اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی خان محمدی
نام محمد
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2217
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک mkhan@ut.ac.ir
شماره اتاق 362

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی سازه
کارشناسی مهندسی عمران-عمران, دانشگاه فردوسی مشهد - 1372
کارشناسی ارشد مهندسی عمران-سازه, دانشگاه تهران - 1375
دکتری مهندسی عمران-سازه, دانشگاه تهران - 1384

درس های ارائه شده
1 روش های مدلسازی تجربی - عددی در آنالیزهای غیرخطی و...
2 پروژه سازه های بتن آرمه
3 سازه های بتن آرمه 1
4 سازه های بتن آرمه 2
5 مصالح ساختمانی
6 مباحث ویژه
7 ارزیابی و بهسازی ساختمانها در برابر
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 بررسی آزمایشگاهی ستونهای بتن مسلح قدیمی تقویت شده به روش میلگردگذاری در نزدیک سطح 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 بررسی دیوار های برشی خسارت دیده با عملکرد برشی پس از زلزله 96/07/14 چهارمین کنفرانس بین المللی نوآوری های اخیر در مهندسی عمران، معماری و شهرسازی
3 Performance Evaluation of Mainshock Damaged Reinforced Concrete Shear Walls 96/02/09 The NZSEE annual Technical conference and 15th World conference on seismic Isolation
4 ارایه روشی جهت محاسبه مقاومت قابهای بتن مسلح دارای میانقاب مصالح بنائی با بازشو 96/01/31 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
5 مقایسه رفتار لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای میانقاب مصالح بنائی با بازشوی مرکزی و غیر مرکزی 96/01/31 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
6 بررسی اثر شکل بازشو بررفتار لرزه ای قابهای بتن مسلح دارای میان قاب مصالح بنائب 95/03/23 نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
7 اثر محتوای فرکانسی تحریک زلزله بر فشار دینامیکی آب وارد بر دیوار مخازن با استفاده از میز لرزان 94/07/23 دومین همایش زلزله شناسی و مهندسی زلزله استان البرز
8 بررسی آزمایشگاهی نیروی دینامیکی خاک بر دیوار مخازن مدفون در زلزله 94/07/23 دومین همایش زلزله شناسی و مهندسی زلزله استان البرز
9 EFFECT OF BIDIRECTIOANAL NEAR FIELD GROUND MOTIONS ON INELASTIC RESPONSE OF 3D MODELED R.C FRAME BUILDINGS 94/02/31 7th international conference onseismilogy and earthquake engineering
10 SEISMIC PERFORMANCE ASSESSMENT OF MULTISTORY BUILDINGS WITH NON-STRUCTURAL HOLLOW CLAY TILE INFILLS 94/02/31 7th international conference onseismilogy and earthquake engineering
11 بررسی لرزه ای رفتار پلهای قطعه ای پس تنیده در برابر زلزله های قائم و عرضی نزدیک گسل 94/02/31 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
12 SEISMIC PERFORMANCE EVALUATION OF R.C. SHEAR WALLS WITH IRREGULAR OPENING 94/02/31 7th international conference onseismilogy and earthquake engineering
13 تعیین رابطه برای ضریب تشدید تغییر مکان C1 در اثر بلند شدن پی از خاک و انجام تحلیل قابل اعتماد برای یافتن وقوع این پدیده 94/02/31 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
14 An experimental study of Deffect's ffects in detailing on the axial behavior of existing concrete columns 94/02/31 7th international conference onseismilogy and earthquake engineering
15 ارزیابی پلهای قطعه ای پس کشیده تحت اثر حرکات قائم زلزله با استفاده از تحلیل دینامیکی غیر خطی 94/02/31 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
16 تحقیق آزمایشگاهی بر روی اتصالات ستون-سرستون در پایه های پلهای چند ستونی و راهکارهای بهسازی لرزه ای رفتار آنها 93/11/06 چهارمین کنفرانس بین المللی پل
17 پاسخ غیر خطی پلهای بتنی با پایه دیواری با استفاده از مدلهای کلی نگر و جزئی نگر 93/11/05 چهارمین کنفرانس بین المللی پل
18 بررسی وجود بازشوهای نامنظم در عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی بتنی در ادبیات فنی 93/04/05 نخستین کنفرانس ملی مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
19 بررسی اثر جهت پذیری پیش رونده و جابه جایی ماندگار زلزله در رفتار ساختمان های نزدیک گسل 93/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 بررسی مبانی طراحی مخازن بتنی ذخیره آب در آیین نامه های ACI350-NZS-06-EN2009- و نشریه 123 93/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
21 بررسی آزمایشگاهی تغییرات فشار آب در طول مخازن بسته مستطیلی شکل بتنی با استفاده از آزمایش میز لرزه 92/09/28 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار
22 بررسی تحلیلی عملکرد لرزه ای دیوارهای جدا کننده سفالی غیر سازه ای 92/09/28 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار
23 مقایسه تحلیلی وقوع تخریبهای برشی و محوری در ستونهای بتن مسلح موجود با آیین نامه ASCE/SEI41-07 تحت آنالیز استاتیکی غیر خطی 92/09/28 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار
24 بررسی اثر مقیاس کردن رکوردهای زمین لرزه به روش میانگین هندسی بر نتایج تحلیل دینامیکی افزایشیIDA 92/09/28 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار
25 ارزیابی نحوه انتخاب شتابنگاشت های زلزله بر نتایج تحلیل دینامیکی افزایش یابنده 92/09/28 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار
26 Studing the effect of skewness on the seismic behavior of horizontally curved RC bridges by elastic analysis 92/09/07 international conference on civil engineering architecture & urban sustaiable development
27 Brick size effeect on cyclic behavior of unreinforced masonry walls based on experimental results 92/02/17 7th national congress on civil Engineering
