اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی مالک
نام شاهرخ
درجه استادیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2868
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک maalek@ut.ac.ir
شماره اتاق 373

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی سازه و پل
کارشناسی مهندسی سازه, دانشگاه صنعتی شریف - 1353
کارشناسی ارشد مهندسی سازه, دانشگاه ساری انگلستان - 1355
دکتری مهندسی سازه, دانشگاه منچستر - یومیست - 1369

درس های ارائه شده
1 بارگذاری
2 روشهای اجرای ساختمان
3 متره و برآورد و پروژه
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 INTRINSIC CHARACTERISTICS OF COMPOSITE DOUBLE LAYER GRID BRIDGE SUPERSTRUCTURE 97/05/12 10th International Conference on Short and Medium Span Bridges Quebec City, Quebec, Canada, July 31 – August 3, 2018
2 Shape memory alloy (SMA) strips for fatigue strengthening of cracked steel plates 97/04/28 9th International Conference on Fiber Reinforced Polymer (FRP) Composites in Civil Engineering (CICE 2018)
3 Seismic Behavior of Bridges with Composite Double Layer Grid Superstructures 97/02/20 11th International Congress on Civil Engineering
4 اولویتبندی و برنامهریزی اقدامات عملی بهسازی لرزهای پلها براساس شاخصهای اهمیت، وضعیت پل، ویژگیهای ساختگاهی و عمرمفید باقیمانده 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 Development of anchorage systems for strengthening of steel plates with iron-based shape memory alloy strips 96/06/09 4th Conference on Smart Monitoring, Assessment & Rehabilitation of Civil Structures
6 Feasibility of iron-based shape memory alloy strips for prestressed strengthening of steel plates 96/06/09 4th Conference on Smart Monitoring, Assessment & Rehabilitation of Civil Structures
7 Structural Behavior of Prestressed Concrete Bridges with Corrugated Steel Webs 96/01/31 10th National Congress on Civil Engineering
8 کاهش هزینه محاسباتی در تحلیل اجزاء محدود تیرهای تحت بارهای استاتیکی 96/01/31 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
9 A review on the causes and mechanisms of damages of elastomeric bridge bearings 95/07/29 Life-Cycle of Engineering Systems
10 بررسی جنبه های فنی و اقتصادی سیستم سازه عرشه پلهای متشکل از شبکه های دولایه فضاکار مختلط در مقایسه با پلهای جعبه ای پیش ساخته پس کشیده بتنی 95/02/22 نهمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 مطالعه ابزار اتلاف انرژی نیم دایره ای و ذوزنقه ای 94/07/23 ششمین کنفرانس بین المللی زلزله و سازه
12 مطالعه رفتار استاتیکی و دینامیکی نمونه ای از پلهای قوسی فولادی با مقطع جعبه ای و عرشه بالاگذر 94/07/23 ششمین کنفرانس بین المللی زلزله و سازه
13 بررسی رفتار ارتعاشی دینامیکی عرشه پلهای نوین شبکه ای دولایه محتلط در مقایسه با پلهای تیر ورق مختلط 94/07/23 ششمین کنفرانس بین المللی زلزله و سازه
14 اثر مؤلفه قائم زلزله بر رفتار لرزه ای پلهای قوسی 94/07/23 ششمین کنفرانس بین المللی زلزله و سازه
15 بررسی اثرات بار باد بر گنبدهای فضاکار 94/07/23 ششمین کنفرانس بین المللی زلزله و سازه
16 مقایسه ظرفیت جذب انرژی مهاربندی واگرا با میراگر TADAS 94/07/23 ششمین کنفرانس بین المللی زلزله و سازه
17 ارزیابی کارایی یک تکنیک تسریع محاسبات انتگرال گیری لرزه ای در اعمال به حرکت غیرهماهنگ پایه های پل 94/02/31 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
18 مطالعه نوعی از تجهیزات اتلاف انرژی برای کاربرد درقابهای فولادی متشکل از مهاربندی نوع شورن 94/02/31 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
19 بررسی قابهای مهاربندی واگرا با الگوهای هندسی متفاوت 94/02/31 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
20 معرفی یک سیستم میراگر غیرفعال نوین و مقایسه آن با میراگر موسوم به TADAS 94/02/31 اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
21 بررسی علت وقوع آسیب های همانند در دو پل دو قلوی بتنی به کمک انجام آزمون های ارتعاش محیطی 94/02/17 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
22 مطالعه رفتار لرزه ای پلهای قوسی بالاگذر 93/11/06 چهارمین کنفرانس بین المللی پل
23 بررسی تأثیر کاربردسیستمهای ایزولاسیون ارتعاشی پایه ها و شالوده ها در رفتار لرزه ای پلهای نامنظم یکپارچه با پایه های با ارتفاع و سختی متفاوت 93/11/06 چهارمین کنفرانس بین المللی پل
24 کاربرد شبکه های دولایه محتلط در عرشه پلهای با دهانه های کوتاه تا متوسط 93/11/06 جهارمین کنفرانس بین المللی پل
25 مقایسه مشخصات دینامیکی دو پل همسان با شرایط تکیه گاهی یکسان یک بار در زمان خشکی و یک بار در زمان پر آبی رودخانه 93/11/06 چهارمین کنفرانس بین المللی پل
26 پایش و ارزیابی رقتار دینامیکی یک پل بتنی جعبه ای در طول عملیات تعریض 93/11/06 چهارمین کنفرانس بین المللی پل
27 مطالعه اثر نامنظمی در پلان برمشخصات دینامیکی یک پل بتنی تک دهانه 93/11/06 چهارمین کنفرانس بین المللی پل
