اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی کراچیان
نام رضا
درجه استاد

اطلاعات تماس
وب‌سایت Google Scholar
RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2176
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک kerachian@ut.ac.ir
شماره اتاق 309

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی آب و محیط زیست
کارشناسی مهندسی عمران - عمران, دانشگاه تهران - 1375
کارشناسی ارشد مهندسی عمران - سازه های هیدرولیکی, دانشگاه صنعتی شریف - 1377
دکتری دکتری: برنامه ریزی و مدیریت منابع آب و محیط زیست, دانشگاه صنعتی امیرکبیر - 1383
پسادکتری: دوره پژوهشی, دانشگاه ایلی نوی در اربانا-شمپین، آمریکا - 1384

درس های ارائه شده
1 توسعه پایدار و مدیریت محیط زیست
2 مهندسی سیستم ها
3 مهندسی محیطزیست
4 مدیریت کیفی منابع آب
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Water Resources Allocation Using Solution Concepts of Fuzzy Cooperative Games : Fuzzy Least Core and Fuzzy Weak Least Core 97/09/10 WATER RESOURCES MANAGEMENT
2 طراحی بهینۀ شبکه پایش باران سنجی با استفاده از تلفیق محصولات بارش ماهواره ای 97/08/03 هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
3 توسعه یک شاخص پایداری مبتنی بر استنتاج شهودی برای مدیریت سامانه‌های منابع آب 97/08/03 هفتمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
4 استفاده از الگوریتم Adopt برای حل مسائل قیودات توزیعی 97/06/15 هفتمین کنفرانس ملی هیدرولیک ایران
5 Quantifying the Impact of Human Activities and Climatic Change on Monthly Runoff in Watersheds 97/06/14 International Conference on Environment and Natural Science (ICENS)
6 Developing operating rules for reservoirs considering the water quality issues: Application of ANFIS-based surrogate models 97/05/31 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
7 Design of on-line river water quality monitoring systems using the entropy theory: a case study 97/04/27 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
8 Probabilistic Contaminant Source Identification in Water Distribution Infrastructure Systems 97/04/27 Civil Engineering Infrastructures journal
9 Probabilistic Contaminant Source Identification in Water Distribution Infrastructure Systems 97/04/27 Civil Engineering Infrastructures journal
10 Assessment of the Groundwater Salinity Monitoring Network of the Tehran Region: Application of the Discrete Entropy Theory 97/04/25 Water Science and Technology
11 A Bayesian Maximum Entropy-based Methodology for Optimal Spatio-Temporal Design of Groundwater Monitoring Networks 97/04/25 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
12 یک مدل تحلیل ریسک به منظور مدیریت ایمنی در تصفیه‌خانه‌های آب، مطالعه موردی: تصفیه‌خانه آب سلمان فارسی 97/04/21 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
13 Developing operating rules for conjunctive use of surface and groundwater considering the water quality issues 97/04/14 KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
14 Optimal Spatio-temporal Design of Water Quality Monitoring Networks for Reservoirs: Application of the Concept of Value of Information 97/04/04 JOURNAL OF HYDROLOGY
15 A probabilistic water quality index for river water quality assessment : a case study 97/03/24 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
16 Revising River Water Quality Monitoring Networks using Discrete Entropy Theory : The Jajrood River Experience 97/03/09 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
17 Developing an optimal valve closing rule curve for real-time pressure control in pipes 97/02/25 JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
18 مطالعه تطبیقی تجربه‌های بین‌المللی بازار آب و ارزیابی مکانیزم‌های رایج آن 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
19 A geostatistical approach for temporal and spatial analysis of anisotropic reservoir water quality data 97/02/20 Eleventh International Congress on Civil Engineering
20 Application of a Data Fusion Technique for Improving the Results of the Individual Groundwater-Level Simulation Models 97/02/20 Eleventh International Congress on Civil Engineering
21 Wave Height Prediction Using the Rough Set Theory 97/02/14 OCEAN ENGINEERING
22 Developing a Methodology for Real-time Trading of Water Withdrawal and Waste load Discharge Permits in Rivers 97/02/11 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
23 Monitoring and Evaluation Scheme using the Multiple-Criteria-Decision-Making Technique: Application to Irrigation Projects 97/02/11 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
24 Developing a Methodology for Real-time Trading of Water Withdrawal and Waste load Discharge Permits in Rivers 97/02/11 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
25 Developing Real Time Operating Rules for Trading Discharge Permits in Rivers Application of Bayesian Networks 97/02/08 ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
26 A Fuzzy Variable Least Core Game for Inter-basin Water Resources Allocation Under Uncertainty 97/02/05 WATER RESOURCES MANAGEMENT
27 A Fuzzy Variable Least Core Game for Inter-basin Water Resources Allocation Under Uncertainty 97/01/01 WATER RESOURCES MANAGEMENT
28 Incorporating Economic and Political Considerations in Inter-Basin Water Allocations: A Case Study 96/12/19 WATER RESOURCES MANAGEMENT
29 Joint uncertainty analysis in river water quality simulation: a case study of the Karoon River in Iran 96/12/01 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
30 مدیریت تعارض‌ها در سامانه‌های منابع آب: کاربرد تئوری بازی‏ها 96/12/01 هم ‏اندیشی با متخصصان علوم آب و محیط‏زیست
31 Waste - Laod Allocation Model for Seasonal River Water Quality Management : Application of Sequential Dynamic Genetic Algorithms 96/11/21 SCIENTIA IRANICA
32 Optimal Inter - basin Water Allocation using Crisp and Fuzzy Shapley Games 96/11/15 WATER RESOURCES MANAGEMENT
33 Water and Pollution Discharge Permit Allocation to Agricultural Zones : Application of Game Theory and Min-Max Regret Analysis 96/10/29 WATER RESOURCES MANAGEMENT
34 Monitoring and Evaluation Scheme using MCDM Technique : Application to Irrigation Projects 96/08/10 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
35 Monitoring and Evaluation Scheme using MCDM Technique : Application to Irrigation Projects 96/08/10 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
36 Municipal water demand forecasting under peculiar fluctuations in population: a case study of Mashhad, a tourist city 96/06/20 HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES
37 ترکیب الگوهای نمونه‌برداری شش ضلعی منظم و نامنظم در مکانیابی شبکه پایش تراز آب زیرزمینی 96/04/21 دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
38 ارزیابی محصول تلفیق شده بارش ماهواره‌ای با استفاده از رویکرد ترکیب میانگین‌گیری بیزی 96/04/21 دومین کنفرانس ملی هیدرولوژی ایران
39 A Bayesian Maximum Entropy-based Methodology for Optimal Spatio-Temporal Design of Groundwater Monitoring Networks 96/04/18 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
40 A Bayesian Maximum Entropy-based Methodology for Optimal Spatio-Temporal Design of Groundwater Monitoring Networks 96/04/18 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
41 Optimal Water and Wasteload Allocations in Rivers Using a Fuzzy Transformation Technique : A Case Study 96/04/10 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
42 Developing an optimal valve closing rule curve for real-time pressure control in pipes 96/04/07 JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
43 Monitoring and Evaluation Scheme using the Multiple-Criteria-Decision-Making Technique: Application to Irrigation Projects 96/03/31 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
44 Rules for Optimal Operation of Reservoir-River-Groundwater Systems Considering Water Quality Targets: Application of M5P Model 96/03/23 WATER RESOURCES MANAGEMENT
45 Developing a Stochastic Conflict Resolution Model for Urban Runoff Quality Management: Application of Info-gap and Bargaining Theories 96/03/11 JOURNAL OF HYDROLOGY
46 Multi-objective Genetic Local Search Algorithm using Kohonens Neural Map 96/03/01 COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING
47 Developing monthly operating rules for a cascade system of reservoirs: Application of Bayesian Networks 96/03/01 ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
48 An Interval Parameter Model for Cooperative Inter - basin Water Resources Allocation Considering the Water Quality Issues 96/03/01 WATER RESOURCES MANAGEMENT
49 Developing monthly operating rules for a cascade system of reservoirs: Application of Bayesian Networks 96/03/01 ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
50 A fuzzy game theoretic approach for groundwater resources management : Application of Rubinstein Bargaining Theory 96/02/11 RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING
51 A fuzzy game theoretic approach for groundwater resources management : Application of Rubinstein Bargaining Theory 96/02/11 RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING
52 Water and waste load allocation in rivers with emphasis on agricultural return flows: application of fractional factorial analysis 96/02/08 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
53 A Basin-wide Market-based Water Allocation Model for Drought Conditions 96/01/31 10th National Congress on Civil Engineering
54 A stochastic model for optimal operation of inter-basin water allocation systems: a case study 96/01/23 STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT
55 Evaluating the Efficacy of SVMs, BNs, ANNs and ANFIS in Wave Height Prediction 96/01/12 OCEAN ENGINEERING
56 Monthly Water Resources and Irrigation Planning : A case study of conjunctive use of surface and groundwater 96/01/12 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
57 An Interval Parameter Model for Cooperative Inter - basin Water Resources Allocation Considering the Water Quality Issues 96/01/01 WATER RESOURCES MANAGEMENT
58 Optimal Inter - basin Water Allocation using Crisp and Fuzzy Shapley Games 95/12/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
59 A Data Fusion-based Methodology for Optimal Redesign of Groundwater Monitoring Networks 95/12/11 JOURNAL OF HYDROLOGY
60 Development of a Master Plan for Water Pollution Control Using MCDM Techniques: a Case Study 95/11/13 WATER INTERNATIONAL
61 Planning for agricultural return flow allocation: application of info-gap decision theory and a nonlinear CVaR-based optimization model 95/10/27 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
62 Characterizing an Unknown pollution sourceing round water resources systems using PSVM and PNN 95/10/15 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
63 Optimal Reservoir Operation considering the Water Quality Issues : A Stochastic Conflict Resolution Approach 95/10/12 WATER RESOURCES RESEARCH
64 Development of a Master Plan for Industrial Solid Waste Management 95/10/04 International Journal of Environmental Science and Technology
65 Design of on-line river water quality monitoring systems using the entropy theory: a case study 95/10/01 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
66 Monitoring and Evaluation Scheme using MCDM Technique : Application to Irrigation Projects 95/09/18 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
67 River Water Quality Management considering Agricultural Return Flows: Application of a Non-linear Two-Stage Stochastic Fuzzy Programming 95/09/17 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
68 Characterizing an Unknown pollution sourceing round water resources systems using PSVM and PNN 95/07/24 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
69 Developing monthly operating rules for a cascade system of reservoirs: Application of Bayesian Networks 95/07/02 ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
70 Developing a Comprehensive Framework for Eutrophication Management in Off-stream Artificial Lakes 95/06/17 JOURNAL OF HYDROLOGY
71 Water Resources and Irrigation Planning : A Case Study of Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources 95/06/11 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
72 Municipal water demand forecasting under peculiar fluctuations in population: a case study of Mashhad, a tourist city 95/04/31 HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES
73 A stochastic conflict resolution model for water quality management in reservoir–river systems 95/04/11 ADVANCES IN WATER RESOURCES
74 A Fuzzy Variable Least Core Game for Inter-basin Water Resources Allocation Under Uncertainty 95/04/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
75 A simplified model for reservoir operation considering the water quality issues : application of the Young conflict resolution theory 95/03/27 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
76 Application of Ordered Weighted Averaging and a Hexagonal Gridding Pattern to Groundwater Monitoring Network Design 95/03/07 International Conference on Civil Engineering
