اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی کاوند
نام علی
درجه استادیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2859
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک akavand@ut.ac.ir
شماره اتاق 306

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی ژئوتکنیک و زلزله
کارشناسی -
کارشناسی ارشد -
دکتری مهندسی عمران - ژئوتکنیک, دانشگاه صنعتی شریف - 1391

درس های ارائه شده
1 آزمایشگاه مکانیک خاک
2 تحقیقات محلی
3 تحلیل خطروخطرپذیری زلزله
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 بررسی رفتار شمع‌های منفرد سخت و انعطاف‌پذیر تحت گسترش جانبی ناشی از روانگرایی 1g با استفاده از آزمایشهای مدل فیزیکی میز لرزه 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 مقایسه پارامترهای دینامیکی خاک در دو حالت دست نخورده و بازسازی شده ؛ مطالعه موردی خاک شمال تهران 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 تخمین سختی برشی اولیه (Gmax) خاک¬ ماسه¬ای سیلتی اشباع در سطوح تنش همه جانبه کم با استفاده از آزمایش انتشار موج در محفظه کالیبراسیون 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 ارزیابی سرعت موج‌برشی در ماسه‌های سیلتی با استفاده از آزمایش‌های المان خمشی با روش‌های حوزه زمان و حوزه فرکانس 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 Dynamic Properties of Gravel-Rubber Mixtures by Using Hollow Cylinder Tests' ' 97/02/20 11th International Congress on Civil Engineering
6 Effects of non-plastic silt on liquefaction resistance of sands based on cyclic triaxial tests 97/02/20 11th International Congress on Civil Engineering
7 An Experimental Investigation of a Full-scale Reinforced Lightweight Aggregate Embankment 97/02/20 11th International Congress on Civil Engineering
8 معرفی زمین لغزش مله کبود-قورچی باشی در اثر زلزله 21 آبان 1396 ازگله کرمانشاه 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
9 اندازه گیری ارتعاشات محیطی ناشی از حرکت قطارهای متروی شهری و بررسی اثرات آنها بر عملکرد تجهیزات و سلامت انسان 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
10 Investigation of nailed slope behavior during excavation by Ng centrifuge physical model tests 96/12/16 9th International Conference on Physical Modelling in Geotechnics 2018
11 بررسی رفتار خاک ماسه ای در سطوح تنش همه جانبه کم حین روانگرایی و گسترش جانبی با استفاده از نتایج آزمایش بزرگ مقیاس میز لرزان 1g 96/01/31 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
12 بررسی افزوده شدن شن بر سختی کرنش کوچک خاکهای ماسه ای 95/08/27 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
13 بررسی میزان جابجایی افقی دیوار میخکوبی شده حین خاکبرداری با استفاده از مدل سانتریفیوژ 95/08/27 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
14 بررسی تغییرات سختی برشی اولیه (Gmax) در خاکهای ماسه ای حاوی ریزدانه سیلتی با استفاده از آزمایشهای انتشار موج در محفظه کالیبراسیون 95/08/27 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
15 بررسی میزان نشست پی نواری واقع بر شیروانی میخکوبی شده حین خاکبرداری با استفاده از مدل فیزیکی سانتریفیوژ 95/08/27 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
16 ارزیابی اثر سرعت نفوذ مخروط بر روی پارامترهای آزمایش نفوذ مخروط (CPT) در خاک ماسه ای سیلتی 95/08/27 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
17 بررسی پتانسیل روانگرایی خاکهای ماسه ای مخلوط با شن 95/08/27 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
18 بررسی رفتار خاک حین پدیده گسترش جانبی ناشی از روانگرایی با استفاده از نتایج آزمایش بزرگ مقیاس میز‌لرزان 94/01/17 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
19 Evaluation of Seismic Performance of an Existing Dolphin-Type Berth Subjected to Liquefaction-Induced Lateral Spreading by Large Scale Shake Table Test 93/09/05 11th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2014)
20 Observations from a Large Scale Shake Table Test on a Model of Existing Pile-Supported Marine Structure Subjected to Liquefaction Induced Lateral Spreading 93/06/07 Second European Conference on Earthquake Engineering and Seismology (2ECEES)
21 بررسی اثرات روانگرایی بر شمعهای منفرد با استفاده از نتایج آزمایشات مدل فیزیکی میز لرزان 92/08/01 اولین کنفرانس ملی ژئوتکنیک ایران
22 Large scale shake table model test on the response of a stiff pile group to liquefaction induced lateral spreading 92/06/15 18th International Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering (ICSMGE)