28 سنجش سلامت و ارزیابی کیفیت اجرای عرشه پلهای بتنی چند دهانه به کمک آزمایش مودال 93/11/06 چهارمین کنفرانس بین المللی پل
29 گزارش آزمایش مودال و نتایج بررسی رفتار دینامیکی پل "سی و سه پل" 93/11/06 چهارمین کنفرانس بین المللی پل
30 NEW DISPLACEMENT THEOREM AND METHODOLOGY FOR THE EFFICIENT DESIGN OF FLEXURAL GRIDS AND DOUBLE LAYER TRUSSES 93/03/06 Fourth National Conference on Space Structures
31 اثر تحریک سه مؤلفه ای زمین لرزه بر گنبدهای فضاکار دنده ای دولایه 93/03/05 چهارمین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
32 کاربرد سازه های شبکه ای دولایه فضاکار در پل ها 93/03/05 چهارمین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
33 بررسی امکان سنجی بهره گیری از سیستم های سازه های شبکه ای دو لایه مختلط در پلهای مستوی از دیدگاه فنی و اقتصادی 93/03/05 چهارمین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
34 بررسی اثر تغییرات چگالی گنبدهای فضاکار شبکه ای بر وزن مرده 93/03/05 چهارمین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
35 کاربرد شبکه های دو لایه فضاکار در سکوهای دریایی 93/03/05 چهارمین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
36 Largely Neglected Areas of Application of Skeletal Space Structures 93/03/05 Fourth National Conference on Space Structures
37 Three versus Single Component Seismic Excitation of Braced Domes 93/03/05 Fourth National Conference on Space Structures
38 بررسی و شناسایی عوامل موثر بر موفقیت پروژه (مطالعه موردی بر پروژه های سازه های فضاکار در ایران) 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
39 بررسی و شناسایی معیارهای ارزیابی موفقیت پروژه (مطالعه موردی بر پروژه های سازه های فضاکار در ایران) 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 The presentation of a circular passive energy dissipation device for use in steel braced frames 90/01/18 Structural Engineers World Congress
41 AN EXPERIMENTAL INVESTIGATION OF THE BEHAVIOR OF ECCENTRICALLY BRACED FRAMES 89/09/25 U.S.-Iran-Turkey Seismic Workshop: Seismic Risk Management in Urban Areas
42 Introducing a New Configuration of Space Structures for Offshore Platforms 89/08/21 International Symposium of the International Association of Shell & Spatial Structures, 2010
43 Innovation in Applying Space Structures to Offshore Platforms 89/07/08 9th International Congress on Advances in Civil Engineering
44 The Introduction of a Buckling Restrained Bracing System 89/06/19 14th European Conference on Earthquake Engineering
45 SEISMIC VULNERABILITY ASSESSMENT OF IRREGULAR RC SINGLE-COLUMN-BENT VIADUCTS VIA FRAGILITY ANALYSIS 89/05/07 8th International Conference on Short and Medium Span Bridges
46 THE SEISMIC VULNERABILITY ASSESSMENT AND RETROFIT OF HIGHWAY AND RAILWAY BRIDGES IN IRAN 88/04/10 U.S.-Iran Seismic Workshop-Improving Earthquake Mitigation through Innovations
47 مطالعه ای در زمینه کاربرد و قابلیت اطمینان برخی از روش های آزمون غیر مخرب به منظور شناسایی وضعیت پل های موجود 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
48 بازسازی بازارهای بافت تاریخی شهرها با استفاده از سازه های فضاکار 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
49 سنجش آسیب پذیری لرزه ای پل فولادی به روش تحلیلی و ارائة روش بهسازی اتصالات نیمه صلب قابهای زیرسازه 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
50 تاثیر مودهای بالا و نامنظمی در رفتار لرزه ای پلهای بزرگراهی با پایه های تک ستونی 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
51 بهسازی اجزا و اتصالات پایه های قابی بتن آرمه پل ها با بهره گیری از مواد کامپوزیت 88/02/16 پنجمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
52 Distribution of demand in single-column-bent viaducts with irregular configuration in longitudinal direction 87/06/21 Bridge Maintenance, Safety, Management, Health Monitoring and Informatics
53 Modal analysis and step-by-step repair operation of a two span concrete skew bridge to replacement of its elastomeric bearings 87/06/21 Bridge Maintenance, Safety, Management, Health Monitoring and Informatics
54 در باب منظمی و نامنظمی پلهای با پایه های تک ستونی واقع بر فراز دره ها 87/03/09 سومین کنفرانس بین المللی پل
55 برآورد مدول برشی بالشتکهای الاستومری در تکیه گاه پلها به کمک آنالیز مودال 87/03/09 سومین کنفرانس بین المللی پل
56 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای پل فلزی با عرشه ارتوتروپیک و تکیه گاههای الاستومری غیر مسلح به روش کمی 87/03/09 سومین کنفرانس بین المللی پل
57 بررسی ظرفیت شکل پذیری در پایه های با مقطع جعبه ای منفرد و ارائه توصیه های طراحی 87/03/09 سومین کنفرانس بین المللی پل
58 مدلسازی، تحلیل و بررسی رقتار تجهیزات قفل شونده در بهسازی لرزه ای پلهای موجود 87/03/09 سومین کنفرانس بین المللی پل
