اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی میرقاسمی
نام علی اصغر
درجه استاد

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2277
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک aghasemi@ut.ac.ir
شماره اتاق 366

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی ژئوتکنیک و سازه‌های هیدرولیکی
کارشناسی -
کارشناسی ارشد مهندسی عمران, تهران - 1366
دکتری مهندسی عمران, واترلو - 1373

درس های ارائه شده
1 روشهای عددی درمکانیک خاک
2 سدهای خاکی
3 کاربرد نظریه خمیری درخاک
4 مکانیک خاک
5 مکانیک محیطهای پیوسته وپلاستیسیت
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 شبیه سازی دو بعدی شکست دانه ها با بکارگیری ترکیب روشهای DEM و XFEM 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
2 بررسی نتایج تحلیل استاتیکی دو بعدی افزایش ارتفاع در سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی و تاثیر آن بر نشست سد 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
3 Monitoring of Cheragh-veis Dam During Construction Using Instrumentation Data 97/02/20 11th International Congress on Civil Engineering
4 Comparison of 2d and 3d seismic analysis of concrete face rockfill dams in narrow canyons 96/07/27 4th International Conference on Long-Term Behaviour and Environmentally Friendly Rehabilitation Technologies of Dams
5 A STUDY OF PRINCIPLE STRESS ROTATION ON GRANULAR SOILS USING DEM SIMULATION OF HOLLOW CYLINDER TEST 96/07/06 V International Conference on Particle-Based Methods, PARTICLES 2017
6 Particle Shape Consideration in DEM Triaxial Test Simulations 95/05/14 7th International Conference on Discrete Element Methods
7 ASSESSING AND EVALUATING THE OPERATION OF PRESSURE CELLS IN EMBANKMENT DAMS: A CASE STUDY OF FIVE IRANIAN EMBANKMENT DAMS 95/01/27 36th Annual USSD Conference
8 بررسی اثر مدل رفتاری و نوع تحلیل بر روی رفتار لرزهای رویه بتنی در سدهای CFR 94/12/20 سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
9 تأثیر پارامترهای مؤثر مصالح ترانشه ی نصب سلول فشار در پدیده قوس زدگی موضعی به کمک تحلیل سه بعدی 94/12/20 سومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی پژوهشهای کاربردی در مهندسی عمران، معماری و مدیریت شهری
10 ارزیابی اثر تراز آب مخزن بر پاسخ دینامیکی غیر خطی سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی با درنظر گرفتن اثرات هیدرودینامیکی آب مخزن 94/10/10 سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
11 بررسی اثر خصوصیات مهندسی مصالح ترانشه نصب سلول فشار بر پدیده قوس زدگی موضعی در دوران آبگیری 94/10/10 سومین کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه شهری
12 Influence of Earth Pressure Cells Installation Methods on Measurement Accuracy 94/02/10 16th African Regional Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
13 Back Analysis of Tabarak Abad Dam Behavior during Construction 93/03/15 International Symposium on Dams for a Changing World
14 The Effect of Initial Elongation of Elliptical Particles on Macro - Micromechanical Behavior during Direct Shear Test 93/03/01 the 7th World Congress on Particle Technology (WCPT7)
15 Numerical Simulation of Tortuosity Effect on the Montmorillonite Permeability 93/03/01 the 7th World Congress on Particle Technology (WCPT7)
16 بررسی رفتار میکرومکانیکی مصالح دانه ای در آزمایش سه محوری به روش اجزا مجزا 93/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
17 ارزیابی رفتار دینامیکی دیوار آب بند سدهای خاکی با طول نفوذ مختلف دیوار در هسته رسی سد 93/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
18 ارزیابی رفتار دیوار آب بند سدهای خاکی در مرحله آبگیری اولیه با طول نفوذ مختلف دیوار در هسته سد 93/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
19 بررسی اندرکنش رویه بتنی با بستر سنگریزه ای در تحلیل دینامیکی سه بعدی سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی (CFRD) 93/02/04 پنجمین کنفرانس ملی سازه و زلزله
20 شکست سد بر اثر پدیده آبشویی، مطالعه عددی 92/09/28 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
21 تحلیل استاتیکی سه بعدی سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی (CFRD) با در نظر گرفتن رفتار الاستوپلاستیک دال بتنی 92/09/28 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
22 Monitoring of ECRD Dams Behavior during Impounding using Instrumentation Data 92/09/07 International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development
23 Accuracy of Stress Data Measured by Earth Pressure Cells Installed in Embankment Dams 92/09/07 International Conference on Civil Engineering Architecture & Urban Sustainable Development
24 مقایسه نتایج تحلیلهای دینامیکی دو بعدی و سه بعدی سدهای سنگریزه ای با هسته نفوذناپذیر مایل در دره های تنگ 92/08/01 اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
25 رفتارنگاری سدهای خاکی در شرایط همزمان ساخت و آبگیری توسط نتایج ابزار دقیق 92/08/01 اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