28 شبیه سازی رفتار گهواره ای مقید برای ستونهای بتنی مسلح به میلگرد ساده تحت بار افزاینده 92/02/17 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 experimental study of behavior of reinforced lightweight concrete beams under reversed cyclic loads 92/02/11 4th internatioan conference on concrete & development
30 Experimental evaluation of external RC beam-column joint with non-seismic detailing 92/02/10 The fourth International Conference on Concrete and Development
31 Seismic Retrofitting of non-Seismic Detailing External RC Beam- Column Joints by Joint Enlargement Using Steel Angles 92/02/10 The fourth International Conference on Concrete and Development
32 assesment of scaling method and selecting earthquake on seismic performance of R.C building based on performance 92/02/09 4th internatioan conference on concrete & development
33 analytical evaluation of shear failure of existing R.C bridge columns under earthquake 92/02/09 4th internatioan conference on concrete & development
34 seismic retrofitting of non-seismic detailing external RC beam-column joints byjoint enlargment using steel angles 92/02/09 4th internatioan conference on concrete & development
35 An investigation into the precision pf displacement amplification factor C1 in the presence of foundation rocking 92/02/09 4th internatioan conference on concrete & development
36 numerical and parametric study of URM walls strengthening by steel mesh and one side shotcrete 92/02/09 4th internatioan conference on concrete & development
37 بررسی استفاده از سیستم گهواره ای چند گانه در ساختمانها 92/02/09 چهارمین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
38 ارزیابی لرزه ای و مدلسازی عددی پایه های پلهای بتن مسلح با جزییات لرزه ای نامناسب 92/02/09 چهارمین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
39 ارزیالی لرزه ای پایه های متعارف پلها در مقایسه با پلهای با رفتار هیسترسیس پرچمی 91/09/16 کنفرانس ملی توسعه پایدار شهری
40 Numerical Modedling and Seismic Assessment of Columns Reinforced by Smooth Bars 91/08/07 15 WCEE
41 Application of Shape Memory Alloy to Seismic Design of Multi-column Bridge Bents Using Controlled Rocking Approach 91/07/07 15th world conference on Earthquake Engineering (15 WCEE
42 prediction of nonlinear behavior of steel coupling beams under seismic loads based on experimental results 91/07/07 15 world conference on earthquake engineering (15WCEE
43 exploring the implication of multi-plastic hinge design concept of structural walls in dual systems 91/07/07 15 WCEE (world conference on earthquake engineering
44 بررسی امکان استفاده از مکانیزمهای فیوزی در دیوارهای برشی ساختمانهای بلند 91/03/31 دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران
45 ارزیابی عملکرد لرزه ای پل های نامنظم مجهز به المان های حافظه دار شکلی 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
46 بررسی دفت روشهای تحلیل جاری در مدلسازی دیوار برشی با بازشو 91/02/21 نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
47 بررسی آزمایشگاهی بهسازی لرزه ای دیوارهای غیر مسلح با نوارهای فولادی قائم 91/02/21 نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
48 Local and Global Design Criteria in Performance-based seismic design of New R.C Buildings 91/02/15 4th international conference on seismic retrofitting
49 performance assessment and modeling of reinforced concrete shear wall with regular opening 91/02/15 4th international conference on seismic retrofitting
50 seismic behavior investigation of steel coupling beams through experimental results 91/02/15 4th international conference on seismic retrofitting
51 numerical simulation of flextural behavior of concrete columns reinforced by plain bars 91/02/15 4th international conference on seismic retrofitting
52 uniform distribution of Ductility Demand in Irregular Bridges using shape memory Alloy 90/09/09 International conference on Earthquake and Structural engineering ICESE 2011
53 بررسی امکان استفاده از آلیاژ حافظه دار شکلی در کنترل تقاضای لرزه ای پلها 90/03/31 اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
54 کاربرد آلیاژهای حافظه دار شکلی در کنترل رفتار لرزه ای پلها 90/03/31 اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
55 AN ANALYTICAL STUDY OF LOW CYCLE FATIGUE EFFECTS IN BUCKLING RESTRAINED BRACES 90/03/07 3rd ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering
56 An Analytical study on Low Cycle Fatigue effects in Buckling Restrained Braces 90/03/07 3rd Computational Methods in Structural Dynamics and earthquake Engineering
57 A tri-linear model for orediction behavior of confined masonry walls with weak shear strength 90/02/28 6th international conference on seismology and earthquake engineering
58 بررسی آزمایشگاهی عملکرد لرزه ای دیوارهای جداکننده سفالی غیر سازه ای رایج در ایران 90/02/28 ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
59 an experomental investigation of cyclic behavior of cinfined masonry walls with weak shrar strength 90/02/28 6th internationl conference on seismology and earthquake engineering
60 out-of-plane and in-plan loading in building systems with rocking-critical unreinforced masonry piers 90/02/28 6th international conference on seismology and earthquake engineering
