اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی ميرقادری
نام سید رسول
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2950
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک rmirghaderi@ut.ac.ir
شماره اتاق 361

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی سازه و زلزله
کارشناسی مهندسی سازه, دانشگاه صنعتی شریف ( صنعتی آریامهر) - 1355
کارشناسی ارشد مهندسی سازه, دانشگاه پردو- آمریکا - 1359
دکتری مهندسی سازه, دانشگاه پردو- آمریکا - 1630

درس های ارائه شده
1 پروژه سازه های فولادی
2 تئوری پایداری ارتجاعی
3 تئوری پلاستیسیته
4 سازه های فولادی 1
5 سازه های فولادی 2
6 طراحی لرزه ای سازه های فولادی
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Seismic Performance of the Accordion-Web RBS Connection 97/07/01 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
2 نگاهی بر رفتار عضو غیرمستقیم قائم تحت بار جانبی 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندس عمران
3 بررسی عملکرد چرخه ای مهاربندهای قوطی شکل فولادی و پرشده با بتن (CFT) 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
4 بررسی رفتار لرزه ای و مقایسه بین قابهای خمشی مرکب RCS، قابهای خمشی فولادی و بتنی ویژه 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
5 بررسی عددی اتصال خمشی مستقیم با مقطع افزایشیافته در حالت خمش تک محوره و خمش دومحوره 97/02/20 یازدهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران
6 Seismic Performance of the Accordion-Web RBS Connection 97/02/01 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
7 BEHAVIOUR OF SUBSEA PIPELINES UNDER COMBINED FREE-SPAN AND BUCKLING LOADING STATES 96/11/13 13th International Conference on Steel, Space and Composite Structures. 2018, Australia
8 بررسی تجربی رفتار ستوتهای فلزی پرشده با بتن 95/02/27 -
9 A case study on the seismic performance assessment of the high-rise setback tower in accordance with TBI Guidelines 94/09/20 Second International Conference on Performance-based and Lifecycle Structural Engineering (PLSE 2015)
10 Cyclic behaviour of bolted cold-formed steel moment connections: FE modeling including slip 94/08/30 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
11 ارزیابی عملکرد لرزه‌ای پل سفید اهواز و روشهای بهسازی آن 94/02/23 پژوهشنامه حمل و نقل
12 تعیین مسیر گردش نیروی لرزه¬ای در گره مهاربندی شده در قاب¬های با تیر پیوسته و ستون 94/02/17 دهمین کنگره بین¬المللی مهندسی عمران
13 بررسی تحلیلی رفتار سیستم لرزه¬ای مهاربند کمانش¬تاب همگرای متعارف با مهاربند کمانش¬تاب طول کوتاه در هندسه X 94/02/17 دهمین کنگره بین¬المللی مهندسی عمران
14 بررسی تحلیلی رفتار سیستم لرزه ای مهاربند کمانش تاب همگرای متعارف با مهاربند کمانش تاب طول کوتاه در هندسه x 94/02/17 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
15 Determination of ultimate load and possible failure path for a rigid strip footing on soil partially supported by retaining wall using an adaptive refinement process 94/01/04 International Journal of Mathematical Modelling and Numerical Optimisation
16 Solution for Safety Evaluation of Offshore Pipeline over Depressions 94/01/04 SHIPS AND OFFSHORE STRUCTURES
17 کاربرد قطعات آکاردئونی لوله ای شکل در جان تیر جهت ایجاد فیوز شکل پذیر در اتصال قاب خمشی فولادی (بخش اول: مطالعه تحلیلی) 93/12/07 اولین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
18 کاربرد قطعات آکاردئونی لوله ای شکل در جان تیر جهت ایجاد فیوز شکل پذیر در اتصال قاب خمشی فولادی (بخش دوم: مطالعه عددی) 93/12/07 اولین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
19 بررسی رفتار اتصال قابهای خمشی ویژه با تضعیف در جان تیر در محل مفصل پلاستیک از دیدگاه سختی الاستیک و ضریب انتقال لنگر 93/12/07 پنجمین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی سازه و فولاد
20 بررسی رفتار اتصال قاب خمشی ویژه با تضعیف در جان تیر در محل مفصل پلاستیک از دیدگاه سختی الاستیک و ضریب انتقال لنگر 93/12/07 اولین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
21 کاربرد قطعات آکاردئونی لوله ای شکل در جان تیر جهت ایجاد فیوز شکل¬پذیر در اتصال قاب خمشی فولادی (بخش اول: مطالعه تحلیلی) 93/12/07 اولین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
22 کاربرد قطعات آکاردئونی لوله ای شکل در جان تیر جهت ایجاد فیوز شکل¬پذیر در اتصال قاب خمشی فولادی (بخش دوم: مطالعه عددی) 93/12/07 اولین کنفرانس بین‌المللی و پنجمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
23 Seismic performance of stiffness-based designed buckling-restrained braced frame and special moment-resisting frame dual systems 93/11/24 Structure and infrastructure engineering
24 بهبود رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی ساخته شده از تیر ورق با بکارگیری قطعات آکاردئونی لوله ای شکل در جان تیر عمیق (بخش دوم: دو سلولی) 93/10/20 اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
25 بهبود رفتار لرزه ای قابهای خمشی فولادی ساخته شده از تیر ورق با بکارگیری قطعات آکاردئونی لوله ای شکل در جان تیر عمیق (بخش اول: تک سلولی) 93/10/20 اولین کنفرانس ملی مهندسی عمران و توسعه پایدار ایران
26 Bottom Roughness Effect on Subsea Pipelines 93/08/02 11th International Congress on Advances in Civil Engineering (ACE2014)
27 Analytical study of shear slotted bolted connection in moment resisting frames 93/05/03 10th National Conference in Earthquake Engineering
28 Modeling and Numerical Analysis of Through-Column Connection of Steel Beam to Reinforced Concrete Column 93/02/20 9th International Congress on Civil Engineering
29 Effect of moment gradient on the local buckling behavior of flanged- cruciform flexural members 93/02/18 8th National Congress on civil Engineering
30 مطالعه عددی کاربرد قطعات کمانی شکل معکوس در بال تیر جهت بهبود رفتار چرخه ای قابهای خمشی فولادی 92/10/05 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
31 مطالعه رفتار قابهای خمشی ویژه با تیرهای با مقطع تضعیف شده در ناحیه مفصل پلاستیک با جان لوله ای شکل 92/10/05 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
32 بررسی حدی تقاضاهای موجود در چشمه اتصال تیر آی به ستون قوطی تحت خمش دو محوره 92/10/05 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
33 مطالعه رفتار قاب¬های خمشی ویزه با تیرهای با مقطع تضعیف شده در ناحیه مفصل پلاستیک با استفاده از جان لوله¬ای شکل 92/10/05 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
34 بررسی حدی تقاضاهای موجود در چشمه اتصال تیر I به ستون قوطی تحت خمش دو محوره 92/10/05 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
35 Analytical investigation of local buckling behavior of flanged- cruciform stub columns 92/09/07 International Conference on civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development
36 بررسی تجربی اتصال تیر به ستونهای فلزی پر شده با بتن 92/06/10 -
37 Nonlinear Buckling Behavior of Through-plates in Moment Beam to Column Connections 92/04/02 New Developments in Structural Engineering and Construction, ISEC-7
38 Introduction To Shear Slotted Bolted Connection (SSBC) In Moment Resisting Frames 92/03/24 Introduction To Shear Slotted Bolted Connection (SSBC) In Moment Resisting Frames
39 بررسی و بهبود رفتار لرزه ای ساختمان بلند دوگانه متشکل از قاب خمشی و قاب مهاربندی شده واگرا 92/02/18 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
40 بررسی و بهبود رفتار لرزه¬ای ساختمان بلند دوگانه متشکل از قاب خمشی و قاب مهاربندی¬شده واگرا 92/02/18 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
41 مدل‌سازی اجزا محدود و مطالعه تحلیلی دیوارهای برشی سردنورد شده با پوشش فولادی 92/02/17 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
42 The Post-Buckling Strength and Tension-Field Action Mechanism of Cold-Formed Steel Shear Walls with Steel Sheeting 92/01/31 Annual Stability Conference Structural Stability Research
43 Pipe and Pipe Rack Interaction 91/10/12 International Journal of Applied Science and Technology
44 طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد قاب های فلزی مهاربندی شده واگرا با تیر پیوند میانی 91/10/05 سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
45 طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد قاب¬های فلزی مهاربندی شده واگرا با تیر پیوند میانی 91/10/05 سومین کنفرانس ملی کاربرد فولادهای پراستحکام در صنعت سازه
46 اصلاح رفتار قابهای فولادی ساده دارای مهاربند در برابر گسیختگی پیشرونده در اثر حذف ستون گوشه 91/10/05 سومین کنفرانس ملی کاربرد فولادهای پراستحکام در صنعت سازه
47 Novel cold-formed steel elements for seismic applications 91/08/04 21st International Specialty Conference on Cold-Formed Steel Structures
48 بررسی عملکرد و چگونگی تقویت ناحیه پانلی در اتصال خمشی لرزه ای تیرI به ستون قوطی در قابهای مقاوم خمشی فولادی 91/07/27 شریه نشرفن دانشکده فنی دانشگاه تهران
49 Study of Seismic Behavior of a Tall Eccentrically Braced Frame Dual System Based on ASCE 7-05 91/07/27 3rd National Conference on Earthquake and Structure
50 بررسی کارایی معیارهای گسیختگی مختلف برای بتن های توانمند تحت اثر تنش های چند محوری 91/07/16 چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
51 بررسی کارایی معیارهای گسیختگی مختلف برای بتن¬های توانمند تحت اثر تنش¬های چند¬محوری 91/07/15 چهارمین کنفرانس ملی سالیانه بتن ایران