26 بررسی تنش موثر پایان ساختمان در مقاطع مختلف سدهای خاکی واقع در دره های تنگ 92/08/01 اولین کنفرانس ملی مهندسی ژئوتکنیک ایران
27 Analysis of Swelling Behavior of Clay Minerals by Discrete Numerical Simulation 92/06/15 First International Porous and Powder Materials Symposium PPM 2013
28 Procedure for contact detection Between Platy Cohesive Particles 92/06/15 First International Porous and Powder Materials Symposium (PPM 2013)
29 Effects of Arching on Measurement of Embedded Pressure Cell in Embankment Dams 92/02/14 7th International Conference on case Histories in Geotechnical Engineering
30 شکست سد بر اثر روگذری جریان، مطالعه آزمایشگاهی 91/08/25 یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
31 بررسی تغییرات قوس زدگی در اطراف ترانشه نصب سلول فشار در طول ساخت سد خاکی و اصلاح قرائت سلولهای فشار 91/08/19 دومین کنفرانس ملی سازه-زلزله-ژئوتکنیک
32 شکست سدهای خاکی تحت روگذری 91/08/12 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
33 Influence of Trench Soil Properties on the Accuracy of Pressure Cell Measurements in Embankment Dams 91/07/28 10th International Congress on Advances in Civil Engineering
34 Mechanical Behavior of Granular Particles with Different Angularities 91/07/25 Second International Symposium on Constitutive Modeling of Geomaterials
35 Study of Anisotropies Evolution in Direct Shear Test Using Discrete Element Methods 91/07/25 Second International Symposium on Constitutive Modeling of Geomaterials
36 Numerical Simulation of Direct Shear Test Using Elliptical Particles 91/07/25 Second International Symposium on Constitutive Modeling of Geomaterials
37 A Numerical Modeling of Piping Phenomenon in Earth Dams 91/07/18 International Conference on Environmental and Civil Engineering
38 Granular particle shape and its influence on Triaxial Test results 91/07/12 65th Canadian Geotechnical Conference (GeoManitoba 2012
39 بررسی عوامل موثر بر دقت دادههای انحرافسنجها با مطالعه موردی سدهای کرخه وگلابر 90/11/20 اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای بقابی در ایران
40 برآورد میزان تراوایی و مقدار تراوش در ساختگاه سد سیمره 90/11/20 اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای بقابی در ایران
41 مقایسه نتایج دینامیکی دو بعدی و سه بعدی سدهای سنگریزه ای در دره های تنگ 90/11/20 اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای بقابی در ایران
42 Discrete Element Modeling of 3D Irregularly Shaped Particles 90/07/14 64th Canadian Geotechnical Conference-14th Pan-American Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering
43 Consideration of construction rate and first impounding on the slope stability of embankment dams 90/07/01 HydroVision 2011
44 نحوه پردازش دادههای انحرافسنجها با مطالعه موردی انحرافسنجهای نصب شده در سد کرخه 90/03/31 اولین کنفرانس ملی مدیریت بحران: زلزله و آسیب پذیری اماکن و شریانهای حیاتی
45 رفتارنگاری سد تبارک آباد با انجام تحلیلهای برگشتی توسط نرم افزار FLAC2D و تعیین پارامترهای واقعی مصالح خاکی 89/08/12 چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
46 Seismic Three Dimensional Bearing Capacity of Shallow Foundations Adjacent to Slopes 89/08/12 4th International Conference on Geotechnical Engineering and Soil Mechanics
47 Determination of critical 3-D failure mechanismof shallowfoundation using genetic algorithm abd discrete element method 89/08/07 Int. conference on geotechnical engineering 2010
48 Bearing Capacity Analysis of Reinforced Soil Foundations Based on Discrete Element Method 89/08/05 2nd International Conference on Geotechnical Engineering
49 Three Dimensional Bearing Capacity of Shallow Foundations Adjacent to Slopes Using Discrete Element Method 89/08/05 2nd International Conference on Geotechnical Engineering
50 Application of Image Processing Techniques to Generate the Realistic Geometric Model for Discrete Element Method 89/02/16 5th National Congress on Civil Engineering
51 تحلیل حرارتی سد های خاکی مطالعه موردی سد کرخه 88/09/26 هشتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
52 Evaluation of Earth Pressure Measurements In Three Iranian Embankment Dams 88/09/21 International Symposium on Ground Improvement Technologies and Case Histories
53 بررسی میزان دقت اندازه گیری فشار کل خاک در پنج سد خاکی-سنگریزه ای ایران 88/08/28 کارگاه تخصصی سد ایمن و پایدار
54 ارزیابی لرزه ای سدهای خاکی با تحلیل های غیر خطی معادل استاتیکی 88/08/07 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
55 Discrete Element Modeling for Two-Dimensional Irregularly-Shaped Particles and Effects of Particle Shape on Mechanical Behavior 88/07/01 62nd Canadian Geotechnical Conference
56 ارزیابی رفتار دیوار اب بند سدهای خاکی با اعماق نفوذ مختلف در هسته رسی سد 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
57 Discrete Element Simulations of Two-Dimensional Irregularly-Shaped Particles and Effects of Particle Shape on Mechanical Behavior 88/02/23 8th International Conference on Civil Engineering
