اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی توکلان
نام مهدی
درجه استادیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 3602
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک mtavakolan@ut.ac.ir
شماره اتاق 311

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی و مدیریت ساخت
کارشناسی -
کارشناسی ارشد -
دکتری -

درس های ارائه شده
1 مبانی مدیریت و برنامه ریزی پروژه های ساخت
2 ریاضیات عالی دکتری
3 تئوری تصمیم گیری در مدیریت ساخت
4 محاسبات نرم
5 تحلیل و طراحی سیستم ها
6 اقتصادمهندسی پیشرفته
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 تدوین چارچوبی برای محاسبه خودکار امتیاز LEED ساختمان های مسکونی با استفاده از BIM 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 بررسی مبحث بهسازی انرژی ساختمانها در ایران با رویکرد تعیین روش پرداخت هزینه اولیه و محاسبه دوره بازگشت سرمایه 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 4D Modeling and BIM-Based Project Planning Using Constraint-Based Simulation for Implementation in Iran Considering an Actual Case Study 97/01/15 Construction Research Congress (CRC) 2018
4 An Ontological Framework for Identification of Construction Resources Using BIM Information 97/01/15 Construction Research Congress (CRC) 2018
5 مروری بر چالشها و فرصتهای مقوله ساختمان سبز با رویکرد بازسازی سبز ساختمانهای موجود 96/10/07 پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
6 بررسی تاثیر رفتارهای انسانی بر مصرف انرژی ساختمان با رویکرد افزایش بهرهوری بهسازی انرژی و کاهش پدیده اثر بازگشت 96/10/07 پنجمین کنگره سالانه بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
7 بررسی نحوه تعیین بهینه زمان ساخت و بهره برداری در پروژه های ساخت-بهره برداری-انتقال 96/05/26 کنفرانس بین المللی عمران،معماری و شهرسازی ایران معاصر
8 بهینه سازی زمان-هزینه-سود پروژه با توجه به ارزش خالص فعلی جریان نقدینگی 96/02/25 دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
9 Resource Optimization Using Genetic Algorithm in the Simulation-Based Project Planning Method 96/02/12 Canadian Society of Civil Engineering (CSCE)
10 اتوماسیون تعیین قالب ‏های سرستون مورد نیاز پروژه به کمک مدل BIM 96/01/31 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 بهینه سازی منابع و تخمین میانگین تأمین مالی مورد نیاز پروژه با استفاده از الگوریتم ژنتیک 96/01/31 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 زمانبندی پروژه با استفاده از روش شبیه سازی مقید 95/12/02 سومین همایش بین المللی مهندسی سازه ایران
13 بررسی چگونگی توسعه زیر ساخت های حوزه سلامت از طریق تجاری سازی طرح های عمرانی مصوب، مطالعه موردی: احداث بیمارستان های 400 تخت خوابی وزارت بهداشت 95/11/25 دوازدهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
14 مدلسازی چهاربعدی اطلاعات ساختمان با استفاده از نرم افزار مدیریت پروژه مبتنی بر شبیه سازی ساخت 95/11/08 چهارمین کنفرانس ملی مهندسی عمران معماری و مدیریت شهری
15 برنامه ریزی و کنترل پروژه با استفاده از شبیه سازی ساخت 95/10/09 چهارمین کنگره بین المللی عمران معماری و توسعه شهری
16 Multiobjective Time-Cost-Profit Trade-off Optimization Considering Present Value of Cash Flow Parameters 95/02/04 Canadian Society of Civil Engineering (CSCE 2016)
17 Time-Cost-Environmental Impacts Optimization for Construction Projects Through the Selection of Resources using Particle Swarm Optimization Algorithm 95/02/04 Canadian Society of Civil Engineering (CSCE 2016)
18 Analyzing the Barriers Influencing the Application of Real Options in the Construction Industry 95/02/03 Construction Research Congress (CRC 2016)
19 Optimizing the Selection and Layout of Table Forms with Different Dimensions Using BIM and Integer Programming 95/02/03 Construction Research Congress (CRC 2016)
20 A Game Theoretic Model for Subcontractors Partnership in Construction Win-Win Game 95/02/03 Construction Research Congress (CRC 2016)