52 Reduced length buckling restrained brace using steel plates as restraining segment 91/07/08 15th World Conference on Earthquake Engineering
53 Evaluation of Seismic Behavior of Buckling Restrained Braced Frames as Dual System in Combination with Special Moment Resisting Frames 91/07/07 15th World Conference on Earthquake Engineering
54 بهبود جزئیات لرزهای محور ضعیف اتصال تیر به ستون دوبلI با استفاده از ورق میانگذر 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
55 ارزیابی آسیب¬پذیری لرزه¬ای ساختمان¬های بتنی با قالب تونلی 91/02/21 نهمین کنگره بین¬المللی مهندسی عمران
56 بهبود جزئیات لرزه¬ای محور ضعیف اتصال تیر به ستون دوبل I با استفاده از ورق میانگذر 91/02/21 نهمین کنگره بین¬المللی مهندسی عمران
57 Local seismic stability of flanged cruciform sections (FCSs) 91/01/07 ENGINEERING STRUCTURES
58 Improvement of seismic performance of wharves including batter piles 90/11/29 16th International conference of seismology and earthquake engineering
59 Experimental work on single and double-sided steel sheathed cold-formed steel shear walls for seismic actions 90/11/01 THIN WALLED STRUCTURES
60 Cyclic Testing of Tubular Web RBS Connections in Deep Beams 90/11/01 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
61 Long-Run Effect of Alkali-Silica Reactions on the Structural Integrity of a Multi-Story Reinforced Concrete Building 90/11/01 Asian Journal of Civil Engineering
62 Seismic Behavior of Flanged Cruciform Columns in Moment Resisting Frame Systems 90/10/21 STESSA 2012
63 Seismic behavior of setback and pyramid-shaped steel moment-resisting frames designed by an energy-based method 90/10/21 STESSA 2012
64 Seismic behaviour of the diagonal through plate moment connection 90/10/21 Behaviour of Steel Structures in Seismic Areas”, STESSA 2012
65 Structural Analysis Of Regular Structures With Irregular Parts Using Singular Value Decomposition Of Equilibrium Matrix 90/10/14 The 2012 Orlando International Academic Conference
66 structural Analysis Of regular Structures With Irregular Parts Using Singular Value Decomposition Of Equilibrium Matrix 90/10/14 Orlando International Engineering Education Conference
67 بهبود رفتار لرزه ای محور ضعیف اتصال تیر به ستون دوبل I شکل با استفاده از ایده ورق کناری 90/10/05 دومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
68 Buckling Behavior of Through-plates Under Gravity Loads 90/08/01 International Conference on Vibration, Structural Engineering and Measurement, ICVSEM
69 Ductile moment-resisting frames using cold-formed steel sections: An analytical investigation 90/07/04 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
70 Local seismic stability of flanged cruciform sections (FCSs) 90/07/02 ENGINEERING STRUCTURES
71 طراحی لرزه ای قاب های مهاربندی شده واگرای خمشی باتیرپیوند میانی با استفاده از روش انرژی 90/07/02 مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
72 The Rigid Seismic Connection of Continuous beams to Column 90/07/02 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
73 Constitutive model for High Performance Fiber Reinforced concrete under Triaxial Compression 90/07/01 the 2011 /world Congress on Advances in Structural Engineering and Mechanics
74 Buckling Behavior of Through-plates Under Gravity Loads 90/06/17 2011 International Conference on Vibration
75 Cyclic Testing of Tubular Web RBS Connections in Deep Beams 90/06/07 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
76 Determination of ultimate load and possible failure path for solid continuous media using adaptive refinement process 90/06/01 SCIENTIA IRANICA
77 Solution for Safety Evaluation of Offshore Pipeline over Depressions 90/05/10 SHIPS AND OFFSHORE STRUCTURES
78 Experimental work on single and double-sided steel sheathed cold-formed steel shear walls for seismic actions 90/04/01 THIN WALLED STRUCTURES
79 Optimum Performance-Based Seismic Design Using a Hybrid Optimization Algorithm 90/04/01 MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING
80 تاثیرات متقابل لوله¬ها روی هم در طراحی همزمان لوله و سازه تکیه¬گاهی 90/03/31 اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران زلزله و آسیب¬پذیری اماکن و شریان¬های حیاتی
81 AN ANALYTICAL STUDY OF LOW CYCLE FATIGUE EFFECTS IN BUCKLING RESTRAINED BRACES 90/03/07 3rd ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering
82 New method for Providing Favorable Seismic Performance in Panel Zone Regions of Moment Resisting Connections of Beams to Flanged Cruciform Column Section 90/03/07 COMPDYN 2011
83 An Analytical study on Low Cycle Fatigue effects in Buckling Restrained Braces 90/03/07 3rd Computational Methods in Structural Dynamics and earthquake Engineering
84 The Advantages of Reducing the Length of Yielding Segment in Seismic Performance of Buckling Restrained Braced Frames 90/02/28 Sixth International Conference of Seismology and Earthquake Engineering
85 The Advantage of Reducing the Length of Yeilding Segment im Seismic Performance of Buckling Restrained Braced Frames 90/02/28 Sixth International Conference of seismology and Earthquake Engineering
86 the advantages of reducing the length of yielding segment in seismic performance of buckling restrained braced frames 90/02/28 6th international conference on seismology and erthquake engineering
87 ارائه روشی نوین جهت تامین عملکرد لرزه¬ای ناحیه چشمه اتصال در اتصالات لنگر¬گیر تیر به ستون¬های صلیبی 90/02/07 ششمین کنگره ملی مهندسی عمران
88 Tubular Web RBS Connection to Improve Seismic Behavior of Moment Resisting Steel Frames 90/02/01 SCIENTIA IRANICA
89 Consecutive model for Slurry Infiltrated Concrete under triaxial compression 90/01/17 SEWC2011 Structural Engineers World Congress
90 Constitutive model for Slurry Infiltrated Concrete under triaxial compression SEWC2011 90/01/17 the 4th Structural Engineers World Congress
91 Seismic design of buckling restrained braced frames with reduced core length 90/01/17 the structural Engineer World Congress (SEWC) 2011
92 مطالعه رفتار چرخه ای اتصال قابهای خمشی فولادی ویژه با استفاده از فیوز کمانی شکل دوبل و معکوس در بال تیر 90/01/01 فصلنامه آنالیز سازه- زلزله (علمی تخصصی مهندسی سازه سابق)
93 Solution for safety evaluation of offshore pipelines over depressions 90/01/01 SHIPS AND OFFSHORE STRUCTURES
94 Analysis of near- regular atructures using the force method 90/01/01 ENGINEERING COMPUTATIONS
95 Application of corrugated plates as the web of steel coupling beams 89/12/15 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
96 رفتار و محدوده کاربرد دیوارهای برشی فولادی موج‌دار 89/12/01 نشریه دانشکده فنی، دانشگاه تهران
97 Analysis of Regular Structures with Member Irregularity Using the Equilibrium Equations and the Singular Value Decomposition 89/12/01 ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
98 Analysis of Regular Structures with Member Irregularity Using the Equilibrium Equations and the Singular Value Decomposition 89/12/01 ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
99 مطالعه تحلیلی کاربرد جان لوله ای برای کاهش مقاومت خمشی مقطع در ناحیه پلاستیک تیر در قاب خمشی فولادی 89/11/04 سازه و فولاد
100 A new discrete macro-element in an analytical platform for seismic assessment of unreinforced masonry buildings 89/10/01 ENGINEERING STRUCTURES
101 A new discrete macro-element in an analytical platform for seismic assessment of unreinforced masonry buildings 89/10/01 ENGINEERING STRUCTURES
102 بررسی و تعیین ضریب رفتار قاب¬های فولادی با اتصالات پیوند زانویی 89/09/12 اولین همایش ملی سازه- زلزله- ژئوتکنیک
103 استفاده از فیوز برای بهبود عملکرد لرزه¬ای گروه شمع با شمع مایل 89/08/12 چهارمین همایش بین¬المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
104 الگوی بارگذاری جانبی مناسب در ارزیابی لرزه ای سدهای بتنی دو قوسی بر اساس عملکرد 89/07/30 سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
105 Seismic Analysis of Double Curved Arch Dams Based Performance 89/07/30 World Congress on Engineering and Computer Science 2010
106 Application of corrugated plates as the web of steel coupling beams 89/07/15 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
107 Use of the Energy Concept in the Design of Steel High-rise Pyramid-Shaped Buildings 89/07/08 9th International Congress on Advances in Civil Engineering
108 Through-plates buckling behavior in moment beam to column connections 89/07/08 9th Int. Conf. on Advances in Civil Engineering
109 Cyclic Testing of Tubular Web RBS Connections in Deep Beams 89/07/01 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
110 I-beam to box-column connection by a vertical plate passing through the column 89/07/01 ENGINEERING STRUCTURES
111 Cold-formed steel moment resisting frames in seismic areas 89/06/12 14th European Conference of Earthquake Engineering