77 مدیریت توأمان عرضه و تقاضای آب با استفاده از رویکرد مدلسازی عامل – محور، منطقه مورد مطالعه: حوضه آبریز رودخانه کن 95/03/07 کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
78 Developing an Optimal Water Intake Rule Curve for the Chitgar Lake 95/03/07 International Conference on Civil Engineering
79 کاربرد الگوی مکانی شبکه‌بندی شش ضلعلی منظم در طراحی شبکه پایش تراز آب زیرزمینی دشت دهگلان 95/02/22 نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
80 ارزیابی و مقایسه داده¬های بارش ماهواره¬ای PERSIANN-CCS و مشاهدات باران¬سنجی، مطالعه موردی: شبکه باران¬سنجی استان¬های تهران و البرز 95/02/22 نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
81 ارزیابی عملکرد روش میانگین وزنی مرتب شده (OWA) در ترکیب نتایج روش‌های درون‌یابی در تخمین تراز آب زیرزمینی دشت دهگلان 95/02/22 نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
82 Locating monitoring wells in groundwater systems using embedded optimization and simulation models 95/02/10 SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
83 A Fuzzy Variable Least Core Game for Inter-basin Water Resources Allocation Under Uncertainty 95/02/09 WATER RESOURCES MANAGEMENT
84 بهینه‌سازی مکانی ایستگاههای پایش کیفی مخازن سدها با استفاده از روش ارزش اطلاعات 95/02/03 ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
85 بهنگام‌سازی سامانه‌های پایش آب زیرزمینی، پیش‌نیازی برای طرح ملی احیا و تعادل‌بخشی آبخوان‌ها: ارائه یک الگوی جدید 95/02/03 ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
86 تحلیل وضعیت کیفیت منابع آب کشور 95/02/03 ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
87 A conflict-resolution model for the conjunctive use of surface and groundwater resources that considers water - quality issues : a case study 95/01/01 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
88 Developing operating rules for conjunctive use of surface and groundwater considering the water quality issues 94/12/11 KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
89 A game theoretic approach for trading discharge permits in rivers 94/11/12 Water Science and Technology
90 A Bayesian Maximum Entropy-based Methodology for Optimal Spatio-Temporal Design of Groundwater Monitoring Networks 94/10/13 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
91 Developing Water Quality Management Policies for the Chitgar Urban Lake: Application of Fuzzy Social Choice and Evidential Reasoning Methods 94/10/11 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
92 Developing Water Quality Management Policies for the Chitgar Urban Lake: Application of Fuzzy Social Choice and Evidential Reasoning Methods 94/10/11 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
93 A fuzzy game theoretic approach for groundwater resources management : Application of Rubinstein Bargaining Theory 94/09/28 RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING
94 Optimum Operation of Reservoirs in the Karkheh Basin in Iran considering Impacts of Non-integrated Development and Climate Change 94/09/15 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
95 Monthly Water Resources and Irrigation Planning : A case study of conjunctive use of surface and groundwater 94/09/10 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
96 Optimum Operation of Reservoirs in the Karkheh Basin in Iran considering Impacts of Non-integrated Development and Climate Change 94/09/09 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
97 آماده‌سازی محیط بیرونی طرح اجرا و نوسازی 550 هزار هکتار شبکه‌های آبیاری و زهکشی: ضرورت مطالعات فرابخشی 94/08/27 اولین همایش ملی بررسی ابعاد فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی طرح 550 هزار هکتاری
98 Optimal Water and Wasteload Allocations in Rivers Using a Fuzzy Transformation Technique : A Case Study 94/08/25 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
99 A game theoretic approach for trading discharge permits in rivers 94/08/19 Water Science and Technology
100 تعیین سهم منابع نقطه¬ای و گسترده بار فسفر در حوضه رودخانه کن 94/08/14 اولین همایش ملی کیفیت منابع آب و توسعه پایدار
101 Regional hospital solid waste assessment using the evidential reasoning approach 94/08/07 SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
102 A stochastic conflict resolution model for trading pollutant discharge permits in river systems 94/07/29 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
103 Developing Environmental Penalty Functions for River Water Quality Management: Application of Evolutionary Game Theory 94/07/20 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
104 Conflict Resolution in Construction Projects Using Non-Zero Sum Fuzzy Bimatrix Games 94/07/09 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
105 Characterizing an Unknown pollution sourceing round water resources systems using PSVM and PNN 94/06/10 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
106 Water Resources Allocation Using Solution Concepts of Fuzzy Cooperative Games : Fuzzy Least Core and Fuzzy Weak Least Core 94/05/22 WATER RESOURCES MANAGEMENT
107 Deriving operating policies for multi-objective reservoir systems: Application of Self-Learning Genetic Algorithm 94/05/15 APPLIED SOFT COMPUTING
108 Assessment of the Groundwater Salinity Monitoring Network of the Tehran Region: Application of the Discrete Entropy Theory 94/04/18 Water Science and Technology
109 Developing an optimal valve closing rule curve for real-time pressure control in pipes 94/04/11 JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
110 A Conditional Value at Risk-based Model for Planning Agricultural Water and Return Flow Allocation in River Systems 94/04/10 WATER RESOURCES MANAGEMENT
111 Reservoir operation optimization using adaptive varying chromosome length genetic algorithm 94/04/10 WATER INTERNATIONAL
112 تدوین یک مدل شبیه‌سازی-بهینه‌سازی چند هدفه به منظور مدیریت کیفیت رواناب‌های سطحی شهری 94/03/13 سومین سمپوزیوم بین‌المللی محیط زیست و مهندسی منابع آب
113 ارزیابی وضعیت دریاچه‌های شهری با استفاده از چارچوب‌های توسعه پایدار، مطالعه موردی: دریاچه چیتگر، تهران 94/03/13 سومین سمپوزیوم بین‌المللی محیط زیست و مهندسی منابع آب
114 ارزیابی عوامل موثر بر میزان مصرف آب خانگی و پیش¬بینی تقاضای آن با استفاده از رویکرد عامل- پایه 94/03/13 سومین سمپوزیوم بین‌المللی محیط زیست و مهندسی منابع آب
115 مدیریت کیفیت رودخانه‌های مجاور شبکه‌های آبیاری و زهکشی با در نظر گرفتن عدم قعطیت‌های عمیق: کاربرد رویکرد Info-Gap 94/03/13 سومین سمپوزیوم بین‌المللی محیط زیست و مهندسی منابع آب
116 تدوین الگویی برای تجارت همزمان مجوزهای آب و تخلیه‌ی بار آلودگی کشاورزی با در نظر گرفتن عدم قطعیت‌ها 94/03/13 سومین سمپوزیوم بین‌المللی محیط زیست و مهندسی منابع آب
117 تعیین حداکثر آب قابل تخصیص در سطح حوضه آبریز کرخه تحت سناریوهای مختلف توسعه با استفاده از بهینه‌سازی بازه‌ای 94/03/13 سومین سمپوزیوم بین‌المللی محیط زیست و مهندسی منابع آب
118 Trading Pollutant Discharge Permits in Rivers using Fuzzy Nonlinear Cost Functions 94/03/11 DESALINATION
119 River Water Quality Management under Incomplete Information : Application of an N - person Iterated Signaling Game 94/03/11 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
120 Optimal water and waste load allocation in reservoir–river systems: a case study 94/03/11 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
121 بررسی تغییرات فصلی اکسیژن محلول و BOD رودخانه کارون 94/02/30 کنفرانس مهندسی آب
122 A Conditional Value at Risk-based Model for Planning Agricultural Water and Return Flow Allocation in River Systems 94/02/12 WATER RESOURCES MANAGEMENT
123 Optimal Redesign of Groundwater Quality Monitoring Networks A Case Study 94/02/11 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
124 Optimal Redesign of Groundwater Quality Monitoring Networks A Case Study 94/02/11 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
125 Optimal Redesign of Groundwater Quality Monitoring Networks A Case Study 94/01/26 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
126 Optimal Redesign of Groundwater Quality Monitoring Networks A Case Study 94/01/26 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
127 River Water Quality Zoning: A Case Study of Karoon and Dez River Systems 94/01/08 IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
128 River Water Quality Zoning: A Case Study of Karoon and Dez River Systems 94/01/08 IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
129 A probabilistic water quality index for river water quality assessment : a case study 93/12/03 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
130 Application of Generic Algorithms and Artificial Network in Conjunctive Use Surface and Groundwater Resources 93/11/11 WATER INTERNATIONAL
131 A Data Fusion-based Methodology for Optimal Redesign of Groundwater Monitoring Networks 93/10/30 JOURNAL OF HYDROLOGY
132 A Data Fusion-based Methodology for Optimal Redesign of Groundwater Monitoring Networks 93/10/30 JOURNAL OF HYDROLOGY
133 Water Resources Allocation Using a Cooperative Game with Fuzzy Payoffs and Fuzzy Coalitions 93/10/18 WATER RESOURCES MANAGEMENT
134 A Fuzzy KNN-based Model for Significant Wave Height Prediction in Large Lakes 93/10/11 OCEANOLOGIA
135 Optimal Redesign of Groundwater Quality Monitoring Networks A Case Study 93/10/01 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
136 Optimal Water and Wasteload Allocations in Rivers Using a Fuzzy Transformation Technique : A Case Study 93/09/10 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
137 Developing a Comprehensive Framework for Eutrophication Management in Off-stream Artificial Lakes 93/09/01 JOURNAL OF HYDROLOGY
138 Water Resources and Irrigation Planning : A Case Study of Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources 93/08/25 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
139 Water Resources Allocation Using a Cooperative Game with Fuzzy Payoffs and Fuzzy Coalitions 93/08/10 WATER RESOURCES MANAGEMENT
140 Multi-objective optimum design of double-layer perforated-wall breakwaters: Application of NSGA-II and bargaining models 93/07/17 APPLIED OCEAN RESEARCH
141 تدوین مدل شبیه ‌سازی – بهینه‌سازی چندهدفه به منظور یافتن مساحت‌های بهینه BMP: کاربرد مدل بردا 93/06/13 پانزدهمین کنفرانس دانشجویان عمران سراسر کشور
142 Joint Uncertainty Analysis in River Water Quality Simulation: A Case Study of the Karoon River in Iran 93/05/19 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
143 Joint Uncertainty Analysis in River Water Quality Simulation: A Case Study of the Karoon River in Iran 93/05/19 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
144 Joint Uncertainty Analysis in River Water Quality Simulation: A Case Study of the Karoon River in Iran 93/05/19 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
145 Water and waste load allocation in rivers with emphasis on agricultural return flows: application of fractional factorial analysis 93/05/10 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
146 A Heuristic Evolutionary Game Theoretic Methodology for Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources 93/05/10 WATER RESOURCES MANAGEMENT
147 Water and waste load allocation in rivers with emphasis on agricultural return flows: application of fractional factorial analysis 93/05/10 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
148 Optimal Long-term Operation of Reservoir-river Systems under Hydrologic Uncertainties: Application of Interval Programming 93/04/17 WATER RESOURCES MANAGEMENT
149 تدوین یک مدل چانه‌زنی برای تعیین جزئیات راهکارهای مدیریت کمیت و کیفیت روانابهای شهری 93/04/03 هشتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط‌زیست
150 تدوین الگوی تخصیص عادلانه آب و بار آلودگی در سیستم‌های رودخانه‌ای با استفاده از تئوری بازی‌ها: مطالعه موردی 93/04/03 هشتمین کنفرانس ملی روز جهانی محیط‌زیست
151 Total dissolved solid and dissolved oxygen modeling, thermocline calculation and applying reservoir salinity reduction scenario in Shahid Rajaee reservoir using CE-QUAL-W2 93/03/20 Water Science and Technology: Water Supply
152 Ranking solutions of multi - objective reservoir operation optimization models using multi-criteria decision analysis 93/03/20 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
153 A stochastic model for optimal operation of inter-basin water allocation systems: a case study 93/03/13 STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT
154 Properties of green concrete made with alkali-activated materials and its commercialization policy in Iran 93/03/01 International E-Conference on Green Economics
155 تعیین الگویی برای تعیین سهم آب آببران در طرحهای توسعه منابع آب با توجه به جنبه‌های زیست محیطی:کاربرد روشهای OWA و HWA 93/02/26 کنفرانس بین‌المللی چالش‌های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
156 مدلسازی بازی چانه زنی برای تخصیص بار آلودگی با در نظر گرفتن عدم قطعیتها: یک مطالعه موردی 93/02/26 چهارمین کنفرانس بین‌المللی چالش‌های زیست محیطی و گاهشناسی درختی
157 مدیریت کیفیت روانابهای سطحی شهری با استفاده از بهترین راهکارهای مدیریتی، مطالعه موردی: بخشی از کلان‌شهر تهران 93/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
