اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی منتظری نمین
نام مسعود
درجه استادیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2188
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک mnamin@ut.ac.ir
شماره اتاق 315

اطلاعات تحصیلی
گرایش هیدرولیک محاسباتی و محیط زیست
کارشناسی مهندسی راه و ساختمان, علم و صنعت ایران - 1363
کارشناسی ارشد مهندسی هیدرولیک, اتستیتو بین المللی هیدرولیک و محیط زیست (IHE ) - 1367
دکتری مهندسی عمران-هیدرولیک و محیط زیست, دانشگاه ولز - کاردیف - 1383

درس های ارائه شده
1 بناهای آبی
2 مبانی انتقال و انتشار و مدلسازی آلاینده ها
3 روش های عددی درمهندسی دریا
4 هیدرولیک محاسباتی 2
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 بخش دوم: تولید روش های مختلف عددی پایدار با درجه دقت دلخواه برای حل معادله انتقال - بخش دوم بررسی خواص عددی 96/06/16 شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
2 تولید روش های مختلف عددی پایدار با درجه دقت دلخواه برای حل معادله انتقال - بخش اول معرفی الگوریتم 96/06/16 شانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
3 سامانه سرپرستی و گردآوری امواج دریا از طریق (اسکادا) در سکوهای نفتی خلیج فارس 96/03/02 هفتمین همایش بین المللی صنایع فراساحل
4 ارزیابی انتشار سیل در استان خوزستان و اثرگذاری سدها در کنترل سیل با استفاده از مدل‌سازی عددی 95/09/25 پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران، دانشکده فنی و مهندسی، دانشگاه بین‌المللی امام خمینی(ره)، قزوین
5 Tidal current modeling of the Caspian Sea using PMODynamics 95/09/25 15th Iranian Hydraulic Conference
6 مزایا و محدودیت های مدل چند فازی میکسچر در شبیه سازی عددی پدیده های هیدرولیکی 95/09/25 پانزدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
7 INCREASING EFFICIENCY AND SAFETY OF BUSHEHR PORT SHIPPING BY DYNAMIC UNDER KEEL CLEARANCE 95/08/12 12th International conference on Costs, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2016)
8 An Efficient Solution for Advection Equation in Multiphase ModelMixture 94/12/24 2nd International Conference on Modern Research in Civil Engineering, Architectural & Urban Development
9 Hindcast of Surface Wind Field over the Caspian Sea Using WRF Model 93/09/04 The 11th International Conference on Coasts, Ports and Marine Structures (ICOPMAS 2014)
10 مدلسازی اندرکنش سازه و میراگر مایع تنظیم شده با در نظر گرفتن یک سازه 10 طبقه 93/02/18 هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران
11 طراحی میراگر مایع تنظیم شده برای سازه های عمرانی 93/02/18 هشتمین کنگره ملّی مهندسی عمران
12 Slope Effect on Dam Break Flow over Movable Bed, Experimental Study 92/02/18 7th National Congress on Civil Engineering
13 جریان شکست سد بر روی بستر فرسایش پذیر مطالعه آزمایشگاهی 91/11/05 نهمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه
14 بررسی اثرات آشفتگی در جریان فوق بحرانی در تبدیلهای همگرا به کمک مدلسلزی عددی سه بعدی 91/10/12 یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
15 تاثیر تراز بستر بر جریان شکست سد روی بستر فرسایش پذیر مطالعه آزمایشگاهی 91/08/08 دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
16 رابطه عمق استغراق بحرانی با سرعت محوری در آبگیر افقی سدهای نیروگاهی و تاثیر آن روی قدرت گردابه 90/11/20 اولین کنفرانس بین المللی برقابی
17 بررسی پارامتر های موثر بر عمق استقرق بحرانی در آبگیر های افقی 90/11/20 اولین کنفراننس بینالمللی برقابی
18 مدلسازی جریانهای فوق بحرانی در کانالهای دارای خم 90/11/20 The First International Conference on Dam and Hydropower
19 3D Numerical Modeling of Supercritical Flow in Contrcations 90/11/20 First International Conference on Dam and Hydropower
20 The Effects of Obstacles on Waves Emanating from the Dam Break using SPH 90/11/20 First Int. Conference on Dams and Hydropower
21 3D Numerical Simulation of Supercritical Flow in Bends of Channel 90/10/20 International Conference on MecanicalAutomotives and Material Engineering
