اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی لطیفی
نام منوچهر
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2256
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک mlatifi@ut.ac.ir
شماره اتاق 363

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی ژئوتکنیک و حمل و نقل
کارشناسی -
کارشناسی ارشد راه و ساختمان, تهران - 1365
دکتری ژئوتکنیک, آلبرتا - 1377

درس های ارائه شده
1 آزمایشگاه روسازی راه
2 روسازی راه
3 مکانیک خاک پیشرفته
4 مکانیک خاک
5 ژئوتکنیک ومحیطزیست
6 مکانیک محیطهای پیوسته وپلاستیسیت
7 مکانیک خاکهای غیراشباع
8 آزمایشگاه روسازی پیشرفته
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Developing a Sand Constitutive Model for Prediction of both Clay and Sand Behaviour 97/02/20 11th International Congress on Civil Engineering
2 پیش بینی توزیع سرفاصله زمانی با توجه به شرایط راه و ترافیک 97/02/20 یازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران
3 ارائه یک رابطه جدید برای پیش بینی رفتار حجمی خاک های غیر اشباع در حالت بحرانی 95/08/27 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
4 اثر آهک هیدراته و نانو ماده ضد عریان شدگی بر حساسیت رطوبتی مخلوط آسفالتی گرم 94/10/10 سومین کنگره بین المللی مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
5 بررسی آزمایشگاهی اثر سیمان بر رفتار مکانیکی ماسه های تثبیت شده 94/02/17 دهمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
6 پارامتر حالت برای ماسه های تثبیت شده با سیمان 93/09/27 دومین کنگره بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری
7 بررسی عددی دو بعدی و سه بعدی اثر تمایل هسته رسی و رس تماسی بر رفتار سدهای سنگریزه ای واقه در دره های تنگ 93/07/10 دومین کنفرانس ملی مهندسی ‍ژئوتکنیک ایران
8 بررسی اثر فاصله دریاچه از بدنه اصلی سد بر روی پایداری استاتیکی سدهای باطله بالا دست 93/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 بررسی اثر سرعت تخلیه مواد باطله بر روی پایداری استاتیکی سدهای باطله بالا دست 93/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 Experimental Study of the Effect of Polymer on Dynamic Modulus of Hot Mix Asphalts with Dense Graded 92/09/27 International Conference on Civil Engineering, Architecture & Urban Sustainable Development
11 بررسی تاثیر تمایل هسته رسی در رفتار سدهای سنگریزه ای 92/08/01 اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
12 بررسی اثر مدل های رفتاری در تحلیل تنش تغییر شکل پایان ساخت در سدهای خاکی (مطالعه موردی سد شیرین دره) 92/02/18 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
13 بررسی آزمایشگاهی تاثیر فیلر آهک بر مدول دینامیکی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA) 92/02/18 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
14 بررسی آزمایشگاهی اثر سیمان بر مدول دینامیکی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA) 92/02/18 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
15 ارزیابی آزمایشگاهی اثر الیاف آلی و معدنی بر خزش دینامیکی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
16 بررسی تاثیر هندسه دره بر رفتار سدهای سنگریزه ای واقع در دره های تنگ به کمک تحلیل های دو بعدی و سه بعدی 90/11/20 اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاه های برق ابی ایران
17 Implementing an State Parameter in a Constitutive Model to Improve Predictions 90/08/18 International Conference on Advances in Geotechnical Engineering
18 بررسی آزمایشگاهی تاثیر قیر پلیمری SBS بر مدول برجهندگی مخلوط های آسفالتی SMA 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 بررسی آزمایشگاهی اثر قیر پلیمری SBS و فرکانس بارگذاری بر مدول دینامیکی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
20 اصلاح یک مدل رفتاری و بررسی اثر اصلاح انجام شده با استفاده از نتایج آزمایش سانتریفوژ 89/08/12 چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
21 Experimental Study of Compaction Temperature on Resilient Modulus of Hot Mix Asphalt 89/07/08 9th International Congress on Advances in Civil Engineering
22 Modification of Pastor and Zienkiewicz (1986 Constitutive Model 89/07/08 9th International Congress on Advances in Civil Engineering
23 Modification of a Generalized Plasticity Constitutive Model Using State Parameter 89/02/23 The 17th Southeast Asian Geotechnical Conference
