اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی مرادی
نام مجید
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2859
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک mmoradi@ut.ac.ir
شماره اتاق 306

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی ژئوتکنیک
کارشناسی عمران, تهران - 1368
کارشناسی ارشد عمران, تهران - 1368
دکتری عمران, Manchester - 1377

درس های ارائه شده
1 پروژه پی سازی
2 پی سازی 1
3 ژئوتکنیک دریائی
4 تحقیقات محلی
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 تخمین سختی برشی اولیه (Gmax) خاک¬ ماسه¬ای سیلتی اشباع در سطوح تنش همه جانبه کم با استفاده از آزمایش انتشار موج در محفظه کالیبراسیون 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 Investigation of nailed slope behavior during excavation by Ng centrifuge physical model tests 96/12/16 9th International Conference on Physical Modelling in Geotechnics 2018
3 تاثیر سختی خمشی شمع بر رفتار جانبی مونوپایل 95/10/04 هفدهمین همایش صنایع دریایی ایران
4 بررسی میزان جابجایی افقی دیوار میخکوبی شده حین خاکبرداری با استفاده از مدل سانتریفیوژ 95/08/27 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
5 بررسی عملکرد ستون های اختلاط عمیق در کاهش پتانسیل روانگرایی خاک زیر فونداسیون های سطحی 95/08/27 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
6 بررسی تغییرات سختی برشی اولیه (Gmax) در خاکهای ماسه ای حاوی ریزدانه سیلتی با استفاده از آزمایشهای انتشار موج در محفظه کالیبراسیون 95/08/27 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
7 بررسی میزان نشست پی نواری واقع بر شیروانی میخکوبی شده حین خاکبرداری با استفاده از مدل فیزیکی سانتریفیوژ 95/08/27 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
8 Centrifuge Modeling to Investigate the Effect of Load Characteristics on Monopile Cyclic Response 95/08/27 5th International Conf on Geotechnical and Soil Mechanics
9 ESTIMATION OF NATURAL FREQUENCY OF OFFSHORE MONOPILE WIND TURBINES CONSIDERING FOUNDATION FLEXIBILITY AND TOWER MASS 95/08/12 ICOPMAS 2016
10 CENTRIFUGE MODELLING OF OFFSHORE MONOPILES SUBJECTED TO MONOTONICAND CYCLIC LATERAL LOADING 95/08/12 ICOPMAS 2016
11 Effect of pile bending stiffness on static lateral behavior of a short monopile in dry sand 94/10/04 The 17th Marine Industries Conference (MIC2015)
12 Centrifuge model tests of fault rupture effect on some geotechnical structures 94/08/22 15th Asian Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
13 • بهره برداری از خرده های سنگی با ابعاد کوچک در تعیین مقاومت فشاری سنگ از طریق اندازه گیری سرعت موج صوتی 92/08/09 هفدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
14 Seismic Analysis of Pile Group in Soil Slopes Using Pseudostatic Approach 91/03/11 GeoCongress 2012 ASCE 2012
15 A Framework for Change Management in Business Process Modeling 90/12/19 5th International Conference on Computer Science and Information Technology-ICCSIT 2012
16 CENTRIFUGE MODELING OF BURIED PIPELINES RESPONSE DUE TO REVERSE FAULTING 89/10/23 5th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
17 مدلسازی سانتریفیوژ خطوط لوله های مدفون 89/08/12 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
18 بررسی رفتار لرزه ای گروه شمع در شیروانی الف: آزمایش مدل میز لرزه 89/08/12 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
19 ساخت جعبه دو بخشی شبیه ساز گسلش در فضای سانتریفیوژ 89/08/12 چهارمین کنفرانس بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
20 New ideas for reducing seismic displacement of gravity quay walls 89/04/10 The 7th International Conference on Physical Modelling in Geotechnics
21 centrifuge at the University of Tehran I.R. Iran 89/04/10 The 7th International Conference on Physical Modelling in Geotechnics
22 اثر چرخه های تر و خشک بر پتانسیل تغییر حجم یک خاک متورم شونده 89/02/23 دومین سمینار ملی مسایل ژیوتکنیکی آبیاری و زهکشی
23 Anisotropic behavior of silty sands by means of undrained monotonic triaxial tests 88/03/28 International Conference on Performance-Based Design in Earthquake Geotechnical Engineering — from case history to practice
24 Anisotropic behavior of silty sand by means of undrained monotonic triaxial tests 88/03/27 Performance-Based Desighn in Earthquake Geotechnical Engineering
25 بررسی اثر تحکیم ناهمسان بر رفتار زهکشی نشده مخلوط های ماسه و سیلت 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
26 تاثیر تزریق بر روی نفوذ پذیری خاکهای دانه ای 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
27 بررسی رفتار لرزه ای گروه شمع در شیروانی خاکی 88/02/23 هشتمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران
28 بررسی آزمایشگاهی اثر فشار تزریق بر روی تزریق پذیری ماسه و مقاومت ماسه تزریق شده 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
29 Deformation behaviour of a clay soil during cycles of wetting and drying 88/02/23 8th congress on civil engineering
30 بررسی اثر تحکیم ناهمسان بر رفتار زهکشی نشده مخلوط های ماسه و سیلت 88/02/23 هشتمین کنـگره بین المـللی مهنـدسی عمـران
31 The effect of chemical groutings on liquefactuion potential of fine sand 86/04/08 Greece 4th international Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
32 Efficiency of cement grouting on the triaxial reponse of block-sampled liquefiable sand 86/04/08 4th international Conference on Earthquake Geotechnical Engineering
33 Effect of Plastic Fines on the Undrained Behavior of Sands 85/03/17 Geoshanghai 2006 International Conference
34 Recent developments in faulting simulators for geotechnical centrifuges GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL
35 Recent developments in faulting simulators for geotechnical centrifuges GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL
36 Recent developments in faulting simulators for geotechnical centrifuges GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL
37 Recent developments in faulting simulators for geotechnical centrifuges GEOTECHNICAL TESTING JOURNAL
38 Natural frequency of offshore wind turbines on rigid and flexiblemonopiles in cohesionless soils with linear stiffness distributionSaeed APPLIED OCEAN RESEARCH
39 Natural frequency of offshore wind turbines on rigid and flexiblemonopiles in cohesionless soils with linear stiffness distributionSaeed APPLIED OCEAN RESEARCH
40 Natural frequency of offshore wind turbines on rigid and flexiblemonopiles in cohesionless soils with linear stiffness distributionSaeed APPLIED OCEAN RESEARCH
41 Natural frequency of offshore wind turbines on rigid and flexiblemonopiles in cohesionless soils with linear stiffness distributionSaeed APPLIED OCEAN RESEARCH
42 Influence of penetration rate and indenter diameter in strength measurement by indentation testing on smal rock specimens ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING
43 Influence of penetration rate and indenter diameter in strength measurement by indentation testing on smal rock specimens ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING
44 Influence of penetration rate and indenter diameter in strength measurement by indentation testing on smal rock specimens ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING
45 Influence of penetration rate and indenter diameter in strength measurement by indentation testing on smal rock specimens ROCK MECHANICS AND ROCK ENGINEERING
46 Effect of Polastic Fines on Cyclic Resistance of Saturated Sands Journal of Seismology Earthquake Engineering
47 Pseudostatic approach for seismic analysis of pile group COMPUTERS AND GEOTECHNICS
48 Pseudostatic approach for seismic analysis of pile group COMPUTERS AND GEOTECHNICS
49 Pseudostatic approach for seismic analysis of pile group COMPUTERS AND GEOTECHNICS
50 Pseudostatic approach for seismic analysis of pile group COMPUTERS AND GEOTECHNICS
51 بررسی پاسخ مونوپایل ها تحت بارگذاری جانبی بوسیله مدلسازی سانتریفوژ مهندسی دریا - انجمن مهندسی دریایی
52 A new method for correlating rock strength to indentation tests JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING
53 A new method for correlating rock strength to indentation tests JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING
54 A new method for correlating rock strength to indentation tests JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING
55 A new method for correlating rock strength to indentation tests JOURNAL OF PETROLEUM SCIENCE AND ENGINEERING
56 Centrifuge modeling of buried continuous pipelines subjected to normal faulting Earthquake Engineering and Engineering Vibration
57 Centrifuge modeling of buried continuous pipelines subjected to normal faulting Earthquake Engineering and Engineering Vibration
58 Centrifuge modeling of buried continuous pipelines subjected to normal faulting Earthquake Engineering and Engineering Vibration
59 Centrifuge modeling of buried continuous pipelines subjected to normal faulting Earthquake Engineering and Engineering Vibration
60 Response of buried oil and gas pipelines subjected to reverse faulting: A novel centrifuge-finite element approach SCIENTIA IRANICA
61 Response of buried oil and gas pipelines subjected to reverse faulting: A novel centrifuge-finite element approach SCIENTIA IRANICA
