اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی نظیف
نام سارا
درجه استادیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2237
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک snazif@ut.ac.ir
شماره اتاق 308

اطلاعات تحصیلی
گرایش مدیریت و برنامه‌ریزی منابع آب ومهندسی محیط زیست
کارشناسی مهندسی عمران- عمران, پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران - 1382
کارشناسی ارشد مهندسی عمران -مهندسی آب, پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران - 1384
دکتری مهندسی عمران -مهندسی آب, پردیس دانشکده های فنی- دانشگاه تهران - 1389

درس های ارائه شده
1 اصول مهندسی تصفیه آب و فاضلاب
2 تحلیل ریسک، عدم قطعیت و اعتماد پذیری
3 هیدرولوژی
4 فرایندهای فیریکی شیمیایی وبیول
5 طراحی تصفیه خانه های آب وفاضلاب
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 Evaluation of climate change impacts on streamflow to a multiple reservoir system using a data-based mechanistic model 97/09/10 JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE
2 Evaluation of Climate Change Impact on Regional Flood Characteristics 97/08/13 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
3 Uncertainty based modeling of impact of watershed phosphorus load .... 97/08/10 JOURNAL OF HYDROLOGY
4 Uncertainty based modeling of impact of watershed phosphorus load .... 97/07/01 JOURNAL OF HYDROLOGY
5 توسعه مدل انتخاب بهینه گزینه‌های مدیریت و بازیافت رواناب‌های سطحی 97/06/15 هفدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
6 Development of a Coupled Model for Simulation of Urban Drainage Process Based on Cellular Automata Approach 97/06/10 Irrigation and Drainage
7 اثرات تغییر اقلیم بر روی رواناب خروجی از حوضه آبریز گاوه‏رود با در نظر گرفتن عدم قطعیت 97/06/10 مهندسی منابع آب
8 Reliability Assessment of the Water Supply Systems under Uncertain Future Extreme Climate Conditions 97/06/10 EARTH INTERACTIONS
9 Improvement and prediction of OSA system performance in sludge reduction through integration with thermal and mechanical treatment 97/05/10 Water Science and Technology
10 Improvement and prediction of OSA system performance in sludge reduction through integration with thermal and mechanical treatment 97/05/10 Water Science and Technology
11 Evaluation of Climate Change Impact on Regional Flood Characteristics 97/04/01 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
12 Uncertainty based modeling of rainfall-runoff: combined differential evolution adaptive Metropolis (DREAM) and K-means clustering 97/03/04 ADVANCES IN WATER RESOURCES
13 ارزیابی عملکرد هیدرولیکی شبکه های توزیع آب به روش پویایی های سیستم 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
14 صحت‌سنجی مدل ارزیابی آسیب‌پذیری آبخوان دراستیک با استفاده از ایزوتوپ نیتروژن-15 97/02/20 یازدهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
15 ارزیابی تغییر اقلیم با کمک ردیابهای ایزوتوپی با استفاده از تکنیک تحلیل طیفی 97/02/19 دومین کنفرانس ملی آب و هواشناسی ابران
16 Determining the robust optimal set of BMPs for urban runoff management in data-poor catchments 97/02/11 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT
17 Evaluation of Climate Change Impact on Regional Flood Characteristics 97/01/01 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
18 Integration of inland and coastal storms for flood hazard assessment using a distributed hydrologic model 96/12/15 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
19 Water Quality Based Multi-objective Optimal Design of Water Distribution Systems 96/12/10 WATER RESOURCES MANAGEMENT
20 Integration of inland and coastal storms for flood hazard assessment using a distributed hydrologic model 96/12/06 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
21 Uncertainty based analysis of the impact of watershed phosphorus load on reservoir phosphorus concentration 96/10/08 JOURNAL OF HYDROLOGY
22 Long Lead Runoff Simulation Using Data Driven Models 96/08/10 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
23 Development of an algorithm for risk-based management of wastewater reuse alternatives 96/06/29 Journal of water reuse and desalination
24 Reliability Assessment of the Water Supply Systems under Uncertain Future Extreme Climate Conditions 96/05/22 EARTH INTERACTIONS
25 Reliability Assessment of the Water Supply Systems under Uncertain Future Extreme Climate Conditions 96/05/22 EARTH INTERACTIONS
26 Pressure dependent analysis for managing contaminant propagation in water supply systems 96/04/18 10th World Congress on Water Resources and Environment “Panta Rhei” (EWRA2107)
27 Evaluation of Climate Change Impact on Regional Flood Characteristics 96/03/18 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
28 The environmental impact assessment of drainage systems: a case study of the Karun river sugarcane development project 96/03/11 Archives of Agronomy and Soil Science
29 Development of an Algorithm for Sustainability Based Assessment of Reservoir Life Cycle Cost Using Fuzzy Theory 96/02/06 WATER RESOURCES MANAGEMENT
30 بررسی اثرات زیست محیطی انواع لوله های شبکه توزیع آب با استفاده از روش چرخه حیات 96/01/31 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
31 ارزیابی عملکرد دو روش هوازی-ته‌نشینی-انوکسیک و امواج اولتراسونیک در کاهش حجم لجن مازاد 96/01/31 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
32 ریزمقیاس نمایی زمانی بارش روزانه با استفاده از روش قطعات 96/01/31 دهمین کنگره ملی مهندسی عمران
33 Uncertainty based modeling of rainfall-runoff: combined differential evolution adaptive Metropolis (DREAM) and K-means clustering 96/01/12 ADVANCES IN WATER RESOURCES
34 Uncertainty based modeling of impact of watershed phosphorus load .... 95/12/17 JOURNAL OF HYDROLOGY
35 Uncertainty based modeling of rainfall-runoff: combined differential evolution adaptive Metropolis (DREAM) and K-means clustering 95/12/01 ADVANCES IN WATER RESOURCES
36 تحلیل چرخه عمر لوله‌های شبکه توزیع آب با در نظر گرفتن شرایط ساخت و اجرا 95/11/27 اولین کنگره علوم و مهندسی آب و فاضلاب ایران
37 Sustainability assessment of wastewater reuse alternatives using the evidential reasoning approach 95/09/30 JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
38 Education and water reuse in urban areas: Iran challenges and lessons of international projects 95/09/15 WENM2016
