اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی زهرایی
نام بنفشه
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2237
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک bzahraie@ut.ac.ir
شماره اتاق 308

اطلاعات تحصیلی
گرایش برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب
کارشناسی مهندسی عمران, صنعتی امیرکبیر - 1374
کارشناسی ارشد مهندسی عمران منابع آب, صنعتی امیرکبیر - 1376
دکتری مهندسی عمران, صنعتی امیرکبیر - 1381

درس های ارائه شده
1 هیدروانفورماتیک
2 هیدرولوژی
3 برنامه ریزی منابع آب
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Reservoir operation optimization using adaptive varying chromosome length genetic algorithm 97/08/10 WATER INTERNATIONAL
2 Effects of Elevation and Soft Information 97/06/16 the American Society of Civil Engineering (ASCE Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction
3 آشکارسازی و نسبت دهی بارش های حدی در ایران 97/05/21 ششمین کنفرانس جامع و مهندسی سیلاب
4 Monthly water balance modeling: Probabilistic, possibilistic and hybrid methods for model combination and ensemble simulation 97/05/10 JOURNAL OF HYDROLOGY
5 آشکارسازی و تعیین سهم اثرات انسانی در بارش‌های حدی با استفاده از روش انگشت نگاشت بهینه در منطقه شمال غرب ایران 97/02/20 یازدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
6 Desision Support System for Monthly Operation of Hydropower Reservoirs : A Case Study 97/02/15 JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
7 Developing monthly operating rules for a cascade system of reservoirs: Application of Bayesian Networks 97/02/11 ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
8 An Ontological Framework for Identification of Construction Resources Using BIM Information 97/01/15 Construction Research Congress (CRC) 2018
9 Identification of long-term annual pattern of meteorological drought based on spatiotemporal methods: evaluation of different geostatistical approaches 97/01/12 NATURAL HAZARDS
10 A comparison between direct and indirect frameworks to evaluate impacts of climate change on streamflows: case study of Karkheh River basin in Iran 96/12/19 JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE
11 Monitoring and Evaluation Scheme using MCDM Technique : Application to Irrigation Projects 96/12/10 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
12 Monthly Water Resources and Irrigation Planning : A case study of conjunctive use of surface and groundwater 96/11/12 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
13 Application of simple clustering on space‐time mapping of mean monthly rainfall pattern 96/10/11 INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
14 Monitoring and Evaluation Scheme using MCDM Technique : Application to Irrigation Projects 96/09/03 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
15 climate change adaptation in multi-reservior systems through revising operation polices 96/07/27 long-term behavior and environmentally friendly rehabilitation technologies of dams
16 Monthly Water Resources and Irrigation Planning : A case study of conjunctive use of surface and groundwater 96/06/31 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
17 Integration of ELECTRE III and PROMETHEE II Decision-Making Methods with an Interval Approach: Application in Selection of Appropriate Structural Systems 96/06/24 JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
18 Crop Pattern and Conjunctive Use Management A Case Study 96/05/28 Irrigation and Drainage
19 ارزیابی تجمیع آماری و غیر قطعی نتایج مدلسازی هیدرولوژیک در تعیین اثر تغییر اقلیم در حوضه آبریز 96/04/21 دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
20 Decision Support System for Monthly Operation of Hydropower Reservoirs: A Case Study 96/04/11 JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
21 Decision Support System for Monthly Operation of Hydropower Reservoirs: A Case Study 96/04/11 JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
22 Stochastic Time - Cost Resource Utilization Optimization Using Non - dominatedSorting Genetic Algorithm and Discrete Fuzzy Sets 96/03/18 JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
23 Development of a Master Plan for Industrial Solid Waste Management 96/02/27 International Journal of Environmental Science and Technology
24 بررسی اثرات تغییر اقلیم بر سیستم مخازن برق آبی رودخانه های کارون و دز 96/02/20 اولین همایش ملی بررسی چالش ها و راه کارهای مهندسی و مدیریتی دریاچه ارومیه
25 Assessment of Exchanges of Virtual Water and Energy Water Footprint using Water-Food-Energy Nexus Model of the Zayandehrood Basin 96/02/10 The First Virtual Water International Conference
26 اتوماسیون تعیین قالب ‏های سرستون مورد نیاز پروژه به کمک مدل BIM 96/01/31 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 مدلسازی پویایی پیوند آب و غذا در حوضه آبریز زاینده رود 96/01/31 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 مدلسازی پویایی پیوند آب و انرژی در حوضه زاینده رود 96/01/31 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 Selecting Sustainability Indicators for Small to Medium Sized Urban Water Systems Using Fuzzy-ELECTRE 96/01/28 WATER ENVIRONMENT RESEARCH
30 Application of Simple Clustering on Space - Time Mapping of Mean Monthly Rainfall Pattern 95/12/25 INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
31 Application of Simple Clustering on Space - Time Mapping of Mean Monthly Rainfall Pattern 95/12/18 INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
32 استفاده از سامانه پشتیبان تصمیم¬گیری بر مبنای مدلسازی اطلاعات ساخت در مدیریت نگهداری پل 95/12/18 کنفرانس فن آوری اطلاعات در مدیریت شهری
33 استفاده از سامانه پشتیبان تصمیم گیری بر مبنای مدلسازی اطلاعات ساخت در مدیریت نگهداری پل 95/12/17 اولین کنفرانس ملی فناوری اطلاعات در مدیریت شهری
34 Monitoring and Evaluation Scheme using MCDM Technique : Application to Irrigation Projects 95/12/11 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
35 Crop Pattern and Conjunctive Use Management A Case Study 95/12/11 Irrigation and Drainage
36 برآورد سهم اثرات تغییرات آب و هوایی و فعالیت های انسانی در کاهش رواناب های ورودی به سد زاینده رود 95/12/10 کنفرانس بین المللی تغییر اقلیم
37 برآورد مصرف روزانه آب تهران با استفاده از سریهای زمانی 95/12/07 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
38 Integrated risk assessment of urban water supply systems from source to tap 95/10/07 STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT
39 A survey on water education text books of primary and secondary schools in Islamic Republic of Iran 95/09/15 Water and Environment in the Millennium: Education and Capacity Building
40 Evaluation of spatial and spatiotemporal estimation methods in simulation of precipitation variability patterns 95/09/11 Theorectical and Applied Climatology
41 پیش‌بینی فصلی خشکسالی هواشناسی با استفاده از ماشین بردار پشتیبان 95/08/26 مجله آب و فاضلاب
42 Developing monthly operating rules for a cascade system of reservoirs: Application of Bayesian Networks 95/07/15 ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
43 Water Resources and Irrigation Planning : A Case Study of Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources 95/04/30 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
44 Application of Simple Clustering on Space - Time Mapping of Mean Monthly Rainfall Pattern 95/03/19 INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
45 Identification of long-term annual pattern of meteorological drought based on spatiotemporal methods: evaluation of different geostatistical approaches 95/03/12 NATURAL HAZARDS