58 2D Nonlinear Analysis of Asphaltic Concrete - Core Embankment Dams 87/07/15 12th International Conference of International Association for Computer Methods and Advances in Geomechanics (IACMAG)
59 Trial Chemical Grouting In Filter Materials at The Karkheh Dam Site, Iran 87/04/16 76th ICOLD Annual Meeting
60 ارزیابی خطر وقوع ترک هیدرولیکی با استفاده از روش اجزا محدود در یک سد سنگریزه ای ( مطالعه موردی سد گلابر) 87/02/09 دومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برقآبی کشور
61 Thermal Monitoring Of Leakage Through Karkheh Embankment Dam, Iran 86/08/02 60th Canadian Geotechnical Conference (OttawaGeo2007)
62 Discrete Element Simulation of Soil Particles and Pore Water, A Simplified Semi-Three- Dimensional Plain Strain Model 86/08/02 60th Canadian Geotechnical Conference (OttawaGeo2007)
63 Assessing The Hydraulic Fracture Risk In A Case Study Embankment Dam Using Finite element Method 86/08/02 60th Canadian Geotechnical Conference (OttawaGeo2007)
64 A Numerical Framework for Simulation of Undrained Behavior of Granular Soils Using The Discrete Element Method 86/06/07 DEM07
65 Dynamic Analysis of a Rockfill Tailing Dam 86/02/26 5th International Conference on Seismology and Earthquake Engineering
66 بررسی میزان دقت اندازه گیری فشار کل خاک در سد کرخه 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
67 Technical Difficulties Associated with the Development of Karkheh Dam Complementary Cut-off wall, Iran 85/11/27 5th International Conference on Dam Engineering,
68 "بررسی طرح اختلاط مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای خاکی و سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی 85/10/14 کارگاه تخصصی کاربرد مصالح آسفالتی در احداث سدهای خاکی-سنگریزه ای
69 Determination of Critical Failure Surface in Metal-Strip Reinforced Slopes by Discrete Element Method 85/09/25 IGC 2006
70 Monitoring Of Tabarak-Abad Embankment Dam During Construction 85/07/12 59th Canadian Geotechnical Conference (Sea to Sky Geotechnique)
71 Numerical Simulation of Shear Bands by Discrete Element Method 85/07/12 59th Canadian Geotechnical Conference (Sea to Sky Geotechnique)
72 Pseudo-Static Three-Dimensional Bearing Capacity Analysis of Shallow Foundations Using the Discrete Element Method 85/06/24 Fifth International Conference on Engineering Computational Technology
73 Analysis of Reinforced Earth Using the Discrete Element Method 85/06/24 Fifth International Conference on Engineering Computational Technology
74 استفاده از روش المانهای مجزا در تحلیل روشهای مقابله با خطرات طبیعی ناشی از لغزش های زمین و تحلیل موردی زمین لغزش گلدیان (رودبار) با به کارگیری این روش 85/06/15 دهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران
75 Construction of Pressure Relief wells Under Flowing Artesian Conditions, Karkheh Storage Dam-Iran 85/03/28 International Symposium on Dams in the Societies of the XXI Century
76 ضرورت انتخاب گزینه مناسب در ابنیه نگهبان شهر تهران 85/03/03 دومین سمیتار ساخت و ساز در پایتخت
77 Investigation of Behavior of Particulate Media Using Discrete Element Method 84/08/30 58th Canadian Geotechnical Conference (GeoSask2005)
78 Three Dimensional Bearing Capacity Analysis of Shallow Foundations Adjacent to Slopes 84/06/11 Tenth International Conference on Civil, Structural and Environmental Engineering Computing
79 Effect of Confining Pressure on Particle Breakage of Assemblies of Simulated Angular Particles Using Discrete Element Method 84/04/03 Eleventh International Conference on Computer Methods and Advances in Geomechanics
80 بررسی شکست ذرات از دید میکرومکانیک بوسیله روش اجزاء مجزا 84/02/22 دومین کنگره ملی مهندسی عمران
81 انتخاب مواد تزریقی شیمیایی در اولین تجربه تزریق شیمیایی کشور در قسمتی از پی سدکرخه 84/02/22 دومین کنگره ملی مهندسی عمران
82 Uncertainty in Karkheh Dam Foundation Permeability 84/02/16 73rd ICOLD Annual Meeting, Symposium
83 Micromechanical Considerations Of Particle Breakage Using Discrete Element Method 83/08/07 57th Canadian Geotechnical Conference
84 Investigation of Microscopic Behavior of Particles in Direct Shear Test 83/08/07 57th Canadian Geotechnical Conference
85 Behavior of Asphaltic Concrete Core Rockfill Dams in 3-D Stat 83/07/16 International Conference on Geotechnical Engineering
86 Chemical grout Testing in Part of Karkheh Dam Foundation 83/07/16 International Conference on Geotechnical Engineering
87 Three Dimensional Bearing Capacity Analysis Of Shallow Foundations By Discrete Element Method 83/03/02 International Conference on Geotechnical Engineering
88 Rehabilitation of Karkheh Dam Foundation after Four Years of Impounding 83/03/02 72nd ICOLD Annual Meeting
