اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی شکرچی زاده
نام محمد
درجه استاد

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2950
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک shekarch@ut.ac.ir
شماره اتاق 361

اطلاعات تحصیلی
گرایش تکنولوژی بتن و مصالح ساختمانی
کارشناسی - 1364
کارشناسی ارشد راه و ساختمان, تهران - 1364
راه و ساختمان, Insa de Lgon - 1372
دکتری راه و ساختمان, Insa de Lgon - 1377

درس های ارائه شده
1 آزمایشگاه مصالح ساختمانی
2 تکنولوژی بتن
3 تکنولوژی عالی بتن
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 عملکرد بلندمدت نفوذ یون کلرید در بتن حاوی دوده سیلیسی در شرایط جزر و مدی خلیج فارس 95/07/16 هشتمین کنفرانس ملی بتن
2 بررسی تاثیر سرعت دوران و مدت استفاده از دستگاه سانتریفیوژ بر مقاومت و نفوذپذیری بتن پیش ساخته متخلخل 94/07/16 هفتمین کنفرانس ملی بتن
3 مدلسازی عددی غلظت یون کلرید در بتن حاوی متاکائولن واقع در ناحیه جزر و مدی جزیره قشم 94/07/16 هفتمین کنفرانس ملی بتن
4 experimental study of behavior of reinforced lightweight concrete beams under reversed cyclic loads 92/02/11 4th internatioan conference on concrete & development
5 بررسی تثیرات مصالح و ترکیبات تشکیل دهنده بتن خودتراکم بر روی پایداری 91/12/09 چهارمین سمینار ملی بتن خودتراکم ایران
6 بررسی ریزپرکننده های پوزولانی و خنثی مورد استفاده در بتن خودتراکم 91/12/09 چهارمین سمینار ملی بتن خودتراکم ایران
7 بررسی و پیش بینی اثر زمان بر اهنگ نفوذ یون کلر در آزمونه های بتنی با نسبت های آب به سیمان مختلف در محیطهای دریایی با استفاده از شبکه عصبی 91/09/26 دومین کنفرانس ملی سازه-زلزله-ژئوتکنیک
8 ارزیابی خوردگی میلگرد در بتن توانمند در شرایط محیطی خلیج فارس-مطالعه موردی 91/07/16 چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
9 بررسی پارامترهای نفوذپذیری بتن (نفوذپذیری در برابر گاز اکسیژن عمق نفوذ آب جذب آب سطحی و جذب آب کل بتن 91/07/16 چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
10 بررسی تاثیر افزودنی های شیمیایی به همراه مواد کندگیرکننده بر کارایی ملات حاوی زئولیت 91/07/16 چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
11 بررسی کارایی معیارهای گسیختگی مختلف برای بتن های توانمند تحت اثر تنش های چند محوری 91/07/16 چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
12 بررسی معیارهای دوام بتن طبق آیین نامه ملی پایایی بتن 91/07/16 چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
13 بررسی نفوذپذیری انواع درزها در بتن غلتکی 91/07/16 چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
14 تاثیر ابعاد و شکل آزمونه ها روی مقدار جذب آب بتن در مدت زمان مشخص 91/07/16 چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
15 استفاده از شاتکریت در ترمیم سازه های بتنی در تماس با مواد خورنده اسیدی 91/07/16 چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
16 امکان سنجی استفاده از زئولیت در گروتهای پایه سیمانی 91/07/16 چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
17 بررسی و پیش بینی اثر میکروسیلیس و زمان رویاروئی بر نفوذ یون کلرید به آزمونه های بتنی در ناحیه پاشش در محیط خلیج فارس 91/07/16 چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
18 چگالی انباشتگی سنگدانه و تاثیر آن بر خواص تازه و سخت شده ملات خودتراکم (SCM 91/07/16 چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
19 بررسی کارایی معیارهای گسیختگی مختلف برای بتن¬های توانمند تحت اثر تنش¬های چند¬محوری 91/07/15 چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
20 application of defferent fibers to reduce plastic shrinkage cracking of concrete 91/07/14 7th RILEM International Conference on Cracking in Pavements RILEM Bookseries
21 shrinkage properties of polyolefin fiber reinforced mortars 91/06/31 BEFIB2012-Fiber reinforced concrete
22 Application of different fibers to reduce plastic shrinkage cracking of concrete 91/06/31 8th International RILEM Conference on Cracking in Asphaltic Pavements
23 application of different fibers to reduce plastic shrinkage cracking of concrete 91/06/31 7th RILEM International Conference on Cracking in Pavements
24 shrinkage Properties of polyolefin fiber reinforced mortars 91/06/30 8th RILEM INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON FIBRE REINFORCED CONCRETE: Challenges and Opportunities (BEFIB 2012
25 بهینه سازی مصرف سیمان در طرح اختلاط مخلوط های بتنی و بررسی خواص مکانیکی و دوام بتن های تولیدی 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
26 Application of MCDM methods in selection of proper mix design for repairing deteriorated concrete structures 91/02/21 9th International Congress on Civil Engineering
27 Study of chloride diffusion in the field and laboratory in the concrete specimens containing silica fume 91/01/25 second international conference on microstructural-related durability of cementitious composites
28 Evaluation of deterioration of damaged structures in aggressive environment 91/01/25 second international conference on microstructural-related durability of cementitious composites
29 بررسی ظرفیت مقاومتی سبکدانه لیکای سازهای 90/11/27 اولین کنفرانس ملی بتن سبک
30 بررسی تاثیر استفاده از مصالح سبک بر بازگشت مصالح در بتن شاتکریت 90/11/27 اولین کنفرانس ملی بتن سبک
31 بررسی عملکرد بتن سبکدانه به عنوان قالب در بتنریزی حجیم سدها برای کنترل تنشهای حرارتی 90/11/27 اولین کنفرانس ملی بتن سبک
32 تثیر استفاده از سنگدانه سبکوزن لیکا در کاهش جمعشدگی ملات 90/11/27 اولین کنفرانس ملی بتن سبک
33 بررسی و مقایسه سبکدانههای موجود در ایران و سایر نقاط جهان 90/11/27 اولین کنفرانس ملی بتن سبک
34 بررسی ظرفیت مقاومتی سبکدانه اسکریا به منظور کاربرد در بتن سبکدانه سازهای 90/11/27 اولین کنفرانس ملی بتن سبک
35 بررسی تاثیر استفاده از مصالح سبک بر بازگشت مصالح در بتن شاتکریت 90/11/27 اولین کنفرانس ملی بتن سبک
36 بررسی تثیر نسبت بهکارگیری اجزای مختلف تشکیل دهنده برخواص مکانیکی بتن بسیار توانمند (VHPC 90/07/18 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
37 بررسی عملکرد پوزولانها در بهبود خواص مکانیکی و پایایی 90/07/17 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
38 بررسی مشکلات بتنریزی در هوای گرم و تثیر خاکستربادی و روش بازیابی کارایی دربهبود آن 90/07/17 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
39 بررسی تاثیر عوامل اجرایی و شرایط اختلاط بر خواص مکانیکی بتن بسیار توانمند (VHPC 90/07/17 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
40 بررسی تثیر عوامل اجرایی و شرایط اختلاط برخواص مکانیکی بتن بسیار توانمند (VHPC 90/07/17 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
41 بررسی تغییرات مقاومت فشاری بتن سد کارون 4 با رویکرد آماری 90/07/17 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
42 بررسی کاربرد پوششهای نفوذگر برای افزایش مقاومت بتن در محیط اسیدی 90/07/17 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
43 بررسی وضعیت خوردگی میلگرد در بتنهای حاوی میکروسیلیس در شرایط جزرومدی خلیجفارس 90/07/17 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
44 بهبود دوام بتن با استفاده از ترکیب زئولیت با دوده سیلیسی و خاکستربادی 90/07/17 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
45 اثر عملآوری داخلی بر جمعشدگی و مقاومت فشاری ملات با استفاده از سنگدانههای سبک زئولیت و لیکا 90/07/17 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
46 تثیر الیاف شیشه بر روی خواص مکانیکی و مقاومت در برابر پوستهشدگی بتن تزئینی ساختهشده از ملات خودتراکم 90/07/17 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
47 ارزیابی عملکرد بلندمدت بتن در اسکلههای حاشیه اروند رود مطالعه موردی 90/07/17 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
48 کاربرد روشهای غیرمخرب در ارزیابی سازههای آسیبدیده در محیط گزندبار 90/07/17 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
49 تاثیر الیاف شیشه بر روی خواص مکانیکی و مقاومت در برابر پوسته شدگی بتن تزئینی ساخته شده از ملات خودتراکم 90/07/15 سومین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
50 Performance of Repair Concretes in Marine Environments 90/03/27 2nd International Engineering Mechanics and Materials Specialty Conference
51 Chloride Surface Transfer Coefficient of Concrete in Submerged Condition of Persian Gulf 90/03/27 CSCE 2011 General Conference
52 Polypropylene Fibers on the Residual Compressive Strength of Mortars at Elevated Temperatures 90/03/27 3rd International Construction Specialty Conference
53 Effect of Cellulose and Polypropylene Fibers on the Residual Compressive Strength of Mortars at Elevated Temperatures 90/03/27 2nd International Engineering Mechanics and Materials Specialty Conference
54 بررسی تثیر الیاف شیشه بر روی خواص رفتارشناسی مکانیکی و جمع شدگی خمیرسیمانی خودتراکم 90/02/23 کنگره ملی بتن خودتراکم (بتن نسل جدید
55 بررسی تثیر حداکثر اندازه سنگدانه بر خواص رفتاری ملات تازه خودتراکم 90/02/23 کنگره ملی بتن خودتراکم(بتن نسل جدید
56 بررسی تاثیر الیاف شیشه بر روی خواص رفتارشناسی مکانیکی و جمع شدگی خمیر سیمانی خود تراکم 90/02/23 کنگره ملی بتن خودتراکم (بتن نسل جدید
57 Consecutive model for Slurry Infiltrated Concrete under triaxial compression 90/01/17 SEWC2011 Structural Engineers World Congress
58 Constitutive model for Slurry Infiltrated Concrete under triaxial compression SEWC2011 90/01/17 the 4th Structural Engineers World Congress
59 Investigation of different reinforcement corrosion in sewage environment-A case study 89/11/21 First Middle East Conference on Smart Monitoring Assessment and Rehabilitation of Civil Structures
60 Behavior of bonded concrete overlays under restrained shrinkage 89/11/21 first middle east conference on smart monitoring assessment and rehabilitation of civil structures
61 Behaviour of bonded concrete overlays under restrained shrinkage 89/11/21 Smart Monitoring Assessment and Rehabilitation of Civil Structures