46 Uncertainty assessment of hydrological models with fuzzy extension principle: Evaluation of a new arithmetic operator 95/03/06 WATER RESOURCES RESEARCH
47 توسعه روش شناسی تفکیک اثر دوره های کم بارش و تغییرات رژیم بارش ناشی از تغییر اقلیم در رژیم جریانات سطحی حوضه های آبریز: مطالعه موردی رودخانه کارون 95/02/23 علل و راه کارهای مقابله با بحران کمی و کیفی منابع آب کشور
48 توسعه روش‌شناسی تفکیک اثر دوره‌های کم‌بارش و تغییرات رژیم بارش ناشی از تغییر اقلیم در رژیم جریانات سطحی حوضه آبریز: مطالعه موردی رودخانه کارون 95/02/23 همایش ملی علل و راهکارهای مقابله با بحران کمی و کیفی منابع آب کشور
49 Application of simple clustering on space-time mapping of mean monthly rainfall pattern 95/02/07 INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
50 Optimizing the Selection and Layout of Table Forms with Different Dimensions Using BIM and Integer Programming 95/02/03 Construction Research Congress (CRC 2016)
51 Automated planning of building construction considering the amount of available floor formwork 95/02/03 Construction Research Congress (CRC 2016)
52 مدلسازی قیمت تسویه بازار در بازار برق ایران با استفاده از مدل سری زمانی ARMA-GARCH 95/02/03 ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
53 انعطاف پذیری در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب 94/09/02 مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
54 Decision Support System for Monthly Operation of Hydropower Reservoirs: A Case Study 94/07/14 JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
55 Developing monthly operating rules for a cascade system of reservoirs: Application of Bayesian Networks 94/06/10 ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
56 Exploring spatiotemporal meteorological correlations for basin scale meteorological drought forecasting using data mining methods 94/05/21 ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES
57 Development of reservoir operation policies considering variable agriculturalwater demands 94/05/21 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
58 Improved Inflow Modeling in Stochastic Dual Dynamic Programming 94/05/21 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
59 کاربرد روش برنامه ریزی پویای دوگان غیرقطعی با رویکرد مدلسازی عدم قطعیت مارکوفی در بهینه سازی بهره برداری میان مدت از سیستم چند مخزنه برق آبی کارون 94/02/31 نخستیم همایش ملی توسعه پایدار در سیستم های مهندسی انرژی، آب و محیط زیست
60 بهینه سازی غیرقطعی پیشنهاد دهی قیمت تولید انرژی برق آبی در بازار برق ایران: مطالعه موردی سیستم برق آبی کارون 94/02/17 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
61 Uncertainty assessment of hydrological models with fuzzy extension principle: Evaluation of a new arithmetic operator 94/02/15 WATER RESOURCES RESEARCH
62 Optimal Wastewater Loading under Conflicting Goals and Technology Limitations in a Riverine System 94/01/15 WATER ENVIRONMENT RESEARCH
63 Developing monthly operating rules for a cascade system of reservoirs: Application of Bayesian Networks 94/01/12 ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
64 Coupling snow accumulation and melt rate modules of monthly water balance models with the Jazim monthly water balance model 94/01/09 HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES
65 Coupling snow accumulation and melt rate modules of monthly water balance models with the Jazim monthly water balance model 93/12/19 HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES
66 Application of simple clustering on space-time mapping of mean monthly rainfall pattern 93/12/13 INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
67 Selecting a Proper Repair System for Rehabilitation of Deteriorated Structures in Severe Environmental Conditions 93/12/10 JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
68 بررسی اثر توام تحلیل غیرخطی و الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی قابهای مهار بندی شده ی کمانش ناپذیر 93/09/28 چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
69 بهینه یابی مهاربندهای کمانش ناپذیر در ارتفاع قابهای دوبعدی فلزی براساس توزیع یکنواخت تغییر مکان جانبی نسبی 93/09/27 دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری
70 بهینه سازی سطح مقطع مهاربندهای کمانش ناپذیر در ارتفاع سازه با درنظر گرفتن خستگی کم سیکلی 93/09/27 اولین کنفرانس سراسری توسعه محوری مهندسی عمران، معماری، برق و مکانیک ایران
71 Land Use Planning Priorities in Shoreline management Plan by using Analytic Network Process 93/09/05 11th International Conference on Coasts, Ports, and Marine Structures
72 LAND USE PLANNING PRIORITIES IN SHORELINE MANAGEMENT 93/09/05 The 11th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2014)
73 Reservoir Operation Optimization : A Non - structural Solution for Control of Seepage from Lar Reservoir in Iran 93/08/10 WATER INTERNATIONAL
74 Developing a Master Plan for Hospital Solid Waste Management 93/07/01 WASTE MANAGEMENT
75 تعیین ارزش حاشیه¬ای آب در سیستم¬های چند¬مخزنه چند¬منظوره برق¬آبی- کشاورزی 93/06/19 دومین همایش ملی بحران آب
76 Ranking solutions of multi - objective reservoir operation optimization models using multi-criteria decision analysis 93/03/25 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
77 بارش موثر و بررسی تغییرات آن در اثر پدیده تغییر اقلیم: مطالعه موردی بر روی حوضه آبریز کرخه 93/03/20 همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
78 ریزمقیاس نمایی آماری بارش با هدف ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رویدادهای حدی در نواحی شهری 93/03/20 همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
79 تفکیک اثر فعالیت های انسان و تغییر اقلیم بر رواناب های سطحی، مطالعه موردی حوضه قورباغستان 93/03/20 همایش تغییر اقلیم و راهی به سوی آینده پایدار
80 Development of reservoir operation policies considering variable agriculturalwater demands 93/03/11 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
81 مقایسه مدل¬های ریزمقیاس¬نمایی آماری در شبیه¬سازی بارش روزانه 93/02/25 شانزدهمین کنفرانس ژئوفیزیک ایران
82 بهینه سازی بهره برداری میان مدت از سیستم های چند مخزنه برق آبی در شرایط عدم قطعیت هیدرولوژیکی با درنظر گرفتن تابع غیرمحدب تولید برق آبی: مطالعه موردی 93/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
83 Integrated risk assessment of urban water supply systems from source to tap 92/12/10 STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT
84 بهینه سازی چند هدفه بهره برداری از سیستم رودخانه - مخزن با درنظر گرفتن پایداری اکوسیستم 92/11/30 پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
85 تدوین سیاست بهره برداری از سیستم رودخانه - مخزن با درنظر گرفتن کیفیت آب 92/11/30 پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
86 توسعه روش رگرسیونی با استفاده از رویکرد فازی و شبکه عصبی در ریزمقیاس سازی اطلاعات جوی 92/11/30 پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
87 بررسی عملکرد مدل بیلان ماهانه هیدرولوژیک در گذار از مدلهای یکپارچه تا توزیعی: مطالعه موردی حوضه رودخانه رودزرد 92/11/30 پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
88 مقایسه دو رویکرد مستقیم و غیرمستقیم در ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر رواناب 92/11/30 پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
89 کاهش مقیاس آماری مستقیم رواناب با استفاده از DMDM 92/11/30 پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
90 بهینه سازی بهره برداری میان مدت از سیستم های چند مخزنه برق آبی با درنظر گرفتن نوسانات ساعتی قیمت برق 92/11/30 پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
91 مدیریت بهره برداری میان مدت از سیستم های بزرگ منابع آب در شرایط عدم قطعیت هیدرولوژیکی با استفاده از مدل SDDP 92/11/12 ششمین همایش ملی آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
92 Development of a Master Plan for Water Pollution Control Using MCDM Techniques: a Case Study 92/10/11 WATER INTERNATIONAL