89 مطالعه میکرومکانیکی آزمون برش مستقیم در خاکهای دانه ای و بررسی تنش سربار بر روی آن 83/02/24 اولین کنگره ملی مهندسی عمران
90 بررسی رفتار استاتیکی و دینامیکی سدهای سنگریزه ای با هسته بتن آسفالتی در شرایط سه بعدی 83/02/24 اولین کنگره ملی مهندسی عمران
91 ارزیابی سیستم ابزار بندی در سدهای خاکی- سنگریزه ای با مطالعه موردی سدهای لار و پانزده خرداد 83/02/24 اولین کنگره ملی مهندسی عمران
92 تجربیات حاصله از تزریق شیمیایی آزمایشی در قسمتی از پی کنگلومرایی سد کرخه 83/02/24 اولین کنگره ملی مهندسی عمران
93 Karkheh Storage Dam Cut-Off Wall Analysis and Design 83/01/29 International Conference on Case Histories in Geotechnical Engineering
94 بررسی اندر کنش استاتیکی سد ، پی ودیوار آب بند بتنی پلاستیک در پی های ناهمگن سدهای خاکی 78/10/09 چهارمین کنفرانس سدسازی کشور
95 بررسی گرادیان هیدرولیکی مجاز بتن ، پلاستیک 78/10/09 چهارمین کنفرانس سدسازی کشور
96 رفتار نگاری سد کرخه در دوران ساختمان با استفاده از اطلاعات ابزار دقیق 78/10/09 چهارمین کنفرانس سدسازی کشور
97 تحلیل سه بعدی انتقال تنش در هسته رسی سدهای خاکی واقع در دره های تنگ 78/10/09 چهارمین کنفرانس سدسازی کشور
98 Critical Hydraulic Gradient of Plastic Conerete 78/10/09 Proceedings of 5th Regional Conference in Geotechnical Engineering Geotropika 99
99 Effect of Particle Angularity on the Physical Behaviour of Simulated Granular Material 78/10/09 Proc of 2000 Annual Conference of the Canadian Society for Civil Engineering
100 Proceedings of 1st Iranian Conference in Embankment Dams-(InPersian)i 78/10/09 Slope stability analysis using Discrete Element Method
101 Pore Pressure Monitoring Within the foundation and Impervious Zone of Karkheh Dan During Construction 78/10/09 Proceedings of 20th International Cong.Large DamICOLD
102 بررسی پایداری لرزه ای سدهای باطله مطالعه موردی سد سرچشمه نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
103 The World's Largest Cutoff Wall at Karkheh Dam International Journal on Hydropower and Dams
104 CYCLIC TRIAXIAL TESTS ON ASPHALT CONCRETE AS A WATER BARRIER FOR EMBANKMENT DAMS SOILS AND FOUNDATIONS
105 CYCLIC TRIAXIAL TESTS ON ASPHALT CONCRETE AS A WATER BARRIER FOR EMBANKMENT DAMS SOILS AND FOUNDATIONS
106 CYCLIC TRIAXIAL TESTS ON ASPHALT CONCRETE AS A WATER BARRIER FOR EMBANKMENT DAMS SOILS AND FOUNDATIONS
107 CYCLIC TRIAXIAL TESTS ON ASPHALT CONCRETE AS A WATER BARRIER FOR EMBANKMENT DAMS SOILS AND FOUNDATIONS
108 Numerical and experimental direct shear tests on coarse - grained soils PARTICUOLOGY
109 Numerical and experimental direct shear tests on coarse - grained soils PARTICUOLOGY
110 Numerical and experimental direct shear tests on coarse - grained soils PARTICUOLOGY
111 Numerical and experimental direct shear tests on coarse - grained soils PARTICUOLOGY
112 Micro-mechanical study of stress path and initial conditions in granular materials using DEM Computational Particle Mechanics
113 SEISMIC ANALYSIS OF THE GARMROOD EMBANKMENT DAM WITH ASPHALTIC CONCRETE CORE SOILS AND FOUNDATIONS
114 SEISMIC ANALYSIS OF THE GARMROOD EMBANKMENT DAM WITH ASPHALTIC CONCRETE CORE SOILS AND FOUNDATIONS
115 SEISMIC ANALYSIS OF THE GARMROOD EMBANKMENT DAM WITH ASPHALTIC CONCRETE CORE SOILS AND FOUNDATIONS
116 SEISMIC ANALYSIS OF THE GARMROOD EMBANKMENT DAM WITH ASPHALTIC CONCRETE CORE SOILS AND FOUNDATIONS
117 Numerical simulation of particle breakage of sharp-edge particles using combined DEM and FEM POWDER TECHNOLOGY
118 Numerical simulation of particle breakage of sharp-edge particles using combined DEM and FEM POWDER TECHNOLOGY
119 Numerical simulation of particle breakage of sharp-edge particles using combined DEM and FEM POWDER TECHNOLOGY
120 Numerical simulation of particle breakage of sharp-edge particles using combined DEM and FEM POWDER TECHNOLOGY
121 Numerical Simulation of Particle Breakage of Angular Particles Using Combined DEM and FEM POWDER TECHNOLOGY
122 Numerical Simulation of Particle Breakage of Angular Particles Using Combined DEM and FEM POWDER TECHNOLOGY
123 Numerical Simulation of Particle Breakage of Angular Particles Using Combined DEM and FEM POWDER TECHNOLOGY
124 Numerical Simulation of Particle Breakage of Angular Particles Using Combined DEM and FEM POWDER TECHNOLOGY
125 Compressibility of montmorillonite/kaolinite mixtures in consolidation testing using discrete element method COMPUTERS AND GEOTECHNICS
126 Compressibility of montmorillonite/kaolinite mixtures in consolidation testing using discrete element method COMPUTERS AND GEOTECHNICS
127 Compressibility of montmorillonite/kaolinite mixtures in consolidation testing using discrete element method COMPUTERS AND GEOTECHNICS
128 Compressibility of montmorillonite/kaolinite mixtures in consolidation testing using discrete element method COMPUTERS AND GEOTECHNICS
129 Application of Cement Grouting for Stablization of Coarse Materials INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
