اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی کارآموز
نام محمد
درجه استاد

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2169
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک karamouz@ut.ac.ir
شماره اتاق 312

اطلاعات تحصیلی
گرایش برنامه‌ریزی و مدیریت منابع آب
کارشناسی عمران, شیراز - 1356
کارشناسی ارشد عمران, جورج واشنگتن - 1358
دکتری عمران, پردو - 1361

درس های ارائه شده
1 آب های زیرزمینی
2 آب های زیرزمینی پیشرفته
3 تحلیل و مدیریت سیستم های منابع آبII
4 هیدرولوژی پیشرفته
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Determination of CSO Volume for Impact Assessments under Extreme Flooding Conditions: A Case Study Read More: http://ascelibrary.org/doi/abs/10.1061/9780784479858.018 95/03/06 World Environmental and Water Resources Congress 2016: Watershed Management, Irrigation and Drainage, and Water Resources Planning and Management
2 How Accurate and Practical Flood Inundation Maps Are Using Low Resolution DEMs 95/03/06 World Environmental and Water Resources Congress 2016: Watershed Management, Irrigation and Drainage, and Water Resources Planning and Management
3 بررسی رویکرد بار- مقاومت در تحلیل شکست زیرساختهای آبی شهری در مواجهه با سیلاب 95/02/03 ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
4 مدیریت منابع آب : ایجاد نگرش مشترک )Resilience( دوام و قوام در پیوند اکولوژی با چرخهی آب 95/02/03 ششمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
5 MAPPING REGIONAL DROUGHT VULNERABILITY: A CASE STUDY 94/09/04 The International Archives of Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences
6 Developing an Integrated Drought Monitoring System Based on Socioeconomic Drought in a Transboundary River Basin: A Case Study 94/07/29 World Environmental and Water Resources Congress 2010
7 Realization of sea level rise using climate variables considering climate change scenarios 94/07/08 WORLD ENVIRONMENTAL & WATER RESOURCES CONGRESS
8 Development of Integrated Drought Management Indices in Urban Area: A Case Study 94/06/26 IPWE
9 Multicritera Evaluation of Combined sewer overflow ompacts in coastal cities 94/03/23 9th WORLD CONGRESS OF EWRA "Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities"
10 Flood Scenarios Determination Using Non-stationary Flood Frequency Analysis in Coastal Areas 94/03/23 9th WORLD CONGRESS OF EWRA "Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities"
11 SIMULATION OF SEA WATER LEVEL VARIATIONS USING DATA DRIVEN MODELS: A CASE STUDY OF NEW YORK BAY 94/03/23 9th WORLD CONGRESS OF EWRA "Water Resources Management in a Changing World: Challenges and Opportunities"
12 Climate Change Impacts on Urban Runoff in a New York City watershed 94/02/31 World Environmental & Water Resources Congress 2014
13 Climate Change Impact on Sea Level in New York City 93/09/19 7th International Perspective on Water Resources and the Environment
14 LID Implementation to Mitigate Climate Change Impacts on Urban Runoff 93/04/14 World Environmental and Water Resources Congress 2014:
15 Coastal floodplain mapping and evaluation using GIS and HEC-GeoRAS models 93/03/15 World Environmental and Water Resources Congress 2014@ sWater Without Borders
16 Quantifying Resilience to Coastal Flood Events: A Case Study of New York City 93/03/15 World Environmental and Water Resources Congress 2014
17 Integration of coastal storm inundation model (GSSHA) with grid surface and subsurface hydrological model 93/03/15 World Environmental and Water Resources Congress 2014@ sWater Without Borders
18 Climate Change Impacts on Urban Runoff in a New York City Watershed 93/03/15 World Environmental and Water Resources Congress 2014
19 Quantifying Resilience to Coastal Flood Events: A Case Study of New York City a 93/03/15 World Environmental and Water Resources Congress a
20 Coastal Floodplain Mapping and Evaluation Using GIS and HEC-GeoRAS Models 93/03/15 ASCE World Environmental & Water Resources Congress 2014
21 Integration of Coastal Storm Inundation Model (GSSHA) with Grid Surface and Subsurface Hydrological Model 93/03/15 World Environmental and Water Resources Congress 2014
22 Assessment of Waste Water Treatment Facilities Resiliency to Coastal Flooding 92/10/20 7th International Perspective onWater Resources and the Environment
23 Climate Change Impact on Sea Level in New York City 92/10/20 7th International Perspective onWater Resources and the Environment
24 Assessment of waste water treatment facilities resiliency to coastal flooding 92/10/18 IPWE 2014
25 Cloud Computing in Urban Flood Disaster Management 92/03/02 World Environmental and Water Resources Congress 2013
26 Assessment of Floodplains in New York City 92/03/02 World Environmental and Water Resources Congress 2013
27 Evaluation of Widespread Contaminant on Water Distribution Systems 92/03/02 World Environmental and Water Resources Congress 2013: Showcasing the Future
28 Incorporating rainfall-runoff model parameters uncertainty in for flood risk management: A case study 91/10/21 6th International Perspective on Water Resources the Environment Conference (IPWE 2013
29 Development of integrated drought management indices in urban areas with surface water supply resources: a case study 91/10/20 6th International Perspective on Water Resources and the Enviroment
30 Climate Change Impacts on Groundwater Resources:A Case Study 91/04/22 5th Engineering Conference-Encon 2012
31 Evaluation of Climate Change Impact on Future Bioclimatic Condition and Water Demand 91/03/04 World Environmental and Water Resources Congress 2012
32 EValuation of water distribution reliability under unpleasent contamination events 91/02/30 ASCE-EWRI 2012
33 Development of an algorithm for vulnerability zoning of water distribution network 91/02/30 ASCE-EWRI 2012
34 Development of a reliability based dynamic model of urban water supply system: a case study 91/02/30 Asce-EWRI 2012
35 climate change impacts on runoff evaluation 91/02/30 ASCE 2-EWRI 2012
36 تاریخچه توسعه منابع آب در خاورمیانه 90/12/04 همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
37 Evaluation of interactions among water resources management practices 90/10/22 IPWE 2012
38 Analysis of Future Hydro-climatic condition in a semi arid region: A case study 90/10/22 IPWE 2012
39 Evaluation of Joint Reliability of Treated Water in Water Treatment Plants Proceedings 90/10/22 IPWE 2012
40 Hierarchy process based vulnerability assessment of water distribution systems 90/10/22 IPWE 2012
41 Hierarchy Process based Vulnerability Assessment of Water Distribution Systems 90/10/17 Proceedings of 5th International Perspective on Water Resources the Environment Conference (
42 selecting a domestic water demand prediction model for climate change studies 90/03/05 ASCE-EWRI 2011
43 A System Dynamics Approach to Economic Assessment of Water Supply and Demand Strategies 90/03/05 World Environmental and Water Resources Congress 2011
44 Simulation of Streamflow to Reservoirs using a Data Based Mechanistic Model: A Case Study 90/03/05 Proceedings of the world Environmental water resources congress 2011
45 توسعه مدل پیش بینی بارش مناطق ساحلی با استفاده از پیش بینی کننده های اقلیمی 90/02/29 دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
46 توسعه مدل بارش-رواناب حوضه آبریز سد لار با استفاده ازمدل های 90/02/14 چهارمین گنفرانس مدیریت منابع آب
47 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی: مطالعه موردی دشت رفسنجان 90/02/14 چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
48 توسعه مدل بارش-رواناب حوضه آبریز سد لار با استفاده از مدلهای DBM 90/02/14 چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
49 Water Allocation in a Watershed Considering the Climate Change Impacts 89/04/16 HYDROLOGYHYSRAULICS AND WATER RESOURCES IN AN UNCERTAIN ENVIROMENT (CANADA WATER 2010
50 Selection of Most Appropriate Indicators in Development of Drought Monitoring Schemes 89/04/16 HYDROLOGYHYSRAULICS AND WATER RESOURCES IN AN UNCERTAIN ENVIROMENT (CANADA WATER 2010
51 Development of Vulnerability Assesssment Algorithm for Water Resources Through a Watershed 89/04/16 HYDROLOGYHYSRAULICS AND WATER RESOURCES IN AN UNCERTAIN ENVIROMENT (CANADA WATER 2010
52 Development of Vulnerability Assesssment Algorithm for Water Resources Through a Watershed 89/04/16 HYDROLOGYHYSRAULICS AND WATER RESOURCES IN AN UNCERTAIN ENVIROMENT (CANADA WATER 2010
53 Statistical Downscaling of GCM Simulations for Estimation of Climate Change Impacts on Drought Characteristics A Case Study 89/04/16 HYDROLOGYHYSRAULICS AND WATER RESOURCES IN AN UNCERTAIN ENVIROMENT (CANADA WATER 2010
54 The Effects of Climate Change on the Bioclimatic Future of Human Conditions: A Case Study 89/04/16 HYDROLOGY HYDRAULICS AND WATER RESOURCES IN AN UNCERTAIN ENVIRONMENT (CANADA WATER 2010)
55 Selection of Appropriate Indicators for Development of Drought Monitoring Schemes 89/04/16 HYDROLOGYHYSRAULICS AND WATER RESOURCES IN AN UNCERTAIN ENVIROMENT (CANADA WATER 2010
56 Development of an Algorithm for Risk Based Strategic Water Supply Planning: A Case Study 89/03/02 World Environmental and Water Resources Congress 2010: 1960 Challenges of Change. 2010 ASCE
57 Vulnerability Assessment and Risk Reduction of Water Supply Systems 89/03/02 World Environmental and Water Resources Congress 2010: 1960 Challenges of Change. 2010 ASCE
58 Developing a system dynamics model for phosphorous TMDL in reservoir a case study 89/03/02 World Environmental and Water Resources Congress 2010: 1960 Challenges of Change. 2010 ASCE
59 Risk Analysis in Development of Reconstruction and Rehabilitation Programs of Urban Water Infrastructures 89/03/02 World Environmental and Water Resources Congress 2010: 1960 Challenges of Change. 2010 ASCE
60 Rainfall Downscaling Using Statistical Downscaling Model and Canonical Correlation Analysis: A Case Study 89/03/02 World Environmental and Water Resources Congress 2010: 1960 Challenges of Change. 2010 ASCE
61 تعیین شاخص هایی جهت ارزیابی آسیب پذیری مخازن: مطالعه موردی 89/02/23 نخستین کنفرانشس ملی ژوهش های کاربردی منابع آب ایران
62 تعیین شاخصهایی جهت ارزیابی آسیبپذیری مخازن: مطالعه موردی 89/02/23 اولین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
63 توسعه شاخص پایش خشکسالی شهری: مطالعه موردی شهر تهران 89/02/23 اولین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
64 developping and integrated drought monitoring system based on socio economic drought in transboundary river basin: a case study 89/01/30 world invironmental and water resources congress 2010
65 Climate Change Impacts on Crop Water Requirements: A Case Study 88/12/16 The 1st IWA Malaysia Young Water Professionals Conference
66 Application of Multi-objective Particle Swarm Algorithm for Reservoir Operation: A Case Study 88/12/15 The 1st IWA Malaysia Young Water Professionals Conference
67 ارزیابی آسیب¬پذیری سدها با رویکرد مدیریت استراتژیک: مطالعه موردی 88/12/10 دومین همایش ملی سد سازی
68 Deriving Reservoir Operating Strategies Using Dynamic Programming and Artificial Neural Networks 88/11/17 -3rd International Perspective on Current & Future State of Water Resources & the Environment
69 ارزیابی حداکثر بار آلودگی روزانه مواد مغذی از حوضه ی آبریز به مخزن سد 88/07/29 سومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
70 Long-lead Forecasting of Monthly Rainfall Using Large Scale Climate Signals and Statistical Desegregation Models 88/06/11 ASCE-EWRI Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress Kansas City MO 17-21 May
71 بررسی اثر تغییر اقلیم بر شوری آب 88/06/08 -
72 Development an Integrated Algorithm to Evaluate Drought Planning Schemes in Urban Area A Case Study 88/04/29 IAHR Vancouver Canada August
73 Development of an Algorithm for Evaluation of Reservoir Vulnerability in Disasterst 88/04/22 IAHR Vancouver Canada Augus
74 آموزش مهندسی با نگاه محیط زیست توسعه هرم فکری هالیستیک اکولوژیکی 88/03/12 اموزش مهندسی 1404
75 Impact of Climate Change on Sediment Load Transport in a Watershed Scale A Case Study 88/03/07 ICWR Langkawi Kedah Malaysia 26-27 May
76 Application of a DSS-Based Model for Improvement in Water Demand Management A Case Study 88/03/07 ICWR Malaysia 26-27 May
77 Evaluation of Uncertainty in Urban Water Drainage System Performance 88/03/07 ICWR Malaysia 26-27 May
78 impact of climate change on sediment loads transport in a watershed scale 88/03/01 international conference on water resources (ICWR 2009
