اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی غیاثی
نام رضا
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2225
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک rghiassi@ut.ac.ir
شماره اتاق 374

اطلاعات تحصیلی
گرایش هیدرولیک، سازه‌های هیدرولیکی و دریایی، محیط زیست
کارشناسی عمران, تهران - 1366
کارشناسی ارشد عمران, تهران - 1368
دکتری مهندسی عمران, دانشگاه برادفورد - 1374

درس های ارائه شده
1 آزمایشگاه هیدرولیک
2 بناهای آبی
3 سمینار
4 هیدرولیک
5 هیدرولیک پیشرفته
6 هیدرولیک محاسباتی
7 مباحث ویژه
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Modelling and analyzing flow diversion in branching channels with symmetric geometry 97/03/21 RIVER RESEARCH AND APPLICATIONS
2 Modelling and analyzing flow diversion in branching channels with symmetric geometry 97/02/11 RIVER RESEARCH AND APPLICATIONS
3 Modelling and analyzing flow diversion in branching channels with symmetric geometry 97/02/11 RIVER RESEARCH AND APPLICATIONS
4 Wave hindcasting by coupling numerical model and artificial neural networks 96/09/10 OCEAN ENGINEERING
5 Wave hindcasting by coupling numerical model and artificial neural networks 96/09/10 OCEAN ENGINEERING
6 3D Open Channel Flow Modeling by Applying 1D Adjustment 96/03/11 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
7 Wave hindcasting by coupling numerical model and artificial neural networks 96/01/19 RIVER RESEARCH AND APPLICATIONS
8 کاربرد روشهای ژئوفیزیک در بررسی شوری آبهای زیرزمینی 95/09/25 پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
9 بررسی آزمایشگاهی فرآیند رگاب (Piping) در سدهای خاکی و ارزیابی تاثیر پارامتر طول مجرا در هیدروگراف خروجی شکست سد 95/09/25 پانزدهمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
10 Wave hindcasting by coupling numerical model and artificial neural networks 95/01/27 RIVER RESEARCH AND APPLICATIONS
11 مدلسازی عددی حوضچه های بنادر رودخانه ای و بررسی تاثیر رژیم جریان بر گردابه های افقی 94/09/09 مهندسی دریا - انجمن مهندسی دریایی
12 رسم منحنی تحویل کانال ارتباط دهنده دو دریاچه 94/07/17 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
13 Investigating side-wall and input angle effect on submerged intake vortices 94/06/20 International conference on architectural, Civil and urban development in third millennium
14 Investigation of Sunlight/Radiation Effects on Crude Oil Slick Adsorption by Avicennia marina's Pneumatophores 94/05/12 36th IAHR World Congress 2015
15 EFFECT OF SIDE-WALL ON INCLINED INTAKE VORTICES 94/05/12 36th IAHR World Congress 2015
16 CLIMATE CONDITION EFFECTS ON PHYSICAL ABSORPTION OF OIL CONTENT BY MANGROVES IN SUB-TROPICAL COASTLINES 94/05/12 36th IAHR World Congress 2015 , The Hague, the Netherlands
17 مدل سازی عددی سیلاب در شبکه ی رودخانه و زهکش های شهری 93/07/09 دومین کنفرانس ملی مدیریت و مهندسی سیلاب
18 شناسایی وضعیت آب زیرسطحی در پایین دست سدهای ذخیره آب با اندازه‌گیری هدایت ویژه الکتریکی. مطالعه موردی: سد خاکی فشافویه تهران 93/06/19 دومین همایش ملی بحران آب
19 کاربرد روش مقاومت ویژه الکتریکی جهت شناسایی موقعیت نشت در بدنه و بستر سدهای ذخیره آب 93/06/19 دومین همایش ملی بحران آب
20 Lead removal from groundwater by granular mixtures of pumice, perlite and lime using permeable reactive barriers 93/05/10 WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL
21 مدل سه بعدی گردش آب و ساختار دما در دریای خزر 93/01/12 مجله فیزیک زمین و فضا
22 Lead removal from groundwater by granular mixtures of pumice, perlite and lime using permeable reactive barriers 92/10/11 WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL
23 Investigation of Vorticity Effects on Local Scouring 92/09/10 Arabian Journal of Science and Engineering