130 Application of Cement Grouting for Stablization of Coarse Materials INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
131 Application of Cement Grouting for Stablization of Coarse Materials INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
132 Application of Cement Grouting for Stablization of Coarse Materials INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
133 Application of Cement Grouting for Stablization of Coarse Materials INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
134 On the Micromechanics of True Triaxial Test, Insights from 3D DEM Study IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
135 On the Micromechanics of True Triaxial Test, Insights from 3D DEM Study IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
136 On the Micromechanics of True Triaxial Test, Insights from 3D DEM Study IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
137 On the Micromechanics of True Triaxial Test, Insights from 3D DEM Study IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
138 On the Micromechanics of True Triaxial Test, Insights from 3D DEM Study IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
139 Construction of relief wells under artesian flow conditions at dam toes: engineering experiences from Karkheh earth dam, Iran INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
140 Construction of relief wells under artesian flow conditions at dam toes: engineering experiences from Karkheh earth dam, Iran INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
141 Construction of relief wells under artesian flow conditions at dam toes: engineering experiences from Karkheh earth dam, Iran INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
142 Construction of relief wells under artesian flow conditions at dam toes: engineering experiences from Karkheh earth dam, Iran INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
143 Construction of relief wells under artesian flow conditions at dam toes: engineering experiences from Karkheh earth dam, Iran INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
144 استفاده از تزریق شیمیایی برای آب بندی قسمتی از پی سد کرخه مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
145 Three Dimensional Bearing Capacity of Shallow Foundations Using Discrete Element Method International Journal of Engineering-Transactions A: Basics
146 Three Dimensional Bearing Capacity of Shallow Foundations Using Discrete Element Method International Journal of Engineering-Transactions A: Basics
147 مدل سازی دیوارهای خاکی مسلح شده با نوارهای فلزی به روش اجزا مجزا مجله مهندسی مکانیک شریف(شریف سابق)
148 Procedure to detect the contact of platy cohesive particles in discrete element analysis POWDER TECHNOLOGY
149 Procedure to detect the contact of platy cohesive particles in discrete element analysis POWDER TECHNOLOGY
150 Procedure to detect the contact of platy cohesive particles in discrete element analysis POWDER TECHNOLOGY
151 Procedure to detect the contact of platy cohesive particles in discrete element analysis POWDER TECHNOLOGY
152 Modeling of the permanent deformation characteristics of SMA mixtures using discrete element method ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN
153 Modeling of the permanent deformation characteristics of SMA mixtures using discrete element method ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN
154 Modeling of the permanent deformation characteristics of SMA mixtures using discrete element method ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN
155 Modeling of the permanent deformation characteristics of SMA mixtures using discrete element method ROAD MATERIALS AND PAVEMENT DESIGN
156 بررسی رفتار مصالح بتن آسفالتی برای کاربرد در سدهای خاکی و سنگریزه ای مجله مهندسی عمران شریف
157 A discrete element model for simulating saturated granular soil PARTICUOLOGY
158 A discrete element model for simulating saturated granular soil PARTICUOLOGY
159 A discrete element model for simulating saturated granular soil PARTICUOLOGY
160 A discrete element model for simulating saturated granular soil PARTICUOLOGY
161 Karkheh Dam Instrumentation System - Some Experiences Discussions ( 2 ) Geotechnical News
162 Three Dimensional Bearing Capacity of Shallow Foundations Adjacent to Slopes Using Discrete Element Method International Journal of Engineering-Transactions A: Basics
163 Three Dimensional Bearing Capacity of Shallow Foundations Adjacent to Slopes Using Discrete Element Method International Journal of Engineering-Transactions A: Basics
164 Numerical simulation of breakage of two - dimensional polygon - shaped particles using discrete element method POWDER TECHNOLOGY
