اطلاعات عضو هیات علمیتصویر وجود ندارد. اطلاعات شخصی
نام خانوادگی وهدانی
نام شهرام
درجه دانشیار

اطلاعات تماس
وب‌سایت RTIS2
شماره تلفن 021 6111 2271
شماره تلفن همراه
پست الکترونیک svahdani@ut.ac.ir
شماره اتاق 368

اطلاعات تحصیلی
گرایش مهندسی سازه
کارشناسی راه و ساختمان, دانشگاه تهران - 1352
کارشناسی ارشد عمران سازه, USC - 1357
دکتری عمران سازه, USC - 1361

درس های ارائه شده
1 روش اجزاء محدود
2 مکانیک محیط های پیوسته
3 مدل سازی سازه ها
4 روشهای تحلیل لرزه ای
مقالات
# عنوان مقاله نوع تاریخ انتشار نام نشریه/عنوان همایش
1 ارزیابی به کارگیری استفاده از المان نامحدود در مساله اندرکنس سد و مخزن با دیدگاه اویلری 94/06/31 کنفرانس سالانه بین المللی عمران معماری و شهرسازی
2 تعیین فشار هیدرودینامیکی وارد بر سد بتنی بر اثر اندرکنش سد و مخزن با کمک روابط تولرین 94/06/18 دومین کنفرانس بین المللی سد و مهندسی لرزه ای
3 ارزیابی جابجایی ماندگار درکوله ی پلهای خاک مسلح دراثرزلزله 93/02/18 هشتمین کنگره ملی مهندسی عمران
4 A FULL NONLINEAR CURVED BEAM ELEMENT WITH MIXED FORMULATION IN STATE SPACE 93/02/15 10 world congress on computational mechanics
5 اثر طیف طرح بر طراحی ساختمان‌های بلند با تغییرات ناگهانی در پلان 93/02/04 پنجمین کنفرانس ملی زلزله و سازه
6 اثر میزان تغییرات ناگهانی جرم بر تغییرشکل سازه‌های بلند 92/10/05 چهارمین کنفرانس ملی سازه و فولاد
7 Seismic Capacity Diagram of Concrete Gravity Dams with Energy Balance Method 92/06/07 International Conference on Mechanical and Industrial Engineering
8 Seismic Performance Assessment of a Concrete Gravity Dam using Static Pushover Analysis 92/05/24 The Conference on Commercialization, National Development and Engineering Sciences
9 بررسی و بهبود رفتار لرزه ای ساختمان بلند دوگانه متشکل از قاب خمشی و قاب مهاربندی شده واگرا 92/02/18 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
10 بهینه سازی الگوریتم شماره گزاری مجدد آرایه شناسایی معادلات در روش اجزای محدود 92/02/18 هفتمین کنگره ملی مهندسی عمران
11 Energy-based pushover approach to estimate the seismic behavior of structures; a review 92/02/06 4th National Conference on Earthquake and Structure
12 طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد قاب های فلزی مهاربندی شده واگرا با تیر پیوند میانی 91/10/05 سومین کنفرانس ملی سازه و فولاد
13 طراحی پلاستیک بر اساس عملکرد قاب¬های فلزی مهاربندی شده واگرا با تیر پیوند میانی 91/10/05 سومین کنفرانس ملی کاربرد فولادهای پراستحکام در صنعت سازه
14 Study of Seismic Behavior of a Tall Eccentrically Braced Frame Dual System Based on ASCE 7-05 91/07/27 3rd National Conference on Earthquake and Structure
15 A Full Nonlinear Curved Beam Element with Mixed Formulation in State Space 91/04/23 10th World Congress on Computational Mechanics
16 A Comparison of FEMA 302 with 2800 Code for Seismic Evaluation of Sallow Tunnels based on Performance 91/03/04 World Tunnel Congress
17 Application of a force-based state space approach to geometrically nonlinear curved beams 91/02/21 9th International Congress on Civil Engineering
18 Seismic behavior of setback and pyramid-shaped steel moment-resisting frames designed by an energy-based method 90/10/21 STESSA 2012
19 تحلیل دیوار خاک مسلح به روش تحلیل همگن محیط دوفازی 89/08/12 چهارمین همایش بین المللی مهندسی ژئوتکنیک و مکانیک خاک ایران
20 الگوی بارگذاری جانبی مناسب در ارزیابی لرزه ای سدهای بتنی دو قوسی بر اساس عملکرد 89/07/30 سومین کنفرانس بین المللی مقاوم سازی لرزه ای
21 Seismic Analysis of Double Curved Arch Dams Based Performance 89/07/30 World Congress on Engineering and Computer Science 2010
22 Use of the Energy Concept in the Design of Steel High-rise Pyramid-Shaped Buildings 89/07/08 9th International Congress on Advances in Civil Engineering