158 Optimal Inter - basin Water Allocation using Crisp and Fuzzy Shapley Games 93/02/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
159 Incorporating Economic and Political Considerations in Inter-Basin Water Allocations: A Case Study 93/01/29 WATER RESOURCES MANAGEMENT
160 Joint Uncertainty Analysis in River Water Quality Simulation: A Case Study of the Karoon River in Iran 93/01/23 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
161 Wave Height Prediction Using Artificial Immune Recognition Systems (AIRS) and Some Other Data Mining Techniques 93/01/12 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
162 Joint uncertainty analysis in river water quality simulation: a case study of the Karoon River in Iran 93/01/12 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
163 Reservoir operation optimization using adaptive varying chromosome length genetic algorithm 93/01/08 WATER INTERNATIONAL
164 Reservoir operation optimization using adaptive varying chromosome length genetic algorithm 93/01/08 WATER INTERNATIONAL
165 An Interval Parameter Model for Cooperative Inter - basin Water Resources Allocation Considering the Water Quality Issues 93/01/07 WATER RESOURCES MANAGEMENT
166 Water and Waste Load Allocation in Rivers: Application of Factorial Analysis 92/12/17 Regional Conference of Young Scientists on Recent Trends in Physical & Biological Sciences
167 A real-time operation optimization model for flood management in river-reservoir systems 92/12/06 NATURAL HAZARDS
168 Design of River Water Quality Monitoring Networks A Case Study 92/10/11 ENVIRONMENTAL MODELING & ASSESSMENT
169 River Water Quality Management under Incomplete Information : Application of an N - person Iterated Signaling Game 92/10/11 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
170 Design of River Water Quality Monitoring Networks A Case Study 92/10/11 ENVIRONMENTAL MODELING & ASSESSMENT
171 Development of a Master Plan for Water Pollution Control Using MCDM Techniques: a Case Study 92/10/11 WATER INTERNATIONAL
172 A Conditional Value at Risk-based Model for Planning Agricultural Water and Return Flow Allocation in River Systems 92/09/25 WATER RESOURCES MANAGEMENT
173 A simplified model for reservoir operation considering the water quality issues : application of the Young conflict resolution theory 92/09/10 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
174 تدوین مدل کوتاه مدت غیرخطی تخصیص آب و بار آلودگی در سیستم‌های رودخانه‌ای: مطالعه موردی 92/09/05 سومین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت محیط‌زیست
175 Revising River Water Quality Monitoring Networks using Discrete Entropy Theory : The Jajrood River Experience 92/08/10 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
176 Game Theory and Water and Environmental Resources Management: A Case Study 92/07/12 TWAS General Meeting
177 Optimal water and waste load allocation in reservoir–river systems: a case study 92/07/09 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
178 Optimal water and waste load allocation in reservoir–river systems: a case study 92/07/09 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
179 Optimal water and waste load allocation in reservoir–river systems: a case study 92/07/09 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
180 Conflict Resolution in Construction Projects Using Non-Zero Sum Fuzzy Bimatrix Games 92/06/28 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
181 A Nonlinear Interval Model for Water and Waste Load Allocation in River Basins 92/06/24 WATER RESOURCES MANAGEMENT
182 A Nonlinear Interval Model for Water and Waste Load Allocation in River Basins 92/06/24 WATER RESOURCES MANAGEMENT
183 A Nonlinear Interval Model for Water and Waste Load Allocation in River Basins 92/06/19 WATER RESOURCES MANAGEMENT
184 Developing a Stochastic Conflict Resolution Model for Urban Runoff Quality Management: Application of Info-gap and Bargaining Theories 92/06/15 JOURNAL OF HYDROLOGY
185 Development of a Master Plan for Industrial Solid Waste Management 92/06/10 International Journal of Environmental Science and Technology
186 Equitable Waste Load Allocation in Rivers Using Fuzzy Bi - matrix Games 92/05/24 WATER RESOURCES MANAGEMENT
187 Developing Environmental Penalty Functions for River Water Quality Management: Application of Evolutionary Game Theory 92/05/10 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
188 Assessment of the Groundwater Salinity Monitoring Network of the Tehran Region: Application of the Discrete Entropy Theory 92/04/10 Water Science and Technology
189 Assessment of the Groundwater Salinity Monitoring Network of the Tehran Region: Application of the Discrete Entropy Theory 92/04/10 Water Science and Technology
190 Spillway Capacity Optimization under Hydrologic Uncertainties and Flood Routing, 92/04/01 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TRANSCATION B: ENGINEERING
191 Characterizing an Unknown pollution sourceing round water resources systems using PSVM and PNN 92/03/15 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
192 A Fuzzy KNN-based Model for Significant Wave Height Prediction in Large Lakes 92/03/11 OCEANOLOGIA
193 A Fuzzy KNN-based Model for Significant Wave Height Prediction in Large Lakes 92/03/11 OCEANOLOGIA
194 تعیین تابع خسارت محصول پسته ناشی از کم‌آبیاری و کاربرد آن در تخصیص بهینه‌ آب 92/02/18 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
195 Mathematical Programming for Optimal Design of Multireservoir Systems 92/02/18 7th National Congress on Civil Engineering
196 Trading Pollutant Discharge Permits in Rivers using Fuzzy Nonlinear Cost Functions 92/02/11 DESALINATION
197 Planning for agricultural return flow allocation: application of info-gap decision theory and a nonlinear CVaR-based optimization model 92/01/22 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
198 Optimal Water and Wasteload Allocations in Rivers Using a Fuzzy Transformation Technique : A Case Study 91/12/14 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
199 Conflict Resolution in Construction Projects Using Non-Zero Sum Fuzzy Bimatrix Games 91/12/11 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
200 A fuzzy game theoretic approach for groundwater resources management : Application of Rubinstein Bargaining Theory 91/12/04 RESOURCES CONSERVATION AND RECYCLING
201 Design of on-line river water quality monitoring systems using the entropy theory: a case study 91/11/22 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
202 A Bayesian Maximum Entropy-based Methodology for Optimal Spatio-Temporal Design of Groundwater Monitoring Networks 91/11/13 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
203 Developing a Master Plan for Hospital Solid Waste Management 91/11/13 WASTE MANAGEMENT
204 A stochastic conflict resolution model for trading pollutant discharge permits in river systems 91/11/11 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
205 Developing Environmental Penalty Functions for River Water Quality Management: Application of Evolutionary Game Theory 91/11/05 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
206 The uncertainty analysis of model inputs and parameters in quality simulation of surface flow 91/10/21 6th International Perspective on Water Resources the Environment Conference (IPWE 2013
207 Deriving operating policies for multi-objective reservoir systems: Application of Self-Learning Genetic Algorithm 91/10/20 APPLIED SOFT COMPUTING
208 Deriving operating policies for multi-objective reservoir systems: Application of Self-Learning Genetic Algorithm 91/10/20 APPLIED SOFT COMPUTING
209 Evaluating the Water Users Powers in Inter-basin Water Allocation Systems: Application of Analytical Network Process (ANP) 91/10/20 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
210 An Interval Parameter Optimization Model for Long-term Basin-wide Surface and Groundwater Allocation Considering the Water Quality Issues 91/10/20 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
211 Developing a Stochastic Dynamic Programming Model for Optimal Operation of Reservoir-Aquifer Systems: A Case Study 91/10/20 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
212 Optimum Water Allocation Rules in Zayandehrood Waterbasin Considering Hydro-System Spatio-Temporal Interactions 91/10/20 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
213 A New Approach to Developing Ensemble Streamflow Prediction (ESP) for Optimal Reservoir Operation 91/10/20 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
214 A Multi-agent Multi-Attribute Model for Waste Load Allocation in River Systems Under Uncertainty 91/10/20 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
215 Estimating Water Rights in Inter-basin Water Transfer Projects: Reviewing the Main Criteria 91/10/20 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
216 Potential for Cooperation in Inter Basin Transfers of Water: Economic and Political Perspectives 91/10/20 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
217 A Stochastic Successive Linear Programming Approach to Water and Waste Load Allocation in River Systems: Application of BNs 91/10/20 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
218 Regional Hospital Solid Waste Management Using the Dempster-Shafer Theory 91/10/20 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
219 The Uncertainty Analysis of Model Parameters in Quality Simulation of Surface Flows 91/10/20 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
220 Application of Fallback Bargaining in Inter-basin Water Allocation Problems: A Case Study 91/10/20 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
221 Developing an Evidential Reasoning-based Model for Industrial Solid Waste Management 91/10/20 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
222 Modeling a Bargaining Game for Water Quality Management of a River System 91/10/20 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
223 Sensitivity Analysis of Discount Factor (Alfa) in SSDP-based Reservoir Operation Optimization Models: A Case Study 91/10/20 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
224 Optimal Long-term Operation of Reservoir-river Systems under Hydrologic Uncertainties: Application of Interval Programming 91/10/15 WATER RESOURCES MANAGEMENT
225 Municipal water demand forecasting under peculiar fluctuations in population: a case study of Mashhad, a tourist city 91/09/25 HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES
226 Developing Optimal Operating Rules for Reservoirs: Review of a Practical Experience 91/08/18 The Eleventh Iranian Hydraulic Conference
227 مقالات‌ یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران 91/08/18 تدوین قواعد بهره‌برداری بهینه‌ از مخازن سدها: مرور یک تجربه عملی
228 River Water Quality Management considering Agricultural Return Flows: Application of a Non-linear Two-Stage Stochastic Fuzzy Programming 91/08/11 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
229 River Water Quality Management considering Agricultural Return Flows: Application of a Non-linear Two-Stage Stochastic Fuzzy Programming 91/08/11 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
230 A simplified model for reservoir operation considering the water quality issues : application of the Young conflict resolution theory 91/07/10 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
231 تجارت مجوزهای تخلیه بار آلودگی در رودخانه ها و توزیع هزینه های تصفیه: کاربرد بازی نوکلئولوس نرمال شده 91/06/11 هیدرولیک
232 Water Resources and Irrigation Planning : A Case Study of Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources 91/06/11 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
233 Water Resources and Irrigation Planning : A Case Study of Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources 91/06/11 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
234 Water and Pollution Discharge Permit Allocation to Agricultural Zones : Application of Game Theory and Min-Max Regret Analysis 91/06/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
235 A Data Fusion-based Methodology for Optimal Redesign of Groundwater Monitoring Networks 91/06/11 JOURNAL OF HYDROLOGY
236 Developing a Master Plan for Hospital Solid Waste Management 91/05/20 WASTE MANAGEMENT
237 Monitoring and Evaluation Scheme using the Multiple-Criteria-Decision-Making Technique: Application to Irrigation Projects 91/05/20 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
238 Application of Genetic Alogoritms and Artificial Neural Networks in Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources 91/05/11 WATER INTERNATIONAL
239 The uncertainty analysis of model inputs in surface water quality simulations 91/04/22 5th Engineering Conference-Encon 2012
240 A conflict-resolution model for the conjunctive use of surface and groundwater resources that considers water - quality issues : a case study 91/04/20 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
