اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی متولی
نام مسعود
درجه استادیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 61112273
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک masoud.motavalli@ut.ac.ir
شماره اتاق

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی سازه و مصالح ساختمانی
کارشناسی -
کارشناسی ارشد کارشناسی ارشد مهندسی‌ راه و ساختمان, دانشگاه فنی زوریخ، سویس, ETH Zurich -
دکتری دکترا در مهندسی‌ راه و ساختمان, دانشگاه فنی زوریخ، سویس, ETH Zurich - 1371

درس های ارائه شده
1 کاربرد پلی کامپوزیتها
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Shape memory alloy (SMA) strips for fatigue strengthening of cracked steel plates 97/04/28 9th International Conference on Fiber Reinforced Polymer (FRP) Composites in Civil Engineering (CICE 2018)
2 Assessment of flexural strengthening of RC beams with iron-based shape memory alloys 97/02/20 11th international congress on advances in civil engineering
3 Development of anchorage systems for strengthening of steel plates with iron-based shape memory alloy strips 96/06/09 4th Conference on Smart Monitoring, Assessment & Rehabilitation of Civil Structures
4 Feasibility of iron-based shape memory alloy strips for prestressed strengthening of steel plates 96/06/09 4th Conference on Smart Monitoring, Assessment & Rehabilitation of Civil Structures
5 Numerical modeling of concrete beams strengthened by iron-based shape memory alloys embedded in a shotcrete layer 94/12/21 3rd National & 1st International Conference in applied research on Civil Engineering, Architecture and Urban Planning
6 مدلسازی عددی غیرخطی تیرهای تقویت شده و پیشتنیده با آلیاژهای حافظه دار شکلی بر پایه آهن 94/10/10 سومین کنگره بین المللی در مهندسی عمران، معماری و توسعه شهری
7 ارزیابی روش مقاومسازی ناحیهای تیرهای چوبی حاوی گره توسط الیاف کامپوزیت کربنی 94/02/17 دهمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران، دانشکده مهندسی عمران، تبریز
8 Experimental Modelling of Compressive Concrete Elements Strengthened With Shape Memory Alloys 88/09/18 the 1st International Conference on Concrete Technology
9 بهبود رفتار ستون های مستطیلی با اجرای ژاکت بتنی و مقایسه آن با ستون های مقاوم ه باسازی شد FR 88/08/16 نخستین کنفرانس بین المللی بتن
10 Stress-Strain Behavior of Square RC Columns Confined with Pre-Stressed and Non-Stressed and Non-Pre-Stressed Non-Laminated CFRP Straps 88/04/24 9th International Symposium on Fiber Reinforced Polymer Reinforcement for Concrete Structures
11 بررسی اثر رهاسازی پیشتنیدگی در تیرهای مقاوم سازی شده با نوارهای FRP پیشتنیده 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران، دانشگاه شیراز، اردیبهشت 1388
12 Improvement in Axial Stress-Strain Behavior of Cloumns Using Pre-Stressed Non-Laminated FRP 88/02/09 the Third International Conference on Concrete Development
13 seismic evaluation and upgrading of typical iranian steel buildings 87/07/26 the 14th world conference on earthquake engineering
14 Study on Construction Practices of Iranian Steel Buildings and Required Seismic Retrofiting Methods 87/06/08 5th International Engineering and Construction Conference
15 Numerical study of in-plane behavior of masonry walls strenghtened by vertical CFRP strips 87/05/03 Fourth International Conference on FRP Composites in Civil Engineering (CICE2008)
16 Non-linear FE Modelling of In-plane Behavior of Plain Masonry Walls and Investigating Effects of Post-Tensioning as a Parametric Study 86/02/26 05th International Conference on Seismology
17 Iranian Existing Steel Buildings: State of the Practice; Part1: Non-Engineered Practices 85/06/17 13th European Conference on Earthquake Engineering and Seismology
18 Iranian Existing Steel Buildings: State of the Practice; Part2: Engineered Practices 85/06/17 13th European Conference on Earthquake Engineering and Seismology
19 The Consideration of the New Zealand's Guidelone of Seismic Assessment of Exiting Steel Buildings 85/02/20 7th International Congress on Civil Engineering