93 Application of simple clustering on space‐time mapping of mean monthly rainfall pattern 92/09/15 INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
94 Uncertainty assessment of monthly water balance models based on Incremental Modified Fuzzy Extension Principle method 92/08/22 JOURNAL OF HYDROINFORMATICS
95 Exploring spatiotemporal meteorological correlations for basin scale meteorological drought forecasting using data mining methods 92/08/10 ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES
96 کاربرد روش بهینه سازی SDDP در بهینه سازی بهره برداری میان مدت سیستم چند مخزنه برق آبی حوضه کارون 92/08/09 دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
97 Desision Support System for Monthly Operation of Hydropower Reservoirs : A Case Study 92/07/18 JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
98 Ranking solutions of multi - objective reservoir operation optimization models using multi-criteria decision analysis 92/07/09 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
99 SST - Clustering fro Winter Precipitation Prediction in Southeast of Iran : Comparison Between Modified K - Means and Genetic Algorithm Based Clustering Methods 92/06/10 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
100 Improved Inflow Modeling in Stochastic Dual Dynamic Programming 92/05/25 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
101 Improved Inflow Modeling in Stochastic Dual Dynamic Programming 92/05/25 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
102 Reservoir operation optimization using adaptive varying chromosome length genetic algorithm 92/05/21 WATER INTERNATIONAL
103 Monitoring and Evaluation Scheme using the Multiple-Criteria-Decision-Making Technique: Application to Irrigation Projects 92/05/21 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
104 Stochastic Time - Cost Resource Utilization Optimization Using Non - dominatedSorting Genetic Algorithm and Discrete Fuzzy Sets 92/05/10 JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
105 Stochastic Time - Cost Resource Utilization Optimization Using Non - dominatedSorting Genetic Algorithm and Discrete Fuzzy Sets 92/05/10 JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
106 Reservoir Operation Optimization : A Non - structural Solution for Control of Seepage from Lar Reservoir in Iran 92/04/07 WATER INTERNATIONAL
107 رفتار شناسی مکانی-زمانی بارش در حوضه آبریز استان قزوین با استفاده از روش توابع متعامد معمولی و فازی 92/03/07 مجله فیزیک زمین و فضا
108 Uncertainty assessment of monthly water balance models based on Incremental Modified Fuzzy Extension Principle method 91/12/11 JOURNAL OF HYDROINFORMATICS
109 Monthly water balance modeling: Probabilistic, possibilistic and hybrid methods for model combination and ensemble simulation 91/12/11 JOURNAL OF HYDROLOGY
110 مدیریت حوادث در شبکه های آبرسانی با رویکرد تلفیق شبکه های بیزین و روش های تصمیم گیری چند معیاره 91/12/09 همایش ملی علوم مهندسی آب و فاضلاب
111 ارزیابی زیستی رودخانه کشکان رود بر اساس تنوع و ساختار جمعیتی ماکروبنتوزها 91/12/03 اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست
112 Hydropower Reservoirs Operatiopn A time Decomposition Approach 91/12/01 SCIENTIA IRANICA
113 Exploring spatiotemporal meteorological correlations for basin scale meteorological drought forecasting using data mining methods 91/11/21 ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES
114 روش های مدیریتی (غیرسازه ای) برای کنترل سیلاب 91/10/12 آب و توسعه
115 Monthly water balance modeling: Probabilistic, possibilistic and hybrid methods for model combination and ensemble simulation 91/09/25 JOURNAL OF HYDROLOGY
116 Monthly water balance modeling: Probabilistic, possibilistic and hybrid methods for model combination and ensemble simulation 91/09/25 JOURNAL OF HYDROLOGY
117 Spatial Scale Resolution of Prognostic Hydrological Models: Simulation Performance and Application in Climate Change Impact Assessment 91/09/25 WATER RESOURCES MANAGEMENT
118 Ranking solutions of multi - objective reservoir operation optimization models using multi-criteria decision analysis 91/09/11 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
119 Application of simple clustering on space‐time mapping of mean monthly rainfall pattern 91/08/03 INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
120 برنامه ریزی برای توسعه پایدار: مدلهای خودپالایی رودخانه ها 91/06/10 مجله آب و فاضلاب
121 Risk analysis of drinking water systems by aggregation of Fuzzy Falt Tree analysis with Bayesian networks and Dempster-Shafer theory 91/04/29 10th International Conference on Hydroinformatics HIC2012
122 Application of simple clustering on space-time mapping of mean monthly rainfall pattern 91/04/25 INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
123 رتبه بندی سناریوهای مدیریت ریسک سیستمهای تامین آب شهری با رویکرد تصمیم گیری گروهی 91/03/04 کنفرانس ملی مهندسی آب و فاضلاب
124 ارائه مدل خبره ارزیابی ریسک سیستمهای تامین و توزیع آب شهری مبتنی بر آسیب پذیری اجزا با قابلیت در نظرگرفتن عدم قطعیت های موجود 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
125 Monthly Water Resources and Irrigation Planning : A case study of conjunctive use of surface and groundwater 91/02/10 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
126 OPERATION OPTIMIZATION OF RIVER-RESERVOIR SYSTEMS FOR PRESERVING ECO-HYDROLOGIC SUSTAINABILITY- CASE STUDY OF ABOLABBAS DAM IN IRAN 91/01/25 International Conference on Biological, Ecological, and Environmental Sciences
127 بهینه سازی ساختار مدل بیلان آبی ماهانه حوضه آبریز و ارزیابی عدم قطعیت آن 90/12/10 پنجمین کنفرانس سراسری آبخیزداری و مدیریت منابع آب و خاک
128 Performance assessment of different data mining methods in statistical downscaling of daily precipitation 90/12/01 JOURNAL OF HYDROLOGY
129 Performance assessment of different data mining methods in statistical downscaling of daily precipitation 90/12/01 JOURNAL OF HYDROLOGY
130 Integrated risk assessment of urban water supply systems from source to tap 90/11/19 STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT
131 Improved statistical downscaling of daily precipitation using SDSM platform and data-mining methods 90/10/11 INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
132 Coupling snow accumulation and melt rate modules of monthly water balance models with the Jazim monthly water balance model 90/10/11 HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES
133 Crop Pattern and Conjunctive Use Management A Case Study 90/10/09 Irrigation and Drainage
134 Integrated risk assessment of urban water supply systems from source to tap 90/09/10 STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT
135 بررسی کارایی و افزایش آمادگی تصفیه خانه های آب شهری با رویکرد تحلیل ریسک سلسله مراتبی فازی 90/09/02 پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
136 Monitoring and Evaluation Scheme using MCDM Technique : Application to Irrigation Projects 90/08/10 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
137 Integration of ELECTRE III and PROMETHEE II Decision-Making Methods with an Interval Approach: Application in Selection of Appropriate Structural Systems 90/08/10 JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
138 Crop Pattern and Conjunctive Use Management A Case Study 90/06/10 Irrigation and Drainage
139 Desision Support System for Monthly Operation of Hydropower Reservoirs : A Case Study 90/06/10 JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
140 Application of Bayesian Maximum Entropy Method in Evaluation of Precipitation Variations 90/04/16 2011 International Union of Geodesy and Geophysics (IUGG General Assembly 28 June-7 July 2011 Abstract Number: 1411 Symposia Sub-theme: JM13