79 Optimal Design of Water Diversion System A Case Study 88/02/31 ASCE-EWRI Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress Kansas City MO 17-21 May
80 Economic Sustainability Evaluation of an Interbrain Water Transfer Project Using GWP Statement 88/02/31 ASCE-EWRI Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress Kansas City MO 17-21 May
81 Evaluation of Uncertainties in the Simulation of Watershed Nutrient Load A Case Study 88/02/31 ASCE-EWRI Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress Kansas City MO ??-?? May
82 Development of Sustainable Water Supply Scheme in Reservoir Operation A Case Study 88/02/31 ASCE-EWRI Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress Kansas City MO 17-21 May
83 تدوین الگوی بهرهبرداری از مخزن با در نظر گرفتن تغییر اقلیم 88/02/18 هشتمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران شیراز
84 ارزیابی ریسک بهرهبرداری از سیستمهای شهری 88/02/18 هشتمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران شیراز
85 توسعه دانش نرم افزاری در طراحی شبکههای توزیع آب شهری تدوین پردازشگر بهینهسازی 88/02/18 هشتمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران شیراز
86 تدوین چارچوب سیستم پشتیبانی در تصمیمگیری با رویکرد حل اختلاف مطالعه موردی سد کرخه 88/02/04 کنففرانس مدیریت منابع آب ایران
87 Design of Water Distribution Networks Using Scattered Search A Case Study 87/10/26 WEES
88 Optimization of Best Management Practices for Reservoir Eutrophication Management Using SWAT Model 87/10/23 SWAT-Sea
89 Rainfall Prediction Considering the Climate Signals Using Hybrid KNN-ANN Model 87/10/21 -
90 ارزیابی شاخص های پایداری طرح های توسعه منابع آب با نگرش مهندسی ارزش 87/09/06 سومین کنفرانس ملی مهندسی ارزش
91 الگوی تعیین حریم رودخانه با درنظر گرفتن عوامل هیدرولیکی و اقلیمی 87/08/23 هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
92 بررسی تغییرات ظرفیت ایمن مسیل¬های شهری در اثر توسعه شهری 87/08/23 هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
93 بررسی تغییرات ایمن مسیلهای شهری در اثر توسعه شهری 87/08/13 هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
94 Industrial Solids waste management in the southern part of iran application of a new plan 87/08/07 environmental management engineering planning and economics
95 ارزیابی اثر بهترین راهکارهای مدیریتی در کاهش بار مواد مغذی ورودی بهمخزن سد 87/07/25 سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
96 مدیریت جامع منابع آب چالشها و دغدغههای حوضه آبریز اهرچای 87/07/25 سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
97 ارایه رویکرد جامع ارزیابی عملکرد سیستم های تصفیه آبب در مواجهه با بحران 87/07/16 دومین همایشش ملی آبوفاضلاب با رویکرد بهره برداری
98 تدوین الگوی نگرش پایدار در مدیریت یکپارچه آب شهری 87/03/16 همایش مدیریت تامین تقاضا و مصرف آب شهری در استان تهران
99 تعیین نیاز زیست محیطی رودخانه مطالعه موردی رودخانه اهر چای 87/03/01 دومین همایش مهندسی محیط زیست
100 سیستم تدارک پروژه و سیستم پیشبرد اجرایی پروژه 87/02/31 دومین کنفرانس ملی نظام تمین و تدارک کالا و خدمات در پروژهها
101 بررسی قابلیتهای استفاده از مهندسی ارزش در طرحهای توسعه منابع آب 87/02/28 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه تهران
102 الگوی پیشبینی شدت و مدت خشکسالی مطالعه موردی 87/02/28 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه تهران
103 Application of nash bargaining theory in Water Allocation A Conflict Resolution Approach 87/02/21 Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congres
104 Impact of River Morphology on Floodplain Zoning A Case Study 87/02/21 A Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress
105 An Algorithm for Evaluation of Water Resources Development Projects Using Value Engineering 87/02/21 Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress
106 Planning for UNESCO IHP VII Challenge and Opportunities 87/02/21 Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress
107 Assessment of Watershed Nutrient Load Input to Resevoir 87/02/21 Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress
108 Evaluation of Uncertainties in Downscaling Precipitation due to Climate Change Scenarios 87/02/21 Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congres
109 Development of an Algorithm for Contingency Planning in Dry Period 87/02/21 Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress
110 Developing Virtual Drought Exercise Scenarios A Case Study 87/02/21 Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress
111 Middle Eastern Hydrologic History and Water Developments 87/02/21 Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress
112 Developing a Flood Warning System A Case Study 87/02/18 4th International Conference on Flood Defense
113 Evaluation of Urban Floods Considering Climate Change Impacts 87/02/18 4the International Conference on Flood Defense
114 Development of an Algorithm for Evaluation of a Water Treatment Plant Performance 87/02/17 Proceedings of the World Environmental and Water Resources
115 کاربرد مدلهای حل اختلاف در بهرهبرداری از سدهای چند منظوره برقابی مطالعه موردی 87/02/03 دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقابی
116 تحلیل سطح تغذیهگرایی مخزن با استفاده از روش ارزیابی ترکیبی فازی 87/02/03 دومین کنفرانس سد ونیروگاههای برق آبی
117 سیستم تدارک پروژه و سیستم های پیشبرد (اجرایی) پروژه 86/11/05 دومین سمینار و تدارک پروژه ها مرکز مطالعات تکنولوژیک
118 بهره برداری از منابع آب رویکرد جامع و پایدار 86/11/05 اولین همایش سازگاری با کم آبی و نمایشگاه بین المللی تجهیزات بهینه ساری مصرف آب و کشاورزی شهری
119 بحران آب: آمادگی سیستم تامین و توزیع آب" دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی 86/10/05 دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
120 چارچوب مطالعات اجتماعی در بهره برداری از تأسیسات شبکه های آبیاری و زهکشی مطالعه موردی: شبکه آبیاری و زهکشی دشت پیر سهراب 86/08/03 دومین کنفرانس ملی تجربه های ساخت تأسیسات آبی و شبکه های آبیاری و زهکشی
121 Evaluation of System Readiness in Urban High Water Demand Seasons 86/07/06 Conference on Demand Management
122 Bayesian Stochastic Genetic Algorithm for Operation of Reservoirs 86/07/04 اولین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیات
123 Application of Conflict Resolution in Water Allocation: A Case Study 86/04/14 proceeding of the 3rd WSEAS int. conf. on energy, environment
124 Industrial solid waste management in the southern part of Iran: Application of a new master plan 86/04/07 CEMEPE/SECOTOX Conference
125 Evaluation of Spans Characteristics Considering Climate Change Effects 86/04/06 Second International Conference on Earth Systems Modeling
126 Climate Change and Water Availability 86/04/06 Second International Conference on Earth Systems Modeling
127 Entropy based Optimization Model of Wasr-Load Allocation 86/02/16 ASCE-EWRI Congress 2007
128 River Water Quality Management with Conflicting Objectives: A Case Study 86/02/16 ASCE-EWRI Congress 2007
129 Dealing with Conflict on How to Operate Multi-Purpose Reservoirs: A Case Study 86/02/16 ASCE-EWRI Congress 2007
130 Prediction of Mosoon Rainfall Using Large Scale Climate Signals: A Case Study 86/02/16 ASCE-EWRI Congress 2007
131 Assessment of Uncertainty in Flood Forecasting using downscaled rainfall data 86/02/16 ASCE-EWRI Congress 2007
132 کاربرد استوکستیک بهره برداری از مخزن با استفاده از تئوری بی: مطالعه موردی 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
133 تدوین مدل پیش بینی بارش جهت بهره بر داری از منابع آب حوزه آبریز اهر چای ربز مقیاس کردن آماری 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
134 جامع نگری در مدیریت خشکسالی حوزه آبریز اهر چای 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
135 تدوین مدل بهینه سازی بهره برداری از سدها با تلفیق مدل کمی بلند مدت و مدل کمی - کیفی سالانه 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
136 شاخصهای پایداری در مدیریت منابع آب 85/12/07 ششمین همایش ملی دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست
137 تخصیص بار آلودگی رودخانه بر اساس تغییرات آنتروپی 85/12/01 اولین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
138 تعیین و شبیه سازی متغیرهای کیفی در بهره برداری از رودخانه کارون: بررسی تغییرات کیفی در انتقال آب کوهرنگ 3 به زاینده رود 85/11/26 هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
139 مدیریت سیلاب بر مبنای ریسک 85/11/26 هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
140 مدیریت سیلابدشت و تعیین کاربری بهینه اراضی بر اساس بهینه سازی تحت ریسک: مطالعه موردی 85/11/26 هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
141 تدوین شاخص ترکیبی خشکسالی و پیش بینی آن با استفاده از شبکه های عصبی 85/11/04 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
142 مدیریت جامع سیلاب: سیستم هشدار سیل سد زیردان 85/11/04 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
143 پیش بینی بلندمدت بارش با استفاده از سیگنالهای هواشناسی: کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی (منطقه جنوب شرق ایران) 85/11/04 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
144 الگوریتم ارزیابی اقتصادی طرحهای انتقال آب: مطالعه موردی 85/11/04 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
145 شبیه سازی کمی و کیفی آبهای سطحی و زیرزمینی: مطالعه موردی: دشت لنجانات اصفهان 85/11/04 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
146 Water Allocation from River System Cosidering the Interaction between River and Aquifer 85/09/29 An International Perspective on Environmental and Water Resources
147 Analysis of Spatial Variation of Precipitation Considering Virtual Stations: A Case Study 85/09/29 An International Perspective on Environmental and Water Resources
148 Effects of large Scale Climate Signal on Iran Monsoon Rainfall 85/09/29 An International Perspective on Environmental and Water Resources
149 Flood Forecasting using downscale long-lead Precipitation forecost 85/08/01 The second Korea-Iran Joint Workshop on Climate Modeling
150 چالشها و فرصتهای بکارگیری مدلهای بهره برداری بهینه از سیستم های منابع آب 85/06/15 اولین همایش منطقه ای بهره برداری بهینه از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود
151 Design of a river water quality monitoring network an entopy based approach 85/04/31 World Water and Envirnmental Resources Congress
152 Conflict Resolution in Water Allocation considering the Water Quality Issues 85/04/12 7th International Congress on Civil Engineering
153 Conflict Resolution in River Water Quality Management: A System Dynamics Approach 85/04/03 7th International Congress on Civil Engineering
154 Optimal Desgin of the On-line Water Quality Monitoring Systems:A Case Study 85/03/04 World Environmental and Water Resources Congress 2006
155 Risk Based Conflict Resolution Model for River Water Quality Management 85/03/04 ٌWorld Environmental and Water Resources Congress 2006
156 Design of On-line River Water Quality Monitoring Networks using an Entropy Based Approach: a Case Studyd Approach 85/03/04 World Water and Environmental Resources Congress
157 Improvment of Water Network Reliability : A Conflict Resolution Approach 85/03/04 ٌWorld Environmental and Water Resources Congress 2006
158 Optimal Reservoir Operation considering the Water Quality Issues: Application of Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems (ANFIS) 85/02/27 2006 World Water and Environmental Resources Congress
159 رویکرد سیستمی به بهینه سازی حجم کنترل سیلاب در سدهای مخزنی چند منظوره 85/02/20 هفتمین کنگره بین المللی عمران (ICCE7)
160 پیش بینی بلندمدت بارش با استفاده از سیگنالهای هواشناسی: کاربرد شبکه عصبی مصنوعی 85/02/20 هفتمین کنگره بین المللی عمران (ICCE7)
161 Analysis of Spatial Variations of Precipitation: A Case Study of Western Iran 85/02/20 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
162 Conflict Resolution in River Water Quality Management: A System Dynamics Approach 85/02/20 7th International Congress on Civil Engineering (ICCE7)
163 بررسی چالشها و دغدغه های هیدرولیکی شبکه توزیع آب تهران 84/09/19 پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
164 Predictiors for Long-lead Precipitation Forecasting in Western Iran 84/08/26 Proceedings of First Iran-Korea Joint Workshop on Climate Modeling
165 Predictors for Long-Lead Precipitation Forcasting in Western Iran 84/08/26 Joint Workshop on Climate Modeling
166 Long-Lead Rainfall Forcasting, Using Dynamic Neural Networks: Case Study of Western Part of Iran 84/08/26 The first Iran-Korea Joint Workshop on Climate Modeling
167 مدیریت تقاضا و مصرف در چرخه آب شهری 84/08/19 کارگاه آموزشی مدیریت تقاضا
168 Development of an Object Oriented Programming Model for Water Transfer in Tehran Metropolitan Area 84/06/04 10th International Congress on Urban Drainage