165 Numerical simulation of breakage of two - dimensional polygon - shaped particles using discrete element method POWDER TECHNOLOGY
166 Numerical simulation of breakage of two - dimensional polygon - shaped particles using discrete element method POWDER TECHNOLOGY
167 Numerical simulation of breakage of two - dimensional polygon - shaped particles using discrete element method POWDER TECHNOLOGY
168 Numerical simulation of 3D semi - real - shaped granular particle assembly POWDER TECHNOLOGY
169 Numerical simulation of 3D semi - real - shaped granular particle assembly POWDER TECHNOLOGY
170 Numerical simulation of 3D semi - real - shaped granular particle assembly POWDER TECHNOLOGY
171 Numerical simulation of 3D semi - real - shaped granular particle assembly POWDER TECHNOLOGY
172 Numerical simulation of pore fluid characteristic effect on the volume change behavior of montmorillonite clays COMPUTERS AND GEOTECHNICS
173 Numerical simulation of pore fluid characteristic effect on the volume change behavior of montmorillonite clays COMPUTERS AND GEOTECHNICS
174 Numerical simulation of pore fluid characteristic effect on the volume change behavior of montmorillonite clays COMPUTERS AND GEOTECHNICS
175 Numerical simulation of pore fluid characteristic effect on the volume change behavior of montmorillonite clays COMPUTERS AND GEOTECHNICS
176 بررسی شکست در هسته سدهای خاکی نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
177 بررسی رفتار سد تبارک آباد دردوران ساخت با استفاده از تحلیلهای برگشتی نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
178 Particle shape consideration using numerical simulation of irregularly - shaped particles PARTICUOLOGY
179 Particle shape consideration using numerical simulation of irregularly - shaped particles PARTICUOLOGY
180 Particle shape consideration using numerical simulation of irregularly - shaped particles PARTICUOLOGY
181 Particle shape consideration using numerical simulation of irregularly - shaped particles PARTICUOLOGY
182 Evaluating the influence of ballast degradation on its shear behaviour International Journal of Rail Transportation
183 Evaluating the influence of ballast degradation on its shear behaviour International Journal of Rail Transportation
184 Evaluating the influence of ballast degradation on its shear behaviour International Journal of Rail Transportation
185 Discrete Element Method Analysis of Retaining Wall Earth Pressure in Static and Pseudo - Static Conditions IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TRANSCATION B: ENGINEERING
186 اثر توده خمیر بر رفتار گروه شمع نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
187 شبیه سازی عددی پدیده شکست دانه های مصالح سنگریز ( تیز گوشه ) نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
188 Experimental Study of Chemical Grouting of Conglomerate Foundations INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
189 Experimental Study of Chemical Grouting of Conglomerate Foundations INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
190 Experimental Study of Chemical Grouting of Conglomerate Foundations INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
191 Experimental Study of Chemical Grouting of Conglomerate Foundations INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
192 Experimental Study of Chemical Grouting of Conglomerate Foundations INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
193 بررسی عددی تاثیر خصوصیات خاک بر باندهای برشی نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
194 تعیین ضرایب ظرفیت باربری و شکل در پی های سطحی به روش اجزای مجزا نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
195 Seismic 3D Bearing Capacity Analysis of Shallow Foundations IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, TRANSCATION B: ENGINEERING
196 A study of principle stress rotation on granular soils using DEM simulation of hollow cylinder test ADVANCED POWDER TECHNOLOGY
197 A study of principle stress rotation on granular soils using DEM simulation of hollow cylinder test ADVANCED POWDER TECHNOLOGY
198 A study of principle stress rotation on granular soils using DEM simulation of hollow cylinder test ADVANCED POWDER TECHNOLOGY
199 A study of principle stress rotation on granular soils using DEM simulation of hollow cylinder test ADVANCED POWDER TECHNOLOGY
200 Numerical simulation of porosity and tortuosity effect on the permeability in clay: Microstructural approach SOILS AND FOUNDATIONS
201 Numerical simulation of porosity and tortuosity effect on the permeability in clay: Microstructural approach SOILS AND FOUNDATIONS
202 Numerical simulation of porosity and tortuosity effect on the permeability in clay: Microstructural approach SOILS AND FOUNDATIONS