141 Spatial Scale Resolution of Prognostic Hydrological Models: Simulation Performance and Application in Climate Change Impact Assessment 90/04/10 WATER RESOURCES MANAGEMENT
142 Drought A nalysis using a Fuzzy A nalytical Hierarchical Process: Case Study of Gorganrood River Basin in Iran 90/03/16 4th International perspective on water resourceas and the Envirenment,singapore
143 A System Dynamics Approach to Economic Assessment of Water Supply and Demand Strategies 90/03/05 World Environmental and Water Resources Congress 2011
144 مقایسه و بررسی سدهای مهم ایران از لحاظ تاثیرگذاری بر اکوسیستم رودخانه با استفاده از شاخصهای تغییرات هیدرولوژیک 90/02/29 دومین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
145 کاهش مقیاس ماهانه بارش در استان سیستان و بلوچستان با استفاده از روشهای داده کاوی 90/02/29 دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
146 مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب سیستان 90/02/29 دومین کنفرانس ملی پژوهش های کاربردی منابع آب ایران
147 Hydropower Reservoirs Operatiopn A time Decomposition Approach 90/02/11 SCIENTIA IRANICA
148 مدلسازی فرآیند بارش-رواناب در حوضه آبریز سد پیشین برای شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
149 تسطیح منابع در پروژه های ساخت با درنظر گرفتن امکان انقطاع فعالیت ها 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
150 انتخاب سیستم ساختمانی مناسب با استفاده از روش تصمیم گیری چند معیاره AHP گروهی 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
151 انتخاب سیستم ساختمانی مناسب با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره AHP گروهی 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
152 رتبه بندی آسیب پذیری لوله ها در برابر حوادث جهت تدوین برنامه بازسازی و نوسازی شبکه های توزیع آب 90/02/06 کنفرانس بین المللی آب وفاضلاب (ICWW 2011
153 A comparison between direct and indirect frameworks to evaluate impacts of climate change on streamflows: case study of Karkheh River basin in Iran 90/02/01 JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE
154 Reservoir Operation Optimization : A Non - structural Solution for Control of Seepage from Lar Reservoir in Iran 90/01/12 WATER INTERNATIONAL
155 Relationship between benthic macroinvertebrate bio-indices and physicochemical parameters of water: a tool for water resources managers 90/01/12 Journal of Environmental Health Science and Engineering
156 بهینهسازی خروج رسوبات سدها در عملیات فلاشینگ با استفاده از مدل بهرهبرداری از مخزن : مطالعه موردی سد سفیدرود 90/01/12 مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
157 پیش بینی میان مدت خشکسالی هواشناسی با استفاده از روش استنتاج فازی 90/01/12 مجله آب و فاضلاب
158 Effects of Elevation and Soft Information in Spatial Modeling of Precipitation Variations in a Large Watershed: BME versus Ordinary Kriging 89/10/20 IPWE 2011 4th International Perspective on Water Resources
159 Risk mitigation plan in urban water systems: An application of MCDM methods 89/10/16 the 4th International Perspective on Water Resources the Environment (IPWE 2011)
160 Development of a Master Plan for Industrial Solid Waste Management 89/10/11 International Journal of Environmental Science and Technology
161 مدلسازی اثرات تغییر اقلیم بر منابع آب استان سیستان و بلوچستان 89/10/01 چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
162 پیش بینی خشکسالی در حوضه سدهای تهران با استفاده از SVM 89/10/01 چهارمین کنفرانس منطقه ای تغییر اقلیم
163 Developing monthly operating rules for a cascade system of reservoirs: Application of Bayesian Networks 89/09/15 ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
164 تحلیل سلسله مراتبی ریست کمبود آب در شبکه های توزیع آب با رویکرد فازی 89/08/20 نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
165 ارزیابی کارایی روش های آماری مکانی در تشخیص الگوی تغییرات بلند مدت بارش-مطالعه موردی حوزه آبریز کویر نمک 89/08/20 نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
166 Monitoring and Evaluation Scheme using the Multiple-Criteria-Decision-Making Technique: Application to Irrigation Projects 89/08/15 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
167 Development of a Master Plan for Water Pollution Control Using MCDM Techniques: a Case Study 89/08/10 WATER INTERNATIONAL
168 Development of a Master Plan for Water Pollution Control Using MCDM Techniques: a Case Study 89/08/10 WATER INTERNATIONAL
169 Parameter Estimation for Nash Conceptual Model Using Genetic Algorithm and Ordinery Least Square Methods 89/07/09 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
170 PROMETHEE with Precedence Order in the Criteria (PPOC) as a New Group Decision Making Aid: An Application in Urban Water Supply Management 89/07/09 WATER RESOURCES MANAGEMENT
171 Improved statistical downscaling of daily precipitation using SDSM platform and data-mining methods 89/07/09 INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
172 Climate change adaptation: A case study of Sistan Baluchestan Province in Iran 89/06/31 Hydropredict 2010
173 Climate change impact assessment on rainfall-runoff process: a case study of Pishin Reservoir Basin in Iran 89/06/31 Hydropredict 2010
174 Uncertainty assessment of hydrological models with fuzzy extension principle: Evaluation of a new arithmetic operator 89/06/10 WATER RESOURCES RESEARCH
175 مدل تلفیقی بهره برداری از مخازن برق آبی ( مطالعه موردی بر سیستم پاعلم - کرخه ) 89/06/10 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
176 Development of a Master Plan for Industrial Solid Waste Management 89/06/03 International Journal of Environmental Science and Technology
177 Selecting Sustainability Indicators for Small to Medium Sized Urban Water Systems Using Fuzzy-ELECTRE 89/06/03 WATER ENVIRONMENT RESEARCH
178 Coupling snow accumulation and melt rate modules of monthly water balance models with the Jazim monthly water balance model 89/05/25 HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES
179 A real-time operation optimization model for flood management in river-reservoir systems 89/04/01 NATURAL HAZARDS
180 Optimization of Nonlinear Muskingum Method with Variable Parameters Using Multi-Objective Particle Swarm Optimization 89/03/02 World Environmental and Water Resources Congress 2010: Challenges of Change
181 Application of Multi-objective Particle Swarm Optimization in Operation of Management of Resrevoirs with Sedimentation Problems 89/03/02 World Environmental and Water Resources Congress 2010: Challenges of Change
182 Monitoring and Evaluation Scheme using the Multiple-Criteria-Decision-Making Technique: Application to Irrigation Projects 89/03/01 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
183 خوشه بندی اطلاعات هواشناسی با هدف پیش بینی دوره های کم بارش حوضه های آبریز سدهای تهران 89/02/23 چهاردهمین کنفرانس ژیوفیزیک ایران
184 تفکیک اثر فعالیت های گوناگون انسان بر اجزای چرخه هیدرولوژی 89/02/23 نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
185 پیش بینی فصلی شاخص استاندارد شده بارش با استفاده از سیستم استنتاج فازی 89/02/23 نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
186 پیش بینی فصلی دوره های کم بارش-مطالعه موردی حوضه های آبریز سدهای تهران 89/02/23 نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
187 مدلسازی بارش-رواناب با هدف ارزیابی اثرات تغییر اقلیم بر استان سیستان و بلوچستان 89/02/23 نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
188 مدیریت ریست در سیستم های تامین آب شهری 89/02/16 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
189 کاربرد الگوریتم PSO در بهینه سازی چند هدفه بهره برداری از مخازن سدها 89/02/16 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