112 Seismic Assessment of Double-Curved Arch Dams 89/05/21 5th Civil Engineering Conference in the Asian Region and Australasian Structural Engineering Conference 2010
113 how different Seismic Codes define torsionally Unbalanced structure 89/05/07 9th US National and 10th Canadian Conference on Earthquake Engineering
114 Seismic evaluation of a 56 story residential reinforced concrete high rise building based on nonlinear dynamic time history analysis 89/04/14 Structural Design of Tall and Special Buildings
115 Assessment of seismic behaviour of SMRFs with RBS connections by means of mixed-based state-space approach 89/04/02 Structural Design of Tall and Special Buildings
116 Moment- Connection between continuous steel beams and reinforced concrete column under cyclic loading 89/04/01 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
117 rehabilitation of high rise coupled shear wall system in a 56 story residential reinforced concrete building ) tehran tower ) Based on Nonlinear Dynamic Time history Analysis 89/03/01 Structural Design of Tall and Special Buildings
118 بررسی گسیختگی تدریجی سازه با اتصال خرجینی بر اثر حذف یک ستون در ناحیه تحتانی 89/02/16 پنجمین کنگره ملی مهندسی عمران
119 Analytical study of moment resisting frames retrofitted with shear slotted bolted connection 88/12/01 Journal of Structural Engineering
120 Panel Zone Modeling of Flanged Cruciform Column: Analytical and Numerical Approach 88/11/20 ENGINEERING STRUCTURES
121 Tubular Web Reduced Beam Section (TW-RBS) connection, a numerical and experimental study and result comparison 88/10/20 STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
122 Tubular Web RBS Connection to Improve Seismic Behavior of Moment Resisting Steel Frames 88/09/01 SCIENTIA IRANICA
123 ارزیابی رفتار لرزه¬ای غیرخطی و مولفه¬های ضریب رفتار ساختمانهای بتن مسلح ساخته شده با کاربرد قالب¬های تونلی 88/08/27 چهارمین کنفرانس ملی بازنگری استاندارد 2800
124 ارزیابی رفتار لرزه¬ای غیرخطی سازه¬های بتنی ساخته شده با کاربرد قالب تونلی 88/08/16 نخستین کنفرانس بین¬المللی تکنولوژی بتن
125 Moment- Connection between continuous steel beams and reinforced concrete column under cyclic loading 88/08/04 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
126 Solution for safety evaluation of offshore pipelines over depressions 88/08/01 SHIPS AND OFFSHORE STRUCTURES
127 مدلسازی دیوارهای برشی بتنی با المانهای رشته¬ای و مقایسه با نتایج آزمایشگاهی 88/07/16 اولین کنفرانس ملی بتن ایران
128 A new discrete macro-element in an analytical platform for seismic assessment of unreinforced masonry buildings 88/07/01 ENGINEERING STRUCTURES
129 Energy-based method in seismic design of eccentrically braced frames 88/05/29 6th edition of STESSA2009 Specialty Conference on Behavior of Steel Structures in Seismic Areas
130 Thin-walled steel seismic resistant low rise moment frame buildings 88/05/29 STESSA 09 Conference
131 Experimental and Numerical Investigation of a New Reduced Beam Section Moment Connection 88/05/29 Sixth International Conference on Behavior of Steel Structures in Seismic Area
132 Analytical Investigation of Through Plate Connection to Concrete Filled Tube (CFT) Column 88/05/29 Sixth International Conference on Behavior of Steel Structures in Seismic Area
133 Rehabilitation of a High-rise Coupled Shear Wall System in a 56 Story Residential Reinforced Concrete Building (Tehran Tower), Based on Nonlinear Dynamic Time-history Analyses 88/05/15 Structural Design of Tall and Special Buildings
134 Experimental work on cold-formed steel elements for earthquake resilient moment frame buildings 88/04/31 ENGINEERING STRUCTURES
135 Effect of Through Plate Connection on Transferring Loads in CFT Columns 88/04/10 Lifeline Earthquake Engineering in a Multi hazard Environment, TCLEE 2009
136 مطالعه پارامتریک تیرهای فولادی کوپله با جان موج¬دار 88/03/31 مجله انجمن مهندسین عمران ایران
137 Tubular Web RBS Connection to Improve Seismic Behavior of Moment Resisting Steel Frames 88/03/31 SCIENTIA IRANICA
138 کاربرد روش انرژی در طراحی قابهای خمشی فولادی 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
139 ارزیابی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای نوع جدیدی از اتصال خمشی RBS با بکارگیری ورق موج¬دار در ناحیه مفصل پلاستیک 88/02/23 هشتمین کنـگره بین المـللی مهنـدسی عمـران
140 بررسی آنالیز عددی رفتار ستون لوله ای مربع شکل پر شده از بتن تحت بار محوری 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
141 کاربرد روش انرژی در طراحی قاب¬های خمشی فولادی 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
142 مطالعه آزمایشگاهی اتصال خمشی تیرIشکل به ستون قوطی¬شکل با بکارگیری ورق میانگذر 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
143 Finite element analysis using mixed force-displacement method via singular value decomposition 87/12/01 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
144 Development of cold-formed steel elements for earthquake resistant moment frame buildings 87/11/13 THIN WALLED STRUCTURES
145 Seismic evaluation of a 56 story residential reinforced concrete high rise building based on nonlinear dynamic time history analysis 87/10/15 Structural Design of Tall and Special Buildings
146 New Practical Approach to Plastic Analysis of Steel Structures 87/10/01 PERIODICA POLYTECHNICA CIVIL ENGINEERING
147 Local seismic stability of flanged cruciform sections (FCSs) 87/10/01 ENGINEERING STRUCTURES
148 Soil-buried wave barriers for vibration control of structures subjected to vertically incident shear waves 87/09/01 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
149 آنالیز و کنترل طراحی سازه ستون¬دار چوبی عمارت تاریخی عالی¬قاپو 87/08/11 مجله بین المللی علوم مهندسی
150 کنترل صفحه کمانشی در مهاربندهای X- شکل 87/08/01 اولین کنفرانس بین المللی مقاوم¬سازی لرزه¬ای
151 بررسی اتصال تیر به ستون لوله ای پر شده از بتن توسط ورق میان گذر 87/08/01 اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
152 ارزیابی و مقایسه رفتار غیر خطی قابهای خمشی با پیوند زانویی با جزئیات مختلف شکل¬پذیری 87/08/01 اولین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
153 seismic evaluation and upgrading of typical iranian steel buildings 87/07/26 the 14th world conference on earthquake engineering
154 Study of Structural RC Shear Wall System in a 56-Story RC Tall Building 87/07/26 14th World Conference on Earthquake Engineering (14WCEE)
155 Study of seismic behavior of SCBF with Balanced Bracing1 87/07/26 14th World Conference on Earthquake Engineering (14WCEE)
156 Study of seismic behavior of SCBF with Balanced Bracing 87/07/26 14th World Conference on Earthquake Engineering (14WCEE)
157 Developing process of the Iranian national rural building code organized to mainly mitigate earthquake losses 87/07/26 14th World Conference on Earthquake Engineering (14WCEE)
158 Determination of ultimate load and possible failure path for solid continuous media using adaptive refinement process 87/07/15 SCIENTIA IRANICA
159 An integrated thin-walled steel skeleton structure (two full scale tests) 87/07/01 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
160 New Practical Approach to Plastic Analysis of Steel Structures 87/07/01 PERIODICA POLYTECHNICA CIVIL ENGINEERING
161 rehabilitation of high rise coupled shear wall system in a 56 story residential reinforced concrete building ) tehran tower ) Based on Nonlinear Dynamic Time history Analysis 87/07/01 Structural Design of Tall and Special Buildings
162 Finite element analysis using mixed force-displacement method via singular value decomposition 87/07/01 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
163 I-beam to box-column connection by a vertical plate passing through the column 87/06/29 ENGINEERING STRUCTURES
164 Seismic Design of Gusset Plate of SCBF in I- Beam to Built- Up Box Column Connection 87/06/08 5th International Engineering and Construction Conference
165 Study on Construction Practices of Iranian Steel Buildings and Required Seismic Retrofiting Methods 87/06/08 5th International Engineering and Construction Conference
166 An integrated thin-walled steel skeleton structure (two full scale tests) 87/05/15 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
167 Experimental work on single and double-sided steel sheathed cold-formed steel shear walls for seismic actions 87/05/07 THIN WALLED STRUCTURES
168 Experimental Study on Innovative Tubular Web RBS Connections in Steel MRFs with Typical Shallow Beams 87/05/01 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
169 Effect of Reduced Brace Section on Behavior of SCBF bracings 87/04/21 Seismic Engineering International Conference commemorating the 1908 Messina and Reggio Calabria Earthquake (MERCEA'08)