61 The Advantages of Reducing the Length of Yielding Segment in Seismic Performance of Buckling Restrained Braced Frames 90/02/28 Sixth International Conference of Seismology and Earthquake Engineering
62 The Advantage of Reducing the Length of Yeilding Segment im Seismic Performance of Buckling Restrained Braced Frames 90/02/28 Sixth International Conference of seismology and Earthquake Engineering
63 the advantages of reducing the length of yielding segment in seismic performance of buckling restrained braced frames 90/02/28 6th international conference on seismology and erthquake engineering
64 Optimizing Industrial date syrup Discoloration by Nano Tio2 Utilizing RSMMethod 90/02/27 2ed. Conferences on Application of Nanothechnologu in ScienceEngineering and Medicine
65 مروری بر روشهای طرح اختلاط بتن های خود متراکم الیافی شکل پذیر 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
66 بررسی رویکرهای طراحی آیین نامه ای در گسیختگی پیش رونده سازه های بتن مسلح 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
67 Experimental and analytical investigation of in-plane seismic behavior of U and H shape URM weak shear strength walls 89/11/29 9th Australasian Masonry Conference
68 in-plane and out-of plan seismic interaction behavior of URM rocking critical walls 89/11/29 9th australasian masonry conference
69 ارزیابی سطح اطمینان فروریزش قابهای خمشی بتن آرمه آیین نامه ای طراحی شده 89/07/30 3rd International Conference on Seismic Retrofitting
70 تعیین سطوح آسیب در ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل های بتنی متعارف با استفاده از آنالیزهای IDA 89/07/30 3th international conference on seismic retrofitting
71 seismic assessment of existing concrete bridges with wall type piers A case study 89/07/30 3th international conference on seismic retrofitting
72 بررسی تحلیلی دیوارهای آجری مسلح شده با شبکه آرماتور و شاتکریت 89/07/17 دومین کنفرانس ملی بتن ایران
73 بررسی آزمایشگاهی امکان استفاده از بتن پلاستیک حاوی دوده سیلیسی در اعضا سازه ای 89/07/17 دومین کنفرانس ملی بتن ایران
74 assessing Dynamic Instability of code-conforming moment RC Buildings 89/07/08 9th international congress on advances in civil engineering
75 مروری بر روشهای نوین مدل سازی اندرکنش رفتار خارج از صفحه و داخل صفحه دیوارهای آجری 89/02/16 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
76 بررسی ناپایداری دینامیکی ساختمانهای بتنی با سیستم قاب خمشی با استفاده از آنالیز افزایش یابنده دینامیکی IDA 89/02/16 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
77 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل های موجود با استفاده از منحنی های شکنندگی 89/02/16 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
78 رفتار لرزه ای ساختمانهای متعارف با دیوارهای برشی کوتاه شده در پلان 88/08/17 1st international conference on concrete technology
79 انتخاب رکوردزلزله برای تحلیل سازه با توجه به نتایج تحلیل سازه یک درجه آزادی 88/08/11 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساختها
80 برسی آزمایشگاهی تحلیلی رفتار لرزه ای دیوارهای آجری با مقاومت برشی ضعیف 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
81 ارزیابی غیر خطی سازه دیوار کوپله بتن مسلح توسط المان رشته ای در مقایسه با مدلسازی معمول تیر-ستون 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
82 بررسی ناپایداری دینامیکی در ساختمانهای بتنی با سیستم قاب خمشی 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
83 بررسی آزمایشگاهی-تحلیلی رفتار لرزه ای دیوارهای آجری با مقاومت برشی ضعیف 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
84 damage assessment of beams of aging concrete building reinforced by plain bars 88/02/23 the 4th national conference on civil engineering
85 آنالیز شکنندگی لرزه ای برای ساختمانهای بتن مسلح متداول 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
86 Cyclic test of Concrete Beams reinforced by plain Bars 86/04/08 9CCEE Ninth Canadian Conference on Earthquake Engineering
87 معیارهای دوران پلاستیک و شاخص خسارت در روش طراحی عملکردی در ساختمانهای بتنی مسلح بر اساس مطالعات آزمایشگاهی 86/02/26 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
88 Performance Characteristics of Concrete Members Reinforced by Plain Bars 86/02/26 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
89 Survey of Performance Based Design Method in members Reinforced by Plain Bars and assessment load-carrying capacity by dowel action 86/02/26 SEE5, 5th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
90 ارزیابی آزمایشگاهی ستونهای بتن مسلح با میلگردهای ساده دارای انواع وصله های همپوشانی بهسازی شده به روش تسلیح گذاری در نزدیک سطح مجله عمران شریف
91 Cyclic load testing and numerical modeling of concrete columns with substandard seismic details.(buildings)(Brief article) COMPUTERS AND CONCRETE
92 Cyclic load testing and numerical modeling of concrete columns with substandard seismic details.(buildings)(Brief article) COMPUTERS AND CONCRETE
93 Cyclic load testing and numerical modeling of concrete columns with substandard seismic details.(buildings)(Brief article) COMPUTERS AND CONCRETE