62 Confinement of compressive concrete element with Nikel-Titanium wires 89/11/21 First Middle East Conference on Smart Monitoring Assessment and Rehabilitation of Civil Structures
63 Finite element investigation of the flexural behavior of corroded RC beams before and after repairing 89/11/21 First Middle East Conference on Smart Monitoring Assessment and Rehabilitation of Civil Structures
64 Finite element investigation of the flexural behavior of corroded RC beams before and after repairing 89/11/21 SMAR 2011 Smart Monitoring Assessment and Rehabilitation of Civil Structures Dubai
65 Numerical investigation on the behavior of repaired reinforced concrete beams under monotonic loading 89/09/05 2nd International Conference on Durability of Concrete Structures
66 Study on the flexural creep and shrinkage on high performance concrete considering effect of silica fume and slag 89/09/05 2nd International Conference on Durability of Concrete Structures
67 بررسی ویژگی های مکانیکی بتن های حاوی الیاف سلولزی و پلی پروپیلن 89/07/15 دومین کنفرانس ملی بتن ایران
68 بررسی خوردگی آرماتور در شرایط محیطی خلیج فارس در بتن های حاوی پوزولان متاکائولن 89/07/15 دومین کنفرانس ملی بتن ایران
69 بررسی عملکرد الیاف پلی پروپیلن بر کاهش خطر پتانسیل ترک خوردگی خمیری 89/07/15 دومین کنفرانس ملی بتن ایران
70 تثیر افزودنی های فوق روان کننده به همراه مواد قوام آور در خصوصیات رفتاری بتن تازه خودتراکم 89/07/15 دومین کنفرانس ملی بتن ایران
71 انتقال نیروهای برشی از مقطع ترک در بتن خودتراکم غیرمسلح 89/07/15 دومین کنفرانس ملی بتن ایران
72 An optimum combination of VMA and SP to obtain proper Self-Consolidating Concrete 89/07/07 SCC 20106th International RILEM Symposium on Self-Compacting Concrete
73 Effects of polypropylene fibers on the stability of self-consolidating engineered cementitious composites 89/07/07 6th International Symposium on Self Compacting Concrete
74 An investigation on the effect of natural Zeolite o rheology and stability of Self-Consolidating Mortar 89/07/07 SCC 2010 6th International RILEM Symposium on Self Compacting Concrete
75 Use of an Iranian natural Zeolite as an alternative to silica fume or fly ash in concrete 89/04/27 Zeolit 2010-8th international conference of the occurrence properties and utilization of Natural Zeolit
76 بررسی تاثیر برنامه زمان بندی اجرای سد در تحلیل حرارتی سد های بتن غلتکی 88/10/28 1st international conference on concrete technology
77 Experimental Modelling of Compressive Concrete Elements Strengthened With Shape Memory Alloys 88/09/18 the 1st International Conference on Concrete Technology
78 عملکرد پوزولان ها در بتن های توانمند در شرایط محیطی نامساعد 88/09/12 سومین همایش بتن شرق کشور
79 بررسی آهنگ انتشار یون کلر در آزمونه های بتنی سه ماهه حاوی پوزولان متاکایولن در مقایسه با میکرو سیلیس در ناحیه جزرو مد و پاش 88/09/10 اولین کنفرانس بین المللی بتن
80 ررسی خواص رفتارشناسی جمع شدگی و مکانیکی ملات خود تراکم مسلح به الیاف پلی پروپلین 88/09/10 اولین کنفرانس ملی بتن-
81 بررسی تثیر طراحی بر مبنای مقاومت فشاری یکسان بر آهنگ نفوذ یون کلر در آزمونه های حاوی پوزولان میکروسیلیس متاکایولن و زیولیت 88/09/10 اولین کنفرانس ملی بتن
82 بررسی تثیر میکروسیلیس و روباره در مشخصات مکانیکی بتن های ترمیمی 88/09/10 اولین کنفرانس بین المللی بتن
83 پیش بینی ویژگی ها و ریز ساختار بتن سخت شده به کمک آزمایشات مجازی 88/09/10 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها
84 پیشنهاد معیار نفوذ پذیری بتن در برابر گاز برای ارزیابی دوام بتن 88/09/10 اولین کنفرانس ملی بتن
85 تثیر میکروسیلیس بر کربناتاسیون سازه های بتن مسلح 88/09/10 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها
86 مقایسه روش آزمایشگاهی با مدل های نوین مجازی در تعیین نفوذ یون کلر در بتن 88/09/10 اولین کنفرانس بین المللی بتن
87 بررسی تاثیر میکروسیلیس و روباره در مشخصات مکانیکی و مقاومت الکتریکی بتن های پر مقاومت 88/09/10 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها
88 بررسی تثیر برنامه زمان بندی اجرای سد در تحلیل حرارتی سدهای بتن غلتکی 88/08/16 اولین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن
89 بررسی مشخصات مکانیکی و مقاومت الکتریکی در بتن های حاوی نانوسیلیس 88/08/16 اولین کنفرانس بین المللی تکنولوژی بتن
90 Comparison between traditional chloride permeability testing and new virtual models 88/08/16 1st international conference on concrete tech
91 Effect of silica fume and ground granulated blast furnace slag on mechanical properties in concrete repair 88/08/16 1st international conference on concrete tech
92 تثیر استفاده از پوزولان درحرارت زایی بتن غلطکی 88/08/07 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها
93 بررسی تثیر نسبت آب به سیمان بر آهنگ نفوذ یون کلر در شرایط محیطی جزیره قشم 88/08/07 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیر ساخت ها
94 تاثیر استفاده از پوزولان در حرارت زایی بتن غلتکی 88/08/07 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها
95 چگالی تراکمی سنگدانه:معرفی روش های محاسبه و بررسی نتایج آزمایشگاهی 88/08/07 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها
96 بررسی اثر میکروسیلیس بر کربناتاسیون سازه های بتن مسلح 88/08/07 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساخت ها
97 Durability assessment of concrete structures in Gheshm Island Persian Gulf 88/07/24 10th CANMET/ACI Int. Conf. on Recent Technology and Sustainability Issues
98 بررسی اولیه تغییرات پتانسیل نیم پیل و نرخ خوردگی آرماتور آزمونه های بتن مسلح در ناحیه جزر و مدی و پاشش در شرایط محیطی جزیره قشم 88/07/15 اولین کنفرانس ملی بتن
99 ارزیابی خوردگی در یک اسکله بتنی واقع در منطقه خلیج فارس 88/07/15 اولین کنفرانس ملی بتن
100 بررسی خواص رفتارشناسی جمع شدگی و مکانیکی ملات خودتراکم مسلح به الیاف پلی پروپیلن 88/07/15 اولین کنفرانس ملی بتن
101 عوامل مثر بر پایایی بتن در محیط های هیدروکربوری 88/07/15 اولین کنفرانس ملی بتن
102 Effect of ASR microcracking on load bearing capacity and serviceability of waffle slabs 88/06/04 4th International Conference on Construction Materials Performance Innovations and Structural Implications
103 Durability characteristics of metakaolin in comparison with silica fume concrete 88/06/04 4th International Conference on Construction Materials Performance Innovations and Structural Implications
104 Carbonation of concrete in Persian Gulf 88/06/04 4th International Conference on Construction Materials: Performance Innovations and Structural Implications ConMat09
105 Effect of silica fume on chloride binding in concrete 88/06/04 4th International Conference on Construction Materials Performance Innovations and Structural Implications (ConMat09
106 Effect of surface coating on chloride penetration in concrete structures placed in Persian Gulf region 88/06/04 4th International Conference on Construction Materials: Performance Innovations and Structural Implications
107 The effect of cement content on concrete durability with respect to environmental compatibility 88/06/04 4th International Conference on Construction Materials Performance Innovations and Structural Implications
108 Effect of curing conditions on the chloride diffusion to concrete in Persian Gulf region 88/06/04 4th International Conference on Construction Materials Performance Innovations and Structural Implications (ConMat09
109 بررسی خوردگی آرماتور در عرشه تعدادی از پل های راه آهن واقع در ناحیه کویری ایران 88/04/20 سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
110 Effect of fly ash and limestone powder on the rheological behavior and compressive strength of self-compacting mortar SCM 88/04/01 3th Int Conf on Concrete and Development
111 تثیر مشخصات سنگدانه و چگالی تراکمی بر روی خواص بتن تازه و سخت شده خود تراکم 88/03/30 دومین کارگاه تخصصی بتن خود متراکم
112 بررسی موردی کاربرد بتن خودتراکم پرمقاومت در ستون های بتن مسلح ساختمان تجاری-امید 88/03/30 دومین کارگاه تخصصی بتن خود متراکم
113 A multi-scale investigation on the effect of viscosity modifying admixtures on the flowability and stability of SCC 88/03/17 2nd International Symposium on Design Performance and Use of Self-Consolidating Concrete SCC2009
114 تاثیر کربناته شدن یتن بر ری خوردگی میلگردهای فولادی در بتن 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
115 آینده آموزش مهندسی بتن و سیمان با نگرشی به محیط زیست 88/02/23 کنفرانس آموزشی مهندسی در 1404
116 تحلیل حرارتی سد های بتنی غلتکی 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
117 تثیرکربناته شدن بتن بر روی خوردگی میلگردهای فولادی در بتن 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران در دانشگاه شیراز
118 تثیر مقید سازی یون کلرید در بتن بر کاهش احتمال خوردگی آرماتور در سازه های بتن 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
119 تثیر مقیدسازی یون کلرید در بتن بر کاهش احتمال خوردگی آرماتور در سازه های بتن آرمه در محیط های دریایی 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
120 بررسی اثر شرائط رویارویی بر آهنگ نفوذ یون کلرید به داخل بتن در محیط خلیج فارس 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
121 بررسی روشهای متداول طرح مخلوط بتن خود تراکم 88/02/10 دومین کارگاه تخصصی بتن خود متراکم
122 Study of different SCC mix design methods 88/02/10 Second SCC Workshop
123 Application of high strength SCC in reinforced concrete columns of a high rise commercial building (Omid Building-Case study 88/02/10 Second SCC Workshop
124 Effect of aggregate characteristics and packing density on fresh and hardened properties of SCC 88/02/10 Second SCC Workshop
125 بررسی خوردگی آرماتور در عرشه تعدادی از پل های راه آهن 88/02/09 سومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
126 DuraPGulf a probabilistic approach for durability design of RC structures in the Persian Gulf using 88/02/09 3th Int. Conf. on Concrete and development