21 Fuzzy Weighted Interpretive Structural Modeling; A New Method for Risks Path Identification of the Infrastructure Projects 95/02/03 Construction Research Congress (CRC 2016)
22 Automated planning of building construction considering the amount of available floor formwork 95/02/03 Construction Research Congress (CRC 2016)
23 The Process of Risk Identification, Assessment and Response of the Equipment Supply Phase in the Power Plant Projects in Iran 94/02/17 10th International Congress on Civil Engineering
24 مدل سازی چهاربعدی اطلاعات ساختمان با استفاده از روش شبیه سازی برای زمان بندی پروژه 94/02/17 دهمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران
25 مدلسازی ارزشگذاری گزینه های سرمایه گذاری دارای ریسک از منظر شخص تصمیم گیر در پروژه های زیر ساخت 94/02/17 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
26 Construction Risk Management Framework using Fuzzy sets and Failure Mode and Effect Analysis 94/02/05 Association School of Construction (ASC) 2015
27 Optimizing the Structural Performance of Concrete Elements against Seismic Excitation by Placing Crack-like Joints: Infill Wall 94/02/04 Association School of Construction (ASC) 2015
28 Valuing Investment Options from the Decision-Maker’s Viewpoint in Infrastructure Projects 94/02/04 Association School of Construction (ASC) 2015
29 Synthesis of Best Practices for Determining Value of Transportation Research on Safety and Environmental Sustainability 94/02/04 Association School of Construction (ASC) 2015
30 بهینه سازی چندهدفه ی غیرقطعی هزینه های بهسازی در طول عمر سازه ها با در نظر گرفتن عامل ایمنی 93/03/18 هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران
31 Lifetime Oriented Multi-objective Cost Optimization of Structural Maintenance Considering the Safety of the System 93/03/10 CSCE Annual Conference
32 Lifetime Oriented Multi-objective Cost Optimization of Structural Maintenance Considering the Safety of the System 93/03/10 CSCE Annual Conference
33 تسطیح منابع در پروژه های ساخت با استفاده از روش شبیه سازی بازپخت با توجه به شکافت فعالیت ها 93/02/18 هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، بابل
34 Resource Leveling in Construction Projects using Simulated Annealing with Activity Splitting Allowed and Limited Resource Availabilities 93/02/18 8th National Congress on Civil Engineering
35 بهینه سازی چندهدفه ی غیرقطعی هزینه های بهسازی در طول عمر سازه ها با در نظر گرفتن عامل ایمنی 93/02/18 هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران
36 ارزیابی ریسک های پروژه های صنعت ساخت با ترکیب روش های فازی و FMEA 92/11/20 نهمین کنفرانس بین المللی مدیریت پروژه
37 Applying Magnetic Charged System Search Algorithm to the Construction Project Planning Problems 92/04/14 2013 ASCE International Workshop on Computing in Civil Engineering (IWCCE
38 Construction Project Risk Assessment Using Fuzzy FMEA and AHP Method 92/04/07 2013 IFSA World Congress NAFIPS Annual Meeting
39 Construction Project Risk Assessment Using Combined Fuzzy and FMEA 92/04/07 IFSA World Congress 2013 NAFIPS Annual Meeting
40 Applying Magnetic Charged System Search Algorithm to the Construction Project Problems 92/04/04 ASCE 2013 International Workshop on Computing in Civil Engineering (IWCCE)
41 کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه‌سازی زمان – هزینه در مدیریت ساخت 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 Developing safety archetypes of construction industry at project level using system dynamics JOURNAL OF SAFETY RESEARCH
43 Developing safety archetypes of construction industry at project level using system dynamics JOURNAL OF SAFETY RESEARCH
44 Developing safety archetypes of construction industry at project level using system dynamics JOURNAL OF SAFETY RESEARCH