20 The Consideration of Different Aspects of Design of Concentric Braced Frames (CBF) according to AISC-Seismic Provisions 85/02/20 7th International Congress on Civil Engineering
21 مروری بر وضعیت ساخت و ساز ساختمانهای فولادی ایران 85/02/14 دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
22 Strengthening Of Square RC Columns With CFRP 85/02/07 1th international congress on seismic retrofitting
23 Review of Worldwide Codes and Guidelines for Debonding Failure Modes of Flexural FRP Post-Strengthening 85/02/07 1th international congress on seismic retrofitting
24 The Consideration of Different Aspects of Design of Moment Resisting Frames (MRF) according to AISC-Seismic Provisions 85/02/07 1th international congress on seismic retrofitting
25 The Consideration of Different Aspects of Design of Eccentric Braced Frames (EBF) according to AISC-Seismic Provisions 85/02/07 1th international congress on seismic retrofitting
26 Design criterion for fatigue strengthening of riveted beams in a 120-year-old railway metallic bridge using pre-stressed CFRP plates COMPOSITES PART B-ENGINEERING
27 Design criterion for fatigue strengthening of riveted beams in a 120-year-old railway metallic bridge using pre-stressed CFRP plates COMPOSITES PART B-ENGINEERING
28 Design criterion for fatigue strengthening of riveted beams in a 120-year-old railway metallic bridge using pre-stressed CFRP plates COMPOSITES PART B-ENGINEERING
29 Design criterion for fatigue strengthening of riveted beams in a 120-year-old railway metallic bridge using pre-stressed CFRP plates COMPOSITES PART B-ENGINEERING
30 effects of gradually anchored prestressed CFRP strips bonded on prestressed concrete beams JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
31 effects of gradually anchored prestressed CFRP strips bonded on prestressed concrete beams JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
32 effects of gradually anchored prestressed CFRP strips bonded on prestressed concrete beams JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
33 effects of gradually anchored prestressed CFRP strips bonded on prestressed concrete beams JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
34 مطالعه رفتاری GFRP در محصورسازی المان های فشاری و مقایسه با SIFCON نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
35 Numerical modelling of in - plane behaviour of URM walls and investigation into the aspect ratio vertical and horizontal post - tensioning and head joint as a parametric study ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING
36 Numerical modelling of in - plane behaviour of URM walls and investigation into the aspect ratio vertical and horizontal post - tensioning and head joint as a parametric study ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING
37 Numerical modelling of in - plane behaviour of URM walls and investigation into the aspect ratio vertical and horizontal post - tensioning and head joint as a parametric study ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING
38 Numerical modelling of in - plane behaviour of URM walls and investigation into the aspect ratio vertical and horizontal post - tensioning and head joint as a parametric study ARCHIVES OF CIVIL AND MECHANICAL ENGINEERING
39 front and Side View Image Correlation Measurements on FRP to Concrete Pull - Off Bond Test JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
40 front and Side View Image Correlation Measurements on FRP to Concrete Pull - Off Bond Test JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
41 front and Side View Image Correlation Measurements on FRP to Concrete Pull - Off Bond Test JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
42 front and Side View Image Correlation Measurements on FRP to Concrete Pull - Off Bond Test JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
43 Front and Side View Image Correlation Measurements on FRP to Concrete Pull-Off Bond Tests JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