203 Numerical simulation of porosity and tortuosity effect on the permeability in clay: Microstructural approach SOILS AND FOUNDATIONS
204 روش اجزای مجزای سه بعدی در تحلیل ظرفیت باربری پی های سطحی بر روی خاکهای لایه لایه Civil Engineering Infrastructures journal
205 روش اجزای مجزای سه بعدی در تحلیل ظرفیت باربری پی های سطحی بر روی خاکهای لایه لایه Civil Engineering Infrastructures journal
206 روش اجزای مجزای سه بعدی در تحلیل ظرفیت باربری پی های سطحی بر روی خاکهای لایه لایه Civil Engineering Infrastructures journal
207 مدل سازی اجزا مجزا برای ذرات با شکل نامنظم در محیط دو بعدی Civil Engineering Infrastructures journal
208 مدل سازی اجزا مجزا برای ذرات با شکل نامنظم در محیط دو بعدی Civil Engineering Infrastructures journal
209 مدل سازی اجزا مجزا برای ذرات با شکل نامنظم در محیط دو بعدی Civil Engineering Infrastructures journal
210 مطالعه رفتار سد مارون در مرحله آبگیری به کمک اطلاعات کسب شده از ابزار دقیق نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
211 Effect of Particle Breakage on the Behavior of Simulated Angular Particle Assemblies China Particuology
212 Effect of sand and clay fouling on the shear strength of railway ballast for different ballast gradations GRANULAR MATTER
213 Effect of sand and clay fouling on the shear strength of railway ballast for different ballast gradations GRANULAR MATTER
214 Effect of sand and clay fouling on the shear strength of railway ballast for different ballast gradations GRANULAR MATTER
215 2D simulation of breakage of angular particles using combined DEM and XFEM POWDER TECHNOLOGY
216 2D simulation of breakage of angular particles using combined DEM and XFEM POWDER TECHNOLOGY
217 2D simulation of breakage of angular particles using combined DEM and XFEM POWDER TECHNOLOGY
218 2D simulation of breakage of angular particles using combined DEM and XFEM POWDER TECHNOLOGY
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 بررسی تغییر شکل های خاکهای رسی غیر اشباع با استفاده از روش اجزاء مجزا خبازیان معین دکتری تخصصی PhD 1397.10.23
2 شبیه‌سازی دو بعدی شکست دانه‌ها با بکارگیری ترکیب روشهای XFEM و DEM رییسیان زاده جواد دکتری تخصصی PhD 1397.06.24
3 بررسی باند برشی در آزمایش سه محوری با استفاده از روش اجزای مجزای سه بعدی دارباز احمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.14
4 بررسی اثر انفجار بر روی سدها خاکی چراغ ویس هادیان ساناز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.05.20
5 رفتارنگاری تراوش سدهای خاکی از طریق اندازه گیری درجه حرارت (مطالعه سد گتوند) فخارشاکری زهره کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.28
6 بررسی نتایج تحلیل استاتیکی دو بعدی و سه بعدی افزایش ارتفاع در سدهای سنگریزه ای با رویه بتنی و تاثیر آن بر رفتار رویه بتنی عیدی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.06
7 رفتار نگاری سد چراغ ویس در دوران آبگیری با استفاده از نتایج ابزار دقیق شهیری طبرستانی احسان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.06
8 مطالعه اثر چرخش جهت تنش های اصلی بر روی خاکهای دانه ای با استفاده از مدلسازی اجزای مجزای آزمایش استوانه توخالی فرهنگ بنیامین دکتری تخصصی PhD 1396.05.21
9 مدلسازی اندرکنش خاک های دانه ای و ژئوگرید با استفاده از روش اجزای مجزا مصلحی امیرسالار کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.05.09
10 بررسی اثر شکل ذرات بر روی نتایج آزمایش برش مستقیم با استفاده از مدل‌سازی اجزاء مجزا باغبان اصغری نژاد هومن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.10.29
11 بررسی ارتباط مقادیر لوژان و خورند دوغاب سیمان پرده آب بند در شرایط گرادیان هیدرولیکی بالا پژوم تاجانی آرش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.28
12 بررسی رفتار خاک های دانه ای غیر اشباع با روش اجزا مجزا اسدی رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.28
13 شبیه‌سازی آزمایش‌های زهکشی نشده (حجم ثابت) بر روی ذرات با شکل هندسی نامنظم در محیط سه‌بعدی محمدنیا محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.03.24
14 مقایسه نتایج تحلیل‌های دینامیکی دو بعدی و سه بعدی سدهای سنگریزه‌ای با رویه ی بتنی محمودی چنذاب بابک کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.03.24
15 تاثیر خصوصیات مصالح ترانشهی نصب سلول فشار بر قوس زدگی موضعی در دوران آبگیری و بهره برداری عباسی مونا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.11.06
16 شبیه سازی تاثیر نوع کانی و مشخصات آب در روند رسوب گذاری خاک های رسی با استفاده از روش اجزا مجزا محرمی سعید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.01.30
17 بررسی تاثیر روش های نصب سلول های فشار خاک در مقادیر فشار اندازی گیری شده توسط آن ها صفائی فرد دانیال کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.10.27
18 بررسی رفتار خاک های دانه ای در آزمایش سه محوری واقعی با روش اجزا مجزای سه بعدی درستکار امید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.04.24
19 بررسی عوامل مختلف موثر بر ترک هیدرولیکی هسته سدهای خاکی هاشمی نیاسری محمدجواد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.12.20