24 مدلسازی انتقال مواد رسوبی معلق در کانال آبگیر جانبی قائم با کاربرد روش ردیابی ذره (تقوایی-غیاثی) 92/09/08 کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
25 Lead removal from groundwater by granular mixtures of pumice, perlite and lime using permeable reactive barriers 92/08/10 WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL
26 بررسی نحوهی حرکت ذرات رسوبی در بندر شهید رجایی توسط دیدگاه لاگرانژی ردیابی ذره (تقوایی-غیاثی) 92/08/09 پانزدهمین همایش صنایع دریایی (MIC2013)
27 بررسی تاثیر فاصله تیرها در سکوهای دریایی تا سطح آزاد بر روی پروفیل سرعت (ارفاقی-غیاثی-عباس نیا) 92/08/09 پانزدهمین همایش صنایع دریایی (MIC2013)
28 کاربرد روش ردیابی ذره در مدلسازی انتقال و ته نشینی رسوبات غیرچسبنده (تقوایی-غیاثی) 92/08/08 دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 بررسی تاثیر آلودگی نفتی بر روی ضریب هدایت هیدرولیکی خاک 92/08/01 اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
30 Release Time Component of Hydrograph 92/04/24 JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
31 Modelling and analyzing flow diversion in branching channels with symmetric geometry 92/04/10 RIVER RESEARCH AND APPLICATIONS
32 مطالعه رفتار حرکتی کوله پل در زمان روگذری آب با کاربرد سامانه لیزرهای موازی (غیاثی-نظری مهر) 91/11/25 کنفرانس ملی زیر ساختهای حمل و نقل
33 Wave hindcasting by coupling numerical model and artificial neural networks 91/11/13 RIVER RESEARCH AND APPLICATIONS
34 مدلسازی جریان در اطراف ساختمانهای بلند شهری- مطالعه موردی برج بین المللی تهران (غیاثی) 91/08/25 همایش ملی جریان و آلودگی هوا
35 بررسی دقت و کارایی مدلهای ترکیبی سه بعدی و یک بعدی برای آبراهه بلند (اصغری-غیاثی-عابدینی) 91/08/19 یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
36 ارزیابی تخمین پارامترهای هیدرولیکی جریان در مصب رودخانه ها با کاربرد شبکه عصبی مصنوعی آماری (غیاثی-شعبانیان-صادقی) 91/03/04 همایش ملی جریان و آلودگی آب
37 بررسی تاثیر ساختار داده های حرارتی ورودی به شبکه عصبی مصنوعی در تخمین شرایط تراوش در بدنه سد (غیاثی-حسینیون) 91/03/04 همایش ملی جریان و آلودگی آب
38 مدل سازی ریزش آلودگی نفتی در کانال سینوسی (گرشاسبی-غیاثی) 91/03/04 همایش ملی جریان و آلودگی آب
39 بررسی فرآیند فرسایش در پدیده آبگذری از روی خاکریز کوله پل (ن.غ) 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه صنعتی اصفهان
40 Improvements on bed shear stress formulation for pier scour computation 90/12/11 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
41 مدل سازی آزمایشگاهی شکست سد خاکی بر اثر روگذری آب (غیاثی-نظری مهر 90/11/19 اولین کنفرانس بین المللی سد و نیرو گاههای برق آبی (غ-ن
42 بررسی کاربرد توام مدلسازی عددی و هوشمند دما در تخمین مشخصات تراوش از سد (حسینیون-غیاثی-یوسفی) 90/11/19 اولین کنفرانس بین المللی سد و نیرو گاههای برق آبی (ح-غ-ی)
43 Improvements on bed shear stress formulation for pier scour computation 90/10/25 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
44 مدلسازی دوبعدی توزیع آلودگی نفتی در رودخانه (گرشاسبی-غیاثی 90/08/29 پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مخیط زیست
45 Wave hindcasting by coupling numerical model and artificial neural networks 90/08/17 RIVER RESEARCH AND APPLICATIONS
46 Introducing HG Shock Capturing Scheme for Oil Spill Simulation 90/07/09 Proceedings of the 2011 Solutions to Coastal Disasters Conference-Alaska
47 Application of temperature simulation for seepage inspection in earth-fill dams 90/06/10 Gradevinar
48 Three Dimensional Modeling of Pollution Distribution in Bay by Considering Storm Surge Conditions 90/03/05 World Environmental and Water Resources Congress 2011-California (May 22-26
49 Investigation of Reynolds Stresses Variation in Sudden Expansion Flow 90/03/05 World Environmental and Water Resources Congress 2011-California