22 بررسی گزینه ضد گرداب جهت کاهش قدرت گردابه (سد تلمبه ذخیره ای سیاه بیشه 90/08/12 دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
23 2DV HYDRODYNAMIC MODELING OF RESERVOIRS 90/04/12 VI EWRA International Symposium
24 HYDRODYNAMIC AND QUALITY MODELING OF YAMCHI RESERVOIR 90/04/12 VI EWRA International Symposium
25 بررسی آزمایشگاهی هیدرودینامیک جریان در آبگیری مستغرق از مخازن سدها 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
26 بررسی و مقایسه روش های اجرا شده در دهانه آبگیر سدهای مهم کشور جهت جلوگیری از تشکیل گرداب 89/02/29 دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
27 مدل دوبعدی حجم محدود با استفاده از معادلات آبهای کم عمق 88/09/25 هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
28 مدلسازی شکل گیری جریان لخته ای در مجاری افقی 88/09/25 هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
29 بررسی توزیع فشار غیرهیدروستاتیک روی پیشانی دریچه ها در عمقها و بازشدگیهای مختلف 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
30 شبیه سازی اندرکنش غیر خطی امواج در آبهای عمیق و کم عمق 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
31 شبیه سازی موج ناشی از شکست سد به کمک مدلهای دو بعدی و یک بعدی مطالعه موردی : شبیه سازی موج ناشی از شکست سد ماورن 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 )، مدلسازی عددی سه بعدی انتشار پخش رسوب با استفاده از نتایج یک مدلسازی عددی دو بعدی جریان 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
33 شبیه سازی جریان در شبکه رودخانه با استفاده از روش TS و مقایسه آن با MIKE11 85/11/28 ،‏‎هفتمین کنفرانس مهندسی رودخانه
34 ‏شبیه سازی موج ناشی از شکست سد با استفاده از مدل ترکیبی یک بعدی - دو بعدی 85/11/28 هفتمین کنفرانس مهندسی رودخانه
35 (١٣٨٥)،‏‎شبیه سازی جریان های با سطح آزاد به روش Projection Method برروی شبکه های باساختار مستطیلی و بدون ساختار مثلثی 85/11/28 هفتمین کنفرانس مهندسی رودخانه
36 شبیه سازی عددی تولیدو انتقال امواج با استفاده از تئوری طیفی 85/09/08 هفتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی (ICOPMASS )
37 شبیه سازی جریان های با سطح آزاد برروی شبکه ایجاد شده از شبکه های باساختار و بدون ساختار 85/09/08 هفتمین همایش بین المللی مهندسی سواحل بنادر و سازه های دریایی (ICOPMASS )
38 (١٣٨٤)، ‏‎شبیه سازی جریان های با سطح آزاد به روش Projection Method برروی شبکه های بدون ساختار مثلثی 84/08/19 پنجمین کنفرانس هیدرولیک ایران
39 Integrated Surface/Subsurface River Basin Modelling 83/04/04 6th Int. Conf. On Hydroinformatics
40 Hydro-Environmental Modelling and Analysis Tool (HEMAT), A GUI Based 2DH Hydrodynamic and Contaminant Transport Model on Unstructured Triangular Grids 81/03/15 Hydroinformatics 2002
41 A 2D vertical hydrodynamic and morphological model based on AANs 81/03/15 Hydroinformatics 2002:
42 حل معادلات آبهای کم عمق برروی شبکة بی سازمان تطبیقی(بخش اول جریانات متغیر تدریجی) 78/08/27 دومین کنفرانس هیدرولیک ایران
43 مدلسازی عددی حوضچه های رسوبگیر مستطیلی ( بخش اول : جریانهای با غلظت زیاد) 78/08/27 دومین کنفرانس هیدرولیک ایران
44 نوسانات فشار در حوضچة آرامش 78/08/27 دومین کنفرانس هیدرولیک ایران
45 A High Accurate Monotone Numerical Scheme for Multi-Dimensional Transport Equation 76/02/14 Air Pollution V Modelling, Monitoring and Management
46 A time splitting algorithm for numerical solution of Richard’s equation JOURNAL OF HYDROLOGY
47 A time splitting algorithm for numerical solution of Richard’s equation JOURNAL OF HYDROLOGY
48 A time splitting algorithm for numerical solution of Richard’s equation JOURNAL OF HYDROLOGY
49 A time splitting algorithm for numerical solution of Richard’s equation JOURNAL OF HYDROLOGY
50 توسعه مدل دو بعدی متوسط گیری شده در عرض برای شبیه سازی جریانهایسطح آزاد مجله علوم کشاورزی و منابع طبیعی