59 ارزیابی آسیب پذیری یک نمونه پل بتن آرمه با تأکید بر مدلسازی واقعگرایانه تکیه گاههای الاستومر، درزهای انبساط، اثر اندرکنش خاک-سازه و ویژگیهای حرکت زمین 87/03/09 سومین کنفرانس بین المللی پل
60 مطالعه خطر زمین لرزه و تعیین مناطق پر خطر لرزه ای 86/11/30 سومین کنفرانس مدیریت جامع بحران در حوادث غیر مترقبه طبیعی
61 Operational modal analysis of a post-tensioned concrete skew bridge before and after replacement of its elastomeric bearings 86/06/22 Experimental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures
62 Operational Modal Analysis (OMA) and its applications to experimental vibration analysis of civil engineering structures 86/06/22 Experimental Vibration Analysis for Civil Engineering Structures
63 کاربرد و ارائه روابط بسته جهت بهینه سازی سازه های فضاکار در پلها 86/03/08 دومین کنفرانس ملی سازه های فضاکار و اولین کنفرانس بین المللی سازه و معماری
64 ESTIMATION OF ELASTOMERIC BRIDGE BEARING SHEAR MODULUS USING OPERATIONAL MODAL ANALYSIS 86/02/12 2nd International Operational Modal Analysis Conference-IOMAC 2007
65 COMPARISON OF NONLINEAR STATIC AND NONLINEAR DYNAMIC ANALYSES IN THE ESTIMATION OF THE MAXIMUM DISPLACEMENT FOR STRUCTURES EQUIPPED WITH VARIOUS DAMPING DEVICES 85/07/21 4th International Conference on Earthquake Engineering
66 THE USE OF PASSIVE DAMPERS AND CONVENTIONAL STRENGTHENING METHODS FOR THE REHABILITATION OF AN EXISTING STEEL STRUCTURE 85/07/21 4th International Conference on Earthquake Engineering
67 بررسی رفتار قابهای متشکل از تیرهای لانه زنبوری و ستونهای دوبل ناودانی 85/02/20 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
68 بررسی قابهای متشکل از تیرهای لانه زنبوری و ستونهای تسمه دار 85/02/13 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
69 بررسی مدیریت کیفیت پروژه های سد های بزرگ در دست احداث در ایران 85/02/13 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
70 ارزیابی روشهای مقاوم سازی سازه های فولادی و مطالعه موردی 85/02/07 اولین همایش بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
71 Developing Algebraic Equations for Traditional Domes 83/05/29 International Association for Shell & Spatial Structures_SYMPOSIUM 2004 MONTPELLIER
72 برنامه ریزی و کنترل پروژه مبتنی بر بانک اطلاعاتی راهنمای مدیریت در پروژه های پلسازی 82/08/13 اولین کنفرانس ملی مدیریت پروژه و ساخت
73 ابداع شاخصهای نواری به منظور پایش از راه دور فرایند گسترش ترک ناشی از خستگی در اتصالات جوش شده 82/02/17 ششمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
74 Three Component Versus Single Component Seismic Excitation in the Study of the Seismic Behaviour of a Triple Layer Grid 81/05/30 5th International Conference on Space Structures
75 The Analysis of Modular Structures 81/05/30 5th International Conference on Space Structures
76 تحلیل حدی شبکه های فضاکار با پیونده های نیامی 79/02/28 نخستین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
77 محیط نرم افزاری به منظور طراحی منطقی سازه های فضاکار 79/02/28 نخستین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
78 بارگذاری گنبد های فضاکار با بهره گیری از فرمین 79/02/28 نخستین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
79 رفتار اتصالات T شکل در سازه های فضاکار لوله ای با جوش گوشه (II) 79/02/28 نخستین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
80 تحلیل و طراحی پایداری دکلهای موقت انتقال نیرو 79/02/28 نخستین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
81 رفتار اتصالات T شکل در سازه های فضاکار لوله ای با جوش گوشه (I) - مطالعات پارامتریک 79/02/28 نخستین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
82 شبکه بندی تطبیقی به کمک جبر فرمکسی 79/02/28 نخستین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
83 A New Approach to Substructuring 79/02/28 First National Conference on Space Structures
84 مطالعه فرم و مصالح مناسب برای دکل های موقت انتقال نیرو 79/02/28 نخستین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
85 گستره معرفت زمان درباره تیرهای لانه زنبوری 79/02/21 پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
86 تحلیل تفصیلی تنشها و تمرکز تنشها در تیر لانه زنبوری 79/02/21 پنجمین کنفرانس بین المللی مهندسی عمران
87 نکاتی در زمینه کنترل کیفیت طرح واجرای سازه های فضا کار 78/10/09 نخستین کنفرانس ملی سازه های فضا کار
88 اسلوب شناسی در طراحی لرزه ای سازه های فولادی 78/10/09 سمینار جنبه های رفتاری سازه های فولادی ومسائل اجرایی
89 آسیب پذیری و پهنه بندی خطر زمین لرزه در تهران بزرگ 78/10/09 سیمنار تخصصی مرکز پژوهش سوانح طبیعی
90 سازه های فضا کار - گزارشی از آخرین تحولات ودستاوردها 78/10/09 تاشه پردازی و تحلیل بهینه سازههای فضاکار
91 کیفیت مصالح واتصالات در سازه های فولادی 78/10/09 دومین سمینار آموزشی سازمان نظام مهندسی خراسان