241 An Agent-based Behavioral Simulation Model for Residential Water Demand Management: The Case-Study of Tehran, Iran 91/04/11 SIMULATION MODELLING PRACTICE AND THEORY
242 A Game Theoretic Model for Trading Pollution Discharge Permits in River Systems 91/03/12 INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL SCIENCES
243 Water and waste load allocation in rivers with emphasis on agricultural return flows: application of fractional factorial analysis 91/03/12 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
244 مدل بلند مدت بهره برداری تلفیقی تخصیص آب و بار آلودگی در سیستمهای مخزن رودخانه-سفره آب زیرزمینی 91/03/04 همایش ملی جریان و آلودگی آب تهران
245 An Analytical Estimation of the Strength of River Dikes Concrete Revetments Subjected to Ice Loads in Condition of Existence of Nonzero Shear Force 91/02/21 Proceedings of 9th International Congress on Civil Engineering
246 Application of Rough Set Theory in Wave Height Prediction 91/02/21 Proceedings of 9th International Congress on Civil Engineering
247 تدوین سیاستهای تخصیص آب زیرزمینی با استفاده از بازی های تکاملی با تکید بر نوسانات سطح آب زیرزمینی 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
248 تدوین یک مدل بازی فازی همکارانه با تابع مشخصه فازی در تخصیص منافع طرحهای انتقال بین حوضهای 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
249 Application of Bays theory and signaling game in river water quality management 91/02/21 Proceedings of 9th International Congress on Civil Engineering
250 A Conditional Value at Risk-based Model for Planning Agricultural Water and Return Flow Allocation in River Systems 91/02/12 WATER RESOURCES MANAGEMENT
251 A System Dynamics-based Conflict Resolution Model for River Water Quality Management 91/02/12 IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
252 Application of Bayesian Static Games in River Water Quality Management 91/01/31 ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL
253 Developing a Master Plan for Hospital Solid Waste Management 90/12/20 WASTE MANAGEMENT
254 Application of Generic Algorithms and Artificial Network in Conjunctive Use Surface and Groundwater Resources 90/12/14 WATER INTERNATIONAL
255 A System Dynamics-based Conflict Resolution Model for River Water Quality Management 90/12/11 IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
256 A Multiple Pollutants Trading-Ratio System for River Water Quality Trading 90/10/18 International Conference on Ecological, Environmental and Biological Sciences (ICEEBS'2012)
257 A Multiple Pollutants Trading-Ratio System for River Water Quality Trading 90/10/18 Proceedings of International Conference on Ecological Environmental and Biological Sciences (ICEEBS2012
258 Selecting Monitoring Wells in Groundwater Systems for Identifying an Unknown Pollution Source using ELECTRE-III Decision-Making Technique 90/10/18 Proceedings of International Conference on Ecological Environmental and Biological Sciences (ICEEBS2012
259 Developing Evolutionary Stable Strategies for Groundwater Resources Exploitation: Application of Game Theory 90/10/18 Proceedings of International Conference on Ecological Environmental and Biological Sciences (ICEEBS2012
260 An Analytical Solution to the Strength of River Dikes Revetments Subjected to Ice Loads Considering Nonzero Axial Force 90/10/18 Proceedings of International Conference on Ecological Environmental and Biological Sciences (ICEEBS2012
261 A Fuzzy Transformation Model for Water and Waste Load Allocation in Rivers 90/10/18 Proceedings of International Conference on Ecological Environmental and Biological Sciences (ICEEBS2012
262 Groundwater Quality Zoning Using Probabilistic Support Vector Machines 90/10/18 Proceedings of International Conference on Ecological Environmental and Biological Sciences (ICEEBS2012
263 Equitable Waste Load Allocation in Rivers Using Fuzzy Bi - matrix Games 90/10/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
264 Crop Pattern and Conjunctive Use Management A Case Study 90/10/11 Irrigation and Drainage
265 Pollution Source Identification in Groundwater Systems: Application of Regret Theory and Bayesian Networks 90/10/11 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
266 A stochastic conflict resolution model for water quality management in reservoir–river systems 90/10/11 ADVANCES IN WATER RESOURCES
267 A Nonlinear Interval Model for Water and Waste Load Allocation in River Basins 90/10/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
268 A simplified model for reservoir operation considering the water quality issues : application of the Young conflict resolution theory 90/10/10 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
269 Water and Pollution Discharge Permit Allocation to Agricultural Zones : Application of Game Theory and Min-Max Regret Analysis 90/09/29 WATER RESOURCES MANAGEMENT
270 Water and Pollution Discharge Permit Allocation to Agricultural Zones : Application of Game Theory and Min-Max Regret Analysis 90/09/28 WATER RESOURCES MANAGEMENT
271 Design of River Water Quality Monitoring Networks A Case Study 90/09/28 ENVIRONMENTAL MODELING & ASSESSMENT
272 Monthly Water Resources and Irrigation Planning : A case study of conjunctive use of surface and groundwater 90/09/10 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
273 Multi-objective Genetic Local Search Algorithm using Kohonens Neural Map 90/09/10 COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING
274 Developing Water Quality Management Policies for the Chitgar Urban Lake: Application of Fuzzy Social Choice and Evidential Reasoning Methods 90/09/10 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
275 Developing Water Quality Management Policies for the Chitgar Urban Lake: Application of Fuzzy Social Choice and Evidential Reasoning Methods 90/09/10 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
276 شبیه سازی داد و ستد مجوزهای تخلیه بار آلودگی با استفاده از مدل شبیه سازی GMDH 90/09/01 پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیطزیست
277 کاربرد و مقایسه روشهایElectre III و Promethee در مکانیابی چاهکهای پایش نشت آلودگی در منابع آب زیرزمینی 90/09/01 پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیطزیست
278 کاربرد مدل سیستم استنتاج تطبیقی عصبی فازی در تدوین قوانین بهینه کمی کیفی از مخازن سدها در زمان واقعی با تکید بر رفع اختلاف مطالعه موردی: سد 15 خرداد ایران 90/09/01 پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیطزیست
279 تدوین یک مدل بهینه سازی دو شاخصه تجارت بار آلودگی در رودخانه ها 90/09/01 پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیطزیست
280 Optimum Operation of Reservoirs in the Karkheh Basin in Iran considering Impacts of Non-integrated Development and Climate Change 90/08/18 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
281 An Evolutionary Game Theoretic Approach for Conjunctive Surface and Groundwater Allocation 90/07/12 American Geophysical Union (AGU Annual Meeting 2011
282 A stochastic model for optimal operation of inter-basin water allocation systems: a case study 90/07/01 STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT
283 Water Resources Allocation Using a Cooperative Game with Fuzzy Payoffs and Fuzzy Coalitions 90/06/15 WATER RESOURCES MANAGEMENT
284 A System Dynamics-based Conflict Resolution Model for River Water Quality Management 90/06/15 IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
285 Developing operating rules for conjunctive use of surface and groundwater considering the water quality issues 90/06/08 KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
286 Evaluating the Efficacy of SVMs, BNs, ANNs and ANFIS in Wave Height Prediction 90/05/24 OCEAN ENGINEERING
287 A simplified model for reservoir operation considering the water quality issues : application of the Young conflict resolution theory 90/04/09 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
288 Optimal Long-term Operation of Reservoir-river Systems under Hydrologic Uncertainties: Application of Interval Programming 90/03/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
289 مدیریت کیفیت آب رودخانه ها در حالت وجود اطلاعات ناقص: کاربرد تئوری بیز و بازیهای سیگنالی 90/02/14 چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
290 مکانیابی چاهکهای پایش آب زیرزمینی برای تشخیص آلودگی با استفاده از روش تصمیم گیری چندمعیاره Promethee 90/02/14 چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
291 تعیین الگوی تجارت بار آلودگی در رودخانه ها در زمان واقعی: کاربرد شبکه های بیزی مدلهای ماشین بردار پشتیبان و بازی ماتریسی با اهداف فازی 90/02/14 چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
292 تخصیص آب در رودخانه های مشترک: کاربرد تئوری بازیها 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
293 مدیریت کیفی رودخانه ها با کاربرد توابع جریمه دومتغیره برای تخلیه کنندگان بار آلودگی 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
294 کاربرد بازی دونفره با اهداف فازی و ماشینهای بردار پشتیبان احتمالاتی در مدیریت کیفی رودخانه ها 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
295 پهنه بندی کیفی آب با کاربرد مدل فازی شبکه های عصبی احتمالاتی و سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS): مطالعه موردی رودخانه جاجرود 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
296 Developing monthly operating rules for a cascade system of reservoirs: Application of Bayesian Networks 90/01/12 ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
297 Assessment of Industrial Solid Waste Using the Intelligent Decison System (IDS) Method 90/01/12 ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL
298 Revising River Water Quality Monitoring Networks using Discrete Entropy Theory : The Jajrood River Experience 90/01/12 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
299 Assessment of Industrial Solid Waste Using the Intelligent Decison System (IDS) Method 90/01/12 ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL
300 تخمینی خطی از رابطه تولید کشاورزی در حالت کمآبیاری در بهینهسازی تخصیص آب به مصارف کشاورزی 89/12/12 سومین همایش ملی مدیریت شبکههای آبیاری و زهکشی
301 تخصیص آب به مصرف کنندگان کشاورزی با به کارگیری مفهوم کم آبیاری و اصول تئوری بازیها 89/12/12 سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی
302 Trading Pollution Discharge Permits in Rivers Using Fuzzy Bi-matrix Games 89/12/09 2nd International Conference on Environmental Science and Technology
303 کاربرد شبکه های بیزی در کنترل فشارهای حدی ناشی از پدیده ضربه قوچ 89/12/05 همایش ملی آشنایی با فناوریهای روز در زمینه مهندسی مکانیک
304 A Heuristic Evolutionary Game Theoretic Methodology for Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources 89/11/16 WATER RESOURCES MANAGEMENT
305 A Heuristic Evolutionary Game Theoretic Methodology for Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources 89/11/16 WATER RESOURCES MANAGEMENT
306 Optimal Spatio-temporal Design of Water Quality Monitoring Networks for Reservoirs: Application of the Concept of Value of Information 89/10/25 JOURNAL OF HYDROLOGY
307 Optimal Spatio-temporal Design of Water Quality Monitoring Networks for Reservoirs: Application of the Concept of Value of Information 89/10/25 JOURNAL OF HYDROLOGY
308 Deriving operating policies for multi-objective reservoir systems: Application of Self-Learning Genetic Algorithm 89/10/20 APPLIED SOFT COMPUTING
309 Application of Dynamic Bayesian Networks to Surface and Groundwater Resources Management 89/10/16 4th International Perspective on Water Resources and the Environment
310 A Hybrid Water Quality Index for Water Quality Assessment: Case Study of the Jajrood River 89/10/16 4th International Perspective on Water Resources and the Environment
311 Developing a Waste Load Allocation Model Using General Meta Rationality and Nash Equilibriums 89/10/16 4th International Perspective on Water Resources and the Environment
312 An Evolutionary Game Theoretic Approach for River Water Quality Management 89/10/16 4th International Perspective on Water Resources and the Environment
313 Groundwater Pollution Source Identification Problem under Uncertainty: Application of the Regret Theory 89/10/16 4th International Perspective on Water Resources and the Environment
314 Ranking solutions of multi - objective reservoir operation optimization models using multi-criteria decision analysis 89/10/11 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
315 THE IMPACT OF WINDOW CHARACTERISTICS ON GAS AND ELECTRIC COSTS IN EDUCATIONAL BUILDINGS : APPLICATION OF SUPPORT VECTOR MACHINES 89/10/11 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TRANSCATION B: ENGINEERING
316 Waste - Laod Allocation Model for Seasonal River Water Quality Management : Application of Sequential Dynamic Genetic Algorithms 89/10/11 SCIENTIA IRANICA
317 Conflict Resolution in Construction Projects Using Non-Zero Sum Fuzzy Bimatrix Games 89/10/11 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
318 Monitoring and Evaluation Scheme using MCDM Technique : Application to Irrigation Projects 89/10/11 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