23 Performance Evaluation of Stone columns as Mitigation Measure against Lateral Spreading in Pile Groups using Shake Table Tests 91/08/12 International Conference on Ground Improvement and Ground Control (ICGI 2012)
24 بررسی عملکرد ستونهای سنگی در کاهش اثرات گسترش جانبی ناشی از روانگرایی بر گروه شمع انعطاف پذیر با استفاده از آزمایشات بزرگ مقیاس میز لرزان 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
25 بررسی پاسخ گروه شمع چهارتایی به پدیده گسترش جانبی ناشی از روانگرایی با استفاده از آزمایشات بزرگ مقیاس میز لرزان 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بررسی تاثیر گسترش جانبی ناشی از روانگرایی بر پی های عمیق منفرد با استفاده از آزمایش میز لرزان 89/08/12 چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
27 1g Shaking table model test on single piles response to liquefaction-induced lateral spreading 89/08/12 4th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics (4ICGESM)
28 Probabilistic evaluation of liquefaction-induced lateral spreading displacement for a site in south of Iran 88/03/28 International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering (IS Tokyo 2009)
29 Seismic microzonation of Shiraz city (southwest of Iran) 87/02/30 Geotechnical Earthquake Engineering and Soil Dynamics IV
30 Estimation of Shear Wave Velocity by Means of Array Measurement of Microtremors Using Genetic Algorithm Method 87/01/29 14th World Conference on Earthquake Engineering (14WCEE)
31 Determination of Vs profile of sedimentary deposits in Bam city (southeast of Iran) using one-point microtremor measurements 86/04/07 4th international conference on earthquake geotechnical engineering (4ICEGE)
32 بررسی عملکرد ساختمانهای مختلف در زلزله اسفند ماه 1383 داهوئیه - زرند کرمان 85/10/06 اولین همایش مقابله با سوانح طبیعی (دانشکده فنی دانشگاه تهران)
33 An investigation on the effects of earthquake excitation parameters on effectiveness of Tuned liquid Column Dampers 85/05/26 5th International Conference on Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas
34 Determination of shear wave velocity profile of sedimentary deposits in Bam city (southeast of Iran) using microtremor measurements 85/03/18 GeoShanghai International Conference
35 کاربرد اندازه گیریهای نقطه ای و آرایه ای میکروترمور جهت ارزیابی اثرات ساختگاهی در شهرهای ارومیه و بم 85/03/10 اولین همایش ملی مدیریت بحران زلزله در شهرهای دارای بافت تاریخی
36 Possible effects of local site conditions (site effects) on building damage during the Zarand(south-east of Iran) earthquake of February 2005 84/12/20 2nd Asia Conference on Earthquake Engineering (ACEE2006)
37 Comparing the Iranian seismic standard and the guidelines for the seismic rehabilitation of buildings 84/12/20 2nd Asia Conference on Earthquake Engineering (ACEE2006)
38 پاسخ لرزه‌ای رسوبات آبرفتی ناشی از مؤلفه‌ قائم زلزله‌های‌ حوزه نزدیک گسل نشریه علمی پژوهشی علوم و مهندسی زلزله
39 Strong Ground Motion Effects on Seismic Response Reduction by TLCDs' SCIENTIA IRANICA
40 Strong Ground Motion Effects on Seismic Response Reduction by TLCDs' SCIENTIA IRANICA
41 Strong Ground Motion Effects on Seismic Response Reduction by TLCDs' SCIENTIA IRANICA
42 Strong Ground Motion Effects on Seismic Response Reduction by TLCDs' SCIENTIA IRANICA
43 Strong Ground Motion Effects on Seismic Response Reduction by TLCDs' SCIENTIA IRANICA
44 تعیین سرعت موج برشی در لایه های رسوبات آبرفتی با بکارگیری اندازه گیریهای میکروترمور Civil Engineering Infrastructures journal
45 تعیین سرعت موج برشی در لایه های رسوبات آبرفتی با بکارگیری اندازه گیریهای میکروترمور Civil Engineering Infrastructures journal
46 تعیین سرعت موج برشی در لایه های رسوبات آبرفتی با بکارگیری اندازه گیریهای میکروترمور Civil Engineering Infrastructures journal
47 Impact of seismic excitation characteristics on the efficiency of Tuned Liquid Column Dampers (TLCDs) Earthquake Engineering and Engineering Vibration
48 Impact of seismic excitation characteristics on the efficiency of Tuned Liquid Column Dampers (TLCDs) Earthquake Engineering and Engineering Vibration
49 Impact of seismic excitation characteristics on the efficiency of Tuned Liquid Column Dampers (TLCDs) Earthquake Engineering and Engineering Vibration
50 Impact of seismic excitation characteristics on the efficiency of Tuned Liquid Column Dampers (TLCDs) Earthquake Engineering and Engineering Vibration