94 Cyclic load testing and numerical modeling of concrete columns with substandard seismic details.(buildings)(Brief article) COMPUTERS AND CONCRETE
95 Experimental and analytical investigation on In - plan Behavior of URM Flanged walls Journal of Seismology Earthquake Engineering
96 مدلسازی رفتار دیوارهای آجری غیر مسلح با احتساب اندرکنش رفتار خارج از صفحه بر روی رفتار داخل صفحه نشریه انجمن ایرانی مهندسان محاسب ساختمان
97 ارزیابی معیارهای عملکردی برای ستونهای بتن مسلح بر پایه نتایج آزمایشگاهی امیرکبیر
98 ارزیابی معیارهای عملکردی برای ستونهای بتن مسلح بر پایه نتایج آزمایشگاهی امیرکبیر
99 Uniform Distribution of Ductility Demand in Irregular Bridges using Shape Memory Alloy World Academy of Science, Engineering and Technology
100 اثر زلزله قائم بر رفتار عرشه پلهای قطعه ایپیش ساخته پس کشیده غیر چسبیده مهندسی عمران مدرس
101 Analyzing Seismic Response of Concrete Columns Reinforced by Plain Bars using Behavioral Mechanics JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
102 Analyzing Seismic Response of Concrete Columns Reinforced by Plain Bars using Behavioral Mechanics JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
103 Analyzing Seismic Response of Concrete Columns Reinforced by Plain Bars using Behavioral Mechanics JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
104 Analyzing Seismic Response of Concrete Columns Reinforced by Plain Bars using Behavioral Mechanics JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
105 Experimental evaluation of seismic performance of low-shear strength masonry infills with openings in reinforced concrete frames with deficient seismic details Structural Design of Tall and Special Buildings
106 Experimental evaluation of seismic performance of low-shear strength masonry infills with openings in reinforced concrete frames with deficient seismic details Structural Design of Tall and Special Buildings
107 Experimental evaluation of seismic performance of low-shear strength masonry infills with openings in reinforced concrete frames with deficient seismic details Structural Design of Tall and Special Buildings
108 Experimental evaluation of seismic performance of low-shear strength masonry infills with openings in reinforced concrete frames with deficient seismic details Structural Design of Tall and Special Buildings
109 Seismic performance comparison of flaged-shaped hysteretic and traditional bridge piers ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
110 Seismic performance comparison of flaged-shaped hysteretic and traditional bridge piers ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
111 Seismic performance comparison of flaged-shaped hysteretic and traditional bridge piers ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
112 Seismic performance comparison of flaged-shaped hysteretic and traditional bridge piers ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
113 Seismic performance comparison of flaged-shaped hysteretic and traditional bridge piers ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
114 A hierarchical nano to macro multiscale analysis of monotonic behavior of concrete columns made of CNT-reinforced cement composite CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
115 A hierarchical nano to macro multiscale analysis of monotonic behavior of concrete columns made of CNT-reinforced cement composite CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
116 A hierarchical nano to macro multiscale analysis of monotonic behavior of concrete columns made of CNT-reinforced cement composite CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
117 A hierarchical nano to macro multiscale analysis of monotonic behavior of concrete columns made of CNT-reinforced cement composite CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
118 A Superelastic Retrofitting Method for Mitigating the Effects of Seismic Excitations on Irregular Bridges Civil Engineering Infrastructures journal
119 A Superelastic Retrofitting Method for Mitigating the Effects of Seismic Excitations on Irregular Bridges Civil Engineering Infrastructures journal
120 A Superelastic Retrofitting Method for Mitigating the Effects of Seismic Excitations on Irregular Bridges Civil Engineering Infrastructures journal
121 ارزیابی آزمایشگاهی ستون های بتنی مسلح به میلگرد ساده تحت بارگذاری تناوبی مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
122 Effects of foundation rocking and uplifting on displacement amplification factor Earthquake Engineering and Engineering Vibration
123 Effects of foundation rocking and uplifting on displacement amplification factor Earthquake Engineering and Engineering Vibration
124 Effects of foundation rocking and uplifting on displacement amplification factor Earthquake Engineering and Engineering Vibration
125 Effects of foundation rocking and uplifting on displacement amplification factor Earthquake Engineering and Engineering Vibration
126 Experimental assessment of reinforced concrete columns with deficient seismic details under Cyclic loads ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
