اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی نائینی
نام سید تقی (امید)
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2868
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک stnaeeni@ut.ac.ir
شماره اتاق 373

اطلاعات تحصیلی
گرایش هیدرولیک، سازه‌های دریایی و محیط زیست
کارشناسی مهندسی عمران, دانشگاه تهران، دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی عمران -
کارشناسی ارشد مهندسی عمران، مهندسی سازه های هیدرولیکی, دانشگاه تهران، دانشکده های فنی، دانشکده مهندسی عمران - 1370
دکتری مهندسی عمران، مهندسی سازه های هیدرولیکی, انگلستان، دانشگاه یومیست منچستر - 1382

درس های ارائه شده
1 آزمایشگاه هیدرولیک
2 مهندسی خطوط لوله دریایی
3 پروژه مهندسی آب و فاضلاب
4 مکانیک سیالات
5 مهندسی آب وفاضلاب
6 هیدرودینامیک
7 آزمایشگاه محیط زیست
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Solution for safety evaluation of offshore pipelines over depressions 97/05/25 SHIPS AND OFFSHORE STRUCTURES
2 Solution for safety evaluation of offshore pipelines over depressions 97/05/25 SHIPS AND OFFSHORE STRUCTURES
3 Investigation of local scour below offshore pipeline under steady current using Flow 3D numerical model 96/09/23 19th marine industry conference
4 Solution for safety evaluation of offshore pipelines over depressions 96/09/17 SHIPS AND OFFSHORE STRUCTURES
5 Influence of plane bed on the force exerted on a cylinder oscillating in still water 96/09/10 OCEAN ENGINEERING
6 experimental assessment of soil effects on the leakage discharge from polyethylene 96/06/11 Water Science and Technology
7 Effects of upstream sharp edge square and diamond cylinders on the FIV of a circular cylinder 96/04/27 MARINE STRUCTURES
8 experimental assessment of soil effects on the leakage discharge from polyethylene 96/03/11 Water Science and Technology
9 ارزیابی عملکرد دو روش هوازی-ته‌نشینی-انوکسیک و امواج اولتراسونیک در کاهش حجم لجن مازاد 96/01/31 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 Solution for Safety Evaluation of Offshore Pipeline over Depressions 96/01/01 SHIPS AND OFFSHORE STRUCTURES
11 بررسی و مقایسه کارایی رویکردهای مختلف تنظیم شیرهای فشار شکن در شبکه های توزیع آب 95/11/27 کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب
12 Solution for Safety Evaluation of Offshore Pipeline over Depressions 95/10/09 SHIPS AND OFFSHORE STRUCTURES
13 مطالعه آزمایشگاهی بزرگ مقیاس فرسایش داخلی در خاکهای با دانهبندی گسسته 95/08/27 پنجمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک
14 improvement of the hydraulic and quality reliability of urban water reservoirs using auxiliary reservoirs and hourly scheduling of pumps 95/08/19 Computing and Control for the Water Industry Conference 2016
15 Solution for Safety Evaluation of Offshore Pipeline over Depressions 95/08/06 SHIPS AND OFFSHORE STRUCTURES
16 Effect of bed proximity on the in-line forces acting on a cylinder oscillating in still water 95/07/22 OCEAN ENGINEERING
17 Solution for safety evaluation of offshore pipelines over depressions 95/07/22 SHIPS AND OFFSHORE STRUCTURES
18 بهبود قابلیت اطمینان هیدرولیکی و کیفی مخازن ذخیره آب شهری با افزودن مخازن جدید و برنامه ریزی ساعتی پمپاژ 95/02/03 ششمین کنفرانس ملی مدیریت منابع آب ایران
19 Effect of Distance and Number of Circular Piers on Flow Structure and Sedimentation in River Direction 94/10/26 33rd IAHR 2009 Congress: Water Engineering for a Sustainable Environment
20 بررسی عوامل موثر بر فرکانس طبیعی خطوط لوله فراساحلی با دو دهانه آزاد 94/10/04 همایش صنایع دریایی ایران
21 بهینه سازی بهره برداری شبکه های توزیع آب با برنامه ریزی موقعیت و فشار تنظیمی شیرهای فشارشکن 94/08/22 چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