51 Response of a group of piles to liquefaction-induced lateral spreading by large scale shake table testing Soil Dynamics and Earthquake Engineering
52 Response of a group of piles to liquefaction-induced lateral spreading by large scale shake table testing Soil Dynamics and Earthquake Engineering
53 Response of a group of piles to liquefaction-induced lateral spreading by large scale shake table testing Soil Dynamics and Earthquake Engineering
54 Response of a group of piles to liquefaction-induced lateral spreading by large scale shake table testing Soil Dynamics and Earthquake Engineering
55 Study of the Behavior of Pile Groups during Lateral Spreading in Medium Dense Sands by Large Scale Shake Table Test INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
56 Study of the Behavior of Pile Groups during Lateral Spreading in Medium Dense Sands by Large Scale Shake Table Test INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
57 Study of the Behavior of Pile Groups during Lateral Spreading in Medium Dense Sands by Large Scale Shake Table Test INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
58 Study of the Behavior of Pile Groups during Lateral Spreading in Medium Dense Sands by Large Scale Shake Table Test INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
59 Study of the Behavior of Pile Groups during Lateral Spreading in Medium Dense Sands by Large Scale Shake Table Test INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
60 کاربرد الگوریتم ژنتیک در آنالیز معکوس منحنی پراکندگی امواج رایلی میکروترمورهای آرایه ای' Civil Engineering Infrastructures journal
61 کاربرد الگوریتم ژنتیک در آنالیز معکوس منحنی پراکندگی امواج رایلی میکروترمورهای آرایه ای' Civil Engineering Infrastructures journal
62 کاربرد الگوریتم ژنتیک در آنالیز معکوس منحنی پراکندگی امواج رایلی میکروترمورهای آرایه ای' Civil Engineering Infrastructures journal
63 Site-specific probabilistic seismic hazard analysis for northern part of the Qeshm Island, Iran NATURAL HAZARDS
64 Site-specific probabilistic seismic hazard analysis for northern part of the Qeshm Island, Iran NATURAL HAZARDS
65 Site-specific probabilistic seismic hazard analysis for northern part of the Qeshm Island, Iran NATURAL HAZARDS
66 Site-specific probabilistic seismic hazard analysis for northern part of the Qeshm Island, Iran NATURAL HAZARDS
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 بررسی رفتار دینامیکی خاکهای سیمانته طبیعی و مصنوعی احمدیان راد سینا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.26
2 مدل سازی فیزیکی مونوپایل تحت بار جانبی سیکلیک در دستگاه سانتریفیوژ با استفاده از سیستم کنترل بار خمسه علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.20
3 مدل سازی اندرکنش سازه و میراگر ستون مایع تنظیم شده چندگانه برای کاهش ارتعاشات سازه حقیقت سهند کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.07.17
4 بررسی اندرکنش بین شمع های واقع در یک گروه تحت اثر گسترش جانبی ناشی از روانگرایی با استفاده از آزمایشهای مدل فیزیکی1g شیبانی تذرجی امیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.29
5 ارزیابی پتانسیل روانگری ماسه های سیلتی با استفاده از نتایج آزمایش های سه محوری تناوبی و نفوذ مخروط (CPT) به همراه اندازه گیری سرعت موج برشی زهفروش فرشاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.15
6 ارزیابی سرعت موج برشی در خاکهای ماسه ای سیلتی اشباع با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ مخروط آزمایشگاهی (CPT) روشنفر محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.15
7 بررسی رفتار لرزه ای سازه ساحلی متکی بر شمع (دلفین) در نواحی مستعد گسترش جانبی ناشی از روان گرایی صادقی میبدی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.15
8 بکارگیری سرعت انتشار موج برشی در تخمین پتانسیل روانگرایی برای ماسه‌های مخلوط با شن کبیری فریبا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.14
9 تخمین سرعت موج برشی در خاکهای ماسه‌ای حاوی ریزدانه با استفاده از نتایج آزمایش‌های نفوذ مخروط (CPT) آزمایشگاهی عارف کشفی سیدکیوان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.14
10 بررسی رفتار شیروانی میخکوبی شده در مراحل خاکبرداری و بارگذاری با استفاده از مدل سانتریفیوژ اکوچکیان علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.05.18
11 تحلیل پاسخ لرزه ای رسوبات آبرفتی تحت تحریک مولفه قائم زلزله ی میدان نزدیک سرکشیک زاده مطلق سیداحمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.28

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021