45 Developing safety archetypes of construction industry at project level using system dynamics JOURNAL OF SAFETY RESEARCH
46 Fuzzy Weighted Interpretive Structural Modeling: An Improved Method for Identification of Risk Interactions of the Construction Projects JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
47 Fuzzy Weighted Interpretive Structural Modeling: An Improved Method for Identification of Risk Interactions of the Construction Projects JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
48 Fuzzy Weighted Interpretive Structural Modeling: An Improved Method for Identification of Risk Interactions of the Construction Projects JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
49 Fuzzy Weighted Interpretive Structural Modeling: An Improved Method for Identification of Risk Interactions of the Construction Projects JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
50 Shuffled Frog-Leaping Model for Solving Time-Cost-Resource Optimization Problems in Construction Project Planning JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
51 Shuffled Frog-Leaping Model for Solving Time-Cost-Resource Optimization Problems in Construction Project Planning JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
52 Shuffled Frog-Leaping Model for Solving Time-Cost-Resource Optimization Problems in Construction Project Planning JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
53 Shuffled Frog-Leaping Model for Solving Time-Cost-Resource Optimization Problems in Construction Project Planning JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
54 Risk Management of the Equipment Supply Process in the Power Plant Projects in Iran International Journal of Construction Education and Research
55 Modeling managerial behavior in real options valuation for project-based environments INTERNATIONAL JOURNAL OF PROJECT MANAGEMENT
56 Modeling managerial behavior in real options valuation for project-based environments INTERNATIONAL JOURNAL OF PROJECT MANAGEMENT
57 Modeling managerial behavior in real options valuation for project-based environments INTERNATIONAL JOURNAL OF PROJECT MANAGEMENT
58 Modeling managerial behavior in real options valuation for project-based environments INTERNATIONAL JOURNAL OF PROJECT MANAGEMENT
59 Risk Management Workshop Application: A Case Study of Ahwaz Urban Railway Project International Journal of Construction Management
60 Risk Management Workshop Application: A Case Study of Ahwaz Urban Railway Project International Journal of Construction Management
61 Risk Management Workshop Application: A Case Study of Ahwaz Urban Railway Project International Journal of Construction Management
62 Factors influencing safety performance on construction projects: A review SAFETY SCIENCE
63 Factors influencing safety performance on construction projects: A review SAFETY SCIENCE
64 Factors influencing safety performance on construction projects: A review SAFETY SCIENCE
65 Factors influencing safety performance on construction projects: A review SAFETY SCIENCE
66 A mathematical programming model for solving cost-safety optimization (CSO) problems in the maintenance of structures KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
67 A mathematical programming model for solving cost-safety optimization (CSO) problems in the maintenance of structures KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
68 A mathematical programming model for solving cost-safety optimization (CSO) problems in the maintenance of structures KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