22 بررسی آزمایشگاهی اثر پارامترهای خاک بر مقدار نشت آب از لوله های پلی اتیلن 94/08/22 چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
23 بهینه سازی بهره برداری شبکه های توزیع آب با برنامه ریزی موقعیت و فشار تنظیمی شیرهای فشار شکن 94/08/22 کنفرانس هیدرولیک ایران
24 بررسی سینتیک و ایزورم جذف فلز سنگین نیکل از فاضلابهای صنعتی با استفاده از پوسته سبز پسته 94/03/12 سومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب
25 بررسی عملکرد شکل مخازن بر رفتار نوسانات آب در زمان وقوع زلزله در حالت پر و نیمه پر به کمک مدل عددی 94/02/31 هفتمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله
26 بهینه سازی فشار در فاز بهره برداری شبکه های توزیع آب با افزودن مخازن کمکی با در نظر گرفتن معیار قابلیت اطمینان 94/02/30 کنفرانس و نمایشگاه مهندسی آب
27 مدیریت فشار در شبکه های توزیه آب به کمک شیر فشارشکن و با در نظر گرفتن معیار قابلیت اطمینان فازی 94/02/17 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
28 بررسی عملکرد تیغه های قائم و محل قرارگیری آن در مخازن آب در هنگام زلزله 94/02/17 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
29 مدیریت فشار در شبکه های توزیع آب به کمک شیر فشار شکن و با در نظر گرفتن معیار قابلیت اطمینان فازی 94/02/17 کنگره بین المللی مهندسی عمران
30 بررسی اثرات محل قرارگیری تیغه های افقی در کاهش نوسانات آب در مخازن در هنگام زلزله 94/02/17 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
31 experimental assessment of soil effects on the leakage discharge from polyethylene 93/12/11 Water Science and Technology
32 بهینه سازی دو هدفه شبکه های توزیع آب در فاز بهره برداری با افزودن مخازن کمکی 93/12/10 اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب
33 بهینه سازی فشار در فاز بهره برداری شبکه های توزیع آب با افزودن مخازن کمکی با در نظر گرفتن معیار قابلیت اطمینان فازی 93/12/10 اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب
34 کاهش اثرات مخرب سیلاب‌های شهری در دوره‌های بازگشت مختلف به کمک رویکردهای نوین مدیریت رواناب (مطالعه موردی: منطقه 6 تهران) 93/10/10 دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران وHSE در شریانهای حیاتی
35 بررسی انواع خرابی ناشی از زلزله در مخازن ذخیره مایعات و راهکارهای کاهش میزان آسیب وارده به مخازن 93/10/10 ومین کنفرانس ملی مدیریت بحران وHSE در شریانهای حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
36 کاهش اثرات مخرب سیلاب های شهری در دوره های بازگشت مختلف به کمک رویکردهای نوین مدیریت رواناب (مطالعه موردی : منطقه 6 تهران) 93/10/10 کنفرانس ملی مدیریت بحران و HSE در شریان های حیاتی، صنایع و مدیریت شهری
37 مقایسه نحوه تغییرات رفتار خمیری و نفوذپذیری بنتونیت در حضور آلاینده های آلی و فلز سنگین 93/07/09 مهندسی عمران و محیط زیست امیرکبیر
38 بررسی آزمایشگاهی انتقال و نشست رسوبات چسبنده در پساب کارخانجات صنعتی درمناطق ساحلی 93/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
39 Numerical Investigation of Cyclic Performance of Frames Equipped with Tube-in-Tube Buckling Restrained Braces 93/01/24 STEEL & COMPOSITE STRUCTURES
40 ارزیابی راندمان فیلترهای متشکل از ماسه سیلیسی و کربن فعال در کاهش COD و EC آب خاکستری 92/11/07 اولین همایش ملی بازیافت آب
41 بررسی کارایی پوسته¬ی سبز گردو به عنوان بیوجاذب جدید در تصفیه ی محلول¬های آبی حاوی فلز سنگین نیکل 92/11/07 نخستین همایش ملی بازیافت آب
42 Effect of bed proximity on the in-line forces acting on a cylinder oscillating in still water 92/11/01 OCEAN ENGINEERING
43 Effect of bed proximity on the in-line forces acting on a cylinder oscillating in still water 92/11/01 OCEAN ENGINEERING
44 بررسی عددی اثر تغییرات سرعت جریان تخلیه کننده بر روی روند نشست مواد رسوبی در مناطق ساحلی به کمک MIKE21 92/09/18 اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی
45 Effect of bed proximity on the in-line forces acting on a cylinder oscillating in still water 92/07/01 OCEAN ENGINEERING
46 مدل سازی عددی و مشاهده فیزیکی اثر شکل پایه پل ها بر نیروهای دینامیکی وارد بر آن 92/06/28 Civil Engineering Infrastructures journal
47 مطالعه آزمایشگاهی گسترش شکاف در سد خاکی همگن بر اثر روگذری 92/02/18 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
48 Slope Effect on Dam Break Flow over Movable Bed, Experimental Study 92/02/18 7th National Congress on Civil Engineering
49 اثر فاصله و زاویه آبشکنهای‌ مورب بر عملکرد و الگوی جریان 92/02/18 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
50 مطالعه آزمایشگاهی گسترش شکاف در سد خاکی همگن بر اثر روگذری 92/02/18 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
51 جریان شکست سد بر روی بستر فرسایش پذیر مطالعه آزمایشگاهی 91/11/05 نهمین سمینار بین‌المللی مهندسی رودخانه
52 Numerical Investigation of Cyclic Performance of Frames Equipped with Tube-in-Tube Buckling Restrained Braces 91/11/01 STEEL & COMPOSITE STRUCTURES
53 شکست سد بر اثر روگذری جریان، مطالعه آزمایشگاهی 91/08/25 یازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
54 شکست سدهای خاکی تحت روگذری 91/08/12 کنفرانس بین المللی عمران، معماری و توسعه پایدار شهری
55 تاثیر تراز بستر بر جریان شکست سد روی بستر فرسایش پذیر مطالعه آزمایشگاهی 91/08/08 دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
56 Coupling of 2DH-3D Hydrodynamic Numerical Models for Simulating Flow Around River Hydraulic Structures- 91/07/10 World Applied Sciences Journal
57 Monitoring Organophosphorous Pesticides Residues in the Shahid Rajaei Dam Reservoir, Sari, Iran 91/05/18 BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY
58 طراحی و ساخت دستگاه بزرگ مقیاس بررسی و تعیین پتانسیل آب شستگی زیرسطحی در خاک 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
59 upgrading the reliability of water distribution networks through optimal use of pressure-reducing valves 90/10/21 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
60 A Multiple Pollutants Trading-Ratio System for River Water Quality Trading 90/10/18 Proceedings of International Conference on Ecological Environmental and Biological Sciences (ICEEBS2012
61 Influence of plane bed on the force exerted on a cylinder oscillating in still water 90/09/01 OCEAN ENGINEERING
62 تدوین یک مدل بهینه سازی دو شاخصه تجارت بار آلودگی در رودخانه ها 90/09/01 پنجمین همایش ملی و نمایشگاه تخصصی مهندسی محیطزیست
63 flow induced vibrations of a sharp edge square cylinder in the wake of a circular cylinder 90/05/01 APPLIED OCEAN RESEARCH
64 Finding the Socially Optimal Solution for California’s Sacramento-San Joaquin Delta Problem 90/03/05 World Environmental and Water Resources Congress 2011: Bearing Knowledge for Sustainability Sustainability Symposium
65 Resolving hydro-environmental conflicts under uncertainty using Fallback Bargaining procedures 89/12/13 ASCE 2011 International Conference on Environment Science and Engineering
66 A Laboratory Study of the Effective Parameters on Flow and Sedimentation around Groynes 88/10/17 3rd International Perspective on Current & Future State of Water Resources & the Environment
67 Development and application of the anarchic society algorithm (ASO) to the optimal operation of water distribution networks 88/09/30 Water Science and Technology: Water Supply
68 Numerical Investigation of Cyclic Performance of Frames Equipped with Tube-in-Tube Buckling Restrained Braces 88/09/30 STEEL & COMPOSITE STRUCTURES