23 Seismic Assessment of Double-Curved Arch Dams 89/05/21 5th Civil Engineering Conference in the Asian Region and Australasian Structural Engineering Conference 2010
24 ارزیابی لرزه ای سدهای خاکی با تحلیل های غیر خطی معادل استاتیکی 88/08/07 اولین کنفرانس ملی مهندسی و مدیریت زیرساختها
25 ارزیابی عملکرد دیوارهای بتن مسلح در زلزله به روش بار افزون 88/02/23 هشتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
26 به کارگیری روش تکرار تحلیل خطی در تحلیل لرزه ای سدهای بتنی وزنی 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
27 ارائه روش تحلیل غیر خطی سازه های خمشی با استفاده از روش تحلیل تکرار خطی 87/02/19 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
28 رفتار بار تغییر مکان جانبی در سازه های با رفتار برشی 87/02/08 چهارمین کنگره ملی مهندسی عمران
29 معیارهای انتخاب شتاب نگاشتها و چگونگی مقیاس دهی آنها بمنظور استفاده در ارزیابی ایمنی سازه برج تهران 86/08/30 همایش ارزیابی ایمنی و بهسازی لرزه ای- مطالعه موردی برج تهران
30 تهیه طرح بهسازی لرزه ای سازه برج 56 طبقه تهران 86/08/30 همایش ارزیابی ایمنی و بهسازی لرزه ای- مطالعه موردی برج تهران
31 تحلیل 3 بعدی پایداری جبهه حفاری تونل های دایره ای در خاک های همگن 86/07/26 سومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
32 Effects of time domain ground motion scaling method on nonlinear responce of tall shear walls and RC structures 86/04/08 9th canadian conference on earthquake engineering
33 Seismic Retrofitting of a 56-Story RC Tall Building Based on a Nonlinear Dynamic Performance Evaluation 86/04/08 9th Canadian Conference on Earthquake Engineering
34 ارائه نرم افزار المان محدود برای تحلیل جامع دینامیکی غیر خطی سدهای بتنی قوسی 86/02/13 سومین کنگره ملی مهندسی عمران
35 تحلیل برگشتی پوشش تونل به روش حداقل مجموع مربعات نیروها و تخمین پارامترهای ژئوتکنیکی توده خاک 85/04/21 هفتمین کنفرانس تونل ایران
36 تعمیم روش همگرایی همجواری به تحلیل تونل های دایروی در حالت تنش غیریکنواخت 85/04/21 هفتمین کنفرانس تونل ایران
37 مدلسازی المان محدود رفتار غیر خطی جابجایی های بزرگ سازه های بتنی با استفاده از المانهای ایزوپارامتریک سه بعدی 85/02/20 هفتمین کنگره بین المللی مهندسی عمران
38 Participation of Hysteretic Damping in Pushover Analysis of Bending Structures 85/02/02 8th US National Conference on Earthquake engineering
39 بررسی رفتار حفاظت پوشش تونل و توده سنگ مجاور در ناحیه گسلی توسط تحلیل های غیرخطی مطالعه موردی تونل گاوشان گسل مروارید 83/09/26 دومین کنفرانس مکانیک سنگ ایران
40 Seismic Isolation of Tunnel Lining – A Case Study of the Gavoshan Tunnel in the Morvarid Fault in IRAN 83/03/07 Proceedings of World Tunnel Congress and 13th ITA Assembly
41 ارزیابی روش تقریبی تحلیل اندرکنش پوشش فلزی و توده سنگ در تونلهای آب بر_مطالعه موردی سد کارون 4 82/04/07 کنفرانس ملی نیروگاههای آبی کشور
42 کاربرد روش همگرایی همجواری در مقاطع غیر دایروی 80/08/09 پنجمین کنفرانس تونل ایران
43 طرح ابزار دقیق و تحلیل نتایج رفتار سنجی در یک تونل بزرگراه شهری 80/08/09 پنجمین کنفرانس تونل ایران
44 معرفی سه روش جدید جهت انتگرال گیری گام به گام در مسائل دینامیکی 78/07/29 اولین کنفرانس علمی تخصصی انجمن مهندسان راه و ساختمان ایران
45 Displacement Field Approximations for Force - Based Elements in Large Displacement Analyses Journal of Applied Mathematics
46 Displacement Field Approximations for Force - Based Elements in Large Displacement Analyses Journal of Applied Mathematics
47 Displacement Field Approximations for Force - Based Elements in Large Displacement Analyses Journal of Applied Mathematics
48 Displacement Field Approximations for Force - Based Elements in Large Displacement Analyses Journal of Applied Mathematics
49 تحلیل دینامیکی غیر خطی هندسی سدهای بتنی قوسی مجله بین المللی علوم مهندسی
50 Reliability of simplified load sharing in the analysis of tunnels; case study of Karun IV International Journal on Hydropower and Dams