51 Evaluation of wind induced currents modeling along the Southern Caspian Sea CONTINENTAL SHELF RESEARCH
52 Evaluation of wind induced currents modeling along the Southern Caspian Sea CONTINENTAL SHELF RESEARCH
53 Evaluation of wind induced currents modeling along the Southern Caspian Sea CONTINENTAL SHELF RESEARCH
54 Evaluation of wind induced currents modeling along the Southern Caspian Sea CONTINENTAL SHELF RESEARCH
55 A new approach to solve mixture Multi-phase Flow model using Time Splitting Projection Method PROGRESS IN COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
56 A new approach to solve mixture Multi-phase Flow model using Time Splitting Projection Method PROGRESS IN COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
57 A new approach to solve mixture Multi-phase Flow model using Time Splitting Projection Method PROGRESS IN COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
58 A new approach to solve mixture Multi-phase Flow model using Time Splitting Projection Method PROGRESS IN COMPUTATIONAL FLUID DYNAMICS
59 An implicit 2D hydrodynamic numerical model for free surface-subsurface coupled flow problems INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
60 An implicit 2D hydrodynamic numerical model for free surface-subsurface coupled flow problems INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
61 An implicit 2D hydrodynamic numerical model for free surface-subsurface coupled flow problems INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
62 An implicit 2D hydrodynamic numerical model for free surface-subsurface coupled flow problems INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
63 آلگوریتم عددی ضمنی بر روی شبکه منحنی الخط برای شبیه سازی جریانهای سطح آزاد هیدرولیک
64 Numerical Simulation of Density Current Evolution in a Diverging Channel Advances in Civil Engineering
65 شبیه سازی عددی دوبعدی جریان های چگالی منقطع ناشی از شوری مجله بین المللی علوم مهندسی
66 Numerical Simulation of Oil Spill Behavior in the Persian Gulf INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
67 Numerical Simulation of Oil Spill Behavior in the Persian Gulf INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
68 Numerical Simulation of Oil Spill Behavior in the Persian Gulf INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
69 Numerical Simulation of Oil Spill Behavior in the Persian Gulf INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
70 Numerical Simulation of Oil Spill Behavior in the Persian Gulf INTERNATIONAL JOURNAL OF ENVIRONMENTAL RESEARCH
71 A NON - HYDROSTATIC FREE SURFACE 2D VERTICAL MODEL USING DISCRETE SINGULAR CONVOLUTION ( DSC ) METHOD IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TRANSCATION B: ENGINEERING
72 Assessment of the Potential Tidal Energy in the Khowr-e Musa in the Persian Gulf Environmental Energy and Economic Research
73 Modelling suspended sediment transport using an integrated numerical and ANNs model Journal of Hydraulic Research
74 Modelling suspended sediment transport using an integrated numerical and ANNs model Journal of Hydraulic Research
75 Modelling suspended sediment transport using an integrated numerical and ANNs model Journal of Hydraulic Research
76 Modelling suspended sediment transport using an integrated numerical and ANNs model Journal of Hydraulic Research
77 URANS Simulation of 2D Continuous Gravity Current JOURNAL OF APPLIED SCIENCES
78 URANS Simulation of 2D Continuous Gravity Current JOURNAL OF APPLIED SCIENCES
79 FGA-MMF method for the simulation of two-phase flows ENGINEERING COMPUTATIONS
80 FGA-MMF method for the simulation of two-phase flows ENGINEERING COMPUTATIONS
