اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی قاسمیه
نام مهدی
درجه استاد

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2869
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک m.ghassemieh@ut.ac.ir
شماره اتاق 369

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی سازه و زلزله
کارشناسی مهندسی عمران , اکلاهما - آمریکا - 1359
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه , اکلاهما - آمریکا - 1362
دکتری مهندسی عمران - سازه , اکلاهما - آمریکا - 1367

درس های ارائه شده
1 اجزامحدودمقدماتی
2 استاتیک
3 دینامیک
4 روش اجزاء محدود
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 نگاهی بر رفتار عضو غیرمستقیم قائم تحت بار جانبی 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندس عمران
2 Assessment of flexural strengthening of RC beams with iron-based shape memory alloys 97/02/20 11th international congress on advances in civil engineering
3 بررسی عددی اتصال خمشی مستقیم با مقطع افزایشیافته در حالت خمش تک محوره و خمش دومحوره 97/02/20 یازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران
4 بررسی عملکرد جداساز لرزهای طبقه در ترکیب با آلیاژهای حافظه دار شکلی در سازههای فولادی 96/11/11 هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
5 تاثیر سختی و گیرداری اتصال مفصلی در رفتار قابهای بادبندی فولادی 96/11/11 هشتمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
6 A Novel Composite Time Integration Algorithm with Unconditional Stability and Minor Period Elongation 96/07/07 4th International conference on recent innovations in Civil Engineering, Architecture and Urban Planning
7 بررسی شبه سنجه تغییرمکان نسبی طبقات قابهای خمشی ویژه فولادی متاثر از زلزله های حوزه های دور ایران 95/12/04 هفتمین کنفرانس ملی و دومین کنفرانس بین ‏المللی سازه و فولاد
8 Numerical Investigation of an Innovative Recentering Moment Connection Equipped with Shape Memory Alloys 95/08/07 5th National and 1st International conference on Modern Materials and structures in civil engineering
9 Numerical modeling of concrete beams strengthened by iron-based shape memory alloys embedded in a shotcrete layer 94/12/21 3rd National & 1st International Conference in applied research on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning
10 بررسی کاربرد آلیاژهای حافظه‌دار شکلی در عملکرد جداسازهای لرزه‌ای 94/10/10 سومین کنگره بین المللی در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
11 ارزیابی رفتار اتصالات خمشی با ورق انتهایی تحت ترکیب خمش و پیچش 94/10/10 سومین کنگره بین المللی در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
12 مدلسازی عددی غیرخطی تیرهای تقویت شده و پیشتنیده با آلیاژهای حافظه دار شکلی بر پایه آهن 94/10/10 سومین کنگره بین المللی در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
13 بهینه سازی عملکرد قاب خمشی با سیستم مختلط 94/09/18 ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
14 ارزیابی لرزه ای سازه های مجهز به جداساز لرزهای در ترکیب با آلیاژ حافظه دار شکلی 94/09/18 ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
15 بررسی رفتار اتصالات خمشی با ورق انتهایی تحت اثر بارگذاری ترکیبی 94/09/18 ششمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
16 بررسی آرایش پیچ بر روی اتصال صفحه انتهایی بلند تحت بارگذاری لرزه ای 94/07/05 دومین همایش ملی معماری، عمران و توسعه ی نوین شهری
17 Finite element modeling of failure in steel moment connection subjected to ultra-low cycle fatigue loading 94/06/07 2015 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM15)
18 Seismic evaluation of Hybrid steel frames with various patterns of semi-rigid connection 94/06/07 2015 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM15)
19 Seismic Evaluation of a Steel Moment Frame with Cover Plate Connection Considering Flexibility by Component Method 94/06/07 2015 World Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics (ASEM15)
20 بررسی اثر مدلسازی محدوده پانلی اتصالات تیر به ستون در قابهای خمشی فولادی 94/05/08 کنفرانس بین المللی عمران ، معماری و زیرساخت های شهری
21 بهبود رفتار لرزهای قابهای مختلط با انتخاب چیدمان مناسب اتصالات نیمه صلب 94/05/08 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری
22 روش جامع در تحلیل دینامیکی سازه‌ها با استفاده از انتگرال‌گیری مستقیم زمانی 94/03/07 دومین کنگره ملی مهندسی ساخت و ارزیابی پروژه های عمرانی
23 STIFFENER REQUIREMENTS IN STIFFENED STEEL PLATE SHEAR WALLS 94/02/31 7th International Conference on Seisomology & Earthquake Engineering
24 EFFECT OF STIFFENERS ON THE ANGLE OF INCLINATION IN STEEL PLATE SHEAR WALLS 94/02/31 7th International Conference on Seisomology & Earthquake Engineering
25 Ultra Low Cycle Fatigue Life Prediction of Steel Moment Connection 93/12/07 First International Conference on Steel Structures
26 Cyclic behavior of the in directed I beam to the box column connection with cover plates 93/12/07 First International Conference on Steel Structures
27 بررسی عددی رفتار لرزهای اتصال تیر I شکل به ستون قوطی تحت خمش تک محوره و دو محوره 93/12/07 پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
28 Seismic evaluation of steel moment frames with end plate moment connection considering connection flexibility by component method 93/12/07 First International Conference on Steel Structures
29 بررسی رفتار اتصال قابهای خمشی ویژه با تضعیف در جان تیر در محل مفصل پلاستیک از دیدگاه سختی الاستیک و ضریب انتقال لنگر 93/12/07 پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
30 بررسی رفتار اتصال قاب خمشی ویژه با تضعیف در جان تیر در محل مفصل پلاستیک از دیدگاه سختی الاستیک و ضریب انتقال لنگر 93/12/07 اولین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
31 روش نوین انتگرال گیری زمانی بدون پیش شرط پایدار در تحلیل دیىامیکی غیرخطی سازه ها 93/04/05 همایش ملی مهندسی عمران معماری و مدیریت پایدار شهری
32 بررسی عملکرد لرزه ای اتصال مستقیم با مقطع ثابت تیر I به ستون قوطی شکل 93/04/05 همایش ملی مهندسی عمران معماری و مدیریت پایدار شهری
33 پیش بینی خستگی کم چرخه دراتصال تیر به ستون قوطی با ورق روسری و زیرسری 93/04/05 همایش ملی مهندسی عمران معماری و مدیریت پایدار شهری
34 ارائه پروتکل پیشنهادی برای زلزله های حوزه دور جهت استفاده در تحلیلهای غیرخطی دینامیکی دو بعدی 93/04/05 همایش ملی مهندسی عمران معماری و مدیریت پایدار شهری
35 مطالعه رفتار قابهای خمشی ویژه با تیرهای با مقطع تضعیف شده در ناحیه مفصل پلاستیک با جان لوله ای شکل 92/10/05 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
36 بهبود عملکرد لرزه‌ای اتصال ورق انتهایی بلند با استفاده از آلیاژهای حافظه‌دار شکلی 92/10/05 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
37 بررسی حدی تقاضاهای موجود در چشمه اتصال تیر آی به ستون قوطی تحت خمش دو محوره 92/10/05 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
38 مطالعه رفتار قاب¬های خمشی ویزه با تیرهای با مقطع تضعیف شده در ناحیه مفصل پلاستیک با استفاده از جان لوله¬ای شکل 92/10/05 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
39 بررسی حدی تقاضاهای موجود در چشمه اتصال تیر I به ستون قوطی تحت خمش دو محوره 92/10/05 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
40 مطالعه پارامتریک رفتار قابهای ستون درختی فولادی در مجاورت آتش 92/09/28 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
41 اتصال ورق انتهایی دارای مواد هوشمند 92/09/28 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
42 پیشنهاد شتابنگاشتهای مناسب برای استفاده تحلیل دو بعدی غیرخطی در حوزه دور برای ایران و تعیین مقیاس جهت قابهای متوسط فولادی خمشی 92/09/28 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
43 مدل‌سازی ماکروی دیوار برشی بتنی همراه با بازشوهای متقارن 92/09/28 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