51 Improved Displacement-Field Approximation for Geometrical Nonlinear Flexibility-Based Planar Curved Element in State Space # Mechanics Based Design of Structures and Machines
52 Improved Displacement-Field Approximation for Geometrical Nonlinear Flexibility-Based Planar Curved Element in State Space # Mechanics Based Design of Structures and Machines
53 Improved Displacement-Field Approximation for Geometrical Nonlinear Flexibility-Based Planar Curved Element in State Space # Mechanics Based Design of Structures and Machines
54 Improved Displacement-Field Approximation for Geometrical Nonlinear Flexibility-Based Planar Curved Element in State Space # Mechanics Based Design of Structures and Machines
55 Improved displacement field approximation for geometrical nonlinear flexibility - based planar curved element in state space Mechanics Based Design of Structures and Machines
56 Improved displacement field approximation for geometrical nonlinear flexibility - based planar curved element in state space Mechanics Based Design of Structures and Machines
57 Improved displacement field approximation for geometrical nonlinear flexibility - based planar curved element in state space Mechanics Based Design of Structures and Machines
58 Improved displacement field approximation for geometrical nonlinear flexibility - based planar curved element in state space Mechanics Based Design of Structures and Machines
59 An Experimental Evaluation of Shear and Torsional Behavior in Concrete Blocks Reinforced with Polymer Belt Global Journal of Science, Engineering and Technology
60 تحلیل دینامیکی غیرخطی سدهای بتنی قوسی با مدلهای الاستوپلاستیک بتن نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
61 Reduced stiffness method for nonlinear analysis of structural frames SCIENTIA IRANICA
62 Reduced stiffness method for nonlinear analysis of structural frames SCIENTIA IRANICA
63 Reduced stiffness method for nonlinear analysis of structural frames SCIENTIA IRANICA
64 Reduced stiffness method for nonlinear analysis of structural frames SCIENTIA IRANICA
65 Reduced stiffness method for nonlinear analysis of structural frames SCIENTIA IRANICA
66 تحلیل اثر تشدید در دره های آبرفتی vشکل با استفاده از سیستم نوروفازی نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
67 Numerical-aided design of fiber reinforced concrete tunnel segment joints subjected to seismic loads CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
68 Numerical-aided design of fiber reinforced concrete tunnel segment joints subjected to seismic loads CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
69 Numerical-aided design of fiber reinforced concrete tunnel segment joints subjected to seismic loads CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
70 Numerical-aided design of fiber reinforced concrete tunnel segment joints subjected to seismic loads CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS
71 Dynamic simulation of ground motions from scenario earthquakes on the North Tehran Fault GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL
72 Dynamic simulation of ground motions from scenario earthquakes on the North Tehran Fault GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL
73 Dynamic simulation of ground motions from scenario earthquakes on the North Tehran Fault GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL
74 Dynamic simulation of ground motions from scenario earthquakes on the North Tehran Fault GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL
75 ارزیابی پاسخ دینامیکی پوشش تونل های دایروی به عبور امواج تخت نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