39 Treatment of phenol in petrochemical wastewater considering turbidity factor by backlight cascade photocatalytic reactor 95/08/15 JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A CHEMISTRY
40 Minimizing the Adverse Effects of Contaminant Propagation in Water Distribution Networks Considering the Pressure-Driven Analysis Method 95/08/09 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
41 Long Lead Runoff Simulation Using Data Driven Models 95/07/10 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
42 بررسی عملکرد هیدرولیکی شبکه فاضلاب شهری با استفاده از مهندسی ارزش 95/07/08 اولین کنفرانس بین المللی آب، محیط زیست و توسعه پایدار
43 مقایسه تحلیلی میزان آب مجازی مصرفی و هزینه ها و درآمدها در توسعه پرورش ماهیان گرمابی و سردآبی در ایران 95/05/06 اولین کنفرانس ملی اقتصاد آب
44 Combined impact of inland and coastal floods: Mapping knowledge base for development of planning strategies 95/04/29 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
45 Combined impact of inland and coastal floods: Mapping knowledge base for development of planning strategies 95/04/29 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
46 Integration of inland and coastal storms for flood hazard assessment using a distributed hydrologic model 95/03/18 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
47 Evaluation of climate change impacts on streamflow to a multiple reservoir system using a data-based mechanistic model 95/03/04 JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE
48 Evaluation of climate change impacts on streamflow to a multiple reservoir system using a data-based mechanistic model 95/03/04 JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE
49 Improvement of Urban Drainage System Performance under Climate Change Impact : Case Study 95/02/01 JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
50 Reliability-Based Assessment of Lifecycle Cost of Urban Water Distribution Infrastructures 95/01/11 JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS
51 Evaluation of Climate Change Impact on Regional Flood Characteristics 94/12/15 IRANIAN JOURNAL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY-TRANSACTIONS OF CIVIL ENGINEERING
52 Optimum reliable operation of water distribution networks by minimising energy cost and chlorine dosage 94/12/14 Water SA
53 Evaluation of climate change impacts on extreme rainfall events characteristics using a synoptic weather typing-based daily precipitation downscaling model 94/12/04 JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE
54 DEVELOPMENT OF THE 1D/2D COMBINED HYDRAULIC MODEL FOR URBAN FLOOD AND INUNDATION BASED ON SWMM AND CELLULAR AUTOMATA (CA) APPROACH 94/10/16 IPWE2016
55 SUB-DAILY DOWNSCALING OF FUTURE RAINFALL UNDER CLIMATE CHANGE IMPACTS USING METHOD OF FRAGMENTS: A CASE STUDY 94/10/16 IPWE2016
56 Development of a Coupled Model for Simulation of Urban Drainage Process Based on Cellular Automata Approach 94/10/01 Irrigation and Drainage
57 Reliability Assessment of the Water Supply System unde Future Extreme oClimate 94/10/01 BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY
58 Reliability Assessment of the Water Supply System unde Future Extreme oClimate 94/10/01 BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY
59 An evaluation of climate change impacts on extreme sea level variability: Coastal area of New York City 94/08/25 WATER RESOURCES MANAGEMENT
60 توسعه الگوریتم شناسایی محل ورود آلودگی به شبکه توزیع آب 94/08/22 چهاردهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
61 Sustainability assessment of wastewater reuse alternatives using the evidential reasoning approach 94/08/14 JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
62 Evaluation of climate change impacts on extreme rainfall events characteristics using a synoptic weather typing-based daily precipitation downscaling model 94/07/28 JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE
63 Evaluation of climate change impacts on extreme rainfall events characteristics using a synoptic weather typing-based daily precipitation downscaling model 94/07/28 JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE
64 Development of an Algorithm for Sustainability Based Assessment of Reservoir Life Cycle Cost Using Fuzzy Theory 94/07/09 WATER RESOURCES MANAGEMENT
65 Realization of sea level rise using climate variables considering climate change scenarios 94/07/08 WORLD ENVIRONMENTAL & WATER RESOURCES CONGRESS
66 Development of Integrated Drought Management Indices in Urban Area: A Case Study 94/06/26 IPWE
67 Development of an algorithm for risk-based management of wastewater reuse alternatives 94/06/13 Journal of water reuse and desalination
68 Uncertainty based modeling of rainfall-runoff: combined differential evolution adaptive Metropolis (DREAM) and K-means clustering 94/05/28 ADVANCES IN WATER RESOURCES
69 ارائه مدلی بر مبنای تحلیل هیدرولیکی مبتنی بر فشار جهت مکانیابی بهینه شیرها در شبکه توزیع آب برای تخلیه آب آلوده 94/05/08 کنفرانس بین المللی مهندسی عمران، معماری و زیرساختهای شهری
70 Improvement of Urban Drainage System Performance under Climate Change Impact : Case Study 94/03/30 JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
71 مقایسه الگوریتم بهینه‌سازی اجتماع ذرات و الگوریتم ژنتیک در مسائل مدیریت پیامدهای ناشی از انتشار آلودگی 94/03/25 کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
72 مقایسه الگوریتم بهینه سازی ذرات و الگوریتم ژنتیک در مسائل مدیریت پیامدهای ناشی از انتشار آلودگی 94/03/25 کنفرانس بین المللی دستاوردهای نوین در عمران، معماری، محیط زیست و مدیریت شهری
73 ارزیابی عملکرد مدل اتوماتای سلولی در شبیه سازی دوبعدی سیلابهای شهری در مقایسه با حل عددی معادلات آب های کم عمق 94/03/19 اولین کنفرانس و نمایشگاه علوم و مهندسی آب
74 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر روند تغییرات دما و بارش در اقلیم های مختلف ایران 94/03/12 سومین سمپوزیوم بین المللی مهندسی محیط زیست و منابع آب
75 کمینه کردن اثرات ناشی از انتشار آلودگی پس از تشخیص وقوع آن در شبکه‌های توزیع آب شهری 94/02/17 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