69 A Laboratory Study of River Erosion around Groynes 88/09/14 River Basin Management conference
70 Experimental Study of Flow and Sedimentation at 90° Open-Channel Diversion 88/05/23 33rd IAHR 2009 Congress: Water Engineering for a Sustainable Environment
71 upgrading the reliability of water distribution networks through optimal use of pressure-reducing valves 88/04/01 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
72 بررسی اثر طول و فاصله آبشکنها بر فرسایش و رسوب کف 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
73 Solution for Safety Evaluation of Offshore Pipeline over Depressions 87/12/11 SHIPS AND OFFSHORE STRUCTURES
74 Flow and Sedimentation around Row of Circular Cylinder with Various Distances 87/12/08 The 4th IASME/WSEAS International Conference on WATER RESOURCES, HYDRAULICS & HYDROLOGY (WHH'09)
75 Spectral Features of the Pressure Distribution Around a Cylinder Oscillating in Still Water 87/09/11 COASTAL ENGINEERING JOURNAL
76 بررسی اثر طول و فاصله آبشکنها بر جریان اطراف آن ها 87/08/23 هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
77 الگوی تعیین حریم رودخانه با درنظر گرفتن عوامل هیدرولیکی و اقلیمی 87/08/23 هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
78 بررسی تغییرات ظرفیت ایمن مسیل¬های شهری در اثر توسعه شهری 87/08/23 هفتمین کنفرانس هیدرولیک ایران
79 بررسی اثر فاصله و تعداد پایه های پل با مقاطع دایره ای در امتداد محور طولی رودخانه بر جریان و رسوب 87/07/25 سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
80 Monitoring Organophosphorous Pesticides Residues in the Shahid Rajaei Dam Reservoir, Sari, Iran 87/07/02 BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY
81 مدل سازی عددی و مشاهده فیزیکی اثر شکل پایه پل ها بر نیروهای دینامیکی وارد بر آن 86/10/01 Civil Engineering Infrastructures journal
82 بهره مندی مشترک از مدل‌های آزمایشگاهی و فیزیکی جهت بررسی اثر تغییر محل دهانه آبگیر در سدهای تنظیمی (مطالعه موردی : سد تنظیمی حمیدیه) 85/11/30 هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
83 اثر شکل مقاطع پایه پل‌ها بر نیروهای دینامیکی وارد بر آن و آبشستگی کف 85/11/30 هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
84 اثر شکل مقاطع پایه پل ها بر نیروهای دینامیکی وارد بر آن و آبشستگی کف 85/11/26 هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
85 بهره مندی مشترک از مدل های ریاضی و فیزیکی جهت بررسی اثر تغییر محل دهانۀ آبگیر در سدهای تنظیمی (مطالعه موردی سد تنظیمی حمیدیه) 85/11/26 هفتمین سمینار بین المللی مهندسی رودخانه
86 upgrading the reliability of water distribution networks through optimal use of pressure-reducing valves 84/03/03 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
87 upgrading the reliability of water distribution networks through optimal use of pressure-reducing valves 84/01/12 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
88 experimental assessment of soil effects on the leakage discharge from polyethylene 84/01/12 Water Science and Technology
89 flow induced vibrations of a sharp edge square cylinder in the wake of a circular cylinder 83/06/17 APPLIED OCEAN RESEARCH
90 flow induced vibrations of a sharp edge square cylinder in the wake of a circular cylinder 83/06/17 APPLIED OCEAN RESEARCH
91 flow induced vibrations of a sharp edge square cylinder in the wake of a circular cylinder 83/06/17 APPLIED OCEAN RESEARCH
92 Effects of upstream sharp edge square and diamond cylinders on the FIV of a circular cylinder 82/06/20 MARINE STRUCTURES
93 Effects of upstream sharp edge square and diamond cylinders on the FIV of a circular cylinder 82/06/20 MARINE STRUCTURES