44 Front and Side View Image Correlation Measurements on FRP to Concrete Pull-Off Bond Tests JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
45 Front and Side View Image Correlation Measurements on FRP to Concrete Pull-Off Bond Tests JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
46 Front and Side View Image Correlation Measurements on FRP to Concrete Pull-Off Bond Tests JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
47 Strengthening of metallic beams with different types of pre-stressed un-bonded retrofit systems COMPOSITE STRUCTURES
48 Strengthening of metallic beams with different types of pre-stressed un-bonded retrofit systems COMPOSITE STRUCTURES
49 Strengthening of metallic beams with different types of pre-stressed un-bonded retrofit systems COMPOSITE STRUCTURES
50 Strengthening of metallic beams with different types of pre-stressed un-bonded retrofit systems COMPOSITE STRUCTURES
51 کنترل نیمه فعال سازه ی یک درجه آزادی به روش PID تحت تحریک زلزله با استفاده از میراگر MR Civil Engineering Infrastructures journal
52 کنترل نیمه فعال سازه ی یک درجه آزادی به روش PID تحت تحریک زلزله با استفاده از میراگر MR Civil Engineering Infrastructures journal
53 کنترل نیمه فعال سازه ی یک درجه آزادی به روش PID تحت تحریک زلزله با استفاده از میراگر MR Civil Engineering Infrastructures journal
54 Lateral-torsional buckling of steel I-beams retrofitted by bonded and un-bonded CFRP laminates with different pre-stress levels: Experimental and numerical study CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
55 Lateral-torsional buckling of steel I-beams retrofitted by bonded and un-bonded CFRP laminates with different pre-stress levels: Experimental and numerical study CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
56 Lateral-torsional buckling of steel I-beams retrofitted by bonded and un-bonded CFRP laminates with different pre-stress levels: Experimental and numerical study CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
57 Lateral-torsional buckling of steel I-beams retrofitted by bonded and un-bonded CFRP laminates with different pre-stress levels: Experimental and numerical study CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
58 Normal, high and ultra-high modulus carbon fiber-reinforced polymer laminates for bonded and un-bonded strengthening of steel beams materials & design
59 Normal, high and ultra-high modulus carbon fiber-reinforced polymer laminates for bonded and un-bonded strengthening of steel beams materials & design
60 Normal, high and ultra-high modulus carbon fiber-reinforced polymer laminates for bonded and un-bonded strengthening of steel beams materials & design
61 Normal, high and ultra-high modulus carbon fiber-reinforced polymer laminates for bonded and un-bonded strengthening of steel beams materials & design
62 Fatigue behavior of a Fe-Mn-Si shape memory alloy used for prestressed strengthening MATERIALS & DESIGN
63 Fatigue behavior of a Fe-Mn-Si shape memory alloy used for prestressed strengthening MATERIALS & DESIGN
64 Glass transition evaluation of commercially available epoxy resins used for civil engineering applications COMPOSITES PART B-ENGINEERING
65 Glass transition evaluation of commercially available epoxy resins used for civil engineering applications COMPOSITES PART B-ENGINEERING
66 Glass transition evaluation of commercially available epoxy resins used for civil engineering applications COMPOSITES PART B-ENGINEERING
67 Glass transition evaluation of commercially available epoxy resins used for civil engineering applications COMPOSITES PART B-ENGINEERING
68 Development of an iron-based shape memory alloy (Fe-SMA) strengthening system for steel plates ENGINEERING STRUCTURES
69 Development of an iron-based shape memory alloy (Fe-SMA) strengthening system for steel plates ENGINEERING STRUCTURES
70 Development of an iron-based shape memory alloy (Fe-SMA) strengthening system for steel plates ENGINEERING STRUCTURES