76 شناسایی الگوهای سینوپتیکی فشاری موثر در ایجاد رویدادهای حدی رگبار با استفاده از نگاشت‌های خودسازمان (SOM)، مطالعه موردی: شمال شهر تهران 94/02/17 دهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران
77 توسعه مدل شبیه‌سازی دوبعدی سیلاب و آبگرفتگی شهری با استفاده از روش اتوماتای سلولی 94/02/17 دهمین کنگره بین‌المللی مهندسی عمران
78 کمینه کردن اثرات ناشی از انتشار آلودگی پس از تشخیص وقوع آن در شبکه های توزیع آب 94/02/17 دهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
79 Uncertainty based modeling of impact of watershed phosphorus load .... 94/02/03 JOURNAL OF HYDROLOGY
80 Development of an Integrated Drought Evaluation and Monitoring System: Case Study of Aharchay River Basin 94/01/05 JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
81 Life cycle assessment of pipes and piping process in drinking water distribution networks to reduce environmental impact 93/12/13 Sustainable cities and society
82 بهینه سازی کیفیت آب در شبکه های توزیع براساس وضعیت دور پمپ، نحوه ی تزریق کلر و نوع روش تحلیل 93/12/01 مجله آب و فاضلاب
83 تحلیل ریسک گزینه های بازیافت پساب 93/11/08 دومین همایش ملی بازیافت آب
84 Improvement and prediction of OSA system performance in sludge reduction through integration with thermal and mechanical treatment 93/10/17 Water Science and Technology
85 توسعه بهینه روش‌های نوین در مدیریت آب‌های سطحی شهری (مطالعه موردی: حوضه شمال شرقی تهران) 93/09/28 چهارمین کنفرانس بین المللی توسعه پایدار و عمران شهری
86 بهینه‌سازی بهره‌برداری از مخزن در شرایط کمآبی بر روی سد ستارخان 93/09/27 دومین همایش بین المللی سازه، معماری و توسعه شهری
87 Reliability-Based Assessment of Lifecycle Cost of Urban Water Distribution Infrastructures 93/09/10 JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS
88 Evaluation of climate change impacts on extreme rainfall events characteristics using a synoptic weather typing-based daily precipitation downscaling model 93/08/25 JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE
89 کالیبراسیون مدل زهکشی رواناب شهری مبتنی بر تحلیل حساسیت 93/07/09 دومین همایش ملی مدیریت و مهندسی سیلاب با رویکرد سیلاب های شهری
90 Reliability-Based Assessment of Lifecycle Cost of Urban Water Distribution Infrastructures 93/07/05 JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS
91 Reliability based Flood Management in Urban Watersheds Considering Climate Change Impacts 93/06/19 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
92 Development of an algorithm for risk-based management of wastewater reuse alternatives 93/05/10 Journal of water reuse and desalination
93 An evaluation of climate change impacts on extreme sea level variability: Coastal area of New York City 93/03/26 WATER RESOURCES MANAGEMENT
94 Improvement of Urban Drainage System Performance under Climate Change Impact : Case Study 93/03/26 JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
95 Increasing Water Security: An Algorithm to Improve Water Distribution Performance 93/03/23 WATER RESOURCES MANAGEMENT
96 Coastal floodplain mapping and evaluation using GIS and HEC-GeoRAS models 93/03/15 World Environmental and Water Resources Congress 2014@ sWater Without Borders
97 Quantifying Resilience to Coastal Flood Events: A Case Study of New York City 93/03/15 World Environmental and Water Resources Congress 2014
98 Integration of coastal storm inundation model (GSSHA) with grid surface and subsurface hydrological model 93/03/15 World Environmental and Water Resources Congress 2014@ sWater Without Borders
99 Quantifying Resilience to Coastal Flood Events: A Case Study of New York City a 93/03/15 World Environmental and Water Resources Congress a
100 Coastal Floodplain Mapping and Evaluation Using GIS and HEC-GeoRAS Models 93/03/15 ASCE World Environmental & Water Resources Congress 2014
101 Integration of Coastal Storm Inundation Model (GSSHA) with Grid Surface and Subsurface Hydrological Model 93/03/15 World Environmental and Water Resources Congress 2014
102 طراحی بهینه دو هدفه شبکه های توزیع آّب با در نظر گرفتن هزینه های ساخت و کیفیت آب 93/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
103 توسعه مدل ریزمقیاس سازی آماری بارش روزانه با روش SVM با به کار گیری دسته بندی بارش 92/11/30 پنجمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
104 ارزیابی راندمان فیلترهای متشکل از ماسه سیلیسی و کربن فعال در کاهش COD و EC آب خاکستری 92/11/07 اولین همایش ملی بازیافت آب
105 بررسی اثر حرارت‌دهی در کنار فرایند OSA در کاهش حجم لجن در راکتور ناپیوسته متوالی(SBR) 92/11/07 اولین همایش ملی بازیافت آب
106 ارزیابی رویکرد مطلوب در توسعه مشارکت عمومی در بازیافت پساب 92/11/07 اولین همایش ملی بازیافت آب
107 Assessment of Waste Water Treatment Facilities Resiliency to Coastal Flooding 92/10/20 7th International Perspective onWater Resources and the Environment
108 Assessment of waste water treatment facilities resiliency to coastal flooding 92/10/18 IPWE 2014
109 Minimizing the Adverse Effects of Contaminant Propagation in Water Distribution Networks Considering the Pressure-Driven Analysis Method 92/09/10 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
110 Reliability based Flood Management in Urban Watersheds Considering Climate Change Impacts 92/08/28 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
111 بهینه سازی چند هدفه کاهش هزینه های انرژی مصرفی و کلرزنی و افزایش قابلیت اطمینان تلفیقی در شبکه های توزیع آب 92/08/08 دوازدهمین کنفرانس هیدرولیک ایران
112 توسعه شاخص‌های ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف تصفیه‌خانه‌ فاضلاب 92/07/09 دانشگاه صنعتی امیرکبیر
113 Optimal Development of Regional Rain Network Using Entropy and Geostatistics 92/06/26 15th Annual Conference of the International Association for Mathematical Geosciences
114 Sustainability assessment of wastewater reuse alternatives using the evidential reasoning approach 92/06/13 JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
115 Sustainability assessment of wastewater reuse alternatives using the evidential reasoning approach 92/06/13 JOURNAL OF CLEANER PRODUCTION
116 Development of an Integrated Drought Evaluation and Monitoring System: Case Study of Aharchay River Basin 92/05/10 JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
117 Joint uncertainty analysis in river water quality simulation: a case study of the Karoon River in Iran 92/04/08 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