169 Evalution of Water Sector Performance: A Case Study 84/04/01 International Congress on Water and Environment, ASCE-EWRI
170 Development of Water Allocation Policies Considering the Demand Variations: A System Dynamic Approach 84/04/01 International Congress on Water and Environment, ASCE-EWRI
171 Water Quality Monitoring Network of River Systems: Application of Ordinaring Kriging 84/04/01 International Congress on Water and Environment, ASCE-EWRI
172 Conjuctive Use of Surface and Groundwater Resources with Emphasis on Water Quality 84/04/01 International Congress on Water and Environment, ASCE-EWRI
173 River Water Qulaity Management: Application of Stochastic Genetic Algorithm 84/02/29 ASCE World Water and Environmental Resources Congress 2005
174 Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources with Emphasis on Water Quality 84/02/29 ASCE World Water and Environmental Resources Congress 2005
175 Conflict Resolution in Water Allocation Considering the Water Quality Issues 84/02/29 ASCE World Water and Environmental Resources Congress 2005
176 Evaluation of Water Sector Performance: A Case Study 84/02/29 ASCE World Water and Environmental Resources Congress 2005
177 Water Quality Monitoring Network for River Systems: Application of Ordinary Kriging 84/02/29 Impacts of Global Climate Change
178 برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار: طرح جامع کاهش آلودگی رودخانه کارون 83/12/18 پنجمین همایش دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
179 ارزیابی وضعیت مدیریت کیفی منابع اب استان خوزستان 83/12/18 پنجمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست چالشهای ملی و فرا ملی محیط زیست و برنامه چهارم توسعه
180 انتقال آب بین حوضه ای: یک ضرورت ملی در قالب حسابرسی های اقتصادی و زیست محیطی 83/11/27 سمینار انتقال بین حوضه ای آب و نقش آن در توسعه پایدار کشور
181 Water crisis management 83/11/07 Joint work shop of Tehran-Madrid-Melbourne on optimal management of water demand and consumption
182 پیش بینی بارش فصلی با استفاده از سیگنالهای هواشناسی: کاربرد در حوزه آبریز رودخانه کارون 83/08/28 اولین کنفرانس سالانه مدیریت منابع آب ایران
183 بهره برداری بهینه کمی و کیفی از مخازن سدها با استفاده از مدل الگوریتم ژنتیک غیر قطعی 83/08/28 اولین کنفرانس سالانه مدیریت منابع آب ایران
184 پیش بینی بارش فصلی با استفاده از سیگنالهای هواشناسی: کاربرد در حوزه آبریز رودخانه زاینده رود 83/08/28 اولین کنفرانس سالانه مدیریت منابع آب ایران
185 بهره برداری بهینه از مخازن سدها با استفاده از مدل الگوریتم ژنتیک غیرقطعی 83/08/28 اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
186 رفع اختلاف در بهره برداری بهینه کمی و کیفی از سیستمهای رودخانه مخزن 83/08/28 اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
187 بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در جنوب تهران: کاربرد مدلهای الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی 83/08/28 اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
188 مکان یابی بهینه ایستگاههای پایش کیفی رودخانه ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک 83/08/28 اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
189 طراحی شبکه پایش کیفی رودخانه ها به روش زمین آماری کریجینگ 83/08/28 اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
190 مدلسازی هیدرو اقلیمی برای پیش بینی جریان ورودی به مخزن: کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی 83/08/28 اولین کنفرانس سالانه مدیریت منابع آب ایران
191 Conflict resolution in water pollution control in urban areas: A case study 83/08/10 4th international conference on decision making in urban & civil engineering
192 Application of artificial neural networks in flood estimation 83/08/10 4th international conference on decision making in urban & civil engineering
193 Design of a site for urban water experts 83/08/10 4th international conference on decision making in urban & civil engineering
194 Conjunctive use of surface and ground water resources: Application of genetic algorithms and neural networks 83/04/12 Critical transition in water and environmental resource management
195 Design of water qualitymonitoring network for river systems 83/04/12 Critical transition in water and environmental resource management
196 Optimal operation of reservoir systems considering the water quality: Application of stochastic sequential genetic algorithms 83/04/12 Critical transition in water and environmental resource management
197 Calibration and validation of long-term stream flow forecasting models 83/04/12 Critical transition in water and environmental resource management
198 Climate regionalizing for the assessment of ENSO, NAO and SST effect on regional meteorological drought: Application of fuzzy clustering 83/04/12 Critical transition in water and environmental resource management
199 Optimal Operation of River-Reservoir Systems Considering the Water Quality 83/04/11 World Water and Environmental Resources Congress 2004
200 Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources: Application of Genetic Algorithms and Neural Networks 83/04/11 World Water and Environmental Resources Congress 2004
201 Optimal reservoir operation considering the water quality: A conflict resolution approach 83/04/05 6th international conference on hydro informatics
202 Application of Artificial Neural Networks and Fuzzy Inference System in Long-Lead Streamflow 83/04/05 6th international conference on hydro informatics
203 Optimal Reservoir Operation Considering the Water Quality 83/04/04 Hydro-informatics 2004
204 An Evolutionary Model for Operation of Hydropower Reservoirs 82/04/05 World Water and Environmental Resources Congress 2003
205 سیستم پشتیبانی در تصمیم گیری برای بهره برداری از سدهای چند منظوره برق آبی 82/03/07 کنفرانس ملی نیروگاه های آبی کشور
206 Seasonal Waste-Load Allocation Model for River Water Quality Management: Application of Sequential Dynamic Genetic Algorithms 82/03/01 ASCE Environmental and Water Resources Institute Conference
207 Development of GA based Waste-Load Allocation Policies for Seasonal River Water Quality Management 82/02/12 Water Resources Management II
208 A Decision Support System for Hydropower Reservoirs with Application to Dez and Karoon System in Iran 81/11/09 َُASCE-EWRI
209 برنامه ریزی برای توسعه پایدار: طرح جامع کاهش آلودگی رودخانه کارون 81/10/02 چهارمین همایش دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
210 Multipurpose Reservoir Operation : Application of Genetic Algorithm 81/03/01 ASCE Environmental and Water Resources Institute Conference
211 بهره برداری بهینه کمی - کیفی از مخازن سدها 79/05/03 چهارمین کنفرانس سدسازی کشور
212 INTER - BASIN WATERBTRANSFERAN ECONOMIC - WATER QUALITYBASED MODEL asce
213 Development of a Hybrid Index for Drought Predicition: A Case Study JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
214 Development of a Hybrid Index for Drought Predicition: A Case Study JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
215 Development of a Hybrid Index for Drought Predicition: A Case Study JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
216 Development of a Hybrid Index for Drought Predicition: A Case Study JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
217 کاربرد تیوری تصمیم‌گیری بی در بهره‌برداری از مخزن: مطالعه موردی مهندسی عمران و محیط زیست دانشگاه تبریز
218 تحلیل اقتصادی تاثیر سیاست‌های مدیریت تقاضا در طرح‌های توسعه منابع آب مهندسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی
219 Design of new load shedding special protection schemes for a double area power system . ( Report ) : An article from: American Journal of Applied Sciences ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
220 Design of new load shedding special protection schemes for a double area power system . ( Report ) : An article from: American Journal of Applied Sciences ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
221 Design of new load shedding special protection schemes for a double area power system . ( Report ) : An article from: American Journal of Applied Sciences ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
222 Design of new load shedding special protection schemes for a double area power system . ( Report ) : An article from: American Journal of Applied Sciences ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
223 Design of new load shedding special protection schemes for a double area power system . ( Report ) : An article from: American Journal of Applied Sciences ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
224 پیش بینی فشار در شبکه های آبرسانی با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و استنتاج فازی مجله آب و فاضلاب
225 تدوین مدل مدیریتی فسفر در مخزن با استفاده از رویکرد شبیه سازی پویایی سیستم فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
226 COMPARISON OF STOCHASTIC AND DETERMINISTIC DYNAMIC PROGRAMMING FOR RESERVOIR OPERATING RULE GENERATION JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION
227 COMPARISON OF STOCHASTIC AND DETERMINISTIC DYNAMIC PROGRAMMING FOR RESERVOIR OPERATING RULE GENERATION JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION
228 COMPARISON OF STOCHASTIC AND DETERMINISTIC DYNAMIC PROGRAMMING FOR RESERVOIR OPERATING RULE GENERATION JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION
229 COMPARISON OF STOCHASTIC AND DETERMINISTIC DYNAMIC PROGRAMMING FOR RESERVOIR OPERATING RULE GENERATION JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION
230 Combined impact of inland and coastal floods: Mapping knowledge base for development of planning strategies JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
231 Combined impact of inland and coastal floods: Mapping knowledge base for development of planning strategies JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
232 Combined impact of inland and coastal floods: Mapping knowledge base for development of planning strategies JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
233 Combined impact of inland and coastal floods: Mapping knowledge base for development of planning strategies JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
234 توسعۀ شاخص ارزیابی کیفی آموزش مهندسی با در نظر گرفتن عدم قطعیتها فصلنامه آموزش مهندسی ایران
235 Optimal Reservoir Operation considering the Water Quality Issues : A Stochastic Conflict Resolution Approach WATER RESOURCES RESEARCH
236 Optimal Reservoir Operation considering the Water Quality Issues : A Stochastic Conflict Resolution Approach WATER RESOURCES RESEARCH
237 Optimal Reservoir Operation considering the Water Quality Issues : A Stochastic Conflict Resolution Approach WATER RESOURCES RESEARCH
238 Optimal Reservoir Operation considering the Water Quality Issues : A Stochastic Conflict Resolution Approach WATER RESOURCES RESEARCH
239 Development of an Entropy-Based Fuzzy Eutrophication Index for Reservoir Water Quality Evaluation IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
240 Development of an Entropy-Based Fuzzy Eutrophication Index for Reservoir Water Quality Evaluation IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
241 Development of an Entropy-Based Fuzzy Eutrophication Index for Reservoir Water Quality Evaluation IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
242 Development of an Entropy-Based Fuzzy Eutrophication Index for Reservoir Water Quality Evaluation IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
243 تحلیل پایداری تأمین و تقاضا مبتنی بر بیلان آب، حرکت بسوی تدوین یک شاخص ترکیبی )مطالعه موردی: حوضه آبریز اهرچای( فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
244 تحلیل اقتصادی انتخاب طرحهای کنترل سیلاب در زمان ساخت سدهای انحرافی: مطالعه موردی فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
245 Long-lead probabilistic forecasting of streamflow using ocean-atmospheric and hydrological predictors WATER RESOURCES RESEARCH
246 Long-lead probabilistic forecasting of streamflow using ocean-atmospheric and hydrological predictors WATER RESOURCES RESEARCH
247 Long-lead probabilistic forecasting of streamflow using ocean-atmospheric and hydrological predictors WATER RESOURCES RESEARCH
248 Long-lead probabilistic forecasting of streamflow using ocean-atmospheric and hydrological predictors WATER RESOURCES RESEARCH
249 Uncertainty-based flood resiliency evaluation of wastewater treatment plants JOURNAL OF HYDROINFORMATICS
250 Uncertainty-based flood resiliency evaluation of wastewater treatment plants JOURNAL OF HYDROINFORMATICS