92 مطالعه رفتار اتصالات خورجینی به روش اجزاء محدود وارائه توصیه های طراحی 78/10/09 کارگاه تخصصی اتصالات خورجینی
93 تحلیل غیر خطی اتصالات خورجینی ومطالعه روشهای اصلاح لرزه ای 78/10/09 دومین کارگاه تخصصی اتصالات خورجینی
94 آنالیز وطراحی اتصالات نوع T وK در سازه های دریایی و بررسی برروی سکوی دریایی FQA 78/10/09 دومین کنفرانس بین المللی سواحل وبنادر وسازه های دریایی (ICOPMAS)
95 نکاتی چند در زمینه شکل پذیری قابهای متشکل از تیرهای لانه زنبوری وطراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله 78/10/09 اولین کارگاه تخصصی تجدید نظر در آئین نامه طرح ساختمانها در برابر زلزله 2800
96 ضوابط طراحی سازه های در برابر نیروهای ناشی از زلزله 78/10/09 دومین کنفرانس علمی ساختمان
97 طراحی واجرای سازه های فولادی معرفی شناسنامه فنی سازه های مسکونی 78/10/09 همایش هفته کاهش اثرات بلایای طبیعی
98 توزیع تفضیلی تنشها و تمرکز تنشها در تیرهای لانه زنبوری 78/10/09 پنجمین کنفرانس بین المللی عمران
99 کمانش جانبی - پیچشی جان در تیرهای لانه زنبوری 78/10/09 سمینار آخرین دستاوردهای تحقیقاتی مهندسی سازه
100 کیفیت اجرای ساختمانهای فولادی در ایران 78/10/09 سمینار اصول اجرای ساختمان های متعارف
101 نکاتی چند در زمینه روشهای اجرای سازه های فولادی 78/10/09 سمینار اصول اجرای ساختمانها
102 سازه های فولادی مقاوم در مقابل زلزله 78/10/09 دومین کنفرانس علمی عمران
103 بررسی و تحلیل ساخت وساز های ساختمانهای فولادی موجود 78/10/09 دومین همایش تخصصی ارائه راه کارهای کاهش خسارات ناشی از زلزله
104 بررسی آسیب پذیری لرزه ای ومطالعه شیوه های ایمن سازط مدارس 78/10/09 همایش زلزله و عملکرد فضاهای آموزشی
105 طراحی ومحاسبات فنی ساختمانهای پیش ساخته متشکل از قطعات دیوار 78/10/09 سمینار صنایع پیش ساخته بتنی ومصالح سبک
106 1-سازه های فضا کار - جنبه های تاریخی ، نمونه های فنی ونکات بارز 2- تاشه پردازی فرمکسی وتحلیل پاره سازه ها 78/10/09 سمینار تاشه پردازی و تحلیل بهینه سازه ها
107 Finite element Analysis of moudular structures 76/07/18 International Workshop on Formex Configuration Processing
108 آنالیز و طراحی اتصالات نوع T و K در سازه های متشکل از اعضای لوله ای شکل و بررسی موردی سکوی دریایی F9A در خلیج فارس 75/09/14 دومین کنفرانس بین المللی سواحل، بنادر و سازه های دریایی
109 A Formex Approach to Substructuring 72/06/19 4th International Conference on Space Structures
110 Formex Formulation of Transmission Towers 63/06/23 3rd International Conference on Space Structures
111 Earthquake-Induced Domino-Type Progressive Collapse in Regular, Semiregular, and Irregular Bridges SHOCK AND VIBRATION
112 Earthquake-Induced Domino-Type Progressive Collapse in Regular, Semiregular, and Irregular Bridges SHOCK AND VIBRATION
113 Earthquake-Induced Domino-Type Progressive Collapse in Regular, Semiregular, and Irregular Bridges SHOCK AND VIBRATION
114 Earthquake-Induced Domino-Type Progressive Collapse in Regular, Semiregular, and Irregular Bridges SHOCK AND VIBRATION
115 اثر مؤلفه قائم زمین لرزه بر عرشه پل های پیش تنیده با ساخت طره ای در اندرکنش با رفتار های تابع زمان مجله دانشکده فنی دانشگاه تبریز
116 کاربرد شبکه های دولایه محتلط در عرشه پل های با دهانه های کوتاه تا متوسط اساس-نشریه انجمن مهندسین عمران
117 مطالعه تجربی اثر میزان سفت شدگی پیچ های پیونده های گوی سان بر طول کمانش اعضای فشاری سازه های شبکه ای فضاکار مهندسی عمران مدرس
118 Structural Assessment and Quality Control Procedures for the Homa Aircraft Hangar No.3 International Journal of Space Structures
119 A review on the seismic behaviour of irregular bridges PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS STRUCTURES AND BUILDINGS
120 A review on the seismic behaviour of irregular bridges PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS STRUCTURES AND BUILDINGS
121 A review on the seismic behaviour of irregular bridges PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS STRUCTURES AND BUILDINGS
122 A review on the seismic behaviour of irregular bridges PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS STRUCTURES AND BUILDINGS
123 A Road Map for Civil Engineers towards Bridge Engineering Through Academic Education and Professional Training Civil Engineering Infrastructures journal
124 A Road Map for Civil Engineers towards Bridge Engineering Through Academic Education and Professional Training Civil Engineering Infrastructures journal
125 A Road Map for Civil Engineers towards Bridge Engineering Through Academic Education and Professional Training Civil Engineering Infrastructures journal
126 بررسی قابهای مهاربندی شده واگرای متشکل از تیر لانه زنبوری پژوهشنامه زلزله شناسی و مهندسی زلزله