170 Study on the Response Coefficient of Setback Structures Compared to Regular Moment Frame Structures 87/04/08 2008 Seismic Engineering International Conference
171 Experimental Evaluation of Beam to Diamond Box Column Connection with Through Plate in Moment Frames 87/04/07 Seismic Engineering International Conference
172 Experimental and Numerical Assessment of a New Alternative of RBS Moment Connection 87/04/07 SEISMIC ENGINEERING CONFERENCE
173 Study on Response Coefficient of Setback Structures Compared to Regular Moment Frame Structures 87/04/07 Seismic Engineering International Conference
174 Review on Seismic Rehabilitation of a 56-Story RC Tall Building having Shear Wall System Based on a Nonlinear Dynamic Performance Evaluation 87/04/07 Seismic Engineering International Conference
175 Numerical Investigation of Reinforced Concrete Frames Considering Nonlinear Geometric, Material and Time Dependent Effects with Incremental Construction Loadings 87/04/07 Seismic Engineering International Conference
176 Rehabilitation of a High-rise Coupled Shear Wall System in a 56 Story Residential Reinforced Concrete Building (Tehran Tower), Based on Nonlinear Dynamic Time-history Analyses 87/03/30 Structural Design of Tall and Special Buildings
177 رفتار لرزه‌ای ستونهای جدار نازک فولادی ساخته شده از ورق موج‌دار 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
178 بررسی نامنظمی پیچشی در ساختمانهای هرمی مطابق با الگوی بلند مرتبه سازی شهر تهران 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
179 مطالعه موردی پیاده‌سازی روش تحلیل استاتیکی خطی دستورالعمل‌های بهسازی لرزه‌ای برای یک سازه بتنی با سیستم ستون دیواری، مقایسه با نتایج استاندارد 2800 زلزله و ارائه راه‌حل‌های بهسازی 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
180 Numerical Evaluation of New Reduced Beam Section Moment Connection 87/02/09 ASCE 2008 International Structure Congress(SEI)
181 Numerical Evaluation of Through Plate Beam to Box Column Connection 87/02/07 ASCE 2008 International Structure Congress(SEI)
182 Behavior of Torsional Effects of Asymmetric Pyramid Shape High Rise Building in Seismic Zone 87/02/07 ASCE 2008 International Structure Congress (SEI)
183 Reducing Beam Section by Corrugated Webs for Developing a Connection of Specially Moment Resisting Frame 87/02/07 ASCE 2008 International Structure Congress(SEI)
184 Soil-buried wave barriers for vibration control of structures subjected to vertically incident shear waves 86/10/15 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
185 Cyclic behaviour of bolted cold-formed steel moment connections: FE modeling including slip 86/10/15 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
186 Cyclic Testing of Tubular Web RBS Connections in Deep Beams 86/10/01 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
187 Application of corrugated plates as the web of steel coupling beams 86/10/01 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
188 Numerical Assessment of a New Alternative of Reduced Beam Section in Special Steel Moment Frames 86/09/20 8th International Conference on Multi-purpose High-rise Towers and Tall Buildings
189 Numerical Evaluation of Beam to Diamond Box Column Connection with Through Plate in Moment Frames 86/09/20 8th International Conference on Multi-purpose High-rise Towers and Tall Buildings
190 روند انجام مطالعات و ارائه کلی نتایج ارزیابی ایمنی لرزه ای، تهیه طرح بهسازی و نظارت بر اجرای طرح بهسازی سازه برج 56 طبقه تهران 86/08/30 همایش ارزیابی ایمنی و بهسازی لرزه ای- مطالعه موردی برج تهران
191 مشخصات هندسی برج تهران و عملکرد سازه ای اعضای برج 86/08/30 همایش ارزیابی ایمنی و بهسازی لرزه ای- مطالعه موردی برج تهران
192 معیارهای انتخاب شتاب نگاشتها و چگونگی مقیاس دهی آنها بمنظور استفاده در ارزیابی ایمنی سازه برج تهران 86/08/30 همایش ارزیابی ایمنی و بهسازی لرزه ای- مطالعه موردی برج تهران
193 بررسی عملکرد پیچهای مهاری مدفون در بتن تحت بارهای برشی و کششی با استناد به مشاهدات آزمایشگاهی 86/08/30 همایش ارزیابی ایمنی و بهسازی لرزه ای- مطالعه موردی برج تهران
194 ارزیابی ایمنی لرزه ای سازه برج 56 طبقه تهران بر مبنای ارزیابی غیر خطی تاریخچه زمانی 86/08/30 همایش ارزیابی ایمنی و بهسازی لرزه ای- مطالعه موردی برج تهران
195 بررسی اثرات بارگذاری مرحله ای حین ساخت و تغییرشکلهای وابسته به زمان در سازه برج 56 طبقه تهران 86/08/30 همایش ارزیابی ایمنی و بهسازی لرزه ای- مطالعه موردی برج تهران
196 تهیه طرح بهسازی لرزه ای سازه برج 56 طبقه تهران 86/08/30 همایش ارزیابی ایمنی و بهسازی لرزه ای- مطالعه موردی برج تهران
197 مروری بر روند اجرای طرح تقویت و بهسازی لرزه ای سازه برج 56 طبقه تهران 86/08/30 همایش ارزیابی ایمنی و بهسازی لرزه ای- مطالعه موردی برج تهران
198 بررسی نتایج آزمایشگاهی و تعیین مشخصات مصالح نمونه گیری شده از سازه برج 56 طبقه تهران 86/08/30 همایش ارزیابی ایمنی و بهسازی لرزه ای- مطالعه موردی برج تهران
199 Numerical Evaluation of Through Plate Connection to Box Column 86/08/04 International Earthquake Symposium
200 Lateral Stiffness of Pyramid Shape Buildings with Inclined Columns 86/08/04 International Earthquake Symposium
201 Seismic Design Procedure and Detailing of New Reduced Beam Section Moment Connection with Corrugated Web in Beam Plastic Hinge Zone 86/08/04 International Earthquake Symposium
202 New Practical Approach to Plastic Analysis of Steel Structures 86/07/01 PERIODICA POLYTECHNICA CIVIL ENGINEERING
203 Panel Zone Modeling of Flanged Cruciform Column: Analytical and Numerical Approach 86/07/01 ENGINEERING STRUCTURES
204 Cyclic behaviour of bolted cold-formed steel moment connections: FE modeling including slip 86/06/31 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
205 Assessment of seismic behaviour of SMRFs with RBS connections by means of mixed-based state-space approach 86/06/18 Structural Design of Tall and Special Buildings
206 Performance evaluation of single and group embedded steel fastenings in concrete under tension load based on experimental measurements 86/06/16 2nd CEB-FIP Symposium on Connections between Steel and Concrete
207 Performance evaluation of single and group embedded steel fastenings in concrete under shear load based on experimental measurements 86/06/16 2nd CEB-FIP Symposium on Connections between Steel and Concrete
208 Behavior of adhesive bonded anchors under tension and shear loads 86/06/15 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
209 Experimental work on cold-formed steel elements for earthquake resilient moment frame buildings 86/05/15 ENGINEERING STRUCTURES
210 Effects of time domain ground motion scaling method on nonlinear responce of tall shear walls and RC structures 86/04/08 9th canadian conference on earthquake engineering
211 Seismic Retrofitting of a 56-Story RC Tall Building Based on a Nonlinear Dynamic Performance Evaluation 86/04/08 9th Canadian Conference on Earthquake Engineering
212 Evaluation of the Construction Sequence Loading Effects on Seismic Performance of High-rise Buildings with Different Structural Systems 86/04/08 Ninth Canadian Conference on Earthquake Engineering
213 Effects of Time-Domain Ground Motion Scaling Method on Nonlinear Response of Tall Shear Walls and RC Structures 86/04/08 Ninth Canadian Conference on Earthquake Engineering
214 Evaluation of site effect on TMD's performance for seismic response reduction of Tehran Tower 86/04/07 4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering (4ICEGE 2007)
215 An Insight into the Bad Reputation of Batter Piles in Seismic performance of Wharves 86/04/07 4th International Conference on Earthquake Geotechnical Engineering (4ICEGE 2007)
216 بررسی آسیب¬پذیری تیرها در برابر مولفه قائم زلزله در حیطه رفتار خطی 86/04/01 مجله علمی- ترویجی انجمن مهندسان راه و ساختمان
217 ارزیابی سازه‌ای ساختمان‌های بلند مرتبه هرمی مطابق ضوابط شهرداری 86/02/31 اولین کنفرانس سازه و معماری
218 تعیین رفتار لرزه‌ای ساختمانهای بلند مرتبه هرمی شهر تهران 86/02/31 اولین کنفرانس سازه و معماری
219 شیوه‌ای نو در مقاوم سازی خرپای سقف 86/02/30 دومین کنفرانس ملی سازه‌های فضاکار
220 Wind Flow Effects on a 56-Story Tall Building and its Surrounding Environment 86/02/29 ASCE Structures Conference
221 ارزیابی رفتار هیسترزیس مهاربندی قطری 86/02/26 پنجمین کنفرانس بین¬المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
222 Passive Control of Steel Braced Frames Using Ductile Knee Elements 86/02/26 5th Intl. Conference on seismology and earthquake Engineering (SEE5
223 ارائه نتایج تحلیلی و آزمایشگاهی جزییات جدید برای اتصال خورجینی خمشی پیچی 86/02/26 پنجمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
224 Evaluation of Time- Dependent Effects on Seismic Performance of High- Rise Buildings with Different Structural Systems 86/02/26 5th International Institute of Earthquake Engineering and Seismology (IEES)