251 Uncertainty-based flood resiliency evaluation of wastewater treatment plants JOURNAL OF HYDROINFORMATICS
252 Uncertainty-based flood resiliency evaluation of wastewater treatment plants JOURNAL OF HYDROINFORMATICS
253 اثر تغییرات نیاز روی عملکرد مدل های بهره برداری از مخازن مجله آب و فاضلاب
254 برنامه ریزی برای توسعه پایدار: مدلهای خودپالایی رودخانه ها مجله آب و فاضلاب
255 Farm-based cropping pattern optimization and conjunctive use planning using piece-wise genetic algorithm (PWGA): a case study Modeling Earth Systems and Environment
256 ارزیابی اثرات بهترین راهکارهای مدیریتی در حوزه ی ابخیز بر بهره برداری کمی و کیفی از مخزن مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
257 ارزیابی اثرات بهترین راهکارهای مدیریتی در حوزه ی ابخیز بر بهره برداری کمی و کیفی از مخزن ب مجله علوم و مهندسی آبخیزداری ایران
258 A new stochastic optimization model for deficit irrigation IRRIGATION SCIENCE
259 A new stochastic optimization model for deficit irrigation IRRIGATION SCIENCE
260 A new stochastic optimization model for deficit irrigation IRRIGATION SCIENCE
261 A new stochastic optimization model for deficit irrigation IRRIGATION SCIENCE
262 OPTIMAL SELECTION AND PLACEMENT OF POINT AND NONPOINT SOURCE POLLUTION CONTROL STRATEGIES USING A GENETIC ALGORITHM International Agricultural Engineering Journal
263 Reliability Assessment of the Water Supply Systems under Uncertain Future Extreme Climate Conditions EARTH INTERACTIONS
264 Reliability Assessment of the Water Supply Systems under Uncertain Future Extreme Climate Conditions EARTH INTERACTIONS
265 Reliability Assessment of the Water Supply Systems under Uncertain Future Extreme Climate Conditions EARTH INTERACTIONS
266 Reliability Assessment of the Water Supply Systems under Uncertain Future Extreme Climate Conditions EARTH INTERACTIONS
267 Reliability Assessment of the Water Supply System unde Future Extreme oClimate BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY
268 Reliability Assessment of the Water Supply System unde Future Extreme oClimate BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY
269 Reliability Assessment of the Water Supply System unde Future Extreme oClimate BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY
270 Reliability Assessment of the Water Supply System unde Future Extreme oClimate BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY
271 Integration of inland and coastal storms for flood hazard assessment using a distributed hydrologic model ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
272 Integration of inland and coastal storms for flood hazard assessment using a distributed hydrologic model ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
273 Integration of inland and coastal storms for flood hazard assessment using a distributed hydrologic model ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
274 Integration of inland and coastal storms for flood hazard assessment using a distributed hydrologic model ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
275 Application of Generic Algorithms and Artificial Network in Conjunctive Use Surface and Groundwater Resources WATER INTERNATIONAL
276 Application of Generic Algorithms and Artificial Network in Conjunctive Use Surface and Groundwater Resources WATER INTERNATIONAL
277 Application of Generic Algorithms and Artificial Network in Conjunctive Use Surface and Groundwater Resources WATER INTERNATIONAL
278 Application of Generic Algorithms and Artificial Network in Conjunctive Use Surface and Groundwater Resources WATER INTERNATIONAL
279 Application of Genetic Alogoritms and Artificial Neural Networks in Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources WATER INTERNATIONAL
280 Application of Genetic Alogoritms and Artificial Neural Networks in Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources WATER INTERNATIONAL
281 Application of Genetic Alogoritms and Artificial Neural Networks in Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources WATER INTERNATIONAL
282 Application of Genetic Alogoritms and Artificial Neural Networks in Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources WATER INTERNATIONAL
283 Optimal Flood Management Options with Probabilistic Optimization A Case Study IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TRANSCATION B: ENGINEERING
284 Case Study of Monthly Regional Rainfall Evaluation by Spatiotemporal Geostatistical Method JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
285 Case Study of Monthly Regional Rainfall Evaluation by Spatiotemporal Geostatistical Method JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
286 Case Study of Monthly Regional Rainfall Evaluation by Spatiotemporal Geostatistical Method JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
287 Case Study of Monthly Regional Rainfall Evaluation by Spatiotemporal Geostatistical Method JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
288 بهره برداری بهینه کمی - کیفی از مخازن سدها با کاربرد مدلهای استنتاج تطبیقی عصبی - فازی و مدل های بهینه سازی الگوریتم ژنتیک مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
289 Reservoir Operation Optimization : A Non - structural Solution for Control of Seepage from Lar Reservoir in Iran WATER INTERNATIONAL
290 Reservoir Operation Optimization : A Non - structural Solution for Control of Seepage from Lar Reservoir in Iran WATER INTERNATIONAL
291 Reservoir Operation Optimization : A Non - structural Solution for Control of Seepage from Lar Reservoir in Iran WATER INTERNATIONAL
292 Reservoir Operation Optimization : A Non - structural Solution for Control of Seepage from Lar Reservoir in Iran WATER INTERNATIONAL
293 On the Relationship of Regional Meteorological Drought with SOI and NAO Over Sought West Iran THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY
294 On the Relationship of Regional Meteorological Drought with SOI and NAO Over Sought West Iran THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY
295 On the Relationship of Regional Meteorological Drought with SOI and NAO Over Sought West Iran THEORETICAL AND APPLIED CLIMATOLOGY
296 A Fuzzy Stochastic Dynamic Nash Game Analysis of Policies for Managing Water Allocation in a Reservoir System WATER RESOURCES MANAGEMENT
297 A Fuzzy Stochastic Dynamic Nash Game Analysis of Policies for Managing Water Allocation in a Reservoir System WATER RESOURCES MANAGEMENT
298 A Fuzzy Stochastic Dynamic Nash Game Analysis of Policies for Managing Water Allocation in a Reservoir System WATER RESOURCES MANAGEMENT
299 A Fuzzy Stochastic Dynamic Nash Game Analysis of Policies for Managing Water Allocation in a Reservoir System WATER RESOURCES MANAGEMENT
300 Evaluation of Climate Change Impact on Regional Flood Characteristics IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
301 Evaluation of Climate Change Impact on Regional Flood Characteristics IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
302 Evaluation of Climate Change Impact on Regional Flood Characteristics IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
303 Evaluation of Climate Change Impact on Regional Flood Characteristics IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
304 Evaluation of Climate Change Impact on Regional Flood Characteristics IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
305 Optimization of Watershed Control Strategies for Reservoir Eutrophication Management JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
306 Optimization of Watershed Control Strategies for Reservoir Eutrophication Management JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
307 Optimization of Watershed Control Strategies for Reservoir Eutrophication Management JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
308 Optimization of Watershed Control Strategies for Reservoir Eutrophication Management JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
309 River Water Quality Zoning : A Case Study of Karoon and Dez River System IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
310 River Water Quality Zoning : A Case Study of Karoon and Dez River System IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
311 River Water Quality Zoning : A Case Study of Karoon and Dez River System IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
312 River Water Quality Zoning : A Case Study of Karoon and Dez River System IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
313 River Water Quality Zoning: A Case Study of Karoon and Dez River Systems IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
314 River Water Quality Zoning: A Case Study of Karoon and Dez River Systems IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
315 River Water Quality Zoning: A Case Study of Karoon and Dez River Systems IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
316 River Water Quality Zoning: A Case Study of Karoon and Dez River Systems IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
317 Desision Support System for Monthly Operation of Hydropower Reservoirs : A Case Study JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
318 Desision Support System for Monthly Operation of Hydropower Reservoirs : A Case Study JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
319 Desision Support System for Monthly Operation of Hydropower Reservoirs : A Case Study JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
320 Desision Support System for Monthly Operation of Hydropower Reservoirs : A Case Study JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
321 Decision Support System for Monthly Operation of Hydropower Reservoirs: A Case Study JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
322 Decision Support System for Monthly Operation of Hydropower Reservoirs: A Case Study JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
323 Decision Support System for Monthly Operation of Hydropower Reservoirs: A Case Study JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
324 Decision Support System for Monthly Operation of Hydropower Reservoirs: A Case Study JOURNAL OF COMPUTING IN CIVIL ENGINEERING
325 آموزش مهندسی با نگاه به محیط زیست: توسعه هرم فکری هالیستیک فصلنامه آموزش مهندسی ایران
326 مدل حل اختلاف مدیریت کیفی و تخصیص آب از رودخانه کرخه مجله آب و فاضلاب
327 روش های مدیریتی (غیرسازه ای) برای کنترل سیلاب آب و توسعه
328 Prediction of sea level using a hybrid data driven model: New challenges after hurricane Sandy WATER QUALITY EXPOSURE AND HEALTH
329 Uncertainty in reservoir operation WATER RESOURCES MANAGEMENT
330 Uncertainty in reservoir operation WATER RESOURCES MANAGEMENT
331 Uncertainty in reservoir operation WATER RESOURCES MANAGEMENT
332 Uncertainty in reservoir operation WATER RESOURCES MANAGEMENT
333 برنامه ریزی برای تدوین طرح های جامع کاهش آلودگی آب سیستم های رودخانه ای ( مطالعه موردی: سیستم رودخانه های کارون - دز ) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
334 انعطاف پذیری در برنامه ریزی و مدیریت منابع آب مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
335 Uncertainty based modeling of rainfall-runoff: combined differential evolution adaptive Metropolis (DREAM) and K-means clustering ADVANCES IN WATER RESOURCES
336 Uncertainty based modeling of rainfall-runoff: combined differential evolution adaptive Metropolis (DREAM) and K-means clustering ADVANCES IN WATER RESOURCES
337 Uncertainty based modeling of rainfall-runoff: combined differential evolution adaptive Metropolis (DREAM) and K-means clustering ADVANCES IN WATER RESOURCES
338 Uncertainty based modeling of rainfall-runoff: combined differential evolution adaptive Metropolis (DREAM) and K-means clustering ADVANCES IN WATER RESOURCES
339 Uncertainty based modeling of impact of watershed phosphorus load .... JOURNAL OF HYDROLOGY
340 Uncertainty based modeling of impact of watershed phosphorus load .... JOURNAL OF HYDROLOGY
341 Uncertainty based modeling of impact of watershed phosphorus load .... JOURNAL OF HYDROLOGY
342 Uncertainty based modeling of impact of watershed phosphorus load .... JOURNAL OF HYDROLOGY
343 Prediction of Sea Level Using a Hybrid Data Driven Model: New Challenges after Hurricane Sandy WATER QUALITY EXPOSURE AND HEALTH
344 input Data Selection for Solar Radiation Estimation Hydrobiological Processes