118 Life cycle assessment of pipes and piping process in drinking water distribution networks to reduce environmental impact 92/04/08 Sustainable cities and society
119 Development of a Coupled Model for Simulation of Urban Drainage Process Based on Cellular Automata Approach 92/03/29 Irrigation and Drainage
120 Self Organizing Gaussian Based DownScaling of Climate Data for Simulation of Urban Drainage Systems 92/03/11 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
121 Evaluation of Widespread Contaminant on Water Distribution Systems 92/03/02 World Environmental and Water Resources Congress 2013: Showcasing the Future
122 بهره وری و مدیریت بهینه هیدرولیکی و کیفی آب توسط الگوریتم مورچگان 92/02/26 اولین همایش ملی بحران آب
123 بهره برداری بهینه از منابع آب در شبکه های توزیع آب در جهت توسعه پایدار 92/02/26 اولین همایش ملی بحران آب
124 مدل مکان یابی ایستگاه های باران سنجی در حوضه کرخه با استفاده از معیار آنتروپی و واریانس خطا در محیط GIS 92/02/18 هفتمین کنگره ملی عمران
125 توسعه الگوریتم ارتقاء اطمینان پذیری کیفی شبکه‌های توزیع آب با حداقل سازی هزینه‌های پمپاژ 92/02/18 هفتمین کنگره ملی عمران
126 اولویت بندی گزینه های مدیریت و کاهش حجم لجن در تصفیه خانه های فاضلاب 92/02/18 هفتمین کنگره ملی عمران
127 بهینه نمودن میزان کلر مصرفی در شبکه های توزیع آب با درنظر گرفتن قابلیت اطمینان ایستگاه پمپاژ 92/02/18 هفتمین کنگره ملی عمران
128 بررسی تاثیر دور پمپ و نحوه تزریق کلر بر روی بهینه سازی کیفی شبکه های توزیع آب 92/02/18 هفتمین کنگره ملی عمران
129 ارائه الگوریتم برآورد هزینه طول عمری سد با استفاده از رویکرد فازی 92/02/06 همایش ملی پژوهشهای کاربردی در علوم و مهندسی
130 Joint uncertainty analysis in river water quality simulation: a case study of the Karoon River in Iran 91/12/11 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
131 ارائه مدلی جهت ارزیابی پایداری سدها با استفاده از تئوری فازی 91/11/29 اولین همایش ملی حفاظت و برنامهریزی محیطزیست
132 Vulnerability assessment of coastal regions to climate change: Case study of New York City 91/10/21 6th International Perspective on Water Resources the Environment Conference (IPWE 2013
133 Incorporating rainfall-runoff model parameters uncertainty in for flood risk management: A case study 91/10/21 6th International Perspective on Water Resources the Environment Conference (IPWE 2013
134 Development of integrated drought management indices in urban areas with surface water supply resources: A case study 91/10/21 6th International Perspective on Water Resources the Environment Conference (IPWE 2013
135 Development of a fuzzy based algorithm for quantification of dams sustainability: A case study 91/10/21 6th International Perspective on Water Resources the Environment Conference (IPWE 2013
136 The uncertainty analysis of model inputs and parameters in quality simulation of surface flow 91/10/21 6th International Perspective on Water Resources the Environment Conference (IPWE 2013
137 The Uncertainty Analysis of Model Parameters in Quality Simulation of Surface Flows 91/10/20 6th International Perspective on Water Resources and the Environment (IPWE)
138 Minimizing the amount of chlorine used in water distribution networks considering the hydraulic reliability 91/10/20 the 6th International Perspective On Warer Resources & The Environment (IPWE 2013)
139 Development of integrated drought management indices in urban areas with surface water supply resources: a case study 91/10/20 6th International Perspective on Water Resources and the Enviroment
140 Treatment of phenol in petrochemical wastewater considering turbidity factor by backlight cascade photocatalytic reactor 91/10/12 JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A CHEMISTRY
141 Long Lead Runoff Simulation Using Data Driven Models 91/10/12 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
142 Joint uncertainty analysis in river water quality simulation: a case study of the Karoon River in Iran 91/08/15 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
143 ارزیابی سهم تغییر اقلیم بر کاهش تراز آب دریاچه ارومیه 91/08/12 مطالعات میان رشته ای در علوم انسانی
144 Water Quality Based Multi-objective Optimal Design of Water Distribution Systems 91/08/12 WATER RESOURCES MANAGEMENT
145 Increasing Water Security: An Algorithm to Improve Water Distribution Performance 91/08/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
146 تعیین میزان بهینه دز کلر در شبکه های توزیع آب با در نظر گرفتن قابلیت اطمینان کیفی 91/06/21 سومین همایش ملی مدیریت جامع منابع آب
147 Water Quality Based Multi-objective Optimal Design of Water Distribution Systems 91/06/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
148 Dealing with the climate changes side effects on water stored with optimized pumps in water distribution networks 91/04/29 10th International Conference on Hydroinformatics HIC 2012
149 Reliability based Flood Management in Urban Watersheds Considering Climate Change Impacts 91/04/25 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
150 The uncertainty analysis of model inputs in surface water quality simulations 91/04/22 5th Engineering Conference-Encon 2012
151 Climate Change Impacts on Groundwater Resources:A Case Study 91/04/22 5th Engineering Conference-Encon 2012
152 Development of a Demand Driven Hydro - climatic Model for Drought Planning 91/04/20 WATER RESOURCES MANAGEMENT
153 Water Quality Based Multi-objective Optimal Design of Water Distribution Systems 91/04/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
154 The environmental impact assessment of drainage systems: a case study of the Karun river sugarcane development project 91/04/11 Archives of Agronomy and Soil Science
155 Development of a Coupled Model for Simulation of Urban Drainage Process Based on Cellular Automata Approach 91/04/11 Irrigation and Drainage
156 Long Lead Runoff Simulation Using Data Driven Models 91/04/10 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
157 Development of an Integrated Drought Evaluation and Monitoring System: Case Study of Aharchay River Basin 91/04/01 JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