62 Response of buried oil and gas pipelines subjected to reverse faulting: A novel centrifuge-finite element approach SCIENTIA IRANICA
63 Response of buried oil and gas pipelines subjected to reverse faulting: A novel centrifuge-finite element approach SCIENTIA IRANICA
64 Response of buried oil and gas pipelines subjected to reverse faulting: A novel centrifuge-finite element approach SCIENTIA IRANICA
65 Consolidation behavior of an unsaturated silty soil during drying and wetting SOILS AND FOUNDATIONS
66 Consolidation behavior of an unsaturated silty soil during drying and wetting SOILS AND FOUNDATIONS
67 Consolidation behavior of an unsaturated silty soil during drying and wetting SOILS AND FOUNDATIONS
68 Consolidation behavior of an unsaturated silty soil during drying and wetting SOILS AND FOUNDATIONS
69 Centrifuge modeling of buried continuous pipelines subjected to reverse faulting CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
70 Centrifuge modeling of buried continuous pipelines subjected to reverse faulting CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
71 Centrifuge modeling of buried continuous pipelines subjected to reverse faulting CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
72 Centrifuge modeling of buried continuous pipelines subjected to reverse faulting CANADIAN GEOTECHNICAL JOURNAL
73 بررسی اثر قوس زدگی در شیروانیهای مسلح به پارچه گونه های قائم نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
74 معادل سازی بار تصادفی زلزله به بار یکتواخت برای بررسی روانگرائی Civil Engineering Infrastructures journal
75 معادل سازی بار تصادفی زلزله به بار یکتواخت برای بررسی روانگرائی Civil Engineering Infrastructures journal
76 معادل سازی بار تصادفی زلزله به بار یکتواخت برای بررسی روانگرائی Civil Engineering Infrastructures journal
77 Mechanical behavior of a clay soil contaminated with glycerol and ethanol EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING
78 Mechanical behavior of a clay soil contaminated with glycerol and ethanol EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING
79 Mechanical behavior of a clay soil contaminated with glycerol and ethanol EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING
80 Mechanical behavior of a clay soil contaminated with glycerol and ethanol EUROPEAN JOURNAL OF ENVIRONMENTAL AND CIVIL ENGINEERING
81 Consolidation behavior of two fine-grained soils contaminated by glycerol and ethanol ENGINEERING GEOLOGY
82 Consolidation behavior of two fine-grained soils contaminated by glycerol and ethanol ENGINEERING GEOLOGY
83 Consolidation behavior of two fine-grained soils contaminated by glycerol and ethanol ENGINEERING GEOLOGY
84 Consolidation behavior of two fine-grained soils contaminated by glycerol and ethanol ENGINEERING GEOLOGY
85 Studying the effects of deformable panels on seismic displacement of gravity quay walls OCEAN ENGINEERING
86 Studying the effects of deformable panels on seismic displacement of gravity quay walls OCEAN ENGINEERING
87 Studying the effects of deformable panels on seismic displacement of gravity quay walls OCEAN ENGINEERING
88 Studying the effects of deformable panels on seismic displacement of gravity quay walls OCEAN ENGINEERING
89 Displacement reducer fuses for improving seismic performance of caisson quay walls BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
90 Displacement reducer fuses for improving seismic performance of caisson quay walls BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
91 Displacement reducer fuses for improving seismic performance of caisson quay walls BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
92 Displacement reducer fuses for improving seismic performance of caisson quay walls BULLETIN OF EARTHQUAKE ENGINEERING
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 بررسی اثر فرکانس بارگذاری بر پارامترهای دینامیکی خاک های ماسه ای مخلوط با ریزدانه ی پلاستیک قاسمی میلاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.26
2 روابط بین مقاومت سیکلی و سرعت موج برشی برای ماسه های کربناتی بابایی امیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.26
3 بررسی تاثیر ستون های اختلاط در عمق بر کاهش عوارض روانگرایی زیر پی های سطحی دهقان خلیلی حسام دکتری تخصصی PhD 1397.06.24
4 مدل سازی سانتریفیوژ پدیده ی انتقال آلودگی های غیر محلول در آب، در خاک کریم زاده رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.24
5 مدل سازی فیزیکی مونوپایل تحت بار جانبی سیکلیک در دستگاه سانتریفیوژ با استفاده از سیستم کنترل بار خمسه علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.20