345 Optimal Arma Models for the Statistical Analysis of Reservoir Operating Rules Developments in Water Science
346 Computing in Civil Engineering Curriculum: Needs and Issues Journal of Professional Issues in Engineering - ASCE
347 Long Lead Rainfall Prediction Using Statistical Downscaling and Artificial Neural Networks Modeling Journal of Science University of Tehran
348 Design of on-line river water quality monitoring systems using the entropy theory: a case study ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
349 Design of on-line river water quality monitoring systems using the entropy theory: a case study ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
350 Design of on-line river water quality monitoring systems using the entropy theory: a case study ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
351 Design of on-line river water quality monitoring systems using the entropy theory: a case study ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
352 Design of on-line river water quality monitoring systems using the entropy theory: a case study ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
353 Waste - Laod Allocation Model for Seasonal River Water Quality Management : Application of Sequential Dynamic Genetic Algorithms SCIENTIA IRANICA
354 Waste - Laod Allocation Model for Seasonal River Water Quality Management : Application of Sequential Dynamic Genetic Algorithms SCIENTIA IRANICA
355 Waste - Laod Allocation Model for Seasonal River Water Quality Management : Application of Sequential Dynamic Genetic Algorithms SCIENTIA IRANICA
356 Waste - Laod Allocation Model for Seasonal River Water Quality Management : Application of Sequential Dynamic Genetic Algorithms SCIENTIA IRANICA
357 Waste - Laod Allocation Model for Seasonal River Water Quality Management : Application of Sequential Dynamic Genetic Algorithms SCIENTIA IRANICA
358 A SYSTEM DYNAMICS - BASED CONFLICT RESOLUTION MODEL FOR RIVER WATER QUALITY MANAGEMENT IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
359 A SYSTEM DYNAMICS - BASED CONFLICT RESOLUTION MODEL FOR RIVER WATER QUALITY MANAGEMENT IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
360 A SYSTEM DYNAMICS - BASED CONFLICT RESOLUTION MODEL FOR RIVER WATER QUALITY MANAGEMENT IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
361 A SYSTEM DYNAMICS - BASED CONFLICT RESOLUTION MODEL FOR RIVER WATER QUALITY MANAGEMENT IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
362 A System Dynamics-based Conflict Resolution Model for River Water Quality Management IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
363 A System Dynamics-based Conflict Resolution Model for River Water Quality Management IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
364 A System Dynamics-based Conflict Resolution Model for River Water Quality Management IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
365 A System Dynamics-based Conflict Resolution Model for River Water Quality Management IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
366 Evaluation of floodplain variability considering impacts of climate change Hydrobiological Processes
367 Dealing with conflict over Water Quality and Quantity Allucation: A Case Study Journal of Science University of Tehran
368 Selecting Appropriate Project Delivery System A Fuzzy Approach with Risk Analysis JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
369 Selecting Appropriate Project Delivery System A Fuzzy Approach with Risk Analysis JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
370 Selecting Appropriate Project Delivery System A Fuzzy Approach with Risk Analysis JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
371 Selecting Appropriate Project Delivery System A Fuzzy Approach with Risk Analysis JOURNAL OF CONSTRUCTION ENGINEERING AND MANAGEMENT
372 Hydropower Reservoirs Operatiopn A time Decomposition Approach SCIENTIA IRANICA
373 Hydropower Reservoirs Operatiopn A time Decomposition Approach SCIENTIA IRANICA
374 Hydropower Reservoirs Operatiopn A time Decomposition Approach SCIENTIA IRANICA
375 Hydropower Reservoirs Operatiopn A time Decomposition Approach SCIENTIA IRANICA
376 Hydropower Reservoirs Operatiopn A time Decomposition Approach SCIENTIA IRANICA
377 Optimization and Simulation of Multiple Reservoir Systems JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
378 Optimization and Simulation of Multiple Reservoir Systems JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
379 Optimization and Simulation of Multiple Reservoir Systems JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
380 Optimization and Simulation of Multiple Reservoir Systems JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
381 Drought Mitigation through Long-Term Operation of Reservoirs: Case Study JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
382 Drought Mitigation through Long-Term Operation of Reservoirs: Case Study JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
383 Drought Mitigation through Long-Term Operation of Reservoirs: Case Study JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
384 Drought Mitigation through Long-Term Operation of Reservoirs: Case Study JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
385 An Algorithm for Assessment of Water Distribution Systems Readiness Planning for Disaster JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
386 An Algorithm for Assessment of Water Distribution Systems Readiness Planning for Disaster JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
387 An Algorithm for Assessment of Water Distribution Systems Readiness Planning for Disaster JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
388 An Algorithm for Assessment of Water Distribution Systems Readiness Planning for Disaster JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
389 Grain Yield Reliability Analysis With Crop Water Demand Uncertainly STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT
390 Grain Yield Reliability Analysis With Crop Water Demand Uncertainly STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT
391 Grain Yield Reliability Analysis With Crop Water Demand Uncertainly STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT
392 Grain Yield Reliability Analysis With Crop Water Demand Uncertainly STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT
393 Demand‐Driven Operation of Reservoirs Using Uncertainty‐Based Optimal Operating Policies JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
394 Demand‐Driven Operation of Reservoirs Using Uncertainty‐Based Optimal Operating Policies JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
395 Demand‐Driven Operation of Reservoirs Using Uncertainty‐Based Optimal Operating Policies JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
396 Demand‐Driven Operation of Reservoirs Using Uncertainty‐Based Optimal Operating Policies JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
397 Annual and monthly reservoir operating rules generated by deterministic optimization WATER RESOURCES RESEARCH
398 Annual and monthly reservoir operating rules generated by deterministic optimization WATER RESOURCES RESEARCH
399 Annual and monthly reservoir operating rules generated by deterministic optimization WATER RESOURCES RESEARCH
400 Annual and monthly reservoir operating rules generated by deterministic optimization WATER RESOURCES RESEARCH
401 Long - Lead Seasonal rainfall Forecasting using time - delay recurrent neural networks a case study Hydrobiological Processes
402 Long-lead seasonal rainfall forecasting using time-delay recurrent neural networks: a case study Hydrological Processes
403 Long-lead seasonal rainfall forecasting using time-delay recurrent neural networks: a case study Hydrological Processes
404 Long-lead seasonal rainfall forecasting using time-delay recurrent neural networks: a case study Hydrological Processes
405 Long-lead seasonal rainfall forecasting using time-delay recurrent neural networks: a case study Hydrological Processes
406 A stochastic conflict resolution model for water quality management in reservoir–river systems ADVANCES IN WATER RESOURCES
407 A stochastic conflict resolution model for water quality management in reservoir–river systems ADVANCES IN WATER RESOURCES
408 A stochastic conflict resolution model for water quality management in reservoir–river systems ADVANCES IN WATER RESOURCES
409 A stochastic conflict resolution model for water quality management in reservoir–river systems ADVANCES IN WATER RESOURCES
410 Self-Organizing Gaussian-Based Downscaling of Climate Data for Simulation of Urban Drainage Systems the American Society of Civil Engineering (ASCE Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction
411 Self Organizing Gaussian Based DownScaling of Climate Data for Simulation of Urban Drainage Systems JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
412 Self Organizing Gaussian Based DownScaling of Climate Data for Simulation of Urban Drainage Systems JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
413 Self Organizing Gaussian Based DownScaling of Climate Data for Simulation of Urban Drainage Systems JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
414 Self Organizing Gaussian Based DownScaling of Climate Data for Simulation of Urban Drainage Systems JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
415 Interbasin water transfer economic water qualiyu based JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
416 Interbasin water transfer economic water qualiyu based JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
417 Interbasin water transfer economic water qualiyu based JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
418 Interbasin water transfer economic water qualiyu based JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
419 Resolving Disputes over Reservoir - River Operation JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
420 Resolving Disputes over Reservoir - River Operation JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
421 Resolving Disputes over Reservoir - River Operation JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
422 Resolving Disputes over Reservoir - River Operation JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
423 Crop Pattern and Conjunctive Use Management A Case Study Irrigation and Drainage
424 Crop Pattern and Conjunctive Use Management A Case Study Irrigation and Drainage
425 Crop Pattern and Conjunctive Use Management A Case Study Irrigation and Drainage
426 Crop Pattern and Conjunctive Use Management A Case Study Irrigation and Drainage
427 Development of Stochastic Dynamic Nash Game Model for Reservoir Operation I - The Symmetric Stochastic Model ADVANCES IN WATER RESOURCES
428 Development of Stochastic Dynamic Nash Game Model for Reservoir Operation I - The Symmetric Stochastic Model ADVANCES IN WATER RESOURCES
429 Development of Stochastic Dynamic Nash Game Model for Reservoir Operation I - The Symmetric Stochastic Model ADVANCES IN WATER RESOURCES
430 Development of Stochastic Dynamic Nash Game Model for Reservoir Operation I - The Symmetric Stochastic Model ADVANCES IN WATER RESOURCES
431 Development of a Master Plan for Industrial Solid Waste Management International Journal of Environmental Science and Technology
432 Development of a Master Plan for Industrial Solid Waste Management International Journal of Environmental Science and Technology
433 Development of a Master Plan for Industrial Solid Waste Management International Journal of Environmental Science and Technology
434 Development of a Master Plan for Industrial Solid Waste Management International Journal of Environmental Science and Technology
435 Design of River Water Quality Monitoring Networks A Case Study ENVIRONMENTAL MODELING & ASSESSMENT
436 Design of River Water Quality Monitoring Networks A Case Study ENVIRONMENTAL MODELING & ASSESSMENT
437 Design of River Water Quality Monitoring Networks A Case Study ENVIRONMENTAL MODELING & ASSESSMENT
438 Fuzzy - State Stochastic Dynamic Programming for Reservoir Operation JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
439 Fuzzy - State Stochastic Dynamic Programming for Reservoir Operation JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