127 Relationship between free and total chloride profiles for optimization of service life prediction in chloride exposed RC structures 87/11/03 third Int. Conf. on Modeling Simulation and Applied Optimization ICMSAO09
128 Highly flowable concrete with different aggregate gradations 87/08/08 8th International Symposium on Utilization of High-Strength and High Performance Concrete
129 Rheological properties of polypropylene fiber reinforced highly flowable mortar 87/08/08 8th international symposium on utilization of high-performance concrete
130 Experimental investigation of impact behaviour of high strength fiber reinforced concrete panels 87/04/05 the second international symposium on ultra high performance concrete
131 کاربرد ضایعات کارخانجات سنگ بری در مواد پرکننده روان (flowable Fill) 87/04/01 اولین همایش تخصصی مهندسی محیط زیست
132 Evaluation of the alkali-silica reactivity of rocks from Iran Aras region 87/03/31 13th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction in Concrete (ICAAR
133 Probabilistic durability design of RC structures in Persian Gulf using DuraPGulf model 87/03/25 Proceeding of the First International Symposium on Life-Cycle Civil Engineering
134 Experimental and numerical studies of impact behaviour of fiber lightweight aggregate concrete 87/03/04 Structures 2008: crossing borders
135 کاربردضایعات کارخانه های کاغذ سازی در تولید پوزولان متاکائولن 87/03/01 دومِن همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
136 کاربرد ضایعات کارخانه های کاغذ سازی در تولید پوزولان متاکائولن 87/02/31 دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
137 طرح اختلاط بتن پلاستیک دیوار آب بند پروژه سدمخزنی دوبرج 87/02/26 دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
138 بررسی اثر نوع سیمان و جایگزینی بخشی از آن با خاکستر بادی در کنترل حرارتی سازه های بتنی حجیم سرریز بتنی سد سیمره با استفاده از روش اجزای محدود 87/02/26 دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه های برق آبی
139 Concrete mix proportions with ultra high electrical resistivity 87/02/25 11th International Conference on Durability of Building Materials and Components (11DBMC
140 Durability properties of polypropylene fiber reinforced concrete 87/02/25 11th International Conference on Durability of Building Materials and Components (11DBMC
141 بررسی عددی و آزمایشگاهی رفتار ضربه ای پانل های بتنی ساخته شده با تکنیک حریره بتن الیافی 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
142 تاثیر مقیدسازی یون کلرید در بتن بر کاهش احتمال خوردگی آرماتور در سازه های بتن آرمه در محیط های دریایی 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
143 مقاومت دربرابر ساییدگی روسازی بتنی حاوی مواد نانو 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
144 بررس عدد و آزمایشگاهی رفتار ضربه ای پانل های بتنی ساخته شده با تکنیک حریره بتن الیافی(SIFCON) 87/02/01 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
145 Nonlinear analysis of a fiber reinforced self-compacting concrete structure. 87/01/04 THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON STRUCTURAL ENGINEERING MECHANICS AND COMPUTATION
146 Concrete durability issues in Persian Gulf 87/01/04 International Workshop-Cement Based Materials and Civil Infrastructure
147 Discrete analysis of concrete beam using multiquadrics method. (abstract) 87/01/03 7th World Congress on Computational Mechanics
148 Properties of roller compacted concrete containing a high-volume and low-volume non-plastic aggregates for pavements 86/10/25 87th annual meeting of Transportation Research Board (TRB
149 گزارش بررسی گروت های استفاده شده در پشت صفحه های فولادی تقویت کننده دیوارهای برشی برج 56 طبقه تهران 86/08/30 همایش بهسازی لرزه ای مطالعه موردی برج56 طبقه
150 مقایسه اولیه کاربرد کامپوزیت های FRP و ورق های فولادی برای بهسازی پانلهای همبند دیوارهای برشی در سازه برج 56 طبقه تهران 86/08/02 همایش بهسازی لرزه ای
151 Durability of fiber reinforced lightweight aggregates concrete 86/06/30 Iabse Improving Infrastructure Worldwide IABSE Symposium
152 White self-compacting concrete with fibre reinforcement in architectural elements 86/06/21 The third International Conference on the Structural Engineering Mechanics and Computation
153 Analysis of a self-compacting concrete structure with considering the shrinkage effect 86/06/21 The third International Conference on the Structural Engineering Mechanics and Computation
154 Comparison between different test methods used for evaluation of self-compacting concretes stability 86/06/14 5th International RILEM Symposium on Self-compacted Concrete
155 Effect of polypropylene fibers on shrinkage of self compacting concrete 86/06/04 5th International RILEM Symposium on Self-compacted Concrete
156 Effect of high reactivity Metakaolin on gas permeability oh high performance concrete 86/04/04 9th CANMET/ACI International Conference on Fly Ash Silica Fume Slag and Natural Pozzolans in Concrete
157 Analysis of a ‘self-compacting concrete’ structure with considering the shrinkage effect 86/04/01 The third International Conference on the Structural Engineering, Mechanics and Computation
158 Effects of material parameters on compressive behavior of HPFRC strengthened concrete columns 86/03/16 5th Int. Conf. on Concrete under Severe Conditions CONSEC07
159 Postcooling pipe modeling in mass concrete using finite element method 86/03/16 Int. Conf. on Concrete under Severe Conditions CONSEC07
160 Investigation the effect of temperature and silica fume on the rate of steel corrosion in concrete. 86/03/06 5th Int. Conf. on Concrete under Severe Conditions, CONSEC’07
161 Comparative study of natural Zeolite and fly ash as a remedy to alkali-silica reaction 86/03/04 9th CANMET/ACI International Conference on Fly Ash Silica Fume Slag and Natural Pozzolans in Concrete
162 معرفی بتن های تزیینی در عناصر کفپوش معماری 86/02/30 دومین کنفرانس سازه های فضاکار
163 کاربرد بتن های تزئینی خودتراکم در پروژه توسعه حرم حضرت معصومه (س) 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
164 بررسی خوردگی آرماتورهای فولادی در یک سازه بتنی قدیمی در جزیره کیش 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
165 بررسی مقاومت بتن سبکدانه الیافِ در برار ضربه پرتابه 86/02/13 سومِن کنگره ملِ مهندسی عمران
166 مقایسه تاثیر سنگدانه های لیکا و پومیس بر روی مشخصات فیزیکی بتن الیافی 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
167 محاسبه انرژی شکست بتن الیافی سبکدانه به کمک تیرهای استوانه ای شکافدار 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
168 بررسی نفوذ پذیری بتن در برابر گاز اکسیژن 86/02/12 دومن کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
169 بررسی اثرات پوزولان متاکالئلن برپایایی بتن در محیط خلیج فارس 86/02/05 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
170 مقایسه تاثیر سبکدانه های لیکا و پومیس بر روی مشخصات فیزیکی بتن الیافی 86/02/04 سومین کنگره بین المللی مهندسی عمران
171 Study of chloride profiles on a concrete marine structure in Persian Gulf, comparison between field results and mathematical models 86/01/03 International Conference on Advances in Cement Based Materials and Applications in Civil Infrastructure (ACBM-ACI
172 Self compacting concrete for developing countries using raw materials. 86/01/03 5th International RILEM Symposium on Self-compacted Concrete
173 تاثیر دانه بندی سنگدانه بر خواص بتن خودتراکم تازه و سخت شده 85/12/10 اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم
174 تاثیر مواد افزودنی شیمیایی بر روی خصوصیات رفتاری بتن خودتراکم بخش دوم: بتن تازه 85/12/10 اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم
175 آزمایشهای بتن خودتراکم و تفسیر نتایج به دست آمده در برآورد پایداری بتن تازه 85/12/10 اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم
176 خصوصیات بتن خودتراکم مورد استفاده در پروژه توسعه حرم حضرت معصومه (س) 85/12/10 اولین کارگاه تخصصی بتن خودتراکم
177 Investigation on chloride threshold value in an old concrete structure. 85/12/01 5th Int. Conf. on Concrete under Severe Conditions
178 Study on gas permeability of air-entrained concrete 85/11/01 9th CANMET/ACI International Conference on Recent Advances in Concrete Technology
179 Investigation of the use of the radial basis functions method for solving elastostatic problems 85/06/24 The Eight International Conference on Computational Structures Technology
180 A numerical comparison of different approximation techniques in mesh free methods. 85/05/27 Fifth International Conference on Engineering Computational
181 The gas permeability of concrete and its relationship with strength 85/05/17 2nd Fib International fib Congress
182 Investigation of the use of the radial basis functions method for solving Elastostatyic problems, 85/05/12 Fifth International Conference on Engineering Computational Technology
183 Smeared crack analysis using multiquadratic methods (abstract 85/04/31 7th World Congress on Computational Mechanics
184 Aggregate sweetening and pozzolans as remedy to ASR 85/04/31 7th CANMET/ACI International Conference on Durability of Concrete
185 Large deformation analysis based on meshless methods a radial basis function approach (abstract 85/04/31 7th World Congress on Computational Mechanics
186 Decorative precast concrete; high performance and attractiveness. 85/03/16 Fib Symposium "Keep Concrete Attractive"
187 Study of load-deflection response and flexural toughness parameters of SFRC with center point loading 84/08/23 Collaboration and Harmonization in Creative Systems - Hara (ed.)