76 Improved Formulation in Mixed - Based State - Space Approach for Large Displacement Inelastic Analysis of Frames Journal of Engineering Mechanics - ASCE
77 Improved Formulation in Mixed - Based State - Space Approach for Large Displacement Inelastic Analysis of Frames Journal of Engineering Mechanics - ASCE
78 Improved Formulation in Mixed - Based State - Space Approach for Large Displacement Inelastic Analysis of Frames Journal of Engineering Mechanics - ASCE
79 Improved Formulation in Mixed - Based State - Space Approach for Large Displacement Inelastic Analysis of Frames Journal of Engineering Mechanics - ASCE
80 Estimation of Seismic Deformation Demands of Tall Buildings with Symmetric Setbacks World Academy of Science, Engineering and Technology
81 Seismic evaluation of a 56 story residential reinforced concrete high rise building based on nonlinear dynamic time history analysis Structural Design of Tall and Special Buildings
82 Seismic evaluation of a 56 story residential reinforced concrete high rise building based on nonlinear dynamic time history analysis Structural Design of Tall and Special Buildings
83 Seismic evaluation of a 56 story residential reinforced concrete high rise building based on nonlinear dynamic time history analysis Structural Design of Tall and Special Buildings
84 Seismic evaluation of a 56 story residential reinforced concrete high rise building based on nonlinear dynamic time history analysis Structural Design of Tall and Special Buildings
85 Dynamic response of lined circular tunnel to plane harmonic waves TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY
86 Dynamic response of lined circular tunnel to plane harmonic waves TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY
87 Dynamic response of lined circular tunnel to plane harmonic waves TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY
88 Dynamic response of lined circular tunnel to plane harmonic waves TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY
89 Seismic isolation of tunnel lining - a case study of the Gavoshan tunnel in the Morvarid Fault” TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY
90 Seismic isolation of tunnel lining - a case study of the Gavoshan tunnel in the Morvarid Fault” TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY
91 Seismic isolation of tunnel lining - a case study of the Gavoshan tunnel in the Morvarid Fault” TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY
92 Seismic isolation of tunnel lining - a case study of the Gavoshan tunnel in the Morvarid Fault” TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY
93 Derivation of the consistent flexibility matrix for geometrically nonlinear Timoshenko frame finite element Finite Elements in Analysis and Design
94 Derivation of the consistent flexibility matrix for geometrically nonlinear Timoshenko frame finite element Finite Elements in Analysis and Design
95 Derivation of the consistent flexibility matrix for geometrically nonlinear Timoshenko frame finite element Finite Elements in Analysis and Design
96 Derivation of the consistent flexibility matrix for geometrically nonlinear Timoshenko frame finite element Finite Elements in Analysis and Design
97 Broad-band simulation of M7.2 earthquake on the North Tehran fault, considering non-linear soil effects GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL
98 Broad-band simulation of M7.2 earthquake on the North Tehran fault, considering non-linear soil effects GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL
99 Broad-band simulation of M7.2 earthquake on the North Tehran fault, considering non-linear soil effects GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL
100 Broad-band simulation of M7.2 earthquake on the North Tehran fault, considering non-linear soil effects GEOPHYSICAL JOURNAL INTERNATIONAL
101 تحلیل و طراحی مبتنی بر عملکرد پوشش سگمنتی تونلها نشریه دانشکده فنی دانشگاه تهران
102 Rehabilitation of a High-rise Coupled Shear Wall System in a 56 Story Residential Reinforced Concrete Building (Tehran Tower), Based on Nonlinear Dynamic Time-history Analyses Structural Design of Tall and Special Buildings
103 Rehabilitation of a High-rise Coupled Shear Wall System in a 56 Story Residential Reinforced Concrete Building (Tehran Tower), Based on Nonlinear Dynamic Time-history Analyses Structural Design of Tall and Special Buildings
104 Rehabilitation of a High-rise Coupled Shear Wall System in a 56 Story Residential Reinforced Concrete Building (Tehran Tower), Based on Nonlinear Dynamic Time-history Analyses Structural Design of Tall and Special Buildings
105 Rehabilitation of a High-rise Coupled Shear Wall System in a 56 Story Residential Reinforced Concrete Building (Tehran Tower), Based on Nonlinear Dynamic Time-history Analyses Structural Design of Tall and Special Buildings
106 rehabilitation of high rise coupled shear wall system in a 56 story residential reinforced concrete building ) tehran tower ) Based on Nonlinear Dynamic Time history Analysis Structural Design of Tall and Special Buildings
107 rehabilitation of high rise coupled shear wall system in a 56 story residential reinforced concrete building ) tehran tower ) Based on Nonlinear Dynamic Time history Analysis Structural Design of Tall and Special Buildings
108 rehabilitation of high rise coupled shear wall system in a 56 story residential reinforced concrete building ) tehran tower ) Based on Nonlinear Dynamic Time history Analysis Structural Design of Tall and Special Buildings
109 rehabilitation of high rise coupled shear wall system in a 56 story residential reinforced concrete building ) tehran tower ) Based on Nonlinear Dynamic Time history Analysis Structural Design of Tall and Special Buildings
110 تحلیل لرزهای ساده شده غیرخطی برای سدهای بتنی وزنی Civil Engineering Infrastructures journal
111 تحلیل لرزهای ساده شده غیرخطی برای سدهای بتنی وزنی Civil Engineering Infrastructures journal
112 تحلیل لرزهای ساده شده غیرخطی برای سدهای بتنی وزنی Civil Engineering Infrastructures journal
113 Seismic fragility curves for vulnerability assessment of steel fiber reinforced concrete segmental tunnel linings TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY
114 Seismic fragility curves for vulnerability assessment of steel fiber reinforced concrete segmental tunnel linings TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY
115 Seismic fragility curves for vulnerability assessment of steel fiber reinforced concrete segmental tunnel linings TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY
116 Seismic fragility curves for vulnerability assessment of steel fiber reinforced concrete segmental tunnel linings TUNNELLING AND UNDERGROUND SPACE TECHNOLOGY
راهنمایی پایان نامه ها
# عنوان پایان نامه نام خانوادگی و نام دانشجو مقطع تحصیلی تاریخ دفاع
1 بروزرسانی مدلهای اجزای محدود به روش ترکیب رویکرد بهینه سازی غیر همزمان با استفاده از نتایج تست های غیر مخرب وحیدی مهدی دکتری تخصصی PhD 1397.12.13
2 کاربرد روش حل جبهه ای در تحلیل مسئله اندرکنش سد و مخزن گلچین صبا دکتری تخصصی PhD 1397.10.17
3 مطالعه عددی و آزمایشگاهی رفتار لرزه ای سیستم متشکل از رو سازه یک درجه آزادی و زیر زمین با عمق دفن متقارن پارساشریف امیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.31