225 تخمین نیروهای ایجاد شده ناشی از تسلیم تیر پیوند قابهای چند طبقه مهاربندی شده واگرا در سایر عناصر کنترل شونده توسط نیرو با استفاده از یک مدل سازه‌ای ساده شده 86/02/26 پنجمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
226 بررسی به‌کارگیری فیوز سازه‌ای جهت بهبود عملکرد لرزه‌ای اسکله‌های شمع و عرشه 86/02/26 پنجمین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
227 Analysis of near-regular structures with node irregularity using SVD of equilibrium matrix 86/02/15 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
228 بررسی رفتار لرزه ای قابهای مهاربندی زانویی به کمک تحلیل غیرخطی بار افزون رفت و برگشتی 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
229 رهیافت معادلات قید چند نقطه‌ای برای تحلیل اجزاء محدود قابهای خمشی فولادی با اتصالات RBS 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
230 بررسی رفتار لرزه‌ای قابهای مهاربندی شده با مهاربندهای همگرایی X شکل 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
231 بررسی رفتار لرزه‌ای قابهای مهاربند زانویی به کمک تحلیل غیرخطی بار افزون رفت و برگشتی (Nonlinear Cyclic Pushover) 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
232 Experimental work on cold-formed steel elements for earthquake resilient moment frame buildings 86/02/10 ENGINEERING STRUCTURES
233 Tubular Web Reduced Beam Section (TW-RBS) connection, a numerical and experimental study and result comparison 86/02/10 STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
234 Behavior of adhesive bonded anchors under tension and shear loads 86/02/01 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
235 Experimental and numerical developing of reduced length buckling- restrained braces.1 86/02/01 ENGINEERING STRUCTURES
236 Analytical study of moment resisting frames retrofitted with shear slotted bolted connection 86/02/01 Journal of Structural Engineering
237 Increasing plastic hinge length using two pipes in a proposed web reduced beam section, an experimental and numerical study 85/11/01 STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
238 Panel Zone Modeling of Flanged Cruciform Column: Analytical and Numerical Approach 85/11/01 ENGINEERING STRUCTURES
239 Ductile moment-resisting frames using cold-formed steel sections: An analytical investigation 85/10/01 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
240 بررسی ایستایی گنبد خواجه نظام¬الملک مسجد جامع اصفهان 85/09/13 کنگره جهانی بزرگداشت اصفهان
241 بررسی ایستایی گنبد شیخ لطف¬الله اصفهان 85/09/13 کنگره جهانی بزرگداشت
242 بررسی ایستایی منارسین اصفهان 85/09/13 کنگره جهانی بزرگداشت اصفهان
243 بررسی ایستایی گنبد تاج‌الملک مسجد جامع اصفهان، گنبد با شکل بهینه 85/09/13 کنگره جهانی بزرگداشت اصفهان
244 بررسی ایستایی گنبد مسجد امام، گنبد دو پوسته همراه با تقویت¬های نصف¬النهاری 85/09/13 کنگره جهانی بزرگداشت
245 مطالعه مشکلات شمع‌های مایل در عملکرد لرزه‌ای اسکله‌های شمع و عرشه 85/09/08 هفتمین همایش بین‌المللی مهندسی سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی
246 Moment connection between I-beam and built-up square column by a diagonal through plate 85/08/15 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
247 تحلیل لرزه‌ای گنبدهای ایرانی 85/08/15 نشریه دانشکده فنی، دانشگاه تهران
248 Panel Zone Modeling of Flanged Cruciform Column: Analytical and Numerical Approach 85/08/01 ENGINEERING STRUCTURES
249 Analysis of Regular Structures with Member Irregularity Using the Equilibrium Equations and the Singular Value Decomposition 85/08/01 ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
250 Seismic Behaviour of Panel Zones in Beam to Column Connections with Non-planner Webs in Moment Resisting Steel Frames 85/07/21 4th International Conference on Earthquake Engineering
251 روش نوسانگر معادل برای تحلیل دینامیکی سازههای جداشده از پایه 85/06/18 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
252 Iranian Existing Steel Buildings: State of the Practice; Part1: Non-Engineered Practices 85/06/17 13th European Conference on Earthquake Engineering and Seismology
253 Iranian Existing Steel Buildings: State of the Practice; Part2: Engineered Practices 85/06/17 13th European Conference on Earthquake Engineering and Seismology
254 The new details of rigid Connections 85/06/17 13th European Conference on Earthquake Engineering and Seismology
255 Analysis of near-regular structures with node irregularity using SVD of equilibrium matrix 85/05/01 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
256 A new discrete macro-element in an analytical platform for seismic assessment of unreinforced masonry buildings 85/04/30 ENGINEERING STRUCTURES
257 مروری بر وضعیت ساخت و ساز ساختمانهای فولادی ایران 85/02/14 دومین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
258 Introducing an Innovative Moment Connection Detail Steel and Composite Moment Frames with Box-Shaped Columns 85/02/02 8th U.S. National Conference on Earthquake Engineering
259 Comprehensive Analytical Modeling of Sub-Frames with Composite Beams and Steel Columns 85/02/02 8th U.S. National Conference on Earthquake Engineering
260 Ductile moment-resisting frames using cold-formed steel sections: An analytical investigation 85/02/01 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
261 بررسی رفتار لرزه‌ای دیوارهای برشی فولادی موج‌دار نازک 85/02/01 هفتمین کنفرانس بین‌المللی عمران
262 بررسی رفتار الاستیک و پلاستیک مقطع مختلف فولادی 85/02/01 هفتمین کنفرانس بین‌المللی عمران
263 تعیین رفتار لرزه‌ای اتصال خمشی با استفاده از ورق میانگذر به ستونهای قوطی لوزی 85/02/01 هفتمین کنفرانس بین‌المللی عمران
264 سیر مطالعات انجام شده بر روی سازه برج میلاد تهران در برابر جریان باد 85/02/01 هفتمین کنفرانس بین‌المللی عمران
265 امکانپذیری تحقق الزامات قاب مقاوم خمشی لرزه‌ای در سازه های با ستونهای دوبل پروفیل 85/02/01 اولین کنفرانس بین المللی مقاومت سازی
266 بررسی رفتار الاستوپلاستیک مقاطع مختلف فولادی 85/02/01 هفتمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران
267 Local seismic stability of flanged cruciform sections (FCSs) 84/11/21 ENGINEERING STRUCTURES
268 I-beam to box–column connection by a vertical plate passing through the column 84/11/15 ENGINEERING STRUCTURES
269 Long-Run Effect of Alkali-Silica Reactions on the Structural Integrity of a Multi-Story Reinforced Concrete Building 84/11/15 Asian Journal of Civil Engineering
270 تحلیل خطی و غیرخطی پلهای کابلی ایستا به کمک سری‌های فوریه 84/11/01 استقلال
271 Tubular Web Reduced Beam Section (TW-RBS) connection, a numerical and experimental study and result comparison 84/11/01 STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
272 Tubular Web Reduced Beam Section (TW-RBS) connection, a numerical and experimental study and result comparison 84/11/01 STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
273 Application of corrugated plates as the web of steel coupling beams 84/10/11 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
274 Soil-buried wave barriers for vibration control of structures subjected to vertically incident shear waves 84/10/01 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
275 Tubular Web RBS Connection to Improve Seismic Behavior of Moment Resisting Steel Frames 84/10/01 SCIENTIA IRANICA
276 تهیه طیف شتاب مولفه قائم زمین¬لرزه از طیف شتاب مولفه افقی 84/10/01 مجله علمی- ترویجی انجمن مهندسان راه و ساختمان
277 Increasing plastic hinge length using two pipes in a proposed web reduced beam section, an experimental and numerical study 84/06/01 STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
278 I-beam to box–column connection by a vertical plate passing through the column 84/06/01 ENGINEERING STRUCTURES
279 Experimental and numerical developing of reduced length buckling- restrained braces.1 84/06/01 ENGINEERING STRUCTURES
280 Seismic Evaluation of a 56 Story Residential Reinforced Concrete High-rise Building Based on Nonlinear Dynamic Time-history Analyses 84/06/01 Structural Design of Tall and Special Buildings
281 Moment connection between I-beam and built-up square column by a diagonal through plate 84/05/11 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
282 Solution for Safety Evaluation of Offshore Pipeline over Depressions 84/04/01 SHIPS AND OFFSHORE STRUCTURES
283 Determination of ultimate load and possible failure path for solid continuous media using adaptive refinement process 84/03/03 SCIENTIA IRANICA
284 نظام تضمین و کنترل کیفیت در مدیریت بازسازی خانه‌های روستایی بم 84/02/29 همایش زلزله بم، بازسازی، دورنمای آینده
285 Moment connection between I-beam and built-up square column by a diagonal through plate 83/12/01 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
286 Optimum Performance-Based Seismic Design Using a Hybrid Optimization Algorithm 83/12/01 MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING
287 Analysis of near-regular structures with node irregularity using SVD of equilibrium matrix 83/08/02 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