127 Experimental assessment of reinforced concrete columns with deficient seismic details under Cyclic loads ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
128 Experimental assessment of reinforced concrete columns with deficient seismic details under Cyclic loads ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
129 Experimental assessment of reinforced concrete columns with deficient seismic details under Cyclic loads ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
130 بررسی آزمایشگاهی معیارهای طراحی در روش عملکردی برای تیرهای بتن مسلح استقلال
131 ارزیابی عملکرد قاب های بتنی مقاوم شده با میانقاب های بتنی دارای بازشو نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
132 Experimental study on dynamic behavior of buried concrete rectangular liquid storage tanks using shaking table BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
133 Experimental study on dynamic behavior of buried concrete rectangular liquid storage tanks using shaking table BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
134 Experimental study on dynamic behavior of buried concrete rectangular liquid storage tanks using shaking table BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
135 Experimental study on dynamic behavior of buried concrete rectangular liquid storage tanks using shaking table BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
136 Cyclic Response of Concrete Beams Reinforced by Plain Bars JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
137 Cyclic Response of Concrete Beams Reinforced by Plain Bars JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
138 Cyclic Response of Concrete Beams Reinforced by Plain Bars JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
139 Cyclic Response of Concrete Beams Reinforced by Plain Bars JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
140 Probabilistic comparative investigation on introduced performance-based seismic design and assessment criteria ENGINEERING STRUCTURES
141 Probabilistic comparative investigation on introduced performance-based seismic design and assessment criteria ENGINEERING STRUCTURES
142 Probabilistic comparative investigation on introduced performance-based seismic design and assessment criteria ENGINEERING STRUCTURES
143 Probabilistic comparative investigation on introduced performance-based seismic design and assessment criteria ENGINEERING STRUCTURES
144 مدل¬سازی فیزیکی نیروی دینامیکی خاک بر دیوار مخازن مدفون با استفاده از میز لرزان و مقایسه با روابط تحلیلی نشریه زمین شناسی مهندسی
145 Investigation of in-plane seismic retrofit of unreinforced masonry walls by means of vertical steel ties CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
146 Investigation of in-plane seismic retrofit of unreinforced masonry walls by means of vertical steel ties CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
147 Investigation of in-plane seismic retrofit of unreinforced masonry walls by means of vertical steel ties CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
148 Investigation of in-plane seismic retrofit of unreinforced masonry walls by means of vertical steel ties CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
149 Experimental seismic evaluation of old concrete columns reinforced by plain bars Structural Design of Tall and Special Buildings
150 Experimental seismic evaluation of old concrete columns reinforced by plain bars Structural Design of Tall and Special Buildings
151 Experimental seismic evaluation of old concrete columns reinforced by plain bars Structural Design of Tall and Special Buildings
152 Experimental seismic evaluation of old concrete columns reinforced by plain bars Structural Design of Tall and Special Buildings
153 Investigation on sloshing response of water rectangular tanks under horizontal and vertical near fault seismic excitations Soil Dynamics and Earthquake Engineering
154 Investigation on sloshing response of water rectangular tanks under horizontal and vertical near fault seismic excitations Soil Dynamics and Earthquake Engineering
155 Investigation on sloshing response of water rectangular tanks under horizontal and vertical near fault seismic excitations Soil Dynamics and Earthquake Engineering
156 Investigation on sloshing response of water rectangular tanks under horizontal and vertical near fault seismic excitations Soil Dynamics and Earthquake Engineering
157 New Approach for Selection of Real Input Ground Motion Records for Incremental Dynamic Analysis (IDA) JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
158 New Approach for Selection of Real Input Ground Motion Records for Incremental Dynamic Analysis (IDA) JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
159 New Approach for Selection of Real Input Ground Motion Records for Incremental Dynamic Analysis (IDA) JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
160 New Approach for Selection of Real Input Ground Motion Records for Incremental Dynamic Analysis (IDA) JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