319 A conflict-resolution model for the conjunctive use of surface and groundwater resources that considers water - quality issues : a case study 89/10/01 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
320 Multi-objective Genetic Local Search Algorithm using Kohonens Neural Map 89/09/10 COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING
321 Waste - Laod Allocation Model for Seasonal River Water Quality Management : Application of Sequential Dynamic Genetic Algorithms 89/08/10 SCIENTIA IRANICA
322 کاربرد بازی های تکاملی در مدیریت کیفیت آب رودخانه ها 89/08/03 چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
323 بررسی تأثیر تجارت آب در بخش کشاورزی در افزایش مقدار آب قابل تخصیص زیست محیطی در رودخانه ها 89/08/03 چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست تهران
324 کاربرد چانه زنی گروهی در بهره برداری کمی و کیفی از مخازن سدها 89/08/03 چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
325 پهنه بندی کیفی منابع آب سطحی با استفاده از ماشین های بردار پشتیبان احتمالاتی و شبکه های بیزی 89/08/03 چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
326 ارزیابی کیفیت آب رودخانه ها با تلفیق سیستم استنتاج فازی و شبکه های بیزی مطالعه موردی: رودخانه جاجرود 89/08/03 چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
327 رفع اختلاف در بهره برداری بهینه کمی و کیفی از مخزن سد 89/08/03 چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
328 کاربرد شبکه های بیزی در تدوین قوانین بهره برداری کمی و کیفی از مخزن سد در زمان واقعی 89/08/03 چهارمین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
329 Pollution Source Identification in Groundwater Systems: Application of Regret Theory and Bayesian Networks 89/07/19 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
330 Pollution Source Identification in Groundwater Systems: Application of Regret Theory and Bayesian Networks 89/07/19 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
331 Design of on-line river water quality monitoring systems using the entropy theory: a case study 89/07/15 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
332 Developing a Master Plan for Hospital Solid Waste Management 89/07/09 WASTE MANAGEMENT
333 Multi-objective optimum design of double-layer perforated-wall breakwaters: Application of NSGA-II and bargaining models 89/07/01 APPLIED OCEAN RESEARCH
334 Optimal Reservoir Operation considering the Water Quality Issues : A Stochastic Conflict Resolution Approach 89/06/10 WATER RESOURCES RESEARCH
335 River Water Quality Management under Incomplete Information : Application of an N - person Iterated Signaling Game 89/05/12 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
336 River Water Quality Management under Incomplete Information : Application of an N - person Iterated Signaling Game 89/05/12 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
337 Development of a Master Plan for Industrial Solid Waste Management 89/05/10 International Journal of Environmental Science and Technology
338 Waste - Laod Allocation Model for Seasonal River Water Quality Management : Application of Sequential Dynamic Genetic Algorithms 89/03/16 SCIENTIA IRANICA
339 شناخت خصوصیات منبع آلاینده آب زیرزمینی با استفاده از ماشینهای بردار پشتیبان احتمالاتی 89/02/16 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
340 ارزیابی کارآیی شبکه های بیزی پویا در مدیریت کمی و کیفی منابع آب سطحی و زیرزمینی 89/02/16 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
341 Pollution Source Identification in Groundwater Systems: Application of Regret Theory and Bayesian Networks 89/02/11 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
342 A Heuristic Evolutionary Game Theoretic Methodology for Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources 89/01/20 WATER RESOURCES MANAGEMENT
343 A Multi-stakeholder Framework for Urban Runoff Quality Management: Application of Social Choice and Bargaining Techniques 89/01/20 SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
344 Optimal Water and Wasteload Allocations in Rivers Using a Fuzzy Transformation Technique : A Case Study 88/12/10 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
345 Developing a Stochastic Conflict Resolution Model for Urban Runoff Quality Management: Application of Info-gap and Bargaining Theories 88/12/10 JOURNAL OF HYDROLOGY
346 Wave Height Prediction Using the Rough Set Theory 88/12/10 OCEAN ENGINEERING
347 Developing a Stochastic Conflict Resolution Model for Urban Runoff Quality Management: Application of Info-gap and Bargaining Theories 88/12/10 JOURNAL OF HYDROLOGY
348 Rules for Optimal Operation of Reservoir-River-Groundwater Systems Considering Water Quality Targets: Application of M5P Model 88/11/12 WATER RESOURCES MANAGEMENT
349 Developing Environmental Penalty Functions for River Water Quality Management: Application of Evolutionary Game Theory 88/10/17 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
350 A Comparison between the Cooperative and Non-cooperative Basin-wide Water Quantity and Quality Management: A Case Study 88/10/17 Third International Perspective on Current and Future State of Water Resources and Environment
351 Developing a Fuzzy Game Theoretic Model for Optimal Inter-basin Water Allocation 88/10/17 Third International Perspective on Current and Future State of Water Resources and Environment
352 Fuzzy Cooperative Game Solution Concepts to a Water Resource Allocation Problem 88/10/17 Third International Perspective on Current and Future State of Water Resources and Environment
353 Real-time Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources A Case Study 88/10/17 Third International Perspective on Current and Future State of Water Resources and Environment
354 Application of some Probabilistic Simulation Models for Characterizing an Unknown Groundwater Pollution Source A case Study 88/10/17 Third International Perspective on Current and Future State of Water Resources and Environment
355 Planning for agricultural return flow allocation: application of info-gap decision theory and a nonlinear CVaR-based optimization model 88/10/11 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
356 Revising River Water Quality Monitoring Networks using Discrete Entropy Theory : The Jajrood River Experience 88/10/11 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
357 Equitable Waste Load Allocation in Rivers Using Fuzzy Bi - matrix Games 88/08/10 WATER RESOURCES MANAGEMENT
358 مدیریت تخصیص آب در طرحهای انتقال آب بین حوضه ای با کاربرد بازی شاپلی 88/08/07 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
359 تاثیر نمونه برداریهای متوالی از منابع آب زیرزمینی بر تحلیل دادههای حاصل از شبکه های پایش 88/08/07 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
360 مدیریت بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی با کاربرد شبکه های بیزی 88/08/07 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
361 Application of Generic Algorithms and Artificial Network in Conjunctive Use Surface and Groundwater Resources 88/06/30 WATER INTERNATIONAL
362 Incorporating Economic and Political Considerations in Inter-Basin Water Allocations: A Case Study 88/04/01 WATER RESOURCES MANAGEMENT
363 Development of a Master Plan for Water Pollution Control Using MCDM Techniques: a Case Study 88/03/11 WATER INTERNATIONAL
364 تدوین سامانه اطلاعات مدیریت MIS برای تحلیل داده های کیفی رودخانه ها مطالعه موردی رودخانه های کارون و دز 88/03/11 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
365 Characterizing Intentional Contamination Events in Water Distribution Systems Application of Probabilistic Support Vector Machines 88/03/01 The First IWA East European Regional Young Water Professionals Conference
366 تدوین الگوی مهندسی انتقال آب بین حوضه ای کاربرد تیوری بازیها 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
367 مدیریت کیفیت آب رودخانه بر اساس چند آلاینده شاخص با استفاده از مدل های تجارت مجوز های تخلیه بار آلودگی و رفع اختلاف 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
368 تدوین مدل تجارت مجوزهای تخلیه بار آلودگی در رودخانه ها در زمان واقعی کاربرد شبکه های بیزی و بازی های همکارانه مجموع صفر فازی 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
369 مکانیابی بهینه محلهای پایش نشت از یک منبع آلودگی آب زیرزمینی و تحلیل دادههای پایش با استفاده از شبکه های بیزی 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
370 A real-time operation optimization model for flood management in river-reservoir systems 88/01/12 NATURAL HAZARDS
371 Ranking solutions of multi - objective reservoir operation optimization models using multi-criteria decision analysis 87/12/15 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
372 Developing Real Time Operating Rules for Trading Discharge Permits in Rivers Application of Bayesian Networks 87/11/30 ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
373 Water Resources Allocation Using Solution Concepts of Fuzzy Cooperative Games : Fuzzy Least Core and Fuzzy Weak Least Core 87/11/13 WATER RESOURCES MANAGEMENT
374 Planning for agricultural return flow allocation: application of info-gap decision theory and a nonlinear CVaR-based optimization model 87/11/13 ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
375 An Optimization Model for Groundwater Pollution Source Identification A Case Study 87/10/18 Thailand 2009 An International Perspective on Environmental and Water Resources Conference
376 Conflict Resolution in Water Resources Development Projects Application of Non-Zero Sum Fuzzy Games 87/10/18 Thailand 2009 An International Perspective on Environmental and Water Resources Conference
377 تدوین قوانین بلندمدت بهینه تخصیص آب و بار آلودگی در سیستمهای رودخانه - مخزن - آب زیرزمینی : کاربرد مدل شبیه سازی SVR 87/10/16 مهندسی آب و محیط زیست ایران
378 A probabilistic water quality index for river water quality assessment : a case study 87/10/12 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
379 Optimal Inter - basin Water Allocation using Crisp and Fuzzy Shapley Games 87/10/12 WATER RESOURCES MANAGEMENT
380 An Agent-based Behavioral Simulation Model for Residential Water Demand Management: The Case-Study of Tehran, Iran 87/10/12 SIMULATION MODELLING PRACTICE AND THEORY
381 An Agent-based Behavioral Simulation Model for Residential Water Demand Management: The Case-Study of Tehran, Iran 87/10/12 SIMULATION MODELLING PRACTICE AND THEORY
382 راهکارهایی برای کاهش اثرات زیست محیطی طرحهای توسعه بنادر و سازههای ساحلی 87/09/06 هشتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی
383 بهینه سازی مکان یابی محلهای پایش منابع آلودگی آب زیرزمینی 87/08/23 هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
384 تدوین قوانین بهره برداری از سیستم های سری رودخانه-مخزن با کاربرد مدل شبکه بیزی 87/08/23 هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
385 کاربرد تئوری بازیها در تجارت مجوزهای تخلیه بار آلودگی در رودخانه ها و تخصیص مجدد هزینه های تصفیه 87/08/23 هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
386 Conflict Resolution in Construction Projects Using Non-Zero Sum Fuzzy Bimatrix Games 87/08/11 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
387 An Optimization Model for Design of Furrow Fertigation to Reduce Nitrate Losses 87/07/29 The Second International Conference on Computer Computing Technologies in Agriculture-CCTA2008
388 رتبه بندی جوابهای مدل بهینه سازی چند هدفه بهره برداری از مخازن با روش ELECTRE-TRI 87/07/25 سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
389 تجارت مجوزهای تخلیه بار آلودگی در رودخانه ها: کاربرد بازیهای همکارانه و مجموع صفر فازی 87/07/25 سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
390 حل اختلاف در برنامه های تجارت مجوز تخلیه بارآلودگی در رودخانه ها با در نظرگرفتن توابع عضویت فازی برای رضایت تخلیه کننده ها 87/07/25 سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
391 استفاده از ماشینهای بردار پشتیبان احتمالاتی در تخمین مشخصات منبع آلودگی در حملات تروریستی به سیستمهای توزیع آب شهری 87/07/18 دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری
392 Municipal water demand forecasting under peculiar fluctuations in population: a case study of Mashhad, a tourist city 87/07/01 HYDROLOGICAL SCIENCES JOURNAL JOURNAL DES SCIENCES HYDROLOGIQUES
393 Optimal Location of River Water Quality Monitoring Stations using the Discrete Entropy Theory A Case Study 87/06/22 IWA World Water Congress and Exhibition
394 Developing a Conflict Resolution Model for Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources Application of NSGA-II and the Nash Bargaining Theory 87/06/22 IWA World Water Congress and Exhibition
395 A Simplified Conflict Resolution Model for Reservoir Operation considering the Water Quantity Issues 87/06/22 IWA World Water Congress and Exhibition
396 Flood damage estimation approach for supporting operation optimization model in River-Reservoir Systems 87/06/22 IWA World Water Congress and Exhibition
397 Assessment of the Groundwater Salinity Monitoring Network of the Tehran Region Application of the Discrete Entropy Theory 87/06/22 IWA World Water Congress and Exhibition