190 Exploring spatiotemporal meteorological correlations for basin scale meteorological drought forecasting using data mining methods 89/02/01 ARABIAN JOURNAL OF GEOSCIENCES
191 Selecting Appropriate Structural System: Application of PROMETHEE Decision Making Method 89/01/12 Second International Conference on Engineering Systems Managements and its Applications
192 Reservoir Operation Optimization : A Non - structural Solution for Control of Seepage from Lar Reservoir in Iran 88/12/13 WATER INTERNATIONAL
193 سازگاری با تغییر اقلیم در حوضه های آبریز با استفاده از رویکرد سیستمی DPSIR 88/12/01 همایش ملی الگوهای توسعه پایدار در مدیریت آب
194 کالیبراسیون روش ماسکینگام غیرخطی با پارامترهای متغیر با استفاده از الگوریتم بهینه سازی چندهدفه دسته ذرات ( MOPSO 88/11/08 هشتمین کنفرانس بینالمللی مهندسی رودخانه
195 PROMETHEE with Precedence Order in the Criteria (PPOC) as a New Group Decision Making Aid: An Application in Urban Water Supply Management 88/10/01 WATER RESOURCES MANAGEMENT
196 سازگاری با تغییر اقلیم: یک ضرورت در توسعه برنامه آموزش مهندسی زیرساختها در بخش توسعه منابع آب 88/08/07 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
197 زیرساختهای پشرفته جمع آوری و پردازش اطلاعات شریان حیاتی توسعه و مدیریت بخش آب 88/08/07 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
198 کاربرد روش تصمیم گیری گروهی Promethee در مدیریت کلان زیرساختهای تامین آب 88/08/07 اولین کنفرانس مهندسی و مدیریت زیرساختها
199 climate change adaptation moving toward a new curriculum for hydroinfrastructure engineering 88/07/29 International workshop on water resources in the middle east-reality and aspiration
200 کاربرد روشهای الگوریتم ژنتیک و k نزدیک ترین همسایه در تدوین سیاستهای بهره برداری از مخزن در زمان وقع سیلاب 88/07/09 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
201 Decision Support System for Monthly Operation of Hydropower Reservoirs: A Case Study 88/06/10 JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
202 A Comparison of AHP and PROMETHEE Family Decision Making Methods for Selection of Building Structural System 88/06/10 American journal of civil engineering and architecture
203 Hydropower Reservoirs Operatiopn A time Decomposition Approach 88/05/10 SCIENTIA IRANICA
204 Hydropower Reservoirs Operatiopn A time Decomposition Approach 88/02/11 SCIENTIA IRANICA
205 Identification of long-term annual pattern of meteorological drought based on spatiotemporal methods 88/02/11 NATURAL HAZARDS
206 Selecting Appropiriate Structural System: Application of Promthee Decision Making Method 88/01/12 International Conference on Engineering Systems Management Applications
207 Selecting Sustainability Indicators for Small to Medium Sized Urban Water Systems Using Fuzzy-ELECTRE 87/11/13 WATER ENVIRONMENT RESEARCH
208 تشخیص ساختار بهینه و تحلیل عدم قطعیت مدل بیلان آبی ماهانه 87/11/01 مجله پژوهش آب ایران
209 Development of a Master Plan for Industrial Solid Waste Management 87/10/12 International Journal of Environmental Science and Technology
210 تحلیل ریسک کمیت و کیفیت آب در سیستم های تأمین آب شهری با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها 87/10/12 مجله آب و فاضلاب
211 Developing a Master Plan for Hospital Solid Waste Management 87/10/10 WASTE MANAGEMENT
212 بررسی پارامترهای موثر بر عملیات فلاشینگ در مخزن سد و تاثیر آنها در موفقیت عملیات با استفاده از معیارهای مدل Rescion 87/08/23 هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
213 تدوین قوانین بهره برداری از سیستم های سری رودخانه-مخزن با کاربرد مدل شبکه بیزی 87/08/23 هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
214 A New Approach to Statistical Downscaling of GCM Climate Change Projections 87/08/13 The First International Conference on Water Resources and Climate Change
215 کاربرد تلفیق مدلهای تحلیل هیدرولیکی و روش های تصمیم گیری چند معیاره در ارزیابی طرح های آبرسانی 87/07/25 سومین کنفرانس منابع آب ایران
216 رتبه بندی جوابهای مدل بهینه سازی چند هدفه بهره برداری از مخازن با روش ELECTRE-TRI 87/07/25 سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
217 Flood damage estimation approach for supporting operation optimization model in River-Reservoir Systems 87/06/22 IWA World Water Congress and Exhibition
218 Flood risk management in river-reservoir systems: Application of Fuzzy Inference Systems 87/06/15 RIVER FLOW 2008
219 Application of simple clustering on space-time mapping of mean monthly rainfall pattern 87/06/11 INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
220 Identification of long-term annual pattern of meteorological drought based on spatiotemporal methods 87/05/25 NATURAL HAZARDS
221 Identification of long-term annual pattern of meteorological drought based on spatiotemporal methods 87/05/25 NATURAL HAZARDS
222 Selecting a Proper Repair System for Rehabilitation of Deteriorated Structures in Severe Environmental Conditions 87/05/25 JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
223 Application of simple clustering on space‐time mapping of mean monthly rainfall pattern 87/04/11 INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
224 A comparison between direct and indirect frameworks to evaluate impacts of climate change on streamflows: case study of Karkheh River basin in Iran 87/04/11 JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE
225 Framework of a Decision Support System for Basin-Scale Sustainable Water Supply and Demand Management 87/02/27 World Environmental and Water Resources Congress 2008 Ahupua'a
226 Multi-Objective VLGA Model for Flood Control and Water Supply Management in a Cascade System of Reservoirs 87/02/26 World Environmental & Water Resources Congress2008
227 مدیریت کیفیت آب در مخازن سدها با تلفیق رویکردهای سازه ای و غیرسازه ای 87/02/20 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
228 تدوین ساختار سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری برای مدیریت پایدار منابع آب در مناطق شهری 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
229 کاربرد الگوریتم ژنتیک در بهینه‌سازی زمان – هزینه در مدیریت ساخت 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
230 تعیین تابع خسارت سیلاب در پایین دست سامانه سدهای سری براساس مشخصات هیدروگراف های سیلاب ورودی از حوضه بالادست 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
231 Stochastic VLGA Model for Operation Optimization of Cascade Reservoirs 87/02/16 EWRI08
232 Identification of long-term annual pattern of meteorological drought based on spatiotemporal methods 87/01/13 NATURAL HAZARDS
233 تحلیل ریسک یکپارچه کمیت و کیفیت آب در سیستم های تامین آب شهری با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها 87/01/11 مجله آب و فاضلاب
234 Application of Simple Clustering on Space - Time Mapping of Mean Monthly Rainfall Pattern 86/10/11 INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
235 Identification of long-term annual pattern of meteorological drought based on spatiotemporal methods: evaluation of different geostatistical approaches 86/10/10 NATURAL HAZARDS
236 PROMETHEE with Precedence Order in the Criteria (PPOC) as a New Group Decision Making Aid: An Application in Urban Water Supply Management 86/10/01 WATER RESOURCES MANAGEMENT
237 Framework of a Decision Support System for Basin-Scale Sustainable Water Supply and Demand Management: Challenges in the Developing Countries 86/08/29 Availability and quality management of water in the Mena Region
238 خوشه بندی سیگنالهای هواشناسی با توجه به تغییرات بارش ( مطالعه موردی : پیش بینی بارندگی استان سیستان و بلوچستان ) 86/07/01 مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