50 Investigation of Bridge Scour Reduction Due to Adding Vertical Walls Below Bed Level 90/03/05 World Environmental and Water Resources Congress 2011-California
51 ارائه روابطی جهت تخمین رسوبگذاری انجام شده در تراز های مختلف مخزن سد کرج و مقایسه نتایج با مدل تجربی کاهش سطح و اندازه گیری های عملیات رسوب سنجی (غ-خ 90/02/28 دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
52 بررسی تغییرشکل ساحلی تحت اثر موج با استفاده از شبکهی عصبی مصنوعی و مدل عددی (غ-ص 90/02/10 چهارمین همایش ملی صنایع فراساحل
53 بررسی تنشهای رنولدزی نرمال و برشی در کانال با بازشدگی ناگهانی بصورت سه بعدی (ط-غ 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
54 توسعه و ارزیابی روشهای عددی برای پیش بینی تغییرات پروفیل ساحلی در بلندمدت (ص-غ 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
55 مدلسازی توزیع آلودگی نفتی در کانال دریایی شمال قشم (غ-زح 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
56 استفاده از روش ردیابی ذره در بررسی نحوه ته نشست مواد جامد ریزدانه در حوضچه های تصفیه (غ-م 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
57 بررسی آلودگی نفتی خلیج مکزیک چگونگی توسعه و تاثیرات آن بر محیط زیست (غ-ط-ش 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
58 Investigating Natural Physical Adsorption of Oil Content by Mangroves, A field-scale study 89/12/28 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
59 Investigation of Turbulence Viscosity and Shear Stress Distribution around Rectangular Bridge Pier 89/10/15 IPWE 2011 4th International Perspective on Water Resources the Environment
60 Three Dimensional Modeling of Pollution Distribution in Dam Reservoirs 89/10/15 IPWE 2011 (ASCE 4th International Perspective on Water Resources the Environment
61 مدلسازی توزیع آلودگی در مخزن سد کرج 89/09/21 نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
62 شبیه سازی عددی مدل آلودگی نفتی در سواحل شمال غربی خلیج فارس 89/09/15 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر
63 مدلسازی عددی آلودگی در خلیج گرگان 89/09/10 نهمین همایش بین المللی سواحل بنادر و سازه های دریایی
64 بررسی تاثیر گرادیان سرعت ها بر روی تغییرات لزجت آشفتگی و تنش برشی در جریان اطراف پایه 89/08/22 نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
65 برآورد حجم رسوبات در ترازهای مختلف مخزن سد کرج با کاربرد چهار روش تجربی و مقایسه نتایج با اندازه گیری های عملیات رسوب سنجی 89/08/22 نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
66 مقایسه دقت روش های تجربی توزیع مکانی کاهش سطحح و کاهش سطح اصلاح شده جهت تخمین نحوه ته نشینی رسوبات در مخزن سدکرج با استفاده از داده های رسوب سنجی 89/08/22 نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
67 بررسی اثر وجود توام حلقه و پره در کاهش آبشستگی اطراف پایه های پل 89/08/22 نهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
68 مدلسازی توزیع آلاینده ها در دهانه تالاب انزلی با کاربرد روش ردیابی ذره 89/08/12 چهارمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
69 مدلسازی توزیع آلودگی در بندر انزلی در شرایط مد طوفان 89/08/11 چهارمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
70 سامان پیش هشدار سیل در حوضههای شهری با تلفیقی از شبک عصبی مصنوعی و مدلسازی هیدرولوژیک 89/05/13 کنفرانس ملی مدیریت سیلابهای شهری
71 بررسی توزیع آلودگی نفتی در بندر شهید رجایی 89/03/20 چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست در ایران
72 مدلسازی رفتار جریان در خلیج گرگان مقدمه ای بر مدلسازی زیست محیطی 89/03/20 چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست در ایران
73 تخمین رسوبگذاری بر روی مواد زائد ته نشین شده در مخزن سدها با کاربرد مدل اصلاح شده کاهش سطح 89/03/20 چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست در ایران
74 بررسی کاربرد روش ردیابی ذره برای مدلسازی توزیع مواد آلاینده 89/03/20 چهارمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست در ایران
