اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی دولتشاهی پیروز
نام هوشنگ
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2258
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک mdolat@ut.ac.ir
شماره اتاق 304

اطلاعات تحصیلی
گرایش سازه‌های دریایی
کارشناسی - 1374
کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک, دانشگاه کالیفرنیای جنوبی - 1374
کارشناسی ارشد مهندسی راه و ساختمان, دانشگاه تهران - 1375
دکتری دکترای مهندسی عمران, کالیفرنیای جنوبی - 1379

درس های ارائه شده
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Tsunami risk assessment modeling in Chabahar Port, Iran 96/06/31 ISPRS Geospatial Week 2017-ISSDQ 2017
2 Spatiotemporal visualization of tsunami waves using KML on Google Earth 96/06/31 ISPRS Geospatial Week 2017
3 Makran tsunami modelling in Oman Sea coastal region 96/03/05 The 1st International Conference of SilkGIS
4 MODEL OF SOLITARY WAVE OVER BED RISING USING NAVIER STOKES EQUATIONS WITH MAPPING TECHNIQUE 95/02/24 6th International Conference on the Application of Physical Modelling in Coastal and Port Engineering and Science (Coastlab16)
5 مدلسازی سیستم هشدار سریع سونامی سواحل مکران بر مبنای سیستم های مکانی تصمیم یار 95/02/21 بیست و سومین همایش و نمایشگاه ملی ژئوماتیک95
6 AN ANALYTICAL SOLUTION FOR CALCULATION OF WATERWAVES LOADS ON THE PERMEABLE WALL BREAKWATERS 93/09/05 ICOPMAS11
7 Navier Stokes Model of Flow over a Ripple Bed using an Arbitrary Lagrangian Eulerian Approach with a Mapping Technique 93/06/13 The Fifteenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing
8 Undular Hydraulic Jump Modelling with Navier Stokes Equation Using Arbitrary Lagrangian Eulerian approach 92/08/09 12th Iran Hydraulics Conference
9 ﺪل ﺳﺎزی ﻋﺪدی ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ در اﺛﺮ وﻗﻮع زﻣﯿﻦ ﻟﺮزه ﻫﺎی زﯾﺮ درﯾﺎﯾﯽ ﺟﻬﺖ ارزﯾﺎﺑﯽ ﺧﻄﺮ ﺳﻮﻧﺎﻣﯽ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻣﮑﺮان 91/11/30 اولین همایش ملی توسعه سواحل مکران و اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران
10 Plunging breaker model of tsunami with Arbitrary Lagrangian Eulerian approach 91/07/07 The 15th World Conference on Earthquake Engineering
11 A study on the behavior and strain concentration in offshore steel pipeline with concrete coating under combined loads using Finite Element Analysis 91/02/21 9th International Congress on Civil Engineering
12 Probabilistic Seismic Demand Models for Pile-Supported Wharf Structures With Batter Piles 91/02/21 9th International Conference on Civil Engineering
13 حل تحلیلی بالاروی امواج بلند ناشکنا روی سواحل با شیب دلخواه 90/07/30 دوازدهمین همایش صنایع دریایی
14 The Simulation of the Oil Weathering Processes in Marine Environment 90/06/28 2011 International Conference on Environmental and Computer Science
15 NUMERICAL MODELLING OF OIL SPILL RESPONSE ACTIONS FLOATING BOOM 90/04/03 8th International Conference on CFD in Oil Gas
16 یافتن وزن بهینه ی جاکت سکوهای دریایی با استفاده از روش شبکه های مصنوعی 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 ارائه روش احتمالاتی جامع نگر ارزیابی خطرپذیری لرزه ای برای بنادر 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 رفتارسنجی مهاربندهای یک سکوی دریایی نوع جکت تحت بارهای لرزهای با درنظر گرفتن اندرکنش آب-سازه-خاک 89/09/12 اولین همایش ملی سازه، زلزله، ژئوتکنیک
19 Probabilistic holistic seismic risk evaluation methodology for port structures 89/09/10 The 9th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2010)
20 The Effects of Current on Cnoidal Wave 89/09/10 9th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures
21 اثر جریان بر موج نوئیدال 89/09/10 نهمین همایش بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
22 Analytical solution of run-up for non-breaking long waves over bathymetry with arbitrary topography 89/08/07 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE WASTE WATER DISCHARGES AND COASTAL ENVIRONMENT
23 Analytical solution of run-up for non-breaking long waves over quadratic-form beach topographies 89/08/05 6TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON MARINE WASTE WATER DISCHARGES AND COASTAL ENVIRONMENT
24 اثر میراگر جرمی تنظیم شده (TMD بر روی نوسانات قائم سکوی پایه کششی (TLP 89/07/29 دوازدهمین همایش صنایع دریایی
