدحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.05.29
24 مقایسه آیین نامه کشورهای مختلف در مورد طراحی راه آهن کهن ترابی فرزاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.02.27
25 مقایسه ازمایش های ضربه و خردشدگی و لس آنجلس در مورد مصالح سنگی راه دانش اکبر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.10
26 طراحی تونل در دامنه شیروانی های محدب سالمی میلاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.05.31
27 مقایسه انواع مختلف تقاطع های غیر همسطح و بیان نحوه انتخاب بهترین مورد برای شرایط مورد مطالعه مستاجراسلامدوست علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.04.21
28 توسعه آزمایش بار نقطه ای برای کاربرد در لبه سنگ پیرپناهی مجتبی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.09.30
29 بررسی پارامترهای تاثیر کذار بر مقاومت برشی درزه های سنگی پرشده محققی مجید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.07.14
30 طراحی تونل‌های زیردریایی نیری حمیدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.07.11
31 تخمین مقاومت فشاری تک محوری سنگ به وسیله آزمایش نفوذ میخ امامی وحید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.21
32 آزمایش بار نقطه ای با فک های اصلاح شده مهین اکبری جواد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.12.01
33 بررسی میزان تاثیر عوامل موثر بر پایداری تونل های دوقلوی حفاری شده در راه های شهری جعفری محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.06.31
34 بررسی رفتار تونل های راه آهن در برابر زمین لرزه با استفاده از تحلیل عددی نقرش محمد فادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.03.19
35 بررسی اثرات فشار جانبی بر نتایج ازمایش بار نقطه ای محمدافضلی مجتبی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.06.25
36 تعیین ضخامت بهینه بالاست برای روسازی بالاستی خطوط ریلی ایران خورده بینان محمدوربا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.06.24
37 تحلیل سه بعدی پایداری شیروانیهای سنگی درزه‌دار محدب و مقعر و بررسی اندرکنش حفر تونل در پای شیروانی محدب اشتیانی مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.06.07
38 بررسی مقاومت برشی درزه های تزریق شده کریمی سعید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.05.15
39 رفتارنگاری تونل گاوشان با استفاده از نتایج ابزار دقیق آرش محمدحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.05.14
40 مقایسه تونل های تکی و دوقلوی راه کارگر علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.05.14
41 ارزیابی آزمایشگاهی و عددی تاثیر ویژگیهای سنگدانه بر روی مقاومت برشی بلاست راه آهن دانش اکبر دکتری
42 ارزیابی خصوصیات مکانیکی، دوام و آنالیز اقتصادی و زیست محیطی رویه های بتنی ساخته شده با سنگدانه بازیافتی عقیلی لطف میلاد کارشناسیارشد
43 ارزیابی خصوصیات مکانیکی، دوام و آنالیز اقتصادی و زیست محیطی رویه های بتنی ساخته شده با سنگدانه های بازیافتی عقیلی لطف میلاد کارشناسیارشد
44 اصلاح قیر پایه پالایشگاهی با استفاده از پلیمرهای ضایعاتی به منظور تولید رده های عملکردی متناسب برای شرایط آب و هوای ایران زنجیرانی فراهانی حسین دکتری
45 بررسی خردشدگی سنگ دانه های بالاست راه آهن با در نظر گرفتن مشخصات هندسی و مقاومتی سنگ دانه ها کوه میشی مهدی دکتری
46 توسعه آزمون صحرایی نفوذگر دینامیکی (DCP) در خاکهای ماسه ای غلامی ارش دکتری تخصصی PhD

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021