24 بررسی اثر اصلاح یک مدل رفتاری با استفاده از مدل سازی عددی 89/02/16 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
25 اصلاح یک مدل الاستو پلاستیک دو سطحی باز با استفاده از کلاهک (Cap 89/02/16 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بررسی مدلهای رفتاری خاکهای غیر اشباع 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
27 بررسی اثر دو پارامتر حالت در بهبود پیش بینی مدلهار رفتاری الاستو پلاستیک 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
28 بررسی اثر پارامتر حالت در معادلات رفتاری در رفتار سازه های خاکی 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
29 بررسی رفتار مکانیکی نمونه های آسفالتی جهت استفاده در هسته آسفالتی سدهای سنگریزه ای 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 مدلسازی رفتار ناهمسان خاکهای دانه ای 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
31 مطالعه آزمایشگاهی تاثیر پارامترهای مختلف بر مدول برجهندگی آسفالت 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 مقایسه روشهای تراکم ژیراتوری و مارشال جهت تهیه نمونه های آزمایشگاهی براغی بررسی رفتار مکانیکی آسفالت به عنوان هسته آسفالتی 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
33 A Constitutive Model for Sand Liquefaction under Continuous Rotation of Principal Stress Axes 86/02/27 5th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
34 Constitutive Modeling of the Effect of Anisotropy on Deformation of Sand 85/10/24 International Workshop on Constitutive Modeling Development, Implementation, Evaluation and Application (IACMAG)
35 A new model accounting for non-coaxial flow of sand 85/06/24 International Symposium on Geomechanics and Geotechnics of Particulate Media
36 A Hypoplasticity for Non-Coaxial Flow of Sands 85/02/20 7th International Congress on Civil Engineering
37 State Boundary Surface for Very Loose Firoozkooh Sand 85/02/20 7th International Congress on Civil Engineering
38 State-boundary surface for very loose Firoozkooh sand 85/02/17 7th International Conference on Civil Engineering
39 Probabilistic Evaluation of Liquefaction Potential 84/09/22 Geotechnical Engineering for Disaster Mitigation and Rehabilitation
40 Modeling of Sand Behaviour Under In-Plane Rotation of Principal Stresses Part II: Effect of Inherent Fabric Anisotropy on Strength 84/06/30 58th Canadian Geotechnical Conference
41 A Simple Bounding Surface Model for Sand Deformation Under Rotation of Principal Stress Directions 84/04/03 The 11th International Conference of IACMAG
42 Modeling Non-Coaxiality in Granular Materials by Using an Anisotropy State Variable 84/03/13 McMat2005 - 2005 ASME/ASCE/SES Conference on Mechanics and Materials
43 بکارگیری مفهوم تغییر بافت در مدلسازی رفتار زهکشی نشده خاکهای دانه ای 84/02/22 عمران
44 Effect of Fabric Change in Modeling of Granular Material Response Under Cyclic Loading 84/02/16 73rd Annual Meeting of ICOLD
45 A Simple Bounding Surface Plasticity Model for Sands Considering Non-Coaxiality of Principal Stress and Principal Plastic Strain Increment Directions 83/08/03 57th Canadian Geotechnical Conference
46 Effect of State Parameter on Elastoplastic Sand Models 83/07/10 56th Canadian Geotechnical Conference
47 تحلیل احتمالاتی پایداری شیروانیها به روش شبیه سازی مونت کارلو 81/09/20 سومین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
48 Applying an Appropriate Cap in an Elastoplastic Model with Open Bounding and Yield Surfaces at High Pressures Indian Journal of Science and Technology
49 Applying an Appropriate Cap in an Elastoplastic Model with Open Bounding and Yield Surfaces at High Pressures Indian Journal of Science and Technology
50 مدلسازی ناهمسانی مقاومتی خاکهای دانه ای توسط یک مدل رفتاری سطح مرزی علوم مهندسی دانشگاه علم و صنعت
51 A simple plasticity model for prediction of non - coaxial flow of sand MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS
52 A simple plasticity model for prediction of non - coaxial flow of sand MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS
53 A simple plasticity model for prediction of non - coaxial flow of sand MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS
54 A simple plasticity model for prediction of non - coaxial flow of sand MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS
55 A coupled hydro-mechanical constitutive model for unsaturated frictional and cohesive soil COMPUTERS AND GEOTECHNICS
56 A coupled hydro-mechanical constitutive model for unsaturated frictional and cohesive soil COMPUTERS AND GEOTECHNICS
57 A coupled hydro-mechanical constitutive model for unsaturated frictional and cohesive soil COMPUTERS AND GEOTECHNICS
58 A coupled hydro-mechanical constitutive model for unsaturated frictional and cohesive soil COMPUTERS AND GEOTECHNICS
59 اثر پارامتر حالت در بهبود پیش بینی مدلهای الاستو پلاستیک برای خاکهای دانه ای نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
60 بررسی اثر پارامترهای حالت مختلف در اصلاح یک مدل کشسانی خمیری در قالب مدل های با سطح حدی مجله مهندسی عمران شریف
61 A Constitutive Model for Sand Liquefaction under Continuous Rotation of Principal Stress Axes MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS
62 A Constitutive Model for Sand Liquefaction under Continuous Rotation of Principal Stress Axes MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS
63 A Constitutive Model for Sand Liquefaction under Continuous Rotation of Principal Stress Axes MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS
64 A Constitutive Model for Sand Liquefaction under Continuous Rotation of Principal Stress Axes MECHANICS RESEARCH COMMUNICATIONS
65 اثر عامل حالت در بهبود پیش بینی رخداد نوار برشی در خاکهای دانه ای نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
66 Experimental Investigation on Mineral and Organic Fibers Effect on Resilient Modulus and Dynamic Creep of Stone Matrix Asphalt and Continuous Graded Mixtures in Three Temperature Levels CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
67 Experimental Investigation on Mineral and Organic Fibers Effect on Resilient Modulus and Dynamic Creep of Stone Matrix Asphalt and Continuous Graded Mixtures in Three Temperature Levels CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
68 Experimental Investigation on Mineral and Organic Fibers Effect on Resilient Modulus and Dynamic Creep of Stone Matrix Asphalt and Continuous Graded Mixtures in Three Temperature Levels CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
69 Experimental Investigation on Mineral and Organic Fibers Effect on Resilient Modulus and Dynamic Creep of Stone Matrix Asphalt and Continuous Graded Mixtures in Three Temperature Levels CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
70 بررسی اثر پارامتر حالت در معادلات رفتاری با استفاده از نتایج آزمایش های سانتریفوژ Civil Engineering Infrastructures journal
71 بررسی اثر پارامتر حالت در معادلات رفتاری با استفاده از نتایج آزمایش های سانتریفوژ Civil Engineering Infrastructures journal
72 بررسی اثر پارامتر حالت در معادلات رفتاری با استفاده از نتایج آزمایش های سانتریفوژ Civil Engineering Infrastructures journal
73 Experimental Investigation on the Effect of Hydrated Lime on Mechanical Properties of SMA CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
74 Experimental Investigation on the Effect of Hydrated Lime on Mechanical Properties of SMA CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
75 Experimental Investigation on the Effect of Hydrated Lime on Mechanical Properties of SMA CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
76 Experimental Investigation on the Effect of Hydrated Lime on Mechanical Properties of SMA CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
77 Three - dimensional nonlinear finite element analysis of pile groups in saturated porous media using a new transmitting boundary International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
78 Three - dimensional nonlinear finite element analysis of pile groups in saturated porous media using a new transmitting boundary International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
79 Three - dimensional nonlinear finite element analysis of pile groups in saturated porous media using a new transmitting boundary International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