239 تلفیق مدل بهینه سازی کنترل سیلاب در مخازن سدها با مدل پهنه‌بندی و تعیین خسارت سیلاب در رودخانه پایین دست 86/06/15 ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
240 ْْFramework of a Decision Support System for Sustainable Water Resources Management in Urban Areas 86/06/06 International Workshop on Water Demand Management in Urban Areas in Light of Turism Development
241 Industrial solid waste management in the southern part of Iran: Application of a new master plan 86/04/07 CEMEPE/SECOTOX Conference
242 بهینه سازی تراز و ظرفیت آبگیرهای مخزن سد با توجه به کیفیت آب 86/03/21 اولین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
243 Climate signal clustering using genetic algorithm for precipitation forecasting: A case study of southeast of Iran 86/02/29 World Water and Environmental Resources Congress 2007
244 Development of Fuzzy Reservoir Operation Policies Using Genetic Algorithm 86/02/27 ?2nd IASME/WSEAS International Conference on WATER RESOURCES, HYDRAULICS & ?HYDROLOGY
245 تدوین سیاستهای بهره برداری سازگار شونده برای مدیریت بهره برداری از مخازن 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
246 Climate Signal Clustering for Precipitation Forecasting: Comparison between Genetic Algorithm based and Kmeans Methods 86/02/05 AIH Annual Meeting and International Conference
247 Reservoir Operation Optimization Using Adaptive Varying Chromosome Length Genetic Algorithm 86/02/05 International Conference on Water Management and Technology Applications in Developing Countries
248 Development of Reservoir Operation Policies Using Integrated Optimization-Simulation Approach 86/01/06 JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
249 Performance assessment of different data mining methods in statistical downscaling of daily precipitation 85/12/29 JOURNAL OF HYDROLOGY
250 رفتار شناسی مکانی - زمانی بارش در حوضه آبریز استان قزوین با استفاده از روش EOF FUZZY EOF 85/12/29 مجله فیزیک زمین و فضا
251 خوشه بندی سیگنال های هواشناسی با توجه به تغییرات بارش در استان سیستان و بلوچستان 85/11/04 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
252 مدل بهینه سازی بهره برداری از سیستم های رودخانه - مخزن بر پایه مدیریت ریسک سیلاب 85/11/04 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
253 مدل بهینه سازی بهره برداری از مخزن با رویکرد سازگارشونده 85/11/04 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
254 مدل بهینه سازی بهره برداری از مخزن با رویکرد سازگار شونده 85/11/04 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
255 مدل بهینه سازی بهره برداری از مخزن بر پایه مدیریت ریسک سیلاب: تلفیق رویکرد بلند مدت و کوتاه مدت 85/11/04 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
256 مدل بهینه‌سازی بهره‌برداری از مخزن بر پایه مدیریت ریسک سیلاب: تلفیق رویکرد بلند مدت و کوتاه مدت 85/11/03 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
257 پیش بینی درازمدت بارش با استفاده از خوشه بندی سیگنالهای هواشناسی با توجه به تغییرات بارش به روش K - means اصلاح شده ( مطالعه موردی: پیش بینی بارندگی استان سیستان و بلوچستان ) 85/10/11 مجله مهندسی عمران شریف
258 Uncertainty assessment of monthly water balance models based on Incremental Modified Fuzzy Extension Principle method 85/10/11 JOURNAL OF HYDROINFORMATICS
259 Performance assessment of different data mining methods in statistical downscaling of daily precipitation 85/10/11 JOURNAL OF HYDROLOGY
260 Ranking solutions of multi - objective reservoir operation optimization models using multi-criteria decision analysis 85/10/11 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
261 Incorporating Agricultural Water Demand Variability in Reservoir Operation Optimization 85/09/30 An International Perspective on Environmental and Water Resources 2006
262 Reservoir Operation Optimization: An Adaptive Management Approach 85/09/26 International Perspective on Environmental and Water Resources
263 مدل الگوریتم ژنتیک در بهینه سازی سیستم تک مخزنی چند منظوره زاینده رود 85/06/15 اولین همایش منطقه ای بهره برداری بهینه از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود
264 تدوین سیاستهای بهینه بهره برداری از سد شهید عباسپور در شرایط سیلابی 85/06/15 اولین همایش منطقه ای بهره برداری بهینه از منابع آب حوضه های کارون و دز
265 Optimal Desgin of the On-line Water Quality Monitoring Systems:A Case Study 85/03/04 World Environmental and Water Resources Congress 2006
266 رویکرد سیستمی به بهینه سازی حجم کنترل سیلاب در سدهای مخزنی چند منظوره 85/02/20 هفتمین کنگره بین المللی عمران (ICCE7)
267 Analysis of Spatial Variations of Precipitation: A Case Study of Western Iran 85/02/20 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
268 SST - Clustering fro Winter Precipitation Prediction in Southeast of Iran : Comparison Between Modified K - Means and Genetic Algorithm Based Clustering Methods 85/01/01 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
269 Hydropower Reservoirs Operatiopn A time Decomposition Approach 84/10/13 SCIENTIA IRANICA
270 Predictiors for Long-lead Precipitation Forecasting in Western Iran 84/08/26 Proceedings of First Iran-Korea Joint Workshop on Climate Modeling
271 Predictors for Long-Lead Precipitation Forcasting in Western Iran 84/08/26 Joint Workshop on Climate Modeling
272 Evalution of Water Sector Performance: A Case Study 84/04/01 International Congress on Water and Environment, ASCE-EWRI
273 Conjuctive Use of Surface and Groundwater Resources with Emphasis on Water Quality 84/04/01 International Congress on Water and Environment, ASCE-EWRI
274 Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources with Emphasis on Water Quality 84/02/29 ASCE World Water and Environmental Resources Congress 2005
275 Evaluation of Water Sector Performance: A Case Study 84/02/29 ASCE World Water and Environmental Resources Congress 2005
276 برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار: طرح جامع کاهش آلودگی رودخانه کارون 83/12/18 پنجمین همایش دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
277 ارزیابی وضعیت مدیریت کیفی منابع اب استان خوزستان 83/12/18 پنجمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست چالشهای ملی و فرا ملی محیط زیست و برنامه چهارم توسعه
278 پیش بینی بارش فصلی با استفاده از سیگنالهای هواشناسی: کاربرد در حوزه آبریز رودخانه کارون 83/08/28 اولین کنفرانس سالانه مدیریت منابع آب ایران
279 پیش بینی بارش فصلی با استفاده از سیگنالهای هواشناسی: کاربرد در حوزه آبریز رودخانه زاینده رود 83/08/28 اولین کنفرانس سالانه مدیریت منابع آب ایران
280 Seasonal precipitation prediction using large scale climate signals 83/04/12 Critical transition in water and environmental resource management
281 Seasonal Precipitation Forecasting Using Large Scale Climate Signals: Application to the Karoon River Basin in Iran 83/04/05 6th international conference on hydro informatics
282 کاربرد تحلیل سری های زمانی در پیش بینی تقاضای روزانه اب شهر تهران 83/02/25 اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران (NCCE 2004)
283 Developing a Master Plan for Hospital Solid Waste Management 82/05/10 WASTE MANAGEMENT
284 An Evolutionary Model for Operation of Hydropower Reservoirs 82/04/05 World Water and Environmental Resources Congress 2003
285 سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری برای بهره برداری از سدهای چند منظوره برق آبی 82/03/07 کنفرانس ملی نیروگاه های آبی کشور
286 A Decision Support System for Hydropower Reservoirs with Application to Dez and Karoon System in Iran 81/11/09 َُASCE-EWRI
287 برنامه ریزی برای توسعه پایدار: طرح جامع کاهش آلودگی رودخانه کارون 81/10/02 چهارمین همایش دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
288 Selecting a Proper Repair System for Rehabilitation of Deteriorated Structures in Severe Environmental Conditions 80/10/11 JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