161 مطالعه آزمایشگاهی رفتار لرزه ای تیرهای بتن مسلح در ساختمانهای نیمه مهندسی تحت اثر بارهای رفت و برگشتی نشریه دانشکده فنی، دانشگاه تهران
162 Axial Load Collapse of Reinforced Concrete Columns with Light Transverse Reinforcement Journal of Seismology Earthquake Engineering
163 A new discrete macro-element in an analytical platform for seismic assessment of unreinforced masonry buildings ENGINEERING STRUCTURES
164 A new discrete macro-element in an analytical platform for seismic assessment of unreinforced masonry buildings ENGINEERING STRUCTURES
165 A new discrete macro-element in an analytical platform for seismic assessment of unreinforced masonry buildings ENGINEERING STRUCTURES
166 A new discrete macro-element in an analytical platform for seismic assessment of unreinforced masonry buildings ENGINEERING STRUCTURES
167 Scenario-based seismic performance assessment of regular and irregular highway bridges under near-fault ground motions Earthquake and Structures
168 Scenario-based seismic performance assessment of regular and irregular highway bridges under near-fault ground motions Earthquake and Structures
169 Scenario-based seismic performance assessment of regular and irregular highway bridges under near-fault ground motions Earthquake and Structures
170 Application of corrugated plates as the web of steel coupling beams JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
171 Application of corrugated plates as the web of steel coupling beams JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
172 Application of corrugated plates as the web of steel coupling beams JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
173 Application of corrugated plates as the web of steel coupling beams JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
174 Seismic retrofitting of old-type RC columns with different lap splices by NSM GFRP and steel bars Structural Design of Tall and Special Buildings
175 Seismic retrofitting of old-type RC columns with different lap splices by NSM GFRP and steel bars Structural Design of Tall and Special Buildings
176 Seismic retrofitting of old-type RC columns with different lap splices by NSM GFRP and steel bars Structural Design of Tall and Special Buildings
177 Seismic retrofitting of old-type RC columns with different lap splices by NSM GFRP and steel bars Structural Design of Tall and Special Buildings
178 Seismic Behavior Prediction of Flanged Unreinforced Masonry (FURM) Walls JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
179 Seismic Behavior Prediction of Flanged Unreinforced Masonry (FURM) Walls JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
180 Seismic Behavior Prediction of Flanged Unreinforced Masonry (FURM) Walls JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
181 Seismic Behavior Prediction of Flanged Unreinforced Masonry (FURM) Walls JOURNAL OF EARTHQUAKE ENGINEERING
182 Seismic behavior improvement of reinforced concrete shear wall buildings using multiple rocking systems ENGINEERING STRUCTURES
183 Seismic behavior improvement of reinforced concrete shear wall buildings using multiple rocking systems ENGINEERING STRUCTURES
184 Seismic behavior improvement of reinforced concrete shear wall buildings using multiple rocking systems ENGINEERING STRUCTURES
185 Seismic behavior improvement of reinforced concrete shear wall buildings using multiple rocking systems ENGINEERING STRUCTURES
186 Assessment of the seismic capacity of mainshock-damaged reinforced concrete columns BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
187 Assessment of the seismic capacity of mainshock-damaged reinforced concrete columns BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
188 Assessment of the seismic capacity of mainshock-damaged reinforced concrete columns BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
189 Assessment of the seismic capacity of mainshock-damaged reinforced concrete columns BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
190 modeling criteria for the main-shocked damaged reinforced concrete columns Asian Journal of Civil Engineering
191 modeling criteria for the main-shocked damaged reinforced concrete columns Asian Journal of Civil Engineering
192 Analytical estimation of lateral resistance of low-shear strength masonry infilled reinforced concrete frames with openings Structural Design of Tall and Special Buildings
193 Analytical estimation of lateral resistance of low-shear strength masonry infilled reinforced concrete frames with openings Structural Design of Tall and Special Buildings
194 Analytical estimation of lateral resistance of low-shear strength masonry infilled reinforced concrete frames with openings Structural Design of Tall and Special Buildings
195 Analytical estimation of lateral resistance of low-shear strength masonry infilled reinforced concrete frames with openings Structural Design of Tall and Special Buildings
196 Improving seismic behaviour of core walls of dual structural systems using multi-plastic hinges BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