188 Study of load-deflection response and flexural toughness parameters of SFRC with center point loading 84/06/29 3th International Structural Engineering and Construction Conference
189 The effect of different surface coatings on the chloride penetration into concrete. 84/04/27 Th International Symposium on High strength/High Performance Concrete, 2005
190 Comparative study on mechanical and physical properties of Alag and electric arc furnace slag as aggregates in high strength concrete 84/04/13 3th International Conference on Construction Material, ConMat'05
191 The effect of different exposure conditions on the chloride diffusion into concrete in the Persian Gulf region. ) 84/04/13 3th International Conference on Construction Material
192 معرفی روش طراحی براساس عمر مفید سازه های بتن آرمه در مناطق دریایی با استفاده از نرم افزار DuraPGulf 84/03/16 دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
193 Durability based design of RC structures in Persian Gulf area using DuraPgulf model. 84/03/16 First International Conference on Concrete Repair, Rehabilitation and Retrofitting (ICCRRR 2005)
194 Prediction of compressive strength of concrete using adaptive network-Based fuzzy interface system (ANFIS) 84/03/09 3th International Conference on Construction Material, ConMat'05
195 بررسی نفوذپذیری بتن در برابر گاز اکسیژن 84/02/22 دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
196 بررسی و مقایسه نفوذ پذیری بتن در برابر آب و گاز 84/02/22 دومین کنگره ملی مهندسی عمران
197 طراحی بر اساس پایایی سازه های بتنی در محیط خلیج فارس و دریای عمان با استفاده از نرم افزار DuraPGulf 84/02/12 دومین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
198 مطالعه نفوذپذیری اکسیژن در بتن و رابطه آن با نفوذپذیری آب 84/02/05 دومین کنفرانس ملی مهندسِ عمران
199 معرفی روش طراحی بر اساس عمر مفید سازه های بتن آرمه در مناطق دریایی با استفاده از نرم افزار DuraPGulf 83/09/10 کنفرانس بین المللی سواحل بنادر و سازه های دریایی
200 ارزیابی آزمایشگاهی مشخصات روباره های فولادی برای استفاده به عنوان سنگدانه در ساخت روسازی آسفالتی 83/09/04 دومین همایش قیر و آسفالت
201 Use of slag gravel in roller compacted concrete-A case study 83/08/15 8th CANMET/ACI International Conference on Fly Ash Silica Fume Slag and Natural Pozzolans in Concrete
202 Study the relation of P-wave velocity and compressive strength of RCC specimens using a Neuro-Fuzzy Method 83/07/17 7th International Conference on Concrete technology in Developing Countries 7ICCT
203 برآورد ضریب انتشار پذیری کلر در بتن به روش شبکه عصبی فازی 83/06/19 پنجمین کنفرانس سیستم های فازی
204 Application of the water absorption as a criterion for the durability of concrete structures in marine environments 83/04/11 4th International Conference on Concrete under Severe Conditions CONSEC04
205 PREDICTING CHLORIDE PENETRATION INTO CONCRETE CONTAININGSILICA FUME,WITH MEASURING THE ELECTRICAL RESISTIVITY OF CONCRETE 83/04/10 CONSEC'04
206 APPLICATION OF THE WATER ABSORPTION AS CRITERION FOR THE DURABILITY OF CONCRETE STRUCTURES IN MARINE ENVIRONMENTS 83/04/10 CONCRETE UNDER SEVERE CONDITIONS
207 Estimating concrete strength with Impact Echo System using a neuro-fuzzy method. 83/03/10 Annual Conference of the British Institute of Non-destructive Testing (BINDT)
208 Prediction of compressive strength behavior in RPC with applying an Adaptive Network-Based Fuzzy Interface System (ANFIS). 83/03/10 International Symposium on Ultra High Performance Concrete
209 Optimizing mix proportions on normal weight reactive powder concrete with strength of 200-300 MPa 83/03/10 International Symposium on Ultra High performance Concrete
210 Study of dividing strength in light weight aggregate concrete. 83/03/06 7th International Conference on Concrete technology in Developing Countries, 7ICCT
211 Studying the relation of P-wave velocity and compressive strength of RCC specimens using a Neuro-Fuzzy Method. 83/03/06 7th International Conference on Concrete technology in Developing Countries, 7ICCT
212 Predicting chloride penetration into concrete containing silica fume, with measuring the electrical resistivity of concrete 83/03/01 4th international Conference on Concrete under Severe Conditions, CONSEC’04
213 بررسی ظرفیت مقاومتی به عنوان شاخص مقاومت بتن سبکدانه 83/02/24 اولین کنگره ملی مهندسی عمران
214 Study on the mechanical properties of heavy weight preplaced aggregate concrete using electric arc furnace slag as aggregate 83/02/02 International Conference on Concrete Engineering and Technology CONCET
215 Study of distribution and orientation of fibers in steel fiber reinforced concrete. 82/04/06 Sixth International Conference on Civil Engineering (ICCE 2003)
216 بررسی تجربی رفتار برشی تیرهای ساخته شده با بتن پرمقاومت 82/03/27 ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
217 Utilization of electric arc furnace slag as aggregates in concreteEnvironmental issue 82/03/21 Sixth CANMET/ACI International Conference on Recent Advances in Concrete Technology
218 Chloride penetration testing of silica fume concretes under Persian Gulf conditions 82/03/17 The 6th CANMET/ACI International Conference on Durability of Concrete
219 ارزیابی آزمایشگاهی مشخصات روباره های فولادی برای استفاده به عنوان سنگدانه در ساخت اساس و زیر اساس 82/02/17 ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
220 High strength concrete beams subjected to shear force-Comparison of steel fibers and stirrups 82/02/17 Sixth International Conference on Civil Engineering (ICCE 2003
221 Use of silica fume in Roller Compacted Concrete Pavements (RCCP. 80/11/19 The 6th International Conference on Concrete Technology for Developing Countries
222 Nondestructive Monitoring Technique Based on Electrical Resistivity for Moisture Condition in Containment Structures. 80/07/03 SMiRT 16
223 Heat and mass transfers in a concrete wall with composite liner under accidental conditions. 80/07/03 SMiRT 16
224 Heat and mass transfers in a concrete wall with composite liner under accidental conditions 80/05/26 SMiRT 16
225 Influences of Iranian pozzolans on RCC properties 80/05/05 7th CANMET/ACI International Conference on Fly Ash Silica Fume Slag and Natural Pozzolans in Concrete
226 High Performance Concrete Behavior under Severe Accident Conditions. 80/03/30 Third International Conference on Concrete under Severe Conditions CONSEC01
227 استفاده از روشهای الکتریکی برای تعیین میزان آب در بتن سخت شده 80/02/12 اولین کنفرانس بتن و توسعه
228 High Performance Concrete Behaviour under Severe Accident Conditions 79/11/03 Third International Conference on Concrete under Severe Conditions
229 Utilization of high performance concrete in containment wall of nuclear power station 79/04/05 6th International Conferences on Material Issues in Design Manufacturing and Operation of Nuclear Power Plants Equipment
230 زمان کوبش در بتن غلتکی و اثر پوزولانهای ایران بر آن 79/03/29 سومین کنفرانس بین المللی بتن
231 مطالعه نفوذپذیرِی گاز در بتن فوق توانمند 79/03/25 سومین کنفرانس بین المللی بتن
232 مطالعه نفوذپذیری گاز در بتن های با کار آیی بالا 79/02/12 سومین کنفرانس بین المللی بتن
233 Experimental and numerical studies of impact behaviour of fiber lightweight aggregate concrete 78/10/09 Structures 2008: Crossing Borders
234 Discrete element midelling of thr failune of anisotropic Laminated coposite shells 78/10/09 The second I ramian Confera nce on Aerospace Engineering
235 Etude du transfert de masse sous sollicitation thermique dans les btons hautes performances (in french 78/02/17 4me Journe dEtude sur les Milieux Poreux
236 Leaktightness Integrity of Containment Wall in High Performance Concrete under Accidental Conditions. 78/01/07 SMiRT 15
237 Perméabilité du béton à l’oxygène - Influence de la fumée de silice, influence de la température 77/10/13 AFPC-AFREM, Compte-rendu des journées techniques, Durabilité des bétons
238 High performance concrerte behaviour under accident conditions. 77/10/13 5th International Workshop on Material Properties and Design
239 High performance concrerte behaviour under accident conditions 77/08/08 5th International Workshop on Material Properties and Design
240 Le bton en situation accidentelle-influence des conditions aux limites (thermiques hydriques-tude de cas (in french 77/05/14 Journe SFT/GUT Ebullition en Milieux Poreux L.E.P.T.-ENSAM
241 Influence of silica fume on permeability of concrete to oxygen for temperatures up to 500C 77/02/22 Sixth CANMET/ACI International Conference on Fly Ash Silica Fume Slag and Natural Pozzolans in Concrete
242 Leaktightness of HPC in Accidental Conditions - EDF Strategy in Terms of R&D. 77/01/03 International Symposium on High Performance Concrete and Reactive Powder Concretes Sherbrooke
243 Permabilit du bton loxygne-Influence de la fume de silice influence de la temprature (in french 76/09/21 AFPC-AFREM Compte-rendu des journes techniques Durabilit des btons
244 Transfert diphasique dans le bton soumis un chargement thermo hydrique (in french 76/06/14 13e Congrs Franais de Mcanique
245 Non-destructive technique for measurement of water content in the concrete wall with hygrothermal gradients 76/06/10 Proceeding of the RILEM-IMEKO EXPERTCENTRUM International Conference on Non-Destructive Testing and Experimental Stress Analysis of Concrete Structures
246 Study of heat-mass transfer in reactor containment wall 76/05/31 International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology: SMiRT 14
247 Thermal stability of concrete under accidental situation 76/05/31 International Conference on Structural Mechanics in Reactor Technology: SMiRT 14
248 Comportement thermohydrique d’une paroi de béton épaisse en situation d’accident 76/05/05 XVIème Rencontres Universitaires de Génie Civil
249 Study of blending process of cementitious ingredients, A case study 76/04/05 3th international conference on construction material
250 Contribution à la caractérisation du béton armé de fibres métalliques- Résultats d’étude rhéologiqueLes Bétons renforcés de Fibres Métalliques 74/10/13 Centre de Coopération Interuniversitaire Franco-Québécoise
251 بررسی خوردگی در آزمونههای بتنی مسلح با نسبت آب به سیمان مختلف واقع در شرایط رویارویی پاشش در منطقه خلیج فارس مجله دانشکده فنی دانشگاه تبریز
252 ترک خوردگی در بتن حجیم فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)
253 مقاومت بتن های توانمند دربرابر سیکل های ذوب و یخ فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)
254 بتن خودتراکم و کاربرد آن در سازه های بتنی پیام نظام مهندسی
255 بررسی پخش و جهت گیری الیاف فلزی در بتن مسلح الیافی نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
256 Study of leak tightness integrity of containment wall without liner in high performance concrete under accidental conditions - I. Experimentation. NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN
257 Study of leak tightness integrity of containment wall without liner in high performance concrete under accidental conditions - I. Experimentation. NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN
258 Study of leak tightness integrity of containment wall without liner in high performance concrete under accidental conditions - I. Experimentation. NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN
259 Study of leak tightness integrity of containment wall without liner in high performance concrete under accidental conditions - I. Experimentation. NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN
260 Corrosion Assessment of Reinforced Concrete Deck in a Jetty Structure Damaged by Chloride Attack JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
261 Corrosion Assessment of Reinforced Concrete Deck in a Jetty Structure Damaged by Chloride Attack JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
262 Corrosion Assessment of Reinforced Concrete Deck in a Jetty Structure Damaged by Chloride Attack JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
263 Corrosion Assessment of Reinforced Concrete Deck in a Jetty Structure Damaged by Chloride Attack JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
264 Optimized workability and mechanical properties of FRCM by using fiber factor approach: theoretical and experimental study materials and structures
265 Optimized workability and mechanical properties of FRCM by using fiber factor approach: theoretical and experimental study materials and structures
266 Optimized workability and mechanical properties of FRCM by using fiber factor approach: theoretical and experimental study materials and structures
267 Optimized workability and mechanical properties of FRCM by using fiber factor approach: theoretical and experimental study materials and structures