127 مطالعه رفتار اتصالات تیر به ستون قوطی شکل با استفاده از دیافراگم پیرامونی و بتن پرکننده داخلی Civil Engineering Infrastructures journal
128 مطالعه رفتار اتصالات تیر به ستون قوطی شکل با استفاده از دیافراگم پیرامونی و بتن پرکننده داخلی Civil Engineering Infrastructures journal
129 مطالعه رفتار اتصالات تیر به ستون قوطی شکل با استفاده از دیافراگم پیرامونی و بتن پرکننده داخلی Civil Engineering Infrastructures journal
130 The effect of higher modes on the regularity of single-column-bent highway viaducts Bridge Structures
131 An investigation of the effects of socket joint flexibility in space structures JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
132 An investigation of the effects of socket joint flexibility in space structures JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
133 An investigation of the effects of socket joint flexibility in space structures JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
134 An investigation of the effects of socket joint flexibility in space structures JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
135 Optimum design of cable-stayed bridges Australian Journal of Structural Engineering
136 بهسازی اجزاء و اتصالات پایه‌های قابی شکل بتن‌آرمه پل‌ها با بهره‌گیری از مواد کامپوزیت Civil Engineering Infrastructures journal
137 بهسازی اجزاء و اتصالات پایه‌های قابی شکل بتن‌آرمه پل‌ها با بهره‌گیری از مواد کامپوزیت Civil Engineering Infrastructures journal
138 بهسازی اجزاء و اتصالات پایه‌های قابی شکل بتن‌آرمه پل‌ها با بهره‌گیری از مواد کامپوزیت Civil Engineering Infrastructures journal
139 اثر رفتار تابع زمان مصالح بر عملکرد عرشه پل‌های پیش تنیده طره‌ای Civil Engineering Infrastructures journal
140 اثر رفتار تابع زمان مصالح بر عملکرد عرشه پل‌های پیش تنیده طره‌ای Civil Engineering Infrastructures journal
141 اثر رفتار تابع زمان مصالح بر عملکرد عرشه پل‌های پیش تنیده طره‌ای Civil Engineering Infrastructures journal
142 A Formex Formulation for Substructure Analysis of Open Web Grids International Journal of Space Structures
143 تحلیل پارامتری رفتار دینامیکی پل های خرپایی طره ای بلند دهانه تحت تاثیر زلزله نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
144 An experimental investigation of the behaviour of EBFs PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS STRUCTURES AND BUILDINGS
145 An experimental investigation of the behaviour of EBFs PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS STRUCTURES AND BUILDINGS
146 An experimental investigation of the behaviour of EBFs PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS STRUCTURES AND BUILDINGS
147 An experimental investigation of the behaviour of EBFs PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS STRUCTURES AND BUILDINGS
148 بررسی تجربی اثرات میزان سفت شدگی پی چهای پیونده های گوی سان بر صلبیت شبکه دو لایه فضاکار Civil Engineering Infrastructures journal
149 بررسی تجربی اثرات میزان سفت شدگی پی چهای پیونده های گوی سان بر صلبیت شبکه دو لایه فضاکار Civil Engineering Infrastructures journal
150 بررسی تجربی اثرات میزان سفت شدگی پی چهای پیونده های گوی سان بر صلبیت شبکه دو لایه فضاکار Civil Engineering Infrastructures journal
151 مطالعه پارامتریک ضرایب تمرکز تنش در اتصالات اعضاء قوطی شکل با جوش گوشه مجله بین المللی علوم مهندسی
152 Weld Quality Requirements for Castellated Beams The Structural Engineer
153 مطالعه اجزاء محدود رفتار عیرخطی قابهای متشکل از تیرهای لانه زنبوری نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
154 بززسی تحلیلی رفتار سازه های فضاکار ساختمانی اساس-نشریه انجمن مهندسین عمران
155 Shear Testing of Butt Joints Journal of Testing and Evaluation
156 Shear Testing of Butt Joints Journal of Testing and Evaluation
157 Shear Testing of Butt Joints Journal of Testing and Evaluation
158 Shear Testing of Butt Joints Journal of Testing and Evaluation
159 Development of an iron-based shape memory alloy (Fe-SMA) strengthening system for steel plates ENGINEERING STRUCTURES
160 Development of an iron-based shape memory alloy (Fe-SMA) strengthening system for steel plates ENGINEERING STRUCTURES
161 Development of an iron-based shape memory alloy (Fe-SMA) strengthening system for steel plates ENGINEERING STRUCTURES
162 Development of an iron-based shape memory alloy (Fe-SMA) strengthening system for steel plates ENGINEERING STRUCTURES
163 The effects of the repair operations and replacement of the elastomeric bearings on the modal characteristics of a highway bridge Structure and infrastructure engineering
164 مطالعه رفتار سازه‌های ساختمانی با سقف‌ها و دیوارهای متشکل از شبکه‌های دو لایه فضاکار Civil Engineering Infrastructures journal