25 Optimizing the Batter of the Sea Jacket Platforms Using Artificial Neural Networks 89/07/08 9th International Congress on Advances in Civil Engineering
26 Optimization of Legs Batter in Fixed Offshore Platforms 89/04/04 The Twentieth (2010 International OFFSHORE AND POLAR ENGINEERING CONFERENCE
27 Investigation of Water Content Simulation in Porous Media: Application of Traveling Wave Solution 89/01/01 The First International Conference on Mathematics and Statistics
28 تحلیل آیرودینامیکی و آنالیز سازه ای توربین های بادی افقی محور در خلیج فارس 88/08/21 یازدهمین همایش صنایع دریایی
29 کاربردمفهوم طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد برای سازه های بندری 88/08/07 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها
30 کاربرد مفهوم طراحی لرزه ای بر اساس عملکرد برای سازه های بندری 88/08/07 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها
31 شبیه سازی الگوی انتشار امواج بلند تسونامی و محاسبه زمان رسیدن آنها به خط ساحلی 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
32 تعیین شیب بحرانی در جاکت سکوهای ثابت دریایی قبل از عملیات کوبش شمع 87/09/06 هشتمین کنفرانس بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS
33 Numerical Modeling of Launching Steel Jackets with Consideration of Water Entry Forces 87/03/31 27th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering
34 Tsunami Hazards in the Northwestern Indian Ocean 87/03/31 27th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering
35 The 28 November 1945 Tsunami in the Makran Subduction Zone with Emphasize on the Far-field Effects 87/03/29 Conference on Marine Problems and Specific Solutions
36 بررسی و مدلسازی تقسیم جریان در کانالهای شاخه ای متقارن هندسی 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
37 بهینه سازی شیب پایه سکوهای ثابت دریایی 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
38 Key Steps towards the Development of a Tsunami Warning System in Southern Coasts of Iran 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
39 بررسی فاز تولید سونامی در منطقه مکران با یافتن الگوی تغییر شکل زمین در اثر انواع لغزش گسل و حرکت افقی و قائم نقاط 86/11/30 سومین کنفرانس بین المللی مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه طبیعی
40 Modeling of Tsunami Propagation in the Vicinity of the Southern Coasts of Iran 86/03/25 26th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering
41 A Physical and Numerical Modeling for Launching of Jackets (Case Study on Balal PLQ Platform 86/03/25 26th International Conference on Offshore Mechanics and Arctic Engineering
42 Possible Tsunami along the Southern Coasts of Iran Bordering the Indian Ocean 86/02/26 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
43 Numerical Simulation of the 28 November 1945 Makran Tsunami as a Tool to assess the Tsunami Risk in Southern Coasts of Iran 86/02/26 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
44 بررسی خطر سونامی در سواحل جنوبی ایران در حاشیه اقیانوس هند 86/02/16 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
45 بررسی به به آب اندازی سکوهای دریایی باکمک مدلهای فیزیکی و عددی (مطالعة موردی سکوی بلال) 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
46 تفاوت آنالیز خطی استاتیکی و طیفی سکوهای دریایی 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
47 مدل سازی سونامی سال 1945 میلادی در سواحل جنوبی ایران 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
48 A Tsunami Warning System for Iranian Vulnerable Coastlines along the Indian Ocean 85/10/27 1th gathering on response to natural disasters
49 مخاطرات ناشی از نوسانات بلند مدت و کوتاه مدت تراز آب در دریای خزر 85/10/05 دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
50 Evaluating the Tsunami Hazard in the Persian Gulf and its Possible Effects on Coastal Regions 85/09/08 هفتمین کنفرانس بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS
51 Tsunami Hazard Associated with Makran Subduction Zone along the Southern Coasts of Iran 85/09/08 هفتمین کنفرانس بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS
52 TSUNAMI GENERATION POTENTIAL OF MAKRAN SUBDUCTION ZONE IN SOUTHERN COASTS OF IRAN 85/08/20 SYMPOSIUM ON EARTHQUAKE AND TSUNAMI DISASTER PREPAREDNESS AND MITIGATION
53 evaluating the tsunami hazard in the persian gulf and its possible effects on coastal regions 85/08/08 هفتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل بنادر وسازه های دریایی