440 Fuzzy - State Stochastic Dynamic Programming for Reservoir Operation JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
441 Fuzzy - State Stochastic Dynamic Programming for Reservoir Operation JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
442 The Scaling Technique in Palmer Drought Severity Index Generalized Calibration and Modification JOURNAL OF BIOLOGICAL SCIENCES
443 مدل تلفیقی بهره برداری از مخازن برق آبی ( مطالعه موردی بر سیستم پاعلم - کرخه ) فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
444 A game theoretic approach for trading discharge permits in rivers Water Science and Technology
445 A game theoretic approach for trading discharge permits in rivers Water Science and Technology
446 A game theoretic approach for trading discharge permits in rivers Water Science and Technology
447 A game theoretic approach for trading discharge permits in rivers Water Science and Technology
448 Seasonal Streamflow Forecasting Using Snow Budget and Elnino Southern Oscillation Climate Signals : Application of the Salt River Basin in Arizona JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
449 Seasonal Streamflow Forecasting Using Snow Budget and Elnino Southern Oscillation Climate Signals : Application of the Salt River Basin in Arizona JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
450 Seasonal Streamflow Forecasting Using Snow Budget and Elnino Southern Oscillation Climate Signals : Application of the Salt River Basin in Arizona JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
451 Seasonal Streamflow Forecasting Using Snow Budget and Elnino Southern Oscillation Climate Signals : Application of the Salt River Basin in Arizona JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
452 World Environmental and Water Resources Congress 2016 American Society of Civil Engineers
453 Development of managementschemes in Irrigation planningEconomic parameters and croppattern consideration SCIENTIA IRANICA
454 Development of managementschemes in Irrigation planningEconomic parameters and croppattern consideration SCIENTIA IRANICA
455 Development of managementschemes in Irrigation planningEconomic parameters and croppattern consideration SCIENTIA IRANICA
456 Development of managementschemes in Irrigation planningEconomic parameters and croppattern consideration SCIENTIA IRANICA
457 Development of managementschemes in Irrigation planningEconomic parameters and croppattern consideration SCIENTIA IRANICA
458 Developing a Master Plan for Hospital Solid Waste Management WASTE MANAGEMENT
459 Developing a Master Plan for Hospital Solid Waste Management WASTE MANAGEMENT
460 Developing a Master Plan for Hospital Solid Waste Management WASTE MANAGEMENT
461 Developing a Master Plan for Hospital Solid Waste Management WASTE MANAGEMENT
462 ارزیابی اقتصادی و تعیین سیاست های بهره برداری انتقال آب بین حوزه ای فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
463 UNCERTAINTY BASED OPERATION OF LARGE SCALE RESERVOIR SYSTEMS: DEZ AND KAROON EXPERIENCE JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION
464 UNCERTAINTY BASED OPERATION OF LARGE SCALE RESERVOIR SYSTEMS: DEZ AND KAROON EXPERIENCE JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION
465 UNCERTAINTY BASED OPERATION OF LARGE SCALE RESERVOIR SYSTEMS: DEZ AND KAROON EXPERIENCE JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION
466 UNCERTAINTY BASED OPERATION OF LARGE SCALE RESERVOIR SYSTEMS: DEZ AND KAROON EXPERIENCE JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION
467 افزایش توانایی بهره برداری از سد بوکان آب و توسعه
468 “Distributed versus Lumped Optimization of Cropping Pattern and Water Resources Utilization Journal Agriculture Sciences
469 Distributed versus Lumped Optimization of Cropping Pattern and Water Resources Utilization ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
470 Distributed versus Lumped Optimization of Cropping Pattern and Water Resources Utilization ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
471 Distributed versus Lumped Optimization of Cropping Pattern and Water Resources Utilization ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
472 Distributed versus Lumped Optimization of Cropping Pattern and Water Resources Utilization ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
473 Developing an Agricultural Planning Model in a Watershed Considering Climate Change Impacts JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
474 Developing an Agricultural Planning Model in a Watershed Considering Climate Change Impacts JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
475 Developing an Agricultural Planning Model in a Watershed Considering Climate Change Impacts JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
476 Developing an Agricultural Planning Model in a Watershed Considering Climate Change Impacts JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
477 Computational improvement for dynamic programming models by diagnosing infeasible storage combinations ADVANCES IN WATER RESOURCES
478 Computational improvement for dynamic programming models by diagnosing infeasible storage combinations ADVANCES IN WATER RESOURCES
479 Computational improvement for dynamic programming models by diagnosing infeasible storage combinations ADVANCES IN WATER RESOURCES
480 Computational improvement for dynamic programming models by diagnosing infeasible storage combinations ADVANCES IN WATER RESOURCES
481 Development of an Optimal Reservoir Operation Scheme Using Extended Evolutionary Computing Algorithms Based on Conflict Resolution Approach: A Case Study WATER RESOURCES MANAGEMENT
482 Development of an Optimal Reservoir Operation Scheme Using Extended Evolutionary Computing Algorithms Based on Conflict Resolution Approach: A Case Study WATER RESOURCES MANAGEMENT
483 Development of an Optimal Reservoir Operation Scheme Using Extended Evolutionary Computing Algorithms Based on Conflict Resolution Approach: A Case Study WATER RESOURCES MANAGEMENT
484 Development of an Optimal Reservoir Operation Scheme Using Extended Evolutionary Computing Algorithms Based on Conflict Resolution Approach: A Case Study WATER RESOURCES MANAGEMENT
485 Development of an Integrated Drought Evaluation and Monitoring System: Case Study of Aharchay River Basin JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
486 Development of an Integrated Drought Evaluation and Monitoring System: Case Study of Aharchay River Basin JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
487 Development of an Integrated Drought Evaluation and Monitoring System: Case Study of Aharchay River Basin JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
488 Development of an Integrated Drought Evaluation and Monitoring System: Case Study of Aharchay River Basin JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
489 Increasing Water Security: An Algorithm to Improve Water Distribution Performance WATER RESOURCES MANAGEMENT
490 Increasing Water Security: An Algorithm to Improve Water Distribution Performance WATER RESOURCES MANAGEMENT
491 Increasing Water Security: An Algorithm to Improve Water Distribution Performance WATER RESOURCES MANAGEMENT
492 Increasing Water Security: An Algorithm to Improve Water Distribution Performance WATER RESOURCES MANAGEMENT
493 Increasing Water Security: An Algorithm to Improve Water Distribution Performance WATER RESOURCES MANAGEMENT
494 Increasing Water Security: An Algorithm to Improve Water Distribution Performance WATER RESOURCES MANAGEMENT
495 Increasing Water Security: An Algorithm to Improve Water Distribution Performance WATER RESOURCES MANAGEMENT
496 Increasing Water Security: An Algorithm to Improve Water Distribution Performance WATER RESOURCES MANAGEMENT
497 Development of optimization schemes for floodplain management WATER RESOURCES MANAGEMENT
498 Development of optimization schemes for floodplain management WATER RESOURCES MANAGEMENT
499 Development of optimization schemes for floodplain management WATER RESOURCES MANAGEMENT
500 Development of optimization schemes for floodplain management WATER RESOURCES MANAGEMENT
501 Development of a Master Plan for Water Pollution Control Using MCDM Techniques: A Case Study International Journal of Water
502 Development of a Master Plan for Water Pollution Control Using MCDM Techniques: a Case Study WATER INTERNATIONAL
503 Development of a Master Plan for Water Pollution Control Using MCDM Techniques: a Case Study WATER INTERNATIONAL
504 Development of a Master Plan for Water Pollution Control Using MCDM Techniques: a Case Study WATER INTERNATIONAL
505 Development of a Master Plan for Water Pollution Control Using MCDM Techniques: a Case Study WATER INTERNATIONAL
506 Development of a Demand Driven Hydro - climatic Model for Drought Planning WATER RESOURCES MANAGEMENT
507 Development of a Demand Driven Hydro - climatic Model for Drought Planning WATER RESOURCES MANAGEMENT
508 Development of a Demand Driven Hydro - climatic Model for Drought Planning WATER RESOURCES MANAGEMENT
509 Development of a Demand Driven Hydro - climatic Model for Drought Planning WATER RESOURCES MANAGEMENT
510 Long Lead Flood Simulation Using Downscaled GCM Data in Arid and Semi - arid RegionsA Case Study DESERT
511 Water allocation improvement in river basin using adaptive neural fuzzy reinforcement learning approach APPLIED SOFT COMPUTING
512 Water allocation improvement in river basin using adaptive neural fuzzy reinforcement learning approach APPLIED SOFT COMPUTING
513 Water allocation improvement in river basin using adaptive neural fuzzy reinforcement learning approach APPLIED SOFT COMPUTING
514 Water allocation improvement in river basin using adaptive neural fuzzy reinforcement learning approach APPLIED SOFT COMPUTING
515 Integrated Planning of Land Use and Water Allocation on a Watershed Scale Considering Social and Water Quality Issues JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
516 Integrated Planning of Land Use and Water Allocation on a Watershed Scale Considering Social and Water Quality Issues JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
517 Integrated Planning of Land Use and Water Allocation on a Watershed Scale Considering Social and Water Quality Issues JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
518 Integrated Planning of Land Use and Water Allocation on a Watershed Scale Considering Social and Water Quality Issues JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
519 Monitoring and Evaluation Scheme using the Multiple-Criteria-Decision-Making Technique: Application to Irrigation Projects JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
520 Monitoring and Evaluation Scheme using the Multiple-Criteria-Decision-Making Technique: Application to Irrigation Projects JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
521 Monitoring and Evaluation Scheme using the Multiple-Criteria-Decision-Making Technique: Application to Irrigation Projects JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
522 Monitoring and Evaluation Scheme using the Multiple-Criteria-Decision-Making Technique: Application to Irrigation Projects JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
523 Monitoring and Evaluation Scheme using MCDM Technique : Application to Irrigation Projects JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
524 Monitoring and Evaluation Scheme using MCDM Technique : Application to Irrigation Projects JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
525 Monitoring and Evaluation Scheme using MCDM Technique : Application to Irrigation Projects JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
526 Monitoring and Evaluation Scheme using MCDM Technique : Application to Irrigation Projects JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
527 Progress and Recommendations for Advancing Performance-Based Sustainable and Resilient Infrastructure Design JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
528 Progress and Recommendations for Advancing Performance-Based Sustainable and Resilient Infrastructure Design JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
529 Progress and Recommendations for Advancing Performance-Based Sustainable and Resilient Infrastructure Design JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