94 Effects of upstream sharp edge square and diamond cylinders on the FIV of a circular cylinder 78/10/09 MARINE STRUCTURES
95 Monitoring Organophosphorous Pesticides Residues in the Shahid Rajaei Dam Reservoir, Sari, Iran 78/10/09 BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY
96 Influence of plane bed on the force exerted on a cylinder oscillating in still water 78/10/09 OCEAN ENGINEERING
97 مدل سازی عددی و مشاهده فیزیکی اثر شکل پایه پل ها بر نیروهای دینامیکی وارد بر آن 78/10/09 Civil Engineering Infrastructures journal
98 Spectral Features of the Pressure Distribution Around a Cylinder Oscillating in Still Water 78/10/09 COASTAL ENGINEERING JOURNAL
99 Spectral Features of the Pressure Distribution Around a Cylinder Oscillating in Still Water 78/10/09 COASTAL ENGINEERING JOURNAL
100 Spectral Features of the Pressure Distribution Around a Cylinder Oscillating in Still Water 78/10/09 COASTAL ENGINEERING JOURNAL
101 تحلیل پدیده ضربه قوچ با توجه به اثرات متقابل سیال و لوله 78/10/09 دهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
102 Influence of plane bed on the force exerted on a cylinder oscillating in still water 74/12/11 OCEAN ENGINEERING
103 Monitoring Organophosphorous Pesticides Residues in the Shahid Rajaei Dam Reservoir, Sari, Iran 74/12/11 BULLETIN OF ENVIRONMENTAL CONTAMINATION AND TOXICOLOGY
104 Numerical Investigation of Cyclic Performance of Frames Equipped with Tube-in-Tube Buckling Restrained Braces 71/11/01 STEEL & COMPOSITE STRUCTURES
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 تاثیر تعداد کنگره ها بر دبی عبوری از سرریزهای کلیدپیانویی مستطیلی و ذوزنقه ای اسلام پناه ملیحه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.11.06
2 بررسی عملکرد ضایعات کشاورزی و خاکستر آنها در حذف فنل از فاضلاب‌ها احمدی نژاد سیدامید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.10.25
3 بازسازی و نوسازی شبکه های توزیع آب با درنظر گرفتن افزایش قابلیت اطمینان کیفی کاظمی سوچلمائی محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.31
4 بررسی توزیع زمانی و مکانی سموم منتشره در مخازن سدها( مطالعه موردی: انتشار سم دیازینون در مخزن سد شهید رجایی) همتی حیدر دکتری تخصصی PhD 1397.06.31
5 مطالعه عددی و آزمایشگاهی امواج داخلی دریاچه سد ناشی از زمین لغزش و تاثیر آن در بر هم زدن لایه بندی دریاچه رفیعی دهخوارقانی آرش کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.26
6 اثر هندسه مقطعبر ارتعاشات ناشی از گردابه استوانه ها در آرایش چندتایی با هدف دستیابی به سیستم های کاهنده ارتعاشات تمیمی وحید دکتری تخصصی PhD 1396.10.30
7 بررسی رفتار هیدرودینامیکی اعضای استوانه ای و رفتار نوسانی آنها تحت اثر امواج منظم اصفهانی محمدجواد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.10.25
8 بررسی عددی اندر کنش خاک-لوله در لوله های قرار داده شده در کف دریا رضایی محمدهادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.10.24
9 مطالعه آزمایشگاهی فرایند انعقاد/لخته سازی/ته نشینی فیلتراسیون در تصفیه آب خاکستری منازل محمد حسینی زهرا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.06
10 ارتقا عملکرد روش هوازی - ته نشینی در کاهش حجم لجن تولیدی سامانه با استفاده از مواد شیمیایی و اموج اولتراسونیک مصوری سروناز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.05
11 توسعه شاخص های ارزیابی عملکرد تصفیه خانه های آب در جهت مدیریت ریسک بهره برداری سلطان کریمی حمید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.04
12 ارائه مدلی برای بهبود قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع آب با استفاده از ابزارهای مدیریت فشار لطیفی علویجه میلاد دکتری تخصصی PhD 1396.05.30
13 بررسی و مقایسه مدلسازی دو بعدی و یک بعدی تاثیر پارامترهای فیزیکی و شیمیایی بر کیفیت آب مخازن سدها موسوی رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.12.11