81 FGA-MMF method for the simulation of two-phase flows ENGINEERING COMPUTATIONS
82 FGA-MMF method for the simulation of two-phase flows ENGINEERING COMPUTATIONS
83 A time - splitting method on a nonstaggered grid in curvilinear coordinates for implicit simulation of non - hydrostatic free - surface flows CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
84 A time - splitting method on a nonstaggered grid in curvilinear coordinates for implicit simulation of non - hydrostatic free - surface flows CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
85 A time - splitting method on a nonstaggered grid in curvilinear coordinates for implicit simulation of non - hydrostatic free - surface flows CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
86 A time - splitting method on a nonstaggered grid in curvilinear coordinates for implicit simulation of non - hydrostatic free - surface flows CANADIAN JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
87 UNCERTAINTY ANALYSIS OF QUASI - TWO - DIMENSIONAL FLOW SIMULATION Journal of Hydrology and Hydromechanics
88 Numerical Modeling of Supercritical Flow in Rectangular Chute Bend Journal of Hydraulic Research
89 Numerical Modeling of Supercritical Flow in Rectangular Chute Bend Journal of Hydraulic Research
90 Numerical Modeling of Supercritical Flow in Rectangular Chute Bend Journal of Hydraulic Research
91 Numerical Modeling of Supercritical Flow in Rectangular Chute Bend Journal of Hydraulic Research
92 An Implicit Numerical Algorithm for Solving non - Hydrostatic Free - Surface Flow Problems INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
93 An Implicit Numerical Algorithm for Solving non - Hydrostatic Free - Surface Flow Problems INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
94 An Implicit Numerical Algorithm for Solving non - Hydrostatic Free - Surface Flow Problems INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
95 An Implicit Numerical Algorithm for Solving non - Hydrostatic Free - Surface Flow Problems INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
96 Optimizationsimulation for short - term reservoir operation under flooding conditions JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA
97 Optimizationsimulation for short - term reservoir operation under flooding conditions JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA
98 Optimizationsimulation for short - term reservoir operation under flooding conditions JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA
99 Optimizationsimulation for short - term reservoir operation under flooding conditions JOURNAL OF WATER SUPPLY RESEARCH AND TECHNOLOGY-AQUA
100 A new approach to solving Poisson system for free surface nonhydrostatic flow simulations INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
101 A new approach to solving Poisson system for free surface nonhydrostatic flow simulations INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
102 A new approach to solving Poisson system for free surface nonhydrostatic flow simulations INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
103 A new approach to solving Poisson system for free surface nonhydrostatic flow simulations INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
104 Water quality assessment of the most important dam (Latyan dam) in Tehran, Iran ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
105 Water quality assessment of the most important dam (Latyan dam) in Tehran, Iran ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
106 Water quality assessment of the most important dam (Latyan dam) in Tehran, Iran ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