530 Progress and Recommendations for Advancing Performance-Based Sustainable and Resilient Infrastructure Design JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
531 Monthly Water Resources and Irrigation Planning : A case study of conjunctive use of surface and groundwater JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
532 Monthly Water Resources and Irrigation Planning : A case study of conjunctive use of surface and groundwater JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
533 Monthly Water Resources and Irrigation Planning : A case study of conjunctive use of surface and groundwater JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
534 Monthly Water Resources and Irrigation Planning : A case study of conjunctive use of surface and groundwater JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
535 Water Resources and Irrigation Planning : A Case Study of Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
536 Water Resources and Irrigation Planning : A Case Study of Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
537 Water Resources and Irrigation Planning : A Case Study of Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
538 Water Resources and Irrigation Planning : A Case Study of Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
539 Economic Assessment of Water Resources Management Strategies JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
540 Economic Assessment of Water Resources Management Strategies JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
541 Economic Assessment of Water Resources Management Strategies JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
542 Economic Assessment of Water Resources Management Strategies JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
543 Long - Lead probabilistic forcasting of streamflow using ocean - atmospheric and hydrological predictors WATER RESOURCES RESEARCH
544 Long - Lead probabilistic forcasting of streamflow using ocean - atmospheric and hydrological predictors WATER RESOURCES RESEARCH
545 Long - Lead probabilistic forcasting of streamflow using ocean - atmospheric and hydrological predictors WATER RESOURCES RESEARCH
546 Long - Lead probabilistic forcasting of streamflow using ocean - atmospheric and hydrological predictors WATER RESOURCES RESEARCH
547 پیش بینی بلند مدت رواناب با استفاده از شبکه های عصبی مصنوعی و سیستم استنتاج فازی فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
548 تدوین سامانه اطلاعات مدیریت MIS برای تحلیل داده های کیفی رودخانه ها مطالعه موردی رودخانه های کارون و دز فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
549 Probabilistic Reservoir Operation Using Bayesian Stochastic Model and Support Vector Machine ADVANCES IN WATER RESOURCES
550 Probabilistic Reservoir Operation Using Bayesian Stochastic Model and Support Vector Machine ADVANCES IN WATER RESOURCES
551 Probabilistic Reservoir Operation Using Bayesian Stochastic Model and Support Vector Machine ADVANCES IN WATER RESOURCES
552 Probabilistic Reservoir Operation Using Bayesian Stochastic Model and Support Vector Machine ADVANCES IN WATER RESOURCES
553 MAPPING REGIONAL DROUGHT VULNERABILITY: A CASE STUDY The International Archives of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences
554 An evaluation of climate change impacts on extreme sea level variability: Coastal area of New York City WATER RESOURCES MANAGEMENT
555 An evaluation of climate change impacts on extreme sea level variability: Coastal area of New York City WATER RESOURCES MANAGEMENT
556 An evaluation of climate change impacts on extreme sea level variability: Coastal area of New York City WATER RESOURCES MANAGEMENT
557 An evaluation of climate change impacts on extreme sea level variability: Coastal area of New York City WATER RESOURCES MANAGEMENT
558 Robust Method for Identifying Optimal Reservoir Operation using Deterministic and Stochastic Formulation WATER RESOURCES MANAGEMENT
559 Robust Method for Identifying Optimal Reservoir Operation using Deterministic and Stochastic Formulation WATER RESOURCES MANAGEMENT
560 Robust Method for Identifying Optimal Reservoir Operation using Deterministic and Stochastic Formulation WATER RESOURCES MANAGEMENT
561 Robust Method for Identifying Optimal Reservoir Operation using Deterministic and Stochastic Formulation WATER RESOURCES MANAGEMENT
562 Adaptive Neural Network for Flood Routing in River Systems WATER INTERNATIONAL
563 Adaptive Neural Network for Flood Routing in River Systems WATER INTERNATIONAL
564 Adaptive Neural Network for Flood Routing in River Systems WATER INTERNATIONAL
565 Adaptive Neural Network for Flood Routing in River Systems WATER INTERNATIONAL
566 Pressure management model for water distribution networks WATER RESOURCES MANAGEMENT
567 Pressure management model for water distribution networks WATER RESOURCES MANAGEMENT
568 Pressure management model for water distribution networks WATER RESOURCES MANAGEMENT
569 Pressure management model for water distribution networks WATER RESOURCES MANAGEMENT
570 State of the Art for Genetic Algorithm and Beyond in Water Resources Planning and Management JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
571 State of the Art for Genetic Algorithm and Beyond in Water Resources Planning and Management JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
572 State of the Art for Genetic Algorithm and Beyond in Water Resources Planning and Management JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
573 State of the Art for Genetic Algorithm and Beyond in Water Resources Planning and Management JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
574 state of the art algorithms and bayon in water resources planning and management JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
575 state of the art algorithms and bayon in water resources planning and management JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
576 state of the art algorithms and bayon in water resources planning and management JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
577 state of the art algorithms and bayon in water resources planning and management JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
578 Improvement of Urban Drainage System Performance under Climate Change Impact : Case Study JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
579 Improvement of Urban Drainage System Performance under Climate Change Impact : Case Study JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
580 Improvement of Urban Drainage System Performance under Climate Change Impact : Case Study JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
581 Improvement of Urban Drainage System Performance under Climate Change Impact : Case Study JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
582 Long Lead Runoff Simulation Using Data Driven Models INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
583 Long Lead Runoff Simulation Using Data Driven Models INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
584 Long Lead Runoff Simulation Using Data Driven Models INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
585 Long Lead Runoff Simulation Using Data Driven Models INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
586 Long Lead Runoff Simulation Using Data Driven Models INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
587 Combined Impact of Inland and Coastal Floods: Mapping Knowledge Base for Development of Planning Strategies JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
588 Combined Impact of Inland and Coastal Floods: Mapping Knowledge Base for Development of Planning Strategies JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
589 Combined Impact of Inland and Coastal Floods: Mapping Knowledge Base for Development of Planning Strategies JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
590 Combined Impact of Inland and Coastal Floods: Mapping Knowledge Base for Development of Planning Strategies JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
591 Bayesian stochastic optimization of reservoir operation using uncertain forecasts WATER RESOURCES RESEARCH
592 Bayesian stochastic optimization of reservoir operation using uncertain forecasts WATER RESOURCES RESEARCH
593 Bayesian stochastic optimization of reservoir operation using uncertain forecasts WATER RESOURCES RESEARCH
594 Bayesian stochastic optimization of reservoir operation using uncertain forecasts WATER RESOURCES RESEARCH
595 Coastal Flood Damage Estimator: An Alternative to FEMA’s HAZUS Platform JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
596 Coastal Flood Damage Estimator: An Alternative to FEMA’s HAZUS Platform JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
597 Coastal Flood Damage Estimator: An Alternative to FEMA’s HAZUS Platform JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
598 Coastal Flood Damage Estimator: An Alternative to FEMA’s HAZUS Platform JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
599 Regional Drought Resiliency and Vulnerability JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
600 Regional Drought Resiliency and Vulnerability JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
601 Regional Drought Resiliency and Vulnerability JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
602 Regional Drought Resiliency and Vulnerability JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
603 Analysis of the Effects of Climate Change on Urban Storm Water Runoff Using Statistically Downscaled Precipitation Data and a Change Factor Approach JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
604 Analysis of the Effects of Climate Change on Urban Storm Water Runoff Using Statistically Downscaled Precipitation Data and a Change Factor Approach JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
605 Analysis of the Effects of Climate Change on Urban Storm Water Runoff Using Statistically Downscaled Precipitation Data and a Change Factor Approach JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
606 Analysis of the Effects of Climate Change on Urban Storm Water Runoff Using Statistically Downscaled Precipitation Data and a Change Factor Approach JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
607 Reliability based Flood Management in Urban Watersheds Considering Climate Change Impacts JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
608 Reliability based Flood Management in Urban Watersheds Considering Climate Change Impacts JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
609 Reliability based Flood Management in Urban Watersheds Considering Climate Change Impacts JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
610 Reliability based Flood Management in Urban Watersheds Considering Climate Change Impacts JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
611 Reliability-Based Assessment of Lifecycle Cost of Urban Water Distribution Infrastructures JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS
612 Reliability-Based Assessment of Lifecycle Cost of Urban Water Distribution Infrastructures JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS
613 Reliability-Based Assessment of Lifecycle Cost of Urban Water Distribution Infrastructures JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS
614 Reliability-Based Assessment of Lifecycle Cost of Urban Water Distribution Infrastructures JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS
615 Developing a Model for Optimizing the Geometric Characteristics of Water Diversion Systems JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
616 Developing a Model for Optimizing the Geometric Characteristics of Water Diversion Systems JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
617 Developing a Model for Optimizing the Geometric Characteristics of Water Diversion Systems JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
618 Developing a Model for Optimizing the Geometric Characteristics of Water Diversion Systems JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
619 An uncertainty-based framework to quantifying climate change impacts on coastal flood vulnerability: case study of New York City ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
620 An uncertainty-based framework to quantifying climate change impacts on coastal flood vulnerability: case study of New York City ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