165 مطالعه رفتار سازه‌های ساختمانی با سقف‌ها و دیوارهای متشکل از شبکه‌های دو لایه فضاکار Civil Engineering Infrastructures journal
166 مطالعه رفتار سازه‌های ساختمانی با سقف‌ها و دیوارهای متشکل از شبکه‌های دو لایه فضاکار Civil Engineering Infrastructures journal
167 Shear deflections of tapered Timoshenko beams INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
168 Shear deflections of tapered Timoshenko beams INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
169 Shear deflections of tapered Timoshenko beams INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
170 Shear deflections of tapered Timoshenko beams INTERNATIONAL JOURNAL OF MECHANICAL SCIENCES
171 On the fundamental natural frequency of bridge decks: review and applications PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS STRUCTURES AND BUILDINGS
172 On the fundamental natural frequency of bridge decks: review and applications PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS STRUCTURES AND BUILDINGS
173 On the fundamental natural frequency of bridge decks: review and applications PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS STRUCTURES AND BUILDINGS
174 On the fundamental natural frequency of bridge decks: review and applications PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS STRUCTURES AND BUILDINGS
175 Evaluation of the Shear Modulus of Elastomeric Bridge Bearings Using Modal Data Journal of Testing and Evaluation
176 Evaluation of the Shear Modulus of Elastomeric Bridge Bearings Using Modal Data Journal of Testing and Evaluation
177 Evaluation of the Shear Modulus of Elastomeric Bridge Bearings Using Modal Data Journal of Testing and Evaluation
178 Evaluation of the Shear Modulus of Elastomeric Bridge Bearings Using Modal Data Journal of Testing and Evaluation
179 Monitoring the dynamic characteristics of an urban bridge before, during and after widening Structure and infrastructure engineering
180 Adequacy of the Seismic Analysis Methods for Single-column-bent Viaducts Considering Regularity and Higher Modes Effects JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL
181 Adequacy of the Seismic Analysis Methods for Single-column-bent Viaducts Considering Regularity and Higher Modes Effects JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL
182 Adequacy of the Seismic Analysis Methods for Single-column-bent Viaducts Considering Regularity and Higher Modes Effects JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL
183 Adequacy of the Seismic Analysis Methods for Single-column-bent Viaducts Considering Regularity and Higher Modes Effects JOURNAL OF VIBRATION AND CONTROL
184 Conceptual numerical investigation of all-steel Tube-in-Tube buckling restrained braces JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
185 Conceptual numerical investigation of all-steel Tube-in-Tube buckling restrained braces JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
186 Conceptual numerical investigation of all-steel Tube-in-Tube buckling restrained braces JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
187 Conceptual numerical investigation of all-steel Tube-in-Tube buckling restrained braces JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
188 An investigation of the seismic behavior of a deck-type reinforced concrete arch bridge Earthquake Engineering and Engineering Vibration
189 An investigation of the seismic behavior of a deck-type reinforced concrete arch bridge Earthquake Engineering and Engineering Vibration
190 An investigation of the seismic behavior of a deck-type reinforced concrete arch bridge Earthquake Engineering and Engineering Vibration
191 An investigation of the seismic behavior of a deck-type reinforced concrete arch bridge Earthquake Engineering and Engineering Vibration
192 Numerical Investigation of Cyclic Performance of Frames Equipped with Tube-in-Tube Buckling Restrained Braces STEEL & COMPOSITE STRUCTURES
193 Numerical Investigation of Cyclic Performance of Frames Equipped with Tube-in-Tube Buckling Restrained Braces STEEL & COMPOSITE STRUCTURES
194 Numerical Investigation of Cyclic Performance of Frames Equipped with Tube-in-Tube Buckling Restrained Braces STEEL & COMPOSITE STRUCTURES
195 Numerical Investigation of Cyclic Performance of Frames Equipped with Tube-in-Tube Buckling Restrained Braces STEEL & COMPOSITE STRUCTURES
196 Iron-based shape memory alloy for the fatigue strengthening of cracked steel plates: Effects of re-activations and loading frequencies ENGINEERING STRUCTURES