398 An Extended Trading Ratio System for Trading Water Pollution Discharge Permits 87/06/20 Proceedings of IWA World Water Congress and Exhibition
399 Flood risk management in river-reservoir systems: Application of Fuzzy Inference Systems 87/06/15 RIVER FLOW 2008
400 Application of Bayesian Static Games in River Water Quality Management 87/05/31 ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL
401 Developing a Closing Rule Curve for Valves in Pipelines to Control the Water Hammer Impacts Application of the NSGA-II Optimization Model 87/05/06 Pipelines 2008
402 Developing a Fuzzy Dynamic Game Model for Conflict Resolution in Construction Projects 87/04/13 13th International Symposium on Dynamic Games and Applications
403 Development of a Master Plan for Industrial Solid Waste Management 87/03/25 International Journal of Environmental Science and Technology
404 بهینه سازی کود آبیاری جویچه ای از دیدگاه زیست محیطی 87/03/02 اب و خاک
405 Evaluating sampling locations in river water quality monitoring networks: application of dynamic factor analysis and discrete entropy theory 87/03/01 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
406 ارزیابی کارایی سیستمهای پایش کیفی رودخانه ها با استفاده از تئوری آنتروپی گسسته: مطالعه موردی رودخانه جاجرود 87/03/01 دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
407 ارزیابی عملکرد الگوریتم ژنتیک هیبریدی در بهره برداری بهینه کمی و کیفی سدها-مطالعه موردی سد 15 خرداد 87/03/01 دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
408 مدیریت بهنگام کیفیت آب در رودخانه زرجوب گیلان: کاربرد شبکه های بیزی و مدلهای تجارت بار آلودگی 87/03/01 دومین همایش و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیط زیست
409 Waste - Laod Allocation Model for Seasonal River Water Quality Management : Application of Sequential Dynamic Genetic Algorithms 87/02/29 SCIENTIA IRANICA
410 A Case Study for Conflict Resolution in Reservoir Operation for Water Quantity and Quality 87/02/27 2008 World Water and Environmental Resources Congress
411 Spatial and Temporal Sampling Frequencies Analysis using the Discrete Entropy Theory A Case Study of River Water Quality Monitoring 87/02/27 2008 World Water and Environmental Resources Congress
412 Developing Real Time Operating Rules for Trading Discharge Permits in Rivers Application of Bayesian Networks 87/02/27 2008 World Water and Environmental Resources Congress
413 Developing a Stochastic Conflict Resolution Model for Trading Discharge Permits in River Systems 87/02/27 2008 World Water and Environmental Resources Congress
414 Developing a Conflict Resolution Model for Groundwater Quantity and Quality Management A Case Study 87/02/27 2008 World Water and Environmental Resources Congress
415 Multi-Objective VLGA Model for Flood Control and Water Supply Management in a Cascade System of Reservoirs 87/02/26 World Environmental & Water Resources Congress2008
416 Multi-objective Genetic Local Search Algorithm using Kohonens Neural Map 87/02/25 COMPUTERS & INDUSTRIAL ENGINEERING
417 بهره برداری بهینه غیرقطعی کمی وکیفی از مخازن سدها با کاربرد یک مدل رفع اختلاف 87/02/20 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
418 مدیریت کیفیت آب رودخانه با استفاده از مدلهای تجارت مجوز تخلیه بار آلودگی و رفع اختلاف 87/02/20 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
419 مدیریت کیفیت آب در مخازن سدها با تلفیق رویکردهای سازه ای و غیرسازه ای 87/02/20 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
420 تعیین تابع خسارت سیلاب در پایین دست سامانه سدهای سری براساس مشخصات هیدروگراف های سیلاب ورودی از حوضه بالادست 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
421 ارزیابی اهمیت ایستگاه های پایش کیفی رودخانه ها با استفاده از آنالیزهای مولفه و فاکتور اصلی - مطالعه موردی : رودخانه کارون 86/12/22 مجله آب و فاضلاب
422 A Multi-Objective Hybrid Gradient-based Genetic Algorithm 86/12/17 Fifteenth International Working Seminar on Production Economics
423 Assessment of Industrial Solid Waste Using the Intelligent Decison System (IDS) Method 86/11/12 ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL
424 Assessment of Industrial Solid Waste Using the Intelligent Decison System (IDS) Method 86/11/12 ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL
425 کاربرد شبکه های بیزی در تدوین مدل غیر قطعی تجارت مجوز تخلیه بار آلودگی رودخانه 86/11/02 نخستین کنفرانس مهندسی برنامه ریزی و مدیریت سیستم های محیط زیست
426 A game theoretic approach for trading discharge permits in rivers 86/10/11 Water Science and Technology
427 A probabilistic water quality index for river water quality assessment : a case study 86/10/11 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
428 Locating monitoring wells in groundwater systems using embedded optimization and simulation models 86/10/11 SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
429 بهبود کارایی مدل های بهره برداری کمی _کیفی از مخازن سد ها با تلفیق مدل های کوتاه مدت و بلند مدت 86/08/02 اولین همایش سد و سازه های هیدرولیکی ایران
430 کاربرد تئوری آنتروپی و روش خوشه بندی C- میانگین در طراحی بهینه سامانه های پایش کیفی منابع آب زیرزمینی 86/06/15 ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
431 تلفیق مدل بهینه سازی کنترل سیلاب در مخازن سدها با مدل پهنه‌بندی و تعیین خسارت سیلاب در رودخانه پایین دست 86/06/15 ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
432 تجارت مجوز تخلیه بار آلودگی در سیستم های رودخانه ای با استفاده از توابع هزینه فازی 86/06/15 ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
433 تحلیل حساسیت پارامترهای ماشین های بردار پشتیبان در پهنه بندی کیفی آب رودخانه ها 86/06/15 ششمین کنفرانس هیدرولیک ایران
434 Waste-load Allocation Model for River Water Quality Management: A Conflict Resolution Approach 86/04/07 CEMEPE/SECOTOX Conference
435 Trading water pollution discharge permits in river systems using fuzzy nonlinear cost functions 86/04/07 CEMEPE/SECOTOX
436 Application of Support Vector Machines in River Water Quality Zoning: A Case Study 86/04/07 CEMEPE/SECOTOX Conference
437 A Simplified Model for Optimal Reservoir Operation considering the Water Quality Issues 86/04/07 CEMEPE/SECOTOX Conference
438 Industrial solid waste management in the southern part of Iran: Application of a new master plan 86/04/07 CEMEPE/SECOTOX Conference
439 بهینه سازی تراز و ظرفیت آبگیرهای مخزن سد با توجه به کیفیت آب 86/03/21 اولین کنفرانس ملی روز جهانی محیط زیست
440 بهره برداری بهینه کمی-کیفی از مخازن سدها مروری بر دستاوردهای اخیر 86/02/30 کارگاه تخصصی سد و محیط زیست
441 Optimal Groundwater Monitoring Network Design Using the Discrete Entropy Theory 86/02/24 Water Malaysia 2007
442 طراحی بهینه سیستم های پایش کیفی منابع آب زیرزمینی با کاربرد تئوری آنتروپی گسسته مطالعه موردی: آبخوان تهران 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
443 تدوین مدل بهینه سازی بهره برداری از سدها با تلفیق مدل کمی بلند مدت و مدل کمی - کیفی سالانه 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
444 تدوین سیاستهای بهره برداری سازگار شونده برای مدیریت بهره برداری از مخازن 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
445 Trading Water Pollution Discharge Permits in Urban River Systems: A Case Study 86/02/07 6th World Wide Workshop for Young Environmentla Scientists
446 Reservoir Operation Optimization Using Adaptive Varying Chromosome Length Genetic Algorithm 86/02/05 International Conference on Water Management and Technology Applications in Developing Countries
447 A real-time operation optimization model for flood management in river-reservoir systems 86/02/01 NATURAL HAZARDS
448 A Fuzzy KNN-based Model for Significant Wave Height Prediction in Large Lakes 86/02/01 OCEANOLOGIA
449 A Multi-stakeholder Framework for Urban Runoff Quality Management: Application of Social Choice and Bargaining Techniques 86/01/31 SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
450 ارزیابی اهمیت ایستگاه های سنج کیفی آب رودخانه ها با استفاده از آنالیز مؤلفه اصلی: مطالعه موردی رودخانه کارون 85/12/01 اولین کنفرانس و نمایشگاه مهندسی محیط زیست ایران
451 ارزیابی کارایی سامانه های پایش کیفی منابع آب زیرزمینی با کاربرد تئوری آنتروپی گسسته- مطالعه موردی: آبخوان تهران 85/12/01 اولین کنفرانس و نمایشگاه مهندسی محیط زیست ایران
452 کاربرد تخمین های احتمالاتی ماشین های بردار پشتیبان در پهنه بندی کیفی آب رودخانه ها - مطالعه موردی: رودخانه کارون - دز 85/12/01 اولین کنفرانس و نمایشگاه مهندسی محیط زیست ایران
453 مدل رفع اختلاف غیر قطعی برای مدیریت کیفی رودخانه ها 85/12/01 اولین کنفرانس و نمایشگاه مهندسی محیط زیست ایران
454 مدیریت کیفی رودخانه ها بر اساس تجارت مجوز تخلیه بار آلودگی 85/12/01 اولین کنفرانس و نمایشگاه مهندسی محیط زیست ایران
455 پهنه بندی کیفی آب استخرهای شنا به روش C- میانگین مطالعه موردی: منطقه 3 شهر تهران 85/12/01 اولین کنفرانس و نمایشگاه مهندسی محیط زیست ایران
456 بهره برداری بلندمدت تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در سطح حوضه آبریز با در نظر گرفتن کیفیت آب (مطالعه موردی : حوضه زاینده رود) 85/11/04 مجله پژوهش آب ایران
457 مدل بهینه سازی بهره برداری از سیستم های رودخانه - مخزن بر پایه مدیریت ریسک سیلاب 85/11/04 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
458 مدل بهینه سازی بهره برداری از مخزن با رویکرد سازگارشونده 85/11/04 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
459 ارزیابی سیستم های پایش کیفی منابع آب زیرزمینی با کاربرد تئوری آنتروپی گسسته - مطالعه موردی: آبخوان تهران 85/11/04 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
460 مدیریت کیفی سامانه های رودخانه ای با کاربرد تئوری رفع اختلاف Young 85/11/04 دومین کنفرانس مدیریت منابع ایران
461 پهنه بندی کیفی آب رودخانه ها به روش ماشین های بردار پشتیبان 85/11/04 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
462 مدل بهینه سازی بهره برداری از مخزن با رویکرد سازگار شونده 85/11/04 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
463 شبیه سازی کیفی مخازن سدها با استفاده از مدل استنتاج تطبیقی عصبی - فازی و کاربرد آن در بهره برداری کمی - کیفی از مخازن سدها 85/11/04 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
464 مدل بهینه سازی بهره برداری از مخزن بر پایه مدیریت ریسک سیلاب: تلفیق رویکرد بلند مدت و کوتاه مدت 85/11/04 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
465 Optimal Reservoir Operation considering the Water Quality Issues : A Stochastic Conflict Resolution Approach 85/11/01 WATER RESOURCES RESEARCH
466 مدلسازی کمی و کیفی جریان آب زیرزمینی در آبخوان شهرکرد 85/10/11 آبخوان و قنات
467 Optimal Reservoir Operation considering the Water Quality Issues : A Stochastic Conflict Resolution Approach 85/10/11 WATER RESOURCES RESEARCH
468 Probabilistic Contaminant Source Identification in Water Distribution Infrastructure Systems 85/10/11 Civil Engineering Infrastructures journal
469 Reservoir Operation Optimization: An Adaptive Management Approach 85/09/26 International Perspective on Environmental and Water Resources
470 A Multi-stakeholder Framework for Urban Runoff Quality Management: Application of Social Choice and Bargaining Techniques 85/08/30 SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
471 Evaluating sampling locations in river water quality monitoring networks: application of dynamic factor analysis and discrete entropy theory 85/07/25 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
472 A Multi-stakeholder Framework for Urban Runoff Quality Management: Application of Social Choice and Bargaining Techniques 85/07/01 SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
473 Conflict Resolution in Water Resources Allocation 85/06/10 7th International Conference on Hydroinformatics -HIC 2006
474 ارزیابی کارایی شبکه های بیزی در مدیریت کیفیت آب رودخانه ها : کاربرد سیستم نسبت - تجارت 85/05/30 مجله آب و فاضلاب
475 Design of a river water quality monitoring network an entopy based approach 85/04/31 World Water and Envirnmental Resources Congress
476 Conflict Resolution in Water Allocation considering the Water Quality Issues 85/04/12 7th International Congress on Civil Engineering
477 Incorporating Economic and Political Considerations in Inter-Basin Water Allocations: A Case Study 85/04/10 WATER RESOURCES MANAGEMENT
478 Conflict Resolution in River Water Quality Management: A System Dynamics Approach 85/04/03 7th International Congress on Civil Engineering
479 کاربرد یک مدل رفع اختلاف مرحله ای در مدیریت کیفی آبخوان تهران 85/03/05 دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
480 Optimal Desgin of the On-line Water Quality Monitoring Systems:A Case Study 85/03/04 World Environmental and Water Resources Congress 2006
481 Design of On-line River Water Quality Monitoring Networks using an Entropy Based Approach: a Case Studyd Approach 85/03/04 World Water and Environmental Resources Congress
482 Optimal Reservoir Operation considering the Water Quality Issues: Application of Adaptive Neuro-Fuzzy Inference Systems (ANFIS) 85/02/27 2006 World Water and Environmental Resources Congress
483 Conflict Resolution in River Water Quality Management: A System Dynamics Approach 85/02/20 7th International Congress on Civil Engineering (ICCE7)
484 Rules for Optimal Operation of Reservoir-River-Groundwater Systems Considering Water Quality Targets: Application of M5P Model 84/10/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