71 Development of an iron-based shape memory alloy (Fe-SMA) strengthening system for steel plates ENGINEERING STRUCTURES
72 Debonding failure mechanisms in prestressed CFRP/epoxy/concrete connections ENGINEERING FRACTURE MECHANICS
73 Debonding failure mechanisms in prestressed CFRP/epoxy/concrete connections ENGINEERING FRACTURE MECHANICS
74 Debonding failure mechanisms in prestressed CFRP/epoxy/concrete connections ENGINEERING FRACTURE MECHANICS
75 Debonding failure mechanisms in prestressed CFRP/epoxy/concrete connections ENGINEERING FRACTURE MECHANICS
76 Prestressed CFRP for Strengthening of Reinforced Concrete Structures: Recent Developments at Empa, Switzerland JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
77 Prestressed CFRP for Strengthening of Reinforced Concrete Structures: Recent Developments at Empa, Switzerland JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
78 Prestressed CFRP for Strengthening of Reinforced Concrete Structures: Recent Developments at Empa, Switzerland JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
79 Prestressed CFRP for Strengthening of Reinforced Concrete Structures: Recent Developments at Empa, Switzerland JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
80 Axial Behavior of Square Reinforced Concrete Columns Strengthened with Lightweight Concrete Elements and Unbonded GFRP Wrapping JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
81 Axial Behavior of Square Reinforced Concrete Columns Strengthened with Lightweight Concrete Elements and Unbonded GFRP Wrapping JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
82 Axial Behavior of Square Reinforced Concrete Columns Strengthened with Lightweight Concrete Elements and Unbonded GFRP Wrapping JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
83 Axial Behavior of Square Reinforced Concrete Columns Strengthened with Lightweight Concrete Elements and Unbonded GFRP Wrapping JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
84 Flat prestressed unbonded retrofit system for strengthening of existing metallic I-Girders COMPOSITES PART B-ENGINEERING
85 Flat prestressed unbonded retrofit system for strengthening of existing metallic I-Girders COMPOSITES PART B-ENGINEERING
86 Flat prestressed unbonded retrofit system for strengthening of existing metallic I-Girders COMPOSITES PART B-ENGINEERING
87 Flat prestressed unbonded retrofit system for strengthening of existing metallic I-Girders COMPOSITES PART B-ENGINEERING
88 Structural Strengthening of Concrete with Fiber Reinforced Cementitious Matrix (FRCM) at Ambient and Elevated Temperature - Recent Investigations in Switzerland ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
89 Structural Strengthening of Concrete with Fiber Reinforced Cementitious Matrix (FRCM) at Ambient and Elevated Temperature - Recent Investigations in Switzerland ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
90 Structural Strengthening of Concrete with Fiber Reinforced Cementitious Matrix (FRCM) at Ambient and Elevated Temperature - Recent Investigations in Switzerland ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
91 Structural Strengthening of Concrete with Fiber Reinforced Cementitious Matrix (FRCM) at Ambient and Elevated Temperature - Recent Investigations in Switzerland ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
92 Debonding failure modes of flexural FRP-strengthened RC beams COMPOSITES PART B-ENGINEERING
93 Debonding failure modes of flexural FRP-strengthened RC beams COMPOSITES PART B-ENGINEERING
94 Debonding failure modes of flexural FRP-strengthened RC beams COMPOSITES PART B-ENGINEERING
95 Debonding failure modes of flexural FRP-strengthened RC beams COMPOSITES PART B-ENGINEERING
96 Innovative CFRP-Prestressing System for Strengthening Metallic Structures JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
97 Innovative CFRP-Prestressing System for Strengthening Metallic Structures JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