289 PROMETHEE with Precedence Order in the Criteria (PPOC) as a New Group Decision Making Aid: An Application in Urban Water Supply Management 80/05/10 WATER RESOURCES MANAGEMENT
290 A Decision Support System for Hydropower Reservoirs with Application to Dez and Karoon System in Iran 80/03/03 World Water and Environmental Resources Congress 2001
291 Selecting a Proper Repair System for Rehabilitation of Deteriorated Structures in Severe Environmental Conditions 79/05/11 JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
292 Developing a Master Plan for Hospital Solid Waste Management 79/03/31 WASTE MANAGEMENT
293 Spatial Scale Resolution of Prognostic Hydrological Models: Simulation Performance and Application in Climate Change Impact Assessment 78/10/09 WATER RESOURCES MANAGEMENT
294 Uncertainty assessment of hydrological models with fuzzy extension principle: Evaluation of a new arithmetic operator 78/10/09 WATER RESOURCES RESEARCH
295 Optimal Wastewater Loading under Conflicting Goals and Technology Limitations in a Riverine System 78/10/09 WATER ENVIRONMENT RESEARCH
296 Optimal Wastewater Loading under Conflicting Goals and Technology Limitations in a Riverine System 78/10/09 WATER ENVIRONMENT RESEARCH
297 Optimal Wastewater Loading under Conflicting Goals and Technology Limitations in a Riverine System 78/10/09 WATER ENVIRONMENT RESEARCH
298 Stochastic Time - Cost Resource Utilization Optimization Using Non - dominatedSorting Genetic Algorithm and Discrete Fuzzy Sets 78/10/09 JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
299 Selecting Sustainability Indicators for Small to Medium Sized Urban Water Systems Using Fuzzy-ELECTRE 78/10/09 WATER ENVIRONMENT RESEARCH
300 ارزیابی روشهای زمین آماری مکانی در تعیین الگوی فضایی بارش: مطالعه موردی حوضهآبریز دریاچه نمک 78/10/09 مجله ژئوفیزیک ایران
301 Development of a Master Plan for Water Pollution Control Using MCDM Techniques: a Case Study 78/10/09 WATER INTERNATIONAL
302 Integration of ELECTRE III and PROMETHEE II Decision-Making Methods with an Interval Approach: Application in Selection of Appropriate Structural Systems 78/10/09 JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
303 Integration of ELECTRE III and PROMETHEE II Decision-Making Methods with an Interval Approach: Application in Selection of Appropriate Structural Systems 78/10/09 JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
304 Improved Inflow Modeling in Stochastic Dual Dynamic Programming 78/10/09 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
305 تشخیص ساختار بهینه و تحلیل عدم قطعیت مدل بیلان آبی ماهانه وت 77/12/01 مجله پژوهش آب ایران
306 Water Resources and Irrigation Planning : A Case Study of Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources 77/01/01 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
307 Desision Support System for Monthly Operation of Hydropower Reservoirs : A Case Study 76/10/09 JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
308 Water Resources and Irrigation Planning : A Case Study of Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources 76/03/01 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
309 ارائه‌ی مدل تحلیل ریسک مبتنی بر سیستم‌های خبره‌ی فازی برای مدیریت پروژه‌های ساخت 76/01/01 مجله مهندسی عمران شریف
310 ارائه‌ مدل تحلیل ریسک مبتنی بر سیستم‌های خبره‌ فازی برای مدیریت پروژه‌های ساخت 76/01/01 مجله مهندسی عمران شریف
311 Monthly Water Resources and Irrigation Planning : A case study of conjunctive use of surface and groundwater 76/01/01 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
312 Water Resources and Irrigation Planning : A Case Study of Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources 76/01/01 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
313 Development of Reservoir Operation Policies Using Integrated Optimization-Simulation Approach 76/01/01 JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
314 Improvement of multiple linear regression method for statistical downscaling of monthly precipitation 76/01/01 International Journal of Environmental Science and Technology
315 Improvement of multiple linear regression method for statistical downscaling of monthly precipitation 76/01/01 International Journal of Environmental Science and Technology
316 Improvement of multiple linear regression method for statistical downscaling of monthly precipitation 76/01/01 International Journal of Environmental Science and Technology
317 برنامه ریزی برای تدوین طرح های جامع کاهش آلودگی آب سیستم های رودخانه ای ( مطالعه موردی: سیستم رودخانه های کارون - دز ) 75/01/01 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
318 SST - Clustering fro Winter Precipitation Prediction in Southeast of Iran : Comparison Between Modified K - Means and Genetic Algorithm Based Clustering Methods 75/01/01 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
319 SST - Clustering fro Winter Precipitation Prediction in Southeast of Iran : Comparison Between Modified K - Means and Genetic Algorithm Based Clustering Methods 75/01/01 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
320 Improvement of multiple linear regression method for statistical downscaling of monthly precipitation 75/01/01 International Journal of Environmental Science and Technology
321 Seasonal meteorological drought prediction using support vector machine 75/01/01 World Applied Sciences Journal
322 seasonal Meterological Drought Prediction Using Support Vector Machine 73/01/01 World Applied Sciences Journal
323 Development of reservoir operation policies considering variable agriculturalwater demands 72/10/11 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
324 Spatial Scale Resolution of Prognostic Hydrological Models: Simulation Performance and Application in Climate Change Impact Assessment 71/11/28 WATER RESOURCES MANAGEMENT
325 A real-time operation optimization model for flood management in river-reservoir systems 71/02/11 NATURAL HAZARDS
326 Development of Reservoir Operation Policies Using Integrated Optimization-Simulation Approach 70/03/01 JOURNAL OF AGRICULTURAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
327 Development of reservoir operation policies considering variable agriculturalwater demands 68/10/11 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
328 Improved statistical downscaling of daily precipitation using SDSM platform and data-mining methods 67/01/01 INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
329 Uncertainty assessment of monthly water balance models based on Incremental Modified Fuzzy Extension Principle method 66/01/01 JOURNAL OF HYDROINFORMATICS
330 A comparison between direct and indirect frameworks to evaluate impacts of climate change on streamflows: case study of Karkheh River basin in Iran 66/01/01 JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE
331 Identification of long-term annual pattern of meteorological drought based on spatiotemporal methods: evaluation of different geostatistical approaches 65/10/11 NATURAL HAZARDS
332 Improved statistical downscaling of daily precipitation using SDSM platform and data-mining methods 65/01/01 INTERNATIONAL JOURNAL OF CLIMATOLOGY
333 A real-time operation optimization model for flood management in river-reservoir systems 61/01/11 NATURAL HAZARDS
334 A real-time operation optimization model for flood management in river-reservoir systems 61/00/08 NATURAL HAZARDS
335 Reservoir operation optimization using adaptive varying chromosome length genetic algorithm 58/11/12 WATER INTERNATIONAL