44 بررسی اثر مصالح حافظه‌دار شکلی در فاز رفتاری سوپرالاستیک بر ضریب رفتار دیوار برشی بتنی همراه با بازشوهای متقارن 92/09/28 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
45 بررسی اثرات کاهش ارتعاشات قائم زلزله روی پلهای با آلیاژهای حافظه دار 92/09/28 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
46 ارزیابی لرزه‌ای جداساز الاستومری مجهز به آلیاژ حافظه‌دار شکلی 92/09/28 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
47 Mitigation of vertical and horizontal seismic excitations on bridges utilizing shape memory alloy system 92/09/17 2013 3rd International Conference on Civil Engineering and Building Materials (CEBM 2013)
48 Seismic evaluation of base isolated system equipped with Shape memory alloys 92/09/17 2013 3rd International Conference on Civil Engineering and Building Materials (CEBM 2013)
49 Evaluation of progressive collapse of special steel moment frames 92/09/17 2013 3rd International Conference on Civil Engineering and Building Materials (CEBM 2013)
50 بررسی اثز مصالح حافظ دار شکلی بر ضریب رفتار دیوار برشی بتنی با بازشوهای متقارن و غیرمتقارن 92/09/07 مهندسی عمران و توسعه پایدار با محوریت کاهش خطرپذیری در بلایای طبیعی
51 ارزیابی زوال سختی و مقاومت در اتصالات به منظور پیش بینی واژگونی در سازه های خمشی فولادی تحت نیروهای ناشی از زلزله 92/02/18 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
52 ارزیابی لرزه ای و مدلسازی عددی پایه های پلهای بتن مسلح با جزییات لرزه ای نامناسب 92/02/09 چهارمین کنفرانس بین المللی بتن و توسعه
53 بررسی عملکرد سازه ی جداسازشده با تکنولوژی آلیاژ حافظه دار شکلی 91/10/05 سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
54 بررسی مودهای گسیختگی اتصالات خمشی با صفحه انتهائی همتراز به همراه بار محوری 91/10/05 سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
55 معرفی و کاربرد آلیاژهای حافظه دار شکلی SMA در مهندسی عمران 91/10/05 سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
56 ارزیالی لرزه ای پایه های متعارف پلها در مقایسه با پلهای با رفتار هیسترسیس پرچمی 91/09/16 کنفرانس ملی توسعه پایدار شهری
57 بررسی رفتار چرخه ای اتصالات فولادی خمشی با ورق های بالاسری و زیرسری تحت پروتکل های بارگذاری متفاوت 91/08/02 دومین کنفرانس ملی سازه - زلزله - ژئوتکنیک
58 An investigation on the behavior of column -Tree Steel Joints in Fire 91/07/28 10th International Congress on Advances in Civil Engineering
59 Application of Shape Memory Alloy to Seismic Design of Multi-column Bridge Bents Using Controlled Rocking Approach 91/07/07 15th world conference on Earthquake Engineering (15 WCEE
60 The Effect of Axial Force on the Behavior of Flush End-plate moment connectionsPaper Title Line 1 End-Plate Moment Connections 91/07/07 15th world conference on earthquake engineering
61 Seismic evaluation of special moment resisting I beam to box column connection 91/07/07 15th world conference on earthquake engineering
62 اثر عمق ستون بر رفتار لرزه ای اتصالات با ورق انتهایی هم تراز با مدلسازی اجزای محدود 91/06/07 کنفرانس بین المللی در ملسازی غیرخطی و بهینه سازی
63 ارزیابی عملکرد لرزه ای پل های نامنظم مجهز به المان های حافظه دار شکلی 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
64 بهبود جزئیات لرزهای محور ضعیف اتصال تیر به ستون دوبلI با استفاده از ورق میانگذر 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
65 بهبود جزئیات لرزه¬ای محور ضعیف اتصال تیر به ستون دوبل I با استفاده از ورق میانگذر 91/02/21 نهمین کنگره بین¬المللی مهندسی عمران
66 ارزیابی رفتار لرزه ای اتصالات تیر به ستون قوطی در قابهای خمشی ویژه 90/10/05 دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
67 مقایسه معیارهای موجود برای تجمع خسارت خستگی فرا سیکل پائئن 90/10/05 دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
68 بهبود رفتار لرزه ای محور ضعیف اتصال تیر به ستون دوبل I شکل با استفاده از ایده ورق کناری 90/10/05 دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
69 مقایسه رفتار لرزه ای چشمه اتصال ستون قوطی در اتصالات خمشی جوشی 90/10/05 دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
70 uniform distribution of Ductility Demand in Irregular Bridges using shape memory Alloy 90/09/09 International conference on Earthquake and Structural engineering ICESE 2011
71 بررسی امکان استفاده از آلیاژ حافظه دار شکلی در کنترل تقاضای لرزه ای پلها 90/03/31 اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
72 کاربرد آلیاژهای حافظه دار شکلی در کنترل رفتار لرزه ای پلها 90/03/31 اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
73 روش جدید انتگرال گیری مستقیم زمانی برای مسائل غیر خطی دینامیک سازه ها با استفاده از توابع وزنی 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
74 ارزیابی کاربرد آلیاژهای حافظه دار در اتصالات خمشی 89/12/05 همایش ملی یافته های نوین در مهندسی عمران
75 بررسی رفتار قاب ها با اتصال RBS با در نظر گرفتن عملکرد غیر خطی اتصال تیر به ستون 89/10/05 اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
76 اراده روش مقاوم سازی اتصالات گیردار فولادی رایج توسط سخت کننده مثلثی 89/10/05 اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
77 شبیه سازی میکرومکانیکی ترک خوردگی در اتصال تیرورق I به ستون قوطی در اثر خستگی سیکل پائین 89/10/05 اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
78 بررسی رفتار چرخه ای اتصالات خمشی تیر به ستون جعبه ای تقویت شده با ورق پشت بنددار 89/10/05 اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
79 بررسی رفتار اتصالات جوشی رایج با جزئیات اجرائی مختلف 89/10/05 اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
80 بررسی رفتار لرزه ای اتصالات خمشی جوشی تیر I به ستون قوطی با ورق زیر سری و روسری در قابهای خمشی ویژه 89/10/05 اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
81 اتصالات خمشی جوشی تیر I به ستون قوطی در قابهای خمشی ویژه 89/10/05 اولین کنفرانس ملی سازه و فولاد
82 روش انتگرالگیری غیر مشروط پایدار در تحلیل دینامیکی مسائل غیر خطی سازه ها با استفاده از شتاب مرتبه دوم 89/09/12 اولین همایش ملی سازه-زلزله-ژئوتکنیک
83 Seismic enhancement of concrete shear walls structures by shape memory alloys 89/07/09 9th international congress on advances in civil engineering
84 Parabolic acceleration time integration method for nonlinear dynamics of structures 89/07/09 9th international congress on advances in civil engineering
85 Seismic analysis and response of semi rigid frames with RBS Connection 89/06/28 INNOVATIVE WORLD OF STRUCTURAL ENGINEERING ICIWSE-2010
86 ASSESSMENT CYCLIC BEHAVIOR AND DETERMINE THE RBS CONNECTION FLEXIBILITY 89/04/23 5th World Conference on Structural Control and Monitoring
87 A Weighted Residual Quadratic Acceleration Time Integration Methodin Nonlinear Structural Dynamics 89/02/20 2010 The International Conference on Applied Physics and Mathematics ICAPM 2010
88 SEISMIC RETROFIT OF OLD CONCRETE STRUCTURESUSING SHAPE MEMORY ALLOYS 88/08/07 First conference in infrastructure engineering and management
89 بهبود پاسخ لرزه ای دیوارهای برشی بتنی مجهزبه آلیاژهای حافظه دار شکلی 88/08/07 اولین کنفرانس ملی مهندسی ومدیریت زیرساختها
90 کاربرد آلیاژهای حافظه دارشکلی د رمهندسی عمران 88/08/07 اولین کنفرانس ملی مهندسی ومدیریت زیرساختها
91 Seismic Simulation of Composite Bracing System 87/11/03 THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON MODELING, SIMULATION, AND APPLIED OPTIMIZATION (ICMSAO'09)
92 مقاومت عمود بر صفحه جوش گوشه جهت ارزیابی رفتار اتصالات گیردار در سازه های فولادی رایج 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
93 روش انتگرا گیری مستقیم زمانی با شتاب مرتبه دوم برای مسائل دینامیک سازه 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