268 Performance Evaluation of Different Repair Concretes Proposed for an Existing Deteriorated Jetty Structure JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
269 Performance Evaluation of Different Repair Concretes Proposed for an Existing Deteriorated Jetty Structure JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
270 Performance Evaluation of Different Repair Concretes Proposed for an Existing Deteriorated Jetty Structure JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
271 Performance Evaluation of Different Repair Concretes Proposed for an Existing Deteriorated Jetty Structure JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
272 Study of chloride diffusion in defferent concrete under various exposure condition in narsh marine environments CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
273 Study of chloride diffusion in defferent concrete under various exposure condition in narsh marine environments CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
274 Study of chloride diffusion in defferent concrete under various exposure condition in narsh marine environments CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
275 Study of chloride diffusion in defferent concrete under various exposure condition in narsh marine environments CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
276 Behaviour of steel fiber reinforced cementatious mortar and high performance concrete in triaxial loading ACI Materials Journal
277 Behaviour of steel fiber reinforced cementatious mortar and high performance concrete in triaxial loading ACI Materials Journal
278 Behaviour of steel fiber reinforced cementatious mortar and high performance concrete in triaxial loading ACI Materials Journal
279 Behaviour of steel fiber reinforced cementatious mortar and high performance concrete in triaxial loading ACI Materials Journal
280 In situ study of chloride ingress in concretes containing natural zeolite, metakaolin and silica fume exposed to various exposure conditions in a harsh marine environment CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
281 In situ study of chloride ingress in concretes containing natural zeolite, metakaolin and silica fume exposed to various exposure conditions in a harsh marine environment CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
282 In situ study of chloride ingress in concretes containing natural zeolite, metakaolin and silica fume exposed to various exposure conditions in a harsh marine environment CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
283 In situ study of chloride ingress in concretes containing natural zeolite, metakaolin and silica fume exposed to various exposure conditions in a harsh marine environment CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
284 Studying effects of chemical admixtures on the workability retention of Zeolitic Portland cement mortar CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
285 Studying effects of chemical admixtures on the workability retention of Zeolitic Portland cement mortar CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
286 Studying effects of chemical admixtures on the workability retention of Zeolitic Portland cement mortar CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
287 Studying effects of chemical admixtures on the workability retention of Zeolitic Portland cement mortar CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
288 بهبود خواص بتن های توانمند با استفاده از متاکائولن مجله تحقیقات بتن
289 بررسی مزایا و محدودیت های بتن خودتراکم فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)
290 بررسی خواص رفتار شناسی جمع شدگی و مکانیکی ملات خودتراکم مسلح به الیاف پلی پروپیلن مجله انجمن زمین شناسی مهندسی ایران
291 Investigation of corrosion damage and repair system in a concrete jetty JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
292 Investigation of corrosion damage and repair system in a concrete jetty JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
293 Investigation of corrosion damage and repair system in a concrete jetty JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
294 Investigation of corrosion damage and repair system in a concrete jetty JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
295 روش نوین درکیفیت بتن بااستفاده ازشاخص حرارتی فصلنامه بتن ایران
296 Durability - Basd design in the Persian Gulf Concrete International
297 روباره فولادی جایگزینی مناسب برای سنگدانه های طبیعی در راهسازی فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)
298 Stable PDE Solution Methods for Large Multiquadric Shape Parameters CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences
299 A stabilized RBF collocation scheme for Neumann type boundary value problems CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences
300 Prediction of long-term chloride diffusion in silica fume concrete in a marine environment. Cement & Concrete Composites
301 Prediction of long-term chloride diffusion in silica fume concrete in a marine environment. Cement & Concrete Composites
302 Prediction of long-term chloride diffusion in silica fume concrete in a marine environment. Cement & Concrete Composites
303 Prediction of long-term chloride diffusion in silica fume concrete in a marine environment. Cement & Concrete Composites
304 Prediction of long-term chloride diffusion in silica fume concrete in a marine environment Cement & Concrete Composites
305 Prediction of long-term chloride diffusion in silica fume concrete in a marine environment Cement & Concrete Composites
306 Prediction of long-term chloride diffusion in silica fume concrete in a marine environment Cement & Concrete Composites
307 Prediction of long-term chloride diffusion in silica fume concrete in a marine environment Cement & Concrete Composites
308 Development of Fiber Reinforced SCM for Sustainable Construction Journal of Structural Engineering and Geotechnics
309 Effect of Curing Conditions on the Service Life Design of RC Structures in the Persian Gulf Region JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING
310 Effect of Curing Conditions on the Service Life Design of RC Structures in the Persian Gulf Region JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING
311 Effect of Curing Conditions on the Service Life Design of RC Structures in the Persian Gulf Region JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING
312 Effect of Curing Conditions on the Service Life Design of RC Structures in the Persian Gulf Region JOURNAL OF MATERIALS IN CIVIL ENGINEERING
313 آموزش مهندسی بتن و سیمان با رویکرد توسعه پایدار و حفظ محیط زیست نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
314 ارزیابی و ارائه طرح ترمیمی شمع های بتنی آسیب دیده یک اسکله قدیمی در مجموعه بندری شهیدباهنر شهر بندرعباس با استفاده از سیمان روباره ای فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)
315 بررسی استفاده از میکروسیلیسمتاکایولن و زیولیت بر دوام بتن های با مقاومت فشاری یکسان در شرایط رویارویی جزر و مد فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)
316 بررسی کاربرد سبکدانه طبیعی اسکریا در بتن سبک سازه ای فصلنامه بتن ایران
317 آشنایی با خواص و کاربردهای بتن های فوق توانمند فصلنامه بتن ایران
318 برسی خواص مکانیکی و پایایی بتن های حاوی متاکائولن ماهنامه بین المللی سیمان
319 A fast adaptive wavelet scheme in RBF collocation for near singular potential PDEs CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences
320 بهبود خواص بتن با استفاده از پوزولان فراافزونه قسمت اول - خواص مکانیکی و پایایی انجمن بتن ایران
321 پارامترهای مهم در مقاومت الکتریکی بتن و روش های اندازه گیری مقاومت فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)
322 توسعۀ مهارتهای یاددهی یادگیری در دستیاران آموزشی برنامه های مهندسی فصلنامه آموزش مهندسی ایران
323 بررسی تاثیر استفاده از پوزولان های میکروسیلیس متاکائولن و زئولیت و الیاف پلی پروپیلن بر مقاومت دربرابر نفوذ یون کلر در بتن در شرایط محیطی جزیره قشم مهندسی عمران فردوسی
324 DuraPGulf A Local Service Life Model For The Durablity Of Concrete Structures In The South Of Iran Arabian Journal of Science and Engineering
325 DuraPGulf A Local Service Life Model For The Durablity Of Concrete Structures In The South Of Iran Arabian Journal of Science and Engineering
326 The influence of compaction time on the mechanical properties of RCC International Journal on Hydropower and Dams
327 Mechanical and durability properties of self consolidating high performance concrete incorporating natural zeolite silica fume and fly ash CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
328 Mechanical and durability properties of self consolidating high performance concrete incorporating natural zeolite silica fume and fly ash CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
329 Mechanical and durability properties of self consolidating high performance concrete incorporating natural zeolite silica fume and fly ash CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
330 Mechanical and durability properties of self consolidating high performance concrete incorporating natural zeolite silica fume and fly ash CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
331 Heat and mass transfer of high performance concrete for reactor containment under severe accident conditions FIRE TECHNOLOGY
332 Heat and mass transfer of high performance concrete for reactor containment under severe accident conditions FIRE TECHNOLOGY
333 Heat and mass transfer of high performance concrete for reactor containment under severe accident conditions FIRE TECHNOLOGY
334 Heat and mass transfer of high performance concrete for reactor containment under severe accident conditions FIRE TECHNOLOGY
335 Modeling the effects of additives on rheological properties of fresh self - consolidating cement paste using artificial neural network COMPUTERS AND CONCRETE
336 Modeling the effects of additives on rheological properties of fresh self - consolidating cement paste using artificial neural network COMPUTERS AND CONCRETE
337 Modeling the effects of additives on rheological properties of fresh self - consolidating cement paste using artificial neural network COMPUTERS AND CONCRETE
338 Modeling the effects of additives on rheological properties of fresh self - consolidating cement paste using artificial neural network COMPUTERS AND CONCRETE
339 بهبود خواص بتن با استفاده از پوزولان فراافزونه - قسمت دوم - واکنش سیلیسی قلیایی سنگدانه ها فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)
340 Evaluation of concrete drying shrinkage related to moisture loss1 ACI Materials Journal
341 Evaluation of concrete drying shrinkage related to moisture loss1 ACI Materials Journal
342 Evaluation of concrete drying shrinkage related to moisture loss1 ACI Materials Journal
343 Evaluation of concrete drying shrinkage related to moisture loss1 ACI Materials Journal
344 Prediction of free shrinkage strain related to internal moisture loss INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
345 Prediction of free shrinkage strain related to internal moisture loss INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
346 Prediction of free shrinkage strain related to internal moisture loss INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
347 Prediction of free shrinkage strain related to internal moisture loss INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
348 Prediction of free shrinkage strain related to internal moisture loss INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
349 بررسی نفوذپذیری بتن در مقابل گار اکسیژن Civil Engineering Infrastructures journal
350 بررسی نفوذپذیری بتن در مقابل گار اکسیژن Civil Engineering Infrastructures journal
351 بررسی نفوذپذیری بتن در مقابل گار اکسیژن Civil Engineering Infrastructures journal
352 بررسی خوردگی در آزمونه¬های بتنی مسلح با نسبت آب به سیمان مختلف واقع در شرایط رویارویی پاشش در منطقه خلیج فارس مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
353 مقدمه ای بر خواص و کاربرد بتن های فوق توانمند ( بخش دوم ) فصلنامه بتن ایران
354 بهبود دوام بتن با استفاده از ترکیب زئولیت با دوده سیلیسی و خاکستر بادی نشریه سیمان و افزودنیها
355 مطالعه رفتاری GFRP در محصورسازی المان های فشاری و مقایسه با SIFCON نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
356 concrete basic creep prediction besed on time - temperature equivalence relation and short - term tests Arabian Journal of Science and Engineering
357 concrete basic creep prediction besed on time - temperature equivalence relation and short - term tests Arabian Journal of Science and Engineering
358 Aggregate: a key ingredient of self consolidating concrete CPI Concrete Plant International 1 pp. 56-67 Concrete Plant International
359 Use of natural Zeolite as a supplementary cementitious material Cement & Concrete Composites
