اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی فرجودی
نام جمشید
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 3346
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک jfarjood@ut.ac.ir
شماره اتاق 362

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی زلزله
کارشناسی -
کارشناسی ارشد -
دکتری -

درس های ارائه شده
1 اصول مهندسی زلزله
2 دینامیک ساختمان
3 مقاومت مصالح 1
4 مقاومت مصالح 2
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 ریشه یابی کاستی های موجود در تحلیل های عددی مدل های غیر خطی دینامیکی مربوط به سیستم های سازه ای 97/05/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
2 Observation of earthquake ground motions and strains ( II ) ( In Japanese ) 97/04/10 Seisan-Kenkyu
3 Reduced stiffness method for nonlinear analysis of structural frames 97/04/10 SCIENTIA IRANICA
4 Reduced stiffness method for nonlinear analysis of structural frames 97/03/11 SCIENTIA IRANICA
5 Reduced stiffness method for nonlinear analysis of structural frames 97/03/11 SCIENTIA IRANICA
6 More reliable responses for time integration analyses 96/08/07 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
7 Engineering Properties of Ground Motion Obtained from Dense Seismograph Array Data ( Part 1 : Ground Strain ) 96/05/12 Bulletin of Earthquake Resistant Structure Research Center
8 Simulating 2D waves propagation in elastic solid media using wavelet based adaptive method 96/02/25 SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING
9 Simulating 2D waves propagation in elastic solid media using wavelet based adaptive method 96/02/25 SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING
10 Estimation of site amplification attenuation and source spectra of S - Waves in the East Central Iran 95/07/10 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
11 تخمین احتمال گسیختگی مجدد قطعه شمال غرب گسل شمال تبریز بر اساس مطالعات دیرینه لرزه شناسی با لحاظ کردن عدم قطعیت های موجود 94/10/10 سومین کنگره بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
12 Multiresolution - Based Adaptive Simulation of Wave Equation 94/04/13 Applied Mathematics and Information Sciences
13 Practical Integration of Semidiscretized Nonlinear Equations of Motion: Proper Convergence for Systems with Piecewise Linear Behavior 93/10/11 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
14 On Practical Integration of Semi - Discretized Equations of Motion Part1 : Reasons for Probable Instability and Improper Convergence 93/09/10 JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION
15 On Practical Integration of Semi - Discretized Equations of Motion Part1 : Reasons for Probable Instability and Improper Convergence 93/09/10 JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION
16 On Practical Integration of Semi - Discretized Equations of Motion Part1 : Reasons for Probable Instability and Improper Convergence 93/07/09 JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION
17 On Practical Integration of Semi - Discretized Equations of Motion Part1 : Reasons for Probable Instability and Improper Convergence 93/07/09 JOURNAL OF SOUND AND VIBRATION
18 Asymptotic upper bounds for the errors of Richardson extrapolation with practical application in approximate computations 92/10/11 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING
19 بررسی اثر نوع پنجره زمانی در روش تصادفی گسل محدود بر روی پاسخ دینامیکی غیر خطی سازه های یک درجه آزادی 92/09/07 کنفرانس بین المللی عمران و معماری و توسعه پایدار شهری
20 ON THE ACCURACY AND COMPUTATIONAL COST OF TIME HISTORY ANALYSIS OF RESIDENTIAL BUILDING BY THE QUASI-WILSON-THETA METHOD 92/06/21 Eleventh International Conference on Vibration Problems
21 More reliable responses for time integration analyses 92/02/18 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
22 Multiresolution based adaptive schemes for second order hyperbolic PDEs in elastodynamic problems 91/12/30 Applied Mathematical Modelling