6 ارزیابی سرعت موج برشی در خاکهای ماسه ای سیلتی اشباع با استفاده از نتایج آزمایش نفوذ مخروط آزمایشگاهی (CPT) روشنفر محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.15
7 مدل سازی فیزیکی مونوپایل تحت بار جانبی سیکلیک در دستگاه سانتریفیوژ ژئوتکنیکی (با سیستم کنترل بار) شهیدی خواه مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.14
8 بررسی آزمایشگاهی و عددی پاسخ خطوط لولهی پیوسته مدفون تحت اثر تغییر شکل‌های متمرکز ماندگار زمین-گسلش یگانه خاکسار رضا دکتری تخصصی PhD 1396.02.14
9 مطالعه رفتار دیوارهای میخکوبی شده با هندسه ی سه بعدی با استفاده از مدل فیزکی ng پوراسمعیلی بابکی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.10.29
10 مدلسازی سانتریفیوژ مونو پاپل تحت بار جانبی رفت و برگشتی یکطرفه جمهری فراز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.15
11 بررسی اثر اضافه شدن ریزدانه به ماسه بر پارامترهای دینامیکی (مدول برشی و میرایی) مخلوط ماسه و سیلت عطائی سارا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.08
12 بررسی رفتار شیروانی میخکوبی شده در مراحل خاکبرداری و بارگذاری با استفاده از مدل سانتریفیوژ اکوچکیان علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.05.18
13 بررسی رفتار شیروانیهای مسلح و پی سطحی واقع بر آن با استفاده از مدل‌سازی سانتریفیوژ بحرینی سیدمهران کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.05.18
14 بررسی عددی روش های کاهش آسیب پذیری لوله های مدفون تحت اثر پیده گسلش ناشی از زلزله گرامیان سیده نسیم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.28
15 بررسی اثر افزودنی مواد نانو بر ویژگیهای ژئوتکنیکی خاک ماسه ای برزگربفروئی ایمان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.10.29
16 مدلسازی سانتریفوژ مونوپایل ها تحت بار جانبی رفت و برگشتی یکطرفه (سیکلیک) خدایی حمیدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.11
17 مدلسازی فیزیکی مونوپایل تحت بار جانبی استاتیکی در دستگاه سانتریفوژ ژئوتکنیکی شیرزاده نیما کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.11
18 مقایسه روش های رایج نظری تخمین ظرفیت باربری شمع ها با نتایج بدست آمده از آزمون های محلی نصراله نژادقمی مرتضی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.22
19 تحلیل و بررسی تغییر شکل گودهای نگهداری شده به وسیله شمع های نگهبان و مهار (دیوار برلینی) خبازیان معین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.10
20 مطالعه و بررسی ظرفیت باربری پی های سطحی در لبه شیروانی های مسلح شده با ژئوسنتیتیک برقی خضرلو علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.09
21 تحلیل عددی و آزمایشگاهی ظرفیت باربری ستون های شنی و بهینه سازی آنها میرشکاری مرتضی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.03.11
22 بررسی امکان گودبرداری ایمن با استفاده از روش میخکوبی با توجه به وجود ساختمان مجاور گود با استفاده از آزمایش مدل سانتریفیوژ و تحلیل عددی شریفی نژاد شایان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.07.05
23 بررسی تاثیر اجرای ژئوسینتتک بر مکانیزم گسیختگی و ظرفیت باربری پی های سطحی با استفاده از آزمایش های سانتریفیوژ هدایتی مجید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.07.05
24 بررسی پاسخ لوله های مدفون پیوسته تحت اثر تغییر شکلهای متمرکزماندگارزمین و گسلش رجحانی مهدی دکتری تخصصی PhD 1391.02.11
25 تحلیل و بررسی تغییر شکل های افقی در دیوارهای پایدارشده به روش میخ کوبی سجادی سیدحامد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.27
26 انجام و بررسی نتایج آزمایش اس پی تی - تی و مقایسه آن با نتایج دیگر آزمایشهای ژئوتکنیکی جمعه زاده حصاری احمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.07.05
27 بررسی رفتار گروه شمع مقاوم در شیروانی خاکی الهی حمیدرضا دکتری تخصصی PhD 1388.07.30
28 بررسی آزمایشگاهی میزان تاثیر روش های بهسازی بر نحوه عملکرد لرزه ای دیوارهای ساحلی وزنی مصطفوی مقدم امیرعلی دکتری تخصصی PhD 1388.07.06
29 رفتار لرزه ای گروه شمع در شیروانی خاکی زاده محمد مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.06.31
30 بررسی آزمایشگاهی اثر فشار تزریق و تراکم نسبی برروی تزیق پذیری مصالح دانه ای قلعه سری سیدایدین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.06.24
31 بررسی آزمایشگاهی تاثیر تزریق بر روی هدایت هیدرولیکی خاکهای دانه ای صالحی دزفولی مجتبی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.04.21
32 طراحی و ساخت دستگاه CPT آزمایشگاهی به منظور انجام آزمون بر روی مدلهای آزمایشگاهی معصومی محمد مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.07.09
33 امکان سنجی انجام آزمایش نفوذ استاندارد با اندازه گیری گشتاور پیچشی (SPT-T) و بررسی روابط تجربی موجود حیدرزاده علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.07.08
34 بررسی آزمایشگاهی اثر تزریق سیمان در کاهش پتانسیل ر میرجلیلی مجتبی کارشناسی ارشد ناپیوسته
35 تحلیل اجزا محدود تک شمع توربین بادی فرا ساحلی تحت بارگذاری دینامیکی صوفی حسن اباد مینا کارشناسیارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021