197 Iron-based shape memory alloy for the fatigue strengthening of cracked steel plates: Effects of re-activations and loading frequencies ENGINEERING STRUCTURES
198 Iron-based shape memory alloy for the fatigue strengthening of cracked steel plates: Effects of re-activations and loading frequencies ENGINEERING STRUCTURES
199 Iron-based shape memory alloy for the fatigue strengthening of cracked steel plates: Effects of re-activations and loading frequencies ENGINEERING STRUCTURES
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای و هیدرولیکی پل های بتنی موجود با پایه های قابی و ارائه راه کارهای بهسازی چمن لاله علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.11.02
2 آلیاژهای حافظه‌دار شکلی بر پایهی آهن در مقاوم سازی اعضای پل‌های فولادی در برابر خستگی ایزدی محمدرضا دکتری تخصصی PhD 1397.10.23
3 مطالعه تحلیلی استاتیکی غیر خطی سازه های فضا کار با پیوند های نیابی به منظور کاربرد در سازه های ساختمانی محسنی میلاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.27
4 کاربرد شبکه های دو لایه ی فضا کار در پل های قوسی کلافدار مهری رامین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.19
5 مطلالعه رفتار لرزه ای پل های مورب متشکل از شبکه های دو لایه مختلط به عنوان سازه عرشه سیدجلالی اقدم محمدحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.19
6 مطلالعه رفتار لرزه ای پل های متشکل از عرشه شبکه ای دو لایه مختلط با بتن فولادی و پایه های شبکه ای فضا کار پیرهادی پژمان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.15
7 مقایسه سیستم های خرپا و سازه فضاکار برای آشیانه های هواپیما و انتخاب سیستم مناسب با توجه به طول دهانه و روش اجرا موسوی سید مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.05.29
8 کنترل ترک های ناشی از خستگی در اعضای فولادی به وسیله کامپوزیت های کربن پیش تنیده حسینی سیدمهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.05.24
9 مطالعه ی عددی سیستم پیشنهادی مهاربندهای مقاوم در برابر کمانش لشگری محمدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.05.03
10 بررسی رفتار پل های بتنی پیش تنیده با جان فولادی موج دار سام دلیری پوریا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.10.19
11 بررسی اثر رفتار تکیه گاه های الاستومر پل ها بر پاسخ لرزه ای پل ها ابراهیمی الناز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.30
12 بررسی شاخص‌های فنی، اقتصادی، اجرایی و مدیریتی سیستم سازه‌های فضاکار شبکه‌ای مختلط در مقایسه با سیستم‌های پیش‌ساخته پس کشیده بتنی (سگمنتال) برای پل‌های چند دهانهی متعارف اسکندر هاجر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.29
13 بررسی قاب مهاربندی شده مجهز به میراگر نیم حلقوی علیخانی میلاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.29
14 مطالعه رفتار خستگی اتصالات نوع مرو در سازه های فضا کار اسکلتی جلالی نجف ابادی هدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.27
15 مطالعه رفتار قاب های مهاربندی شده واگرا یوسفیان ابراهیم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.10
16 مطالعه عددی رفتار سیستم میراگر نیم حلقوی و ذوزنقه ای پیشنهادی و برپایی مجموعه آزمایشگاهی غیبی میرصابر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.10
17 طراحی سیستم‌ سازه‌ای هوشمند پیشنهادی با بهره‌گیری از سازه‌های فضاکار اسکلتی مرادی سروین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.09
18 کاربرد سازه های شبکه ای فضاکار در پل ها حیدری دیگه سرا پویا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.09
19 مطالعه رفتار لرزه ای پل های قوسی بتن آرمه بالاگذر مجدابادی فراهانی عمادالدین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.04.30
20 بررسی تاثیر کاربرد سیستم های ایزولاسیون ارتعاشی پایه ها و شالوده ها در رفتار لرزه ای پل های نامنظم یکپارچه دارای پایه های با ارتفاع و سختی متفاوت شامخی سیدمحمدحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.10.30
21 ارائه سیستم پیشنهادی به عنوان مهار بند مقاوم در برابر کمانش (مطالعه عددی و آزمایشگاهی) امیدی حسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.17
22 کاربرد سازه های فضاکار متشکل از دیوارها و سقف های شبکه ای دو لایه در ساختمان ها جانسپار سامان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.11
23 کاربرد شبکه های دولایه فضا کار در سکوهای دریایی از نوع جاکت رستمی جواد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.11
24 کاربرد شبکه های دولایه فضا کار مختلط در عرشه پل های مستقیم و مورب چند دهانه امیری محسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.11
25 معرفی سیستم سازه ای پیشنهادی برای سازه های بلند در مناطق لرزه خیز نجارزاده کلیشمی رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.11
26 تاثیر مولفه قائم زمین لرزه بر رفتار گنبدهای دو لایه فضاکار شمس آراء میلاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.23