4 نعیین طیف طرح با استفاده از طیف خطر یکنواخت و معیار شکنندگی و مقایسه با طیف طرح بدست آمده از تحلیل ریسک صانعی مهسا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.14
5 تاثیر طول مفصل پلاستیک خمشی المان تیر روی پاسخ قاب های خمشی سمیعی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1397.06.12
6 بررسی تاثیر جایگزینی آرماتورگذاری متداول با بتن الیاف فولادی در رفتار لرزه ای پوشش سگمنتی تونلها جمشیدی اوانکی محمد دکتری تخصصی PhD 1397.04.16
7 تحلیل و مدلسازی سازه‌های آبگیر دریایی و بهینه‌سازی موردی این سازه در آبگیر آب شیرین زیارت شرکت توسلی علی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.11.30
8 بررسی رفتار لرزه ای دیوار برشی فولادی با مهار بازویی یوسفی محمدرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.29
9 تحلیل اندر کنش سد و مخزن با فرمول بندی اجزاء محدود - اجزاء محدود مرزی مقیاس شده آشوری هدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.21
10 تحلیل بارهای چرخه ای در توربین های سه پایه در دریا هورفر بهراد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.06.12
11 مقایسه ی عملکرد انواع عایق های لرزه ای در کاربرد اتصال عرشه به کوله پل ها پشتیبان پدرام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1396.05.23
12 تولید نگاشت مصنوعی گسل شمال تهران به روش شبیه‌سازی دینامیکی مجیدی نژاد علی دکتری تخصصی PhD 1396.05.21
13 بررسی توابع شکلی برشی با درجات بالاتر در المان پوسته ی غشایی کلی نگر موذن جمشیدی سیدکاوه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.16
14 بهینه سازی محل طبقه سخت در ساختمان های بلند واحدی مسعود کارشناسی ارشد ناپیوسته 1395.06.16
15 بررسی طول مفصل پلاستیک در تیرهای عمیق اعتماد ساناز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.10.22
16 فرمولسازی اویلرین فشار هیدرودینامیکی ایجاد شده بر اثر اندرکنش مخزن و سد تحت زلزله ی دوردست یوسفی اهنگری زهرا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.10
17 مقایسه ی رویکردهای متداول در به روز رسانی مدل های اجزای محدود با تاکید بر حل مسائل در حوزه ی دینامیک شاکری حسین اباد سعید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.10
18 ارزیابی لرزه ای سازه های بلند قوطی شکل با استفاده از تحلیل های غیر خطی استاتیکی صفائی احسان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.09
19 مقایسه رویکردهای متفاوت متداول در بروز رسانی مدلهای اجزاء محدود با تاکید بر حل مسائل حوزه استاتیک بهشتی نازنین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.06.09
20 محاسبه فشار هیدرودینامیک بر اثر اندرکنش مخزن و سد تحت اثر زلزله رفیعی امین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1394.04.01
21 ارزیابی لرزه ای برج پایه پل های کابلی به عنوان سازه ای ترکه ای رحیمی الهام کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.12.16
22 بررسی جابه‌جایی ماندگار در کوله پل‌های خاک مسلح در اثر زلزله موسوی کانی سیدمحسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1393.03.31
23 پایداری فضاهای بزرگ زیرزمینی با هندسه نا متقارن رحیمی اقباش حمیرا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.25
24 مدل سازی سدهای دوقوسی توسط شبکه المان های یک بعدی ابراهیمی افتخاری نگار کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.25
25 بررسی رفتار لرزه ای ساختمان ها بلند با تغییرات ناگهانی در پلان علیرضایی امیر کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.10.24
26 تحلیل لرزه‌ای سازه‌های خاکی- فولادی به روش جرم متمرکز ابراهیمی ازندریانی حسین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.09.17
27 ظرفیت خمشی-فشاری اتصال پوشش تونل‌های مکانیزه و تأثیر آن بر پایداری تونل مهیار پیمان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.06.09
28 بررسی رابطه میرایی چرخه‌ای با پارامترهای طراحی سدهای بتنی وزنی کمالی زنوزی نگار کارشناسی ارشد ناپیوسته 1392.05.01
29 کاربرد روش های هوشمند در جمع بندی نتایج اندرکنش تونل های متقاطع صالحی علیرضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.10.25