288 Seismic Performance of the Accordion-Web RBS Connection 83/07/26 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
289 Development of cold-formed steel elements for earthquake resistant moment frame buildings 83/07/12 THIN WALLED STRUCTURES
290 Analysis of near-regular structures with node irregularity using SVD of equilibrium matrix 83/06/02 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
291 Increasing plastic hinge length using two pipes in a proposed web reduced beam section, an experimental and numerical study 83/06/02 STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
292 I-beam to box–column connection by a vertical plate passing through the column 83/04/02 ENGINEERING STRUCTURES
293 Optimum Performance-Based Seismic Design Using a Hybrid Optimization Algorithm 83/04/02 MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING
294 New Practical Approach to Plastic Analysis of Steel Structures 83/04/01 PERIODICA POLYTECHNICA CIVIL ENGINEERING
295 Experimental Study on Innovative Tubular Web RBS Connections in Steel MRFs with Typical Shallow Beams 83/01/02 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
296 راه‌کارهای اجرایی در اصلاح نظام هدایت و کنترل ساخت و ساز شهری تهران بزرگ به منظور فعال کردن عوامل ارتقای کیفیت 82/11/29 اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
297 مقایسه تطبیقی نظام کنترل ساخت و ساز چند کشور اروپایی 82/11/29 اولین سمینار ساخت و ساز در پایتخت
298 I-beam to box-column connection by a vertical plate passing through the column 82/11/01 ENGINEERING STRUCTURES
299 Increasing plastic hinge length using two pipes in a proposed web reduced beam section, an experimental and numerical study 82/04/01 STEEL AND COMPOSITE STRUCTURES
300 I-beam to box–column connection by a vertical plate passing through the column 82/03/01 ENGINEERING STRUCTURES
301 مطالعه تحلیلی اتصال خمشی تضعیف شده در مقطع تیر توسط جان لوله‌ای 82/03/01 مهندسی سازه و ساخت
302 Analysis of near-regular structures with node irregularity using SVD of equilibrium matrix 82/02/15 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
303 Determination of ultimate load and possible failure path for solid continuous media using adaptive refinement process 82/02/01 SCIENTIA IRANICA
304 Moment connection between I-beam and built-up square column by a diagonal through plate 82/01/01 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
305 بررسی استفاده از مقاطع فولادی جدار نازک سردنورد شده در سازه ساختمانهای کوتاه مرتبه 81/12/08 اولین کنفرانس سازه‌های جدار نازک کشور
306 مطالعه آثار و عوامل پیچش تصادفی و پیشنهادهایی جهت بهبود دستورالعملهای موجود در استاندارد 2800 ویرایش دوم 81/12/07 سومین همایش ملی نقد و بررسی آیین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800)
307 بررسی واژگونی در آیین‌نامه‌های طراحی رایج و نتایج حاصل از بررسی آیین‌نامه بهسازی FEMA 356 81/12/07 سومین همایش ملی نقد و بررسی آیین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800)
308 الزامات خاص جوشکاری اتصالات قابهای خمشی ویژه 81/12/07 سومین همایش ملی نقد و بررسی آیین‌نامه طراحی ساختمانها در برابر زلزله (استاندارد 2800)
309 بررسی رفتار قابهای مهاربندی شده زانویی در مقابل بارهای جانبی 81/11/15 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
310 The Efficiency of Reduced Beam Section Connections for Reducing Residual Drifts in Moment Resisting Frames 81/08/15 open journal of civil engineering
311 بررسی یک ساختمان یک طبقه فولادی پیچی به روش طراحی عملکردی 81/02/16 اولین کنفرانس ایمن¬سازی و بهسازی سازه¬ها
312 مطالعه نظری و آزمایشگاهی ساختمانهای سه¬بعدی با استفاده از مقاطع سردنورد شده فولادی با عمل مرکب برای ساختمانهای کوتاه مرتبه و میان مرتبه 81/02/16 اولین کنفرانس ایمن¬سازی و بهسازی سازه¬ها
313 Optimum Performance-Based Seismic Design Using a Hybrid Optimization Algorithm 80/10/01 MATHEMATICAL PROBLEMS IN ENGINEERING
314 Experimental work on single and double-sided steel sheathed cold-formed steel shear walls for seismic actions 80/03/01 THIN WALLED STRUCTURES
315 بررسی پارامتریک تأثیر تاریخچه بارگذاری در مدلسازی و تحلیل ساختمانهای چند طبقه بتنی 80/02/20 دومین همایش بین‌المللی ساختمانهای بلند مرتبه
316 I-beam to box-column connection by a vertical plate passing through the column 80/01/01 ENGINEERING STRUCTURES
317 rehabilitation of high rise coupled shear wall system in a 56 story residential reinforced concrete building ) tehran tower ) Based on Nonlinear Dynamic Time history Analysis 79/12/02 Structural Design of Tall and Special Buildings
318 Study of Foundation Rigidity and Flexibility Effects in SeismicBehavior of Moment Frame 79/10/12
319 Solution for safety evaluation of offshore pipelines over depressions 79/10/02 SHIPS AND OFFSHORE STRUCTURES
320 The Rigid Seismic Connection of Continuous beams to Column 79/06/02 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
321 rehabilitation of high rise coupled shear wall system in a 56 story residential reinforced concrete building ) tehran tower ) Based on Nonlinear Dynamic Time history Analysis 79/04/01 Structural Design of Tall and Special Buildings
322 Solution for safety evaluation of offshore pipelines over depressions 79/03/02 SHIPS AND OFFSHORE STRUCTURES
323 طراحی و تحلیل پایداری دکلهای موقت انتقال نیرو 79/02/28 نخستین کنفرانس ملی سازه‌های فضاکار
324 بررسی روش‌های تحلیل غیرخطی هندسی خرپاهای فضاکار با هندسه ناجور (اثر Snap-Through) 79/02/28 نخستین کنفرانس ملی سازه‌های فضاکار
325 تحلیل و طراحی پایداری دکلهای موقت انتقال نیرو 79/02/28 نخستین کنفرانس ملی سازه های فضاکار
326 تحلیل غیرخطی سازه‌های مهار شده با کابل 79/02/21 پنجمین کنفرانس بین‌المللی عمران
327 Analysis of near- regular atructures using the force method 79/01/02 ENGINEERING COMPUTATIONS
328 Determination of ultimate load and possible failure path for solid continuous media using adaptive refinement process 79/01/02 SCIENTIA IRANICA
329 Behavior of adhesive bonded anchors under tension and shear loads 78/12/24 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
330 Rehabilitation of a High-rise Coupled Shear Wall System in a 56 Story Residential Reinforced Concrete Building (Tehran Tower), Based on Nonlinear Dynamic Time-history Analyses 78/12/15 Structural Design of Tall and Special Buildings
331 The Rigid Seismic Connection of Continuous beams to Column 78/11/01 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
332 Analysis of Regular Structures with Member Irregularity Using the Equilibrium Equations and the Singular Value Decomposition 78/10/09 ADVANCES IN STRUCTURAL ENGINEERING
333 An integrated thin-walled steel skeleton structure (two full scale tests) 78/10/09 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
334 تعیین ظرفیت برشی برشگیرهای متعارف در تیهای مختلط بتنی - فولادی 78/10/09 -
335 روشی برای تحلیل و طراحی اتصالات خورجینی در برابر بارهای قائم 78/07/29 اولین کنفرانس علمی- تخصصی انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
336 بررسی رفتار صفحه ستونهای فولادی تحت بارگذاری کلی 78/07/29 اولین کنفرانس علمی- تخصصی انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
337 Experimental Study on Innovative Tubular Web RBS Connections in Steel MRFs with Typical Shallow Beams 78/07/01 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
338 معرفی ستون جدارنازک توخالی ساخته شده از ورقهای فولادی موج¬دار و بررسی رفتار لرزه¬ای آن 78/07/01 نشریه دانشکده فنی، دانشگاه تهران
339 Assessment of seismic behaviour of SMRFs with RBS connections by means of mixed-based state-space approach 78/01/31 Structural Design of Tall and Special Buildings
340 Seismic Evaluation of a 56 Story Residential Reinforced Concrete High-rise Building Based on Nonlinear Dynamic Time-history Analyses 78/01/31 Structural Design of Tall and Special Buildings
341 Seismic Evaluation of a 56 Story Residential Reinforced Concrete High-rise Building Based on Nonlinear Dynamic Time-history Analyses 78/01/31 Structural Design of Tall and Special Buildings
342 Seismic Evaluation of a 56 Story Residential Reinforced Concrete High-rise Building Based on Nonlinear Dynamic Time-history Analyses 78/01/31 Structural Design of Tall and Special Buildings
343 Seismic evaluation of a 56 story residential reinforced concrete high rise building based on nonlinear dynamic time history analysis 78/01/31 Structural Design of Tall and Special Buildings
344 ارائه روش جدید در اتصال خورجینی با عملکرد خمشی 78/01/31 بنا
345 الگوی عددی تحلیل دینامیکی سکوهای پرتاب موشک مبتنی بر روش تأثیرگذاری سازه‌ای 78/01/01 نشریه دانشکده فنی، دانشگاه تهران
346 Solution for Safety Evaluation of Offshore Pipeline over Depressions 77/10/11 SHIPS AND OFFSHORE STRUCTURES
347 Development of cold-formed steel elements for earthquake resistant moment frame buildings 77/10/11 THIN WALLED STRUCTURES
348 Analysis of near- regular atructures using the force method 77/10/11 ENGINEERING COMPUTATIONS