54 مقایسه روشهای مختلف بدست آوردن ارتفاع موج در طراحی سازه های دریایی (بندرچابهار) 82/08/01 چهارمین کنفرانس هیدرولیک ایران
55 ارائه روابط جدید بازتاب امواج از دیوارهای ساحلی توده سنگی 81/07/25 پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS
56 تفرق امواج سولیتاری در برخورد با موج شکن 81/07/25 پنجمین کنفرانس بین المللی سواحل بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS
57 بررسی شرایط مناسب ورودی وخروجی در آب بندهای کشتیرانی با استفاده از مدل عددی 80/08/17 سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
58 تاثیر شکل مصالح لایه آرمور بر واکنش های هیدرولیکی دیوارهای ساحلی توده سنگی 79/09/03 چهارمین کنفرانس بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی ICOPMAS
59 Determination of optimal probabilistic seismic demand models for pile-supported wharves Structure and infrastructure engineering
60 Multi-objective optimum design of double-layer perforated-wall breakwaters: Application of NSGA-II and bargaining models APPLIED OCEAN RESEARCH
61 Multi-objective optimum design of double-layer perforated-wall breakwaters: Application of NSGA-II and bargaining models APPLIED OCEAN RESEARCH
62 Multi-objective optimum design of double-layer perforated-wall breakwaters: Application of NSGA-II and bargaining models APPLIED OCEAN RESEARCH
63 Multi-objective optimum design of double-layer perforated-wall breakwaters: Application of NSGA-II and bargaining models APPLIED OCEAN RESEARCH
64 Numerical Simulation of Oil Spill Behavior in the Persian Gulf INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
65 Numerical Simulation of Oil Spill Behavior in the Persian Gulf INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
66 Numerical Simulation of Oil Spill Behavior in the Persian Gulf INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
67 Numerical Simulation of Oil Spill Behavior in the Persian Gulf INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
68 Numerical Simulation of Oil Spill Behavior in the Persian Gulf INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
69 Predicting Wave run - Up using full ALE Finite element approach considering moving boundary CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences
70 Navier Stokes model of solitary wave collision CHAOS SOLITONS & FRACTALS
71 Preliminary estimation of the tsunami hazards associated with the Makran subduction zone at the northwestern Indian Ocean NATURAL HAZARDS
72 Preliminary estimation of the tsunami hazards associated with the Makran subduction zone at the northwestern Indian Ocean NATURAL HAZARDS
73 Preliminary estimation of the tsunami hazards associated with the Makran subduction zone at the northwestern Indian Ocean NATURAL HAZARDS
74 Preliminary estimation of the tsunami hazards associated with the Makran subduction zone at the northwestern Indian Ocean NATURAL HAZARDS
75 Evaluating Tsunami Hazards in the Northwestern Indian Ocean PURE AND APPLIED GEOPHYSICS
76 Evaluating Tsunami Hazards in the Northwestern Indian Ocean PURE AND APPLIED GEOPHYSICS
77 Evaluating Tsunami Hazards in the Northwestern Indian Ocean PURE AND APPLIED GEOPHYSICS
78 Evaluating Tsunami Hazards in the Northwestern Indian Ocean PURE AND APPLIED GEOPHYSICS
79 Three Dimensional Numerical Modeling of Oil Spill Behavior in Marine Environment INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
80 Three Dimensional Numerical Modeling of Oil Spill Behavior in Marine Environment INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
81 Three Dimensional Numerical Modeling of Oil Spill Behavior in Marine Environment INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
82 Three Dimensional Numerical Modeling of Oil Spill Behavior in Marine Environment INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
83 Three Dimensional Numerical Modeling of Oil Spill Behavior in Marine Environment INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
84 ارزیابی سونامی خیزی و ارائه ی ساختار یک سامانه ی هشدار سونامی برای سواحل جنوبی ایران در حاشیه ی اقیانوس هند مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
85 Effects of Sea Water Level Fluctuations on Seismic Response of Jacket Type Offshore Platforms World Academy of Science, Engineering and Technology