94 بهبود رفتار لرزه ای سازه های دیوار بررشی بتنی با استفاده از آلیاپهای حافظه دار شکلی 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
95 مقایسه بهبود عملکرد لرزه ای سازه های دارای بادبندهای ساخته شده از آلیاپهای حافظه دار شکلی و بادبندهای مقید شده در برابر کمانش 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
96 Upgrading of Concrete shear wall system using shape memory alloys 86/08/26 Inspection appraisal repair and maintenance of structures
97 Enhancement of the existing steel structures using shape memory alloys 86/08/26 Inspection appraisal repair and maintenance of structures
98 Seismic Response of Shear wall Structures reinforced with SMAs 86/08/04 Int'l Earthquake Symposium Kocaeli 2007
99 بازرسی فنی جوش نفوذی کامل در اتصالات گیردار فولادی با کاربرد مهندسی 86/08/02 کنفرانس بین المللی بازرسی و آزمون غیر مخرب
100 vertical vibration of steel concrete composite floor system subjected to footsteps loading 85/07/21 7th international congress on advances in civil engineering
101 Numerical Investigation on the behavior of steel flush end-plate connection 85/07/21 7th international congress on advances in civil engineering
102 Steel extended end plate moment connections subjected to cylic loading 85/07/21 7th international congress on advances in civil engineering
103 Evaluation of damage of structures with shape memory alloy dampers subjected to seismic excitations 85/07/17 First European Conference on Earthquake Engineering and Seismology
104 Application of digital shearography in determining opening mode SIF in edge cracks 85/05/23 Fracture and Engr. Materials and Structures
105 Application of digital shearography in determining KI in edge cracks 85/04/16 16th European conference of Fracture (ECF16)
106 بررسی اثر عمق ستون در رفتار لرزه ای اتصالات با ورق انتهایی بلند 85/02/20 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
107 بررسی استفاده از روش اجزای محدود برای تحلیل اتصال با ورق انتهایی هم تراز 85/02/20 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
108 Finit element analysis of framed structures using shape memory alloy braces subjected to cyclic loadings 84/11/22 SSRC 2006 Anuual Stability Conference
109 Finite Element Analysis of Framed Structures Using Shape Memory Alloy Braces Subjected To cyclic loadings 84/11/22 SSRC 2006 Annual Stability Conference
110 Finite Element Analysis of Framed Structures using Shape Memory Alloy Braces Subjected to Seismic Loadings 84/03/15 McMat 2005 - Mechanics and Material Confernce
111 A new idea for application of different states of shape memory alloys in structures for seismic applications 84/03/15 MCMAT 2005 - Mechanics and Material Confernce
112 A New Idea For Application Of Different States Of Shape Memory Alloys In Structures For Seismic Applications 84/03/13 McMat2005: 2005 Joint ASME/ASCE/Ses Conference on Mechanics and Materials
113 Nonlinear Finite Element Analysis of Framed Structures Using Shape Memory Alloy Braces Subjected to Seismic Loadings 83/07/15 SMST 2004: The International Organization on Shape Memory and Superelastic Technologies
114 فرآیند طراحی یک ساختمان مذهبی 78/10/09 کنفرانس بین المللی هنر و تمدن اسلامی
115 پیش بینی گسیختگی در مسائل پلاستیسته دو بعدی 78/10/09 پلا ستیستیه 1989
116 کاربرد مدل های کنماتیک در حل مسائل غیرخطی سازه ای به روش اجزاء محدود 78/10/09 آکادمی علوم اکلاهما
117 آزمایش سازه ای ساختمان فرهنگی 78/10/09 کنفرانس بین المللی هنر و تمدن اسلامی
118 کاربرد مدل های کتماتیک برای مسائل پلاستیستیه تحت بارهای نوسانی 78/10/09 پلاستیستیه 1991
119 تحلیل غیر خطی اتصالات فلزی گیردار به روش اجزاء محدود غیر خطی 78/10/09 انجمن مهندسین عمران جنوب آمریکا
120 تحلیل غیرخطی ورق های اتصال فولادی از نوع پیشانی 78/10/09 پنجمین کنفرانس بخش مکانیک انجمن مهندسین عمران آمریکا
121 تحلیل غیر خطی سازه ها به روش اجزاء محدود 78/10/09 آکادمی علوم اکلاهما
122 Structural Design Process for a Religious Building 78/01/22 International Conference on "The Islamic Art, Culture and Civilization: Iran"
123 Structural Models Testing of a Building with Cultural Function 78/01/22 International Conference on "The Islamic Art, Culture and Civilization: Iran"
124 A New Unconditionally Stable Time Integration Method for Analysis of Nonlinear Structural Dynamics Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME
125 A New Unconditionally Stable Time Integration Method for Analysis of Nonlinear Structural Dynamics Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME
126 A New Unconditionally Stable Time Integration Method for Analysis of Nonlinear Structural Dynamics Journal of Applied Mechanics, Transactions ASME
127 A new dual bracing system for improving the seismic behavior of steel structures SMART MATERIALS AND STRUCTURES
128 A new dual bracing system for improving the seismic behavior of steel structures SMART MATERIALS AND STRUCTURES
129 A new dual bracing system for improving the seismic behavior of steel structures SMART MATERIALS AND STRUCTURES
130 روش شتاب سهموی انتگرال گیری زمانی برای مسائل دینامیک سازه ها Civil Engineering Infrastructures journal
131 روش شتاب سهموی انتگرال گیری زمانی برای مسائل دینامیک سازه ها Civil Engineering Infrastructures journal
132 روش شتاب سهموی انتگرال گیری زمانی برای مسائل دینامیک سازه ها Civil Engineering Infrastructures journal
133 Uniform Distribution of Ductility Demand in Irregular Bridges using Shape Memory Alloy World Academy of Science, Engineering and Technology
134 Research on the Behavior of the Steel Plated Shear Wall by Finite Element Method Journal of Structures
135 Research on the Behavior of the Steel Plated Shear Wall by Finite Element Method Journal of Structures
136 Applicability of damage indices for detection of cracking in steel moment connections Journal of Rehabilitation in Civil Engineering
137 Axial load effects on flush end-plate moment connections PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS STRUCTURES AND BUILDINGS
138 Axial load effects on flush end-plate moment connections PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS STRUCTURES AND BUILDINGS
139 Axial load effects on flush end-plate moment connections PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS STRUCTURES AND BUILDINGS
140 Axial load effects on flush end-plate moment connections PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS STRUCTURES AND BUILDINGS
141 ارزیابی رفتار لرزه ا ی اتصالات تیر آی به ستون قوط ی در قاب ها ی خمشی ویژه سازه و فولاد
142 Seismic evaluation of reduced beam section frames considering connection flexibility STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS
143 Analytical and experimental studies on stress capacity with modified 3 wood members under combined stresses MADERAS-CIENCIA Y TECNOLOGIA
144 Analytical and experimental studies on stress capacity with modified 3 wood members under combined stresses MADERAS-CIENCIA Y TECNOLOGIA
145 Analytical and experimental studies on stress capacity with modified 3 wood members under combined stresses MADERAS-CIENCIA Y TECNOLOGIA
146 ارتعاش عمودی سقفهای کامپوزیت بااستفاده از روش شبکه عصبی نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
147 Application of Weight Functions in Nonlinear Analysis of Structural Dynamics Problems INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL METHODS