360 Use of natural Zeolite as a supplementary cementitious material Cement & Concrete Composites
361 Use of natural Zeolite as a supplementary cementitious material Cement & Concrete Composites
362 Use of natural Zeolite as a supplementary cementitious material Cement & Concrete Composites
363 بررسی اثر مشخصات سنگدانه ها در خواص بتن غلتکی مورد استفاده در روسازی راه پژوهشنامه حمل و نقل
364 مقایسه روش های ماکروپیل و پتانسیل نیم پیل در بررسی خوردگی آزمونه های بتنی واقع در شرایط محیطی خلیج فارس فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)
365 Environmental Assessment of Concrete Containing Natural Zeolite on the Global Warming Index in Marine Environments JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
366 Environmental Assessment of Concrete Containing Natural Zeolite on the Global Warming Index in Marine Environments JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
367 Environmental Assessment of Concrete Containing Natural Zeolite on the Global Warming Index in Marine Environments JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
368 Environmental Assessment of Concrete Containing Natural Zeolite on the Global Warming Index in Marine Environments JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
369 Relationship between Workability and Mechanical Properties of Fiber Reinforced Self-Consolidating Mortar; a Fiber Factor Approach MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH
370 Relationship between Workability and Mechanical Properties of Fiber Reinforced Self-Consolidating Mortar; a Fiber Factor Approach MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH
371 Relationship between Workability and Mechanical Properties of Fiber Reinforced Self-Consolidating Mortar; a Fiber Factor Approach MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH
372 Relationship between Workability and Mechanical Properties of Fiber Reinforced Self-Consolidating Mortar; a Fiber Factor Approach MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH
373 Durability Performance of a Structure Made with High-Performance Concrete and Prefabricated Elements in a Marine Environment JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
374 Durability Performance of a Structure Made with High-Performance Concrete and Prefabricated Elements in a Marine Environment JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
375 Durability Performance of a Structure Made with High-Performance Concrete and Prefabricated Elements in a Marine Environment JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
376 Durability Performance of a Structure Made with High-Performance Concrete and Prefabricated Elements in a Marine Environment JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
377 An investigation on the use of zeolite aggragates for internal curing of concrete CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
378 An investigation on the use of zeolite aggragates for internal curing of concrete CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
379 An investigation on the use of zeolite aggragates for internal curing of concrete CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
380 An investigation on the use of zeolite aggragates for internal curing of concrete CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
381 An investigation on the use of zeolite aggregates for internal curing of concrete CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
382 An investigation on the use of zeolite aggregates for internal curing of concrete CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
383 An investigation on the use of zeolite aggregates for internal curing of concrete CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
384 An investigation on the use of zeolite aggregates for internal curing of concrete CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
385 بررسی تاثیر عمل آوری بتن بر نفوذ یون کلرید در سازه های بتنی در منطقه خلیج فارس فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)
386 The effect of temperature on the moisture transfer coefficient of cement-based mortars: An experimental investigation JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
387 The effect of temperature on the moisture transfer coefficient of cement-based mortars: An experimental investigation JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
388 The effect of temperature on the moisture transfer coefficient of cement-based mortars: An experimental investigation JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
389 The effect of temperature on the moisture transfer coefficient of cement-based mortars: An experimental investigation JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
390 The effect of temperature on the moisture transfer coefficient of cement-based mortars: An experimental investigation CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
391 The effect of temperature on the moisture transfer coefficient of cement-based mortars: An experimental investigation CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
392 The effect of temperature on the moisture transfer coefficient of cement-based mortars: An experimental investigation CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
393 The effect of temperature on the moisture transfer coefficient of cement-based mortars: An experimental investigation CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
394 دوام بتن در محیط خلیج فارس دیدار
395 بررسی نفوذپذیری بتن دربرابر گاز اکسیژن به عنوان یکی از شاخصه های پایایی بتن فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)
396 Effect of Wet Curing Duration on Long-Term Performance of Concrete in Tidal Zone of Marine Environment International Journal of Concrete Structures and Materials
397 Application of Steel Fiber Reinforced Lightweight Aggregate Concrete in Underground Mining JOURNAL OF MINING SCIENCE
398 Application of Steel Fiber Reinforced Lightweight Aggregate Concrete in Underground Mining JOURNAL OF MINING SCIENCE
399 Application of Steel Fiber Reinforced Lightweight Aggregate Concrete in Underground Mining JOURNAL OF MINING SCIENCE
400 Application of Steel Fiber Reinforced Lightweight Aggregate Concrete in Underground Mining JOURNAL OF MINING SCIENCE
401 A multiresolution prewavelet - based adaptive refinement scheme for RBF approximations of nearly singular problems Engineering Analysis with Boundary Elements
402 A multiresolution prewavelet - based adaptive refinement scheme for RBF approximations of nearly singular problems Engineering Analysis with Boundary Elements
403 A multiresolution prewavelet - based adaptive refinement scheme for RBF approximations of nearly singular problems Engineering Analysis with Boundary Elements
404 A multiresolution prewavelet - based adaptive refinement scheme for RBF approximations of nearly singular problems Engineering Analysis with Boundary Elements
405 Comparative studies of experimental and numerical techniques in measurement of corrosion rate and time-to-corrosion-initiation of rebar in concrete in marine environments Cement & Concrete Composites
406 Comparative studies of experimental and numerical techniques in measurement of corrosion rate and time-to-corrosion-initiation of rebar in concrete in marine environments Cement & Concrete Composites
407 Comparative studies of experimental and numerical techniques in measurement of corrosion rate and time-to-corrosion-initiation of rebar in concrete in marine environments Cement & Concrete Composites
408 Comparative studies of experimental and numerical techniques in measurement of corrosion rate and time-to-corrosion-initiation of rebar in concrete in marine environments Cement & Concrete Composites
409 Heat and mass transfers in a concrete wall with composite liner under accidental conditions NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN
410 Heat and mass transfers in a concrete wall with composite liner under accidental conditions NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN
411 Heat and mass transfers in a concrete wall with composite liner under accidental conditions NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN
412 Heat and mass transfers in a concrete wall with composite liner under accidental conditions NUCLEAR ENGINEERING AND DESIGN
413 Repeatability responsiveness and relative cost analysis of SCC workability test methods Materials and Structures/Materiaux et Constructions
414 Repeatability responsiveness and relative cost analysis of SCC workability test methods Materials and Structures/Materiaux et Constructions
415 Repeatability responsiveness and relative cost analysis of SCC workability test methods Materials and Structures/Materiaux et Constructions
416 Repeatability responsiveness and relative cost analysis of SCC workability test methods Materials and Structures/Materiaux et Constructions
417 Corrosion damage of a reinforced concrete jetty structure in the Persian Gulf: a case study Structure and infrastructure engineering
418 Binding of externally supplied chlorides in micro silica concrete under field exposure conditions Cement & Concrete Composites
419 Binding of externally supplied chlorides in micro silica concrete under field exposure conditions Cement & Concrete Composites
420 Binding of externally supplied chlorides in micro silica concrete under field exposure conditions Cement & Concrete Composites
421 Binding of externally supplied chlorides in micro silica concrete under field exposure conditions Cement & Concrete Composites
422 تعیین محدوده ایمن به سازی درزه ها، از لحاظ برشی در سدهای بتن غلتکی Civil Engineering Infrastructures journal
423 تعیین محدوده ایمن به سازی درزه ها، از لحاظ برشی در سدهای بتن غلتکی Civil Engineering Infrastructures journal
424 تعیین محدوده ایمن به سازی درزه ها، از لحاظ برشی در سدهای بتن غلتکی Civil Engineering Infrastructures journal
425 Behaviour of Slurry Infiltrated Fibre Concrete ( SIFCON under triaxial compression ) Cement and Concrete Research
426 Behaviour of Slurry Infiltrated Fibre Concrete ( SIFCON under triaxial compression ) Cement and Concrete Research
427 Behaviour of Slurry Infiltrated Fibre Concrete ( SIFCON under triaxial compression ) Cement and Concrete Research
428 Behaviour of Slurry Infiltrated Fibre Concrete ( SIFCON under triaxial compression ) Cement and Concrete Research
429 Behaviour of Slurry Infiltrated Fibre Concrete (SIFCON) under triaxial compression Cement and Concrete Research
430 Behaviour of Slurry Infiltrated Fibre Concrete (SIFCON) under triaxial compression Cement and Concrete Research
431 Behaviour of Slurry Infiltrated Fibre Concrete (SIFCON) under triaxial compression Cement and Concrete Research
432 Behaviour of Slurry Infiltrated Fibre Concrete (SIFCON) under triaxial compression Cement and Concrete Research
433 Influence of exposure temperature on chloride diffusion in concretes 4 incorporating silica fume or natural zeolite CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
434 Influence of exposure temperature on chloride diffusion in concretes 4 incorporating silica fume or natural zeolite CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
435 Influence of exposure temperature on chloride diffusion in concretes 4 incorporating silica fume or natural zeolite CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
436 Influence of exposure temperature on chloride diffusion in concretes 4 incorporating silica fume or natural zeolite CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
437 Inverse analysis method for concrete shrinkage Prediction from short - term tests ACI Materials Journal
438 Inverse analysis method for concrete shrinkage Prediction from short - term tests ACI Materials Journal
439 Inverse analysis method for concrete shrinkage Prediction from short - term tests ACI Materials Journal
440 Inverse analysis method for concrete shrinkage Prediction from short - term tests ACI Materials Journal
441 کاهش اثرات زیست محیطی بتن فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)
442 Relationship between fluidity and stability of self - consolidating mortar CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
443 Relationship between fluidity and stability of self - consolidating mortar CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
444 Relationship between fluidity and stability of self - consolidating mortar CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
445 Relationship between fluidity and stability of self - consolidating mortar CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