75 تخمین رسوبگذاری در مخزن سد کرج با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی 89/02/23 نخستین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
76 Oil Spill Simulation in Mouth of Persian Gulf 89/02/16 4th WSEAS International Conference on WASTE MANAGEMENT WATER POLLUTION AIR POLLUTION INDOOR CLIMATE
77 مدلسازی عددی جریان در محل کوله پلهای رودخانه ای و بررسی تاثیر دیوار هدایت آب بر گردابه های افقی 89/02/14 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
78 مقایسه دقت روشهای تجربی توزیع مکانی کاهش سطح افزایش سطح و مثلثاتی جهت تخمین نحوه ته نشینی رسوبات در مخزن سد کرج با استفاده از داده های رسوب سنجی 88/12/10 دومین همایش ملی سد سازی
79 Lead removal from groundwater by granular mixtures of pumice, perlite and lime using permeable reactive barriers 88/06/10 WATER AND ENVIRONMENT JOURNAL
80 بررسی مسایل آبشستگی موضعی در اطراف خط لوله با استفاده از مدلهای عددی و فیزیکی 88/06/10 مهندسی دریا - انجمن مهندسی دریایی
81 Investigation of Vorticity Effects on Local Scouring 88/06/10 Arabian Journal of Science and Engineering
82 Release Time Component of Hydrograph 88/03/15 JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
83 Improvements on bed shear stress formulation for pier scour computation 88/03/01 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
84 تصحیح تحلیل دو بعدی جریان در رودخانه با استفاده از مقادیر دقیق یک بعدی 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
85 Investigating Natural Physical Adsorption of Oil Content by Mangroves, A field-scale study 88/01/12 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
86 Improvements on bed shear stress formulation for pier scour computation 87/12/20 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
87 Application of a Coupling Algorithm for the Simulation of Flow and Pollution in Open Channels 87/11/13 World Applied Sciences Journal
88 اثرات سوی زیست محیطی ناشی از حوادث حمل ونقل کشتی در دریاها 87/08/01 اولین کنفرانس حمل ونقل مواد خطر ناک و اثرات زیست محیطی آن
89 شبیه سازی فرا مدلی برای تخمین میزان آلودگی آب زیر زمینی در پروژه راه 87/08/01 اولین کنفرانس حمل ونقل مواد خطرناک و اثرات زیست محیطی آن
90 مدیریت هشدار سیل با تلفیق ابزارهای شبکه عصبی مصنوعی و مدلسازی هیدرولوژیک در حوضه های با بارش متغییر مکانی و زمانی 87/07/25 سومین کنفرانس مدیریت منابع آب
91 تخمین موقعیت منبع نفتی آلوده کننده آبهای زیر زمینی 87/07/12 سمینار تخصصی نفت گاز و محیط زیست
92 استفاده از شبیه سازی فرامدلی برای تخمین میزان آلودگی آب زیر زمینی ناشی از مواد نفتی 87/07/12 سمینار تخصصی نفت گاز و محیط زیست
93 بررسی و مدلسازی توزیع نفت در نقاط ساحلی با رعایت جذب بستر 87/07/12 سمینار تخصصی نفت و گاز و محیط زیست
94 بررسی و مدلسازی تاثیر جریانهای چرخشی بر روی رسوبگذاری و آبشستگی پشت پایه پلها 87/03/09 سومین کنفرانس بین المللی پل
95 مدلسازی رفتار جریان در دهانه تالاب انزلی مقدمه ای بر مدلسازی زیست محیطی 87/02/27 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
96 بررسی و مدلسازی تقسیم جریان در کانالهای شاخه ای متقارن هندسی 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
97 کاربرد روش حجم سیال جهت شبیه سازی جریان در خروجیهای زیرین سد سفید رود 87/02/15 دومین کنفرانس ملی سد
98 Wave hindcasting by coupling numerical model and artificial neural networks 86/10/11 OCEAN ENGINEERING
99 مدلسازی رفتار سیلاب و بررسی مکانیزم تخریب پل بزرگ جکیگور 86/10/01 دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
100 پیش بینی امواج ناشی از طوفان با استفاده از شبکه های عصبی تعلیم شده با اطلاعات مصنوعی 86/10/01 دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
101 3D Open Channel Flow Modeling by Applying 1D Adjustment 85/10/23 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