148 Application of Weight Functions in Nonlinear Analysis of Structural Dynamics Problems INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL METHODS
149 Application of Weight Functions in Nonlinear Analysis of Structural Dynamics Problems INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL METHODS
150 Application of Weight Functions in Nonlinear Analysis of Structural Dynamics Problems INTERNATIONAL JOURNAL OF COMPUTATIONAL METHODS
151 Seismic enhancement of multi-span continuous bridges subjected to threedirectional excitations SMART MATERIALS AND STRUCTURES
152 Seismic enhancement of multi-span continuous bridges subjected to threedirectional excitations SMART MATERIALS AND STRUCTURES
153 Seismic enhancement of multi-span continuous bridges subjected to threedirectional excitations SMART MATERIALS AND STRUCTURES
154 A time stepping method in analysis of nonlinear structural dynamics APPLIED AND COMPUTATIONAL MATHEMATICS
155 A time stepping method in analysis of nonlinear structural dynamics APPLIED AND COMPUTATIONAL MATHEMATICS
156 A time stepping method in analysis of nonlinear structural dynamics APPLIED AND COMPUTATIONAL MATHEMATICS
157 A time stepping method in analysis of nonlinear structural dynamics APPLIED AND COMPUTATIONAL MATHEMATICS
158 A time stepping method in analysis of nonlinear structural dynamics APPLIED AND COMPUTATIONAL MATHEMATICS
159 Impact of the Loading Histories on the Behaviour of Steel Moment Connections Journal of Civil Engineering and Architecture
160 Seismic performance comparison of flaged-shaped hysteretic and traditional bridge piers ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
161 Seismic performance comparison of flaged-shaped hysteretic and traditional bridge piers ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
162 Seismic performance comparison of flaged-shaped hysteretic and traditional bridge piers ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
163 Seismic performance comparison of flaged-shaped hysteretic and traditional bridge piers ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
164 Seismic performance comparison of flaged-shaped hysteretic and traditional bridge piers ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
165 Steel beam-to-column connections equipped with SMA tendons and energy dissipating devices including shear tabs or web hourglass pins JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
166 Steel beam-to-column connections equipped with SMA tendons and energy dissipating devices including shear tabs or web hourglass pins JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
167 Steel beam-to-column connections equipped with SMA tendons and energy dissipating devices including shear tabs or web hourglass pins JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
168 Steel beam-to-column connections equipped with SMA tendons and energy dissipating devices including shear tabs or web hourglass pins JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
169 ارزیابی اتصالات خمشی تقویت شده با ورق پشت بنددار سازه و فولاد
170 ارزیابی آزمایشگاهی رفتار اتصالات گیردار جوشی تیر به ستون در سازه های متداول سازه و فولاد
171 بررسی عملکرد سازه ی جداسازشده با تکنولوژی آلیاژ حافظه دار شکلی سازه و فولاد
172 Shape memory alloy-based moment connections with superior self-centering properties SMART MATERIALS AND STRUCTURES
173 Shape memory alloy-based moment connections with superior self-centering properties SMART MATERIALS AND STRUCTURES
174 Shape memory alloy-based moment connections with superior self-centering properties SMART MATERIALS AND STRUCTURES
175 A Superelastic Retrofitting Method for Mitigating the Effects of Seismic Excitations on Irregular Bridges Civil Engineering Infrastructures journal
176 A Superelastic Retrofitting Method for Mitigating the Effects of Seismic Excitations on Irregular Bridges Civil Engineering Infrastructures journal
177 A Superelastic Retrofitting Method for Mitigating the Effects of Seismic Excitations on Irregular Bridges Civil Engineering Infrastructures journal
178 Numerical Evaluation of the Extended Endplate Moment Connection Subjected to Cyclic Loading Current Advances in Civil Engineering
179 Macroscopic modelling of coupled concrete shear wall ENGINEERING STRUCTURES
180 Macroscopic modelling of coupled concrete shear wall ENGINEERING STRUCTURES
181 Macroscopic modelling of coupled concrete shear wall ENGINEERING STRUCTURES
182 Macroscopic modelling of coupled concrete shear wall ENGINEERING STRUCTURES
183 بررسی آزمایشگاهی تاثیر نرخ کرنش بر ناحیه حرارت دیده مجاور جوش در اتصالات گیردار فولادی مهندسی ساختمان و علوم مسکن
184 بررسی رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی فصلنامه تازه های رواندرمانی
185 Application of Shape Memory Alloys in Seismic Control of Steel Structures Advances in Materials Science and Applications
186 پیشنهاد زوج شتابنگاشتهای مناسب برای تحلیل سه بعدی غیر خطی در حوزه دور برای تهران مهندسی عمران مدرس
187 بررسی رفتار دیوارهای بتنی مجهز به آلیاژهای حافظه شکلی مارتنزایتی مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
188 ارزیابی رفتار اتصالات خمشی با صفحه انتهایی همتراز تحت خمش و نیروی محوری سازه و فولاد
189 Seismic Control of Steel Structures with Shape Memory Alloys International Journal of Automation and Control
190 بازرسی فنی جوش نفوذی کامل در اتصالات گیردار فولادی با کاربرد مهندسی مهندسی جوش
191 Improvement of Concrete Shear Wall Structures by Smart Materials Open Civil Engineering Journal
192 روش شتاب وزندار مرتبه دوم انتگرالگیری زمانی برای تحلیل دینامیکی سازهها مجله مهندسی ساختمان و علوم مسکن
193 بررسی رفتار غیرخطی ستو نهای مرکب مزدوج I شکل در سازه های فولادی رایج Civil Engineering Infrastructures journal
194 بررسی رفتار غیرخطی ستو نهای مرکب مزدوج I شکل در سازه های فولادی رایج Civil Engineering Infrastructures journal
195 بررسی رفتار غیرخطی ستو نهای مرکب مزدوج I شکل در سازه های فولادی رایج Civil Engineering Infrastructures journal
196 مقایسه نیروهای جانبی ناشی از زلزله در آیین نامه 2800 ( U.B.Cبخش اول ) علوم وفنون نقشه برداری
197 Analytical and experimental studies on stress capacity with modified wood members under combined stresses MADERAS-CIENCIA Y TECNOLOGIA
198 Analytical and experimental studies on stress capacity with modified wood members under combined stresses MADERAS-CIENCIA Y TECNOLOGIA
199 Analytical and experimental studies on stress capacity with modified wood members under combined stresses MADERAS-CIENCIA Y TECNOLOGIA
200 فرآیند طراحی سازه ی ویژه ی بتنی پوسته یی علوم وفنون نقشه برداری
201 اثر نیروی محوری روی رفتار اتصال خمشی با صفحه انتهایی بلند Civil Engineering Infrastructures journal
202 اثر نیروی محوری روی رفتار اتصال خمشی با صفحه انتهایی بلند Civil Engineering Infrastructures journal
203 اثر نیروی محوری روی رفتار اتصال خمشی با صفحه انتهایی بلند Civil Engineering Infrastructures journal
204 بررسی رفتار لرزه ای اتصال خمشی پیچی با صفحه انتهایی بلند نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
205 Predicting Low Cycle Fatigue Life through Simulation of Crack in Cover Plate Welded Beam to Column Connections Journal of computational applied mechanics
206 Predicting Low Cycle Fatigue Life through Simulation of Crack in Cover Plate Welded Beam to Column Connections Journal of computational applied mechanics
207 Predicting Low Cycle Fatigue Life through Simulation of Crack in Cover Plate Welded Beam to Column Connections Journal of computational applied mechanics