446 Effect of workability characteristics on the hardened performance of FRSCCMs CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
447 Effect of workability characteristics on the hardened performance of FRSCCMs CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
448 Effect of workability characteristics on the hardened performance of FRSCCMs CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
449 Effect of workability characteristics on the hardened performance of FRSCCMs CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
450 تاثیرات مثبت استفاده از زئولیت در خواص بتن جهاد (ترویج کشاورزی و توسعه روستایی)
451 اثر پوشش های سطحی بر روی نفوذ یون کلر به داخل سازه های بتنی و تثیر آن بر عمر مفید این سازه ها در منطقه خلیج فارس فصلنامه آموزشی و پژوهشی کودکان استثنایی (احیا)
452 Use of Biologically Treated Domestic Waste Water in Concrete KUWAIT JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERING
453 Use of Biologically Treated Domestic Waste Water in Concrete KUWAIT JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERING
454 Use of Biologically Treated Domestic Waste Water in Concrete KUWAIT JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERING
455 Use of Biologically Treated Domestic Waste Water in Concrete KUWAIT JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERING
456 Use of Biologically Treated Domestic Waste Water in Concrete KUWAIT JOURNAL OF SCIENCE AND ENGINEERING
457 بررسی نفوذپذیری بتن در برابر گاز اکسیژن فصلنامه بتن ایران
458 Effect of exposure temperature on chloride-binding capacity of cementing materials MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH
459 Effect of exposure temperature on chloride-binding capacity of cementing materials MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH
460 Effect of exposure temperature on chloride-binding capacity of cementing materials MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH
461 Effect of exposure temperature on chloride-binding capacity of cementing materials MAGAZINE OF CONCRETE RESEARCH
462 Wavelet based adaptive RBF method for nearly singular Poisson - Type problems on irregular domains CMES - Computer Modeling in Engineering and Sciences
463 Long - Term Chloride Diffusion in Silica Fume Concrete in Harsh Marine Climates Cement & Concrete Composites
464 Long - Term Chloride Diffusion in Silica Fume Concrete in Harsh Marine Climates Cement & Concrete Composites
465 Long - Term Chloride Diffusion in Silica Fume Concrete in Harsh Marine Climates Cement & Concrete Composites
466 Long - Term Chloride Diffusion in Silica Fume Concrete in Harsh Marine Climates Cement & Concrete Composites
467 An experimental study on durability properties of concrete containing zeolite as a highly reactive natural pozzolan CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
468 An experimental study on durability properties of concrete containing zeolite as a highly reactive natural pozzolan CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
469 An experimental study on durability properties of concrete containing zeolite as a highly reactive natural pozzolan CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
470 An experimental study on durability properties of concrete containing zeolite as a highly reactive natural pozzolan CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
471 اثر دوده سیلیس در ارتقای خواص بتن غلتکی مورد استفاده در روسازی راه مجله بین المللی علم و صنعت
472 Failure criteria and triaxial behaviour of HPFRC containing high reactivity metakaolin and silica fume Original Research Article CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
473 Failure criteria and triaxial behaviour of HPFRC containing high reactivity metakaolin and silica fume Original Research Article CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
474 Failure criteria and triaxial behaviour of HPFRC containing high reactivity metakaolin and silica fume Original Research Article CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
475 Failure criteria and triaxial behaviour of HPFRC containing high reactivity metakaolin and silica fume Original Research Article CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
476 Effect of mineral admixtures on fluidity and stability of self - consolidating mortar subjected to prolonged mixing time CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
477 Effect of mineral admixtures on fluidity and stability of self - consolidating mortar subjected to prolonged mixing time CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
478 Effect of mineral admixtures on fluidity and stability of self - consolidating mortar subjected to prolonged mixing time CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
479 Effect of mineral admixtures on fluidity and stability of self - consolidating mortar subjected to prolonged mixing time CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
480 Use of Impact - echo Technique for Detection of Distributed Damage in Concrete due to Alkali - silica Reactivity Materials Evaluation
481 Environmental assessment of green concrete containing natural zeolite on the global warming index in marine environments JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
482 Environmental assessment of green concrete containing natural zeolite on the global warming index in marine environments JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
483 Environmental assessment of green concrete containing natural zeolite on the global warming index in marine environments JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
484 Environmental assessment of green concrete containing natural zeolite on the global warming index in marine environments JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
485 Statistical and experimental analysis on the behavior of fiber reinforced concretes subjected to drop weight test CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
486 Statistical and experimental analysis on the behavior of fiber reinforced concretes subjected to drop weight test CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
487 Statistical and experimental analysis on the behavior of fiber reinforced concretes subjected to drop weight test CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
488 Statistical and experimental analysis on the behavior of fiber reinforced concretes subjected to drop weight test CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
489 Transport properties in metakaolin blended concret CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
490 Transport properties in metakaolin blended concret CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
491 Transport properties in metakaolin blended concret CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
492 Transport properties in metakaolin blended concret CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
493 بررسی پخش و جهت گیری الیاف فلزی در بتن مسلح الیافی1 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
494 Deterioration of concrete in sewage treatment plant environment JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
495 Deterioration of concrete in sewage treatment plant environment JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
496 Deterioration of concrete in sewage treatment plant environment JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
497 Deterioration of concrete in sewage treatment plant environment JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
498 Comparing a Natural Pozzolan Zeolite to Metakaolin and Silica Fume in Terms of Their Effect on the Durability Characteristics of Concrete: A Laboratory Study CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
499 Comparing a Natural Pozzolan Zeolite to Metakaolin and Silica Fume in Terms of Their Effect on the Durability Characteristics of Concrete: A Laboratory Study CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
500 Comparing a Natural Pozzolan Zeolite to Metakaolin and Silica Fume in Terms of Their Effect on the Durability Characteristics of Concrete: A Laboratory Study CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
501 Comparing a Natural Pozzolan Zeolite to Metakaolin and Silica Fume in Terms of Their Effect on the Durability Characteristics of Concrete: A Laboratory Study CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
502 Predicting long-term compressive creep of concrete using inverse analysis method CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
503 Predicting long-term compressive creep of concrete using inverse analysis method CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
504 Predicting long-term compressive creep of concrete using inverse analysis method CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
505 Predicting long-term compressive creep of concrete using inverse analysis method CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
506 Time - dependent performance of concrete surface coatings in tidal zone of marine environment CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
507 Time - dependent performance of concrete surface coatings in tidal zone of marine environment CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
508 Time - dependent performance of concrete surface coatings in tidal zone of marine environment CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
509 Time - dependent performance of concrete surface coatings in tidal zone of marine environment CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
510 Durability and dimensional stability of steel fiber reinforced cementitius mortar in comparison to high Performance concrete Asian Journal of Civil Engineering
511 Durability and dimensional stability of steel fiber reinforced cementitius mortar in comparison to high Performance concrete Asian Journal of Civil Engineering
512 Transport properties of ternary concrete mixtures containing natural zeolite with silica fume or fly ash instituation civil engineering (ICE)
513 Transport properties of ternary concrete mixtures containing natural zeolite with silica fume or fly ash instituation civil engineering (ICE)
514 Long-term performance of concrete surface coatings in soil exposure of marine environments CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
515 Long-term performance of concrete surface coatings in soil exposure of marine environments CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
516 Long-term performance of concrete surface coatings in soil exposure of marine environments CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
517 Long-term performance of concrete surface coatings in soil exposure of marine environments CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
518 Selecting a Proper Repair System for Rehabilitation of Deteriorated Structures in Severe Environmental Conditions JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
519 Selecting a Proper Repair System for Rehabilitation of Deteriorated Structures in Severe Environmental Conditions JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
520 Selecting a Proper Repair System for Rehabilitation of Deteriorated Structures in Severe Environmental Conditions JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
521 Selecting a Proper Repair System for Rehabilitation of Deteriorated Structures in Severe Environmental Conditions JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
522 Linking stability characteristics to material performance of self-consolidating concrete-equivalent-mortar incorporating fly ash and metakaolin CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
523 Linking stability characteristics to material performance of self-consolidating concrete-equivalent-mortar incorporating fly ash and metakaolin CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
524 Linking stability characteristics to material performance of self-consolidating concrete-equivalent-mortar incorporating fly ash and metakaolin CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
525 Linking stability characteristics to material performance of self-consolidating concrete-equivalent-mortar incorporating fly ash and metakaolin CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
526 Long-Run Effect of Alkali-Silica Reactions on the Structural Integrity of a Multi-Story Reinforced Concrete Building Asian Journal of Civil Engineering
527 Long-Run Effect of Alkali-Silica Reactions on the Structural Integrity of a Multi-Story Reinforced Concrete Building Asian Journal of Civil Engineering