14 بررسی عددی و آزمایشگاهی اثر طول و فاصله آبشکن های قائم بر آبشستگی اطراف آن ها شریعتمدارطالقانی یوسف کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.10.29
15 مطالعه عددی و آزمایشگاهی الگوی جریان اطراف آبشکن های نفوذپذیر نجاتی امیری علی اکبر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.10.29
16 بهبود قابلیت اطمینان شبکه توزیعه آب شهری در فاز بهره برداری به کمک بهینه سازی پمپ و مخزن رجبی محمدمهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.10.15
17 بررسی آزمایشگاهی نشت در لوله های شبکه های آبرسانی با در نظر گرفتن شرایط خاک اطراف آنها مهدوی امیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.04.12
18 تاثیر PH اولیه رس آلوده شده با آلاینده آلی بر تغییر خصوصیات مهندسی آن در سیکل های یخبندان و ذوب متین روحانی هادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.30
19 بررسی عوامل موثر بر عمر خستگی دهانه آزاد خطوط لوله های غیر مدفون دریایی نوری زادگان امیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.28
20 بررسی پدیده آب شستگی زیر خطوط لوله ی مستقر بر بستر دریا تحت جریان های یکنواخت به کمک مدل های عددی و آزمایشگاهی سبحانی گاوگانی رئوف کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.27
21 کنترل گردابه های ناشی از جریان اطراف لوله های دریایی و کاهش نیروهای وارد بر آن یزداباد حسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.10
22 بررسی میزان جذب فلزات سنگین از فاضلابهای صنعتی به کمک جاذب های بیولوژیکی (ضایعات کشاورزی) زمانی بیدختی مجید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.05.06
23 افزایش قابلیت اطمینانو بهینه سازی فشار در مرحله ی بهره برداری شبکه های توزیع آب با افزودن مخزن ذخیره غیبی محمدامین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.03.31
24 بررسی اثرات شکل و آرایشهای مناسب دیواره های کاهش دهنده نوسان در مخازن ذخیره آب به کمک مدل عددی سه بعدی ارجمندنیا سینا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.02.30
25 بررسی عملکرد ضایعات کشاورزی در حذف فلزات سنگین در فاضلاب های صنعتی عبدی قهرودی محمدسجاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.11
26 مطالعه آزمایشگاهی فیلتر تصفیه ی آب خاکستری و طراحی بهینه ی آن فاطری سارا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.03.12
27 مطالعه عددی وآزمایشگاهی الگوی جریان در اطراف آبشکن های زاویه دار اسدی فرد الهام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.11.06
28 مطالعه جریان های آشفته اطراف خطوط لوله دریایی و مکانیزم تشکیل گردابه ها تحت وضوح چندگانه صداقی سیده معصومه دکتری تخصصی PhD 1392.10.09
29 مدل سازی ورتکس ها به وسیله هندسه فراکتال مسجدی فرید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.16
30 بررسی تحلیلی و عددی رفتار خطوط لوله دریایی در دهانه آزاد تحت تاثیر نیروی محوری سیفی پور ایمان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.10
31 بررسی آزمایشگاهی انتقال و نشست مواد زائد در پساب کارخانجات صنعتی در مناطق ساحلی توحیدی یاوند داود کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.05.30
32 جریان شکست سد روی بستر فرسایش‌پذیر، روش عددی و مدل آزمایشگاهی بهمن پوری فرهاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.05.26
33 مطالعه عددی تاثیر حفرات ناشی از آبشستگی زیرسطحی در مجاورت تونل های شهری میدانی مسعود کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.12.05
34 مطالعه آزمایشگاهی آبشستگی زیرسطحی عباسپور حسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.10.18
35 شبیه سازی عددی فرسایش درونی خاک در اثر حرکت آب زیرزمینی با استفاده از تئوری بازی ها زکی زاده قریه علی بهروز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.06.04
36 تدوین یک مدل تجارت مجوزهای تخلیه بار آلودگی در رودخانه ها با در نظر گرفتن چند آلاینده حاتمی بهمن بیگلو پویان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.11.15