621 An uncertainty-based framework to quantifying climate change impacts on coastal flood vulnerability: case study of New York City ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
622 An uncertainty-based framework to quantifying climate change impacts on coastal flood vulnerability: case study of New York City ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
623 An uncertainty-based framework to quantifying climate change impacts on coastal flood vulnerability: case study of New York City ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
624 Low-Impact Development Practices to Mitigate Climate Change Effects on Urban Stormwater Runoff: Case Study of New York City JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
625 Low-Impact Development Practices to Mitigate Climate Change Effects on Urban Stormwater Runoff: Case Study of New York City JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
626 Low-Impact Development Practices to Mitigate Climate Change Effects on Urban Stormwater Runoff: Case Study of New York City JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
627 Low-Impact Development Practices to Mitigate Climate Change Effects on Urban Stormwater Runoff: Case Study of New York City JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
628 Quantifying Resilience and Uncertainty in Coastal Flooding Events: Framework for Assessing Urban Vulnerability JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
629 Quantifying Resilience and Uncertainty in Coastal Flooding Events: Framework for Assessing Urban Vulnerability JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
630 Quantifying Resilience and Uncertainty in Coastal Flooding Events: Framework for Assessing Urban Vulnerability JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
631 Quantifying Resilience and Uncertainty in Coastal Flooding Events: Framework for Assessing Urban Vulnerability JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
632 Uncertainty based analysis of the impact of watershed phosphorus load on reservoir phosphorus concentration JOURNAL OF HYDROLOGY
633 Uncertainty based analysis of the impact of watershed phosphorus load on reservoir phosphorus concentration JOURNAL OF HYDROLOGY
634 Uncertainty based analysis of the impact of watershed phosphorus load on reservoir phosphorus concentration JOURNAL OF HYDROLOGY
635 Uncertainty based analysis of the impact of watershed phosphorus load on reservoir phosphorus concentration JOURNAL OF HYDROLOGY
636 An Integrated Approach to Water Resources Deevelopment of Tehran Region in Iran JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION
637 An Integrated Approach to Water Resources Deevelopment of Tehran Region in Iran JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION
638 An Integrated Approach to Water Resources Deevelopment of Tehran Region in Iran JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION
639 An Integrated Approach to Water Resources Deevelopment of Tehran Region in Iran JOURNAL OF THE AMERICAN WATER RESOURCES ASSOCIATION
640 Application of Dynamic Simulation Modeling Approach and Load-Resistance Concept to Water–Infrastructure Interactions in Coastal Areas JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
641 Application of Dynamic Simulation Modeling Approach and Load-Resistance Concept to Water–Infrastructure Interactions in Coastal Areas JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
642 Application of Dynamic Simulation Modeling Approach and Load-Resistance Concept to Water–Infrastructure Interactions in Coastal Areas JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
643 Application of Dynamic Simulation Modeling Approach and Load-Resistance Concept to Water–Infrastructure Interactions in Coastal Areas JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
644 Vulnerability Assessment of Drinking Water Distribution Networks to Chemical and Biological Contaminations: Case Study JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
645 Vulnerability Assessment of Drinking Water Distribution Networks to Chemical and Biological Contaminations: Case Study JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
646 Vulnerability Assessment of Drinking Water Distribution Networks to Chemical and Biological Contaminations: Case Study JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
647 Vulnerability Assessment of Drinking Water Distribution Networks to Chemical and Biological Contaminations: Case Study JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
648 Using Joint Probability Distribution of Reliability and Vulnerability to Develop a Water System Performance Index JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
649 Using Joint Probability Distribution of Reliability and Vulnerability to Develop a Water System Performance Index JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
650 Using Joint Probability Distribution of Reliability and Vulnerability to Develop a Water System Performance Index JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
651 Using Joint Probability Distribution of Reliability and Vulnerability to Develop a Water System Performance Index JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
652 Evaluation of climate change impacts on streamflow to a multiple reservoir system using a data-based mechanistic model JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE
653 Evaluation of climate change impacts on streamflow to a multiple reservoir system using a data-based mechanistic model JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE
654 Evaluation of climate change impacts on streamflow to a multiple reservoir system using a data-based mechanistic model JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE
655 Evaluation of climate change impacts on streamflow to a multiple reservoir system using a data-based mechanistic model JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE
656 Evaluation of climate change impacts on streamflow to a multiple reservoir system using a data-based mechanistic model aaaaaaaaaaaaaaa JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE
657 Evaluation of climate change impacts on streamflow to a multiple reservoir system using a data-based mechanistic model aaaaaaaaaaaaaaa JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE
658 Evaluation of climate change impacts on streamflow to a multiple reservoir system using a data-based mechanistic model aaaaaaaaaaaaaaa JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE
659 Evaluation of climate change impacts on streamflow to a multiple reservoir system using a data-based mechanistic model aaaaaaaaaaaaaaa JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE
660 Assessment of Sustainability in Water Supply-Demand Considering Uncertainties WATER RESOURCES MANAGEMENT
661 Assessment of Sustainability in Water Supply-Demand Considering Uncertainties WATER RESOURCES MANAGEMENT
662 Assessment of Sustainability in Water Supply-Demand Considering Uncertainties WATER RESOURCES MANAGEMENT
663 Assessment of Sustainability in Water Supply-Demand Considering Uncertainties WATER RESOURCES MANAGEMENT
664 Distributed Hydrologic Modeling of Coastal Flood Inundation and Damage: Nonstationary Approach JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
665 Distributed Hydrologic Modeling of Coastal Flood Inundation and Damage: Nonstationary Approach JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
666 Distributed Hydrologic Modeling of Coastal Flood Inundation and Damage: Nonstationary Approach JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
667 Distributed Hydrologic Modeling of Coastal Flood Inundation and Damage: Nonstationary Approach JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 تحلیل ریسک سیلاب شهرهای ساحلی تحت شرایط ناایستایی با استفاده از داده های مکانی با وضوح مخلف فرشته پور محمد دکتری تخصصی PhD 1397.06.27
2 مکان یابی عرصه های مناسب برای تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی تیموری جواد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.26
3 ارزیابی سازگاری زیر ساخت های آبی شهری در مواجهه با سیلاب علیائی محمدعلی دکتری تخصصی PhD 1397.06.21
4 تخصیص منابع مالی براساس افزایش دوام و قوام زیرساختهای منابع آب در مقابله با سیل خلیلی پویا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.02.17
5 اصلاح پهنه سیل با استفاده از مدل های هیدرولیکی و هیدرولوژیکی با در نظر گرفتن بهترین راهکارهای مدیریتی (BMPs) در مناطق ساحلی طاهری مهکامه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.10.30
6 الگوی آماده سازی سامانه ی توزیع آب شهری در برابر شکست های هیدرولیکی و آلودگی گسترده یوسفی آزاده کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.10.25
7 تدوین شاخص پایداری تامین و تقاضای آب محمدپور پانیذ کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.04.07
8 شبیه سازی اندرکنش سیلاب های ساحلی و خشکی با استفاده از مدل های هیدرولیکی توزیعی احمدوند فروغ کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.30
9 بررسی آلودگی گسترده شبکه های توزیع آب شهری زنجانی سروش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.08.09
10 کمی نمودن شاخص‌های برگشت پذیری منطقه‌ای خشکسالی زین العابدین امین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.25
11 تدوین الگوی انطباقی شهرهای مقاوم در مقابل سیل زحمتکش زهرا دکتری تخصصی PhD 1393.06.29
12 ارزیابی اطمینان پذیری سیستم های تامین آب در مواجهه با آلودگی گسترده اکبریان احسان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.10.26
13 توسعه الگوریتم پویای ارزیابی آمادگی سیستم تامین آب شهری گوهریان عرفان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.10.26
14 توسعه ساختارهای بهینه جهت افزایش امنیت آبی در سیستم های آب شهری یوسفی محسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.10.25
15 تدوین الگوی اثر تغییر اقلیم بر چرخه آب شهری نظیف سارا دکتری تخصصی PhD 1389.10.22
16 مدل مبتنی بر اقلیم افزایش بهره وری آب در بخش کشاورزی احمدی بهزاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.10.19
17 الگوی ارزیابی آمادگی سدها در شرایط بحرانی دهقانی محمدابادی مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.06.31
18 تدوین الگوریتم ارزیابی چرخه حیات زیرساخت های آب شهری یاسری کورش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.06.31
19 مدیریت تقاضای آب کشاورزی با در نظر گرفتن اثرات پدیده تغییر اقلیم سمساریزدی محمدصالح کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.05.04
20 تدوین مدل تخصیص آب از مخزن با استفاده از الگوریتم های توسعه یافته تکاملی شرافت محمدعلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.05.02
21 مدل حوزه‌ای برنامه‌ریزی کیفی یک سیستم رودخانه-مخزن سیدابادی محمدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.05.02
22 برنامه بهره برداری از مخزن سد با استفاده از قوانین فازی و برخورد حوزه ای رنجبر مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.10.22
23 برنامه ریزی سیستم رودخانه مخزن در مدیریت جامع منابع آب احمدی آزاده دکتری تخصصی PhD 1388.06.09
24 تدوین الگوی تاثیر تغییر اقلیم بر بهره برداری از مخازن امامی فرزاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.12.11
25 تدوین و بررسی الگوی شبیه سازی تمرین خشکسالی در برنامه ریزی شرایط اضطراری احمدی نیا صالح کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.12.07
26 تدوین الگوریتم پیش بینی بار رسوب رودخانه با استفاده از اطلاعات ریز مقیاس روحانی زاده بهزاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.11.30
27 تدوین الگوی ارزیابی آمادگی سیستم های تصفیه آب شهری در شرایط بحرانی توکلی فر حامد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.07.14
28 تدوین الگوی بررسی پتانسیل های توسعه منابع آب با نگرش مهندسی ارزش الیاسی علی اصغر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.07.08
29 الگوی تعیین حریم رودخانه با در نظر گرفتن اثرات تغییر اقلیم نوری نویده کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.07.07
30 تدوین الگوی بررسی اثرات عوامل محیطی و اقلیمی در هیدرولیک سیلاب های شهری حسین پور آنا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.07.07
31 تدوین مدل فازی جهت انتخاب سیستم پیشبرد مناسب مصطفوی دارانی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.04.16
32 تدوین الگوی برنامه ریزی شرایط اضطراری در مدیریت خشکسالی ایمن ساناز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.07.07
33 ایجاد سازگاری در زیر ساخت های آبی شهری در مواجهه با سیلاب علیایی محمدعلی دکتری
34 طراحی سیستم های پایش رطوبت خاک برای تدقیق اطلاعات ماهواره ای تیموری جواد کارشناسیارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021