23 Simulating 2D waves propagation in elastic solid media using wavelet based adaptive method 91/07/10 SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING
24 Simulating 2D waves propagation in elastic solid media using wavelet based adaptive method 91/07/10 SIAM JOURNAL ON SCIENTIFIC COMPUTING
25 Determination of Site Amplification in East-Central Iran from Investigation of Strong Motion Records 91/07/07 15th World Conference on Earthquake Engineering
26 Stochastic Finite-Fault Simulation of 22 February 2005 (MW 6.4) Zarand Earthquake (Iran), based on Dynamic Corner Frequency 91/07/07 15th World Conference on Earthquake Engineering
27 More reliable responses for time integration analyses 91/04/25 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
28 بررسی اثر نوع تابع زمانی و گام های زمانی، در روش تصادفی گسل محدود، بر روی پاسخ دینامیکی غیر خطی سازهای یک درجه آزادی 90/10/11 پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله
29 Reduced stiffness method for nonlinear analysis of structural frames 90/08/19 SCIENTIA IRANICA
30 Two Versions of the Wilson-Theta Time Integration Method 90/06/17 The 10th International Conference on Vibration Problems
31 Wavelet based adaptive solution of wave equation 90/05/06 The 2nd International Conference on Multimedia Technology ICMT2011 The International Workshop on Physics and Mathematics (IWPM 2011
32 Asymptotic upper bounds for the errors of Richardson extrapolation with practical application in approximate computations 90/01/17 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING
33 Asymptotic upper bounds for the errors of Richardson extrapolation with practical application in approximate computations 90/01/17 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING
34 تخمین احتمال گسیختگی قطعه ی شمال غربی گسل تبریز، با لحاظ کردن عدم قطعیت های موجود 89/11/12 نشریه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله
35 Estimation of site amplification attenuation and source spectra of S - Waves in the East Central Iran 89/10/11 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
36 How much can the analysis of variance be useful in attenuation relationship 89/06/12 14th European Conference on Earthquake Engineering
37 Estimation of S-wave attenuation Qs in eastern and central Iran using generalized inversion method 89/06/12 14th European Conference on Earthquake Engineering
38 More Maximum accuracies for time integration analyses involved in simple friction 89/04/31 The 17th International Cogress on Sound Vibration
39 ارائه روابط کاهندگی با استفاده از تئوری منطق فازی و مقایس آن با روابط معمول برای فلات ایران 89/02/16 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 Practical Integration of Semidiscretized Nonlinear Equations of Motion: Proper Convergence for Systems with Piecewise Linear Behavior 88/11/13 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
41 Evaluation of ground strains by dense seinsmometer array observation 88/10/16 seisan -kenkyu
42 Reduced stiffness method for nonlinear analysis of structural frames 88/01/10 SCIENTIA IRANICA
43 بررسی اثر تصحیح شتابنگاشتها با استفاده از تبدیل های مختلف نوفه زدائی موجک بر طیف های بازتاب غیر خطی 87/10/04 سومین همایش مقایله با سوانح طبیعی
44 Multiresolution - Based Adaptive Simulation of Wave Equation 87/09/11 Applied Mathematics and Information Sciences
45 A unified starting procedure for the Houbolt method 87/03/12 Communication in Numerical Methods in Engineering
46 Multiresolution based adaptive schemes for second order hyperbolic PDEs in elastodynamic problems 86/11/12 Applied Mathematical Modelling
47 Asymptotic upper bounds for the errors of Richardson extrapolation with practical application in approximate computations 86/09/10 INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN ENGINEERING
48 A Comparative Study on the Effects of Impact and Linear-Elastic/Perfectly-Plastic Nonlinearities on Structural Dynamic Behaviors 86/02/26 5th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