197 Improving seismic behaviour of core walls of dual structural systems using multi-plastic hinges BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
198 Improving seismic behaviour of core walls of dual structural systems using multi-plastic hinges BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
199 Improving seismic behaviour of core walls of dual structural systems using multi-plastic hinges BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
200 Enhancing Shear Strength of Capbeam–Column Joints in Existing Multicolumn Bent Bridges Using an Innovative Method JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING
201 Enhancing Shear Strength of Capbeam–Column Joints in Existing Multicolumn Bent Bridges Using an Innovative Method JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING
202 Enhancing Shear Strength of Capbeam–Column Joints in Existing Multicolumn Bent Bridges Using an Innovative Method JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING
203 Enhancing Shear Strength of Capbeam–Column Joints in Existing Multicolumn Bent Bridges Using an Innovative Method JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING
204 Investigation of the reliability of nonlinear modeling approaches to capture the residual displacements of RC columns under seismic loading BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
205 Investigation of the reliability of nonlinear modeling approaches to capture the residual displacements of RC columns under seismic loading BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
206 Investigation of the reliability of nonlinear modeling approaches to capture the residual displacements of RC columns under seismic loading BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
207 Investigation of the reliability of nonlinear modeling approaches to capture the residual displacements of RC columns under seismic loading BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
208 Residual Capacity of Mainshock-Damaged Precast-Bonded Prestressed Segmental Bridge Deck under Vertical Earthquake Ground Motions JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING
209 Residual Capacity of Mainshock-Damaged Precast-Bonded Prestressed Segmental Bridge Deck under Vertical Earthquake Ground Motions JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING
210 Residual Capacity of Mainshock-Damaged Precast-Bonded Prestressed Segmental Bridge Deck under Vertical Earthquake Ground Motions JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING
211 Residual Capacity of Mainshock-Damaged Precast-Bonded Prestressed Segmental Bridge Deck under Vertical Earthquake Ground Motions JOURNAL OF BRIDGE ENGINEERING
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 تحقیقی بر آنالیز دینامیکی افزایشی تطبیقی مزلقانی زهرا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.19
2 بررسی اثر مولفه های دورانی زلزله بر مخازن مدفون مهرجو اذین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.14
3 بررسی گسیختگی پیش رونده در پل های عابر پیاده ی تنسگریتی (کش بستی) صفری سجاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.12
4 توسعه منحنیهای شکنندگی لرزه‌ای برای ساختمانهای بنائی غیر مسلح آقابابائی مبارکه علیرضا دکتری تخصصی PhD 1396.11.28
5 بررسی اندر کنش خاک و سازه بر نیاز تغییر مکانی سازه چند درجه آزادی صیادی مقدم سینا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.11.04
6 بهسازی لرزه ای اتصالات در پایه های پل های بتنی موجود ولدی ابراهیم دکتری تخصصی PhD 1396.07.29
7 بررسی اثر مقیاس بر مشخصات مصالح بنائی رایج در ایران باغبان محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.29
8 اثرات تحریک حاصل از مدل سازی گسل و روشهای تجربی بر روی پاسخ لرزه ای ساختمان های بتنی مسلح پناهی هادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.19
9 ارزیابی ظرفیت باقی مانده سازه های بتنی آسیب دیده از زلزله موسویون محمدجواد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.10.27
10 ارزیابی ظرفیت لرزه ای ساختمان های بتنی با عضو شکل پذیری کم و مستعد به گسیختگی خمشی - برشی - محوری جوادی معصومه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.10.26
11 ارائه روشی جهت ارتقاء رفتار لرزه ای ساختمان های نیمه اسکلت فرجاد سحر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.29
12 بررسی آزمایشگاهی رفتار مصالح بنایی در فشار و برش سهیلی عماد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.29
13 تاثیر روش تخمین مکان باقی مانده بر روی پیش بینی ظرفیت باقیمانده جانبی ساختمان های بتنی مسلح یادگاری سعیده کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.23
14 ارزیابی آزمایشگاهی عملکرد لرزه ای مخازن مدفون مستطیلی شکل بتنی موجود دارای درزهای انبساطی با استفاده از میز لرزه حاتمی نیا حامد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.31
15 ارزیابی ظرفیت باقیمانده پس از زلزله ی پل های قطعه ای پس کشیده تحت اثر مولفه ی قائم زلزله خرازی حسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.02
16 بررسی اثر زلزله ی قائم بر رفتار پل های سگمنتال پیش ساخته پس کشیده افرینی فرد میلاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.04.14
17 بررسی اثر همزمانی مولفه های زلزله نزدیک گسل بر روی رفتار لرزه ای ساختمان ها گلستانی نجف ابادی مریم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.12.23