528 Long-term field study of chloride ingress in concretes containing pozzolans exposed to severe marine tidal zone CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
529 Long-term field study of chloride ingress in concretes containing pozzolans exposed to severe marine tidal zone CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
530 Long-term field study of chloride ingress in concretes containing pozzolans exposed to severe marine tidal zone CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
531 Long-term field study of chloride ingress in concretes containing pozzolans exposed to severe marine tidal zone CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
532 Prediction of Cover Thickness Based on Long-Term Chloride Penetration in a Marine Environment JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
533 Prediction of Cover Thickness Based on Long-Term Chloride Penetration in a Marine Environment JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
534 Prediction of Cover Thickness Based on Long-Term Chloride Penetration in a Marine Environment JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
535 Prediction of Cover Thickness Based on Long-Term Chloride Penetration in a Marine Environment JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES
536 Effect of binder composition on time-dependent stability and robustness characteristics of self-consolidating mortar subjected to prolonged agitation CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
537 Effect of binder composition on time-dependent stability and robustness characteristics of self-consolidating mortar subjected to prolonged agitation CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
538 Effect of binder composition on time-dependent stability and robustness characteristics of self-consolidating mortar subjected to prolonged agitation CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
539 Effect of binder composition on time-dependent stability and robustness characteristics of self-consolidating mortar subjected to prolonged agitation CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
540 Comportement thermohydrique dune paroi en bton : influence du type de bton influence du type de chargement CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
541 Comportement thermohydrique dune paroi en bton : influence du type de bton influence du type de chargement CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
542 Comportement thermohydrique dune paroi en bton : influence du type de bton influence du type de chargement CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
543 Comportement thermohydrique dune paroi en bton : influence du type de bton influence du type de chargement CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
544 Mechanical properties of hybrid fiber reinforced lightweight aggregate concrete made with natural pumice CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
545 Mechanical properties of hybrid fiber reinforced lightweight aggregate concrete made with natural pumice CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
546 Mechanical properties of hybrid fiber reinforced lightweight aggregate concrete made with natural pumice CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
547 Mechanical properties of hybrid fiber reinforced lightweight aggregate concrete made with natural pumice CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
548 SIFCON strengthening of concrete cylinders in comparison with conventional GFRP confinement method CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
549 SIFCON strengthening of concrete cylinders in comparison with conventional GFRP confinement method CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
550 SIFCON strengthening of concrete cylinders in comparison with conventional GFRP confinement method CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
551 SIFCON strengthening of concrete cylinders in comparison with conventional GFRP confinement method CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 مطالعه ضریب انتشار یک بعدی با زمان و عمق مطالعه موردی پروفیل توزیع در شرایط قرارگیری جزر و مد ریاحی نژاد علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.14
2 بررسی اثر خوردگی بر رفتار ستونهای بتن مسلح و روش های تقویت با رویکرد عمر مفید فراهانی عطیه دکتری تخصصی PhD 1397.03.20
3 مطالعه تحلیل و آزمایشگاهی طرح مخلوط بهینه بتن از طریق بهینه سازی ساختار جامد حسین پناهی آزاده کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.11.10
4 بررسی آزمایشگاهی مقاوم سازی خمشی تیر بتنی مسلح در سازه پل آسیب دیده تحت اثر خوردگی با استفاده از الیاف پلیمری غضنفری مطلق نیلوفر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.29
5 بررسی آزمایشگاهی مقاومت پیوستگی بین بتن معمولی و فوق توانمند UHPC جعفری نژاد سهیل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.25
6 توسعه روش طرح مخلوط بیشینه سازی چگالی تراکمی و تاثیر آن بر کارپذیری بتن خودتراکم مورد کاربرد سرریز سدها وزین رام محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.27
7 بررسی آزمایشگاهی مشخصات ملات ترمیمی اصلاح شده پایه سیمانی با لاتکس و مقایسه اثر روش اجرا بر چسبندگی ملات ترمیمی به بتن پایه در سازه‌های هیدرولیکی نعمتی چاری مجید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.24
8 بررسی چسبندگی روکش آسفالتی بر روی روسازی بتن غلتکی سامع علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.04.21
9 مدلسازی انتقال یون کلر در بتن با درنظر گرفتن شرایط دما و رطوبت نعمتی چاری مهدی دکتری تخصصی PhD 1394.09.10
10 بررسی آماری و ارزیابی عوامل فنی و اقتصادی موثر بر کیفیت بتن مورد استفاده در ساخت سازه های شهری محمدیان مقداد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.08
11 بررسی کارایی آزمایشهای اندازه گیری پایداری بتن خودتراکم ترس گو سروش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.08
12 بررسی آزمایشگاهی و عددی رفتار تیرهای ساخته شده از بتن فوق توانمند حاجی اسمعیلی امیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.04.10
13 بررسی خاصیت ابقاء در بتن خود تراکم مورد کاربرد در سازه های هیدرولیکی، روش های ارزیابی و بهبود آن صبری رزم خدیجه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.03.24
14 بررسی عوامل موثر بر پیوند یون های کلرید مخلوط های سیمانی جهت تدوین مدل پیش بینی عمر مفید سازه های بتنی دوستی علی دکتری تخصصی PhD 1394.03.19
15 بررسی کارایی مدل های عددی برای مطالعه خوردگی سازه های بتن آرمه در منطقه خلیج فارس خاقانپورشاهرضائی رایحه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.07.23
16 ارزیابی دراز مدت پارامترهای موثر بر نفوذ یون کلر در سازه های بتنی در محیط خلیج فارس ریاضی سیامک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.11
17 بررسی کارایی مدل های عددی برای مطالعه انتشار یون کلر در سازه های بتنی در منطقه خلیج فارس فراهانی عطیه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.09
18 مدل سازی آزمایشگاهی و تحلیل رفتار المان های فشاری بتنی محصور شده توسط آلیاژهای حافظه دار شکلی در دو حالت فعال و غیر فعال هاشموندخیابانی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.11.29
19 بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی اثرات دورپیچ FRP بر روی رفتار لغزش - پیوستگی میلگردهای خورد شده با بتن جعفری نوده میثم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.11.11
20 بررسی آزمایشگاهی و مدلسازی عددی ترک های ناشی از جمع شدگی پلاستیک در بتن های الیافی رحمانی تارا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.06.29
21 بررسی تاثیر مواد افزودنی معدنی بر خواص رفتارشناسی و پایایی بتن خود تراکم ثابت فرشته السادات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.05.02
22 بهبود خواص مکانیکی و پایانی بتن در سازه های هیدرولیکی بااستفاده از الیاف کیانی بهنام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.05.02
23 بررسی عمل آوری داخلی بتن با استفاده از سنگدانه سبک وزن و اثرات آن بر جمع شدگی و مشخصات مکانیکی بتن قورچیان صادق کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.03.06
24 بررسی عوامل موثر بر نفوذپذیری درزهای افقی سدهای بتن غلطکی افتخار محمدحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.12.09
25 بررسی ترک های ناشی از جمع شدگی در بتن های الیافی حاوی پوزولان سامی فرزانه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.12.08
26 انتخاب مناسب ترین طرح اختلاط برای ترمیم سازه های بتنی خورده شده با استفاده از روش های مختلف تصمیم گیری چند معیار - مطالعه موردی در خلیج فارس کریم بابانژادممقانی سعید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.09.28
27 کاربرد بتن سبکدانه به عنوان قالب در بتن ریزی حجیم به منظور کنترل تنش‌های حرارتی ارفاقی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.07.14
28 اثر تغییر شکل های وابسته به زمان بر روی رفتار سازه های بتنی ترمیم شده ساجدی سیاوش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.07.12
29 مطالعه عددی رفتار بتن‌های الیافی توانمند بارگذاری شده به صورت سه محوری با مدل‌های رفتاری موجود عربعلی پورا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.29
30 عملکرد بتن در محیط اسیدی و فاضلابی و ارائه راهکارهای ترمیم مرادیان مسعود کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.11.30
31 بررسی اثر کربناتاسیون بر سازه‌های بتن مسلح در سواحل جنوبی ایران ساداتی سیدحامد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.09.15
32 بررسی اولیه پایایی نانوبتن در محیط فاضلابی باباپورقادی کلایی حمید رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.07.14
33 بررسی عمر مفید سازه‌های بتن‌آرمه در منطقه خلیج فارس در معرض نفوذ یون کلر با رویکرد ‏احتمال‌اندیشانه ‏ قربانی بنیامین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.07.14
34 ناپایداری در بتن خودتراکم، روش¬های اندازه¬گیری و شیوه¬های بهبود خوش نظر راحیل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.06.27
35 بررسی انتشار یون کلر بر خوردگی بتن مسلح در شرایط اقلیمی جزیره قشم با در نظر گرفتن شرایط قرار گیری و کاربرد مواد پوزولانی مختلف ولی پور مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.12.23
36 تاثیر مشخصات سنگدانه بر ویژگی های رئولوژیکی و مکانیکی بتن خودتراکم مورد کاربرد در سرریز سدهای بتنی موسوی سیدمهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.12.22
37 بهبود خواص مقاومتی و شکل پذیری المان های بتنی در سازه های هیدرولیکی به کمک محصور نمودن آنها با آلیاژهای حافظه دار شکلی میرزایی زانیار کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.12.19
38 بهینه سازی طرح اختلاط بتن ترمیمی برای سازه های بتنی دریائی آسیب دیده در شرایط محیطی خلیج فارس قاسم زاده ثمرین فرنام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.12.01
39 بررسی ضریب نفوذ پذیری گاز بتن و مقایسه آن با سایر پارامترهای دوام برای ارزیابی کیفی بتن سازه های دریائی تدین محمدحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.11.28
40 تجزیه و تحلیل نتایج پنج ساله پروژه نفوذ یون کلر در سازه های بتنی در محیط خلیج فارس خان زاده مرادلو مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.10.21
41 کاربرد تحلیل موجک و توابع شعاعی غنی شده در حل وفقی معادلات دیفرانسیل شبر تکین لیبر نیکلاس علی دکتری تخصصی PhD 1388.06.24
42 بررسی علل ناپایداری روشهای تحلیل بدون المان مبتنی بر فرم قوی و راههای پایدارسازی آن امدادی آرزو دکتری تخصصی PhD 1388.02.27
43 بررسی رابطه میان یون کلرید آزاد و مقید در سازه های بتنی موجود در شرایط محیطی خلیج فارس دوستی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.12.05
44 بررسی عملکردی خواص بتن های تزئینی در محیط های اقلیمی گوناگون فلاح فاطمه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.07.06
45 بررسی اثر واکنش های قلیایی- سیلیسی بر مشخصه های مکانیکی المان های بتنی به کمک آزمایش های متداول و آزمایش های غیر مخرب لیثی حامد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.12.26
46 بررسی آزمایشگاهی و شبیه سازی رفتار پانل‌های بتن الیافی توانمند در برابر ضربه فرنام یعقوب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.11.15
47 بررسی عملکرد ملات ها و بتن های ترمیمی و کاربرد آن در سازه های آبی مرادی مرنی فرید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.11.10
48 مدلسازی آزمایشگاهی المانهای فشاری محصور شده بااستف عبدالهی بهاره کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.09.10
49 بررسی و امکان سنجی استفاده از زئولیت به عنوان پوزو احمدی بابک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.08.30
50 بررسی اثر زمان بر آهنگ نفوذ یون کلر در بتن در محیط خلیج‌فارس با رویکرد احتمال‌اندیشانه رفیعی علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.08.09
51 بررسی آزمایشگاهی مقاوم سازی خمشی تیر بتنی مسلح در سازه پل آسیب دیده تحت اثر خوردگی با استفاده از الیاف پلیمری (fRP) غضنفری مطلق نیلوفر کارشناسیارشد
52 بررسی رفتار سه محوری بتن های توانمند مسلح به الیاف فرنام یعقوب دکتری تخصصی PhD
53 بررسی رفتار ضربه‌ای بتن‌های فوق توانمند مسلح به الیاف فولادی (UHPC) به منظور استفاده در حوضچه‌های استغراق نوری افشین دکتری تخصصی PhD
54 طراحی براساس عمر مفید سازه های بتن مسلح تحت تاثیر خوردگی فراهانی عطیه دکتری
55 مدل?سازی شروع و گسترش خوردگی فولاد در بتن به منظور تخمین عمر مفید سازه?های بتنی در محیط خلیج فارس تدین محمدحسین دکتری تخصصی PhD
56 نقش پیش کرنش آلیاژ حافظه دار در بهبود خاصیت محصور سازی بتن و مدلسازی آن خاتمی دنا کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021