49 A Main Caution Over Researches on Seismic Resistant Structural Systems 86/02/26 5th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
50 Ground Motion Simulation Based on Wavelet Transform and Neural Networks 85/06/17 First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (1st ECEES)
51 A Statement for the Convergence of Approximate Responses and its Application in Structural Dynamics 85/04/17 2nd International Conference From Scientific Computing to Computational Engineering (2nd IC-SCCE)
52 A New Measure for the Nonlinear Behaviour of Piece-Wisely Linear Structural Dynamic Models 85/04/15 The thirteenth international congress on sound and vibration (ICSV13-Vienna)
53 Time integration of nonlinear equation of motion- numerical instability or numerical inconsistency 84/05/21 Fifth EUROMECH Nonlinear Dynamics Conference
54 در باب همگرایی در تحلیل های دینامیکی سازه ها 1- علت اصلی همگرایی نامناسب در تحلیل دینامیکی مدلهای غیر خطی سیستم های سازه ای 84/04/22 دومین کنگره ملی مهندسی عمران
55 Estimation of site amplification attenuation and source spectra of S - Waves in the East Central Iran 84/04/10 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
56 در باب همگرایی در تحلیل های دینامیکی سازه ها 4-امکان همگرایی پاسخهای حاصل از انتگرال گیری گام به گام به پاسخهای غیر دقیق 84/02/22 دومین کنگره ملی مهندسی عمران
57 در باب همگرایی در تحلیل دینامیکی سازه ها 84/02/22 دومین کنگره ملی مهندسی عمران
58 A nonlinearity measure for piece-wisely linear structural dynamics 83/04/18 Eleventh International Congress on Sound and Vibration
59 Responses' Convergence in time integration of non-linear semi-discrete equations of motion 82/04/25 Eighth International Conference on Recent Advances in Structural Dynamics
60 Reliable convergence for dynamic linearly-elastic/perfectly-plastic systems analyzed with different integration Methods 82/04/19 Tenth International Congress on Sound and Vibration
61 همگرایی بازتاب های حاصل از تحلیل گام به گام پدید? غیر خطی برخورد دینامیکی 82/02/24 چهارمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
62 Error control for step-by-step solution of linear semi-discrete equations of motion 81/06/14 Fourth International Conference on Structural Dynamics , EURODYN2002
63 An improvement in nonlinear analysis 81/03/15 15th ASCE Engineering Mechanics Conference EM2002)
64 Robust Convergence for the Dynamic Analysis of MDOF Elastoplastic Systems 80/01/15 International Conference on Engineering Mechanics, Structures and Computation (SEMC 2001)
65 Efficient Automatic Selection of Tolerances in Nonlinear Dynamic Analysis 80/01/15 International Conference on Engineering Mechanics, Structures and Computation (SEMC 2001)
66 ارائه روشی کارا برای افزایش دقت در حل گام به گام مسائل دینامیکی غیر خطی 79/02/22 پنجمین کنفرانس بین المللی عمران
67 Practical Integration of Semidiscretized Nonlinear Equations of Motion: Proper Convergence for Systems with Piecewise Linear Behavior 78/10/09 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
68 Practical Integration of Semidiscretized Nonlinear Equations of Motion: Proper Convergence for Systems with Piecewise Linear Behavior 78/10/09 Journal of Engineering Mechanics - ASCE
69 Estimation of site amplification attenuation and source spectra of S - Waves in the East Central Iran 78/10/09 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
70 معرفی سه روش جدید جهت انتگرال گیری گام به گام در مسائل دینامیکی 78/07/29 اولین کنفرانس علمی تخصصی انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
71 Upgrading Earthquake Resistance of Existing Steel Frame Buildings 73/06/11 10th European Conference on Earthquake Engineering (ECEE)
72 زلزله خیزی شمال مرکزی ایران 72/07/07 هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله راهبردهای مقابله با آثار زلزله های آینده
73 نقد و بررسی روشهای تحلیل دینامیکی در آئین نامه 2800 72/07/07 هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله راهبردهای مقابله با آثار زلزله های آینده
74 بررسی طیف های بازتاب کشور برای تعیین طیف طرح ایران 72/07/07 هشتمین سمینار بین المللی پیش بینی برای زلزله راهبردهای مقابله با آثار زلزله های آینده