102 3D Open Channel Flow Modeling by Applying 1D Adjustment 85/06/10 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
103 A 3D model of water circulation and temprature structure in the Caspian Sea 85/06/02 Environmental Problems in Coastal Regions 5
104 مدلسازی عددی پدیده آبشستگی موضعی در اطراف خطوط لوله تحت اثر جریان 85/02/11 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
105 مقایسه الگوی آبشستگی اطراف لوله های منفرد و مرکب عمود بر جریانهای فراساحلی 85/02/11 هفتمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
106 مدلسازی عددی اثر درجه حرارت و k بر تغییرات BOD رودخانه 84/08/14 کنفرانس پنجم هیدرولیک ایران
107 Numerical and Expermental Modeling Of Scor around Submarine Pipeline due to Currents 84/05/14 ASCE Pipeline 2006
108 Release Time Component of Hydrograph 83/10/12 JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
109 Scour below Submarine pipeline due to currents 83/08/26 2nd international conf. of scour and erosion
110 مدلسازی تاثیر آلاینده ها بر تغییرات BOD رودخانه 83/07/21 اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
111 Release Time Component of Hydrograph 82/10/11 JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
112 مقاله مدلسازی تفرق امواج و محاسبه نیروی وارده به پایه های سکوهای وزنی دریایی 82/09/07 پنجمین همایش صنایع دریایی
113 مقاله Numerical Modeling of "Groundwater flow and oil Poliutium" 81/07/18 Sixth International Annual Petrolium conf
114 Three dimensional steady state seepage a finite volume approach 81/03/10 HYDRAULIC INFORMATION MANAGEMENT
115 مدل کامپیوتری دو بعدی تخمین رفتار رسوبگذاری در سدهای انحرافی 81/03/02 کنفرانس بین المللی سازه های هیدرولیکی
116 بررسی دقت تخمین ضربه در حل معادلات طرح انتقال-انتشار 80/08/11 سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
117 پیش بینی رژیم رسوبگذاری با استفاده از اطلاعات هیدرودینامیک 79/09/09 سومین کنفرانس هیدرولیک ایران
118 Validation of Sediment Approximation Methods in Persian Gulf 79/02/22 پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
119 بررسی دقت کاربرد روشهای تحلیلی محاسبه رسوب برای سواحل خلیج فارس 79/02/01 پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
120 Wave hindcasting by coupling numerical model and artificial neural networks 78/10/09 OCEAN ENGINEERING
121 مدل ریاضی جریان در مجتمع بندری شهید رجایی 78/10/09 مجموعه مقالات دریایی
122 Investigating Natural Physical Adsorption of Oil Content by Mangroves, A field-scale study 78/10/09 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
123 Investigating Natural Physical Adsorption of Oil Content by Mangroves, A field-scale study 78/10/09 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
124 Investigating Natural Physical Adsorption of Oil Content by Mangroves, A field-scale study 78/10/09 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
125 Application of temperature simulation for seepage inspection in earth-fill dams 78/10/09 Gradevinar
126 A Three - Dimensional Finite Volume Model for Shallow Water Flow Simulation 78/10/09 Australian Journal of Basic and Applied Sciences
127 Development and Application of Accurate Oil Spill Model for the Persian Gulf 77/10/11 Australian Journal of Basic and Applied Sciences
128 مطالعه جریان جزر و مد در مجتمع بندری شهید رجایی 76/02/22 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
129 بررسی جریان جزر و مد در شمال جزیره قشم 75/05/28 دومین کنفرانس بین المللی سواحل بنادر و سازه های دریایی
130 3D Modelling of Tidal Circulation in a Rectangular Harbour Using Direct One Stage Scheme 74/07/22 Proceedings of Society of Engineering Science 32nd International Annual Conference