485 Rules for Optimal Operation of Reservoir-River-Groundwater Systems Considering Water Quality Targets: Application of M5P Model 84/10/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
486 بررسی چالشها و دغدغه های هیدرولیکی شبکه توزیع آب تهران 84/09/19 پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
487 A real-time operation optimization model for flood management in river-reservoir systems 84/08/10 NATURAL HAZARDS
488 Evalution of Water Sector Performance: A Case Study 84/04/01 International Congress on Water and Environment, ASCE-EWRI
489 Water Quality Monitoring Network of River Systems: Application of Ordinaring Kriging 84/04/01 International Congress on Water and Environment, ASCE-EWRI
490 Conjuctive Use of Surface and Groundwater Resources with Emphasis on Water Quality 84/04/01 International Congress on Water and Environment, ASCE-EWRI
491 Locating monitoring wells in groundwater systems using embedded optimization and simulation models 84/03/23 SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
492 River Water Qulaity Management: Application of Stochastic Genetic Algorithm 84/02/29 ASCE World Water and Environmental Resources Congress 2005
493 Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources with Emphasis on Water Quality 84/02/29 ASCE World Water and Environmental Resources Congress 2005
494 Conflict Resolution in Water Allocation Considering the Water Quality Issues 84/02/29 ASCE World Water and Environmental Resources Congress 2005
495 Evaluation of Water Sector Performance: A Case Study 84/02/29 ASCE World Water and Environmental Resources Congress 2005
496 Water Quality Monitoring Network for River Systems: Application of Ordinary Kriging 84/02/29 Impacts of Global Climate Change
497 برنامه‌ریزی برای توسعه پایدار: طرح جامع کاهش آلودگی رودخانه کارون 83/12/18 پنجمین همایش دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
498 ارزیابی وضعیت مدیریت کیفی منابع اب استان خوزستان 83/12/18 پنجمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست چالشهای ملی و فرا ملی محیط زیست و برنامه چهارم توسعه
499 Evaluating the Relative Power of Water Users in Inter-Basin Water Transfer Systems 83/12/06 WATER RESOURCES MANAGEMENT
500 Developing an optimal valve closing rule curve for real-time pressure control in pipes 83/10/12 JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCE AND TECHNOLOGY
501 Reservoir operation optimization using adaptive varying chromosome length genetic algorithm 83/10/12 WATER INTERNATIONAL
502 Application of Genetic Alogoritms and Artificial Neural Networks in Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources 83/09/10 WATER INTERNATIONAL
503 Application of Genetic Alogoritms and Artificial Neural Networks in Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources 83/09/10 WATER INTERNATIONAL
504 بهره برداری بهینه کمی و کیفی از مخازن سدها با استفاده از مدل الگوریتم ژنتیک غیر قطعی 83/08/28 اولین کنفرانس سالانه مدیریت منابع آب ایران
505 بهره برداری بهینه از مخازن سدها با استفاده از مدل الگوریتم ژنتیک غیرقطعی 83/08/28 اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
506 رفع اختلاف در بهره برداری بهینه کمی و کیفی از سیستمهای رودخانه مخزن 83/08/28 اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
507 بهره برداری تلفیقی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در جنوب تهران: کاربرد مدلهای الگوریتم ژنتیک و شبکه های عصبی مصنوعی 83/08/28 اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
508 مکان یابی بهینه ایستگاههای پایش کیفی رودخانه ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک 83/08/28 اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
509 طراحی شبکه پایش کیفی رودخانه ها به روش زمین آماری کریجینگ 83/08/28 اولین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
510 Conflict resolution in water pollution control in urban areas: A case study 83/08/10 4th international conference on decision making in urban & civil engineering
511 Wave Height Prediction Using Artificial Immune Recognition Systems (AIRS) and Some Other Data Mining Techniques 83/06/30 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
512 Wave Height Prediction Using Artificial Immune Recognition Systems (AIRS) and Some Other Data Mining Techniques 83/06/30 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
513 Wave Height Prediction Using Artificial Immune Recognition Systems (AIRS) and Some Other Data Mining Techniques 83/06/30 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
514 Conjunctive use of surface and ground water resources: Application of genetic algorithms and neural networks 83/04/12 Critical transition in water and environmental resource management
515 Design of water qualitymonitoring network for river systems 83/04/12 Critical transition in water and environmental resource management
516 Optimal operation of reservoir systems considering the water quality: Application of stochastic sequential genetic algorithms 83/04/12 Critical transition in water and environmental resource management
517 Optimal Operation of River-Reservoir Systems Considering the Water Quality 83/04/11 World Water and Environmental Resources Congress 2004
518 Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources: Application of Genetic Algorithms and Neural Networks 83/04/11 World Water and Environmental Resources Congress 2004
519 Optimal reservoir operation considering the water quality: A conflict resolution approach 83/04/05 6th international conference on hydro informatics
520 Optimal Reservoir Operation Considering the Water Quality 83/04/04 Hydro-informatics 2004
521 Regional hospital solid waste assessment using the evidential reasoning approach 83/04/01 SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
522 Application of Bayesian Static Games in River Water Quality Management 83/03/31 ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL
523 Revising River Water Quality Monitoring Networks using Discrete Entropy Theory : The Jajrood River Experience 82/10/11 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
524 Application of Bayesian Static Games in River Water Quality Management 82/09/30 ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT JOURNAL
525 برنامه ریزی برای تدوین طرح های جامع کاهش آلودگی آب سیستم های رودخانه ای ( مطالعه موردی: سیستم رودخانه های کارون - دز ) 82/09/12 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
526 An Evolutionary Model for Operation of Hydropower Reservoirs 82/04/05 World Water and Environmental Resources Congress 2003
527 Wave Height Prediction Using Artificial Immune Recognition Systems (AIRS) and Some Other Data Mining Techniques 82/03/26 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
528 Seasonal Waste-Load Allocation Model for River Water Quality Management: Application of Sequential Dynamic Genetic Algorithms 82/03/01 ASCE Environmental and Water Resources Institute Conference
529 Development of GA based Waste-Load Allocation Policies for Seasonal River Water Quality Management 82/02/12 Water Resources Management II
530 Evaluating the Relative Power of Water Users in Inter-Basin Water Transfer Systems 82/01/31 WATER RESOURCES MANAGEMENT
531 River Water Quality Zoning: A Case Study of Karoon and Dez River Systems 82/01/12 IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
532 Wave Height Prediction Using the Rough Set Theory 81/10/11 OCEAN ENGINEERING
533 Crop Pattern and Conjunctive Use Management A Case Study 81/10/11 Irrigation and Drainage
534 برنامه ریزی برای توسعه پایدار: طرح جامع کاهش آلودگی رودخانه کارون 81/10/02 چهارمین همایش دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست ایران
535 Spillway Capacity Optimization under Hydrologic Uncertainties and Flood Routing 81/09/10 PHYSICS LETTERS B
536 A stochastic model for optimal operation of inter-basin water allocation systems: a case study 81/09/10 STOCHASTIC ENVIRONMENTAL RESEARCH AND RISK ASSESSMENT
537 Spillway Capacity Optimization under Hydrologic Uncertainties and Flood Routing 81/09/10 PHYSICS LETTERS B
538 Optimum Operation of Reservoirs in the Karkheh Basin in Iran considering Impacts of Non-integrated Development and Climate Change 81/06/01 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
539 Design of on-line river water quality monitoring systems using the entropy theory: a case study 81/03/15 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
540 Developing operating rules for conjunctive use of surface and groundwater considering the water quality issues 81/03/12 KSCE JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
541 Multipurpose Reservoir Operation : Application of Genetic Algorithm 81/03/01 ASCE Environmental and Water Resources Institute Conference
542 Optimum Operation of Reservoirs in the Karkheh Basin in Iran considering Impacts of Non-integrated Development and Climate Change 80/10/22 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
543 Spillway Capacity Optimization under Hydrologic Uncertainties and Flood Routing 80/10/22 PHYSICS LETTERS B
544 Spillway Capacity Optimization under Hydrologic Uncertainties and Flood Routing 80/10/22 PHYSICS LETTERS B
545 Developing operating rules for reservoirs considering the water quality issues: Application of ANFIS-based surrogate models 79/12/06 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
546 Evaluating the Relative Power of Water Users in Inter-Basin Water Transfer Systems 79/11/13 WATER RESOURCES MANAGEMENT
547 بهره برداری بهینه کمی - کیفی از مخازن سدها 79/05/03 چهارمین کنفرانس سدسازی کشور
548 Developing a Comprehensive Framework for Eutrophication Management in Off-stream Artificial Lakes 78/10/11 JOURNAL OF HYDROLOGY
549 Water and waste load allocation in rivers with emphasis on agricultural return flows: application of fractional factorial analysis 78/10/09 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
550 ارزیابی قابلیت تأمین بلند مدت آب در سطح حوضه آبریز زاینده‌رود تحت تأثیر طرح‌های انتقال آب توسط بهینه‌سازی چند دوره‌ای 78/10/09 مجله پژوهش آب ایران
551 تحلیل وضعیت کیفیت منابع آب ایران (دوره 1383 تا 1393) 78/10/09 فصلنامه تحقیقات منابع آب ایران
552 Multi-objective optimum design of double-layer perforated-wall breakwaters: Application of NSGA-II and bargaining models 78/10/09 APPLIED OCEAN RESEARCH
553 A stochastic conflict resolution model for trading pollutant discharge permits in river systems 78/10/09 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
554 Regional hospital solid waste assessment using the evidential reasoning approach 78/10/09 SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
555 Regional hospital solid waste assessment using the evidential reasoning approach 78/10/09 SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
556 River Water Quality Zoning: A Case Study of Karoon and Dez River Systems 78/10/09 IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
557 Developing Real Time Operating Rules for Trading Discharge Permits in Rivers Application of Bayesian Networks 78/10/09 ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
558 Developing Real Time Operating Rules for Trading Discharge Permits in Rivers Application of Bayesian Networks 78/10/09 ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
559 Developing Real Time Operating Rules for Trading Discharge Permits in Rivers Application of Bayesian Networks 78/10/09 ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
560 An Agent-based Behavioral Simulation Model for Residential Water Demand Management: The Case-Study of Tehran, Iran 78/10/09 SIMULATION MODELLING PRACTICE AND THEORY
561 A System Dynamics-based Conflict Resolution Model for River Water Quality Management 78/10/09 IRANIAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL HEALTH SCIENCE AND ENGINEERING
562 Pollution Source Identification in Groundwater Systems: Application of Regret Theory and Bayesian Networks 78/10/09 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
563 Ranking solutions of multi - objective reservoir operation optimization models using multi-criteria decision analysis 78/10/09 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
564 Developing a Methodology for Real-time Trading of Water Withdrawal and Waste load Discharge Permits in Rivers 78/10/09 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
565 A stochastic conflict resolution model for water quality management in reservoir–river systems 78/10/09 ADVANCES IN WATER RESOURCES
566 A stochastic conflict resolution model for water quality management in reservoir–river systems 78/10/09 ADVANCES IN WATER RESOURCES
567 Locating monitoring wells in groundwater systems using embedded optimization and simulation models 78/10/09 SCIENCE OF THE TOTAL ENVIRONMENT
568 Water Resources Allocation Using Solution Concepts of Fuzzy Cooperative Games : Fuzzy Least Core and Fuzzy Weak Least Core 78/10/09 WATER RESOURCES MANAGEMENT
569 Wave Height Prediction Using the Rough Set Theory 78/10/09 OCEAN ENGINEERING