27 شناسایی روش های جاری در صنایع ساختمانی کشور و بررسی پیش نیازهای لازم جهت بستر سازی بهره گیری از شیوه های اتوماسیون در ساخت ملکی پور محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.12
28 کاربرد آزمایش‌های دینامیکی ارتعاش اجباری برای انواع متفاوت پل‌ها جهت شناسایی مشخصه‌های دینامیکی سلامی امین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.12
29 فشار دینامیکی ناشی از زلزله خاک بر روی دیوارهای زیرزمین های عمیق ساختمان سلیمانی سپهر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.12.22
30 بررسی امکان سنجی بهره گیری از سیستم های سازه های شبکه ای دو لایه مختلط در ژل های مستوی و مورب از دیدگاه فنی و اقتصادی قدیرلی بابک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.06.27
31 بررسی عوامل تاثیرگذار بر مدیریت ساخت پروژه های انبوه سازی مسکن با محوریت شیوه ها و تکنولوژی های ساخت حاجی ابوالفتح محمدمهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.06.27
32 امکان سنجی کاربرد سازه های فضاکار در ساختمانهای مسکونی از دیدگاه فنی و اقتصادی عزیزجنتی فرزان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.04.04
33 بررسی و طبقه¬بندی عوامل و معیار¬های موفقیت در مهندسی و مدیریت ساخت سازه¬های فضا-کار وحیدی اربابی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.02.18
34 کاربردی نوین ازخرپاهای فضاکار با پیوندها و اتصالات پیچ شده در سازه سکوهای دریایی و مقایسه فنی و اقتصادی آن با سازه های متشکل از اعضای لوله ای جوش شده نصری فر محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.07.14
35 مطالعه اثر زاوی? تورب در رفتار لرزه¬ای گروهی از پل¬های نامنظم و ارائه ملزومات حداقل برای ‏تحلیل لرزه ای ‏ صالح پیمان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.05.31
36 مطالعه رفتار سیستم های مهار بندی باسیستم میراگرغیر فعال پیشنهادی کامجو وحید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.05.12
37 مطالعه کاربرد دستگاه های تکیه گاهی الاستومر باقابلیت عملکرد به عنوان ایزو لاتور ارتعاشی ‏در کاهش تقاضای نیروی ناشی از زلزله و مطالعه موردی ‏ کاهه پدرام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.02.28
38 بررسی رفتار هیسترتیک قابهای مهاربندی شده واگرا با انواع مقاطع اعضاء تیر پیوند، اعضاء مهاری و اتصالات ادیب راد محمدحسین دکتری تخصصی PhD 1389.01.31
39 مقایسه سیستم های سازه ای در سازه های صنعتی عالم زاده محسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.10.20
40 مطالعه ای در زمینه شاخص های ارزیابی کیفی و سیستم پیشنهادی تخصیص امتیاز و رتبه بندی بر اساس شناسنامه فنی پلها ابراهیمی مطلق سیدحسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.07.05
41 مطالعه ای در زمینه کاربرد و قابلیت اطمینان برخی از روشهای غیر مخرب در شناسائی نارسائی ها، جمع آوری اطلاعات و بررسی برخی خواص دینامیکی پلهای موجود هنربخش امین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.04.09
42 شناسایی و ریشه یابی نارسائیهای موجود در فرآیند طرح و ساخت ساختمانهای متعارف شهری و پیکربندی و روند موجود فیلسوف فرهنگ کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.11.27
43 بررسی رفتار لرزه ای پلهای نامنظم دارای پایه های با ارتفاع و سختی متفاوت اکبری رضا دکتری تخصصی PhD 1387.07.14
44 مقایسه نتایج ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای پلها به دو روش نسبت ظرفیت به تقاضا و مقاومت جانبی حق ویردی پور مهرداد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.06.27
45 کاربرد سازه‌های فضا کار در بازسازی بافت های دارای ارزش تاریخی- فرهنگی سیداردکانی سید محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.06.16
46 مطالعه آزمایشگاهی قابهای متشکل از سیستمهای میراگر نوین پیشنهادی صدری طبائی زواره سید محمد رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.11.30
47 رفتار قابهای متشکل از تیرهای لانه زنبوری دارای جان پیوندی امیر پاشا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.09.20
48 رفتارقابهای خمشی متشکل از تیرهای لانه زنبوری باستو بنی بیات پویا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.09.17
49 مدلسازی قابهای متشکل از اتصالات استخوانی RBS به من عسگرزاده هادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.06.27
50 مطالعه رفتار قابهای مهاربندی شده باسیستم های مقید قاسمی سحر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.06.11
51 بررسی رفتار لرزه ای پل های قوسی فولادی بالاگذر از دیدگاه طراحی دادفر سیدبهرنگ دکتری تخصصی PhD
52 کاربرد اعضای مهاری کمانش ناپذیر متشکل از لوله‌های تودرتو در سکوهای دریایی (مطالعه عددی و آزمایشگاهی) حیدری ترکمانی حمید دکتری
53 مطالعه تحریک سه مولفه ای زمین لرزه در مقایسه با تح عباداله زاده محمدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته
54 مقاوم سازی اتصالات پل های فولادی در برابر خستگی با استفاده از مصالح پیشرفته بتن پیش تنیده ایزدی محمدرضا دکتری

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021