131 3D Open Channel Flow Modeling by Applying 1D Adjustment 72/02/01 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
132 3D Open Channel Flow Modeling by Applying 1D Adjustment 65/01/01 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 تصفیه فنل موجوددر آب های زیرزمینی به وسیله موانع نفوذپذیر واکنش زا(prb) خطیبی یاسر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.11.03
2 شناسایی وضعیت آلودگی در خاک با استفاده از روش ژئوالکتریک فوادی حسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.24
3 حذف آمونیوم از آب زیرزمینی با استفاده از دیواره ی نفوذپذیر واکنش زا (PRB) در مقیاس آزمایشگاهی احسانی سعید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.21
4 بررسی تغییرات دبی و کیفیت آب زاینده رود و آب زیرزمینی منطقه ی لنجانات خورسندی کوهانستانی پریسا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.03.29
5 بررسی توزیع رسوبات معلق در زمان لایروبی حوضچه بنادر فاطمی نژاد محمدجواد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.25
6 مدلسازی فیزیکی فرآیند فرسایش اطراف لوله های دوبل در کف بستر دریا شیرازی زاده کیقباد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.19
7 کاربرد پرده متخلخل جاذب جهت حذف درجای نیکل از آب زیرزمینی آلوده عبدالرضائی علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.08
8 تصفیه فلزات سنگین موجود در آب های زیرزمینی به صورت درجا به وسیله موانع نفوذپذیر واکنش زا (PRB) رنجبر احسان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.09.30
9 بررسی آزمایشگاهی پروفیل جریان و توزیع چرخش در اطراف عرشه پل مستغرق قلعه ارشیا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.29
10 بررسی آزمایشگاهی پدیده رگاب در سدهای خاکی افسانه میلاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.13
11 مدلسازی آزمایشگاهی جریان و گردابه ورودی به آبگیرهای مستغرق پرورش احمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.27
12 تخمین مشخصات امواج ناشی از باد در ناحیه ساحلی با تلفیق مدلهای تحلیلی و عددی و هوشمند ابراهیم پوردرازکلا سعید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.25
13 بررسی فرسایش در پدیده روگذری آب از خاکریز زارع اندلانی سعید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.10
14 بررسی گرادیان غلظت بر جریان در مدل های هیدرواستاتیک شهابی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.10
15 پاکسازی خاک آلوده شده با نفت به روش خاکشویی در محل خسروفر پویا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.10
16 بررسی میدانی اثر ساقه حرا بر جذب فیزیکی لکه نفتی پرتانی صادق دکتری تخصصی PhD 1394.04.14
17 مدل سازی جریان غیر دائمی فوق بحرانی در رودخانه های شاخه ای با کاربرد شیوه ی حل نیمه ضمنی ترتیبی موسوی زاده مبارکه سیدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.09.19
18 بررسی عددی پروفیل جریان و توزیع سرعت و فشار در اطراف اعضای افقی و مایل سکوهای دریایی ارفاقی امیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.12
19 کاربرد داده‌های ژئوفیزیکی جهت تخمین شرایط تراوش در سد خجیر خیراله کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.05.14
20 بررسی تاثیر آلودگی نفتی بر روی مقاومت برشی و نفوذ پذیری خاک های ماسه ای مهدی زاده محمدجواد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.23
21 مدلسازی انتقال و ته نشینی رسوبات غیر چسبنده با کاربرد ردیابی ذره تقوائی پوریا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.07.29
22 بررسی کارایی و شرایط کاربرد روش های ژئوفیزیکی جهت مطالعات آلودگی نفتی آب های زیرزمینی صادقی احسان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.09
23 واسنجی و صحت سنجی مدلهای ترکیبی یک بعدی و سه بعدی برای آبراهه های بلند اصغری زهرا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.05.30
24 بررسی فرسایش در پدیده روگذری آب از سد همگن کوله پل نظری مهر فاطمه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.10.30