86 Dam break model with Eulerian equations using mapping technique International Journal of Science and Technology
87 Evaluating the potential for tsunami generation in southern Iran INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
88 Evaluating the potential for tsunami generation in southern Iran INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
89 Evaluating the potential for tsunami generation in southern Iran INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
90 Evaluating the potential for tsunami generation in southern Iran INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
91 Evaluating the potential for tsunami generation in southern Iran INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
92 مطالعه الگوی انتشار امواج سونامی و بآورد زمان رسیدن آن به سواحل جنوبی ایران برای استفاده در سامانه هشدار سونامی مهندسی مکانیک مدرس
93 مدل سازی عددی سونامی محتمل در سواحل جنوبی ایران در حاشیه اقیانوس هند بخش اول : مدل سازی تولید و انتشار امواج سونامی Civil Engineering Infrastructures journal
94 مدل سازی عددی سونامی محتمل در سواحل جنوبی ایران در حاشیه اقیانوس هند بخش اول : مدل سازی تولید و انتشار امواج سونامی Civil Engineering Infrastructures journal
95 مدل سازی عددی سونامی محتمل در سواحل جنوبی ایران در حاشیه اقیانوس هند بخش اول : مدل سازی تولید و انتشار امواج سونامی Civil Engineering Infrastructures journal
96 Numerical Modeling of Launching Offshore Jackets from Transportation Barge & the Significance of Water Entry Forces on Horizontal Jacket Members دانشکده فنی دانشگاه تهران
97 حل تحلیلی بالاروی امواج بلند ناشکنا روی سواحل چند شیبه نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
98 Modeling the near - field effects of the worst - case tsunami in the Makran Subduction zone OCEAN ENGINEERING
99 Modeling the near - field effects of the worst - case tsunami in the Makran Subduction zone OCEAN ENGINEERING
100 Modeling the near - field effects of the worst - case tsunami in the Makran Subduction zone OCEAN ENGINEERING
101 Modeling the near - field effects of the worst - case tsunami in the Makran Subduction zone OCEAN ENGINEERING
102 A Physical and Numerical Modeling for Launching of Jackets Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering
103 Numerical Simulation of Tidal Currents in Persian Gulf World Academy of Science, Engineering and Technology
104 Plunging breaker model of solitary wave with arbitrary Lagrangian Eulerian approach using mapping techniques International Journal of Science and Technology
105 Comprehensive Evaluation of Probabilistic seismic Risk Methodology for Port Structures Journal of American Science
106 انسان٬ انرژی٬ محیط زیست و چشم اندازی به آینده فصلنامه راهبرد
107 بررسی تاریخچه رخداد سونامی و ارزیابی پتانسیل سونامی خیزی منطقه فرورانش مکران در سواحل دریای عمان مجله علوم زراعی ایران - انجمن علوم زراعت و اصلاح نباتات
108 New Analytical Solution to Water Content Simulation in Porous Media JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
109 New Analytical Solution to Water Content Simulation in Porous Media JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
110 New Analytical Solution to Water Content Simulation in Porous Media JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
111 New Analytical Solution to Water Content Simulation in Porous Media JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
112 Numerical Investigation of Cyclic Performance of Frames Equipped with Tube-in-Tube Buckling Restrained Braces STEEL & COMPOSITE STRUCTURES
113 Numerical Investigation of Cyclic Performance of Frames Equipped with Tube-in-Tube Buckling Restrained Braces STEEL & COMPOSITE STRUCTURES
114 Numerical Investigation of Cyclic Performance of Frames Equipped with Tube-in-Tube Buckling Restrained Braces STEEL & COMPOSITE STRUCTURES
115 Numerical Investigation of Cyclic Performance of Frames Equipped with Tube-in-Tube Buckling Restrained Braces STEEL & COMPOSITE STRUCTURES
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 بررسی و ارزیابی عدم قطعیت ها در استخراج الگوی جریان ناشی از بار در نیمه جنوبی دریای خزر رضوی شریفی سیده یسنا دکتری

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021