208 Nonlinear Structural Dynamics Analysis Using Weighted Residual Integration Mechanics of Advanced Materials and Structures
209 Nonlinear Structural Dynamics Analysis Using Weighted Residual Integration Mechanics of Advanced Materials and Structures
210 Nonlinear Structural Dynamics Analysis Using Weighted Residual Integration Mechanics of Advanced Materials and Structures
211 Nonlinear Structural Dynamics Analysis Using Weighted Residual Integration Mechanics of Advanced Materials and Structures
212 Determination of Opening Mode Stress Intensity Factor for Edge Cracks By Means of Digital Shearography Including Finite Element Simulation of Shearographic Fringes Journal of Mechanics and Aerospace
213 تعیین ضریب شدت تنش مود بازشوندگی در ترک های لبه ای با اشتفاده از برشنگاری دیجیتالی به همراه شبیه سازی عددی و تحلیلی مکانیک هوافضا
214 Evaluation of Stiffened End - Plate Moment Connection through Optimized Artificial Neural Network Journal of Software Engineering and Applications
215 بررسی عملکرد لرزه ای اتصال تیرI به ستون قوطی شکل با ورقهای فوقانی و تحتانی به روش اجزای تشکیل دهنده مجله مهندسی عمران شریف
216 Retrofitting welded flange plate moment connection with rib reinforcing Asian Journal of Civil Engineering
217 Retrofitting welded flange plate moment connection with rib reinforcing Asian Journal of Civil Engineering
218 Influence of the axial force on the behavior of endplate moment connections STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
219 Influence of the axial force on the behavior of endplate moment connections STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
220 Influence of the axial force on the behavior of endplate moment connections STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
221 Influence of the axial force on the behavior of endplate moment connections STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
222 Evaluation of Progressive Collapse of Special Steel Moment Frames Advanced Materials Research
223 Cyclic performance of flange-plate connection to box column with finger shaped plate JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
224 Cyclic performance of flange-plate connection to box column with finger shaped plate JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
225 Cyclic performance of flange-plate connection to box column with finger shaped plate JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
226 Cyclic performance of flange-plate connection to box column with finger shaped plate JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
227 ارزیابی بهبود حاصل در عملکرد سازه های قابی بااستفاده از مهاربندهای از جنس آلیاژهای حافظه دار شکلی نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
228 بررسی ویژگیهای مکانیکی چوب پلیمر راش - فورفوریل الکل مجله صنایع چوب و کاغذ ایران
229 Behavior and Design of Large‐Capacity Moment End Plates Journal of Structural Engineering
230 Behavior and Design of Large‐Capacity Moment End Plates Journal of Structural Engineering
231 Behavior and Design of Large‐Capacity Moment End Plates Journal of Structural Engineering
232 رفتار اتصالات گیردار سنگین از نوع ورق با پیشانی انجمن مهندسین مجله سازه عمران آمریکا
233 Mitigation of Vertical and Horizontal Seismic Excitations on Bridges Utilizing Shape Memory Alloy System Advanced Materials Research
234 The effect of stiffeners on the strain patterns of the welded connection zone JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
235 The effect of stiffeners on the strain patterns of the welded connection zone JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
236 The effect of stiffeners on the strain patterns of the welded connection zone JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
237 The effect of stiffeners on the strain patterns of the welded connection zone JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
238 Multilinear one - dimensional shape memory material model for use in structural engineering applications ENGINEERING STRUCTURES
239 Multilinear one - dimensional shape memory material model for use in structural engineering applications ENGINEERING STRUCTURES
240 Multilinear one - dimensional shape memory material model for use in structural engineering applications ENGINEERING STRUCTURES
241 Multilinear one - dimensional shape memory material model for use in structural engineering applications ENGINEERING STRUCTURES
242 اثر ارتفاع سازه در پاسخ لرزه ای سازه های فولادی با بادبندهای نوین Civil Engineering Infrastructures journal
243 اثر ارتفاع سازه در پاسخ لرزه ای سازه های فولادی با بادبندهای نوین Civil Engineering Infrastructures journal
244 اثر ارتفاع سازه در پاسخ لرزه ای سازه های فولادی با بادبندهای نوین Civil Engineering Infrastructures journal
245 A Weighted Residual Parabolic Acceleration Time Integration Method for Problems in Structural Dynamics Comput. Methods Appl. Math
246 Seismic performance of ductile welded connections using T - stiffener JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
247 Seismic performance of ductile welded connections using T - stiffener JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
248 Seismic performance of ductile welded connections using T - stiffener JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
249 Seismic performance of ductile welded connections using T - stiffener JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
250 Seismic performance and comparison of three different I beam to box column joints Earthquake Engineering and Engineering Vibration
251 Seismic performance and comparison of three different I beam to box column joints Earthquake Engineering and Engineering Vibration
252 Seismic performance and comparison of three different I beam to box column joints Earthquake Engineering and Engineering Vibration
253 Seismic performance and comparison of three different I beam to box column joints Earthquake Engineering and Engineering Vibration
254 Seismic control of concrete shear wall using shape memory alloys Journal of Intelligent Material Systems and Structures
255 Seismic control of concrete shear wall using shape memory alloys Journal of Intelligent Material Systems and Structures
256 Seismic control of concrete shear wall using shape memory alloys Journal of Intelligent Material Systems and Structures
257 Seismic control of concrete shear wall using shape memory alloys Journal of Intelligent Material Systems and Structures
258 Application of Kinematic Hardening Models to Cyclic Plasticity Structural Analysis Problems COMPUTERS & STRUCTURES
259 Application of Kinematic Hardening Models to Cyclic Plasticity Structural Analysis Problems COMPUTERS & STRUCTURES
260 Application of Kinematic Hardening Models to Cyclic Plasticity Structural Analysis Problems COMPUTERS & STRUCTURES
261 Application of Kinematic Hardening Models to Cyclic Plasticity Structural Analysis Problems COMPUTERS & STRUCTURES
262 کاربرد مدلهای کنماتیک در تحلیل سازه ها تحت بارهای نوسانی کامپیوتر و سازه
263 Concrete Filled Tubular Bracing Subjected to Cyclic Loading Civil Engineering Infrastructures journal
264 Concrete Filled Tubular Bracing Subjected to Cyclic Loading Civil Engineering Infrastructures journal
265 Concrete Filled Tubular Bracing Subjected to Cyclic Loading Civil Engineering Infrastructures journal