25 مدلسازی توزیع حرارت ناشی از تراوش در بدنه سدهای خاکی با کاربرد روش حجم محدود خسروی محمدهادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.07.05
26 مدلسازی دوبعدی لکه نفتی در دریا با کاربرد روشهای هوشمند شعبانیان میلاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.06.30
27 مدل سازی عددی دو بعدی توزیع نفتی در رودخانه گرشاسبی سپهر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.12.03
28 مدلسازی عددی تراوش و توزیع دما در بدنه سدهای خاکی و بررسی موقعیت نشت حسینیون مهسا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.11.29
29 تخمین آبکنی در اطراف پایه پل‌ها با کاربرد شبکه عصبی مصنوعی کمری علی ابادی کاوه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.29
30 تخمین تغییر شکل خط ساحلی با استفاده از مدل عددی و شبکه عصبی مصنوعی صفارزاده محمدمهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.29
31 شبیه سازی جریان دوبعدی با استفاده از نتایج مدل یک بعدی در رودخانه های شاخه ای محجوب امیر دکتری تخصصی PhD 1390.06.28
32 بررسی روشهای مختلف تخمین تنش برشی در مقاطع کانال طبخی وایقان هانیه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.05.29
33 مدلسازی توزیع آلودگی در مخزن سد¬ها محمودی مقدم امین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.02.31
34 بررسی عددی پروفیل جریان و توزیع چرخش در اطراف عرشه مستغرق پل محمدی خواسکوه عباس کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.12.12
35 مدلسازی دوبعدی توزیع مواد در آبهای کم عمق با کاربرد روش ردیابی ذره متینی محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.11.30
36 مدلسازی سه بعدی جریان در رودخانه با کاربرد اطلاعات دقیق یک بعدی عابدینی امیرعباس دکتری تخصصی PhD 1389.09.09
37 مدلسازی نحوه نشست مواد رسوبی در مخزن سدهای بزرگ ‏ خودحال نوید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.07.03
38 بررسی تاثیر چرخش و فروآب در تخمین آبکنی ومدلسازی فرسایش عباس نیا امیر حسین دکتری تخصصی PhD 1389.06.31
39 پایش جریان و آلودگی آب زیرزمینی در سایتهای صنعتی و شیمیائی با استفاده از مدلهای عددی طالاری شروین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.06.16
40 مدلسازی دو بعدی توده حبابی توزیع آلودگی درآبهای ساحلی زهره حیدری ها جمشید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.05.31
41 پیش بینی توزیع آلودگی و تخمین موقعیت منابع آلودکننده آب زیرزمینی با کاربرد مدل های عددی وشبکه عصبی مصنوعی باقری حسین آباد علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.11.19
42 پیش بینی بارش- رواناب در یک حوضه با بارش متغیر (مکانی) با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی ورمقانی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.06.30
43 پیش بینی مشخصات موج دریا ناشی از باد با تلفیق مدلسازی عددی و شبکه عصبی ملک محمدی فتیده ایمان دکتری تخصصی PhD 1387.06.30
44 مدلسازی جریان غیردائمی در رودخانه های شاخه ای و حلقوی منوچهری عباس کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.05.16
45 بررسی آزمایشگاهی تعیین نسبت مناسب و اجرایی ابعاد پره و طوق پایه پل جهت کاهش آبشستگی پاک نژاد امیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.07.14
46 اندازه گیری دقیق مشخصات پروفیل جریان و تراز بستر د اورعی احمدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.07.04
47 بررسی آزمایشگاهی و تحلیل عملکرد هیدروساکشن با لوله های افقی و مایل در رسوب زادیی از مخازن سدها توکلی زانیانی شیوا دکتری
48 بررسی عددی آزمایشگاهی نشت از بدنه سد خاکی به وسیله ژئوالکتریک بهمنی محسن کارشناسی ارشد ناپیوسته
49 تصفیه ی آب زیرزمینی آلوده به شیرابه ی مدفن پسماند شهری با استفاده از دیواره ی نفوذپذیر فعال در مقیاس آزمایشگاهی احسانی سعید کارشناسیارشد
50 شبیه سازی سطح آزاد سیال در مسئله ریزش آب از روی پله با استفاده از روش حجم سیال(VOF) فقیهی محدث علی دکتری تخصصی PhD
51 مدلسازی سه بعدی آبشستگی پایه پل با تلفیق روش های حجم محدود و هیدرودینامیک ذرات هموار صفارزاده محمدمهدی دکتری تخصصی PhD

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021