107 Water quality assessment of the most important dam (Latyan dam) in Tehran, Iran ENVIRONMENTAL SCIENCE AND POLLUTION RESEARCH
108 A three-dimensional non-hydrostatic vertical boundary fitted model for free-surface flows INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
109 A three-dimensional non-hydrostatic vertical boundary fitted model for free-surface flows INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
110 A three-dimensional non-hydrostatic vertical boundary fitted model for free-surface flows INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
111 A three-dimensional non-hydrostatic vertical boundary fitted model for free-surface flows INTERNATIONAL JOURNAL FOR NUMERICAL METHODS IN FLUIDS
112 Numerical Simulation of Particle Saltation Process PARTICULATE SCIENCE AND TECHNOLOGY
113 Numerical Simulation of Particle Saltation Process PARTICULATE SCIENCE AND TECHNOLOGY
114 Numerical Simulation of Particle Saltation Process PARTICULATE SCIENCE AND TECHNOLOGY
115 Numerical Simulation of Particle Saltation Process PARTICULATE SCIENCE AND TECHNOLOGY
116 Numerical Simulation of Tidal Currents in Persian Gulf World Academy of Science, Engineering and Technology
117 Modelling estuarine and coastal flows using an unstructured triangular finite volume algorithm ADVANCES IN WATER RESOURCES
118 Modelling estuarine and coastal flows using an unstructured triangular finite volume algorithm ADVANCES IN WATER RESOURCES
119 Modelling estuarine and coastal flows using an unstructured triangular finite volume algorithm ADVANCES IN WATER RESOURCES
120 Modelling estuarine and coastal flows using an unstructured triangular finite volume algorithm ADVANCES IN WATER RESOURCES
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 مطالعه عددی و آزمایشگاهی امواج داخلی دریاچه سد ناشی از زمین لغزش و تاثیر آن در بر هم زدن لایه بندی دریاچه رفیعی دهخوارقانی آرش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.26
2 مطالعه عددی و آزمایشگاهی عملکرد هوادهی در تامین اکسیژن و برهم زدن لایه بندی حرارتی مخازن لایه بندی شده سدها باسط شهاب الدین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.26
3 شبیه سازی عددی افزایش درجه حررات رودخانه کارون در محل خروجی آب مدار سوم نیروگاه دارخوین سفاری میلاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.29
4 مقایسه عملکرد مدل WAVEWATCH III و مدل PMODynamics در فضاهای بزرگ مقیاس حسنی فرهاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.24
5 توسعه مدل عددی جریان و انتقال آلودگی هیدروکربنی در محیط متخلخل احمدی حسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.20
6 بررسی اثرات تغییرات اقلیم بر پهنه تالاب ها ذوالفقاریان حافظ کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.04.05
7 شبیه سازی هیدرودینامیکی سیستم هوادهی برای برهمزدن لایه بندی سدها و مقایسه آن با مدل CE-QUAL-W2 مطالعه موردی: سد زاینده رود وصالی خورشید رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.30
8 بررسی توزیع شوری در رودخانه کارون (پایین دست سد گتوند) و مدلسازی کیفی آن قاسم رنا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.09
9 شبیه سازی اندرکنش موج و موج شکن شناور با ملحوظ کردن دینامیک موج شکن و کابل های مهاری رفعتی یاشار کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.04.31
10 مدلسازی عددی دو بعدی جریان در پلان اطراف کوله های پل واقع در کانالهای مرکب با تغییر ناگهانی در تاز کف ملکی آذر پونه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.19
11 مدل سازی آزمایشگاهی و عددی تغییرات تراز رسوب در مخزن ناشی از جریان شکست سد بر روی بستر فرسایش پذیر حدادیان سحر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.12.12
12 ارزیابی عملکرد مدلهای عددی در انتقال رسوب ساحلی شهرینانی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.25