349 Finite Element Analysis Using Sub-Structuring Via Singular Value Decomposition 77/08/01 INTERNATIONAL JOURNAL OF OPTIMIZATION IN CIVIL ENGINEERING
350 Analytical study of moment resisting frames retrofitted with shear slotted bolted connection 77/03/01 Journal of Structural Engineering
351 Behavior of adhesive bonded anchors under tension and shear loads 77/02/04 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
352 Experimental Study on Innovative Tubular Web RBS Connections in Steel MRFs with Typical Shallow Beams 77/01/01 STRUCTURAL ENGINEERING AND MECHANICS
353 Moment- Connection between continuous steel beams and reinforced concrete column under cyclic loading 77/01/01 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
354 Rehabilitation of a High-rise Coupled Shear Wall System in a 56 Story Residential Reinforced Concrete Building (Tehran Tower), Based on Nonlinear Dynamic Time-history Analyses 77/01/01 Structural Design of Tall and Special Buildings
355 Finite element analysis using mixed force-displacement method via singular value decomposition 76/11/01 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
356 Moment- Connection between continuous steel beams and reinforced concrete column under cyclic loading 76/10/01 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
357 An integrated thin-walled steel skeleton structure (two full scale tests) 76/10/01 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
358 Tubular Web RBS Connection to Improve Seismic Behavior of Moment Resisting Steel Frames 76/03/01 SCIENTIA IRANICA
359 بررسی تجربی رفتار ستون¬های فلزی پرشده با بتن 76/02/16 چهارمین کنفرانس بین¬المللی مهندسی عمران
360 تعیین ظرفیت برشی برشگیرهای متعارف در تیرهای مختلط بتنی- فولادی 76/02/16 چهارمین کنفرانس بین¬المللی مهندسی عمران
361 بررسی تجربی اتصال تیر به ستون های فلزی پر شده با بتن 76/02/16 چهارمین کنفرانس بین¬المللی مهندسی عمران
362 Experimental and numerical developing of reduced length buckling- restrained braces.1 75/09/02 ENGINEERING STRUCTURES
363 Study of Moment Resistant Knee braced frame as An Alternative for Moment Resisting Frames With Rigid Connections 75/04/08 11th World Conference on Earthquake Engineering (11WCEEE)
364 Analysis of near- regular atructures using the force method 75/01/02 ENGINEERING COMPUTATIONS
365 Finite element analysis using mixed force-displacement method via singular value decomposition 74/03/01 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
366 Soil-buried wave barriers for vibration control of structures subjected to vertically incident shear waves 74/01/01 Soil Dynamics and Earthquake Engineering
367 روش نوسانگر معادل برای تحلیل دینامیکی سازه‌های جدا شده از پایه 74/01/01 نشریه دانشکده فنی، دانشگاه تهران
368 Experimental work on cold-formed steel elements for earthquake resilient moment frame buildings 73/09/01 ENGINEERING STRUCTURES
369 پیشنهاد روشی جهت تعیین صلاحیت 73/07/13 سمینار سیاست‌های توسعه مسکن در ایران
370 الگوی عددی تحلیل دینامیکی سکوهای پرتاب موشک مبتنی بر روش تاثیرگذاری سازه ای 73/01/01 نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
371 نقد و بررسی روشهای تحلیل دینامیکی در آیین‌نامه 2800 72/07/07 هشتمین سمینار بین¬المللی پیش¬بینی برای زلزله
372 بررسی روشهای محاسبه سازه¬ها در مقابل زلزله در آیین¬نامه¬ها 72/07/07 هشتمین سمینار بین¬المللی پیش¬بینی برای زلزله
373 بررسی نحوه توزیع بارهای جانبی و لنگرهای پیچشی ناشی از زلزله بین عناصر مقاوم‌ سازه‌های چند طبقه با استفاده از مفاهیم مرکز سختی و مرکز جرم 72/02/16 کنگره بین‌المللی و روشهای محاسباتی در مهندسی
374 Spectrum Analysis of nonlinear Isolated Structures 71/05/02 Tenth World Conference on Earthquake Engineering (10WCEE)
375 طراحی اتصالات در سازه‌های فولادی به کمک کامپیوتر 70/07/07 اولین کنفرانس بین‌المللی کامپیوتر در علوم، فنون و پزشکی در ایران
376 اثرات زلزله به گنبدهای سنتی ایران 70/03/08 اولین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
377 تحلیل دینامیکی سیستم‌های خاک- سازه در حوزه زمان 70/03/08 اولین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
378 تحلیل شبه دینامیکی سازه‌های ایزوله شده خطی به روش نوسانگر معادل 70/03/08 اولین کنفرانس بین‌المللی زلزله‌شناسی و مهندسی زلزله
379 The Study of Seismic Behavior of a Shear Wall and Comparison of Rehabilitation Layouts, Considering Fixed-Base and Flexible-Base Assumptions 69/10/11
380 بررسی رفتار دینامیکی سازه¬ها تحت بارهای متحرک 69/02/28 سومین کنگره بین¬المللی مهندسی راه و ساختمان
381 عمارت ستوندار عالیقاپو 69/02/28 سومین کنگره بین¬المللی مهندسی راه و ساختمان
382 بررسی اثرات در تحلیل غیر خطی پلهای کابلی ایستا 69/02/28 سومین کنگره بین¬المللی مهندسی راه و ساختمان
383 Finite element analysis using mixed force-displacement method via singular value decomposition 69/01/01 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
384 Development of cold-formed steel elements for earthquake resistant moment frame buildings 68/01/01 THIN WALLED STRUCTURES
385 The Rigid Seismic Connection of Continuous beams to Column 59/01/01 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
386 Assessment of seismic behaviour of SMRFs with RBS connections by means of mixed-based state-space approach 11/1/2002 Structural Design of Tall and Special Buildings
387 Cyclic behaviour of bolted cold-formed steel moment connections: FE modeling including slip 11/1/2002 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
388 Seismic Performance of the Accordion-Web RBS Connection 11/1/2002 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
389 Experimental and numerical developing of reduced length buckling- restrained braces.1 11/1/2002 ENGINEERING STRUCTURES
390 Seismic evaluation of a 56 story residential reinforced concrete high rise building based on nonlinear dynamic time history analysis 11/1/2002 Structural Design of Tall and Special Buildings
391 Ductile moment-resisting frames using cold-formed steel sections: An analytical investigation 11/1/2002 JOURNAL OF CONSTRUCTIONAL STEEL RESEARCH
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 کمانش جانبی پیچشی تیرهای دوبل I - شکل با بست های منقطع در بال و جان فاضلی فاطمه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.27
2 تعیین مسیر انتقال نیروهای لرزه ای در قاب های مرکب شامل تیر مرکب و ستون مرکب فولادی پر شده با بتن نقیب زادگان سیدنادر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.21
3 بررسی عملکرد لرزه ای قاب های فولادی با تیرهای غیر مستقیم در پلان فارسی جانی فرنود کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.20
4 بررسی رفتار لرزه ای تیرهای فولادی با تراز متفاوت در قاب های خمشی صمدی ملاقاسم سعید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.14
5 بررسی رفتار لرزه ای ابر قاب خمشی صادقی اشکوری سهیلا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.05.21
6 تعیین مسیر انتقال نیروهای لرزه ای در قاب های مرکب شامل تیر مرکب و ستون مرکب با هسته فولادی مدفون در بتن آزاد شادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.05.16
7 توسعه منحنیهای شکنندگی لرزه‌ای برای ساختمانهای بنائی غیر مسلح آقابابائی مبارکه علیرضا دکتری تخصصی PhD 1396.11.28
8 ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های مرکب تیر فولادی - ستون بتنی موسوم به RCS و مقایسه با سازه های خمشی فولادی و بتنی متداول قزلجه جلال کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.20
9 مطالعه آزمایشگاهی و عددی قاب های خمشی فولادی با جان سوراخ کاری شده محمودی سیدبهروز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.13
10 بررسی تجربی-عددی اتصالات خمشی تیر فولادی به ستون بتن مسلح بخشایش اقبالی نسرین دکتری تخصصی PhD 1396.05.07
11 کاهش ارتعاشات لرزه ای در سازه ها با استفاده از موانع موج در زمین، با در نظر گرفتن اثرات اندکنش خاک و سازه رضائی امیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.02.25
12 سیستم باربر قابی شکل برای طره های طویل در بارهای ثقلی و لرزه ای ساجدی سیدامید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.10.28
13 بررسی رفتار لرزه ای و مطالعه پارامتریک گاست پلیت میانی در مهاربندهای 7 و 8 در طبقات متوالی روستائیان الهه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.10.08
14 بررسی عملکرد تیرهای همبند فولادی در سازه های تونلی بتن آرمه رضاپورکامی معین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.15
15 بررسی لرزه ای تیرهای با مقطع دوبل ناودانی مقایسه عملکردی آن با مقطع I شکل توماج محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.15
16 توسعه یک روش جدید فراکاوشی (CSS) در طراحی بهینه سازه‌های فولادی براساس سطوح عملکرد سازه‌ای و روش‌های انرژی رضازاد سوروجی فرزین دکتری تخصصی PhD 1395.06.10
17 بررسی آزمایشگاهی تاثیر برش گیرهای فولادی صلب در اجزای کامپوزیت متشکل از بتن و فولاد میردامادی نجف آبادی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.11.05
18 بررسی رفتار لرزه ای تیرهای فلزی ماهیچه ای و مزایای اقتصادی این تیرها قاسمی رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.11.03