80 Three - dimensional nonlinear finite element analysis of pile groups in saturated porous media using a new transmitting boundary International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
81 Analytical definition of collapse surface in multiaxial space as a criterion for flow liquefaction occurrence COMPUTERS AND GEOTECHNICS
82 Analytical definition of collapse surface in multiaxial space as a criterion for flow liquefaction occurrence COMPUTERS AND GEOTECHNICS
83 Analytical definition of collapse surface in multiaxial space as a criterion for flow liquefaction occurrence COMPUTERS AND GEOTECHNICS
84 Analytical definition of collapse surface in multiaxial space as a criterion for flow liquefaction occurrence COMPUTERS AND GEOTECHNICS
85 A non - coaxial constitutive model for sand deformation under rotation of principal stress axes International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
86 A non - coaxial constitutive model for sand deformation under rotation of principal stress axes International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
87 A non - coaxial constitutive model for sand deformation under rotation of principal stress axes International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
88 A non - coaxial constitutive model for sand deformation under rotation of principal stress axes International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics
89 Predicting flow liquefaction, a constitutive model approach ACTA GEOTECHNICA
90 Predicting flow liquefaction, a constitutive model approach ACTA GEOTECHNICA
91 Predicting flow liquefaction, a constitutive model approach ACTA GEOTECHNICA
92 Predicting flow liquefaction, a constitutive model approach ACTA GEOTECHNICA
93 Using state parameter to improve numerical prediction of a generalized plasticity constitutive model Computers and Geosciences
94 Using state parameter to improve numerical prediction of a generalized plasticity constitutive model Computers and Geosciences
95 Using state parameter to improve numerical prediction of a generalized plasticity constitutive model Computers and Geosciences
96 Using state parameter to improve numerical prediction of a generalized plasticity constitutive model Computers and Geosciences
97 بررسی تاثیر دما درصد قیر و میزان تراکم بر مدول برجهندگی آسفالت Civil Engineering Infrastructures journal
98 بررسی تاثیر دما درصد قیر و میزان تراکم بر مدول برجهندگی آسفالت Civil Engineering Infrastructures journal
99 بررسی تاثیر دما درصد قیر و میزان تراکم بر مدول برجهندگی آسفالت Civil Engineering Infrastructures journal
100 Collapse surface approach as a criterion of flow liquefaction occurrence in 3D FEM models Soil Dynamics and Earthquake Engineering
101 Collapse surface approach as a criterion of flow liquefaction occurrence in 3D FEM models Soil Dynamics and Earthquake Engineering
102 Collapse surface approach as a criterion of flow liquefaction occurrence in 3D FEM models Soil Dynamics and Earthquake Engineering
103 Collapse surface approach as a criterion of flow liquefaction occurrence in 3D FEM models Soil Dynamics and Earthquake Engineering
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 توسعه یک مدل رفتاری ماسه برای پیش بینی رفتار رس و ماسه به کمک پارامتر حالت طباطبائی سیدامیرحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.12
2 بررسی رفتار سدهای خاکی در دره های تنگ در طول دوره ی ساخت به کمک نتایج ابزار دقیق، مطالعه ی موردی سد رودبار لرستان آزمون بهنام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.05.08
3 ارایه یک مدل رفتاری هیدرومکانیکی در قالب پلاستیسیته برای خاک های ماسه ای و رسی غیر اشباع قلی زاده کلخوران اسماعیل دکتری تخصصی PhD 1396.10.30
4 مدلسازی عددی پدیده گسلش در پی سدهای خاکی سوقی ایلیاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.11
5 بررسی اثر دمای تراکم بر روی خصوصیات مکانیکی مخلوط های آسفالتی گرم اصلاح شده با قیر پلیمری SBS غرایی یزدی فرزاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.01
6 مدلسازی عددی روانگرایی جریانی با استفاده از سطح فروپاشی نجما علیرضا دکتری تخصصی PhD 1396.03.30