30 مطالعه طراحی بهینه ساختمانهای بلند دوگانه با یک هسته مهاربندی شده واگرا به روش انرژی سلیمانی مونا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.09.29
31 اندرکنش پی، سازه و آب در تحریک لرزه‌ای سکوهای دریایی از نوع جکت عرفانی محمدهادی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.07.05
32 ارزیابی لرزه ای تونلهای غیر دایروی و کم عمق پاسدارپور ماهان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.07.03
33 ارائه روش تحلیل دینامیکی غیر خطی المان تیر-ستون مبتنی بر نیرو در فضای حالت وحیدی مهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.06.29
34 ارزیابی لرزه ای سازه های گنبدی با مصالح بنایی با استفاده از روش بار افزون صادقی محمدمهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1391.01.29
35 معرفی فرمولسازی انحنای متغیر در المانهای دیوار برشی بتنی چند فنری چراغی سیداشکان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.12.10
36 بررسی و مطالعه نحوه پیاده سازی سیستم هشدار زلزله به منظور به کارگیری در مدیریت بحران متروی تهران کمال زهرا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.11.15
37 ارزیابی لرزه¬ای برج¬های خنک¬ کننده با استفاده از مفاهیم تحلیلی مبتنی بر عملکرد خسروی کامبیز کارشناسی ارشد ناپیوسته 1390.02.19
38 ارائه سیستم های کاهش یافته سازه های قابی در تحلیل های غیر خطی لرزه ای پور آزرم بابک دکتری تخصصی PhD 1390.02.10
39 ارزیابی رفتار لرزه ای سازه های هرمی به روش تاریخچه زمانی و ارائه روشی جهت تناسب بندی اعضاء چگینی زینب کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.12.11
40 بررسی رفتار دیوار¬های برشی مزدوج پس از انهدام تیر¬های همبند قریب محمدمهدی کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.11.17
41 بررسی عملکرد لرزه ای گروه شمع با روش تحلیل بار افزون فاضلی ایردموسی سیدحسن کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.07.11
42 توسعه مدلهای غیر خطی دیوارهای بتن مسلح عبداله ابیانه محمدحسین دکتری تخصصی PhD 1389.07.10
43 ارزیابی لرزه‌ای سدهای بتنی دو قوسی با نگرش طراحی بر اساس عملکرد میرزائی الهه کارشناسی ارشد ناپیوسته 1389.07.05
44 بررسی روش های حل معادلات دیفرانسیل غیر خطی در آستانه گسیختگی جعفری آزاد وحید دکتری تخصصی PhD 1388.07.11
45 بررسی کاربرد تحلیل های رفتاری غیر خطی در سازه های فضا کار زرگرشتربانی حامد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.06.31
46 ارزیابی لرزه ای سدهای خاکی با استفاده از تحلیل های غیر خطی استاتیکی عاملی ایمان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.05.14
47 ارزیابی لرزه ای شفتهای قائم بتنی خواجه احمد عطاری نوید کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.04.31
48 بررسی عددی رفتارهای برشی و کششی بلوک های بتنی با هدف مسلح نمودن آنها قوامی محمدسلمان کارشناسی ارشد ناپیوسته 1388.04.23
49 رفتار طبقه سخت مهارشده در تحلیل‌های غیرخطی مسگری هوشیار محمد کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.07.02
50 بررسی اثر طبقه نرم در طراحی بر اساس عملکرد خیربخش حسام الدین کارشناسی ارشد ناپیوسته 1387.03.11
51 بررسی سه بعدی پایداری جبهه حفاری تونلها در زمین نا اقازاده اردبیلی زهرا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.09.04
52 تاثیر فاصله تراورس ها در تنش های ایجادشده در خط و نواب زاده اسمعیلی رضا کارشناسی ارشد ناپیوسته 1386.08.30
53 بررسی اثر تغییر سختی در ارتفاع بر رفتار دینامیکی در ساختمان‌های بلند احمدی کرویق سیمین کارشناسی ارشد ناپیوسته
54 بررسی و کاربرد تئوری?های محیط غیرمحلی در فرمول?سازی عددی رفتار مواد نیمه?شکننده عباسی ماندانا دکتری تخصصی PhD
55 مطالعه عددی آزمایشگاهی رفتار لرزه ای اتصال قاب های خمشی با پیوند زانویی سلیمانی پراپری آزاد مهدی دکتری تخصصی PhD

ورود

ورود به حساب کاربری

نام کاربری *
رمز ورود *
مرا بخاطر داشته باش
 

اطلاعات تماس:

آدرس : خیابان انقلاب - دانشگاه تهران - پردیس دانشکده‌های فنی - دانشکده مهندسی عمران

صندوق پستی : 11155-4563
کدپستی: 1417613131

تلفن: 61112273-021 ، 66498981-021
نمابر: 66403808-021