98 Innovative CFRP-Prestressing System for Strengthening Metallic Structures JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
99 Innovative CFRP-Prestressing System for Strengthening Metallic Structures JOURNAL OF COMPOSITES FOR CONSTRUCTION
100 Fatigue design criteria for strengthening metallic beams with bonded CFRP plates ENGINEERING STRUCTURES
101 Fatigue design criteria for strengthening metallic beams with bonded CFRP plates ENGINEERING STRUCTURES
102 Fatigue design criteria for strengthening metallic beams with bonded CFRP plates ENGINEERING STRUCTURES
103 Fatigue design criteria for strengthening metallic beams with bonded CFRP plates ENGINEERING STRUCTURES
104 Temporary bond strength of partly cured epoxy adhesive for anchoring prestressed CFRP strips on concrete COMPOSITE STRUCTURES
105 Temporary bond strength of partly cured epoxy adhesive for anchoring prestressed CFRP strips on concrete COMPOSITE STRUCTURES
106 Temporary bond strength of partly cured epoxy adhesive for anchoring prestressed CFRP strips on concrete COMPOSITE STRUCTURES
107 Temporary bond strength of partly cured epoxy adhesive for anchoring prestressed CFRP strips on concrete COMPOSITE STRUCTURES
108 40-Year-old full-scale concrete bridge girder strengthened with prestressed CFRP plates anchored using gradient method COMPOSITES PART B-ENGINEERING
109 40-Year-old full-scale concrete bridge girder strengthened with prestressed CFRP plates anchored using gradient method COMPOSITES PART B-ENGINEERING
110 40-Year-old full-scale concrete bridge girder strengthened with prestressed CFRP plates anchored using gradient method COMPOSITES PART B-ENGINEERING
111 40-Year-old full-scale concrete bridge girder strengthened with prestressed CFRP plates anchored using gradient method COMPOSITES PART B-ENGINEERING
112 A Retrofit Theory to Prevent Fatigue Crack Initiation in Aging Riveted Bridges Using Carbon Fiber-Reinforced Polymer Materials Polymers
113 A Retrofit Theory to Prevent Fatigue Crack Initiation in Aging Riveted Bridges Using Carbon Fiber-Reinforced Polymer Materials Polymers
114 A Retrofit Theory to Prevent Fatigue Crack Initiation in Aging Riveted Bridges Using Carbon Fiber-Reinforced Polymer Materials Polymers
115 A Retrofit Theory to Prevent Fatigue Crack Initiation in Aging Riveted Bridges Using Carbon Fiber-Reinforced Polymer Materials Polymers
116 SIFCON strengthening of concrete cylinders in comparison with conventional GFRP confinement method CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
117 SIFCON strengthening of concrete cylinders in comparison with conventional GFRP confinement method CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
118 SIFCON strengthening of concrete cylinders in comparison with conventional GFRP confinement method CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
119 SIFCON strengthening of concrete cylinders in comparison with conventional GFRP confinement method CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
120 Stress recovery and cyclic behaviour of an Fe–Mn–Si shape memory alloy after multiple thermal activation SMART MATERIALS AND STRUCTURES
121 Stress recovery and cyclic behaviour of an Fe–Mn–Si shape memory alloy after multiple thermal activation SMART MATERIALS AND STRUCTURES
122 Stress recovery and cyclic behaviour of an Fe–Mn–Si shape memory alloy after multiple thermal activation SMART MATERIALS AND STRUCTURES
123 Short-term bond behavior and debonding capacity of prestressed CFRP composites to steel substrate ENGINEERING STRUCTURES
124 Short-term bond behavior and debonding capacity of prestressed CFRP composites to steel substrate ENGINEERING STRUCTURES
125 Short-term bond behavior and debonding capacity of prestressed CFRP composites to steel substrate ENGINEERING STRUCTURES
126 Short-term bond behavior and debonding capacity of prestressed CFRP composites to steel substrate ENGINEERING STRUCTURES
127 Mode I Fatigue Crack Arrest in Tensile Steel Members Using Prestressed CFRP Plates COMPOSITE STRUCTURES