37 توسعه مدل دوبعدی-سه بعدی شبیه سازی جریان در اطراف سازه های هیدرولیکی رودخانه ای کیلانه ئی فواد دکتری تخصصی PhD 1390.11.10
38 مطالعه تجربی آب شستگی زیرسطحی در رسوبات درشت دانه (با نگاه ویژه به خاک تهران) پاچیده وحید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.10.28
39 رفع مناقشات چند معیاره هیدرو-زیست محیطی تحت شرایط عدم قطعیت به کمک روشهای تصمیم گیری مدنی و چانه زنی بازگشتی شالیکاریان لاله کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.07.25
40 تخمین آبکنی در اطراف پایه پل‌ها با کاربرد شبکه عصبی مصنوعی کمری علی ابادی کاوه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.29
41 بررسی آب شستگی اطراف کوله های پل در کانال های انتقال آب دارای مقاطع مرکب به کمک مدل آزمایشگاهی اصلانی حمیدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.13
42 تحلیل پدیده ضربه قوچ با در نظر گرفتن اندرکنش سازه و سیال به روش المان محدود کلانتری بهزاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.06.13
43 بررسی عددی انتقال و نشست موادرسوبی حاصل از ضایعات کارخانجات در مناطق ساحلی فامیل خلیلی رامین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.04.27
44 بهینه سازی شبکه های آبرسانی شهری با استفاده از دو روش برنامه ریزی خطی اعداد صحیح- حقیقی و روش الگوریتم ژنتیک محمدولی سامانی زینب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.07.14
45 تحلیل عددی جریان‌های ناماندگار در شبکه‌های آبرسانی به روش اجزاء محدود رحمت پناه علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.07.06
46 تحقیق و بررسی اثر هندسه سواحل رودخانه در هدایت مناسب جریان و رسوب در پشت سدهای تنظیمی با استفاده از مدل عددی و بکار گیری نتایج مدل فیزیکی (مطالعه موردی رودخانه کرخه در محل سدتنظیمی حمیدیه خانی پورماچیانی مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.11.14
47 بررسی وضعیت جریان موج در اطراف گروه پایه های استوانه ای شکل قائم به کمک مدلهای عددی و با بهره گیری از مدل فیزیکی ساده درحالت جریان یکنواخت حسینی نسب سیدجواد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.07.13
48 بررسی پارامترهای مؤثر بر جریان و رسوب در اطراف آبشکن ها با استفاده از مدل عددی و مدل فیزیکی فرهی مقدم کامبیز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.03.02
49 بررسی جریان در اتصال زاویه دار آبگیر به کانال با استفاده از روشهای عددی و مدل فیزیکی رضاپور سهیل کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.11.29
50 بررسی جریان ورسوب در محل برخورد رودخانه ها ودریاچه ها با استفاده از مدل های عددی موجود یوسفی رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.09.02
51 الگوی تعیین حریم رودخانه با در نظر گرفتن اثرات تغییر اقلیم نوری نویده کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.07.07
52 تدوین الگوی بررسی اثرات عوامل محیطی و اقلیمی در هیدرولیک سیلاب های شهری حسین پور آنا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.07.07
53 تخمین دبی رسوبی رودخانه با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی محمدزمانی محسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.11.10
54 حل عددی جریان غیرماندگار در سیستم های آبرسانی کشت پور محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.07.30
55 اثر هندسه مقطع بر ارتعاشات ناشی از گردابه استوانه ها در آرایش چندتایی با هدف دستیابی به سیستم های موثر کاهنده ارتعاشات رایزرهای نفتی آب عمیق تمیمی وحید دکتری
56 بررسی نیروهای وارده بر اعضای سازه های دریایی با مقطع دایره ای و رفتار نوسانی آنها تحت اثر امواج منظم اصفهانی محمدجواد کارشناسیارشد
57 بررسی و تحلیل عملکرد هیدرولیکی سرریزهای جانبی کلید پیانویی ذوزنقه ای سیدجواد مینا سادات دکتری
58 مطالعه آزمایشگاهی استفاده از منعقد کننده ها در تصفیه آب خاکستری منازل محمد حسینی زهرا کارشناسیارشد

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021