570 بهینه سازی مکانیابی ایستگاههای پایش کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از تئوری آنتروپی 78/10/09 مجله آب و فاضلاب
571 Crop Pattern and Conjunctive Use Management A Case Study 78/10/09 Irrigation and Drainage
572 Crop Pattern and Conjunctive Use Management A Case Study 78/10/09 Irrigation and Drainage
573 Optimal Long-term Operation of Reservoir-river Systems under Hydrologic Uncertainties: Application of Interval Programming 78/10/09 WATER RESOURCES MANAGEMENT
574 Evaluating the Efficacy of SVMs, BNs, ANNs and ANFIS in Wave Height Prediction 78/10/09 OCEAN ENGINEERING
575 Evaluating the Efficacy of SVMs, BNs, ANNs and ANFIS in Wave Height Prediction 78/10/09 OCEAN ENGINEERING
576 Evaluating sampling locations in river water quality monitoring networks: application of dynamic factor analysis and discrete entropy theory 78/10/09 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
577 Trading Pollutant Discharge Permits in Rivers using Fuzzy Nonlinear Cost Functions 78/10/09 DESALINATION
578 Trading Pollutant Discharge Permits in Rivers using Fuzzy Nonlinear Cost Functions 78/10/09 DESALINATION
579 Development of a Master Plan for Water Pollution Control Using MCDM Techniques: a Case Study 78/10/09 WATER INTERNATIONAL
580 Developing monthly operating rules for a cascade system of reservoirs: Application of Bayesian Networks 78/10/09 ENVIRONMENTAL MODELLING & SOFTWARE
581 تدوین قوانین احتمالاتی برای بهره برداری بهینه تلفیقی کمی - کیفی از منابع آب سطحی و زیرزمینی در زمان واقعی : کاربرد ماشینهای بردار پشتیبان 78/10/09 مجله آب و فاضلاب
582 Joint uncertainty analysis in river water quality simulation: a case study of the Karoon River in Iran 78/10/09 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
583 River Water Quality Management considering Agricultural Return Flows: Application of a Non-linear Two-Stage Stochastic Fuzzy Programming 78/10/09 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
584 بهینه سازی سرریز سدها با در نظرگرفتن عدم قطعیتهای هیدرولوژیکی و روندیابی سیلاب 78/08/27 دومین کنفرانس هیدرولیک ایران
585 Developing operating rules for reservoirs considering the water quality issues: Application of ANFIS-based surrogate models 77/10/11 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
586 Monthly Water Resources and Irrigation Planning : A case study of conjunctive use of surface and groundwater 77/10/11 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
587 A stochastic conflict resolution model for trading pollutant discharge permits in river systems 77/03/01 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
588 A stochastic conflict resolution model for trading pollutant discharge permits in river systems 77/03/01 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
589 River Water Quality Management under Incomplete Information : Application of an N - person Iterated Signaling Game 76/05/10 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
590 ارزیابی اهمیت ایستگاههای پایش کیفی رودخانه ها با استفاده از آنالیز مولفه های اصلی و فاکتور، مطالعه موردی: رودخانه کارون 76/03/01 مجله آب و فاضلاب
591 Multi-objective optimum design of double-layer perforated-wall breakwaters: Application of NSGA-II and bargaining models 76/03/01 APPLIED OCEAN RESEARCH
592 بهره برداری بهینه کمی - کیفی از مخازن سدها با کاربرد مدلهای استنتاج تطبیقی عصبی - فازی و مدل های بهینه سازی الگوریتم ژنتیک 75/11/01 مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
593 An Interval Parameter Model for Cooperative Inter - basin Water Resources Allocation Considering the Water Quality Issues 75/10/12 WATER RESOURCES MANAGEMENT
594 Developing a Comprehensive Framework for Eutrophication Management in Off-stream Artificial Lakes 75/10/12 JOURNAL OF HYDROLOGY
595 Optimal Spatio-temporal Design of Water Quality Monitoring Networks for Reservoirs: Application of the Concept of Value of Information 75/09/01 JOURNAL OF HYDROLOGY
596 A game theoretic approach for trading discharge permits in rivers 75/09/01 Water Science and Technology
597 River Water Quality Management considering Agricultural Return Flows: Application of a Non-linear Two-Stage Stochastic Fuzzy Programming 75/01/01 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
598 Evaluating the Relative Power of Water Users in Inter-Basin Water Transfer Systems 72/07/30 WATER RESOURCES MANAGEMENT
599 Water Resources Allocation Using a Cooperative Game with Fuzzy Payoffs and Fuzzy Coalitions 72/01/01 WATER RESOURCES MANAGEMENT
600 Equitable Waste Load Allocation in Rivers Using Fuzzy Bi - matrix Games 71/01/12 WATER RESOURCES MANAGEMENT
601 A conflict-resolution model for the conjunctive use of surface and groundwater resources that considers water - quality issues : a case study 70/10/11 ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
602 Joint uncertainty analysis in river water quality simulation: a case study of the Karoon River in Iran 70/07/30 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
603 Evaluating sampling locations in river water quality monitoring networks: application of dynamic factor analysis and discrete entropy theory 70/01/01 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
604 Developing a Methodology for Real-time Trading of Water Withdrawal and Waste load Discharge Permits in Rivers 63/06/10 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL MANAGEMENT
605 Application of Generic Algorithms and Artificial Network in Conjunctive Use Surface and Groundwater Resources 62/10/11 WATER INTERNATIONAL
606 Application of Genetic Alogoritms and Artificial Neural Networks in Conjunctive Use of Surface and Groundwater Resources 61/11/12 WATER INTERNATIONAL
607 A probabilistic water quality index for river water quality assessment : a case study 60/10/11 ENVIRONMENTAL MONITORING AND ASSESSMENT
608 مطالعه تغییرات فصلی خودپالایی رودخانه کارون 59/10/11 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر
609 Developing operating rules for reservoirs considering the water quality issues: Application of ANFIS-based surrogate models 41/01/12 EXPERT SYSTEMS WITH APPLICATIONS
610 Monitoring and Evaluation Scheme using the Multiple-Criteria-Decision-Making Technique: Application to Irrigation Projects 20/22/26 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 مدیریت منابع آب و پساب در محیط های شهری با تاکید بر ارزیابی شبکه های اجتماعی احمدی آرمان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.12.27
2 تدوین یک الگوی تخصیص آب مبتنی بر بازی پیشرو - پیرو با کاربرد مدل های شبیه سازی تجاری جهانشاهی سینا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.27
3 مکان یابی عرصه های مناسب برای تغذیه مصنوعی سفره های آب زیرزمینی تیموری جواد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.26
4 تدوین یک مدل رفع اختلاف برای مدیریت تخصیص آب در محیط های شهری با توجه به دیدگاه یادگیری تقویتی عبدالحی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.24
5 بهینه سازی مکانی زمانی ایستگاه های پایش کیفیت آب در مخازن سدها با استفاده از روشهای زمین آمار و نتایج یک مدل عددی کریمی کیمیا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.04.30
6 کاربرد روشهای ترکیب اطلاعات در طراحی بهینه مکانی - زمانی شبکه های پایش تراز آب زیرزمینی ملاحسینی مرجان دکتری تخصصی PhD 1396.11.15
7 تدوین الگویی برای تجارب آب در حوضه های آبریز با توجه به دیدگاه آب مجازی مقامی ایمان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.05.10
8 بهینه سازی مکانی شبکه های پایین تر از آب زیرزمینی با استفاده از ترکیب نتایج مدل عددی و رویکردهای زمین آمار پیرهادی وحید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.10.28
9 مدیریت کمیت و کیفیت آب در رودخانه ها با تاکید بر مدیریت زهاب های کشاورزی سلطانی مریم دکتری تخصصی PhD 1395.10.08
10 مدیریت کیفیت و کیفیت دریاچه های شهری با استفاده از روش های تصمیم گیری گروهی، مطالعه موردی: دریاچه شهری شهدای خلیج فارس (چیتگر) تهران. خراسانی حامد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.28
11 کاربرد ترکیب اطلاعات در مکانیابی بهینه ایستگاههای باران سنجی بهبودیان مسعود کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.21
12 کنترل لرزه ای نیمه فعال پل های شاهتیر فولادی - دال بتنی بوسیله دیافراگم های انتهایی دارای میراگر و مقایسه عملکرد آنها با دیافراگم های شکل پذیری میمندی نهال کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.07
13 تدوین یک مدل رفع اختلاف مبتنی بر مدلسازی عامل - محور برای مدیریت منابع آب سطحی و زیرزمینی دربندسری پدرام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.03.25
14 مدیریت چند هدفه کیفیت آب در رودخانه ها با تلفیق مدل بهینه سازی چند هدفه و مدل شبیه سازی آگروهیدرولوژیکی شمشیری فاطمه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.11.04
15 تدوین الگویی برای تجارت مجوزهای تخلیه ی بارهای آلودگی کشاورزی در رودخانه ها با در نظر گرفتن عدم قطعیت ها نوبهاری فهیمه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.30
16 مدیریت کیفیت رواناب های سطحی شهری: کاربرد تئوری چانه زنی قدسی سیدحامد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.12.24
17 مدلسازی فرایند چانه زنی در مسائل مدیریت منابع آب با تاکید بر عدم قطعیت ها فیروزجنگ سمیرا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.16
18 تعیین الگویی برای صدور مجوزهای جدید تخصیص آب در سیستم های منابع آب صاحب زاده علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.09
19 تدوین مدل غیر قطعی تخصیص آب وبار آلودگی در رودخانه ها کاربرد تحلیل فاکتوریل توکلی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.26
20 تخصیص بهینه منابع آب سطحی و زیرزمینی در طرح‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای: کاربرد تئوری بازیها عابد علم دوست ارمغان دکتری تخصصی PhD 1392.10.23
21 تخصیص بین حوضه ای آب با استفاده از قوانین ورشکستگی: کاربرد تئوری بازی بر مبنای هسته فازی شرفی نیا شیما کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.27
22 تحلیل ذخیره-آبدهی مخازن آبی با احتساب انواع سیاست های بهره برداری و قیود اعتمادپذیری برجیان سهیل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.10.30
23 بهینه سازی هیدرولیکی بارش- رواناب برومند محمدرضا دکتری تخصصی PhD 1391.10.25
24 توسعه الگوریتم تحلیل همزمان عدم قطعیت متغیرهای کمی و کیفی در شبیه سازی کیفی رودخانه شجاعی منا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.10.20
25 تدوین سیاست‌های تخصیص تلفیقی آب سطحی و زیرزمینی با استفاده از بازیهای غیرهمکارانه پارساپورمقدم پرنا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.10.03
26 تدوین یک مدل غیرقطعی برای بهره‌برداری بهینه از سیستم‌های انتقال آب بین‌حوضه‌ای جعفرزادگان کیقباد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.07.04
27 تدوین مدل غیر قطعی تخصیص آب و بار آلودگی در حوضه های آبریز کاربرد تئوری بازی ها نیکو محمدرضا دکتری تخصصی PhD 1391.04.26
28 تدوین یک مدل تجارت مجوزهای تخلیه بار آلودگی در رودخانه ها با در نظر گرفتن چند آلاینده حاتمی بهمن بیگلو پویان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.11.15
29 مدیریت کمی و کیفی رودخانه¬های مشترک- کاربرد تئوری بازی¬ها پورسپاهی سامیان حامد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.10.27
30 تدوین سیاست‌های مدیریت کیفی رودخانه‌ها با استفاده از بازیهای تکاملی ملک پوراسطلکی سیامک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.08.30
31 تحلیل داده های پایش کیفی منابع آب زیرزمینی برای شناسایی مشخصات منبع آلودگی باشی ازغدی سیدناصر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.12.05
32 تدوین الگوی انتقال آب بین حوضه ای با کاربرد تئوری بازی ها صادق مجتبی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.12.04
33 مدیریت بهره برداری تلفیقی در زمان واقعی از منابع آب سطحی و زیر زمینی با کاربد شبکه های بیزی رفیع پورلنگرودی متین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.11.28
34 تخمین احتمالی محل منبع آلودگی در شبکه های توزیع آب شهری بر پایه اطلاعات حاصل از سیستم پایش امیرخان زاده باراندوزی مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.06.31
35 « تدوین الگوریتم غیر قطعی برای رفع اختلاف مالی در مدیریت ساخت طرههای عمرانی شریف مهرداد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.05.15
36 تدوین یک مدل غیر خطی برای بهینه سازی پایش نشست از یک منبع آلودگی آب زیرزمینی سلوکی کاظم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.11.29
37 مدیریت کیفیت آب رودخانه مبتنی بر مدل تصمیم گیری مجوز تخلیه بار آلودگی نیک سخن محمدحسین دکتری تخصصی PhD 1387.11.09
38 مدل بهینه سازی بهره برداری از سیستم های رودخانه- مخزن بر پایه مدیریت ریسک سیلاب ملک محمدی بهرام دکتری تخصصی PhD 1387.08.05
39 بهینه سازی تراز و ظرفیت دریچه های مخزن سد با توجه به کیفیت آب حیدری ژاله علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.07.03
40 تدوین مدل غیرقطعی فازی برای تجارت مجوز تخلیه بار آلودگی در رودخانه‌ها نیکو محمدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.06.10
41 ارزیابی کارایی سیستم های پایش کیفی منابع آب زیرزمینی با استفاده از تئوری آنتروپی گسسته معصومی گنجگاه فریبرز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.06.04
42 مدیریت کیفی سیستم های رودخانه ای با کاربرد مدلهای رفع اختلاف امین پدرام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.11.10
43 تدوین الگویی مبتنی بر بازار برای تخصیص تطبیقی و افزایش بهره وری آب در شرایط کم آبی فروهر لیلا دکتری
44 تدوین یک مدل غیر قطعی برای مدیریت کیفیت رواناب‌های سطحی شهری: کاربرد تئوری بازیها ملک پوراسطلکی سیامک دکتری تخصصی PhD

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021