128 Mode I Fatigue Crack Arrest in Tensile Steel Members Using Prestressed CFRP Plates COMPOSITE STRUCTURES
129 Mode I Fatigue Crack Arrest in Tensile Steel Members Using Prestressed CFRP Plates COMPOSITE STRUCTURES
130 Mode I Fatigue Crack Arrest in Tensile Steel Members Using Prestressed CFRP Plates COMPOSITE STRUCTURES
131 Iron-based shape memory alloy for the fatigue strengthening of cracked steel plates: Effects of re-activations and loading frequencies ENGINEERING STRUCTURES
132 Iron-based shape memory alloy for the fatigue strengthening of cracked steel plates: Effects of re-activations and loading frequencies ENGINEERING STRUCTURES
133 Iron-based shape memory alloy for the fatigue strengthening of cracked steel plates: Effects of re-activations and loading frequencies ENGINEERING STRUCTURES
134 Iron-based shape memory alloy for the fatigue strengthening of cracked steel plates: Effects of re-activations and loading frequencies ENGINEERING STRUCTURES
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 آلیاژهای حافظه‌دار شکلی بر پایهی آهن در مقاوم سازی اعضای پل‌های فولادی در برابر خستگی ایزدی محمدرضا دکتری تخصصی PhD 1397.10.23
2 تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح با استفاده از آلیاژهای حافظه دار شکلی بر پایه آهنی به روش نصب در سطح خارج و یا نزدیک سطح نجفی فراز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.07.04
3 کنترل ترک های ناشی از خستگی در اعضای فولادی به وسیله کامپوزیت های کربن پیش تنیده حسینی سیدمهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.05.24
4 مقاوم سازی یک شاهتیر پل به وسیلهی آلیاژهای حافظه دار شکلی جاسازی شده در لایه‌ای از شاتکریت دولت ابادی ندا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.12.18
5 مطالعه روش مقاوم سازی خمشی با استفاده از آلیاژهای حافظه داری شکلی نصب شده در نزدیک سطح ابوعلی سحر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.22
6 مطالعه آزمایشگاهی بر روی مسلح ساز ناحیه ای تیرهای چوبی به وسیله نوارهای CFRP شکل محمدی امیرحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.03.30
7 تحلیل پارامترها و روابط حاکم بر رفتار خمشی تیر فولادی مقاوم سازی شده با پلی کامپوزیت پیش تنیده کیان مفرد فرخ کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.12.23
8 مدل سازی آزمایشگاهی و تحلیل رفتار المان های فشاری بتنی محصور شده توسط آلیاژهای حافظه دار شکلی در دو حالت فعال و غیر فعال هاشموندخیابانی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.11.29
9 بررسی تحلیلی و آزمایشگاهی اثرات دورپیچ FRP بر روی رفتار لغزش - پیوستگی میلگردهای خورد شده با بتن جعفری نوده میثم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.11.11
10 مدل اجزاء محدود آزمایش طول مهاری پلیمر کامپوزیت کربنی با بتن در مقیاس مزو نوری همدانی مجید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.08.30
11 توسعه مدل تحلیلی رفتار تنش کرنش ستونهای بتنی مربعی محصور شده با نوارهای FRP حاجیلو حمزه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.02.30
12 آنالیز تنشهای برشی و نرمال در تیرهای مقاوم سازی شده با نوارهای پیش تنیده چسبیده صادقی مرزاله عبداله کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.12.14
13 بررسی رفتار تیرهای ساندویچی چند لایه با میدان الکترواستاتیک نظامی چهارمحالی سهراب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.07.09
14 مدلسازی آزمایشگاهی المانهای فشاری محصور شده بااستف عبدالهی بهاره کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.09.10
15 بررسی تئوریک در مورد مقاوم سازی لرزه ای ساختمانهای بنائی با استفاده از سیستم های FRP پس کشیده محجوب فرشچی داریوش دکتری تخصصی PhD
16 بررسی رفتار ضربه‌ای بتن‌های فوق توانمند مسلح به الیاف فولادی (UHPC) به منظور استفاده در حوضچه‌های استغراق نوری افشین دکتری تخصصی PhD
17 تقویت خمشی تیرهای بتن مسلح با استفاده از آلیاژهای حافظه دار شکلی بر پایه آهن به روش نصب در سطح خارجی و یا نزدیک سطح نجفی فراز کارشناسیارشد
18 مقاوم سازی اتصالات پل های فولادی در برابر خستگی با استفاده از مصالح پیشرفته بتن پیش تنیده ایزدی محمدرضا دکتری
19 نقش پیش کرنش آلیاژ حافظه دار در بهبود خاصیت محصور سازی بتن و مدلسازی آن خاتمی دنا کارشناسی ارشد ناپیوسته

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021