13 شبیه سازی عددی دوبعدی در قائم اندرکنش موج با واحد نیروگاهی ستون نوسانگر آب صاحب الزمانی سیدحمیدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.23
14 مدل‌سازی عددی اندر کنش سازه و میراگرهای مایع تنظیم‌شونده رضایی سجاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.23
15 حل عددی معادلات 2 بعدی آب کم عمق روی شبکه مثلتی به روش پردازش گرافیکی عبدی حبیب اله کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.16
16 جریان شکست سد روی بستر فرسایش‌پذیر، روش عددی و مدل آزمایشگاهی بهمن پوری فرهاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.05.26
17 شبیه?سازی اندرکنش سیال با سطح آزاد و محیط متخلخل اشباع به روش هیدرودینامیک ذرات هموار اصلاح?شده اکبری حسن دکتری تخصصی PhD 1392.01.24
18 شبیه‌سازی دوبعدی در قائم اندرکنش سیال با موج‌شکن متخلخل ایروانی نیکتا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.12.16
19 بهینه سازی هیدرولیکی بارش- رواناب برومند محمدرضا دکتری تخصصی PhD 1391.10.25
20 توسعه مدل تلفیقی دو بعدی -سه بعدی هیدرودینامیک باتوجه ویژه به کاربرد ان دردریای خزر چگینی فاطمه دکتری تخصصی PhD 1391.10.25
21 مدل سازی دو بعدی شکست سد با روش بدون المان SPH جبلی اقدم هه ژار کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.12.09
22 مدل سازی عددی سه بعدی جریان فوق بحرانی در خم کانال با استفاده از نرم افزار Fluent غضنفری هاشمی ریحانه سادات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.11.29
23 بررسی هیدرودینامیکی آبگیرهای نیروگاهی ابراهیمی اوردکلو فرشید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.11.24
24 مدل عددی شکست سد خاکی در اثر سرریز آب از روی بدنه قنادکارسرابی مارال کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.26
25 مدل سازی کیفی دوبعدی قائم در مخازن سدها اکبرزاده زهرا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.16
26 بهبود و ارتقا الگوریتم مدلسازی هیدرودینامیکی دو بعدی CE-QUAL-W2 یزدخواستی سپیده کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.04.27
27 مدلسازی نوسانات سطح آب در میراگرهای مایع هماهنگ شده و محاسبه فشار و ضربات وارده به جداره مخازن آنها کشاورزی پورقرقی مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.07.15
28 شبیه سازی جریان زیرکش در منطقه شکست قهرمانی محمدامین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.07.07
29 مدلسازی عددی جریان لخته ای در مجاری افقی رضوی شریفی سیده یسنا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.06.31
30 مدل سه بعدی غیر هیدروستاتیک جهت شبیه سازی جریان های چگال در دریاهای حاشیه اقیانوس ها معتمدی کاوه دکتری تخصصی PhD 1388.11.28
31 واسنجی و صحت سنجی مدلهای ریاضی یک و دو بعدی شبیه ساز شکست سد با استفاده از اطلاعات میدانی رفیعی دستجردی کمیل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.07.04
32 مدلسازی عددی معادله انتقال- انتشار در محیط سه بعدی ایلیا امین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.11.23
33 توسعه مدل دوبعدی موج ناشی از باد کمیجانی همایون کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.11.18
34 مدلسازی عددی جریان هیدرودینامیک به صورت دو بعدی در قائم و مقایسه آن با مدلهای هیدروستاتیک (مطالعه موردی: بررسی فشار هیدرودینامیک وارد بر پیشانی دریچه ها در عمقها و بازشدگیهای مختلف) چگینی فاطمه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.06.14
35 بررسی عددی اندرکنش موج با محیط متخلخل جعفری ابراهیم دکتری تخصصی PhD
36 بکارگیری روش حجم محدود ذره ای در مدل سازی اندرکنش سد و مخزن ناشی از موج زمین لغزش میرلوحی جوابادی سیده فهیمه دکتری
37 توسعه مدل عددی اندرکنش سازه و میراگر مایع تنظیم شده علمی محمد دکتری تخصصی PhD
38 توسعه مدل عددی غیر هیدروستاتیک در شبیه سازی انتشار امواج در ناحیه زوال موج ایروانی نیکتا دکتری
39 حل عددی معادله انتشار موج مبتنی بر معادله انرژی اکبری نیا محسن کارشناسیارشد
40 مدلسازی محیط متخلخل اشباع دارای نمک به روش المان محدود - حجم محدود فرخ پور لیلا دکتری تخصصی PhD

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021