266 رفتار چرخه ای اتصالات خمشی فولادی متعارف تحت پروتکلهای بارگذاری متفاوت و گسترش یافته مجله مهندسی عمران شریف
267 Strongly stable multi-time stepping method with the option of controlling amplitude decay in responses Journal of computational applied mechanics
268 Strongly stable multi-time stepping method with the option of controlling amplitude decay in responses Journal of computational applied mechanics
269 Strongly stable multi-time stepping method with the option of controlling amplitude decay in responses Journal of computational applied mechanics
270 Procedure to Predict Ultimate Fracture Failure History for Plane Stress Plasticity Problems ENGINEERING FRACTURE MECHANICS
271 Procedure to Predict Ultimate Fracture Failure History for Plane Stress Plasticity Problems ENGINEERING FRACTURE MECHANICS
272 Procedure to Predict Ultimate Fracture Failure History for Plane Stress Plasticity Problems ENGINEERING FRACTURE MECHANICS
273 Procedure to Predict Ultimate Fracture Failure History for Plane Stress Plasticity Problems ENGINEERING FRACTURE MECHANICS
274 پیش بینی نهائی گسیختگی در مسائل دو بعدی پلا ستیسیته مهندسی مکانیک شکست
275 بررسی رفتار چرخه ای سیستم های مهاربندی مرکب Civil Engineering Infrastructures journal
276 بررسی رفتار چرخه ای سیستم های مهاربندی مرکب Civil Engineering Infrastructures journal
277 بررسی رفتار چرخه ای سیستم های مهاربندی مرکب Civil Engineering Infrastructures journal
278 Finite element Modelling of Large Capacity Stiffened Steel Tee - Hanger Connections COMPUTERS & STRUCTURES
279 Finite element Modelling of Large Capacity Stiffened Steel Tee - Hanger Connections COMPUTERS & STRUCTURES
280 Finite element Modelling of Large Capacity Stiffened Steel Tee - Hanger Connections COMPUTERS & STRUCTURES
281 Finite element Modelling of Large Capacity Stiffened Steel Tee - Hanger Connections COMPUTERS & STRUCTURES
282 تحلیل اتصالات فلزی بصورت ( T ) شکل به روش اجزاء محدود وغیر خطی کامپیوتر وسازه
283 Invisible elastic bolt model concept for finite element analysis of bolted connections JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
284 Invisible elastic bolt model concept for finite element analysis of bolted connections JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
285 Invisible elastic bolt model concept for finite element analysis of bolted connections JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
286 Invisible elastic bolt model concept for finite element analysis of bolted connections JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
287 Energy dissipation characterisitics of semi - rigid connections JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
288 Energy dissipation characterisitics of semi - rigid connections JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
289 Energy dissipation characterisitics of semi - rigid connections JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
290 Energy dissipation characterisitics of semi - rigid connections JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
291 Cyclic Assessment of Steel Framed Structures with Shape Memory Alloy Chevron Braces Science Series Data Report
292 مقایسه نیروهای جانبی ناشی از زلزله در آیین نامه 2800 و ( U.B.Cبخش دوم ) علوم وفنون نقشه برداری
293 New Practical Approach to Nonlinear Dynamic Analysis of Structures : Refinement of Newmarks and Wilsons Classical Methods Practice Periodical on Structural Design and Construction
294 State of the art in nonlinear dynamic analysis of smart structures with SMA members International Journal of Engineering Science
295 State of the art in nonlinear dynamic analysis of smart structures with SMA members International Journal of Engineering Science
296 State of the art in nonlinear dynamic analysis of smart structures with SMA members International Journal of Engineering Science
297 Seismic Enhancement of Coupled Shear Walls Using Shape Memory Alloys ژورنال مهندسی عمران و علوم
298 کاهش پاسخ سازههای فولادی با استفاده ازمیراگرهای حافظه دارشکلی نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
299 Seismic Evaluation of Base Isolated System Equipped with Shape Memory Alloys Advanced Materials Research
300 An Algorithm for the Analysis of Problems with Combined Material And Geometric Nonlinearities COMPUTERS & STRUCTURES
301 An Algorithm for the Analysis of Problems with Combined Material And Geometric Nonlinearities COMPUTERS & STRUCTURES
302 An Algorithm for the Analysis of Problems with Combined Material And Geometric Nonlinearities COMPUTERS & STRUCTURES
303 An Algorithm for the Analysis of Problems with Combined Material And Geometric Nonlinearities COMPUTERS & STRUCTURES
304 Application of Shape Memory Alloys in Seismic Isolation: A Review Civil Engineering Infrastructures journal
305 Application of Shape Memory Alloys in Seismic Isolation: A Review Civil Engineering Infrastructures journal
306 Application of Shape Memory Alloys in Seismic Isolation: A Review Civil Engineering Infrastructures journal
307 الگورتیمی برای تحلیل غیر خطی مسائل سازه أی کامپیوتر و سازه
308 Finite Element Analysis Of Flush End Plate Moment Connections under cyclic loading International Journal of Civil, Architectural Science and Engineering
309 Parametric analysis of steel plated shear structures JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY
310 Parametric analysis of steel plated shear structures JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY
311 Parametric analysis of steel plated shear structures JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY
312 Parametric analysis of steel plated shear structures JOURNAL OF CENTRAL SOUTH UNIVERSITY
313 ارائه پروتکل بارگذاری برای اتصالات خمشی فولادی در ایران مهندسی عمران مدرس
314 Reinforcing fillet welds preventing cracks in partial joint penetration welds INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
315 Reinforcing fillet welds preventing cracks in partial joint penetration welds INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
316 Reinforcing fillet welds preventing cracks in partial joint penetration welds INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
317 Reinforcing fillet welds preventing cracks in partial joint penetration welds INTERNATIONAL JOURNAL OF STEEL STRUCTURES
318 Numerical Modelling of End - Plate Moment Connection Subjected to Bending and Axial Forces The journal of Mathematics and Computer Sciencce
319 مقایسه معیارهای موجود برای تجمع خسارت خستگی فرا سیکل پایین در اتّصال فولادی با ورق های پوششی سازه و فولاد
320 بررسی رفتار و طراحی اتصال خمشی با ورق انتهائی هم تراز به روش اجزاء محدود تحت بارگذاری متناوب نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
321 بررسی رفتار دیوار برشی فولادی به روش اجزاء محدود نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
322 WUF-W connection performance to box column subjected to uniaxial and biaxial loading JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
323 WUF-W connection performance to box column subjected to uniaxial and biaxial loading JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
324 WUF-W connection performance to box column subjected to uniaxial and biaxial loading JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
325 WUF-W connection performance to box column subjected to uniaxial and biaxial loading JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