336 Monitoring and Evaluation Scheme using the Multiple-Criteria-Decision-Making Technique: Application to Irrigation Projects 57/10/11 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
337 Reservoir operation optimization using adaptive varying chromosome length genetic algorithm 21/11/13 WATER INTERNATIONAL
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 بهینه سازی بهره برداری از سیستم رودخانه - مخزن سد با استفاده از پیش بینی های جهانی بارش و روندیابی کامیاب ترانه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.27
2 مدلسازی بهم پیوسته سیستم های اجتماعی و هیدرولوژیکی با استفاده از رویکردهای عامل محور ذاکری الهام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.18
3 آشکارسازی و نسبت دهی فرآیند تغییر اقلیم بر بارش های حدی ایران شیرازی مسعود کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.03.29
4 بهینه سازی غیر قطعی بهره برداری از سیستم های چند مخزنه چند منظوره برق آبی پورسپاهی سامیان حامد دکتری تخصصی PhD 1396.11.15
5 مدلسازی پیوند آب و انرژی با تمرکز بر بخش عرضه و تقاضا در سیستم های آب شهری سالار امیرحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.11.08
6 طراحی و پیاده سازی سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری بهره برداری برق آبی از مخازن رودخانه کارون علیخانی محمدحسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.14
7 مدل سازی پویایی سیستم آب - غذا در مقیاس حوضه آبریز جعفری سمن ناز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.13
8 مدل سازی پویایی پیوند آب - انرژی در مقیاس حوضه آبریز گزینی حمید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.11
9 توسعه مدل بیلان آبی ماهانه با اتصال مدل بیلان هیدروکلیماتولوژی به مدل تانک بیلان زیرزمینی معینی محمدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.12.08
10 بررسی اثرات تغییرات اقلیم بر پهنه تالاب ها ذوالفقاریان حافظ کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.04.05
11 کاربرد روش برنامه ریزی پویای دوگان غیر قطعی (SDDP) در بهره برداری بهینه از مخازن برق آبی صادقی فرناز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.03.23
12 ارتقاء عملکرد مدلSDSM برای کاهش بارش با استفاده از مدل وقوع مارکوفی مهدی پورورنوسفادرانی امین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.28
13 طرح مدیریت نوار ساحلی و طراحی سامانه پشتیبانی تصمیم برای تعیین کاربری مطلوب اراضی مناطق ساحلی لطفی خواه سعید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.10
14 کمی سازی اثر فعالیت های انسانی بر رواناب های سطحی با تاکید بر آشکار سازی اثرات تغییر اقلیم کلباسی امین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.10
15 بهینه سازی بهره برداری کوتاه مدت از سیستم های برق آبی در بازار برق کبیری امیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.12.13
16 توسعه روش های ریز مقیاسی آماری با هدف ارزیابی تغییر اقلیم بر رویدادهای حدی در نواحی شهری علی زاده پهلوان حمید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.10.22
17 بررسی اثر مدل‌سازی بارش-رواناب در برآورد عدم قطعیت اثرات تغییر اقلیم بر رواناب‌های سطحی فروهر لیلا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.04
18 بهینه‌سازی بهره‌برداری از سیستم‌های چندمخزنه برق آبی با رویکرد حداکثرسازی منافع اقتصادی اسپان منش وحید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.05.14
19 بهینه سازی چندهدفه بهره برداری از سیستم رودخانه مخزن با تکیه بر پایداری اکوهیدرولوژیک یزدیان حامد دکتری تخصصی PhD 1393.04.03
20 تدوین سیاست بهره برداری از مخزن با در نظر گرفتن پارامترهای کیفیت آب پورحسنی نیلوفر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.03.12
21 توسعه روشهای رگرسیونی با استفاده از رویکرد فازی و شبکه عصبی در ریز مقیاس نمودن اطلاعات جوی قبادی دانا محمدمهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.12.24
22 بررسی رابطه شاخص تنوع زیستی با پارامترهای فیزیکی و شیمیایی آب رودخانه ها حیدری ناصر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.09.19
23 بهینه سازی عملکرد سرریزهای دریچه دار در هنگام وقوع سیلاب محسنی بیله سوارچی شایان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.13
24 تحلیل عدم قطعیت مدل بیلان آبی ماهانه حوضه آبریز و تعیین دامنه تاثیرات تغییر اقلیم ناصری محسن دکتری تخصصی PhD 1392.04.15
25 مدلسازی نیمه توزیعی بیلان آبی ماهانه در حوضه های آبریز با هدف بررسی اثرات تغییر اقلیم توتچی فتیدهی اردلان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.02.30
26 بهینه‌سازی ساختار مدل بیلان ماهانه در حوضه آبریز با استفاده از شاخص ارزیابی خطای چندگانه رهنما بهزاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.11.04
27 مدل تصمیم گیری مبتنی بر ریسک برای مدیریت سیستم های آب شهری روزبهانی عباس دکتری تخصصی PhD 1391.07.25
28 بهینه سازی بهره برداری از سیستم رودخانه - مخزن با هدف حفظ پایداری اکو - هیدرولوژیک حسینی پرنیان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.04.18
29 توسعه روشهای آماری و داده کاوی در ریز مقیاس نمودن متغیرهای جوی توکل دوانی حسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.02.24
30 انتخاب مناسب ترین طرح اختلاط برای ترمیم سازه های بتنی خورده شده با استفاده از روش های مختلف تصمیم گیری چند معیار - مطالعه موردی در خلیج فارس کریم بابانژادممقانی سعید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.09.28
31 ترکیب روش تصمیم گیری چند معیاره TOPSIS و الگوریتم بهینه سازی POS برای حل مسائل چند هدفه مدیریت منابع آب اینانلو بهاره کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.07.20
32 پیش بینی خشکسالی با استفاده ازروش داده کاوی آزادی فرد داود کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.20
33 تسطیع منابع در پروژه های ساخت با استفاده از الگوریتم بهینه سازی دسته ذرات شیخی رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.03.31
34 شبیه سازی هیدرولوژیکی حوضه های آبریز در مناطق بیابانی با استفاده از مدل SWAT سعیدی رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.03.09
35 « اولویت¬بندی راهکارهای سازگاری با تغییر اقلیم با استفاده از روشهای تصمیم¬گیری چند معیاره توتونچیان امیرحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.03.04
36 کاربرد روش های تصمیم گیری چند معیاره در انتخاب سیستم ساختمانی مناسب بلالی وحید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.12.07
37 بکارگیری روش BME درآنالیز مکان-زمان داده¬های بارش و مقایسه آن با روش کریجینگ بیات بردیا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.10.20
38 کاربرد ‏GIS‏ و مدلسازی توزیعی بارش رواناب در بررسی اثر تغییر اقلیم ‏ محمدنژادبازکیایی رودابه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.02.29
39 کاربرد الگوریتم PSO در حل مسائل چند هدفه منابع آب آزادنیا علی اصغر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.12.12
40 مدل بهینه سازی بهره برداری از سیستم های رودخانه- مخزن بر پایه مدیریت ریسک سیلاب ملک محمدی بهرام دکتری تخصصی PhD 1387.08.05
41 بهینه سازی تراز و ظرفیت دریچه های مخزن سد با توجه به کیفیت آب حیدری ژاله علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.07.03
42 بررسی پارامترهای مؤثر بر عملیات فلاشینگ در مخازن سدها و تاثیر آنها در موفقیت عملیات اشرف واقفی سیدسعید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.06.30
43 تدوین مدل بهینه سازی زمان- هزینه- منابع با استفاده از روش های تکاملی و مطالعه موردی یک پروژه عمرانی توکلان مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.04.15
44 بهینه سازی چند هدفه بهره برداری از مخزن با استفاده از الگوریتم ژنتیک ضیایی آرمین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.11.14
45 خوشه بندی سیگنالهای هواشناسی با توجه به تغییرات بارش در استان سیستان و بلوچستان روزبهانی عباس کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.05.30
46 بهینه سازی غیرقطعی بهره برداری از سیستم های چند مخزنه منظوره ی برق آبی پورسپاهی سامیان حامد دکتری
47 توسعه سیستم یکپارچه اتوماسسیون برنامه ریزی پروژه های ساخت با استفاه از مدلسازی اطلاعات ساخت و شبیه سازی رخدادهای گسسته محمدی سینا دکتری تخصصی PhD
48 شناسایی مناطق متاثر از تغییر اقلیم با استفاده از روش های آماری با لحاظ عدم قطعیت آن ها شیرازی مسعود کارشناسیارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021