69 A mathematical programming model for solving cost-safety optimization (CSO) problems in the maintenance of structures KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 آنالیز اثر متقابل ریسک در پروژه های زیربنایی به روش تحلیل ترکیبی ساختاری دینامیکی اعتمادی نیا حنانه دکتری تخصصی PhD 1397.06.31
2 بررسی اهم چالشهای سرمایه گذاری خارجی در صنعت ساخت ایرلن در حوزه تکنولوژی ساخت در کشور با مطالعه موردی یک پروژه عمرانی کاویانی پور محمدامین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.27
3 انتخاب بهینه سبد پروژه های ساخت با توجه به منابع محدود برنامه ریزی پویا چوکان فرزاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.12
4 تدوین مدل پیشنهادی حل تعارضات در پروژه های ساخت بر مبنای مذاکره منتج به همکاری طرفین با استفاده از روش های کمی اصل دهقان فاطمه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.12
5 تدوین چارچوبی جهت تصمیم گیری بهسازی انرژی ساختمان ها با تاکید بر کاهش هزینه های چرخه حیات و آثار نامطلوب زیست محیطی ساختمان میرزائی کاوه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.11
6 تدوین مدل بهینه سازی جهت تعیین نسبت دوره بهره برداری به دوره ساخت در انواع پروژه های ساخت بهره برداری انتقال در نظر گرفتن ریسک های پروژه و مطالعه موردی یک پروژه ساخت زعفری بهناز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.11.07
7 بهینه سازی زمان، هزینه و شاخص های زیست محیطی در مدیریت پروژه های عمرانی با استفاده از الگوریتم ازدحام ذرات و مطالعه ی موردی یک پروژه ی عمرانی واقعی کردبچه حصار کلک رویا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.11.04
8 بهینه سازی برنامه ریزی پروژه با محدودیت منابع با در نظر گرفتن اثر یادگیری نیروی کار به وسیله الگوریتم ترکیبی ژنتیک و کلونی مورچگان ثابت علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.21
9 تدوین مدل ترکیبی بهینه سازی زمانبندی در پروژه های ساخت با استفاده از تحلیل مقایسه ای الگوریتم های فرا ابتکاری موجود نیکوکار شایان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.10.29
10 مدل سازی چهاربعدی اطلاعات ساختمان با استفاده از شبیه سازی گسسته- پیشامد برای زمان بندی پروژه با در نظر گرفتن مطالعه ی موردی واقعی بر روی یک پروژه ی ساخت هادوی سیاه بومی پیام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.23
11 مطالعه روش های کمی موجود در شرایط عدم قطعیت جهت انتخاب مناسب ترین سیستم پیشبرد اجرای پروژه های ساخت با مطالعه موردی یک پروژه واقعی رشیدی رنجبر محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.07.28
12 توسعه مدل های تخمین هزینه برای پروژه های ساخت راه آهن با استفاده از روش شبکه عصبی و تحلیل رگرسیون میرهلی امیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.05.11
13 بررسی عملکرد فوم بتن به منظور ارائه راهکارهای مناسب اجرایی در مدیریت زمان، هزینه و کیفیت پروژه های ساخت پورافشار افشین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.10.28
14 بهینه سازی چند هدفه ی هزینه های بهسازی در طول عمر سازه ها با در نظر گرفتن عامل ایمنی، با تاکید بر پل ها پیریونسی سیدمادح کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.18
15 بررسی اهم چالش های سرمایه گذاری خارجی در صنعت ساخت ایران در حوزه تکنولوژی ساخت در کشور با مطالعه موردی یک پروژه عمرانی کاویانی پور محمدامین کارشناسیارشد
16 بررسی و تدوین مدل پویا جهت ارزیابی عملکرد ایمنی در پژوه های ساخت در ایران محمدی امیر دکتری
17 بهینه سازی مدیریت منابع مشترک و توسعه ی همکاری اعتماد محور در چارچوب نظریه ی بازی ها در پروژه های ساخت صمصامی ریحانه کارشناسی ارشد ناپیوسته
18 بهینه سازی مدیریت منابع مشترکت و توسعه ی همکاری اعتماد محور در چارچوب نظریه ی بازی ها در پروژه های ساخت صمصامی ریحانه کارشناسیارشد
19 تحلیل اثر متقابل ریسک در پروژه های ساخت به روش تحلیل ترکیبی ساختاری دینامیکی اعتمادی نیا حنانه دکتری
20 توسعه سیستم یکپارچه اتوماسسیون برنامه ریزی پروژه های ساخت با استفاه از مدلسازی اطلاعات ساخت و شبیه سازی رخدادهای گسسته محمدی سینا دکتری تخصصی PhD
21 مدل سازی اختیارات واقعی با استفاده از نظریه چشم انداز در پروژه های زیربنایی عندلیب محمدسعید دکتری تخصصی PhD

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021