158 Evaluation of Climate Change Impact on Future Bioclimatic Condition and Water Demand 91/03/04 World Environmental and Water Resources Congress 2012
159 EValuation of water distribution reliability under unpleasent contamination events 91/02/30 ASCE-EWRI 2012
160 Development of an algorithm for vulnerability zoning of water distribution network 91/02/30 ASCE-EWRI 2012
161 Development of a reliability based dynamic model of urban water supply system: a case study 91/02/30 Asce-EWRI 2012
162 climate change impacts on runoff evaluation 91/02/30 ASCE 2-EWRI 2012
163 تحلیل عدم قطعیت کمی و کیفی جریان رودخانه با استفاده از روش کاپولا 91/02/21 نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
164 تاریخچه توسعه منابع آب در خاورمیانه 90/12/04 همایش بین المللی دانش سنتی مدیریت منابع آب
165 Evaluation of climate change impacts on streamflow to a multiple reservoir system using a data-based mechanistic model aaaaaaaaaaaaaaa 90/11/12 JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE
166 Uncertainty based analysis of the impact of watershed phosphorus load on reservoir phosphorus concentration 90/11/11 JOURNAL OF HYDROLOGY
167 Evaluation of interactions among water resources management practices 90/10/22 IPWE 2012
168 Analysis of Future Hydro-climatic condition in a semi arid region: A case study 90/10/22 IPWE 2012
169 Evaluation of Joint Reliability of Treated Water in Water Treatment Plants Proceedings 90/10/22 IPWE 2012
170 Hierarchy process based vulnerability assessment of water distribution systems 90/10/22 IPWE 2012
171 Optimizing pump performance considering the qualitative constraints in water distribution networks 90/10/19 International Conference on Ecological Environmental and Biological Sciences (ICEEBS2012)
172 Reliability Assessment of the Water Supply System unde Future Extreme oClimate 90/10/11 BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY
173 Combined impact of inland and coastal floods: Mapping knowledge base for development of planning strategies 90/10/11 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
174 مقایسه اثرات زیست‌محیطی ناشی از ساخت و اجرای انواع لوله‌های شبکه توزیع آب با استفاده از روش ارزیابی چرخه حیات 90/10/11 مجله آب و فاضلاب
175 An evaluation of climate change impacts on extreme sea level variability: Coastal area of New York City 90/10/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
176 Evaluation of climate change impacts on streamflow to a multiple reservoir system using a data-based mechanistic model aaaaaaaaaaaaaaa 90/10/07 JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE
177 Self Organizing Gaussian Based DownScaling of Climate Data for Simulation of Urban Drainage Systems 90/07/18 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
178 بهینه سازی کیفی شبکه های توزیع آب براساس وضعیت دور پمپ، نحوه تزریق کلر و روش تحلیل 90/07/09 مجله آب و فاضلاب
179 Development of an Integrated Drought Evaluation and Monitoring System: Case Study of Aharchay River Basin 90/06/23 JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
180 Increasing Water Security: An Algorithm to Improve Water Distribution Performance 90/06/23 WATER RESOURCES MANAGEMENT
181 Increasing Water Security: An Algorithm to Improve Water Distribution Performance 90/06/01 WATER RESOURCES MANAGEMENT
182 Development of an Algorithm for Sustainability Based Assessment of Reservoir Life Cycle Cost Using Fuzzy Theory 90/05/15 WATER RESOURCES MANAGEMENT
183 Evaluation of climate change impacts on streamflow to a multiple reservoir system using a data-based mechanistic model 90/04/10 JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE
184 Increasing Water Security: An Algorithm to Improve Water Distribution Performance 90/04/10 WATER RESOURCES MANAGEMENT
185 Reliability Assessment of the Water Supply System unde Future Extreme oClimate 90/04/02 BULLETIN OF THE AMERICAN METEOROLOGICAL SOCIETY
186 Simulation of Streamflow to Reservoirs using a Data Based Mechanistic Model: A Case Study 90/03/05 Proceedings of the world Environmental water resources congress 2011
187 توسعه مدل پیش بینی بارش مناطق ساحلی با استفاده از پیش بینی کننده های اقلیمی 90/02/29 دومین کنفرانس ملی پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
188 Joint uncertainty analysis in river water quality simulation: a case study of the Karoon River in Iran 90/02/15 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
189 Long Lead Runoff Simulation Using Data Driven Models 90/02/15 INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING
190 ارزیابی عملکرد روشهای تحلیل مکانی بارش در مناطق هموار: مطالعه موردی استان سمنان 90/02/14 چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
191 ارزیابی اثر تغییر اقلیم بر منابع آب زیرزمینی: مطالعه موردی دشت رفسنجان 90/02/14 چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
192 توسعه مدل بارش-رواناب حوضه آبریز سد لار با استفاده از مدلهای DBM 90/02/14 چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
193 Optimum reliable operation of water distribution networks by minimising energy cost and chlorine dosage 90/02/11 Water SA
194 Prediction of sea level using a hybrid data driven model: New challenges after hurricane Sandy 90/01/12 WATER QUALITY EXPOSURE AND HEALTH
195 Minimizing the Adverse Effects of Contaminant Propagation in Water Distribution Networks Considering the Pressure-Driven Analysis Method 89/12/17 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
196 Improvement of Urban Drainage System Performance under Climate Change Impact : Case Study 89/10/11 JOURNAL OF HYDROLOGIC ENGINEERING
197 Optimum reliable operation of water distribution networks by minimising energy cost and chlorine dosage 89/10/11 Water SA
198 Evaluation of climate change impacts on streamflow to a multiple reservoir system using a data-based mechanistic model aaaaaaaaaaaaaaa 89/07/10 JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE
199 Uncertainty based analysis of the impact of watershed phosphorus load on reservoir phosphorus concentration 89/06/27 JOURNAL OF HYDROLOGY
200 Self Organizing Gaussian Based DownScaling of Climate Data for Simulation of Urban Drainage Systems 89/06/10 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