326 Extended implicit integration process by utilizing nonlinear dynamics in finite element STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
327 Extended implicit integration process by utilizing nonlinear dynamics in finite element STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
328 Extended implicit integration process by utilizing nonlinear dynamics in finite element STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
329 Extended implicit integration process by utilizing nonlinear dynamics in finite element STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
330 رفتار شکست چوب پلیمر راش- فوران تحت مد آی فصلنامة علمی – پژوهشی تحقیقات علوم چوب و کاغذ ایران
331 A SECOND ORDER TIME INTEGRATION SCHEME FOR ELASTIC DYNAMIC PROBLEMS Asian Journal of Civil Engineering
332 A SECOND ORDER TIME INTEGRATION SCHEME FOR ELASTIC DYNAMIC PROBLEMS Asian Journal of Civil Engineering
333 Study of stress capacity improvement of L-type joint by chemical modification of wood BIORESOURCES
334 Study of stress capacity improvement of L-type joint by chemical modification of wood BIORESOURCES
335 Study of stress capacity improvement of L-type joint by chemical modification of wood BIORESOURCES
336 Study of stress capacity improvement of L-type joint by chemical modification of wood BIORESOURCES
337 Panel zone evaluation of direct connection to box column subjected to bidirectional loading Structural Design of Tall and Special Buildings
338 Panel zone evaluation of direct connection to box column subjected to bidirectional loading Structural Design of Tall and Special Buildings
339 Panel zone evaluation of direct connection to box column subjected to bidirectional loading Structural Design of Tall and Special Buildings
340 Panel zone evaluation of direct connection to box column subjected to bidirectional loading Structural Design of Tall and Special Buildings
341 Cyclic response characteristics of retrofitted moment resisting connections JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
342 Cyclic response characteristics of retrofitted moment resisting connections JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
343 Cyclic response characteristics of retrofitted moment resisting connections JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
344 Cyclic response characteristics of retrofitted moment resisting connections JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
345 Effect of stiffeners on steel plate shear wall systems STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
346 Effect of stiffeners on steel plate shear wall systems STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
347 Effect of stiffeners on steel plate shear wall systems STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
348 Effect of stiffeners on steel plate shear wall systems STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
349 Adopting flexibility of the end-plate connections in steel moment frames STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
350 Adopting flexibility of the end-plate connections in steel moment frames STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
351 Adopting flexibility of the end-plate connections in steel moment frames STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
352 Adopting flexibility of the end-plate connections in steel moment frames STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
353 Effectiveness of the shape memory alloy reinforcement in concrete coupled shear walls Journal of Intelligent Material Systems and Structures
354 Effectiveness of the shape memory alloy reinforcement in concrete coupled shear walls Journal of Intelligent Material Systems and Structures
355 Effectiveness of the shape memory alloy reinforcement in concrete coupled shear walls Journal of Intelligent Material Systems and Structures
356 Effectiveness of the shape memory alloy reinforcement in concrete coupled shear walls Journal of Intelligent Material Systems and Structures
357 A superelastic protective technique for mitigating the effects of vertical and horizontal seismic excitations on highway bridges Journal of Intelligent Material Systems and Structures
358 A superelastic protective technique for mitigating the effects of vertical and horizontal seismic excitations on highway bridges Journal of Intelligent Material Systems and Structures
359 A superelastic protective technique for mitigating the effects of vertical and horizontal seismic excitations on highway bridges Journal of Intelligent Material Systems and Structures
360 A superelastic protective technique for mitigating the effects of vertical and horizontal seismic excitations on highway bridges Journal of Intelligent Material Systems and Structures
361 New implicit method for analysis of problems in nonlinear structural dynamics APPLIED AND COMPUTATIONAL MATHEMATICS
362 New implicit method for analysis of problems in nonlinear structural dynamics APPLIED AND COMPUTATIONAL MATHEMATICS
363 New implicit method for analysis of problems in nonlinear structural dynamics APPLIED AND COMPUTATIONAL MATHEMATICS
364 New implicit method for analysis of problems in nonlinear structural dynamics APPLIED AND COMPUTATIONAL MATHEMATICS
365 New implicit method for analysis of problems in nonlinear structural dynamics APPLIED AND COMPUTATIONAL MATHEMATICS
366 Structure-dependent improved Wilson- θmethod with higher order of accuracy and controllable amplitude decay Applied Mathematical Modelling
367 Structure-dependent improved Wilson- θmethod with higher order of accuracy and controllable amplitude decay Applied Mathematical Modelling
368 Structure-dependent improved Wilson- θmethod with higher order of accuracy and controllable amplitude decay Applied Mathematical Modelling
369 Implementation of shape memory alloy dampers for passive control of structures subjected to seismic excitations JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
370 Implementation of shape memory alloy dampers for passive control of structures subjected to seismic excitations JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
371 Implementation of shape memory alloy dampers for passive control of structures subjected to seismic excitations JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
372 Implementation of shape memory alloy dampers for passive control of structures subjected to seismic excitations JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
373 Response modification factor of steel frames utilizing shape memory alloys Journal of Intelligent Material Systems and Structures
374 Response modification factor of steel frames utilizing shape memory alloys Journal of Intelligent Material Systems and Structures
375 Response modification factor of steel frames utilizing shape memory alloys Journal of Intelligent Material Systems and Structures
376 Response modification factor of steel frames utilizing shape memory alloys Journal of Intelligent Material Systems and Structures
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح با استفاده از آلیاژهای حافظه دار شکلی بر پایه آهنی به روش نصب در سطح خارج و یا نزدیک سطح نجفی فراز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.07.04
2 دیوار برشی فولادی حفره دار در قاب های با اتصالات نیمه مفصلی مجلسی سیدارسلان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.25