20 تحلیل های حساسیت در تحلیل دینامیکی سه بعدی سدهای سنگریزه ای با رویه ی بتنی سالمی سجاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.12.20
21 رفتارنگاری سد گتوند در دوران آبگیری توسط نتایج ابزار دقیق حجت انصاری ابوالفضل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.24
22 مطالعهی سه‌بعدی توزیع تنش موثر در مقاطع مختلف سدهای خاکی واقع در دره‌های تنگ، مطالعهی موردی: سد گتوند نجارزاده سحر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.24
23 مقایسه نتایج تحلیلهای دینامیکی دو بعدی و سه بعدی سدهای سنگریزه ای با هسته نفوذناپذیر مایل در دره های تنگ بیگلری محسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.09.05
24 مدلسازی اثر جذب آب بر رفتار خاک های رسی با استفاده از روش اجزای مجزا بایسته حامد دکتری تخصصی PhD 1392.02.18
25 مقایسه تحلیل سه بعدی و دوبعدی تراوش در شرایط پیچیده زمین شناسی مطالعه موردی سد سیمره نجمی علی اکبر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.10.26
26 مقایسه روش‌های تعیین فشار آب منفذی در هسته رسی سدهای خاکی مکرمی قرطاول محمدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.10.26
27 مدلسازی عددی توسعه شکاف در سدهای خاکی در اثر آب شویی ذکی علمداری نازلی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.07.04
28 مدلسازی عددی و آزمایشگاهی توسعه شکاف در سدهای خاکی در اثر روگذری حمیدیان دیوکلائی مریم السادات کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.07.04
29 مقایسه نتایج آنالیز دینامیکی دو بعدی و سه بعدی سدهای خاکی با هسته رسی در دره های تنگ شهبازی رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.06.27
30 بررسی اثر هندسه ای ترانشه و مشخصات خاک بر دقت اندازه گیری سلول های فشار علمی درسا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.06.20
31 مدل سازی دوبعدی آزمایش سیلندر تو خالی به روش اجزا مجزا فقیهی کاوه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.12.06
32 مدل سازی اجزای مجزا ذرات با شکل هندسی نامنظم در فضای سه بعدی ملانوری شمسی محمدمهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.23
33 بررسی عوامل موثر بر دقت داده های انحراف سنج های نصب شده در سدهای خاکی و سنگریزه ای قاسمی حسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.21
34 رفتارنگاری سد گتوند در دوران ساختمان با استفاده از اطلاعات ابزار دقیق اسدی فرد مریم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.21
35 بررسی تغییرات ضرایب ناهمسانی مجموعه ذرات در آزمایش برش مستقیم با استفاده از مدل‌سازی اجزاء مجزا نائیج مرتضی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.05.15
36 بررسی ظرفیت باربری سه بعدی پی های سطحی درمجاورت شیروانی به روش اجزاءمحدود عربشاهی منا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.12.11
37 بررسی اثر حرارتی تراوش از سدخاکی با استفاده از قوانین ترموهیدرمکانیکی (مطالعه مودری سدکرخه) اقازاده نوجه دهی نجمه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.11.19
38 توسعه روش المان مجزا با استفاده از الگوریتم های بهینه سازی برای بررسی پایداری پی های سطحی اژدرنژاد مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.07.11
39 بررسی ظرفیت باربری پی خاک مسلح بوسیله روش اجزای مجزا (DEM) معماریان پرهام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.06.31
40 ارزیابی رفتار دیوار آب بند سدهای خاکی با طول نفوذ مختلف در هسته رسی سد رحمانی حمیدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.11.26
41 مدلسازی اجزاء مجزا برای ذرات با شکل نامنظم در محیط دو بعدی عابدی انارکی صبا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.10.23
42 بررسی رفتار دینامیکی سدهای سنگریزه ای با هسته بتن اسفالتی فیضی خانکندی سیامک دکتری تخصصی PhD 1387.07.30
43 شبیه سازی عددی پدیده شکست دانه ها در مصالح سنگریزه ای به روش ترکیب DEM و FEM باقرزاده خلخالی احد دکتری تخصصی PhD 1387.06.02
44 بررسی رسوبگذاری در مخزن سد کرخه با استفاده از مدل عددی خسروپور حسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.11.30
45 بررسی وقوع شکست هیدرولیکی در هسته سدهای خاکی بوسیله روابط مختلف خامسی سید امید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.11.17
46 بررسی رفتار زهکشی نشده خاک دانه ای به روش اجزای مج لامعی ماهان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.06.27
47 ظرفیت باربری پی سطحی بر روی خاک لایه لایه به روش المانهای مجزا نصیری سمیه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.05.21
48 توسعه سه بعدی روش اجزای مجزای غیرصریح و به کارگیری آن در تحلیل ظرفیت باربری سه بعدی پیهای سطحی مجیدی علیرضا دکتری تخصصی PhD 1386.02.31
49 ارزیابی آزمایشگاهی و عددی تاثیر ویژگیهای سنگدانه بر روی مقاومت برشی بلاست راه آهن دانش اکبر دکتری
50 ارزیابی دقت اندازه گیری فشار کل خاک در پنج سدخاکی شغلی بهاره کارشناسی ارشد ناپیوسته
51 بررسی اثر نسبت تنش اصلی میانی در پاسخ میکرومکانیکی آزمایش سه محوری واقعی زهکشی نشده با استفاده همزمان از روش اجزاء مجزا و دینامیک سیالات محاسباتی فروتن طلعت دکتری تخصصی PhD
52 مطالعه چند مقیاسی رفتار مصالح دانه ای با استفاده از شبیه سازی دستگاه استونه ی تو خالی به روش اجزاء مجزا خاکپورصوفیانی مهران دکتری

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021