19 اثر ایجاد سختی موضعی در کنترل تغییر شکل های حاصل از بارهای جانبی و رفتار دینامیکی قاب های خمشی فولادی جلوان شهریار کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.30
20 ارزیابی عددی رفتار لرزه ای اتصال خمشی تیر با موج دار کردن جان توسط میمرخ لوله به ستون در ناحیه مفصل پلاستیک اخوه احسان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.10
21 مطالعه عددی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای دیوارهای برشی سرد نورد شده فولادی محبی سعید دکتری تخصصی PhD 1394.06.08
22 بررسی تحلیلی رفتار لرزه ای سیستم های مهاربندی همگرا و واگرا(ی) مجهز به مهاربندهای کمانش تاب با طول کوتاه علایی علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.04.23
23 مقایسه ضوابط طراحی در تیرهای پیوسته ی بتن - فولادی با عملکرد مرکب ناقص و کامل امیرکمالی مهنوش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.04.08
24 تعیین مسیر گردش نیروی لرزه ای در گره مهاربندی شده در قاب های با تیر پیوسته و ستون دائی جواد آزاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.11.01
25 مطالعه عددی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای مهاربندهای تمام فولادی مقید در برابر کمانش با جزئیات ویژه رضوی طباطبایی علی دکتری تخصصی PhD 1393.11.01
26 ارزیابی عددی رفتار لرزه ای اتصال تیر I شکل به ستون قوطی تحت خمش 2 محوره و تعیین تقاضاهای ایجاد شده روی اجزای اتصال سیفان فرشته کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.11
27 بررسی مشخصات مقاطع ستون های صلیبی شکل حول محورهای قوی و ضعیف تحت اثر بارهای ثقلی و جانبی ناشی از زلزله کیخسروکیانی بابک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.04.29
28 تعیین رفتار لرزه‌ای اتصال خمشی تیر فولادی پیوسته به ستون بتنی از طریق ورق‌های فولادی تعبیه‌شده در وجوه ستون به کمک کلیدهای برشی فولادی علی عباسی وحید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.24
29 مطالعه پارامتریک رفتار لرزه ای دیوارهای برشی سرد نوردشده فولادی برزو شاهین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.22
30 رفتار لرزه ای مفصل پلاستیک برشی با استفاده از اتصال پیچی لغزشی در سیستم قاب خمشی فولادی- مطالعه موردی در قاب های لوله ای فولادی نیکو کلام مفخم محمدتقی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.17
31 بررسی تحلیلی و عددی رفتار خطوط لوله دریایی در دهانه آزاد تحت تاثیر نیروی محوری سیفی پور ایمان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.10
32 بهیبود رفتار لرزه ای قاب های با مهاربندی مقید در برابر کمانش به وسیله سیستم های باربر فرعی مهدی پناه علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.02.29
33 مطالعه ی گسیختگی تدریجی در قاب های مهاربندی شده تحت اثر حذف ناگهانی باربری ستون های گوشه و پیرامونی و ارائه روشی نوین جهت تضمین عملکرد قاب مهاربندی جان نثاری لادانی زینب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.10.27
34 مطالعه طراحی بهینه ساختمانهای بلند دوگانه با یک هسته مهاربندی شده واگرا به روش انرژی سلیمانی مونا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.09.29
35 ارزیابی رفتار لرزه ای محور ضعیف اتصالات جوشی صلب در ستون های دوبل محمدی سعید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.06.28
36 کاربرد ضرب گراف در تحلیل سازه ها اردلان اصل محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.06.26
37 مقایسه ویژگی لرزه ای ستون های صلیبی شکل با ستون های H شکل و قوطی شکل و تعیین الزامات نیرو-کنترل اجزای ستون در نواحیاتصال تیر به ستون مطلبی نصرآبادی محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.02.31
38 رفتار لرزه ای اتصال تیر فولادی به ستون بتنی در قاب های خمشی پولادی پویا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.11.30
39 تعیین ویژگیهای لرزه‌ای سازه‌های دیواری موسوم به تونلی مهندسی سارا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.07.10
40 مطالعه عددی رفتار بتن‌های الیافی توانمند بارگذاری شده به صورت سه محوری با مدل‌های رفتاری موجود عربعلی پورا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.29
41 ارزیابی و بهینه ســازی روش لوله گذاری مارپیچی در لوله های کف دریا افتخاریان امیرحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.04.13
42 مقایسه آیین¬نامه¬های طراحی و بهسازی لرزه¬ای در مورد خاک¬و¬پی بر اساس تحلیل عملکردی خاک¬و¬پی اسلامی امیرآبادی امیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.03.24
43 ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های هرمی به روش تاریخچه زمانی و ارائه روشی جهت تناسب بندی اعضاء چگینی زینب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.12.11
44 بهبود جزییات لرزه ای و روش ساخت اتصال تیر به ستون قوطی شکل وh شکل در قابهای خمشی فولادی ترابیان شهاب الدین دکتری تخصصی PhD 1389.12.11
45 تحلیل کمانشی در ورق میانگذر در اتصال خمشی تیر به ستون قوطی صمیمی راضیه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.12.07
46 اندرکنش لوله و سازه تکیه گاهی شهیدی تبار اکبر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.12.04
47 ارزیابی لرزه‌ای سدهای بتنی دو قوسی با نگرش طراحی بر اساس عملکرد میرزائی الهه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.07.05
48 ارائه طرح جدید مهاربند مقید در برابر کمانش با ایده حذف غلاف سرتاسری شمشادیان محمدابراهیم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.07.03
49 بررسی تیر همبند فولادی با جان موجدار در سیستم دیوارهای برشی همبسته شاه محمدی امیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.07.03
50 بررسی عملکرد لرزه ای پانل های برشی در سازه های دیواری فولادی سرد نورد شده سیاس محمدحسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.07.04
51 ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای ساختمانهای بتنی با قالب تونلی و راهکارهای تامین عملکرد آنها یوسف پورسادات محله حسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.06.31
52 بررسی رفتار لرزه ای قاب های با اتصالات مهار بند زانوئی میرجلیلی محمد ابراهیم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.05.31
53 استفاده از قابهای مهار بند واگرای ایزوله شده از سیستم باربر ثقلی در ساختمانها ارشادی فرد محمدحسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.03.31
54 مطالعه نحوه گسیختگی تدریجی در سازه های فولادی با اتصالات خمشی تیر به ستون در اثر از بین رفتن باربری محوری یک ستون در ناحیه تحتانی فهیمی هنزائی فرانک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.01.22
55 ارزیابی رفتار لرزه ای و تعیین مسیر انتقال نیرو دراتصال صلب با ستونهای دوبل مندرج در مبحث دهم مقررات ملی ساختمان ایران ابوصابر مریم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.11.29
56 بررسی رفتار اتصال تیر فولادی به ستون قطبی شکل پر شده از بتن با استفاده از ورق میان گذر بالازاده مینوئی یاسمن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.11.29
57 تحلیل غیرخطی قابهای دارای اتصالات تیر با مقطع کاهش یافته با استفاده از روش فضای حالت تلفیقی کیلدشتی کمساری کامیار دکتری تخصصی PhD 1387.10.29
58 تعیین تناسبات تیرهای پیوند درقاب های چند طبقه مهاربندی شده واگرا با استفاده از روش انرژی دستمالچی شهرزاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.09.25
59 ارزیابی سازه‌ای و تعیین رفتار لرزه‌ای ساختمانهای بلندمرتبه هرمی مطابق با ضوابط شهرداری تهران خفاف بردیا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.07.04
60 ارزیابی آزمایشگاهی و عددی رفتار لرزه‌ای اتصال خمشی تیر باستون قوطی بوسیله ورق میانگذر کشاورزی فرهاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.06.27
61 ارزیابی آزمایشگاهی و عددی رفتار لرزه‌ای اتصال خمشی تیر، با جان موج‌دار در ناحیه مفصل پلاستیک، به ستون ایمان پور علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.06.10
62 بهبود رفتار سیستم های مهاربندی همگرای ویژه فولادی از طریق ایجاد مهاربندهای متوازن اهل حق ساناز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.04.17
63 بررسی اثر بارگذاری مرحله ای ناشی از فرآیند ساخت با ملاحظه تغییر شکلهای وابسته به زمان در سازه های بلند بتنی اسماعیلی امید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.11.30
64 بررسی تجربی- تحلیلی جزئیات اتصال خمشی تیرهای پیوسته به ستون دهقانی رنانی مهدی دکتری تخصصی PhD 1386.11.28
65 بررسی اثرات بارگذاری مرحله ای ناشی از مراحل ساخت و ایپکچی سیامک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.06.27
66 روش اجزای محدود افقی در تعیین بار نهایی و مسیر گسیختگی محتمل برای محیط های پیوسته جامد اصغری اباذر دکتری تخصصی PhD 1380.10.03
67 ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های مرکب تیر فولادی - ستون بتنی با اتصال با ورق میانگذر و مقایسه با سازه های فولادی و بتنی متعارف قزلجه جلال کارشناسیارشد
68 ارزیابی عددی آزمایشگاهی پاسخ لرزه ای ساختمانهای نیمه مدفون متقارن و نامتقارن عرب پناهان محمد دکتری
69 بررسی عددی و آزمایشگاهی نحوه انتقال نیرو در گره مهاربندی در قابهای با ستونهای فولادی قوطی و پر شده با بتن CFT ابراهیمی حسین ابادی سمیرا دکتری
70 توسعه منحنی های شکنندگی (فروریزش) لرزه ای برای ساختمان های مصالح بنایی غیرمسلح آقابابایی مبارکه علیرضا دکتری
71 رفتار لرزه ای اتصالات خمشی تیر به ستون های فولادی پر شده با بتن (CFT) با ورق میانگذر احمدی محمدمهدی دکتری تخصصی PhD
72 مطالعه عددی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای اتصال قاب های خمشی با پیوند زانویی سلیمانی پراپری آزاد مهدی دکتری تخصصی PhD
73 مطالعه عددی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای اتصال قابهای خمشی با پیوند زانویی ایپکچی سیامک دکتری تخصصی PhD

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021