201 Selection of Most Appropriate Indicators in Development of Drought Monitoring Schemes 89/04/16 HYDROLOGYHYSRAULICS AND WATER RESOURCES IN AN UNCERTAIN ENVIROMENT (CANADA WATER 2010
202 Development of Vulnerability Assesssment Algorithm for Water Resources Through a Watershed 89/04/16 HYDROLOGYHYSRAULICS AND WATER RESOURCES IN AN UNCERTAIN ENVIROMENT (CANADA WATER 2010
203 Development of Vulnerability Assesssment Algorithm for Water Resources Through a Watershed 89/04/16 HYDROLOGYHYSRAULICS AND WATER RESOURCES IN AN UNCERTAIN ENVIROMENT (CANADA WATER 2010
204 Statistical Downscaling of GCM Simulations for Estimation of Climate Change Impacts on Drought Characteristics A Case Study 89/04/16 HYDROLOGYHYSRAULICS AND WATER RESOURCES IN AN UNCERTAIN ENVIROMENT (CANADA WATER 2010
205 The Effects of Climate Change on the Bioclimatic Future of Human Conditions: A Case Study 89/04/16 HYDROLOGY HYDRAULICS AND WATER RESOURCES IN AN UNCERTAIN ENVIRONMENT (CANADA WATER 2010)
206 Selection of Appropriate Indicators for Development of Drought Monitoring Schemes 89/04/16 HYDROLOGYHYSRAULICS AND WATER RESOURCES IN AN UNCERTAIN ENVIROMENT (CANADA WATER 2010
207 Self Organizing Gaussian Based DownScaling of Climate Data for Simulation of Urban Drainage Systems 89/03/11 JOURNAL OF IRRIGATION AND DRAINAGE ENGINEERING-ASCE
208 Risk Analysis in Development of Reconstruction and Rehabilitation Programs of Urban Water Infrastructures 89/03/02 World Environmental and Water Resources Congress 2010: 1960 Challenges of Change. 2010 ASCE
209 Rainfall Downscaling Using Statistical Downscaling Model and Canonical Correlation Analysis: A Case Study 89/03/02 World Environmental and Water Resources Congress 2010: 1960 Challenges of Change. 2010 ASCE
210 تعیین شاخص هایی جهت ارزیابی آسیب پذیری مخازن: مطالعه موردی 89/02/23 نخستین کنفرانشس ملی ژوهش های کاربردی منابع آب ایران
211 تعیین شاخصهایی جهت ارزیابی آسیبپذیری مخازن: مطالعه موردی 89/02/23 اولین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
212 توسعه شاخص پایش خشکسالی شهری: مطالعه موردی شهر تهران 89/02/23 اولین کنفرانس پژوهشهای کاربردی منابع آب ایران
213 An algorithm for optimisation of a rain gauge network based on geostatistics and entropy concepts using GIS 88/10/01 JOURNAL OF SPATIAL SCIENCE
214 Treatment of phenol in petrochemical wastewater considering turbidity factor by backlight cascade photocatalytic reactor 88/10/01 JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A CHEMISTRY
215 Long-lead Forecasting of Monthly Rainfall Using Large Scale Climate Signals and Statistical Desegregation Models 88/06/11 ASCE-EWRI Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress Kansas City MO 17-21 May
216 Development of an Algorithm for Evaluation of Reservoir Vulnerability in Disasterst 88/04/22 IAHR Vancouver Canada Augus
217 آموزش مهندسی با نگاه محیط زیست توسعه هرم فکری هالیستیک اکولوژیکی 88/03/12 اموزش مهندسی 1404
218 Evaluation of Uncertainty in Urban Water Drainage System Performance 88/03/07 ICWR Malaysia 26-27 May
219 Development of Sustainable Water Supply Scheme in Reservoir Operation A Case Study 88/02/31 ASCE-EWRI Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress Kansas City MO 17-21 May
220 ارزیابی ریسک بهرهبرداری از سیستمهای شهری 88/02/18 هشتمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران شیراز
221 توسعه دانش نرم افزاری در طراحی شبکههای توزیع آب شهری تدوین پردازشگر بهینهسازی 88/02/18 هشتمین کنگره بینالمللی مهندسی عمران شیراز
222 Pressure Zoning Approach for Leak Detection in Water Distribution Systems Based on a Multi Objective Ant Colony Optimization 88/01/12 WATER RESOURCES MANAGEMENT
223 Development of a Demand Driven Hydro - climatic Model for Drought Planning 88/01/12 WATER RESOURCES MANAGEMENT
224 Pressure Zoning Approach for Leak Detection in Water Distribution Systems Based on a Multi Objective Ant Colony Optimization 87/11/20 WATER RESOURCES MANAGEMENT
225 Design of Water Distribution Networks Using Scattered Search A Case Study 87/10/26 WEES
226 Rainfall Prediction Considering the Climate Signals Using Hybrid KNN-ANN Model 87/10/21 -
227 Life cycle assessment of pipes and piping process in drinking water distribution networks to reduce environmental impact 87/10/12 Sustainable cities and society
228 Minimizing the Adverse Effects of Contaminant Propagation in Water Distribution Networks Considering the Pressure-Driven Analysis Method 87/10/12 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
229 مدیریت جامع منابع آب چالشها و دغدغههای حوضه آبریز اهرچای 87/07/25 سومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
230 تدوین الگوی نگرش پایدار در مدیریت یکپارچه آب شهری 87/03/16 همایش مدیریت تامین تقاضا و مصرف آب شهری در استان تهران
231 الگوی پیشبینی شدت و مدت خشکسالی مطالعه موردی 87/02/28 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران دانشگاه تهران
232 Evaluation of Uncertainties in Downscaling Precipitation due to Climate Change Scenarios 87/02/21 Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congres
233 Development of an Algorithm for Contingency Planning in Dry Period 87/02/21 Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress
234 Developing Virtual Drought Exercise Scenarios A Case Study 87/02/21 Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress
235 Middle Eastern Hydrologic History and Water Developments 87/02/21 Proceedings of the World Environmental and Water Resources Congress
236 Evaluation of Urban Floods Considering Climate Change Impacts 87/02/18 4the International Conference on Flood Defense
237 Development of an Algorithm for Evaluation of a Water Treatment Plant Performance 87/02/17 Proceedings of the World Environmental and Water Resources
238 بهره برداری از منابع آب رویکرد جامع و پایدار 86/11/05 اولین همایش سازگاری با کم آبی و نمایشگاه بین المللی تجهیزات بهینه ساری مصرف آب و کشاورزی شهری
239 ارتقا راندمان فرایند هوازی-ته‌نشینی- بی‌هوازی در کاهش حجم لجن در راکتور ناپیوسته متوالی 86/10/11 بازیافت آب
240 Uncertainty based analysis of the impact of watershed phosphorus load on reservoir phosphorus concentration 86/10/11 JOURNAL OF HYDROLOGY
241 Determining the robust optimal set of BMPs for urban runoff management in data-poor catchments 86/10/11 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT
242 Increasing Water Security: An Algorithm to Improve Water Distribution Performance 86/10/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
243 بحران آب: آمادگی سیستم تامین و توزیع آب" دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی 86/10/05 دومین همایش مقابله با سوانح طبیعی
244 Evaluation of System Readiness in Urban High Water Demand Seasons 86/07/06 Conference on Demand Management
245 Evaluation of Spans Characteristics Considering Climate Change Effects 86/04/06 Second International Conference on Earth Systems Modeling
246 Climate Change and Water Availability 86/04/06 Second International Conference on Earth Systems Modeling
247 Prediction of Mosoon Rainfall Using Large Scale Climate Signals: A Case Study 86/02/16 ASCE-EWRI Congress 2007
248 Assessment of Uncertainty in Flood Forecasting using downscaled rainfall data 86/02/16 ASCE-EWRI Congress 2007
249 جامع نگری در مدیریت خشکسالی حوزه آبریز اهر چای 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
250 شاخصهای پایداری در مدیریت منابع آب 85/12/07 ششمین همایش ملی دوسالانه انجمن متخصصان محیط زیست
251 Reliability-Based Assessment of Lifecycle Cost of Urban Water Distribution Infrastructures 85/11/15 JOURNAL OF INFRASTRUCTURE SYSTEMS
252 تدوین شاخص ترکیبی خشکسالی و پیش بینی آن با استفاده از شبکه های عصبی 85/11/04 دومین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران
253 Development of an Optimal Reservoir Operation Scheme Using Extended Evolutionary Computing Algorithms Based on Conflict Resolution Approach: A Case Study 85/10/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
254 Analysis of Spatial Variation of Precipitation Considering Virtual Stations: A Case Study 85/09/29 An International Perspective on Environmental and Water Resources
255 Effects of large Scale Climate Signal on Iran Monsoon Rainfall 85/09/29 An International Perspective on Environmental and Water Resources
256 Flood Forecasting using downscale long-lead Precipitation forecost 85/08/01 The second Korea-Iran Joint Workshop on Climate Modeling
257 چالشها و فرصتهای بکارگیری مدلهای بهره برداری بهینه از سیستم های منابع آب 85/06/15 اولین همایش منطقه ای بهره برداری بهینه از منابع آب حوضه های کارون و زاینده رود
258 Improvment of Water Network Reliability : A Conflict Resolution Approach 85/03/04 ٌWorld Environmental and Water Resources Congress 2006
259 Development of an Object Oriented Programming Model for Water Transfer in Tehran Metropolitan Area 84/06/04 10th International Congress on Urban Drainage
260 Development of an Algorithm for Sustainability Based Assessment of Reservoir Life Cycle Cost Using Fuzzy Theory 84/06/01 WATER RESOURCES MANAGEMENT
261 Combined impact of inland and coastal floods: Mapping knowledge base for development of planning strategies 84/01/12 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
262 Self-Organizing Gaussian-Based Downscaling of Climate Data for Simulation of Urban Drainage Systems 83/11/13 the American Society of Civil Engineering (ASCE Journal of Legal Affairs and Dispute Resolution in Engineering and Construction
263 ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺭﻭﺵ ﺍﺭﺯﻳﺎﺑﻲ ﻫﻤﮕﺬﺍﺷـﺖ ﻓـﺎﺯ ﻱ ﺩﺭ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮔﺰﻳﻨﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺁﺑﮕﻴﺮﻱ ﺍﺯ ﻟﺠﻦ ﺗﺼﻔﻴ ﻪﺧﺎﻧﻪ ﺷﻬﺮﮎ ﻗﺪﺱ ﺗﻬﺮﺍﻥ 83/11/13 مجله آب و فاضلاب
264 Pressure Zoning Approach for Leak Detection in Water Distribution Systems Based on a Multi Objective Ant Colony Optimization 83/10/12 WATER RESOURCES MANAGEMENT
265 Development of an Optimal Reservoir Operation Scheme Using Extended Evolutionary Computing Algorithms Based on Conflict Resolution Approach: A Case Study 83/10/12 WATER RESOURCES MANAGEMENT
266 ارزیابی عملکرد بهره برداری از سدهای حوضه آبریز ارومیه با رویکرد پویایی سیستم ها 83/04/11 مطالعات جغرافیایی مناطق خشک
267 An evaluation of climate change impacts on extreme sea level variability: Coastal area of New York City 82/10/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
268 توسعه بهینه شبکه باران سنجی با استفاده از روش کریجینگ و آنتروپی در محیط GIS (مورد مطالعه: حوضه آبریز کرخه) 82/10/11 پژوهشهای جغرافیای طبیعی
269 Increasing Water Security: An Algorithm to Improve Water Distribution Performance 82/10/11 WATER RESOURCES MANAGEMENT
270 Pressure Zoning Approach for Leak Detection in Water Distribution Systems Based on a Multi Objective Ant Colony Optimization 82/10/07 WATER RESOURCES MANAGEMENT
271 An algorithm for optimisation of a rain gauge network based on geostatistics and entropy concepts using GIS 81/12/10 JOURNAL OF SPATIAL SCIENCE
272 An algorithm for optimisation of a rain gauge network based on geostatistics and entropy concepts using GIS 81/12/10 JOURNAL OF SPATIAL SCIENCE
273 Reliability based Flood Management in Urban Watersheds Considering Climate Change Impacts 81/10/11 JOURNAL OF WATER RESOURCES PLANNING AND MANAGEMENT-ASCE
274 Optimum reliable operation of water distribution networks by minimising energy cost and chlorine dosage 78/10/11 Water SA
275 Treatment of phenol in petrochemical wastewater considering turbidity factor by backlight cascade photocatalytic reactor 78/10/09 JOURNAL OF PHOTOCHEMISTRY AND PHOTOBIOLOGY A CHEMISTRY
276 Reliability Assessment of the Water Supply Systems under Uncertain Future Extreme Climate Conditions 78/10/09 EARTH INTERACTIONS
277 Increasing Water Security: An Algorithm to Improve Water Distribution Performance 78/10/09 WATER RESOURCES MANAGEMENT
278 Development of a Demand Driven Hydro - climatic Model for Drought Planning 78/10/09 WATER RESOURCES MANAGEMENT
279 Improvement and prediction of OSA system performance in sludge reduction through integration with thermal and mechanical treatment 78/10/09 Water Science and Technology
280 Evaluation of climate change impacts on streamflow to a multiple reservoir system using a data-based mechanistic model aaaaaaaaaaaaaaa 78/10/09 JOURNAL OF WATER AND CLIMATE CHANGE
281 The environmental impact assessment of drainage systems: a case study of the Karun river sugarcane development project 75/01/01 Archives of Agronomy and Soil Science