75 نقد و بررسی روشهای تحلیل دینامیکی در آیین‌نامه 2800 72/07/07 هشتمین سمینار بین¬المللی پیش¬بینی برای زلزله
76 مقررات ساختمانی اروپا (UROCODE) - فلسفه و نحو? تدوین 72/07/04 نخستین کنفرانس ملی مقرارت و کنترل ساختمان تهران
77 بررسی ومقایسه روشهای موجود برای تهیه طیف های طراحی وارائه روش مناسبی جهت کاربرد آنها در ایران 70/03/08 اولین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
78 برآورد مدت دوام حرکت نیرومند زمین ناشی از زلزله 70/03/08 اولین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
79 Application of Dense Seismograph Array Data to Evaluate Engineering Properties of Strong Ground Motions 65/09/12 Seventh Japan Earthquale Engineering Symposium
80 Relation between ground strain and ground acceleration velocity and displacement 65/07/11 41st annual conference of the japan society of civil engineering
81 Observation of Seismic-Induced Ground Strains (in Japanese) 64/04/12 13th Symposium on Ground Vibration
82 Ground Strain Characteristics Deduced by Using Dense Seismograph Array Date 64/04/12 18th J.S.C.E Symposium on Earthquake Engineering
83 Comparison of Ground Strains Evaluated by a Dense Seismograph Array with Obsered 63/07/11 39th Annual Conference of the Japan Society of Civil Engineering
84 Measurement of Seismic Ground Strain by a Dense Seismograph Array 63/05/06 Eighth World Conference on Earthquake Engineering
85 Multiresolution based adaptive schemes for second order hyperbolic PDEs in elastodynamic problems 62/06/10 Applied Mathematical Modelling
86 Estimation of Seismic Induced Ground Strains by Dense Seismometer Array Observation 62/04/12 17th J.S.C.E. Symposium on Earthquake Engineering
87 More reliable responses for time integration analyses 00/61/10 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 حل مسئله معکوس گسل محدود با استفاده از ترکیب داده های شتابنگاری و GPS داوری حامد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.31
2 بررسی تحلیل خطر زلزله وابسته به زمان، با لحاظ کردن عدم قطعیت های موجود منفرد زهرا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.23
3 مطالعه خصوصیات چشمه ی لرزه زای زلزله های تاریخی ایران با استفاده از روابط تجربی بین شدت حداکثر شتاب ( PGA) و حداکثر سرعت (PGV) هادیان محمدعلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.15
4 انجام آنالیز تحلیل خطر تابع زمان با استفاده از روش شبیه سازی مونته کارلو نوری سمیرا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.24
5 بررسی اثر انتخاب پنجره زمانی در روش تصادفی گسل محدود بر روی پاسخ دینامیکی غیر خطی سازه های یک درجه آزادی زمان محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.24
6 تیتر FGM بر بستر ارتجاعی دو پارامتری ذاکری محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.04
7 ارائه سیستم های کاهش یافته سازه های قابی در تحلیل های غیر خطی لرزه ای پور آزرم بابک دکتری تخصصی PhD 1390.02.10
8 مطالعه اثر زاوی? تورب در رفتار لرزه¬ای گروهی از پل¬های نامنظم و ارائه ملزومات حداقل برای ‏تحلیل لرزه ای ‏ صالح پیمان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.05.31
9 مطالعه کاربرد دستگاه های تکیه گاهی الاستومر باقابلیت عملکرد به عنوان ایزو لاتور ارتعاشی ‏در کاهش تقاضای نیروی ناشی از زلزله و مطالعه موردی ‏ کاهه پدرام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.02.28
10 ارائه شبیه سازی حرکات زمین با استفاده از مدل گسل محدود با فرکانس گوشه دینامیکی برای زلزله های شرق و مرکز ایران حسنی بهزاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.11.28
11 ارائه روابط کاهندگی با استفاده از تئوری منطق فازی و مقایسه آن با روابط معمول برای فلات ایران صداقتی فرهاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.11.19
12 کاربرد تئوری موجک در فرایند انتشار امواج به روش وفقی یوسفی قلعه جوق حسن دکتری تخصصی PhD 1388.11.14
13 بررسی اثر تصحیح شتابنگاشتها با استفاده از نوفه زدایی موجک بر روی طیف های پاسخ خطی و غیر خطی سروشیان سیاوش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.10.05
14 تحلیل خطر احتمالی زلزله در شهر تهران با در نظر گرفتن اثرات حوزه نزدیک عظیمی سیدامیرعمران کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021