3 بررسی رفتار لرزه ای تیرهای فولادی با تراز متفاوت در قاب های خمشی صمدی ملاقاسم سعید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.14
4 مدل خرابی هیسترزیس ایبارا - مدینا - کرواینکلر برای دیوار برشی فولادی بام شاد امید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.02.26
5 ارزیابی لرزه ای سازه مجهز به جداساز طبقه در ترکیب با آلیاژهای حافظه دار شکلی اسعدی مائده کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.02.25
6 بررسی مرکزگرایی با کاربرد میراگر اصطکاکی مهار استهلاک انرژیEDR در قاب فولادی رزقی رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.28
7 مقاوم سازی یک شاهتیر پل به وسیلهی آلیاژهای حافظه دار شکلی جاسازی شده در لایه‌ای از شاتکریت دولت ابادی ندا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.12.18
8 ارزیابی لرزه‌ای سازه مجهز به کنترل کننده‌های غیرفعال در ترکیب با آلیاژهای حافظه‌دار شکلی افسری علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.11.05
9 ارزیابی رفتار اتصالات خمشی ورق انتهایی تحت بارگذاری غیر متناسب با در نظر گرفتن اندرکنش نیروهای خمشی، پیچشی و محوری طاهری پور محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.26
10 مطالعه روش مقاوم سازی خمشی با استفاده از آلیاژهای حافظه داری شکلی نصب شده در نزدیک سطح ابوعلی سحر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.22
11 بررسی گسیختگی اتصال خمشی فولادی در خستگی سیکل پایین افضلان میلاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.09.08
12 ارزیابی عددی رفتار لرزه ای اتصال خمشی تیر با موج دار کردن جان توسط میمرخ لوله به ستون در ناحیه مفصل پلاستیک اخوه احسان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.10
13 بهینه سازی عملکرد قاب خمشی با سیستم مختلط واحدی نیلوفر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.09
14 ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب های خمشی با در نظر گرفتن انعطاف پذیری اتصال بهادری علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.05.24
15 طراحی دیوار برشی فولادی براساس عملکرد رحم زاده قره قنات احمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.04.21
16 تحلیل غیر خطی دینامیک سازه ها با استفاده از روش های نوین انتگرال گیری مستقیم زمانی در متد المان محدود محمدزاده چیانه سعید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.10.20
17 سیستم جدید بادبندی دوگانه متشکل از بادبندهای آلیاژهای حافظه دار شکلی و بادبندهای نوین کاری امیر دکتری تخصصی PhD 1393.06.12
18 ارزیابی عددی رفتار لرزه ای اتصال تیر I شکل به ستون قوطی تحت خمش 2 محوره و تعیین تقاضاهای ایجاد شده روی اجزای اتصال سیفان فرشته کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.11
19 اثر خستگی سیکل پایین در اتصالات خمشی فولادی متداول در ایران تقی نیاحجابی اشکان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.04.15
20 بررسی رفتار اتصالات ورق انتهایی دارای مواد هوشمند فرمانی محمدامین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.23
21 تأثیر آلیاژهای حافظه‌دار شکلی در کنترل رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی بتنی همراه با بازشو رضاپوراهنگر معین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.23
22 اثر پروتکل بارگذاری برای اتصالات خمشی فولادی رایج در ایران حسنی سوخته سرائی محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.22
23 کاهش تاثیر شتاب قائم زلزله بر پل ها با استفاده از آلیاژ حافظه دار شکلی آرین هادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.21
24 مدل‌سازی زوال اجزا جهت پیش‌بینی واژگونی در قاب‌های خمشی فولادی با اتصال تیر I به ستون قوطی کریمی سیاوش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.12
25 فروریزش پیش‌رونده اتصالات قاب‌های خمشی ویژه ولدبیگی آرمین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.09
26 ارزیابی سیستم‌های جداساز پایه مجهز به آلیاژهای حافظه‌دار الوندی شقایق کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.05.07
27 استفاده از مکانیزم گهواره ای در ارتقا رفتار لرزه ای پل های چند ستونی داودی روزبه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.04.29
28 مطالعات تجربی و عددی اتصال خمشی جوشی تیر 1 به ستون قوطی با استفاده از ورق های روسری و زیرسری و مستقیم درختی صنیعی نیا زهرا دکتری تخصصی PhD 1392.04.29
29 اثر بار محوری روی رفتار اتصال خمشی با ورق انتهایی هم تراز گودرزی علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.10.27
30 ارزیابی عملکرد لرزه ای قاب ها با اتصال تیر به ستون با ورق انتهایی گسترش یافته با در نظر گرفتن انعطاف پذیری اتصال بائی محمود کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.10.06
31 ارزیابی رفتار اتصالات خمشی ورق انتهایی تحت بارگذاری ترکیبی قاسمی طرئی هادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.06.28
32 ارزیابی رفتار لرزه ای محور ضعیف اتصالات جوشی صلب در ستون های دوبل محمدی سعید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.06.28
33 بهبود رفتار لرزه ای نامنظم با استفاده از آلیاژ حافظه دار شکلی قدرتیان کاشان سیدمحی الدین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.05.17
34 بررسی اثرات پروتکل های بارگذاری بررفتار اتصالات خمشی فولادی با ورق روسری و زیرسری رحیم زاده علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.11.30
35 رفتار اتصال خمشی فولادی در خستگی سیکل پایین بدرخانی آجائی بهروز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.11.30
36 بررسی رفتار اتصالات خمشی جوشی بین تیر I شکل و ستون قوطی رضوانی رامتین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.03.30
37 ارزیابی عملکرد لرزه¬ای قاب¬ها با اتصال RBS با در نظر گرفتن انعطاف¬پذیری اتصال تیر به ستون کیانی جلال کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.11.26
38 روش شتاب سهموی انتگرال¬گیری زمانی برای تحلیل غیر خطی دینامیک سازه¬ها غلامپور علی اکبر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.11.26
39 بکارگیری میراگر ستون مایع-گاز تنظیم شده در فضای داخلی المان های سکوهای دریایی جکت به منظور کنترل ارتعاشات لرزه ای سکو موسوی سیدامین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.09.27
40 ارزیابی اتصالات خمشی با ورق انتهایی دارای پیچهای آلیاژهای حافظه دار فرزانه مهرنوش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.06.23
41 بررسی ضریب رفتار قابهای مهاربندی شده با آلیاژهای حافظه دار شکلی کارگرموخر رامتین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.12.22
42 بررسی امکان تقویت و بهسازی سازه های بتن مسلح با استفاده از رفتار مادی حافظه شکلی (Memory effect) صابردل ساده مریم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.11.14
43 بررسی تحلیل رفتار لرزه ای دیوارهای بتنی مجهز به آلیاژهای حافظه دار شکلی مصطفی زاده مهناز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.10.27
44 بررسی رفتار دیوار برشی فولادی در ساختمان های بلند مرتبه حیدری ناصر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.04.31
45 مقایسه رفتار لرزه ای سیستم های مهاربندی مرکب و مقید شده در مقابل کمانش) صنیعی نیا زهرا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.06.31
46 روش شتاب سهموی انتگرال گیری زمانی کریمی راد مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.04.22
47 مقایسه رفتار لرزه‌ای سیستم‌های بادبندی از نوع آلیاژهای حافظه‌دار هوشمند (SMAs) و نوین (BRBFs) کاری امیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.04.22
48 بررسی رفتار چرخه ای اتصالات خمشی تقویت شده با ورق قبادی محمدسهیل دکتری تخصصی PhD 1387.02.29
49 ارایه پروتکل بارگذاری ملی برای اتصالات خمشی حسنی سوخته سرایی محمد دکتری
50 بررسی تئوری، تحلیلی وآزمایشگاهی دیوار برشی فولادی کامپوزیت و تعیین ضوابط طراحی آنها شریفی کلهرودی سیدمحسن دکتری تخصصی PhD
51 تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح با استفاده از آلیاژهای حافظه دار شکلی بر پایه آهن به روش نصب در سطح خارجی و یا نزدیک سطح نجفی فراز کارشناسیارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021