282 Integration of inland and coastal storms for flood hazard assessment using a distributed hydrologic model 75/01/01 ENVIRONMENTAL EARTH SCIENCES
283 Determining the robust optimal set of BMPs for urban runoff management in data-poor catchments 73/07/01 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT
284 The environmental impact assessment of drainage systems: a case study of the Karun river sugarcane development project 70/01/01 Archives of Agronomy and Soil Science
285 Determining the robust optimal set of BMPs for urban runoff management in data-poor catchments 66/01/01 JOURNAL OF ENVIRONMENTAL PLANNING AND MANAGEMENT
286 Development of a Demand Driven Hydro - climatic Model for Drought Planning 63/05/01 WATER RESOURCES MANAGEMENT
287 Development of an algorithm for risk-based management of wastewater reuse alternatives 30/91/11 Journal of water reuse and desalination
288 Development of an Optimal Reservoir Operation Scheme Using Extended Evolutionary Computing Algorithms Based on Conflict Resolution Approach: A Case Study 20/32/28 WATER RESOURCES MANAGEMENT
289 Development of an Optimal Reservoir Operation Scheme Using Extended Evolutionary Computing Algorithms Based on Conflict Resolution Approach: A Case Study 20/32/25 WATER RESOURCES MANAGEMENT
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 بررسی عملکرد ضایعات کشاورزی و خاکستر آنها در حذف فنل از فاضلاب‌ها احمدی نژاد سیدامید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.10.25
2 بازسازی و نوسازی شبکه های توزیع آب با درنظر گرفتن افزایش قابلیت اطمینان کیفی کاظمی سوچلمائی محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.31
3 توسعه ساختار بهینه مدیریت و بازیافت رواناب های سطحی شهری مرزبان مریم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.18
4 صحت سنجی و اصلاح مدل ارزیابی آسیب پذیری آبخوان دراستیک با استفاده از ردیابهای ایزوتوپی فهام مریم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.03.30
5 توسعه الگوریتم ارتقاء عملکرد شبکه توزیع آب مبتنی بر شاخص ارزش با استفاده از پویایی های سیستم حاجی بابائی محسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.11.10
6 مدلسازی پیوند آب و انرژی با تمرکز بر بخش عرضه و تقاضا در سیستم های آب شهری سالار امیرحسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.11.08
7 مدیریت بهینه رواناب های سطحی شهری با رویکرد حداکثر سازی اطمینان پذیری و آب بازیافتی دین محمدی نیلوفر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.06
8 ارتقا عملکرد روش هوازی - ته نشینی در کاهش حجم لجن تولیدی سامانه با استفاده از مواد شیمیایی و اموج اولتراسونیک مصوری سروناز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.05
9 ریز مقیاس نمایی آماری بارش های زیر روزانه با کمک روش قطعات (MOF) جهت بررسی اثرات تغییر اقلیم بر رویدادهای حدی بارش رفعت نژاد آوا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.05
10 توسعه شاخص های ارزیابی عملکرد تصفیه خانه های آب در جهت مدیریت ریسک بهره برداری سلطان کریمی حمید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.04
11 توسعه مدل کاربردی جهت بهربرداری بهینه از تصیفه خانه فاضلاب با لحاظ نمودن مشخصه های جریان ورودی فروزان مهر فرهنگ کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.04.26
12 توسعه الگوریتم شناسایی و مواجهه با شرایط بحرانی ناشی از ورود آلاینده در شبکه توزیع آب حسامی حمید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.27
13 تحلیل گزینه های بازیافت پساب با استفاده از روش تحلیل چرخه عمر آخوندی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.28
14 تحلیل ریسک گزینه های بازیافت پساب با استفاده از رویکرد فازی شاکری حسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.08.30
15 توسعه ی مدل بهینه ی مدیریت و بازیافت پساب جهت ارتقای ظرفیت قابلیت اطمینان تامین آب حوضه ی آبریز شیخ الاسلامی درسا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.30
16 حداقل سازی اثرات ناشی از انتشار آلودگی در شبکه‌های توزیع آب بر اساس تحلیل مبتنی بر فشار ظفری محسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.15
17 ارزیابی ایستایی (robustness) گزینه های بهینه ی مدیریت در بهبود عملکرد سیستم های زهکشی رواناب شهری امین جواهری سیدمحمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.02.22
18 ارتقا اطمینان پذیری بهره برداری از مخازن در شرایط خشکسالی با لحاظ کردن مشخصات خشکسالی در قوانین بهره برداری (Hedging rules) وجودی مهربانی لیلا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.10.30
19 طراحی بهینه دو هدفه شبکه های توزیع آب با در نظر گرفتن پارامترهای کیفی شکوهی میثم کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.10.27
20 توسعه الگوی پایش پذیری منابع تامین آب در شرایط خشکسالی با در نظر گرفتن اثرات تغییر اقلیم جوان بختی محسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.12
21 ارائه الگوریتمی برای ارزیابی عملکرد واحدهای مختلف تصفیه خانه های فاضلاب غلامی مایانی محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.11
22 ارزیابی اثر حوضچه‌های جانبی بیهوازی در کاهش حجم لجن تولیدی در تصفیه فاضلاب به روش لجن فعال زارع سیدسجاد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.10
23 بهینه سازی فرآیند لجن فعال در تصفیه خانه های فاضلاب شهری باقرزاده چهره علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.06.10
24 توسعه الگوریتم انتخاب گزینه بهینه مدیریت لجن تولیدی در فرایند تصفیه فاضلاب امراللهی محمدصادق کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.22
25 برآورد هزینه های طول عمر توسعه و بهره برداری سد با توجه به پایداری سیستم وحدت ابواسحق حمید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.03.08
26 بهینه سازی عملکرد پمپ و کیفیت آب در شبکه های توزیع آب بابائی نادیا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.02.23
27 توسعه الگوریتم تحلیل همزمان عدم قطعیت متغیرهای کمی و کیفی در شبیه سازی کیفی رودخانه شجاعی منا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.10.20
28 توسعه الگوریتم پویای ارزیابی آمادگی سیستم تامین آب شهری گوهریان عرفان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.10.26
29 بهره برداری بهینه از پساب و منابع آب زیرزمینی برای مصارف کشاورزی با در نظر گرفتن کیفیت آب و عدم قطعیت های منابع و مصارف شخص امام پور سیده فاطمه کارشناسیارشد
30 توسعه الگوریتم انطباقی جهت بهره برداری از مخازن در شرایط خشکسالی با توجه به اثرات تغییر اقلیم وهابی محمدعلی کارشناسی ارشد ناپیوسته
31 توسعه ساختار بهینه فرآیند فتوکاتالیست آبشاری در تصفیه فاضلاب های کدر حاوی فنل خاکسار امیرمحمد دکتری تخصصی PhD

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021