18 مدل سازی تحلیلی و بررسی عملکرد دیوارهای برشی با بازشوهای نامنظم باریبان فتیده زهره کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.12.19
19 بررسی رفتار لرزه ای پل های عبوری از روی گسل با تکیه بر مدلسازی گسل حاجیان اسرمی میترا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.10.28
20 بررسی تاثیر دیوارهای غیرسازه ای آجر مجوف سفالی بر رفتار لرزه ای ساختمانهای مسکونی متداول عباس نژادفرد مرتضی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.12
21 بررسی رفتار لرزه‌ای پل‌های بتن مسلح مورب دارای قوس در پلان جعفرکریمی محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.10
22 بررسی آزمایشگاهی و تحلیلی رفتار مخازن مدفون مستطیلی شکل بتنی موجود در اثر زلزله لطفی راد پویا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.02.27
23 مطالعه آزمایشگاهی و عددی بهسازی لرزه ای دیوارهای مصالح بنایی غیر مسلح با نوارهای فولادی قطری و قائم درب هنزی عباس دکتری تخصصی PhD 1392.10.24
24 بررسی اثر روش های مقیاس کردن رکوردهای زمین لرزه ها بر نتایج تحلیل دینامیکی افزایشی (آی- دی- ای) کفایی لطفی زهرا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.22
25 مطالعه آزمایشگاهی رفتار میانقاب های مصالح بنایی دارای بازشو در قاب های بتن مسلح منصوری علی دکتری تخصصی PhD 1392.10.17
26 بررسی آزمایشگاهی بر روی بهسازی لرزه ای اتصالات در پایه پل های بتنی موجود عباسلو اسدالله کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.17
27 بررسی نیاز تغییر مکانی سازه ها در اثر وقوع پدیده ی حرکت گهواره ای در پی محسن زاده وحید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.16
28 معیارهای طراحی در روش طراحی عملکردی در ساختمانهای بتنی الهویردی زاده رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.05.30
29 استفاده از مکانیزم گهواره ای در ارتقا رفتار لرزه ای پل های چند ستونی داودی روزبه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.04.29
30 بررسی گسیختگی برشی- محوری ناشی از زلزله در پلهای بتن مسلح رفیعی سهند کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.12.02
31 بررسی آزمایشگاهی تحلیل دیوارهای آجری بهسازی شده با استفاده از تسمه های فولادی مرادی منش امین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.11.25
32 بررسی رفتار لرزه‌ای دیوار برشی همبسته با تیرهای همبند فولادی نوروززاده توچائی عماد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.11.02
33 توسعه سیستم گهواره ای چندگانه در ارتفاع ساخنمان حیدری سجاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.10.30
34 بررسی رفتار مکانیکی ستون‌های بتنی مسلح به میل‌گرد ساده عرب پناهان محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.07.05
35 توسعه استفاده از مفاصل پلاستیک چندگانه در ارتفاع در دیوارهای برشی آیین نامه ای طراحی شده در ساختمانهای بلند مرتبه صمدزادگان نیما کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.06.28
36 بررسی تخریب ناشی از زلزله در ساختمانهای بتنی قاب خمشی موجود آزادی کاکاوند محمدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.06.13
37 مدلسازی تحلیلی و بررسی عملکرد لرزه ای دیوارهای برشی سوراخ دار نامنظم دادگربوالحسنی سیدارین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.05.25
38 ارزیابی اثر بازشو بر رفتار لرزه ای میان قابهای آجری با استفاده از تستهای بارگذاری رفت و برگشتی ماستری فراهانی احمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.11.25
39 بررسی آزمایشگاهی- تحلیلی معیارهای عملکردی در دیوارهای جدا¬کننده (تیغه¬ها و پارتیشن¬ها ) در ساختمانهای متداول فرویلی آروین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.02.10
40 ارزیابی آزمایشگاهی تحلیلی دیوار آجری با لبه های برگشتی بهنام حمداله کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.11.10
41 ارزیابی تحلیلی آزمایشگاهی رفتار لرزه¬ای دیوار¬های آجری کلاف¬دار نحوی نیا محمدعلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.11.10
42 ارائه طرح جدید مهاربند مقید در برابر کمانش با ایده حذف غلاف سرتاسری شمشادیان محمدابراهیم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.07.03
43 ارزیابی لرزه ای آزمایشگاهی دیوارهای آجری بهسازی شده بااستفاده از مش و بتن پاشی دوطرفه تحت ‏بارگذاری رفت و برگشتی قاسمی هادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.03.03
44 ارزیابی لرزه ای آزمایشگاهی دیوارهای آجری بهسازی شده با استفاده از مش و بتن پاشی یکطرفه تحت بارگذاری رفت و برگشتی کلینی محمدحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.11.17
45 بررسی ناپایداری دینامیکی کلی در ساختمان های بتنی مسلح چند درجه آزادی حسینی سیدعباس کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.11.17
46 بررسی ارزیابی آسیب پذیری پلهای موجود با استفاده از منحنی های شکنندگی طباخها وحیده کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.07.12
47 ارزیابی شاخص کارآئی مقاوم سازی در ساختمان های موازی کوپل شده با میراگراها نایب زاده امیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.04.30
48 ارزیابی آزمایشگاهی - تحلیلی عملکرد لرزه ای اتصالات تیر عریض بتنی به ستون کناری پاکزاد علی دکتری
49 ارزیابی رفتار لرزه ای پل های عبوری از روی گسل صابردل ساده مریم دکتری تخصصی PhD
50 ارزیابی رفتار لرزه ای مخازن آب بتنی مدفون درزدار با در نظر گرفتن اندرکنش خاک، آب و سازه اخوان حجازی فاطمه سادات دکتری
51 توسعه منحنی های شکنندگی (فروریزش) لرزه ای برای ساختمان های مصالح بنایی غیرمسلح آقابابایی مبارکه علیرضا دکتری

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021