7 ارزیابی تاثیر آزمایشگاهی و مقایسه فنی مواد ضد عریان شدگی بر عملکرد و دوام مخلوط های آسفالتی گرم علی خانی هادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.20
8 مدل سازی عددی و بررسی عوامل موثر بر پایداری لرزه ای سدهای باطله توکل پور احمدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.08
9 بررسی آزمایشگاهی اثر پارامتر حالت بر رفتار ماسه فیروزکوه تثبیت شده با سیمان حسینی معتمد مجید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.10.29
10 بررسی اثر سرعت تخلیه مواد باطله بر روی پایداری سدهای باطله بالادست محمودی مدوئیه علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.15
11 بررسی اثر پلیمر بر روی پدیده ی شیارشدگی در آسفالت های با استخوان بندی سنگدانه ای (SMA) و آسفالت گرم (HMA) سراجی محمدحسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.24
12 بررسی اثر موقعیت دریاچه بر پایداری سدهای باطله بالادست مرادکرمی محمدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.09
13 بررسی اثر مدل های رفتاری در تحلیل تغییر شکل پایان ساخت و آبگیری اولیه در سدهای خاکی عباس زاده مطلق عراقی ایمان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.02.28
14 بررسی آزمایشگاهی اثر آهک بر روی خواص مکانیکی مخلوط های آسفالتی با استخوان بندی سنگدانه ای SMA شفیعی دستگردی عارف کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.10.30
15 بررسی اثر پارامتر حالت در مدل های رفتاری الاستوپلاستیک در تحلیل های تغییر شکل سازه های خاکی صادقیان سمیه دکتری تخصصی PhD 1391.10.19
16 بررسی آزمایشگاهی اثر سیمان بر روی خصوصیات مکانیکی آسفالت‌های با استخوان‌بندی سنگدانه‌ای (SMA) باتمانی کاوه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.07.04
17 مقایسه تحلیل دو بعدی و سه بعدی سدهای سنگریزه ای باهسته رسی دردره های تنگ عسگرنژادمهابادی غزاله کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.06.20
18 بررسی تاثیر تمایل هسته رسی و رس پلاستیک تماسی در رفتار سدهای سنگریزه ای واقع در دره های تنگ قلی زاده کلخوران اسماعیل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.08.28
19 بررسی آزمایشگاهی اثر الیاف آلی و معدنی بر خصوصیات خزش و مدول برجهندگی مخلوط‌های آسفالتی SMA و HMA سادات لواسانی بزرگ سیدمحمدعلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.30
20 بررسی آزمایشگاهی تاثیر استفاده از قیرهای پلیمری SBS بر مدول دینامیکی و رفتار خزشی مخلوط¬های آسفالتی با استخوانبندی سنگدانه¬ای SMA آقاکثیری محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.03.31
21 بررسی آزمایشگاهی اثر قیر پلیمری اس-بی-اس بر مدول برجهندگی و مقاومت کششی آسفالت های با استخوان بندی سنگدانه ای اس-ام-آ دهقانی محمدابادی مرتضی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.11.30
22 بررسی اثر آهک هیدراته بر خواص مکانیکی مخلوط‌های آسفالتی گرم (‏HMA‏) در شرایط سرد و یخبندان ‏ محلاتی پیمان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.06.29
23 بررسی اثر دمای تراکم، درصد قیر و انرژی تراکم بر روی خصوصیات مخلوط‌های آسفالتی گرم ‏ یوسفی راد فرهاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.06.29
24 ارزیابی و اصلاح یک مدل رفتاری الاستو - پلاستیک برای خاکهای غیر اشباع اقاهادی فروشانی محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.11.21
25 مقایسه اثر پارانترهای حالت مختلف در بهبود پیش بینی یک مدل الاستوپلاستیک سطح مرزی حیدرزاده چوری هیثم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.10.30
26 بررسی اثر آهک هیدراته بر روی مشخصات مکانیکی آسفالت گرم ریاحی مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.06.31
27 بررسی اثر پارامتر حالت در معادلات رفتاری در مسائل میدانی سبزی زهرا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.06.13
28 بررسی اثر پارامترهای دما، درصد قیر و میزان تراکم روی مدول برجهندگی آسفالت هاشمی سید محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.10.30
29 بررسی آزمایشگاهی رفتار مکانیکی نمونه های اسفالتی د محمدزاده مسعود کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.08.29
30 ارایه یک مدل رفتاری کوپل هیدرومکانیکی الاستوپلاستیک برای خاک های ماسه ای غیر اشباع قلی زاده کلخوران اسماعیل دکتری
31 ارزیابی تاثیر رطوبت بر رفتار خستگی و ترک خوردگی مخلوط های آسفالتی نیمه گرم گلی هادی دکتری
32 بررسی اثر مدلهای رفتاری الاستوپلاستیک در پیش بینی رفتار دینامیکی سدهای خاکی فتحعلیخانی مرضیه دکتری تخصصی PhD
33 توسعه یک مدل رفتاری سطح حدی جهت در نظر گرفتن سیمناسیون در خاک های ماسه ای حسن ابادی مصطفی کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021